Бір тілде деп міндеттеген жоқжүктеу 0.71 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата09.01.2017
өлшемі0.71 Mb.
#148
  1   2   3   4   5   6   7

ЖОҚ

Бір тілде деп міндеттеген жоқ-

пыз. Міндеттеме – екі тілде. Екі тілде 

бірдей хабарлау керек. Заңда қалай 

жа зылды, солай істеу керек. Мін дет-

те ме: қоғамдық көліктердегі ха бар-

ла ғыш тың тетігін аялдамаға келгенде 

бас са, таспаға жазылған екі тілдегі 

ақ парат хабарланады. Жүргізуші ха-

бар 


лауға тиіс емес, себебі оған 

алаңдауға болмайды. Біздің кон дук-

тор ларға қоя тын талабымыз – заң 

бойынша екі тілде хабарлауы керек. 

Қазақ стан хал қының барлығы бір-

дей, талап бар лығына бірдей. Мем-

ле кет  тара пы нан  қоятынымыз  –  екі 

тілде болу. Тек бір тілде болса, заң-

бұ зушылық бо лып кетеді. Не бол-

маса орысша, не бір ыңғай қазақша 

бол са, заңға қай шы. Бір тілді енгізу 

біз ге әлі ерте. ИӘ

– Міндеттеу керек. Міндеттейтін 

мезгіл де туды. Қазір осындай талап 

қойып жатырмыз. Бұған қо ға мы-

мыз да кез келген қо ғам өкілі тү-

сіністікпен қарайтын ахуал қа лып-

тасты. Кө лік меншік иелері болсын, 

қо 


ғамдық көлікпен айналысатын 

мем ле кеттік орындар болсын – бар-

лық тарына мемлекеттік тілде хабар-

лама беретін уақыт жетті деп ойлай-

мын. Ал 

маты қаласындағы көлік 

бас қар ма сымен  біріге  отырып,  қала 

ішін  дегі барлық автопарктерге қа-

рай  тын көліктердің ішіндегі көр некі 

ақ па раттардың  дұрыс  рәсім де луіне 

кө мек тесіп келе жатырмыз. Әлі де 

бол са кемшіліктер болуы мүмкін. 

Бірақ со лардың барлығын жинап 

алып, осында бірнеше рет жиын өт-

кі зіп, Көлік басқармасымен бірге 

жұ мыс  істеп  жүрміз. Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

№137 (589) 

6 тамыз

сенбі


2011 жыл

3-бетте

Мамай АХЕТ, Алматы қалалық 

тілдерді дамыту, мұрағат және 

құжаттама басқармасының бастығы:

Әбдіхамит ТАМАБАЕВ, 

«Астана 

қаласының Жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары басқармасы» ММ 

Жолаушылар тасымалын ұйымдастыру 

бөлімінің бастығы:

ОЙ-КӨКПАР Еліміздің қоғамдық көліктерінде аялдама атауларының мемлекеттік тілде хабарлануын міндеттеу керек пе?

Естеріңізде болса, Асқар Мамин Астана қаласының 

әкімі болып тұрған кезінде елордадағы қоғамдық 

көлік кондукторларына бірінші кезекте тек қазақша 

сөйлеуді міндеттеген болатын. Бұл істің қаншалықты 

атқарылып жатқанын тексеру үшін тіпті өзінің 

орынбасарлары мен мемлекеттік лауазымды қыз-

меткерлерге күнделікті қоғамдық көлікке мінуді 

жүктепті. Соның нәтижесінде Астанадағы жолаушылар 

тасымалдайтын көліктерде бірінші кезекте тек 

қазақша сөйлеп, сұраған жағдайда ғана ресми тілде 

жауап беру біршама ілгерілеген болатын. Қоғамдық 

орын – республика жұртшылығының ең көп жүретін 

жері. Демек, елімізде мемлекеттік тілді жаппай 

қолданысқа енгізетін де – сол орындар. Ендеше, осы 

мәселені республика бойынша міндеттеп, қолға 

алатын кез жетті ме? Қазақстандықтарды қазақша 

сөйлетуді, бәлкім, жаңа заң шығарып, енгізу арқылы 

автобус, троллейбустардан бастау қажет шығар?

Биыл мемлекеттік грант 36 046 орынға бөлініп 

отыр. Оның 35 046-сы күндізгі бөлімге, 1 мың грант 

сырттай оқуды қамтыған. Биылғы жағдайға келсек, 

мем  ле кеттік грантқа үміткерлер, негізінен, қазақ бөлі-

мі нен – 66 912 және орыс бөлімінен 24 106 талап кер-

ді құ рап, олардың жалпы саны 91 мыңнан асып отыр. 

Жалпы гранттар бөлінісіне келер болсақ, оның 2275-сі 

– дайындық бөлімдеріне, 500-і – Назарбаев уни вер-

ситетіне, 200-і – Халықаралық қазақ-түрік уни вер-

ситетіне және 125 грантты Ломоносов атындағы Мәс-

кеу мемлекеттік университетінің Қазақстандағы фи-

лиалына беру туралы шешім шығарылған. Үміттілердің 

қа тарында 3070 «Алтын белгі» иегері мен 1240 ха-

лық аралық білім олимпиадалары мен ғылыми жа рыс-

тардың жеңімпаздары және бар. Сондықтан да 

ағымдағы конкурста бір мемлекеттік грантқа екі-үш 

та лап кер таласатыны белгілі болып отыр. Еске сала ке-

тер лік тағы бір жайт, ағымдағы жылы Бірыңғай ұлттық 

тестілеу сынағына 126 109 мың мектеп түлегі қатысқан 

болатын. Олардың 9,6 пайызы немесе 12 136 адам 

ең төменгі шектегі балды жинай алмады. 

Салыстырмалы түрде сараласақ, 2011-2012 оқу 

жы лында өткен жылмен салыстырғанда мемлекеттік 

гранттардың саны 621-ге артып отыр. Ал мамандық 

жігі бойынша жаратылыстану, техника мен тех но ло-

гия лар, сондай-ақ ауыл шаруашылығы мен ве те ри на-

рия бойынша мемлекеттік тапсырыстың көлемі 

біршама ұлғайғанға ұқсайды. Соған қарамастан қар-

жы-экономика мамандықтарына көп жүгінетін талап-

кер лердің саны азаяр емес. Мәселен, аталған маман-

дық тың бір грантына 28-29 адам қатар таласуда. Одан 

кейінгі кезекті халықаралық қатынас және заң маман-

дықтары иеленіп отыр. 

Министр Бақытжан Жұмағұловтың сөзіне қара ған-

да, биыл жоғары оқу орындарына мемлекеттік тап сы-

рыс ты конкурстық негізде орналастыру тетіктері енгі-

зіліп, грант бойынша оқыту жұмысына қатаң талаптар 

қойылды. Еліміздегі 148 жоғары оқу орнының 85-сі 

ғана осы талаптардың үдесінен шыға білген екен. «Ел-

ба сы Нұрсұлтан Назарбаев бізге білімнің қолжетімді 

бо луын және оның сапасын арттырудың жаңа тетіктерін 

енгізуді тапсырған болатын. Сондықтан біз лайықты 

талапкерлерді қолдап, оларға білім алу үшін грант тар-

ды тағайындауымыз қажет», – деді министр. 

Комиссияның жұмысы тамыздың 9-ы күні аяқ тал-

ғаннан кейін мемлекеттік грант иегерлерінің толық 

тізімі «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» 

га зеттерінде  жарияланады.

Арман БЕЙСЕНБАЙҰЛЫ

Білім гранттарын 

тағайындау 

жұмысы басталды

Кеше Астанада білім және ғылым министрі 

Бақытжан Жұмағұловтың төрағалығымен 

Мемлекеттік білім беру гранттарын тағайындау 

жөніндегі конкурстық комиссияның алғашқы 

отырысы өтті. Мәжіліс барысында биылғы 

оқу жылына бөлінген гранттардың саны және 

оларды талапкерлер арасында бөлу мәселелері 

талқыланды. 

ЖИЫН


«Биологиялық бомба» жарылмасын десек...

Әрбір елді мекенде мерейтойлы 

жылдың рухы сезілуі тиіс

Кеше Ақордада Мемлекет басшысының төрағалығымен Астана, Алматы және 

облыс әкімдерінің қатысуымен кеңес болып өтті. 

Кеңес жұмысына Премьер-министр Кәрім Мәсімов, Президент Әкімшілігінің 

жетекшісі Аслан Мусин, Астана, Алматы қалаларының және барлық облыс әкімдері 

қатысты. 

Кеңесті ашқан Мемлекет басшысы елдің эко-

но  микалық дамуы бойынша қажетті бағ дар ла-

малар әзірленгенін атап өтті. Бұлар, ең алдымен, 

Үде мелі  индустриялық-инновациялық  даму, 

«Жұ 


мыспен қамту», «Өнімділік», «Ауыз су», 

«Биз нестің жол картасы» және Тұрғын үй-ком-

муналдық шаруашылық бағдарламалары. Ин-

дус трияландырудан басқа бұл бағдарламаларды 

жү зеге асыру бағытында мемлекеттен 165 млрд 

теңге қаржы бөлінген. Өзге де бағдарламалар  

жүзеге асырылып жатыр. 

Президент өңірлер трансферт түрінде 1,5 

трлн теңге алғанын атап өтті. 

– Біз орындап жатқан барлық бағыттар, бар-

лық бағдарламалар қаржымен қамтамасыз 

етілді. Ендігі жайт жүктелген жұмыстардың орын-

да луын бақылауда болып отыр. Биылғы жылы 

эко номиканың 7 пайыздық өсімін баянды ету 

міндеті жүктелді. Бұл – оңай шаруа емес. Біз 

әлемдік экономиканың тұрақтылығын қам та ма-

сыз етуге кепілдік бере алмаймыз. Біздің ре сур-

сы мызға қатысты баға конъюнктурасы өзгерген 

жағдайда, кәсіпорындарды іске қосуға және 

олардың жұмысына жәрдем беріледі, – деп атап 

көрсетті Президент. 

Елде экономиканың өсімі – 7,1%, өнеркәсіп 

өн дірісінің көлемі 6%-ға жуықтады.

Өнеркәсіп өсімінің жоғары көрсеткіші Астана 

қа 

ласында (44,9%), Ақмола облысында (38,9%), Жамбыл облысында (28%) және Ал-

маты қаласында (22%) тіркелді. Былтырғы жыл-

ғы деңгейге қарағанда өнеркәсіп өндірісі Пав ло-

дар облысында (2%) және Қостанай облысында 

(1%) төмендегені байқалды. Шағын және орта 

биз нестің белсенді субъектілерінің саны 6%-ға, 

сау да көлемі 15%-ға ұлғайды. Халықтың жан 

басына шаққанда орташа номиналды ақшалай 

табысы 12,5%-ға өсті. Халықтың табысының 

неғұрлым жоғары өсімі Атырау (20%), Солтүстік 

Қазақстан (20%), Ақмола (17%) және Қара-

ғанды облыстарында (15,8%) тіркеліп отыр. 

Номиналды табыстың ең төменгі өсімі Жамбыл 

облысында (2,4%) және Батыс Қазақстан 

облыстарында (2,6%) байқалды. 

– Біз биылғы жылдың басында зейнетақыны 

30%-ға, ал соңғы үш жылда екі есеге, 1 шілдеден 

бастап бюджет қызметкерлерінің еңбекақысын 

30%-ға көтердік. Осының бәрін дағдарысқа 

қара мас тан іске асырдық, – деді Мемлекет бас-

шы сы. 

Былтырғы жылы Үдемелі индустриялық-ин-но 

вациялық даму бағдарламасы басталды. 

Бірінші жылы 152 нысан іске қосылып, 25 мың 

жаңа жұмыс орны ашылды. Биылғы жылдың ба-

сынан бері 114 млрд теңгеге 75 инвестициялық 

жоба іске қосылды. Жылдың соңына дейін тағы 

129 жобаны іске қосу жоспарланып отыр. Жалпы 

ал ғанда, биылғы жылы 204 жоба іске қо сы-

лады. 

– Бұл жұмыс істеп тұрған нысандар эко но-микалық дамуға салмақты үлес қоса бастайды. 

Ең бастысы, олар экономикамыздың дивер си фи-

ка циялануының жүйелік негізіне кепіл болады, 

– деді Президент. 

Мемлекет  басшысы  индустриялық-ин но ва-

циялық даму мәселелерін және әрбір нысанды 

эко номикалық даму жолындағы маңызды мем-

лекеттік бағдарлама ретінде бақылауда ұстау 

қажеттігін атап өтті. 

Президент жанар-жағармай мен азық-түлік 

бағаларына баса назар аудару қажеттігін айтты. 

Жанар-жағармайдың бағасы бүкіл әлем 

бойынша қымбаттап тұр. Өйткені мұнай мен 

газдың бағасы қымбаттап жатыр.Жалғасы 2-бетте   

Қазір Украина дүрлігіп жатыр. Елде тырысқаққа 

(холера) ұшыраған 26 және ағзасынан оба ауруын 

тудыратын бактерия табылған 18 адам тіркеліпті. 

Дәрігерлер мен мамандар жан-жақты зерттеу 

жүр гізе келе, аталған індеттерді таратқан қаң ғы-

бас тар екендігін анықтаған. Қазір енді қаң ғы бас-

тар ды оқшаулап, жаппай тексеру жұмыстары 

жүр гізілуде. Бұл жөнінде Украинаның бас мем ле-

ТҮЙТКІЛ


Қазақстандық мамандар тұрақты мекенжайы жоқ жандарды «биологиялық 

бомбаға» теңеп, дабыл қағып отыр. Қаңғыбас жандардың түнейтін орны – дала, 

жүретін жері – қоқсық, жейтіні – қалдық. Ондай болса, олардың ортаға қауіпті 

екендігіне ешкім дау айтпас және дәрігерлердің дабыл қағулары орынды.

Жалғасы 4-бетте   

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

146,53

207,27

5,18

22,76

1,44

2-бет

Мемлекеттік қызметтің жаңа 

моделі қандай болмақ?

4-бет

Неге «мәмілегер» 

демеске?!

Ләззат БИЛАН

кет тік санитарлық дәрігері А.Пономоренко мәлім-

де ген-ді. Мұндай төтенше жағдайдан ешкім сақ-

тан дырылған жоқ. Бетін әрі қылсын, біздің елде 

де орын алуы мүмкін. 

Аш-жалаңаш жүргендерді әлеуметтік бейім-

деу ор талықтарының өздері де қабылдауға асық-

пай ды. Олардың орын сұрай келгендерге қоятын 

та лап тары қатаң. «Мәселен, жұқпалы ауруың 

бол  мау керек, келген сәтте арақ ішіп не есірткі 

қа  был дамауға тиіссің. Тіпті дене ыстығы көтеріліп 

тұрса, кіруге рұқсат жоқ. Біз оларды ауру-сыр-

қаусыз қа был дауымыз керек» деген еді Алматы 

қала сын дағы әлеуметтік бейімдеу орталығының 

қызмет кер лері  арнайы  хабар лас қа нымызда. 

Өкінішке қарай, «қаңғыбас жандардың ішінде 

жоғарыда тізіп шыққан әдет, дерттің бәрінен де 

ада адам жоқ» десек, қате айтқандық емес. Тағы 

бір айта кетерлігі, сөз болып отырған әлеуметтік 

бейімдеу орталығынан бұрыш бұйырғандар сол 

жер дің тұрақты «тұрғындарына» айналғандар кө-

рі неді, яғни бұрыннан тұрып жатқандар. Олардың 

жылы орнын біреуге оңайлықпен бере қоймасы 

айтпаса да белгілі. Әсіресе Алматы қаласындағы 

жағдай қиын көрінеді. Мамандардың есептеуінше, 

аталған шаһардағы қаңғыбастар саны он мыңдай. 

Тексере қалсаң, олардың ағзаларынан жұқпалы 

дерт тің жеті атасын анықтауға болады екен. Ал 

мұн дай жұқпалы аурулар әсіресе жаз күндері ас-

қынатыны белгілі. 6-б

етте

Кеңес ДҮЙСЕКЕЕВ:

Қазір әуесқойлардың 

көбейіп кету 

кесірінен ән өнері 

құлдырап бара 

жатыр


ДАТ!

С.БОНДАРЕНК

О, Б.О

ТАРБ


АЕВ (фо

то)


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№137 (589) 6.08.2011 жыл, сенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

САЯСИ  БЮРО

АҚОРДА


– Бұл мәселелерді халыққа түсіндіру 

қажет. Біздің жанар-жағармайдың бағасы 

өзге көршілермен салыстырғанда әлде-

қайда арзан. Бұлай ұзақ уақытқа дейін 

жалғаса алмайды. Барлығы кәсіпорын-

дардың еңбек өнімділігін арттыру қаже т-

тігін түсінуі керек. Ал бағалар бүкіл әлем-

дегідей қымбаттайды, – деді Нұрсұлтан 

Назарбаев.

Президент жыл басынан бері барлық 

өңір 

де азық-түлік тауарларының бағасы қым баттағанын атап өтті. Азық-түлік та-

уар 


ларына деген ең жоғары баға 

Жезқазған (жыл басынан бері – 15%) 

қаласында тіркелген. Атырау, Алматы, 

Талдықорған,  Астана және Өскемен 

қалаларында баға 10-12%-ға өскен. 

– Бұлардың бағасының өсуін жанар-

жағармай құнының артуымен түсіндіру 

еш 


қандай сын көтермейді. Үкімет пен 

әкім дер әзірше бұл мәселемен жүйелі түр-

де айналысып жатқан жоқ. Дәлел үшін, 

бірқатар дамыған елдерде  тауарлар мен 

қызмет көрсету тізбесі заңмен айқын-

далып, олардың бағасы нақты белгіленеді. 

АҚШ-та, Австрия елінде мемлекет баға-

ның 10 пайызын қадағаласа, Франция, 

Жа пония, Грекияда – 20 пайыз. 

Сонымен қатар ауыл шаруашылығы 

өнімдеріне деген бақылау 50 ден 90%-ға 

дейін. Өзімнің Жолдауымда 2015 жылға 

дейін ауыл шаруашылығындағы еңбек 

өнім ділігін жаңа технологиялардың кө ме-

гімен екі есеге дейін арттыру міндетін 

қойған болатынмын. Көптеген өңірлерде 

әзірше осы мәселе қолға алынған жоқ. 

Мен сіздер көрсін деп жоғары өнімділікке 

қол жеткізген жерлерге барамын. Бұл 

бізде, Қазақстанда. Көптеген өңірлерде 

кө көністер мен картоптың өнімділігі гек-

тарына 15 тоннадан. Тамшылатып суа ру 

арқылы 60-тан 100 тоннаға дейін өнім 

алуға болады. Бұл көкөністерді барлық 

жерде, солтүстікте де, оңтүстікте де, батыс 

пен шығыста да өсіруге болады. Там-

шылатып суару құрылғылары шығарылып 

жатыр, технологиялар бізде жасалды, тә-

жірибе бар. Өткен аптада Алматы облы-

сының Еңбекшіқазақ ауданына бардым. 

Ол жерде шаруалар тамшылатып суару 

әді сі арқылы гектарынан 100 тонна қыза-

нақ алып отыр. Оңтүстік Қазақстанда – 

120 тонна. Бұл технология азық-түліктің 

өзіндік құнын, сәйкесінше, бағасын тө-

мендетеді. Көкөніс өнімдерінің бағасы-

ның бірінші жыл қымбаттап отырмағаны 

бар 


лығына мәлім. Алайда әкімдер де, 

Ауыл шар 

уашы 

лық министрлігі де тиісті қо ры тынды  шы ғармады,  ауыл  шаруашы-

лы ғы  өнім дерін  көбейтумен  айналыспай-

ды. Биылғы жылы бүкіл ел бойынша кө-

көніс, картоп егу өскен жоқ. Керісінше, 

аза йып кетті (Ақ мола, Шығыс Қазақстан, 

Батыс Қа зақстан және Солтүстік Қазақстан 

об лыстарында). Бұл жарамайды, – деді 

Пре  зидент. 

Мемлекет басшысы әр облыста там-

шылатып суарудың қазіргі заманғы тех-

нологиясын енгізу жөніндегі жобаларды 

іске асыру мен жылыжайлар, көкөніс сақ-

тау қоймалары мен өңдеу кәсіпорындары 

құ рылыстарын жеделдету керектігін баса 

айтты.

 Нұрсұлтан Назарбаев алда тұрған егін орағына байланысты ауыл ша 

руа-


шылығына бюджеттен 177 млрд теңге, 

оның ішінде субсидия үшін 55 млрд теңге 

және аймақтарда тұрақтандыру қорларын 

құру үшін 17 млрд теңге бөлінгенін атап 

өтті. Орақ науқанын өткізу үшін 

жеңілдетілген бағамен 400 мың тоннадан 

астам жағармай бөлінді. Астық жинау 

науқанын сәтті өткізу үшін барлық қажетті 

жағдай жасалды. Ауыл шаруашылығы 

министрлігінің болжамы бойынша, биыл 

астық 17-17,5 млн тонна деңгейінде, 

оның ішінде бидай 15 млн тонна болады. 

– Мен шетелдік техниканы көп кө-

лемде са тып алып, өнім өндірушіні ас тық 

ору науқанын сол техникалармен жинауға 

жұмылдыру туралы тапсырма бергенмін. 

Бұл – маңызды мәселе, – деді Прези-

дент. 


Өсімдіктерді қорғау мәселесі бойын-

ша, зиян 

кестермен, аурулармен күрес 

жұ  мыс тарын  тамызда  күшейту  қажет. 

Ауыл 

дар 


дың жолдарын жөндеу ауыл 

шар уа  шы  лығын 

дамытумен 

тікелей 


байла  ныс ты. 

– Егіс алқаптары мен элеваторларға 

дейінгі негізгі тас жолдарды қарап жөндеу 

керек, –  деді Президент.

Мемлекет басшысы осы күзде келесі 

жылды ойлау керектігін атап өтті. Бұл 

жақсы жыл болады. Барлығынан жақсы 

өнім алуға мүмкіндік бар. Жәрмең ке лер-

мен барынша жұмыс істеп, халыққа 

қыстық азықтарын арзанға алуға кө мек-

тесу қажет. Аудандар өздері қам тамасыз 

ететін қалалармен жұмыс істеу керек. 

– Қысқа дайындықты қазірден бастап 

қолға алыңыздар. Коммуналдық қызмет-

терге деген бағаны, Үкімет жүргізіп 

жатқан тұрғын-үй коммуналдық шаруа-

шалығын модернизациялау бағ 

дарла-


масын қара ңыздар. Түсіндірген жерлердің 

көп шілігін де бұл бағдарлама жұмыс жа-

сап жатыр. Қай мемлекет меншік тұрғын 

үй 


лерді жөнге келтіру үшін осындай 

жеңілдіктер жасап отыр? Халық қалай 

сезіне бастайды, бағдарлама солай іске 

асады. Бір квартал, бір шағын аудан, бір 

үйден үлгі жасаңыздар. Адамдарды 

әкеліңіздер, тұрғындар көрсетсін. Егер біз 

мұнымен ай 

налыспасақ, тұрғын-үй 

коммуналдық шаруашылығын қалпына 

келтіруді бірне ше жылға созып аламыз, 

– деді Нұр сұл тан Назарбаев. 

– Менің шақыруыммен жастар ауыл-

дарға барып жатыр. Алғашқы жылдары 

осы туралы айтып, бәрі шақырып, ор на-

ластырып жатады. Содан кейін бәсеңсіп 

қалады. Қандай жастар ауылдар ға келіп 

жатыр, қанша дәрігер, қанша мұғалім, 

олардың қалай жұмыс істеп жат қан ды-

ғын ешкім де білмейді. Егер ол жерде 

жақ сы мұғалімдер болмаса, мектептерді 

не үшін салып жатырмыз, жақсы дәрі-

гер  лер бол маса, не үшін емханалар са-

лып  жатырмыз?  Кадр ларды  рота ция лау 

бойынша  біз  Үкі меттен,  министр лік тер   -

ден140 жас ма ман ды аудандар мен об-

лыстық әкім ші ліктерде жұмыс істеу үшін 

жібердік. 

Оларды мамандандыру үшін ғана 

емес, тұрмыстық тәжірибе жинақтау үшін 

де жіберіп отырмыз. Орталық тек ауыл, 

аудан, қалаларда жұмыс істегендерді ға-

на алуы қажет. Өңірлерге жасайтын са-

пар 

ларымда сол адамдармен кездескім келеді. Орталық органдар тек қана ба-

тыстық білім алғандарды ғана емес, бі-

рін ші кезекте жергілікті жерлерден тә жі-

рибе жинақтағандарды алу керек, – деп 

атап өтті Елбасы.

– Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация-

лар жөнінде. Корпорациялар туралы 

заң қабылдадық, қаржыландыру үшін 

ақша бөлдік, ӘКК-лерді жергілікті 

әкімші лік терге бердік. Әкімдер олардың 

қалай жұмыс істеп жатқандығы туралы 

есеп беруі қажет.  Әсіресе, ауылдық ау-

дан дар. Ауыл шаруа шылығында бар лы-

ғы да жет кілікті. Ірі қалалардың ма ңын-

дағы ауыл дар сол қалаларды азық-тү-

лік 


пен қамта 

масыз етуі керек. Ірі ал-

қаптары бар астық ты аймақ тарды тиімді 

пайдалану қажет. Көкөністер мен жеміс-

жидектер қай жер 

де жақсы шықса 

сонымен, астық жақ сы шықса, астықпен, 

қай жерде мал өсіруге қолайлы, сол жер 

мал шаруа 

шылығымен айналыс 

сын. 

Үкі мет пен менің Әкімші лігіме осы мәсе-лелерді бақылауға алуды тапсыра мын. 

Жиын-терімді аяқтайық, сосын барлы-

ғын жинап, есеп талап етеміз. Кадр 

-

ларға қатысты, халықты азық-түлікпен қамта масыз ету, тағы басқа мәсе лелер 

Әрбір елді мекенде мерейтойлы жылдың рухы сезілуі тиіс

ТҰЖЫРЫМДАМА

БРИФИНГ

Кеше Денсаулық 

сақтау министрлігінде 

Мемлекеттік санитарлық-

эпидемиологиялық қадағалау 

комитетінің мамандары 

елдегі эпидемиологиялық 

ахуалға шолу жасап, тұтастай 

жағдайдың тұрақты екендігін 

мәлімдеді. Десе де, мамандар 

түрлі инфекциялардың құтыра 

өршитін жаз маусымында 

жұртшылықтың денсаулыққа 

жіті көңіл бөлуін, оқыс сырқат 

болса, дәрігерге дер шағында 

қаралу керектігін қаперде 

ұстауды өтінеді.

Эпидемиологиялық 

ахуал тұрақты, 

дегенмен сақтықта 

қорлық жоқ

Әлбетте, жаз маусымымен бірге өткір 

ішек инфекциялары да белең алатыны 

белгілі. Сондықтан да шілденің шіліңгір 

ыстығында әсіресе баланы қорғауға сақ-

тықпен қараған ләзім. Мемлекеттік сан-

эпи  демиологиялық қадағалау комитеті де 

осы кезде қызу жұмысқа кіріседі. Деген-

мен мораторий жариялануына орай кә-

сіп керлік  субъектілерге  жөн-жосықсыз 

бас сұғудан шеттетілген санитария қыз-

мет керлері қазіргі уақытта ел өңірлеріндегі 

инфекция тудыруы әбден мүмкін делінетін 

негізгі «ошақтарды» үптеп шығуға кі ріс-

кен. Әйтсе де, қолқаны қапқан қапы рық-

қа қарамастан, елдегі ахуалды мамандар 

тұрақ ты ға  бағалайды. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 0.71 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет