Білім беру бағдарламасы образовательная программа по специальности 5В012200 русский язык и литературажүктеу 4.73 Kb.

бет1/11
Дата10.04.2017
өлшемі4.73 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ 
ABAY KAZAKH NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY  
 
ЖОБА 
ПРОЕКТ 
PROJECT 
 
БАКАЛАВРИАТ 
 
5В012200 - ОРЫС ТІЛІНДЕ ОҚЫТПАЙТЫН МЕКТЕПТЕРДЕГІ  
ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША 
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5В012200 – РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  
В ШКОЛАХ С НЕРУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 
 
EDUCATIONAL PROGRAM 
5В012200 - RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE AT NON RUSSIAN SCHOOL 
 
 
 
 
 
 
 
АЛМАТЫ, 2015 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ 
ABAY KAZAKH NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY  
    ЖОБА 
 ПРОЕКТ 
PROJECT 
 
БАКАЛАВРИАТ 
 
5В012200 - ОРЫС ТІЛІНДЕ ОҚЫТПАЙТЫН МЕКТЕПТЕРДЕГІ  
ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША 
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5В012200 – РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  
В ШКОЛАХ С НЕРУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 
 
EDUCATIONAL PROGRAM 
5В012200 - RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE AT NON RUSSIAN  SCHOOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
АЛМАТЫ, 2015 
1 Жоба Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде даярланған 

Проект разработан Казахским национальным педагогическим университетом имени Абая 
The project is developed by Abai Kazakh national pedagogical university  
 
2Дайындағандар: 
Разработчики: 
Developers: 
 
Фамилиясы, аты, тегі 
Фамилия, имя, отчество 
Surname, name 
Ғылыми дәрежесі 
Ученая степень 
Scientificdegree 
Ғылыми атағы 
Ученое звание 
Academicstatus 
Қызметі 
Должность 
Official capacity 
Әбішева С.Ж. 
Абишева С.Д. 
Abisheva S.D. 
Филология 
ғылымдарының докторы 
Доктор  филологических 
наук 
Doctor 
of 
philology 
sciences 
Профессор 
Professor 
Абай атындағы ҚазҰПУ-нің орыс тілі мен әдебиеті 
кафедрасының меңгерушісі; 
заведующая кафедрой русского языка и литературы КазНПУ 
имени Абая  
Head of chair of Russian language and literature Abay KazNPU 
Поляк З.Н. 
Polyak Z.N. 
Филология 
ғылымдарының 
кандидаты 
Кандидат 
филологических наук 
Доцент 
Associated professor 
Абай атындағы ҚазҰПУ-нің орыс тілі мен әдебиеті 
кафедрасының доценті; 
доцент кафедры русского языка и литературы КазНПУ имени 
Абая 
Associated  professor  chair  of  Russian  language  and  literature 
AbayKazNPU 
КазкеноваА.К. 
Kazkenova A.K. 
Филология 
ғылымдарының 
кандидаты 
Кандидат 
филологических наук 
Профессор 
Professor 
Абай атындағы ҚазҰПУ-нің орыс тілі мен әдебиеті 
кафедрасының доценті; 
Доцент  кафедры  русского  языка  и  литературы  КазНПУ 
имени Абая Associated professor chair of Russian language and 
literature AbayKazNPU 
Шетелдік серіктес-кеңесшілер 
Консультанты из зарубежных вузов-партнеров 
Вехби Айтекин Саналан 
Vehbi Aytekin Sanalan 
PhD 
Профессор 
Professor  
Эрзинджан 
университеті 
педагогика 
факультетінің 
профессоры (Түркия) 
Профессор 
факультета 
педагогики 
Эрзинджанского 
университета (Турция) 

The professor of faculty of pedagogy of Ersindzhansky university 
(Turkey) 
Мехмет Бекдемир 
Mehmet Bekdemir 
PhD 
Профессор 
Professor  
Эрзинджан 
университеті 
педагогика 
факультетінің 
профессоры (Түркия) 
Профессор 
факультета 
педагогики 
Эрзинджанского 
университета (Турция) 
The professor of faculty of pedagogy of Ersindzhansky university 
(Turkey) 
Линн Парментер 
Lynne Parmenter 
PhD 
Профессор 
Professor  
Назарбаев  университеті  Жоғары  білім    мектебі  деканының 
орынбасары  
Заместитель  декана  Высшей  школы  образования  Назарбаев 
Университета  
Graduate School of Education Nazarbayev University 
Либби Тудбалл 
Libby Tudball 
PhD 
Профессор 
Professor  
Монаш университеті педагогика факультетінің профессоры 
(Австралия) 
Профессор педагогического факультета Монашского 
университета (Австралия) 
Faculty of Education, Monash University (Australia) 
Иен Девис 
Ian Davies 
PhD 
Профессор 
Professor  
Йорк университеті білім Департаментінің профессоры 
(Ұлыбритания) 
профессор Департамента образования Йоркского 
университета (Великобритания) 
Professor  Department of Education, University of York, UK 
 

МАЗМҰНЫ 
 
5В012200  –  Орыс  тілінде  оқытпайтын  мектептердегі  орыс  тілі  мен  әдебиеті  мамандығы  бойынша  білім  беру  бағдарламасының 
мақсаты мен міндеттері 
 
5В012200  –  Орыс  тілінде  оқытпайтын  мектептердегі  орыс  тілі  мен  әдебиеті  мамандығы  бойынша  білім  беру  бағдарламасының 
меңгеру нәтижесінде қалыптасатын құзыреттіліктер 
 
5В012200  –  Орыс  тілінде  оқытпайтын  мектептердегі  орыс  тілі  мен  әдебиеті  мамандығы  бойынша  білім  беру  бағдарламасының 
үрдісінің мазмұны мен ұйымдастырылуын реттейтін құжаттар  
3.1 Модульдер  сипаттамасы   
3.2 Типтік оқу жоспары  
3.3 Модуль бойынша ұсынылатын  таңдамалы пәндер 
3.4 Міндетті компонент модульдерінің мазмұны 
 

5В012200  –  Орыс  тілінде  оқытпайтын  мектептердегі  орыс  тілі  мен  әдебиеті  мамандығы  бойынша  білім  беру 
бағдарламасының мақсаты мен міндеттері 
 
Оқу  бағдарламасының  мақсаты  –  орыс  тілінде  оқытпайтын  мектептердегі  орыс  тілі  мен  әдебиеті  мамандығы  бойыншажоғары 
әлеуметтік және азаматтық жауапкершілікке ие және тӛмендегідей бағыттар бойынша кәсіби біліктілігі жоғары мамандарды дайындау: 

 
жан-жақты дамыған оқушы тұлғасын қалыптастыру және тәрбиелеу,  

 
орыс тілі және әдебиеті саласында жүйеленген білімді қалыптастыру,  

 
орыс тілі және әдебиетінен оқу үрдісін заманауи-ғылыми деңгейде ұйымдастыру,  

 
ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру.  
 
Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері:  

 
қоғамның  әлеуметтік  тапсырысына  және  білім  берудің  әлемдік  стандарттарына  сәйкес  болашақ  орыс  тілі  және  әдебиеті  мұғалімдерін 
сапалы кәсіби дайындықпен қамтамасыз ету;  

 
болашақ орыс тілі және әдебиеті мұғалімдерінің  негізгі басым  құзыреттіліктерінің жүйесін және  жалпығылыми және арнайы білімдік 
дағдылары мен шеберліктерін қалыптастыру; 

 
физикалық,  рухани  және  интеллектуалды  ӛзіндік  даму  жолдарын,  психологиялық  сауатын,  ойлау  және  мінез-құлық  мәдениетін 
қалыптастыру. 
 
2.
 
5В012200  –  Орыс  тілінде  оқытпайтын  мектептердегі  орыс  тілі  мен  әдебиеті  мамандығы  бойынша  түлекте  білім  беру 
бағдарламасын меңгеру нәтижесінде қалыптасатын құзыреттіліктер 
Білім беру бағдарламасы мақсат-міндеттерін жүзеге асыруға қол жеткізу келесі құзыреттіліктерді қалыптастыруды мүмкін етеді:  
– жалпымәдени;   
– кәсіби;  
– пәндік.   
 
Жалпымәдени құзыреттіліктер түлек үшін тӛмендегідей сипаттарға ие: 
2.1.1 ӛзінің тұлғалық даму мақсаттарын қалыптастыруға және шынайы бағалауға қабілетті, сондай-ақ, оқушылардың зияткерлік даму 
деңгейін арттыру дағдыларын игерген
2.1.2  шешендік  ӛнер,  әлемдік  классикалық  әдебиет  пен  кӛркемӛнер  негіздері  жайындағы  білімдерін  кәсіби  қызметінде  қолдануға 
қабілетті
2.1.3 адамгершілік нормасы мен ӛнегелі мінез-құлық негіздерін меңгерген; 
2.1.4 әлеуметтік, гуманитарлық және экономикалық ғылымдардың негізгі әдістері мен ережелерін әлеуметтік және кәсіби міндеттерді 
шешуде қолдануға дайын

2.1.5 ана тілінде ӛз ойын жүйелі түрде және сауатты жеткізеді, қазақ (орыс) және шет тілінде кӛпшілік алдында кӛпшілік алдында 
сӛйлеуде және ғылыми мәтінмен жұмыс істеуде қажетті ауызша және жазбаша сӛйлеу дағдыларын игерген; 
2.1.6 шет тілінен білімін қарым-қатынас жасау және арнайы мәтінді түсіну үшін қолданады
2.1.7  ақпараттарды  қабылдау,  сақтау,  ӛңдеудің  негізгі  әдістерін,  тәсілдерін  және  құралдарын  қолданады,  ауқымды  компьютерлік 
желідегі компьютермен жұмыс істеу дағдылары бар;  
2.1.8 әлеуметтік ӛзара әрекеттестік құруда білім беру үдерісіне қатысушылардың этно-мәдени және конфессионалдық ерекшеліктерін 
ескеруге қабілетті;  
2.1.9 ғылыми зерттеуді ұйымдастыру ұстанымдарын, ғылыми білімге қол жеткізу мен құру тәсілдерін жете түсінеді
2.1.10 дене тәрбиесі мен денсаулықты нығайту әдістері мен құралдарын қолдана алады; толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті 
қамтамасыз ету үшін дене мәдениетін жетілдіруге дайын
2.1.11 тазалық сақтау және еңбекті қорғау талаптарына, сыртқы ортаның жағымсыз ықпалдарынан қорғану ережелеріне сай салауатты 
ӛмір салты дағдыларын қалыптастыруға қабілетті 
 
Кәсіби құзыреттіліктер түлек үшін тӛмендегідей сипаттарға ие: 
2.2.1 оқу-тәрбие үдерісін модельдей алады және оқыту тәжірибесінде оны жүзеге асыруға дайын; 
2.2.2 психологиялық және психофизиологиялық дамуының жалпы, арнайы (әртүрлі ауытқушылық типтері) заңдылықтары мен жеке 
ерекшеліктерін, әртүрлі жастағы адам әрекеті мен мінез-құлқын реттеу ӛзгешеліктерін есепке алу құралдарын қолдана алады; 
2.2.3 психологиялық және педагогикалық зерттеулерде сапалық және сандық әдістерді қолдануға дайын
2.2.4 әртүрлі жастағы балалардың әрекеті, қарым-қатынасы, дамуының диагностикалық әдісін пайдалануға дайын
2.2.5  білім  берудің  әртүрлі  деңгейіндегі  білім  алушыларға  арналған  бағдарламалардан,  оқыту,  тәрбиелеу  және  дамытудың  әртүрлі 
теорияларынан білімдерін қолдануға дайын
2.2.6 балалардың әралуан әрекет түрлерін ұйымдастыруға дайын
2.2.7 білімдік ортада субьектілердің бірлескен қызметі мен тұлғааралық ӛзара әрекеттестікті ұйымдастыру әдістерін меңгерген; 
2.2.8 мәдени-ағартушылық жұмыста нормативтік құжаттар мен пәндік саладағы білімдерін қолдануға дайын
2.2.9 мамандықтың жоғары әлеуметтік маңызын түсінеді, кәсіби этикалық ұстанымдарды ұстанады; 
2.2.10  қоғамның  әлеуметтік-мәдени  құрылымының  ерекшеліктерін  ескере  отырып,  кӛпмәдениетті  ортада  кәсіби  әрекетті 
ұйымдастыру тәсілдерін, сондай-ақ, ұлттық тәрбиенің заңдылықтары мен принциптерін меңгерген;  
2.2.11 кәсіби міндеттерді шешуде мамандардың пәнаралық және салааралық ӛзара әрекеттестіктеріне қатысуға қабілетті
2.2.12  кәсіби  қызметінде  бала  құқығы  мен  мүгедектер  құқығы  туралы  негізгі  халықаралық  және  отандық  құжаттарды  қолдануға 
дайын
2.2.13 кәсіби  қызметінде  әлеуметтік орта мен білім кеңістігіндегі  тәуекелдік және  қауіптіліктерді  ескере отырып, денсаулық сақтау 
технологияларын қолдана алады. 
2.2.14 ӛзгермелі еңбек нарығына бейімделуі және белсенді де жауапты азамат болып қалыптасуы үшін нәтижеге және мобильділікке 
бағытталған білім алуға қабілетті

 
Пәндік құзыреттіліктер түлек үшін тӛмендегідей сипаттарға ие: 
2.3.1 орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, лексикалық, грамматикалық және стилистикалық нормаларын меңгерген;  
2.3.2 XII-XXI ғғ. орыс, қазақ, әлем әдебиеттері периодының негізгі кезеңдерін; кӛркем шығармалардың бағдарламасына енген құрамы 
мен  поэтикасын;  ХVIII-ХIХ  ғғ.  классиктерінің  ӛмірбаяндарының  айғақтары  мен  ӛнерін;  кӛркемдік  шығармалардың  құрамы  мен 
поэтикасын біледі;  
2.3.3  орыс  тілі  және  кӛркем  әдебиеті  теориясы  мен  тарихының,  қарым-қатынас  теориясының,  филологиялық  талдау  мен  мәтінді 
интерпретациялаудың негізгі ережелері мен ұғымдарын қолдана алады;  
2.3.4 XII-XXI ғғ. орыс, қазақ және шетел әдебиеті тарихының негізгі деректерімен таныс
2.3.5  жалпы  және  орта  арнайы  білім  беру  мекемелерінде  орыс  тілі  мен  әдебиетінен  оқу  сабақтары  мен  сыныптан  тыс  жұмыстарды 
ӛткізуге қабілетті
2.3.6  қолда  бар  әдістемелер  негізінде  орыс  тілі  мен  әдебиетінен  сабақтар  мен  сабақтан  тыс  шараларды  ӛткізуге  оқу-әдістемелік 
мәліметтерді дайындай біледі
2.3.7 негізгі оқытылатын тілде түрлі ауызша және жазбаша қарым-қатынастың негізгі әдістері мен тәсілдерін меңгерген
2.3.8 кәсіби-педагогикалық қызметтің тәсілдерін: түрлі жастағы топтармен жұмыс жасағанда оқыту технологиясын қолданып, ӛзін-ӛзі 
жетілдіру мақсатында ӛз ойларын талдауды жүзеге асыруды меңгерген;  
2.3.9 ғылыми, реферативтік және анықтама материалдарын, ақпарат пен оқытудың электронды құралдарын пайдалануды біледі. 

3.  5В012200  –  Орыс  тілінде  оқытпайтын  мектептердегі  орыс  тілі  мен  әдебиеті  мамандығы  бойынша  білім  беру  бағдарламасының 
мазмұны мен оқу үрдісінің ұйымдастырылуын анықтайтын құжаттар  
3.1 Модульдер сиппаттамасы   
 
№ 
Модульдер атауы 
Модуль кӛлемі 
(ECTS) 
Пайыздық мазмұны 

Жалпы білім беру пәндері модулі 
24 
10 

Кәсіби пәндер модулі 
60 
25 

Арнайы пәндер модулі 
144 
60 
3.1  Міндетті пәндер компоненті 
81 
34 
3.2  Элективті пәндер компоненті 
63 
26 

Дипломдық жұмыс 
12 

 
Барлығы 
240 
100 
 
Оқытудың қосымша түрлері  
 
 
 
 
 
 
 

3.2 5В012200 – Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша типтік оқу жоспары 
Оқыту мерзімі: 4 жыл 
Академиялық дәрежесі: 5В012200 – Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мамандығы білім 
бакалавры 
 
№ 
Модуль және пән атауы 
 
EСTS 
Семестр 
ЖБПМ 1 
Жалпы білім беру пәндері модулі 
24 
 
1.1 
Тәуелсіз Қазақстан тарихы 


1.2 
Қазақ (орыс)тілі 


1.3 
Шетел тілі – В1 


1.4 
Компьютерлік ғылымдар 


1.5 
Артбілім 


1.6 
Экономика және бизнес 


1.7 
Білім беру философиясы 


КПМ 2 
Кәсіби пәндер модулі 
60 
 
2.1 
Педагогика 


2.2 
Психология 


2.3 
Педагогикалық менеджмент 


2.4 
Педагогикалық риторика 


2.5 
Инклюзивті білім беру 


2.6 
Жас ерекшелігі физиологиясы және мектеп гигиенасы  


2.7 
Зерттеу әдістері 


2.8 
Шетел тілі – В2 


2.9 
Практика 1 


2.10 
Практика 2 


2.11 
Практика 3 
15 

АПМ 3 
Арнайы пәндер модулі 
144 
 
МПК 3.1 
Міндетті пәндер компоненті 
81 
 
3.1.1 
Тіл біліміне кіріспе  


3.1.2 
Әдебиеттануға кіріспе  


3.1.3 
Қазіргі орыс тілінің фонетикасы 


3.1.4 
Орыс фольклоры 3.1.5 
Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы 


3.1.6 
XII-XVIII ғасырдағы орыс әдебиеті 


3.1.7 
Қазіргі орыс тілінің морфологиясы 


3.1.8 
Критериалды бағалау  технологиясы 


3.1.9 
XIX ғасырдағы орыс әдебиеті (I жартысы)  


3.1.10 
Орыс тілін оқыту әдістемесі 


3.1.11 
Орыс әдебиетін оқыту әдістемесі 


3.1.12 
Орыс тілінің тарихи грамматикасы 


3.1.13 
Қазіргі орыс тілінің синтаксисі 


3.1.14 
XIX ғасырдағы классикалық орыс әдебиеті (II жартысы) 


3.1.15 
Орыс әдеби тілінің тарихы 


3.1.16 
Жалпы тіл білімі 


3.1.17 
XX ғасырдағы орыс әдебиеті 


3.1.18 
Әдебиет теориясы 


3.1.19 
Тілдік практика  


3.1.20 
Фольклорлық практика  


3.1.21 
Кәсіби-бағытталған шетел тілі 


3.2 
Элективті пәндер компоненті 
63 
 

Дипломдық жұмыс 
12 

 
Оқытудың қосымша түрлері
 
 
 
 
Дене тәрбиесі 
12 
1-4 
 
Дінтану 


 
Мәнгілік ел 
 
 
 
 
 
 

3.3 Модуль бойынша ұсынылатын элективті пәндер 
 
3.2 
Арнайы пәндер модулі 
63 
3.2.1 
Орыс тілінің практикалық курсы 
Қазақ тілінің пропедевтикалық курсы 

3.2.2 
Қазақ әдебиетінің пропедевтикалық курсы  
Мәтінді әдебиеттанымдық талдау негіздері 

3.2.3 
Орыс театрынын тарихы 
Елтану  

3.2.4 
Антикалық әдебиет 
Қазақ фольклоры мен мифология   

3.2.5 
Латын тілі  
Қазақстандық әлеуметтік лингвистика 

3.2.6 
Орта ғасырдағы және Қайта ӛрлеу дәуіріндегі шетел әдебиеті 
Ренессанс әдебиеті 

3.2.7 
Мәдениетаралық қарым-қатынас 
Орфография мен пунктуациядағы қиын жағдайлар 

3.2.8 
XIX ғасырдағы шетел әдебиеті 
Классикалық шетел әдебиеті 

3.2.9 
Екі тілді лексикография 
Сӛз мәдениеті негіздері 

3.2.10 
XX ғасырдағы шетел әдебиеті 
Әлемдік әдеби үдеріс 

3.2.11 
Балалар оқуының аясы 
Сыныптан тыс оқу 

3.2.12 
Қазақстан әдебиетінің кӛркемдік әлемі  
Қазіргі әдеби үдеріс  

3.2.13 
Қазақ әдебиеті  
Орыс-қазақ әдеби байланыстары 

3.2.14 
Мәтінді лингвистикалық талдау әдістемесі  
Лингвистикалық поэтика 

3.2.15 
Түркі филологиясына кіріспе  
Орыс тілін оқытудағы компьютерлік технологиялар 


3.4 Модульдер мазмұны 
Пән 
циклдар
ының 
атаулары 
ПӘН АТАУЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ БӚЛІМДЕРІ 
ECTS ЖБПМ 1 
ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ ПӘНДЕРІ МОДУЛІ 
24 
1.1 
ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ 

 
«Тәуелсіз  Қазақстан  тарихына»  кіріспе.  Тәуелсіздік 
қарсаңындағы  Қазақстандағы  қоғамдық-саяси  жағдай. 
«Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік  тәуелсіздігі 
туралы»  Конституциялық  заң  (1991  жылдың  16 
желтоқсаны). 
Қазақстанның 
дүниежүзілік 
қоғамдастықтың  тең  құқылы  мүшесі  ретінде  танылуы. 
Қазақстан  Республикасы  дамуының  басты  бағыттарын 
анықтау. 
Конституционалдықты 
дамытудағы 
Қазақстанның  тәжірибесі:  Қазақстан  Республикасы 
Конституцияларын 
реформалаудың 
кезеңдері. 
Халықаралық 
ынтымақтастық 
қағидаларына, 
шет 
мемлекеттермен 
тату 
кӛршілік 
және 
олардың 
территориялық  тұтастығын  құрметтеуге  негізделген 
кӛпвекторлы  сыртқы  саясат.  Қазақстан  Республикасы 
экономикасының 
трансформациялануы 
және 
экономикалық  реформалардың  нәтижелері.  Дүниежүзілік 
экономиканың  жаhандану  жағдайындағы  Қазақстан 
дамуының  стратегиялары.  Қазақстан  Республикасының 
халықты әлеуметтік қорғау тұжырымдамасы. Ғылым мен 
білім  беру  жүйесінің  дамуын  халықаралық  деңгейге 
шағаруды қамтамасыз ету жолындағы іс-шаралар кешенін 
жүзеге  асыруға  бағыт  алу.  Қазақ  мәдениеті,  Қазақстанды 
мекендеуші  этностардың  мәдениеті  мен  дәстүрлерінің 
қайта жандануы және одан әрі дамуы.  
Күтілетін нәтижелер: 
қазіргі 
заманғы 
Қазақстан 
Республикасының 
әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени дамуының 
басты  тарихи  оқиғаларын  түсінуі  және  ӛз  бетінше 
талдай білуі; 
Тәуелсіз  Қазақстан  тарихына  қатысты  ақпараттық  
дереккӛздерімен  жұмыс  жасау  барысында  ғылыми 
талдау әдістерін пайдалана білу; 
ӛз елінің белсенді азаматы болуы жолында білім алу 
және оны тәжірибеде қолдана білу. 
Бағалау 
пәннің  бір  тақырыбы  бойынша    жарияланған 
деректерге сыни шолу жасау; 
пәннің  бір  тақырыбы  бойынша    жарияланған 
деректерге сыни шолу жасау; 
тәуелсіз 
Қазақстан 
тарихындағы 
тарихи 
оқиғалардың  біріне  жан-жақты  талдау  жасау  негізінде 
эссе жазу 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал