Біріңді, қазақ, бірің дос көрмесең, істің бəрі бос. Абайжүктеу 0.49 Mb.

бет3/5
Дата13.09.2017
өлшемі0.49 Mb.
1   2   3   4   5

Елбасы бастамалары – 

сот реформасының қайнар көзі

күш­жігерінің,  табандылығы  мен 

позициясының  беріктігінің  арқасы 

дер едім.

Елімізде  сот  саласында  ре­

формалар  жүргізілген  жылдар 

ішін де,  әсіресе,  азаматтық  істер 

бойынша бірқатар жаңашыл бағыт­

тағы  жұмыстар  жүзеге  асырыл­

ды.  Мәселен,  бұрын  соттардың 

қарауына 

мүлдем 


кірмеген 

лауаз ымды  адамдардың  немесе 

мемлекеттік  органдардың  заңсыз 

іс­әрекеттері,  банкроттық  туралы 

шағымдар  енді  тікелей  соттардың 

қарауына  берілді.  Сот  арқылы 

қорғаудың  тетіктері  жасалып,  сот 

қаулыларының  міндеттілігі  және 

оларды орындау үшін жауаптылық 

белгіленді.

2000  жылы  «Қазақстан  Рес­

пуб ликасының  сот  жүйесі  мен 

судьяларының  мәртебесі  туралы» 

Конституциялық  заң,  Жоғары  Сот 

Кеңесі мен Әділет біліктілік алқасы 

туралы  заңдардың  қабылдануы 

судьялардың 

кадрлық 


және 

әлеуметтік  мәселелерін  түпкілікті 

шешіп  берді.  Судья  қызметіне 

тағайындау ашық және конкурстық 

негізде жүргізіле бастады. Олардың 

міндетті  түрде  тағылымдамадан 

өту  тәртібін  белгілейтін  нормалар 

енгізілді.

Бұған қоса, Президент тәуелсіз 

сот 


жүйесін 

қалыптастыруда 

республикалық  деңгейде  Судья­

лар  съезін  тұрақты  түрде  өткізіп 

отыруды  қолдады.  Осы  уақытқа 

дейінгі  Судьялар  съезінің  тари­

хын  еске  алсақ,  ел  Президентінің 

қатысуымен алты съезд өтті. Мем­

лекет басшысы әр съезд сайын Су­

дьялар қауымдастығы үшін сот са­

ласында  атқарылатын  іргелі  істер 

мен  межелі  міндеттерді  айқындап 

берді.

Егер  қысқаша  түйіндеп  айтсақ, 1996  жылы  19  желтоқсанда  Ал­

матыда  өткен  Судьялардың  I 

съезінің  қаулысымен  мемлекеттік 

билікті  заң  шығарушы,  атқарушы 

және  сот  тармағына  бөлу  тура­

лы  конституциялық  ережедегі  сот 

реформасын  жүзеге  асырудың 

маңыздылығы  атап  өтілді.  Ал 

1999  жылғы  25  қаңтарда  Алматы 

қаласында  өткен  Судьялардың  II 

съезі  қабылдаған  шешімде  Судья­

лар қоғамдастығы мен мемлекеттік 

органдардың  сот  билігінің  беделін 

арттыруы,  судьялардың  шынайы 

тәуелсіздігін 

қамтамасыз 

етуі 

тұжырымдалды.Адамдардың  сотқа  сенуі,  өз 

мүдделерін  қорғауы  үшін  сотқа 

жүгінуі – сот­құқықтық реформаның 

басты  нәтижесі  екенін  Прези­

дент  2001  жылы  6  маусымда 

Астанада  өткен  Судьялардың 

III  съезінде  тиянақтап  берді. 

Елімізде  қылмыстық  жазаларды 

ырықтандыру  және  ізгілендіру 

мәселесі  осы  жолы  көтерілген  бо­

латын.  Соттарды  маманданды­

ру  –  Мемлекет  басшысы  ұсынған 

ең  өзекті,  ең  өркениетті  бағыттың 

біріне 


айналды. 

Сондықтан, 

нарықтық  экономикалық  шарттар­

дан  туынд аған  жаңа  әлеуметтік 

қатынастар 

ықпалын 


жете 

түсінген  Елбасы,  барлық  об­

лыстарда 

маман  дандырылған 

экономикалық, әкімшілік, кәмелетке 

толмағандардың  істері  жөніндегі 

маман дандырылған  ауданаралық, 

өзге  де  салалық  соттарды  құру 

жайлы Жарлықтарына қол қойды.

Астана қаласында 2005 жылғы 

3 маусымда өткен Судьялардың IV 

съезінде  Президент  сот  жүйесінің 

жетістіктеріне  ризашылықпен  баға 

беріп,  соттардың  қызметін  одан 

әрі  арттыруға,  қадағалаушы  саты­

ларды  барынша  қысқартып,  сот 

ісін  оңтайландыруды  неғұрлым 

жетілдірудің  жаңа  міндеттерін 

қойды. Сонымен қатар, судьяларға 

қойылатын  талаптарды  қатайтуға, 

судьялардың  біліктілігін  арттыруға 

қатысты 


нақты 

тапсырмалар 

берілді. 

Елбасы 


тапсырма­

сына  сәйкес,  Сот  академия­

сы 

Қазақстан Республикасы 

Президенті  жанындағы  Басқару 

академиясының Сот төрелігі инсти­

туты болып қайта құрылды.

Президенттің 

судьяларға 

жүктеген 

басым 


міндеттердің 

бірі  –  бүгінде  еліміздің  сот  жүй­

е  сіне 

түбелікті 

енген 

Алқа­


би лер  институты.  Аса  ауыр 

қыл мыстарды 

Алқабилердің 

қатысуымен  қарау  2007  жылғы 

1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді.  Бұл  сот  төрелігін  халық 

өкілдерінің  қатысуымен  ашық  әрі 

шынайылықпен  жүргізудің  норма­

ларын  айқындап  берген  заңдылық 

құжаты болды.

Ал 

Мемлекет басшысы 

2009  жылғы  18  қарашада  өткен 

Судья лардың  V  съезінде  сот  ісін 

жүргізуді  оңтайландыру,  қада­

ға лау 

инстанцияларының са­

нын  азайту,  аудандық  соттардың 

тәуелсіздігін  нығайту  мен  рөлін 

арттыру  жөнінде  міндеттер  қойды. 

Бұл  тапсырмалар  өз  ретімен 

«Қазақстан 

Республикасының 

кей бір 


заңнамалық 

актілеріне 

істерді  қараудың  апелляциялық, 

кассациялық 

және 

қадағалау тәртібін  жетілдіру,  сенім  деңгейін 

арттыру  және  сот  төрелігіне 

қол  жетімділікті  қамтамасыз  ету 

мәселелері  бойынша  өзгерістер 

мен  толықтырулар  енгізу  туралы» 

заңда көрініс тапты.

Осы  заң  аясында  облыстық 

соттардың  құрылымы  өзгертіліп, 

мамандандырылған апелляциялық 

және  кассациялық  сот  алқалары 

құрылды.  Апелляциялық  сот  ин­

станциялары  аудандық  соттар 

жіберген  қателіктердің  түзетілуін 

қамтамасыз  етуді  жүзеге  асыр­

ды.  Яғни,  іске  толық  зерттеу 

жүргізілмеген  жағдайда  сот  ісін 

өзінің  өндірісіне  қабылдап,  сот 

шешімінің  күшін  жойып,  оның 

дұрыс  шешім  табуын  қамтамасыз 

етудегі заңдылықты күшейтті.

Тағы  бір  елеулі  жаңалық, 

Елбасының  тапсырмаларын  орын­

дау мақсатында Жоғарғы Сот «Ме­

диация  туралы»  және  «Қазақстан 

Республикасының 

кейбір 


заңнамалық  актілеріне  медиация 

мәселелері  бойынша  өзгерістер 

мен  толықтырулар  енгізу  туралы» 

заң  жобаларын  әзірледі.  Өйткені, 

сот  төрелігін  баламалы  негізде 

халықтың  өзін  қатыстыра  отырып 

жүргізу – шынайылық пен әділдіктің 

және  жариялықтың  тиімді  тәсілі. 

Президент  қоғам  қажетсінген  осы 

заңға 2011 жылғы 29 қаңтарда қол 

қойғаны баршаға мәлім.

Бұл  жаңа  құқықтық  институт 

еліміздің  аумағында  ғана  емес, 

халықаралық  деңгейде  де  кеңінен 

қолдау  табуда.  Мысалы,  2012 

жылғы  26  наурызда  Қазақстан 

Республикасының  Жоғарғы  Соты 

«Қазақстан  Республикасында  ме­

диация  институтын  енгізу»  жо­

басы  аясында  Біріккен  Ұлттар 

Ұйымының  2012­2014  жылдарға 

арналған  даму  бағдарламасы 

жөнінде келісімге қол қойды.

Бұл  келісім  халықтың  әлсіз 

топтары  үшін  сот  төрелігіне  қол­

жетім ділікті  арттыруға,  дауларды 

соттан  тыс  реттеу  мүмкіндіктерін 

қарастыруға  бағытталған.  Медиа­

ция институтын дамытуда шетелдік 

озық  тәжірибелер  кеңінен  пай­

даланылды.  Германия,  Слове­

ния,  Швейцария,  Беларусь  және 

Еуроодақ елдері сарапшыларының 

қатысуымен  халықаралық  кон­

ференциялар,  елімізде  өңірлік 

ақпараттық 

семинарлар 

мен 


дөңгелек  үстелдер,  өзге  де  іс­

шаралар  өткізілді.  Бұл  іс­шара  әлі 

де жалғасын табу үстінде.

Мемлекет 

басшысы 

Судьялардың  кезекті  VI  съезіне 

2013  жылы  20  қарашада  қатысып, 

өзінің көкейге түйген ойларын және 

сот төрелігін одан әрі жетілдіру ту­

ралы келелі ұсыныстарын білдірді. 

«Біз  «Қазақстан­2050»  Стратеги­

ясын  темірқазық  ете  отырып,  сот 

жүйесін  жетілдіруді  жалғастыра 

беруіміз  қажет. Егер  де  біз  рефор­

ма  жасағанда  экономикада,  са­

ясатта  сот  жүйесін,  жалпы  құқық 

қорғау жүйесін түземесек, көздеген 

мақсатымызға  жете  алмаймыз. 

Біздің  азаматтар  сот  жүйесінде 

барлық  мәселелерді  шешуі  керек, 

өзінің  құқығын  қорғай  алуы  керек. 

Мемлекеттің  де,  менің    де  сот 

жүйесіне көп көңіл бөліп отырғаным 

сондықтан»,  деп  айтқан  сөзі 

соттарға тың күш берді.

Біз,  Судьялар  қауымдастығы, 

Елбасының  әр  жылдардағы  съезд 

қорытындысында 

берген 

тап­


сырмаларына  сәйкес,  жалпы  сот 

жүйесін дамытуға белсене атсалы­

сып келеміз.

Қазақстанның  қарқынды  да­

муы  біздің  алдымызға  жаңа 

міндеттер  қойып  отыр.  Еліміздің 

әлемдегі  ең  дамыған  елдер 

қатарына 

кіру 

бағдарламасы, белсенді 

интеграциялық 

про­

цестер  сот  өндірісінің  уақыттың сын­қатерлеріне  теңбе­тең  бо­

луын  талап  етуде.  Бұл  ретте 

азаматтық  сот  ісін  жүргізудің  жаңа 

моделін 


қалыптастыру 

тарап­


тар  мүдделерінің  тепе­теңдігін 

қамтамасыз  ететін  прагматикалық 

тәсілдерге негізделген.

Біз  Қазақстан  қоғамына  етене 

жақын  сот  төрелігін  қалыптастыру 

тұжырымдамасына 

сүйенеміз. 

Даулардың 

бейбіт 

жолмен 


реттелуіне  көмектесу  судьялар 

қызметінің  бір  саласы  деу  керек. 

Әлем  елдерінде  дауларды  бала­

малы  түрде  шешу  рәсімдерінің 

белсенді  қолданылғаны  бізге  де 

үлгі,  әрі  оның  тиімді  тұстарын 

алғанымыз жөн.

Елімізде  бизнестің  өзін  өзі 

ұйымдастыруын 

ынталандыру 

жөніндегі шаралардың дер кезінде 

қабылдануы,  Ұлттық  кәсіпкерлер 

палатасының  құрылуы  аралық 

соттарды,  мүліктік  дауларды  сотқа 

дейін  реттеу  институтын  одан 

әрі  дамытуға  мүмкіндік  береді. 

Осы  орайда,  тұтынушылардың 

құқықтарын,  зияткерлік  меншікті, 

еңбек  және  құқықтық  даулардың 

басқа да санаттарын қорғау туралы 

дауларды  шешу  саласында  бала­

малы  перспективалар  бар  екенін 

көпшілік біле жүрсе деп ойлаймын.

Еліміздегі 

барлық 

соттар­


да  электронды  сот  ісін  жүргізу 

жүйесі  енгізілген.  Сонымен  қатар, 

Жоғарғы  Соттың  ғаламтор  рес­

урсын  жаңарту,  жергілікті  сот­

тар дың 

Интернет­ресурстарын 

жетілдіру  жұмыстары  тиянақты 

жүр гізіліп  келеді.  Сот  өндірісіне 

қатысушылардың  істің  қозғалысы 

туралы  жедел  ақпарат  алуына, 

шығарылған  сот  актілерімен  та­

нысуына  барлық  мүмкіндіктер 

жасалған.

Қазіргі  таңда  Жоғарғы  Сотта 

өтетін  сот  процестерінде  бейне­

байланыс  кеңінен  қолданылуда. 

Облыстық  соттардың  қатысуымен 

жалпы  отырыстар,  кеңестер  және 

судьяларды  қашықтықтан  оқыту 

жүйесі өз ретімен жүргізіліп келеді.

Сот  жүйесінің  қызмет  ету 

сапасы  ең  алдымен  білікті  де 

тәжірибелі  судьялар  корпусын 

кадрлық  қамтамасыз  етуге  тікелей 

байланысты болмақ. Жалпы, құқық 

мамандары  арасында  «Судья 

–  заңгерлердің  ең  таңдаулысы» 

деген  тәмсіл  сөз  бар.  Бұл  сөз 

олардың жанкешті еңбегіне, кәсіби 

біліктілігіне, шеберлік деңгейлеріне 

берілген  баға  болар.  Аудандық 

сот тардың  судьялары  еліміздегі 

сот  істерінің  тоқсан  сегіз  пайызын 

атқарады.  Яғни,  бұл  –  бейнеті  көп 

қиын  істерді  қарауда,  сондай­ақ 

салмағы басым жүктемелерге мой­

ымай қызмет көрсетудің ең төзімді 

үлгісі.


Судьялардың  әлеуметтік  мәр­

те бесіне  сай,  еш  алаңсыз  қызмет 

етуіне  қолайлы  жағдай  жасау, 

лайықты  баспанамен  қамтамасыз 

ету  әр  жылдары  өз  шешімін 

тыңғылықты  түрде  табуда.  Мем­

лекет  басшысы  судьялардың  әл­

ауқатын  үнемі  жақсартып  отыруды 

өзінің  назарынан  ешқашан  тыс 

қалдырған емес. Сол үшін де судья­

лар  қауымының  ел  Президентіне 

деген құрметі мен алғысы шексіз.

Нұрсұлтан  Әбішұлы  Судья­

лар дың  VI  съезіндегі  сөзінде: 

«Судьялардың  V  съезінен  бері 

өткен  төрт  жылда  Қазақстанның 

сот  жүйесі  «Соттардың  тәу ел сіз­

дігі»  өлшемі  жөнінен  Бәсекеге 

қабілеттіліктің  жаһандық  рей тин­

гі сіндегі  өз  көрсеткішін  бірден  23 

орынға  күрт  жақсартты»,  деп  атап 

өткен  еді.  Заңдардың  сақталуы, 

азаматтық сот төрелігі, қылмыстық 

сот  төрелігі  және  басқа  да  көрсет­

кіштер  бойынша  да  Қазақстан 

посткеңестік  кеңістіктегі  мемлекет­

терден алда келеді. Мәселен, мұны 

World  Justice  Project  халықаралық 

үкіметтік  емес  ұйымы  ұсынған 

2014  жылғы  Заңның  үстемдік  құру 

индексінен  көруге  болады.  Бұл 

рейтингіде Қазақстан 71­ші орынды 

иеленген.

Осы  жылы  рейтинг  әлемнің 

99  елі  мен  аумақтарын  –  билік 

институттары  өкілеттігін  шектеу, 

сыбайлас 

жемқорлықты 

бол­

дырмау,  тәртіп  және  қауіпсіздік, негізгі  құқықтарды  қорғау,  билік 

институттарының 

ашықтығы, 

заңдардың  сақталуы,  азаматтық 

сот төрелігі, қылмыстық сот төрелігі 

тәрізді  негізгі  сегіз  көрсеткіш  бой­

ынша бағалаған.

Ұлы  ғұлама  Әбу­Насыр  әл­

Фараби 

бабамыздың «Дұрыс 

әрекет  –  мақсатқа  жеткізер  жол­

ды  дұрыс  таңдаудан  басталады» 

деген  даналық  сөзі  Елбасының 

тағылымды  таңдауға  толы  әрбір 

ісінен  айқын  көрініс  тапқанын 

өмірдің өзі дәлелдеп беруде.

Біздің  халқымыз  –  қашанда 

әділ  билікті,  шынайы  заңды  ардақ 

тұтқан,  ақиқатын  айтып,  ақ  жүруді 

қалаған  өте  турашыл  ұлт.  Елбасы 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

еліміздің  әр  азаматы  өз  көкейінде 

сақтап  жүруі  үшін  айтқан:  «Егер 

де  өзім  бүгін  заңға  қайшы  келсем, 

заңға  қарсы  шықсам,  онда  ертең 

құқығым  табанға  тапталған  кезде 

менің сол құқығымды кім жақтайды, 

кім қолдайды» деп ойлауы керек», 

деген  сөзінің  мәні  өте  терең,  өте 

тағылымды.

Заңды  сыйламай,  білгенін 

істеген  кейбір  елдердің  бүгінде 

Қасиетті  қазақ  жерінің  бір  жұтым 

ауа сына,  бір  уыс  топырағына  зар 

болған  өгей  өмірлері  әркімнің  ой­

санасында қобыз сарынындай сар­

нап тұрса ғой!..Қайрат МӘМИ,

Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сотының Төрағасы

№ 25 (135)  20 маусым 2014 жыл

Қ

қ8

Телебағдарлама

8

23 маусым -29 маусым

  23 маусым, дүйсенбі              24 маусым, сейсенбі                 25 маусым, сәрсенбі                 

26 маусым, бейсенбі

07.00  «Таңшолпан»

10.00 Дауа

10.35 Қазақтың қолөнері

10.50,21.05 Айтуға оңай

11.35,19.40 Көк тарландары

12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 03.00   Жаңалықтар

12.45 Апта.kz

13.50 Ақсауыт

14.05 М/с «Майя»

14.40 Жолың болсын, балақай!

15.05 «Әйел бақыты» 

16.10, 00.30 «Келін» Т/с

17.00 Менің Қазақстаным

17.50  Өзекжарды

18.05 Арнайы тележоба

18.30 Шарайна

19.00 «Заң және біз»

19.35 Еңбек түбі – береке

21.05,21.20,01.20,21.50,00.05,04.05,01.50 Әлем 

чемпионаты 

ХАБАР

07.00 «Жаңа күн» 

09.00, 10.00 Жеті күн

11.00 Док. Сериал

11.30 Худ. Фильм

13.00,17.00, 20.00, 00.00 Жаңалықтар

13.15, 23.00 Көзқарас

13.45 Х/ф «Әр үйдің сыры басқа»

14.15 Айтұмар

15.00, 18.00, 21.00, 00.30 Новости

15.10 «Семейный дом» Т/с

16.00 Телефон доверия

16.50 Подари детям жизнь...

17.15 Док. Сериал

18.15 «Күн сақшысы» Т/с

19.10 «Біз» Ток­шоу

20.30 Бюро расследований

21.30 Т/с «Сулейман Великолепный»

22.20 «След» Т/с

23.30 Тотальный футбол

01.00 Журналдар

01.40  Журналдар,  Жаңалықтар.    Бизнес.    ҚР 

Әнұраны

ЕУРАЗИЯ

06.00 «Құрбылар» Т/с

06.50, 18.00 Жаңалықтар

07.00 «Доброе утро»

11.00 «Глухарь» Худ. Фильм

11.55,15.25 Истина гдк­то рядом

12.25,02.15 Модный приговор

13.35 Караоке такси

14.00,20.30 Паутина

15.00 «Мамочки» Т/с

15.45 «Судебные историй»

16.50 Давай поженимся

18.00,21.40,01.40 Футбол

18.55 «Склифосовский» Т/с

19.55 «Маралбек»

21.00 Новости

00.00 Большая разница

5 КАНАЛ

07.00,20.40 Вести­Россия

07.10 «Дәмдес болайық»

07.35 Бодрое утро

07.50,14.35,18.00,22.40 Рекламный визит

08.00 Апта репортажы

08.20 Наши дети

08.25,14.20 Аймақ жаңалықтары

13.00 Вести недели

14.45 Жақсылардан ғибрат

15.05,02.30 Деректі фильм

15.50 Однажды в Караганде

16.15 Диалоги о животных

17.10 Сам себе режиссер

18.10 5 арнадағы ән­әуен

19.00 Ваш день

19.25 Спокойной ночи, малыши!

19.35,21.40 Шарайна

20.00,22.00 Новости

20.30,22.30 Р.S»

21.00  «Будем здоровы»

21.15 Военная прграмма

22.50 «Безжалостные люди» Худ. Фильм

00.30  Әуенді Қазақстан  ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ

07.00,10.00 Апта

08.00,11.00,18.50,21.50,23.00 Реклама

08.10 Әсем әуен

09.00 «Без срока давности» Т/с

09.50 Мультфильм

11.10 Қуырмаш

11.45 Тңлашар

12.00 «Өмір өткелдері» Т/с

12.50 Білгім келеді

13.00,17.50,22.00 Жаңалықтар­Новости

13.20 «Лиззи Макгуайер» Т/с

18.30 Аграрлы Арқа

19.00 «Көзқарас»

19.35 Это наша с тобой биография

20.00  Қорытынды жаңалықтар

20.45,22.45 Уақыт.кз

21.00 «Логово змея» Т/с

23.15 «Алтын үшін арпалыс» Кино

07.00  «Таңшолпан»

10.00 Айналайын

11.00 Айтуға оңай

11.45,19.40 Көк тарландары

12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 02.45 Жаңалықтар

12.45 Арнайы репортаж

13.10 «Алаң»

14.00, 17.25 Еңбек түбі – береке

14.05 «Майя» М/с

14.30 Жолың болсын, балақай!

14.55 Мультсериал

15.05 «Әйел бақыты»

16.10,00.05 «Келін» Т/с

17.00 Келбет

17.50 Еңселі Елорда

18.05 Бірегей бапкер

18.30 Ас болсын!

19.10, 00.10 ЕХРО жолы

21.05,21.15,21.50,00.05,03.50 Әлем чемпионатыХАБАР

07.00 «Жаңа күн» 

09.00, 11.00, 13.00,17.00, 20.00, 00.10 

Жаңалықтар

09.10 Бюро расследований

09.40 Д/с «Моя планета»

10.00,  15.00, 18.00, 21.00, 00.40 Новости

10.10 Жігіт сұлтаны

11.10,22.20 «След» Т/с

12.00, 21.30 Т/с «Сулейман Великолепный»

13.15, 23.00 Көзқарас

13.45 «Әр үйдің сыры басқа» Х/ф

14.15 «Айтұмар»

15.10 «Семейный дом» Кино

16.00 «Перекресток в Астане»

16.35 Мультсериал

16.50 Подари детям жизнь...

17.15, 01.10 Арнайы хабар

17.45 100 бизнес­историй

18.15 «Күн сақшылары» Т/с

19.10 «Біз»

23.00 «Жансарай»

02.30 Жаңалықтар.  Бизнес.  ҚР Әнұраны

ЕУРАЗИЯ

06.00 Т/с «Құрбылар»

06.50, 18.00 Жаңалықтар

07.00 «Доброе утро»

11.00 «Глухарь» Худ. Фильм

11.55,15.25 Истина где­то рядом

12.25 Модный приговор

13.35,19.00 Караоке такси

14.10,20.00 101 кеңес

14.35,20.30 Паутина

20.00 «Мамочки» Т/с

15.50 Судебные истории

16.50 Давай, поженимся!

18.00,21.40,00.40 Футбол

19.00 «Склифосовский» Т/с

21.00 Новости

00.00 «Большая разница»

5 КАНАЛ

06.30  Таңертеңгілік «5­арнада»

06.30, 20.40  Вести­Россия

07.00, 19.35, 21.40 Шарайна

07.35, 09.15 «Бодрое утро»

07.50, 14.35, 18.00, 22.40 Рекламный визит

08.00, 13.00, 20.00, 22.00 Новости

08.30 «Наши дети»

08.35, 13.40 Аймақ жаңалықтары

08.50 «Дәмдес болайық»

13.30, 20.30, 22.30 P.S

13.50, 02.30 Деректі фильм

14.00 Моя Караганда

14.45 «Прямой эфир»

16.00 «Сау болайық»

16.10 Т/с «Я тебя никому не отдам»

17.00 «Орталық Азия»

17.30 Жастар

18.10 5­арнадағы ән­әуен + ТV – ЧАТ

18.30 «В ритме нашего города»

19.00 Ваш день

19.25 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «С новым домом!»

22.50 «Запах женщины» Х/ф

01.30  Әуенді Қазақстан + ТV ­ ЧАТ

 ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ

07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 20.00, 22.00  

Жаңалықтар­Новости

07.45, 11.00, 18.50,  21.50, 23.00 Реклама

07.55, 13.20  Әсем әуен

08.50, 21.00 Телесериал

09.50 Мультфильм

10.45. 20.45, 22.45 Уақыт.kz

11.10 Көзқарас

11.45 Это наша с тобой биография

12.05 «Парыз» Т/с

12.50 Білгім келеді

13.20 «Лиззи Макгуайер» Т/с

18.30 Арена

19.00 «Жаңғырық»

19.35 Тілашар.

21.00 «Логово змея»

23.15 «Ғажайып  жаңа жыл» Кино

07.00 «Таңшолпан»

10.00 Айналайын

11.10,21.05 Айтуға оңай

11.45,19.40 Көк тарландары

12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар

12.45,18.10,01.15 ЕХРО жолы

13.05,02.10 Ұлттық өнім

13.30 Заң және біз

14.05 «Майя» М/с

14.30 Жолың болсын, балақай»

15.05 «Әйел бақыты»

16.10,22.40 «Келін»  Т/с

17.00 Шетелдегі қазақ балалары

17.50,23.45 «Өзекжарды»

18.05 Арнайы репортаж

19.10 Еңбек түбі ­ береке

19.05 «Қылмыс пен жаза»

21.05,21.20,21.50,00.05,01.50 Әлем чемпионатыХАБАР

07.00 «Жаңа күн» 

09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 20.00, 00.00 Жаңалықтар

09.10 Бюро раследований

09.35 Арнайы хабар

10.00,  15.00, 18.00, 21.00, 00.30 Новости

10.10 Жігіт сұлтаны

11.10,22.20 «След» Т/с

12.00,21.30 «Сулейман Великолепный» Т/с

13.15, 23.00 Көзқарас

13.45 «Әр үйдің сыры басқа» Х/ф

14.15 «Айтұмар»

15.10 «Семейный дом» Т/с

16.00,20.30 «Перекресток в астане» Т/с

16.35 Мультсериал

16.50 Подари детям жизнь

17.15,01.10 Жаңа қоғам

17.30 Бизнес­сыры

18.15 «Күн сақшылары» Док. Сериал

19.10 «Біз»

23.00 Көзкөрген

01.30 ЖаңалықтарЕУРАЗИЯ

06.00 Т/с «Құрбылар»

06.50,18.00 Жаңалықтар

07.00 Доброе утро

11.00 «Глухарь»

11.55,15.25 «Истина где­то рядом»

12.25,02.50 Модный приговор

13.35,19.55 Караоке такси

14.10,20.00 101 кеңес

14.35,20.30 Паутина

15.00 «Мамочки» Т/с

15.50 Судебные истории

16.50 Давай поженимся

18.00,21.40,00.40 Футбол

19.00 «Склифосовский» Т/с

00.00 «Большая разница»
1   2   3   4   5


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал