Білім беру бағдарламасы мамандығы 0502000 Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу жəне қызмет көрсетужүктеу 1.07 Mb.

бет7/10
Дата22.04.2017
өлшемі1.07 Mb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1.2Модульге қысқаша шолу

Аталған модуль нормативті құжаттаманы ресімдеу үшін қажетті білім 

мен біліктілікті, жұмыс нəтижелігін сипаттайды. Оқушылар аталған курсты 

оқу барысында алған білімдері мен дағдыларын нормативті құжаттаманы 

ресімдеу, электронды құрылғыларды жөндеу жəне қызмет көрсетуге 

тапсырыс берушімен келісім-шарт жасасу барысында, жөндеудің орындау 

барысын бақылауда, тапсырыс беруші наразылығын қабылдау мен өңдеуде, 

ақпараттық-анықтамалық қолдау көрсетуде, тапсырысты техникалық 

мамандарға табыстауға, орындалған қызметтерге кепіл ресімдеу, негізгі жəне 

айналымдық құралдарды есептеу жəне есептен шығаруға қолданады.

Курс мазмұны нормативті құжаттаманы ресімдеудің нормативті 

құжаттаманы ресімдеу, электронды құрылғыларды жөндеу жəне қызмет 

көрсетуге тапсырыс берушімен келісім-шарт жасасу жəне оны ресімдеудің 

маңыздылығын түсіндіреді. Оқу үдерісінде білім алушылар қажетті 

құжаттамамен жəне оны толтыру ережелерімен танысады. Барлық деңгейде 

жəне барлық позициялар бойынша есеп журналдарын жүргізеді.

Бұл жағдайда білім алушылар теориялық білім мен нормативті 

құжаттарды ресімдеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған тəжірибелік 

білім алады.

1.3. Модуль мазмұны

–  Еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы;

–  Өндірісті ақпараттандыру жəне автоматтандыру негіздері;

–  Мемлекеттік тілде іс жүргізу;

–  Стандарттау, сертификаттау жəне метрология негіздері;

–  Арнайы технологияОқыту нəтижелері жəне бағалау критерийлері

Біліктілік: Техник-электроншы

Осы модульді табысты 

аяқтағаннан кейінгі 

білім алушының оқыту 

нəтижелері

Бағалау критерийі

Білім алушы міндеттері

ОН1 нормативті 

құжаттаманы ресімдеу ере-

желерін біледі, 

1.1 құрылғыны қабылдау барысында 

қауіпсіздік шараларын орындау.

1.2. құрылғы ақаулығы дəрежесін анықтау.

1.3. Құрылғыны қабылдау барысында норма-

тивті құжаттаманы ресімдей білу.

1.4 ақпараттық-анықтамалық қолдау көрсету. 

1.5 наразылықты қабылдау  жəне анықтау 

барысында жағдайды түсіндіру53

ОН2 Электронды 

құрылғыларды жөндеу жəне 

қызмет көрсетуге тапсырыс 

берушімен келісім-шарт жа-

сасу ережелерін біледі.

2.1 электронды құрылғылар типі мен 

құрылымын анықтау. 

2.2 электронды құрылғыларды жөндеу жəне 

қызмет көрсету келісім-шарт типін таңдау.

2.3 тапсырыс берушімен қатынаста элек-

тронды құрылғы жағдайы туралы ақпарат 

алу

 2.4 жөндеу жүргізу барысын бақылауды жүзеге асыру. 

ОН3 Негізгі жəне 

айналымдағы 

құрылғылардың, қосалқы 

бөлшектердің есебін біледі 

жəне бақылайды.

3.1 тапсырысты техникалық мамандар тобы-

на табыстайды

3.2 есеп жəне бақылау журналын жүргізе 

біледі 


3.3 электронды құрылғы құрылысы мен 

тағайындалуы туралы деректер жинайды.

3.4 негізгі жəне айналымдық құралдардың 

есебі мен бақылауын жүргізеді.

3.5 мемлекеттік тілде іс жүргізе алады.

КМ-08 Модуль «РЭҚ басқа түрлерін жəне микропроцессорлы 

аппаратураны жөндеу»

        Біліктілік:       кіші  инженер -электроншы

Мақсат жəне міндет

Аталған модуль білім алушыларға РЭҚ əр алуан түрлері мен 

микропроцессорлы аппаратураларға қызмет көрсету, жөндеу жəне пайдалану 

туралы білім алуға мүмкіндік береді.Модульге кіріспе

Аталған модуль білім алушыларға РЭҚ əр алуан түрлері мен 

микропроцессорлы аппаратураларға қызмет көрсету, жөндеу жəне 

пайдалану туралы білім алуға мүмкіндік береді. РЭҚ əр алуан түрлері 

мен микропроцессорлы аппаратураларға қызмет көрсету жəне жөндеу 

барысында тəжірибелік дағдыларын қолдануға жағдай жасайды, құралдарды 

пайдаланып,  РЭҚ əр алуан түрлері мен микропроцессорлы аппаратураларға 

қызмет көрсету, жөндеу жəне пайдалану барысында техника қауіпсіздігін 

сақтауда үйретеді.

Модуль микропроцессорлы автоматтандырылған өлшеу жүйелерін 

жобалаумен айналысатын білім алушыларға жəне РЭҚ əр алуан түрлері мен 

микропроцессорлы аппаратураларға қызмет көрсету, жөндеу жəне пайдалану 

барысында қолдануға жарамды. Модуль бастапқыда таныс болмауы мүмкін 

бірқатар технологиялар жəне мəселелермен таныстырады.

Аталған модуль білім алушыларға РЭҚ түрлері мен микропроцессорлы 

аппаратураның құрылысы мен жұмысын анықтауға жəне сипаттауға, оның 

техникалық жəне электрлік  сипаттамаларымен танысуға, пайдалану саласы мен 

тəсілдерін білуге, оларды тағайындалуына сəйкес жіктеуге мүмкіндік береді.54

Өндірістік оқыту үдерісінде РЭҚ түрлері жəне микропроцессорлық 

аппаратураны пайдалану, жөндеу жəне қызмет көрсету барысында 

пайдаланылатын құралдар, құрылғылар жəне техникалық аспаптарды 

қолдану дағдыларын меңгерту қарастырылады. Пайдалану, жөндеу жəне 

баптау барысындағы қауіпсіздік техникасы үйретіледі. РЭҚ түрлері жəне 

микропроцессорлық аппаратураны пайдалану, жөндеу жəне қызмет көрсету 

жəне баптау əдістемелері қамтылады.Оқыту нəтижелері:

Аталған модульді аяқтағанда оқушылардың міндеттері:

1.  РЭҚ  əр  алуан  түрлері  мен  микропроцессорлық  аппараттарды  жобалау, 

пайдалану, қызмет көрсету, баптау жəне жөндеу барысындағы қауіпсіздік 

техникасын білу.

2.  РЭҚ əр алуан түрлері мен микропроцессорлық аппараттардың құрылымы, 

жұмысы жəне жіктелуі.

3.  РЭҚ  əр  алуан  түрлері  мен  микропроцессорлық  аппараттарды  пайдалану 

жəне қызмет көрсетуді жүзеге асыру, жобалау əдістері. 

Модуль мазмұны.

1. РЭҚ əр алуан түрлері мен микропроцессорлық аппараттарды 

жобалау, пайдалану, қызмет көрсету, баптау жəне жөндеу барысындағы 

қауіпсіздік техникасын білу.

РЭҚ əр алуан түрлері мен микропроцессорлық аппаратураны жөндеу, 

баптау жəне қызмет көрсету үдерісіндегі қауіпсіздік.

РЭҚ əр алуан түрлері мен микропроцессорлық аппаратураны жөндеу, 

баптау жəне қызмет көрсету барысындағы қауіпті жəне зиянды өндірістік 

факторлар: физикалық, химиялық, психофизикалық, электромагниттік, 

электростатикалық, ультрадыбыстық.

Электрлік қауіпсіздік: электр тоғының адам ағзасына əсері.

РЭҚ əр алуан түрлері мен микропроцессорлық аппаратураны жөндеу, 

баптау жəне қызмет көрсету барысындағы техникалық құралдар мен қорғау 

əдістерін қолдану.

Өрт қауіпсіздігі: өрт шығудың негізгі себептері.

Алғашқы өрт сөндіру құралдары. Өрт жағдайында əрекет ету тəртібі. 

Өрт кезіндегі көшіру жоспары.

Электр тоғымен жарақаттанғандарға алғашқы медициналық көмек 

көрсету.


2.РЭҚ əр алуан түрлері мен микропроцессорлық аппараттардың 

құрылымы, жұмысы жəне жіктелуі, жобалау əдістері.

РЭҚ əр алуан түрлеріндегі микропроцессорлардың қолданылуы, 

тағайындалуы жəне типтері: микроЭЕМ – автоматтандырылған тасымалдау 

құралдарын жасау, автоматтандырылған жəне толықтай автоматты өлшеу 

жүйелері мен құрылғылары.

Микропроцессорлар мен микроЭЕМ қолдану келесі міндеттердің 

шешімін табуға мүмкіндік береді:

Өлшеу құралдары мен жүйелерінің қызмет мүмкіндіктерін 55

кеңейту. Оған жүйе жадысына жазылған бағдарламалар бойынша 

микропроцессорлық жүйе көмегімен режимдер мен алгоритмдерді 

ауыстырып қосу арқылы қол жеткізуге болады. 

– 

Құралдарды  баптау  жəне  калибрлеу  уақытын  азайту.  Баптау  жəне калибрлеу жұмысты бастау алдында автоматты түрде жүзеге асырылады. 

«Өзін оқыту» режимін де автоматты түрде іске қосып,  оңтайлы өлшеу 

режимі таңдалады.

– 

Өзіндік  диагностика  арқылы  дұрыстықты  арттыру  жəне  оператор қателіктеріне жол бермеу. 

– 

Ақпаратты  өңдеудің  күрделі  алгоритмдерін  пайдалану  арқылы  өлшеу дəлділігін арттыру.

– 

Өлшеу өнімділігін арттыру. Жекелеген есептерді құрал автоматты түрде орындайды, есте сақтайды жəне өңдейді. Оператор өлшеу нəтижелерін 

жалпылама түрде алады (мысалы, орташа шама түрінде қандай да бір 

уақыт аралығында) немесе шектен тыс параметрлер индикацияланады.

– 

Құралмен біліктілігі жоғары емес қызметкерлердің жұмыс жасауы, себебі құрал жұмысын басқару жəне нəтижелерді талдау автоматтандырылған.

– 

Жаңа құралдарды жасау шығындарының азаюы.  Əр түрлі бағыттағы құралдардың  электрлік  сызбалары  сəйкестендіріледі.  Ал  қызмет 

алгоритміндегі 

айырмашылықтар 

бағдарламалық 

құралдармен 

қамтамасыз етіледі.

Есептеу құралдары атқаратын есептеу құралдарындағы қызметтер əр 

түрлі. Оларды шартты түрде екі топқа жіктеуге болады:

– 

Бастапқы түрлендіргіштер ақпаратын өңдеу қызметі: негізгі алгоритмдерді жүзеге асыру (теңдеулер жүйелерін шешу, 

диффренциялды жəне интегралды теңдеулер, бейнелерді сүзу, 

айналдыру, өңдеу.), деректерді санақтық өңдеу (орташа шамасын 

есептеу, гистограмма құру).

– 

Басқару қызметтері: -құралдың жұмыс режимдерін басқару  (сезімталдығын белгілеу, өткізу жолағын қайта баптау);

– 

Калибрлеуді қайта басқару (нөлді белгілеу, электрлік белгілер немесе үлгілер бойынша градусқа бөлуді тексеру);

– 

Өзіндік диагностика (құралдың жұмыс қабілетін тексеру, ақаулықты анықтау);

– 

Сыртқы құрылғыларды басқару (индикаторлар, сканирлеу жүйелері).– 

Микропроцессорлы автоматты өлшеу жүйесін жобалау: жобалау 

үдерісінің мəні: міндеттері, əдісі, алгоритм, құрылысы, детализация, 

талдау жəне үйлестіру, жүзеге асыру, орындау.3.  РЭҚ  əр  алуан  түрлері  мен  микропроцессорлық  аппараттарды 

пайдалану жəне қызмет көрсетуді жүзеге асыру, жобалау əдістері.

 

 

РЭҚ əр алуан түрлерінің жəне микропроцессорлық 

аппаратураның жұмыс қабілеттілігін диагностикалау, жобалау əдістері.

Микропроцессорларды микроЭЕМ қолдану.

Өлшеу  құралдарының  жəне  жүйелерінің  қызметтік  мүмкіндіктерін 

кеңейту: ақпаратты бастапқы түрлендіргіштерден өңдеу: негізгі алгоритмдерді 56

жүзеге асыру (теңдеулер жүйелерін шешу, диффренциялды жəне интегралды 

теңдеулер,  бейнелерді  сүзу,  айналдыру,  өңдеу.),  деректерді  санақтық  өңдеу 

(орташа шамасын есептеу, гистограмма құру).

Құралдың жұмыс режимдерін басқару  (сезімталдығын белгілеу, өткізу 

жолағын қайта баптау); Калибрлеуді қайта басқару (нөлді белгілеу, электрлік 

белгілер немесе үлгілер бойынша градусқа бөлуді тексеру); Өзіндік 

диагностика (құралдың жұмыс қабілетін тексеру, ақаулықты анықтау); 

Сыртқы құрылғыларды басқару (индикаторлар, сканирлеу жүйелері). 

Микропроцессорлы автоматты өлшеу жүйесін жобалау: жобалау əдістері.Осы модульді табысты 

аяқтағаннан кейінгі 

білім алушының оқыту 

нəтижелері

Бағалау критерийі

Білім алушы міндеттері

ОН1 РЭҚ əр алуан түрлері 

мен микропроцессорлық ап-

параттарды жобалау, пайда-

лану, қызмет көрсету, баптау 

жəне жөндеу барысындағы 

қауіпсіздік техникасын біледі.

1.1 жөндеу жұмыстарын орындау барысын-

да қауіпсіздік шараларын орындау, РЭҚ əр 

алуан түрлерін жəне микропроцессорлы 

аппаратураны баптау, жөндеу жəне қызмет 

көрсету.


1.2 РЭҚ əр алуан түрлерін жəне микропро-

цессорлы аппаратураны баптау, жөндеу 

жəне қызмет көрсету барысында зиян-

ды жəне қауіпті өндірістік факторларды 

анықтау:

1.3 электр тоғымен жарақаттану дəрежесін 

анықтау.

1.4 техникалық құралдарды жəне  электр 

тоғымен жарақаттанудан қорғау əдістерін 

білу.


1.5 өрт сөндіру құралдарын таңдау 

1.6 өрт жағдайындағы əрекет тəртібін 

түсіндіру. Өрт кезіндегі көшіру жоспары.

1.7 электр тоғымен жарақаттанған жағдайда 

алғашқы медициналық көмек көрсете білу

ОН2 РЭҚ əр алуан түрлері 

мен микропроцессорлық 

аппараттардың құрылымы, 

жұмысы жəне жіктелуі, жоба-

лау əдістерін білу

2.1 РЭҚ əр алуан түрлеріндегі процессорлар 

типтерін анықтау:  микро ЭЕМ 

2.2 өлшеу құралдары мен жүйелерінің 

қызметтік мүмкіндіктерін анықтау 

2.3 есептеу құралдары өлшеу құралдар мен 

жүйелерінде атқаратын қызметті пайдалану 

2.4 микропроцессорлы автоматтандырылған 

өлшеу жүйелерінде жобалауды жүзеге асы-

ру.


57

ОН3РЭҚ əр алуан түрлері мен 

микропроцессорлық аппарат-

тарды пайдалану жəне қызмет 

көрсетуді жүзеге асыруды 

білу, жобалау əдістері

3.1 РЭҚ əр алуан түрлері мен микропро-

цессорды аппараттарды диагностикалау 

əдістерін таңдау, жобалау əдістері.

3.2 өлшеу құралары мен жүйелерінің 

қызметтік мүмкіндіктерін түсіндіру. 

3.3 Құралдың жұмыс режимдерін басқару  

(сезімталдығын белгілеу, өткізу жолағын 

қайта баптау); Калибрлеуді қайта басқару 

(нөлді белгілеу, электрлік белгілер немесе 

үлгілер бойынша градусқа бөлуді тексеру);

3.4 РЭҚ əр алуан түрлері мен микропроцес-

сорды аппараттардың жұмыстарын бағалау

3.5микропроцессорлы автоматтандырылған 

өлшеу жүйелерінде жобалау əдісін пайдала-

ну.

КМ.09 Модуль «Жұмыс үдерістерін ұйымдастыру жəне басқару əдістері»

Біліктілік       кіші инженер -электроншы

Мақсат жəне міндет

Аталған    модуль  білім  алушыларға  мамандандырылған  сервистік 

орталықтарда электронды аппаратураға қызмет көрсету жəне оны жөндеумен 

байланысты үдерістерді ұйымдастыру туралы білім алуға мүмкіндік береді. Модульге кіріспе

Аталған  модуль оқушыларға электронды құрылғыларға қызмет көрсету 

жəне жөндеу бойынша өндірісті ұйымдастыру əдістерін, сервистік орталықтың 

инновациялық үдерістерін басқарудың ұйымдастыру құрылымын түсіндіреді.

Аталан  модуль  оқушыларға  инновациялық  жобаларды  басқарудың 

енгізгі бағыттарын үйретеді. Инновациялық жобалардың мəнін, инновациялық 

жобалар түрлері мен мазмұнын қарастырады.

Өндірістік  оқыту  үдерісінде  сервистік  орталық  басшысы  дағдыларын 

игеру қарастырылады. 

Өндірістік  үдерістер  типтері.  Кəсіпорынның  өндірістік  құрылымы. 

Өндірістік  құралымның,  сервистік  орталықтың  негізгі  типтері.  Сервистік 

орталықтың  қызметтерінің  тізімі    мен  негізгі  қызмет  түрлері:  сервистік 

орталық – қызмет  көрсету  барысында  тапсырыс  берушімен  əрекеттесетін 

құрылымдық  жеке  бөлімшелерді  біріктіретін  ұйым.  Тапсырыс  беруші – 

электронды техниканы жөндеу немесе қызмет көрсету бойынша келісім-шарт 

жасасатын заңды жəне жеке тұлғалар, кəсіпкерлер. 

Администратор  тапсырыс  қабылдауға  жауапты,  жөндеу  жүргізу 

барысын қадағалайтын қызметкер. Техникалық мамандар тобы  - техникалық 

мамандардан  құралатын,  электронды  аппаратураны  жөндеуге  жауапты 

болатын  құрылымдық  бөлімше.  Наразылық – тапсырыс  беруші  сервистік 

орталыққа,  лауазымды  тұлғаға  қатысты  жіберген  құқықтарының  бұзылуы 

туралы  ауызша  немесе  жазбаша  мəлімдеме.  Сырттай  қызмет  көрсету – 58

тапсырыс берушіге үйінде қызмет көрсету. Кеңес беру – тапсырыс берушіге 

ақпарат беру.  Тапсырысты қабылдау жəне өңдеу қызметі – тапсырыс берушіге 

жөндеу  қызметтерін  көрсететін  қызметкерлер,  құрылғылар,  бағдарламалық 

жабдықтама, ақпараттық-анықтамалық кеңес. 

Мəлімдеме – тапсырыс  беруші  сервистік  орталық  мекенжайына 

жіберген хабарлама.

Іштей қызмет көрсету – тапсырыс берушіге қызметті сервистік орталық 

қызметкерлерінің жеке хабарласуы арқылы көрсету.

Жөндеу  шаруашылығын  ұйымдастыру,  жөндеу  шаруашылығының 

мəні, түрлері жəне оны ұйымдастыру. Жөндеу шаруашылығының қажеттілігі. 

Жоспарлы-ескертпелі жөндеу жұмыстарының бірыңғай жүйесі (ЖЕЖ): оның 

мəні мен жұмыстар мазмұны. Жөндеу жұмыстарының түрлері.

Оқыту нəтижелері:

Аталған модульді аяқтағанда оқушылардың міндеттері:

1. Электронды  құрылғыларды  жөндеу  жəне  қызмет  көрсету    бойынша 

өндірісті ұйымдастыру жəне заманауи басқару əдістерін білу.

2. Өндірістік  құрылымның,  сервистік  орталықтың  негізгі  типтерін  білу. 

Сервистік орталық қызметінің негізгі түрлері жəне қызметінің тізімін білу 

3. Жөндеу шаруашылығын ұйымдастыруды білу. Жөндеу шаруашылығының 

мəні.  Жөндеу  шаруашылығы  ұйымдары  мен  түрлері.  Жөндеу 

шаруашылығының қажеттілігі. Жоспарлы-ескерту жөндеу жұмыстарының 

бірыңғай жүйесі (ЖЕЖ): мəні жəне мазмұны. Жөндеу жұмыстары түрлері.Модуль мазмұны.

1. 

  Құрылғыларды  жөндеу  жəне  қызмет  көрсету    бойынша  өндірісті 

ұйымдастыру  жəне  заманауи  басқару  əдістерін  білу.  Инновациялық 

жобаларды  басқарудың  басты  бағыттары.  Инновациялық  жобалар  мəні. 

Инновациялық жобалардың түрі жəне мазмұны.

Өндірістік оқыту үдерісінде сервистік орталық басшысы дағдыларын игеру.  

Өндірістік үдерістер типтері. 

Жөндеу  жұмыстарын  орындау  барысындағы  қауіпсіздік.  РЭҚ  түрлері  иен 

микропроцессорлы аппаратураларға қызмет көрсету барысындағы қауіпсіздік.

2. Өндірістік құрылымның, сервистік орталықтың негізгі типтері. 

Сервистік орталық қызметінің негізгі түрлері жəне қызметінің тізімі

Кəсіпорынның өндірістік құрылымы. Өндірістік құралымның, сервистік 

орталықтың  негізгі  типтері.  Сервистік  орталықтың  қызметтерінің  тізімі  

мен негізгі қызмет түрлері: сервистік орталық – қызмет көрсету барысында 

тапсырыс  берушімен  əрекеттесетін  құрылымдық  жеке  бөлімшелерді 

біріктіретін ұйым. Тапсырыс беруші – электронды техниканы жөндеу немесе 

қызмет көрсету бойынша келісім-шарт жасасатын заңды жəне жеке тұлғалар, 

кəсіпкерлер. 

Администратор  тапсырыс  қабылдауға  жауапты,  жөндеу  жүргізу 

барысын қадағалайтын қызметкер. Техникалық мамандар тобы  - техникалық 

мамандардан  құралатын,  электронды  аппаратураны  жөндеуге  жауапты 


59

болатын  құрылымдық  бөлімше.  Наразылық – тапсырыс  беруші  сервистік 

орталыққа,  лауазымды  тұлғаға  қатысты  жіберген  құқықтарының  бұзылуы 

туралы  ауызша  немесе  жазбаша  мəлімдеме.  Сырттай  қызмет  көрсету – 

тапсырыс берушіге үйінде қызмет көрсету. Кеңес беру – тапсырыс берушіге 

ақпарат беру.  Тапсырысты қабылдау жəне өңдеу қызметі – тапсырыс берушіге 

жөндеу  қызметтерін  көрсететін  қызметкерлер,  құрылғылар,  бағдарламалық 

жабдықтама, ақпараттық-анықтамалық кеңес. 

Мəлімдеме – тапсырыс  беруші  сервистік  орталық  мекенжайына 

жіберген хабарлама.

Іштей қызмет көрсету – тапсырыс берушіге қызметті сервистік орталық 

қызметкерлерінің жеке хабарласуы арқылы көрсету.3. Жөндеу шаруашылығын ұйымдастыруды білу

Жөндеу  шаруашылығын  ұйымдастыру,  жөндеу  шаруашылығының 

мəні, түрлері жəне оны ұйымдастыру. Жөндеу шаруашылығының қажеттілігі. 

Жоспарлы-ескертпелі жөндеу жұмыстарының бірыңғай жүйесі (ЖЕЖ): оның 

мəні мен жұмыстар мазмұны. Жөндеу жұмыстарының түрлері.

ОНОсы модульді табысты 

аяқтағаннан кейінгі білім 

алушының оқыту нəтижелері

Бағалау критерийі

Білім алушы міндеттері

РО1 өндірісті ұйымдастыру жəне 

заманауи басқару əдістерін білу

1.1 инновациялық жобаларды 

басқарудың негізгі бағыттарын 

таңдау.  

1.2инновациялық жобалар мəнін 

бағалау


1.3 сервистік орталық басшысы 

дағдыларын пайдалану 

ОН2 кəсіпорынның, сервистік 

орталықтың өндірістік құрылымы 

мен типтерін білу. Сервистік 

орталық қызметінің негізгі түрлері 

жəне қызметінің түрлері

2.1 кəсіпорынның өндірістік 

құрылымы мен типтерін анықтау 

2.2 Өндірістік құрылым, сервистік 

орталықтың қызметінің негізгі 

түрлерін анықтау 

2.3 сервистік орталық қызметінің не-

гізгі түрлерін пайдалану жəне тұтыну

ОН3Жөндеу шаруашылығы 

ұйымдастыруды білу

3.1 жөндеу шаруашылығын 

ұйымдастыру 

3.2 жөндеу шаруашылығының мəнін 

түсіндіру. Жөндеу шаруашылығының 

түрлері жəне оларды ұйымдастыру

3.3 жоспарлы ескертпелі жөндеу 

(ЖЕЖ) жүзеге асыру 


60

КМ-10 Модуль «Электрондық құрылғылардың бағдарламалық 

жабдықтамасы»

        Біліктілік       кіші  инженер -электроншы

Мақсат жəне міндет

Аталған  модуль  білім  алушыларға  электронды  құрылғыларға 

орнатылатын бағдарламалық жабдықтамалар туралы, операциялық жүйелер 

түрлері  жəне  олардың  ерекшеліктері  турады  білім  береді.  Электронды 

құрылғыларды баптау мен бағдарламалау əдістерін үйренеді.

Модульге кіріспе

  Аталған  модуль  оқушыларға  электронды  үдерістерді  баптау  мен 

диагностикасында  пайдаланылатын  дербес  компьютерлердің  құрылымы, 

жіктелуі мен қасиеттері туралы түсінік беріп, құрылғыны баптау жəне жою 

тəсілдерін таңдауға жағдай жасайды.

Модуль  электронды  құралдар  мен  автоматтандыру  құрылғыларын 

монтаждау, пайдалану жəне жөндеумен айналысатын оқушыларға, құрылғы 

бағдарламалық жабдықтама есебінен жаңартылатын жағдайда қолданылады. 

Модуль  оқушыларға  бастапқыда  таныс  болмаған  бірқатар  тақырыптарды 

таңдайды.

Аталған  модуль  оқушыларға  электрлік  құрылғылардың  ақаулықтарын 

анықтауға,  олардың  электрлік  жəне  басқа  да  сипаттамаларын  білуге, 

бағдарламалаушылардың  қолдану  саласын  біліп,  оларды  тағайындалуына 

сəйкес  жіктеуге мүмкіндік береді.

Оқушылар  дербес  компьютерлерді  жөндеу  жəне  диагностика 

үшін  пайдалана  алады.  Бұдан  басқа  қалыптасқан  модульдер  қолданбалы 

бағдарламалармен  жұмыс  жасайтын  болады.  Жергілікті  желілер  құрылып, 

олардың жұмыстары тексеріледі.

Өндірістік оқыту үдерісінде дербес компьютермен жұмыс дағдыларын 

меңгеру, жөндеу жұмыстарын ДК көмегімен жүзеге асыру жəне қолданбалы 

бағдарламалармен  жұмыс  қарастырылады.  Жергілікті  желі  құрылып, 

кабельдер жинақталады.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал