Білім беру бағдарламасы мамандығы 0502000 Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу жəне қызмет көрсетужүктеу 1.07 Mb.

бет9/10
Дата22.04.2017
өлшемі1.07 Mb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Бар

лығы

:

8100

68

Ескерту:

1) 


* тəжірибелік сабақтарға: тəжірибелік (зертханалық) жұмыстар, курстық 

жұмыстар (жобалар), бақылау жұмыстары жəне т.б. жатады.

2) 

Оқу жоспарлары мен техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының бағдарламасын жасау барысында:

−   Оқу материалын меңгеруге жұмсалатын оқу уақыты көлемін 30 % дейін 

өзгерту  жəне  əр  пəн  бойынша  (модуль) 30 %, өндірістік  оқытуды 50 % 

міндетті оқытудың сағат сандарын сақтай отырып өзгертуге болады;

−  Əр түрлі оқыту технологиялары, ұйымдастыру əдістері мен оқу үдерісін 

бақылау түрін таңдау;

−  Жұмыс  берушілердің  қажеттіліктеріне  сəйкес  оқу  бағдарламасының 

мазмұнын  жалпы  гуманитарлық  жəне  əлеуметтік-экологиялық  модульдер 

бойынша 30%, кəсіптік модульдер, өндірістік оқыту жəне кəсіби тəжірибе 

бойынша 50% дейін  өзгерту.  Кəсіптік  модульдерге  қосымша  модульдерді 

жұмыс  берушілердің  талап  етуі  бойынша  міндетті  оқытудың  жалпы  сағат 

санын сақтай отырып өзгерту;

−  Оқушылардың  білімі  тексеру  үшін  ағымдағы  бақылау  жүргізу  формасы 

мен тəртібін, аралық аттестаттау түрін таңдау.

3) 

Курс  бойынша  бөлу  оқу  технологиясына,  мамандық  сипаттамасына, аймақтық ерекшеліктерге байланысты болады.

69

0502000 Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық 

техникаларды жөндеу жəне қызмет көрсету (салалар бойынша)

мамандығы бойынша 

оқу үрдісі жоспарына түсініктеме жазба

Оқу  жоспары  кəсіптік  даярлықтың  құрылымдық  мазмұнын,  модульдер 

бойынша  оқу  уақытының  көлемін,  модульдерді  оқып-үйренудің  реттілігін 

ашады.


Техникалық  жəне  кəсіптік,  ортадан  кейінгі  білім  берудегі  білім  беру 

бағдарламаларын  жүзеге  асыратын  білім  беру  ұйымдарындағы  оқу  процесі 

теориялық  сабақтар  мен  өндірістік  оқыту  шеберінің  басшылығымен  оқу-

өндірістік  шеберханаларда,  оқу  шаруашылықтарында,  сондай-ақ  тікелей 

өндірісте жəне сəйкес бейіндегі ұйымдарда орындалатын өндірістік оқытудан 

тұрады. 


Оқу  жоспарында  жалпы  орта  білім  алумен  негізгі  орта  білім  алу 

базасындағы жалпы білім беретін пəндерді оқып-үйренуге оқу жоспарында 

берілетін оқу уақытының көлемі ҚР Жалпы орта білім беру МББСТ сəйкес 

тұрақты болып қала береді.Жалпы гуманитарлық жəне экономикалық пəндер. 

Жалпы  гуманитарлық  пəндерді  оқып-үйрену  мамандық  бойынша 

теоминологияны  меңгеруді,  кəсіптік  қызмет  саласында  жұмыс  жасау  үшін 

мемлекеттік тілде араласуды қамтамасыз етеді. 

Техникалық  жəне  кəсіптік  білім  беру  ұйымдарына  жұмыс  оқу 

бағдарламалары  мен  жоспарларын  дайындауда  модульдерді  оқып-үйренуге 

көзделген  оқу  уақытын  қайта  бөлу  құқығы  беріледі:  саладағы  экономика 

негіздері, саладағы құқық негіздері,қарым-қатынас психологиясы. Кəсіптік даярлыққа бағытталған білім беру бағдарламалары:

1) жалпы кəсіптік жəне кəсіптік модульдерді оқып-үйренуді;

2)  жалпы  кəсіптік  жəне  кəсіптік  модульдер  бойынша  зертханалық-

тəжірибелік сабақтардың орындалуын;

3) өндірістік оқыту мен кəсіптік практикадан өтуді;

4) жазбаша біліктілік (дипломдық) жұмыстың орындалуын көздейді.

Осы  мамандық  бойынша  білім  беру  бағдарламалары  құрылымында 

біліктіліктің  барлық  түрлері  мен  деңгейлері  бойынша  мынадай  жалпы кəсіптік модульдер айқындалған:

- Ақпараттандыру жəне автоматтандыру негіздері,

- Экономика жəне өндірісті ұйымдастыру;

- Мемлекеттік тілдегі іс жүргізу;

- Стандарттау, сертификаттау жəне метрология негіздері,

- Инженерлік графика,

- Менеджмент жəне Маркетинг

Базалық кəсіптік модульдербілікті кадрларды даярлау бойынша кəсіптік 

оқытудың білім беру бағдарламаларының жалпы құрылымында маңызды орын 70

алады. Білім алушылардың барлық процестер мен құбылыстардың тұтастығын 

толық сезінумен кəсіптік мəселелерді шешудегі, мамандық бойынша курстық, 

дипломдық  жұмыстар  мен  практикалық  жұмыстарды  сауатты  орындаудағы 

болашақ  құзыреттіліктері    олардың  базалық  модульдерді  игеру  процесінде 

білім алушылар алатын базалық білімдер мен біліктерге тəуелді:

«Электронды жабдықты монтаждау», 

«Коммутациялық құрылғыларды орнату, қызмет көрсету жəне жөндеу», 

«Қуат көздерін жөндеу жəне ретке келтіру».

Электронды  жабдықты  жөндеушілер  үшін  айқындалған  кəсіптік модульдерді оқу орны жұмыс оқу бағдарламасын жəне жұмыс оқу жоспарын 

дайындау  кезінде  мамандануды,  жұмыс  берушілер  талаптарын  жəне  өңір 

ерекшеліктерін ескере отырып қайта қарай алады.

Кəсіптік  модульдерді  оқып-үйрену  білім  алушылардың  кəсіптік 

даярлығының негізін құрайды. 

Оқу  жоспарында  ҚР  Ұлттық  біліктілік  шеңберіне  сəйкес  кəсіптік 

модульдер  бағдарламаларының  мазмұнын  оқып-үйренудің 3 деңгейден 5 

деңгейге өту мүмкіндігі көзделген.

Кəсіптік модульдер оқу бағдарламаларын игеру шамасына қарай білім 

алушы  «Телекоммуникациялық  жəне  электронды  жабдықты  жөндеу 

жəне  қызмет  көрсету  шебері», «Бейнебақылау  жүйелері  жəне  күзет 

дабылдамасын баптаушы»3 деңгейіне жетіп, жұмысқа тұра алады. Егер білім 

алушы «Техник-электроншы»біліктілік деңгейіне жетуді қаласа, онда тағы 

10 ай бойы оқуды жалғастырады. «Кіші инженер электроншы» 5 біліктілік 

деңгейіне жету үшін білім алушы оқуды тағы 10 ай бойы жалғастыра алады.«Телекоммуникациялық  жəне  электронды  жабдықты  жөндеу 

жəне  қызмет  көрсету  шебері», «Бейнебақылау  жүйелері  жəне  күзет 

дабылдамасын баптаушы»біліктіліктері бойынша мынандай модульдер 

айқындалған: 

Төменгі жиілік күшейткіштерін жөндеу жəне баптау; 

Құрамдастырылған  құрылғылар  мен  магниттік  жəне  оптикалық 

жазбалар  мен  дыбыс  жəне  бейнежазба  ойнату  құрылғыларын  жөндеу  жəне 

реттеу;

ЭСТ жəне СК қолданумен телевизиялық аппаратураны, плазмалық жəне LEDпанельдерді жөндеу жəне реттеу.

Себебі  бұл  модульдерді  оқып-үйрену  электронды  жабдықты  жəне 

бейнебақылау  жəне  күзет  дабыл  беру  жүйелерін  монтаждау,  техникалық 

қызмет көрсету жəне жөндеу бойынша дағдылар алуға көмектеседі.«Техник-электроншы»  біліктілігі  бойынша  мынандай  модульдер 

айқындалған:

Сандық дыбыс жəне бейнежазба аппаратурасын жөндеу;

Спутниктік қабылдау жəне беру аппаратурасын жөндеу;

Жаңа жабдықты қолданумен электронды аппаратураны жөндеу;

Нормативтік құжаттаманы ресімдеу.

Себебі  олар  біршама  жоғары  деңгейге  ие  жəне  топта  жұмыс  істеуді 

қамтамасыз  етуге,  бригада  мүшелерінің  жұмысын  бақылауға,  əлемдік 

тəжірибеде  қолданылатын  жаңа  технологияларды  қолданумен  электронды 

жабдықты жөндеуді жəне реттеуді жүргізуге тиіс.


71

«Кіші  инженер-электроншы»  біліктілігі  бойынша  мынандай 

модульдер айқындалған:

РЭЖ қазіргі заманғы түрлерін жəне микропроцессордағы аппаратураны 

жөндеу;

Жұмыс процестерін басқару жəне ұйымдастыру əдістері;Электронды жабдықтың бағдарламалық жасақтамасы.

Білім 

алушылар 

электронды 

жабдықтың 

бағдарламалық 

жасақтамасымен жұмыс жасаудың практикалық дағдыларын меңгеруге тиіс. 

Компьютерлік  бағдарламалардың  барлық  қосымшаларымен  жұмыс  жасау. 

Техникалық  ағылшын  тілінде  еркін  тілдесе  білу.  Электронды  техниканы 

жөндеу  жəне  қызмет  көрсету  бойынша  сервистік  орталықтарға  жалпы 

басшылықты жүзеге асыру.

Бағдарламалардың маңызды құрамдасы білім алушылардың тəжірибелік 

бағдарламасына күш салу болып табылады. Ол үшін дайындалатын білім беру 

бағдарламаларында  кəсіптік  модульдер  мен  өндірістік  оқыту  біріктірілуге 

тиіс.

Кəсіптік практика жұмыс берушілер шарт негізінде ұсынатын сəйкес ұйымдарда,  жұмыс  орындарында  өткізіледі  жəне  кəсіптік  құзыреттер 

қалыптастыруға бағытталған.

Колледждерде кəсіптік практикаға модульдер бойынша тəжірибелік 

жəне  технологиялық  сабақтар  кіреді.  Сабақтарды  теориялық  оқыту 

процесінде  алынған  білімдерді  бекітуге  бағытталған  аудиторияларда, 

зертханаларда  жəне  шеберханаларда  өткізу  жоспарланады.  Бұл  сабақтар 

берілетін біліктілікке сəйкес практикалық дағдылар мен кəсіптік құзыреттер 

алуға  бағытталған.  Практикалық  сабақтар  мерзімдері  мен  мазмұны  оқу 

жоспарларында, оқу процесі кестесінде жəне жұмыс оқу бағдарламаларында 

айқындалады.Кəсіптік  тəжірибе  құрылымында  оқу  практикалық  жұмысының 

мына түрлерін өткізу көзделген:

−  «Телекоммуникациялық  жəне  электронды  жабдықты  жөндеу  жəне 

қызмет  көрсету  жөніндегі  жөндеуші-шебер», «Бейнебақылау  жүйелері 

жəне  күзет  дабылын  жөндеуші»жұмыс  біліктілігін  беру  үшін  «Таныстыру 

практикасы» жəне «Өндірістік-технологиялық практика»; 

−  «Техник-электроншы»  орта  буын  маманы  біліктілігін  беру  үшін  аз 

дегенде 8 апта  көлеміндегі  «Технологиялық  (диплом  алды)  практикасын» 

өткізу;

−  «Кіші  инженер-электроншы»қолданбалы  бакалавр  біліктілігін  беру үшін  де  аз  дегенде 8 апта  көлеміндегі  қосымша  «Технологиялық  (диплом 

алды) практикасы» кіргізілген.Осы білім беру бағдарламасыбілім беру ұйымы айқындайтын модульді 

көздейді. Олар кəсіптік мүдделер саласындағы білім берушілердің тұлғалық 

бейімділіктері  мен  жұмыс  берушінің  осы  мамандық  бойынша  кадрлар 

даярлауға қоятын талаптарын ескеруге тиіс.

Білім  алушылардың  білім  беру  бағдарламаларын  игеру  сапасын 

айқындау  үшін  оқу  жоспарында  аралық  жəне  қорытынды  аттестация 

өткізу көзделеді.


72

Аралық  аттестацияныөткізу  негізгі  нысандары  емтихан,  сынақ, 

бақылау жұмысы болып табылатын барлық пəндер мен модульдер бойынша 

көзделеді.

Жалпы білім беретін пəндер бойынша аралық аттестация ҚР ММББСТ 

сəйкес емтихандар өткізілуін көздейді.

Жалпы  гуманитарлық,  экономикалық,  жалпы  кəсіптік  жəне  кəсіптік 

модульдер  бойынша  емтихандар,  сынақтар  мен  бақылау  жұмыстарының 

саны  білім  алушы  меңгеруге  тиіс  білім,  білік  жəне  құзыреттілік  деңгейіне 

қойылатын талаптарға қарай айқындалады.

Бақылау жұмыстары мен сынақтар аталмыш модульді оқып-үйренуге 

берілген  оқу  уақыты  есебінен,  емтихандар  аралық  аттестацияға  берілген 

мерзімде өткізіледі.

Модулдік оқу бағдарламалары бойынша аралық аттестаттау жəне жұмысшы 

мамандығын  алу  үшін  біліктілік  емтиханын  тапсыру,  оның  ішінде  кəсіби 

дайындық деңгейін бағалау жəне біліктілікті беру қорытындылары бойынша  

білім  алушыларға  кəсіби  біліктіліктің  қол  жеткізген  деңгейі  (разряд,  класс, 

санат) беріледі

Қорытынды аттестация

«Телекоммуникациялық  жəне  электронды  жабдықты  жөндеу 

жəне  қызмет  көрсету  жөніндегі  жөндеуші-шебер»біліктілігі  үшін 

қорытынды аттестация мына кəсіптік модульдер бойынша жүзеге асырылады:  

 КМ-01 «Төменгі жиілік күшейткіштерін жөндеу жəне баптау»; 

 КМ-02 «Құрамдастырылған құрылғылар мен магниттік жəне оптикалық 

жазбалар  мен  дыбыс  жəне  бейнежазба  ойнату  құрылғыларын  жөндеу 

жəне реттеу»;

 КМ-03 «ЭСТ  жəне  СК  қолданумен  телевизиялық  аппаратураны, 

плазмалық жəне LED панельдерді жөндеу жəне реттеу».

Білім деңгейіне теориялық бақылау жасау үшін негізінде электроншыа 

мен  электронды  құрылғылар  біліміне  күш  салынады.  Барлық  электронды 

құрылғылардың  құрылысы  жəне  олардың  монтажы  базалық  жəне  кəсіптік 

модульдерге негізделген. Деңгейге практикалық бақылау жасау үшін негізінде 

КМ-01;  КМ-02;  КМ-03  кəсіптік  модульдері  қолданылады,  бұл  ретте  білім 

алушылар  кəсіптік  модульдерде  көрсетілген  электронды  жабдықты  жөндеу 

жəне реттеу дағдыларын көрсетуге тиіс.

«Техник–электроншы»біліктілігі бойынша білім деңгейін қорытынды 

теориялық  бақылау  кезінде  мына  базалық  жəне  кəсіптік  модульдерді  білу 

қолданылады:

 КМ-04 «Сандық дыбыс жəне бейнежазба аппаратурасын жөндеу»;

 КМ-05 «Спутниктік қабылдау жəне беру аппаратурасын жөндеу»; 

 КМ-06 «Жаңа  жабдықты  қолданумен  электронды  аппаратураны 

жөндеу»;

 КМ-07 «Нормативтік  құжаттаманы  ресімдеу»,  мұнда  білім  алушылар 

сандық  аппаратураны  жөндеу  жəне  баптау  жөніндегі  білімдерін, 

сондай-ақ  нормативтік  құжаттаманы  ресімдеу  жəне  жүргізу  бойынша 

білімдерін көрсетуге тиіс. Практикалық бақылау кезінде білім берушілер 

сандық аппаратураны жөндеу жəне баптаудағы дағдыларын, бекітілген 73

бланкілерді толтырудың дұрыстығын көрсетеді.«Кіші инженер- электроншы» біліктілігі үшін:

Қорытынды  теориялық  бақылау  кезінде  КМ-10 «Электронды 

жабдықтың бағдарламалық жасақтамасы» кəсіптік модульге жəне жұмысшы 

біліктіліктер  мен  орта  буын  маманына  арналған  сұрақтардың  бір  бөлігіне 

негізделу  қажет.  Білім  алушылар  дербес  компьютерді,  бағдарламалағыштар 

көмегімен  электронды  жабдықты  диагностикалау  əдістері  мен  тəсілдерін 

жəне IT-технологияларды білуін көрсетуге тиіс. Білім деңгейін практикалық 

бақылау  кезінде  білім  алушылар  дəнекерлеу  станциялары  мен  электронды 

жəне  телекоммуникациялық  жабдықты  диагностикалау  жəне  жөндеуге 

арналған басқа да заманауи құрылғылар көмегімен микропроцессорлар мен 

чиптарды монтаждау жəне бөлшектеу жөніндегі дағдыларын көрсетуге тиіс.

Осы  білім  беру  бағдарламасы  бойынша  білім  алушылардың 

қорытынды аттестациясы:

− білім беру ұйымдарындағы білім алушылар аттестациясын;

− кəсіптік  даярлық  деңгейін  бағалау  жəне  біліктілік  беруді 

(белгіленген жəне көтеріңкі кəсіптік деңгейлері үшін) көздейді.

Білім  беру  ұйымдарындағы  білім  алушылар  аттестациясы  білім 

алушылардың оқытудың толық модулі бойынша білім беру бағдарламаларын 

игеру деңгейін айқындау мақсатында жүргізіледі.

Білім беру бағдарламаларын оқытудың аяқталу қорытындысы бойынша 

білім беру ұйымдарындағы қорытынды аттестацияның ықтимал нысандары: 

базалық  жалпы  кəсіптік  жəне  кəсіптік  модульдер  бойынша  емтихандар 

тапсыруды,  немесе  кəсіптік  модульдердің  бірі  бойынша  қорытынды 

аттестация  емтиханын  тапсырумен  дипломдық  жұмысты  орындау  жəне 

қорғауды жұмыс оқу бағдарламасын дайындау кезінде білім беру ұйымы өз 

бетінше айқындайды+.

Мамандықтар  бойынша  кəсіптік  даярлық  деңгейін  бағалау  жəне 

біліктілік беру (бұдан əрі – КДДБББ) екі кезеңнен тұрады:

1)  кəсіптік  даярлықты  айқындайтын  модульдер  бойынша  теориялық 

тестілеу;

2)  біліктілік  деңгейлері  бойынша  практикалық  тапсырмаларды 

орындау.


Қорытынды аттестацияны өткізуге оқу уақытының көлемі 2 аптадан 

аспайтын уақыт болып айқындалады. Оның ішінде КДДБББ ұйымдастыруға 

жəне өткізуге кем дегенде 24 сағат беріледі (КДДБББ өткізуге берілген оқу 

уақытының көлемін білім беру ұйымы өз бетінше мамандық пен оқу процесін 

ұйымдастыру ерекшелігіне қарай айқындайды).

Консультациялар жəне факультатив сабақтары. 

Консультативтік  сабақтар  негізінде  оқу  процесі  жоспарында  білім 

алушылардың аралық жəне қорытынды аттестациясы көзделген пəндер мен 

модульдер бойынша өткізіледі.

Пəндер  тізбесі  мен  оқу  материалдарының  мазмұнын,  консультацияға 

берілетін  оқу  уақытының  көлемін,  консультация  өткізу  уақыты  мен 

нысанын (топтық, жеке жəне т.б.) білім беру ұйымы айқындайды. 


74

Факультатив  сабақтарының  мазмұны  білім  алушылардың  жеке 

қабілеттері  мен  сұрауларын  дамытуды  қамтамасыз  етуге  бағытталған. 

Факультатив сабақтардың мұндай түрлеріне болашақ біліктілікпен байланысты 

техникалық шығармашылықтың үйірмелік сабақтарын, сондай-ақ спорт жəне 

дене шынықтыру түрлері бойынша үйірмелік сабақтарды жатқызуға болады. 

Факультатив  сабақтар  аптасына 4 сағаттан  аспайтын  есептеуде  оқу 

орнының  жұмыс  оқу  жоспарында  көзделеді  жəне  оқуға  міндетті  болып 

табылмайды.

Ескертпе:

Практикалық оқытуға мыналар жатады: өндірістік оқыту сабақтары, 

зертханалық-тəжірибелік сабақтар, курстық жұмыстар (жобалар), бақылау 

жұмыстары жəне басқ.

Техникалық  жəне  кəсіптік  білім  беру  ұйымының  жұмыс  оқу 

бағдарламаларын дайындау жəне жүзеге асыру кезінде:

−  циклдар үшін оқу материалын меңгеруге берілетін оқу уақытының 30 

%  дейін  өзгертілуі,  жəне  де  міндетті  оқытуға  берілетін  сағаттардың  жалпы 

санын  сақтаумен  əрбір  пəн  (модуль)  бойынша 30 % дейін  жəне  өндірістік 

оқыту мен кəсіптік практиканың 50 % дейін;

−  оқытудың  түрлі  технологиялары,  оқу  процесін  ұйымдастыру  мен 

бақылаудың нысандары, əдістері таңдалуы;

−  жұмыс  берушілер  қажеттіліктеріне  сəйкес  жалпы  гуманитарлық 

жəне  əлеуметтік-экономикалық  модульдер  бойынша 30% жəне  кəсіптік 

модульдер, өндірістік оқыту жəне кəсіптік практика бойынша 50% дейіноқу 

бағдарламаларының мазмұны өзгертілуі. 

−  міндетті  оқытуға  берілетін  оқу  уақытының  (сағат/кредит)  жалпы 

санын сақтаумен жұмыс берушілер талаптары бойынша кəсіптік модульдерге 

қосымша модульдер енгізілуі;

−  білім  алушылардың  үлгерімін  ағымдағы  бақылау  жəне  білім 

алушыларды аралық аттестаттау нысандары, тəртібі мен кезеңділігі таңдалуы 

мүмкін;


Курстар  бойынша  оқу  модульдерін  оқыту  уақытын  бөлу  оқыту 

технологиясына,  мамандықтың  ерекшелігіне,  өңірлік  ерекшеліктер  мен 

басқаларына байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.


75

9. 

Ұсыныла

тын

 құрылғылар

 тізіміА

та

уы

Т

ехник

алық

 си

-

па

тт

ам

асы

Құрылғының

 

тағайында

луы

/

тақырыпт

ар

Құрыл

-

ғы

 пай

-

да

ланы

-

ла

-тын

 

м

оду

ль

-

дер

Оқушы

 

топт

а-

рына

 

құрыл

,  

бір

лігі

Жа

л

-

пы

 

саны

Пі

-

кір

 

С

уреті

 (

мүмкін

 

бол

са

)

Э

лект

ронды

 құрылғылар

ды

 жөнде

у 

жəне

 қыз

мет

 көрс

ет

у 

шеб

ерх

анасы

Əр

 шеб

ерх

анаға

 12 

оқушы

 сияды

1

Зертх

ана


лық

 

қорек б

логы


оқты жəне

 ке


р-

не

уді реттейтін

)

тоқ 5 

А

, ретте-

летін


 к

ерне


у 30 

во

льт 

дейн


Т

ехник


аны

 тек


-

се

руге

 арна


лған

 

қорекМини

-

мум

 10


13

2

Дəнекер

ле

у ст

ан

-циясы

Дəнек


ер

легіші


 

бар


 ыстық

 ау


а 

ст

анциясыsmd  құрамда

уыш


-

та

рды

 

дəнекер

ле

у жəне

 басқа


 да

 

дəнекер

ле

у жұмыст

ары


Мини

-

мум

 10


13

3

Бұрандалар

 

жинағы 

Бұранда


лар

 

іші өлшемінен

 

бастап

 үлк


ен

 

өлшемге 

дейін


 

əр

 түрлі

 бо


луы

 

керекК

орпуст


ар

ды

 ашу

 

Мини-

му

м 10

13


76

4

Аспа

пт

ар жинағы

 

Ата

уыз


, надфи

-

ля, тісте

уік


тер

 

жəне т

.5

М

ультимет

р 

құралы

Ке

з келг

ен

 сандық

 құра


лы

К

ернеу, 

ке

дер-

гі

, тоқ 

күшінің


 

өзг


ерісін

 

өлшеуг

е 

арналған

Мини


-

му

м 10

20

6К

омпью


тер

 

Кез 

келг


ен

 түрі


тек


  WIN7 

төмен


 

еме


с

Əр

 қайсы

-

сына 

7

БАҒДАР

ЛАМА


-

ЛА

УШЫЛАРКе

з 

келген

 түрі


Ж

ады


 микро

-

сызбаларынан

 

ақпарат 

ал

у жəне

 жаңасын


 

жаз


у

1-2


20

8

Телевизиялық

 бе


л-

гі

 генера

торы


 

Ласпи


 Т

001


Ма

трицаны


 тек

-

серу

, теле


дидар

-

ды ба

пт

ау12

0


77

9

ОсциллографНегізінен

 с

андықАқа

улықт


ар

ды

 із

де

у, осцил

-

лограммалар

ды

 тек

се

ру1-2

20

10Бұранда

 PH2


Э

лек


тр

лік


 

бұранда


 

Аппара


тура

 

бұрағыштарын

 

бұрау

52

011

Қорғаныштық

 

қо

лғапт

ар

Ста

тик


аға

 қарсы


 

қо

лғапт

ар

2020

12

Антистатик

алық


 

біле


зік

С

татик

алық


 

элек


тр

ді

 жоюға

 

арналған

 біле


зік

20

2013

Шаңды


 к

етір


уг

е 

арналған

 құра


л

Т

ақталар

, ма


-

трица


 жəне

 

шлейфтен 

шаңды


 к

етір


у-

ге

 арналған

 

қылшақ20

20


78

14

Антистатик

алық


 

лино


ле

ум

Линоле

ум

 С

та

тика-

дан


 қорға

уға


 

арна


лған

1

15LCD  

м

атрица

 те


-

стері


Ма

трицаны


 

аппара


тсыз

 

қоректендір

у

LCD м

ат

рицателе


дидар

 жəне


 

монит


ор

дың


 

жұмыс


 қабілетін

 

тексе

ру

.52

0

16Микро

ск

оп1000 

ес

еге 

ұлғайт


у 

Пла


та

лар


ды

 

жөндеу, 

ұзақ


 

бөлшек


тер

ді

 ал-

м

астыру, 

баспа


 

пла


тасындағы

 

үзілген

 ж

олды 

із

деу

52

017

Э

лектр

лік


 

дəнек


ер

ле

уші К

ерне


у 220 

V

 Қу

ат

 25, 40 ва

тт

Дəнекер

ле

у жұмыст

арын


 

орында


у

12

1279

18.


Э

лек


тр

лік


 сəу

лелі


 

осциллограф

 С

1-

67Өткіз

у 

жолағы

  

10 МГц

 ке


м

 

емес, 2-

дəлділік


 

класы


. Кіріс

 ке


-

дергісі


 10 

Мо

м.

Экранға


 неме

се

 тік

елей


 кірісі

-

не б

ерілетін


 

амплит


уд

алық


 

жəне


 у

ақытша


 

парамет


рлер

-

ді зер

тте


уг

е  


(бақыла

у, 


жаз

у, 


өлше

у) 


арна

лған


2/12

2

19.Э

лек


тронды

 ес


еп

-

ті жиілік

 өлшегіш


Өлшенетін

 

жиіліктер

дің


 

ж

оғарғы шегі

 5 


МГц

 ке


м

 еме


с. 

Шек


ті

 өлше


у 

қа

телігі ±10

-5

 өлшенетін

 шам


а-

дан


 плюс

 неме


се

 

минус 1 

Гц

.М

ер

зімді 

үдеріс


  жиілігін

 

анықтау

 неме


се

-

белгі спек

трінің


 

құрамда


у-

ышт


арын

 та


бу

1/12


1

20.


Айным

ал

ы то

қ 

ваттмет

рі

Номина

лды


 

керне


у 220 

ВЖ

оғарғы


 өлше

у 

шегі, ке

м

 емес 

100 


Вт

. Дəлділік

 

класы


, төмен

 

емес 0,5

Қу

атты өлше

у

1/121

80

21.


Зер

тх

аналық

 ав


то

-

трансфор

м

атор

Но

миналды

 

қорек к

ерне


уі

 

220 В

. К


ерне

уд

і ретте

у 

шегі 150 

В

 жəне 250 

ВҚу

ат

ы 250 

Вт

.Э

лек


тр

лік


 

құрылғылар

ды

 

жөндеу 

жəне


 

ба

птау

 бары


-

сында


 б

ерілетін


 

керне


уд

і ретте


у

12

1/1012

22.


Əмб

еба


п 

во

ль-

тмет


р 

Тұрақты


 ке

р-

неуд

і өлше


у 

шегі


 0,5 

В

 - 300 в. 

Айным


ал

ы

 керне

уд

і өлшеу 

шегі


 0,5 

в - 300 


Жиілік

 а

уқымы 

50 


Гц

 - 10 


МГц

Дəлділік класы

 

2,5.Айным

ал

ы жəне

 

тұрақты им

-

пульстік

 к

ерне-

уд

і өлшеу

3/12


3

23

Классикалық

 

қорек көзі

К

ернеу 36 

во

льт

Жұмысты


 тек

се

-ру

 жəне


 бақыла

у

Əр 

оқу


-

шыға


24

Импу


льсті

 қорек


 

көзі


Əр Оқу

-

шы-ға

25

Төмен жиілік

ті

 күшейткіш

Əр оқу


-

шыға


81

26

Магнитті жəне

 

оптикалық

 дыбыс


 

пен


 б

ейне


 жаз

уға


 

арна


лған

 

аралас

 

құрылғыларЭ

лек


тронды

 

құрылғыларға 

қыз


мет

 көрс


ет

у 

жəне рет

-

теу 

бойынша


 

теориялық

 

білімді


 

бекіт


у 

жəне


  

тəжіриб


елік

 

дағдыларды

 да


-

мыт


у

Əр оқу


-

шыға


27

ЭСТ


, СК

,

плазм

алық


 жəне

 

LED тақт

алар


ды

 

қолдана

тын


 

телевизиялық

 

қабылдағышЭ

лек


тронды

 

құрылғыларға 

қыз


мет

 көрс


ет

у 

жəне рет

-

теу 

бойынша


 

теориялық

 

білімді


 

бекіт


у 

жəне


  

тəжіриб


елік

 

дағдыларды

 да


-

мыт


у

Əр

 оқу

-

шыға82

28

Элек

тронды


 

құрылғылар

дың

 əр


 

түр


лі

 типтері


Э

лек


тронды

 

құрылғыларға 

қыз


мет

 көрс


ет

у 

жəне рет

-

теу 

бойынша


 

теориялық

 

білімді


 

бекіт


у 

жəне


  

тəжіриб


елік

 

дағдыларды

 да


-

мыт


у

Əр

 оқу

-

шыға29

Же

р серік

тік


 

қабылда


у-

бе

ру 

құрылғылары

Э

лек


тронды

 

құрылғыларға 

қыз


мет

 көрс


ет

у 

жəне рет

-

теу 

бойынша


 

теориялық

 

білімді


 

бекіт


у 

жəне


  

тəжіриб


елік

 

дағдыларды

 да


-

мыт


у

3/12


3

30

Дыбыстық г

енера


-

то

рДыбыстық

 іле


су

 

арналсын

 тек


се

-

ру жəне

 ретте


у

4/12


4

83

31

Терб

елмелі


 жиілік

 

генераторы

 

Х1- 50

Э

лектр

лік


 

құрылғылар

дың

 

амплитуд

алық


-

жиілік


ті

 си


-

па

ттам

аларын


 

бақыла


у 

жəне


 

ба

птау

6/12


6


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал