Бірнеше ай бойы жұмысшыларға жалақы бермеген мекеме басшыларын қылмыстық жауапкершілікке тарту керек пе?жүктеу 4.36 Mb.

бет1/30
Дата16.01.2017
өлшемі4.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жалғасы 2-бетте 

АҚЖ


О

Л

ТАЙ

Астана қаласы әкімдігі мамандарының хабарлауын-

ша, «Өмір сүруге жайлы қала» байқауы Мәскеуде IV 

«Мегаполис: ХХІ ғасыр: қала және балалар» халық-

аралық форумы аясында өтті. Байқауда Астана «Жасыл 

ел» жалпы ұлттық бағдарламасы аясындағы жұмыс-

тары, Оқушылар сарайы құрылысы және оның 

базасында балаларға арналған Ұлттық интерактивті 

саябақ салу жоспары, «Асыл бөбек» балабақшасында 

дамуында ақауы бар сәбилерге типтік білім және 

тәрбие беру технологиясын енгізу жобасы, «Келешектің 

мектебі – бүгіннен» бағдарламасы аясында қала 

мектеп терінде іске қосылған қолжетімділікті бақылау-

дың кешенді жүйесі мен «оқушының электронды 

куәлігі» бойынша жоғары бағаланды. Елордадағы 

аула клубтары базасында балалар мен жастардың 

демалысын тиімді ұйымдастыру жұмыстары да ерекше 

қолдауға ие болды. Байқаудың нәтижесі бойынша 

Астана қаласы әкімшілігіне Ресей муниципалды акаде-

миясының сыйлығы мен Астаналар мен ірі қала-

лардың халықаралық қауымдастығының дипломдары 

табыс етілді.Болатбек МҰХТАРОВ

«Өмір сүруге жайлы 

қала» – Астана 

ОЙ-КӨКПАРБірнеше ай бойы жұмысшыларға жалақы бермеген мекеме басшыларын қылмыстық жауапкершілікке тарту керек пе?

Жылқы шаруашылығы – қазақ халқының ықы 

лым 

заманнан келе жатқан төл кәсібі. Себебі энеолит дәуірінде, яғни біздің заманымызға дейінгі төртінші мыңжылдықта 

жа байы жылқыға ауыздық осы жерде салынған. Солтүстік 

Қа зақ стан облысы Айыртау ауданына қарасты Ботай қо-

рымы нан табылған сүйектер мен ат әбзелдері сөзі мізге 

д әлел бола алады. Археологтар 1980 жыл дан бері жүргіз-

ген қаз ба жұмыстары бары сын да ұзын саны 40 мыңнан 

ас там зат тапқан. Мұн дағы жылқы сүйектерінің көне заман-

ға тие сілі екенін естіген Америка, Англия, Германия, Ресей 

ға  лым дары да зерттеу жұмыстарына білек сыбана кіріскен.  

Өткенге көз жүгіртсеңіз, қазақ бәйбі-

шелерінің сұлулығын сақтау үшін жас 

саумалға түскені жайлы дерек көп. Сонау 

біздің заманымызға дейінгі төртінші 

мыңжылдықта қазақ даласында жылқыға 

алғаш ауыздық салынғаннан бері ата-

бабамыз малдың бұл түрінен ажыраған 

емес. Демек, жылқы еті мен оның сүтінің 

адам ағзасына қандай пайдасы барын 

қазақтан артық ешкімнің жетік білмейтіні 

анық. Тек ғылым мен өндірістің кенжелеп 

қалуы салдарынан бұл мүмкіндікті 

өзгелер пайдаланып кетуде. Мысалы, 

немістер бұл күні қымыздан бет күтіміне 

арналған крем, опа-далап, сабын сияқты 

заттар жасап жатыр. 

Кеше Үдемелі индустрия-

лық-инновациялық даму 

мемлекеттік бағдарламасы 

аясында елімізде бірнеше 

өндірістік жоба іске қосылды. 

Оның барлығын Мемлекет 

басшысы Нұрсұлтан 

Назарбаев жалпыұлттық 

шараға айнал ған телекөпір 

арқылы сал танат ты түрде 

ашты. Тәуелсіз Қазақстанда 

он бірдей зауыттың 

ашылуына Тәуелсіздік 

сарайында жиналған дүйім 

жұрт куә болды. 

МӘСЕЛЕ


Жалғасы 4-бетте 

Кешегі «өндірістік шеру» Астанадағы күн  бата рея ла-

рын шығаратын зауыттан басталды. Н.Назарбаев «Қаз-

атом өнеркәсіп» ұлттық компаниясының еншілес кә сіпор-

ны – Astana Solar ЖШС зауытында күн ба та  рея  ларын 

шығаратын желіні іске қосты.  Жаңа зауыт та тек қазақ-

стандық кремнийден ғана күн батарея лары шығарылатын 

болады. Бұл нысан техникалық қауіпсіздік пен эколо-

гиялық нормалардың барлық талабына сай жа сақталып

заманауи құралдармен жабдықталған. Оның өнімін ішкі 

және сыртқы нарыққа шығару жос пар ланып отыр. «Бұл 

тамаша нысан Жаңа жылдың қарсаңында барша 

қазақстандыққа үлкен сый болды. Болашақ – «жасыл 

экономикада». Бұл тақы рып ты біз «ЭКСПО-2017»-ге де 

таңдадық», – дей келе, Мемлекет басшысы зауыттан 

шығарылған алғашқы фотоэлектрлі модульге «Бірінші 

қазақстандық модуль. Құттықтаймын! Н.Назарбаев» 

 

деген өз қолтаңбасын қалдырды. 4G-ГЕ ДЕ ЖЕТТІК

Жалпыхалықтық телекөпірге дейін Мемлекет 

басшысы тағы бір үлкен жоба – ұялы байланыстың 4G 

LTE (ағыл. – Long Term Evolution) желісін іске қосуға 

рұқсат берді. Әзірше байланыстың бұл түрі тек Алматы 

мен  Астана қалаларында ғана жұмыс істейді. Уақыт 

өте келе оны республикаға тарату жоспар ланған. 

Көлік және коммуникация министрі Асқар Жұмаға-

лиев тің айтуынша, келесі жылы 4G – Қарағанды, 

Ақтау, Аты рау және Ақтөбе қалаларына, ал 2014 

жылы барлық об лыс орталықтарына тарай тын бола-

ды.  Сонымен қатар министрлік 10 мың хал қы бар 

елді ме кен дер мен барлық аудан орталықтарын ұя лы 

байланыстың үшінші буыны – 3G же лісімен қам та-

масыз етпек.

Алматы


-4..  -6

о

-22..  -24о

-14..  -16

о

-27..  -29о

Астана


АҢДАТПА

ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

...дедім-ай, ау!

-бетте

3

ИƏЖОҚ

– Жоқ, менің ойымша, бірнеше ай 

жұмысшыларына жалақы төлемеген 

мекеме басшыларын қылмыстық жа-

уап 

кершілікке тартудың қажеті жоқ. Ме кеме басшыларының уақтылы жа-

лақы төлемеуіне әртүрлі жағдай әсер 

етуі мүмкін. Әдейілеп жалақы төлеме-

ген күннің өзінде оны түрмеге апарып 

отыр 

ғызудан біз ештеңе ұтпаймыз. Одан да оның жауапкершілігін артты-

рып, қайт сек те міндетін орындатты-

рып, жа уапкершіліктен қашпауға, жұ-

мыс  шы ларына  жалақысын  төлеуге 

мәж бүр ету керекпіз. Дәл қазір бірша ма 

уақыт  қа рамағындағы  қызметкер ле ріне 

жа ла қы  бер меген  жұмыс  беру ші лерге 

әкім  шілік  жа уапкершілік  қа рас тырыл-

ған. Менің ше, осы әкім ші лік жауап кер-

шілікті ба рын ша күшейту керек.  

– Әрине, жұмысшыларына бір-

не ше ай бойы жалақы төлемеген 

мекеме бас шыларын қылмыстық 

жауапкерші лікке тарту керек. Өйт-

кені соңғы кез де рі елімізде жұмы-

сын  істеткенімен,  жа ла  қы  сын  бір-

не ше ай бойы тө ле мейтін жұ мыс 

берушілердің саны ар тып барады. 

Жұмыс берушілердің жа уап керші-

ліг інің төмендігі олардың жа лақы-

ны уақтылы төлемеуіне әке 

ліп 


соғып отыр. Егер мекеме басшыла-

рын қылмыстық жа уап кершілікке 

тарту ар 

қылы заңды кү 

шейтсек, 

 

еліміздегі ең бек дауларының 

азаюы на ықпал етер едік.

Еңбек және халықты әлеуметтік 

қор ғау министрінің айтып отыр ға-

ны – ресми ст атистика ғана.  

Жақында ҚР еңбек және халықты әлеуметтік қорғау ми нистрі 

Серік Әбденов: «Министрлік өңірлерде еңбек да уының 

туындау тәуекеліне ұшыраған 350-ден астам кә  сіп орынға 

мониторинг жүргізді. Бүгінде 500-ден ас  там кәсіпорын 2,5 

млрд теңге жалақы бойынша қа ры зын өтеді. Өкінішке 

қарай, әлі күнге дейін қа  рыз көлемі қысқармай отыр. 

Қазір елімізде өн ді   рілмеген қарыз 1,137 млрд теңгені 

құрай ды.  Сәй    ке сінше,  біз  әлеуметтік  шиеленіс ті  жою 

жә не  әлеу   меттік-еңбек  дауларын  шешу  жө нін де 

ке   шенді жоспар қабылдадық», – деп еліміз 

бо  йын  ша  төленбеген  жалақы  кө ле мінің  азай  -

май отырғанын мәлімдеді. Осы ғ ан орай кей  бір 

мамандар  жұмыс шы  ларына  ай лап  жа  лақы 

төлемеген  ме кеме  бас  шыларын  қыл  мыстық 

жа уапкер ші  лікке  тарту  туралы  ұсы   ныс 

айтуда.  Бұл  ұсыныс тың  қан   ша лық   ты 

ұтым ды  шыққа нын  ма ман дар дың 

тал қысына са лып, саралап көрген едік.  

Серік Ахметов 

серіктерінің 100 күндік 

жүгі қандай?

Екі театрдың басы 

бір сахнаға сыя ма?

Сұсты сегізбұрышта 

қазақтың 

сайыпқырандары

-бетте

-бетте

-бетте

3

57

Жанғали ЖҮЗБАЕВ:

ДАТ!

Бізге күйдің 

ғылыми негізін 

қалыптастыратын 

орталық қажет

150,42

198,40

24,13

13139,08

966,03

1667,70

4,93

1,31

1515,60

108,80

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Нұрлан ӘЛІМЖАН, әртіс:

– Қытайда «Ақсарбас» фильміне 

түсіп жүрген алғашқы күндер мен 

үшін ауыр болды. Себебі қытайлар 

екі-үш сағат қана ұйықтап, бір жұ-

мырт 

қаны азық етіп жүре береді екен. Сосын режиссерлерге: «Ме нен 

сері шықпайды. Серінің көзінде нұр 

ойнап тұруы керек. Ал қазақтар дың 

көзіне нұр тек ет арқылы келеді», – 

дедім. 

(«Ұлан» газетіне берген 

сұхбатында айтқаны)

А с т а н а   у а қ ы т ы м е н   1 8 . 0 0   б о й ы н ш а

«Қазақстанда жасалған»  – 

жалпыұлттық жоба

Нұрболат АЙЕКЕШОВ, 

әлеуметтанушы:

Есберген АЛАУХАНОВ, заң 

ғылымының докторы, профессор:

бетте

6

Астана ТМД және ЕурАзЭҚ қалаларының V байқауында лауреат атанды. Байқауда 

елорданың қоршаған ортаны қорғау, 

жастарды еңбекпен қамту, қосымша білім 

беру, орта білім беруде ақпараттық 

технологияны қолдану және балалар мен 

жастардың демалысын ұйымдастыру 

бағытындағы жобалары үздік деп танылды.

№228 (910) 

26 желтоқсан, сәрсенбі

2012 жыл


Ербақыт АМАНТАЙҰЛЫ

Индекс 

64259

1 айға

3 айға

6 айға

12 айға

Алматы


506,89

1520,67

3041,34

6082,68

Қала


565,69

1697,07

3394,14

6788,28

Аудан 


(ауыл)

619,24

1857,72

3715,44

7430,88

Қымыз косметологиясын 

қашан қолға аламыз?

С.БОНДАРЕНКО, Б.ОТАРБАЕВ (фото)Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

 

e

e

e

e

ee

-

-

-

--

m

m

m

m

m

m

a

aa

a

i

i

i

i

l:

::

:

 

i

i

i

i

ii

n

n

n

n

n

n

f

f

f

f

f

o

o

o

oo

o

@

@

@

@

@

@

а

а

а

а

аа

ll

l

l

a

a

a

a

aa

s

s

s

ss

s

hainasy.kz

Жа

Жалғ

лғ

л

л ас

с

с

ы 2-бетте 

АҚ

ЖОЖОЖО

ЖО

ЖОЛТ

Л

ЛЛ

Л

АЙ

Астана қаласы әкімдігі мамандарының хабарлауын-

ша, «Өмір сүруге жайлы қала» байқауы Мәскеуде IV 

«Мегаполис: ХХІ ғасыр: қала және балалар» халық-

аралық форумы аясында өтті. Байқауда Астана «Жасыл 

ел» жалпы ұлттық бағдарламас

с

с

ссс

ы

ыы

ы

ыы

ая

яя

я

яя

сы

ссс

нд

дд

д

ағы жұұұ

мы

мм

м

мм

с-

тата

та

тата

ры

рыры

р

р, Оқушылар сарайы құ

құ

құқұ

құры


ры

ры

рыры

р

лылы

лы

лылы

сы

сысы

с

сж

ж

жж

ж

жән

ән

әнән

ә

әе

е

ее

е

е онон

он

оно

ың

ыңың

ың

ыңң

  

базасында балаларға арналған Ұлттық интерактивті саябақ салу жоспары, «Асыл бөбек» балабақшасында 

дамуында ақауы бар сәбилерге типтік білім және 

тәрбие беру технологиясын енгізу жобасы, «Келешектің 

мект


т

еб

ебеб

е

і – бүгіннен» бағдарламасы аясында қаламе

е

ее

е

кткт

кт

кткт

кт

епеп

еп

епеп

еп

тт

ер

ерер

ер

ерер

ін

нн

н

нде

де

деде

е

деі

ск

скске

е

ее

е қо


қо

қо

қоқо

қо

сысы

сы

сысы

лғ

лғлғ

лғ

лғлғ

ан

анан

ан

анан

қ

ққ

қ

ққ

ол

олол

ол

лл

ж

жж

жетімділікті бақылау-

дың кешенд

іі

і жүйеі

сі мен «оқушының электронды

куәлігі»  бойынша жоғары бағаланды. Елордадағы

аула клубтары  базасында  балалар мен жастардың

демалысын тиімді ұйымдастыру жұмыстары да ерекше 

қолдауға ие болды. Байқаудың нәтижесі бойынша

Ас

Ас

АсАс

Ас

тата

та

тна қаласы әкімшілігіне Рес

с

сс

ей

ейей

ей

йей

м

мм

м

мун

ун

нун

ун

ниц

иц

ициц

и

ипип

ип

ипи

ал

алал

а

ала

ды

дыды

ы

аа

а

аа

ка

кака

а

ака

де

деде

де

де-

-

--

ми

мияся ының сыйлығы мен Аст

ст

ананал

алар


р

м

менен

іі

ірііі

іі

іқ

қ

алала-

а

лардың халықаралық қауымдастығының дипломдарытабыс етілді.

Болатбек МҰХТАРОВ

ОЙ-КӨКПАР

Жылқы шаруашылығы – қазақ халқының ықы 

лым 


заманнан келе жатқан төл кәсібі. Себебі энеолит дәуірінде, 

яғни біздің заманымызға дейінгі төртінші мыңжылдықта 

жа байы жылқыға ауыздық осы жерде салынған. Солтүстік 

Қа зақ стан облысы Айыртау ауданына қарасты Ботай қо-

рымы нан табылған сүйектер  мен

ен

енн

  ат 


т 

т

т әбзелдері  сө

сө

зі мізге д

д 

д д

д 

дәл

әл

әләл

ә

әел

ел

елел

е

е бола алады. Археологтар

р

рр

р

р1

1

11

1

198

98

9898

9

9800

0жы

жы

жыжы

ж

л л

л 

л л

л

дада

да

дад

д

н н

н

нбе

бе

бебе

е

ері

рі

рірі

рі

жж

ж

жж

ж

үрүр

үр

үрүр

үр

ггі

гі

гг

з-

з-з-

з-

з-з

ген қаз ба жұмыстары бары сын да  ұзын саны 4

4

0

0  мыңнан ас там зат тапқан. Мұн дағы  жылқы  сүйектерінің көне заман-

ға тие сілі екенін естіген Америка, Англия, Германия, Ресей ға  лым дары да зерттеу жұмыстарына білек сыбана кіріскен.  

Өткенге көз жүгіртсеңіз, қазақ бәйбі-

шелерінің сұлулығын сақтау үшін жас 

са

са

са

са

а

са

ум

ум

ум

ум

ум

м

ал

ал

ал

л

ал

ға

ға

ға

ға

ға

а

т

т

т

үс

ү

ү

ү

ке

ке

ке

ке

ке

ні

ні

н

ні ж

ж

ж

ж

ж

ай

ай

ай

ай

ай

ай

лы

лы

л

лы

л

л

д

д

д

ерек көп. Сонау 

бі

бі

б

бі

бі

бі

з

зд

зд

зд

дің

ің

ің

ің

ің

і

з

з

з

з

з

ам

ам

ам

ам

а

а

ан

ан

аным

ым

ым

ым

ы

ым

ыз

ыз

ыз

зға

ға

ға

ға

ға

д

д

д

д

д

д

ей

ей

ей

й

й

й

ін

ін

інгі төртінші 

мыңжылдықта қазақ даласында жылқыға

алғаш ауыздық салынғаннан бері ата-

бабамыз малдың бұл түрінен ажыраған 

емес. Демек, жылқы еті мен оның сүтінің 

адам ағзасына қандай пайдасы барын 

қазақтан артық ешкімнің 

ң 

ң 

ң

ң

ң 

же

же

же

же

же

е

ті

ті

т

т

к

к 

к 

бі

бі

бі

бі

б


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал