Білім беру бағдарламасы мамандығы 0502000 Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу жəне қызмет көрсетужүктеу 1.07 Mb.
Pdf просмотр
бет3/10
Дата22.04.2017
өлшемі1.07 Mb.
#7566
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

КМ-06 Жаңа 

құрылғы-ларды пай-

дала-нып электрон-

ды аппарату-раны 

жөндеу

-Жаңа құрылғыларды пайдаланып элек-

тронды аппаратураны жөндеуге арналған 

жұмыс орнын ұйымдастыру

-Электрлік аппаратураны жөндеу жəне 

қызмет көрсету барысындағы қауіпсіздік 

ережелері

- Статикалық электрден қорғау 

- Электронды аппаратураны жөндеу 

барысындағы экология

- əр түрлі электронды құрылғылар-дың 

жұмыс ұстанымдары

-техникалық сипаттамалар

-жаңа технологияларды қолданып 

ақаулықтарды анықтау жəне жою əдістері

- Электронды аппаратураға қызмет 

көрсету жəне жөндеу барысындағы ҚТ

- қажетті пайдалану жəне техникалық 

құжаттамалар

- электронды 

құрылғының əр 

түрлі сызбаларын 

оқу

- диагности-ка жасау жəне ақаулықтарды 

жою


- тізбек учаскесінде-

гі тоқ пен кернеуді 

есептеу;

Байланыс 

құралдарының типі 

мен құрылымын 

анықтау

 -баспа 


құрылғыларын ор-

нату.


-сканерлеу 

құрылғыларының 

жұмыстарын бағалау 

Электронды 

аппараттардың 

жұмыс қабілетін 

жаңа құралдарды 

қолдану арқылы 

анықтау жəне 

бақылау-өлшеу 

құралдарын пайда-

лану.


-Шлейфтер мен 

ажыратқыштарын 

тексеру жəне алма-

стыру.


-Резервуарға тонер 

толтыру.


-Тонері бар резерву-

арды орнату

-Баспа 

құрылғысындағы баспа механизмдерін 

жөндеу.


- Жаңа 

құрылғыларды пай-

даланып электрон-

ды аппаратураны 

жөндеу жəне қызмет 

көрсетуді жүзеге 

асыру

жеке қорғаныс құралдарын 

қолдану


-электрлік 

құрылғылардың 

электрлік жəне 

ұстанымдық 

сызбала-рын 

оқу


-элек-тронды 

аппаратураға 

қызмет көрсету

- элек-тронды 

аппаратура 

ақаулықтарын 

анықтау жəне 

жою


-электрон-ды 

аппараттарды 

реттеу жəне 

жөндеу үшін 

өндірістік 

өлшеу жəне  

сипаттамаларын 

талдау бары-

сында бақылау 

жəне өлшеу 

құрал-дарын 

пайдалану

-қажетті есепті 

құжаттаманы 

ресімдеу

- атқару ме-

ханизмдерін 

монтаждау 

жəне жобалық 

құжаттамаға 

сəйкес жалғау.

- Əр түрлі 

электронды 

құрылғыны 

жөндеу

БҚ 3.1


БҚ 3.2

КҚ 2.4


КҚ2.5

КҚ2.6


КҚ3.1

КҚ3.2


КҚ.3

КМ-07 Нормативті 

құжатта-маны ресім-

деу

-ДК құрылғысы жəне бағдарламалық 

жабдықтама

- нормативті-техникалық жəне пайдалану 

құжаттамасы түрлері;

-ССТ сəйкес жөндеу жəне қызмет 

көрсету тапсырыстарын рəсімдеу жəне 

қабылдау


- пайдалануға беруге арналған құжаттама 

тізімі


-техникалық қызмет көрсету жəне 

жөндеу барысындағы қажетті  

техникалық құжаттама

- лауазымдық нұсқаулықтар, Техникалық 

пайдалану ережелері, еңбекті қорғау 

жəне техника қауіпсіздігі нұсқаулары

-құқықтық жəне құқық белгілеуші 

құжаттар


- Word, Excel жəне 

басқа да бағдарлама-

лық қосымшаларда 

жұмыс жасау 

 -кез келген 

техникалық 

құжаттаманы тол-

тыру


- тапсырыс блан-

ктерін толтыру

- электронды 

құрамдауыштар 

мен басқа да мате-

риалдарды есепке 

алу жəне есептен 

шығару.


- нұсқау-лықтар есе-

бі, кіріс жəне шығыс 

құжаттама журна-

лын жүргізу;

- қарамағын-дағы 

жұмыскер-лерге 

қажетті құжаттама-

ларды жүргізу

- барлық норма-

тивті құжаттаманы 

жүргізу

- норма-тивті-құқықтық 

құжаттама 

жүргізу

- мате-риалдар-ды есепке алу 

жəне есептен 

шығару ереже-

лері


БҚ 3.1

БҚ 3.2


Біліктілік: Кіші  инженер - электроншы

19

КҚ3.1


КҚ3.2

КҚ3.3


КҚ4.1

КҚ4.2


КМ-08 РЭҚ басқа 

түрлерін жəне микро-

процессорлы аппара-

тураны жөндеу

-Радио-электронды құрылғылар-дың 

басқа түрлерін жəне микропроцес-сорлы 

аппаратураны жөндеуге арналған жұмыс 

орнын ұйымдастыру

  - Радио-электронды құрылғылар-дың 

басқа түрлерін жəне микропроцес-сор-

лы аппаратураны жөндеу барысындағы 

қауіпсіздік

-Статикалық электрден қорғау 

- микропроцес-сорлы электронды аппара-

тураны жөндеу барысындағы экология

- электронды құрылғылардың əр түрлі 

жүйелерін құрастыру жəне монтаждау 

əдістері

- электрлік сызбаларды өлшеу жəне тал-

дау түрлері

-электронды құрылғыларды пайдалануға 

беру жəне техникалық қызмет көрсету 

ережелері

-электронды құрылғылар-дың жұмыс 

ұстанымы


-инфрақызыл дəнекерлеу станцияларын 

монтаждау жəне бөлшектеу ережелері 

мен тəсілдері

- техникалық 

əдебиет жəне ката-

логтар-мен жұмыс 

жасау

- электронды құрылғылар-дың 

барлық түрлерінің 

ұстанымдық сызба-

ларын оқу

-дəнекерлеу станция-

ларымен жұмыс

-электронды 

құрылғылар-дың 

чиптері мен микро-

процессор-ларын 

алмастыру

- ұжымға басшылық 

жасау

-дұрыс тапсырмалар беру

-жеке қорғаныс 

құралдарын 

қолдану


-электрлік 

құрылғы-


лардың элек-

трлік жəне 

ұстаным-дық 

сызбала-рын 

оқу

-РЭҚ басқа түрлерін жəне 

микро-про-

цес-сорлы 

аппаратураға 

қызмет көрсету

- РЭҚ басқа 

түрлерін жəне 

микро-про-

цес-сорлы 

аппаратураның 

ақаулықтарын 

анықтау жəне 

жою

- РЭҚ басқа түрлерін жəне 

микро-процес-

сорлы аппара-

тураны пайда-

лану барысында 

өндірістік 

өлшеулер 

жүргізу үшін 

бақылау жəне 

өлшеу құрал-

дарын пайда-

оану


-қажетті есепті 

құжаттаманы 

ресімдеу

-электрлік 

құрылғылардың 

əр аулан 

түрлерін жөндеу

-əр түрлі 

сызбалар-ды 

құрастыру жəне 

оқу

БҚ 4.1


БҚ 4.2

КҚ3.1


КҚ3.2

КҚ3.3


КҚ4.1

КҚ4.2


КМ-09 Жұмыс 

үдерісте--рін 

ұйымдас-тыру жəне 

басқару əдістері

Əр түрлі ұйымдастыру-құқықтық 

формаларындағы ұйымдардың басқару 

мақсаттары мен міндеттері;

менеджмент қызметтері;

ұйымның ішкі жəне сыртқы ортасы;

басқару шешімдерін қабылдау 

теориясының негіздері;

- басқару шешім-

дерін қабылдау 

жəне жүзеге асыру 

үдерісі;


- қақтығыс-тарды 

басқару əдістері;

- кəсіби қызмет 

саласындағы менед-

жмент ерекшелік-

тері;


- кəсіби 

қызметте іскер-

лік қатынас 

тəсілдерін 

қолдану;

-тиімді шешім-

дер қабылдау

БҚ 4.1


БҚ 4.2

20

КҚ3.1


КҚ3.2

КҚ3.3


КҚ4.1

КҚ4.2


КМ-10 Электрон-

ды құрылғы-ларды 

бағдарла-малық 

жабдық-тау

Компьютерлік техниканы пайдалану 

ұстанымдары;

-ақпаратты кодтау ұстанымдары;

-модельдеу ұстанымдары, мəтіндік редак-

тор құрастыру.

-компьютерлік бағдарлама көмегімен 

электронды аппаратура ақаулықтарына 

диагностика жасау ұстанымдары

-Бағдарла-малық  жəне аппараттық 

жабдықтаманы талдау жəне синтез

- электрлік сызбаларды өлшеу жəне 

талдаудың басқа түрлері

-əр түрлі электронды құрылғылар-дың 

есептері жəне конфигура-циясы

- белгілі 

бағдарламалық 

жүйені орнату

-стандартты 

бағдарлама-лық 

жабдықтама орнату

- желілік жалғауды 

жүзеге асыру

- бағдарла-маларды 

өз бетінше жаңарту

- қарапайым 

техникалық сызба-

ларды дайындау

-бағдарла-малық 

жабдықтама 

қосымша-ларымен 

жұмыс жасау

-Web- бағдарла-

малау


-Тұрмыстық техника 

мен ұялы телефон-

дарды жөндеу жəне 

диагности-калау

- компью-тер-

мен жұмыстар

-бағдар-

ламалық 


жабдық-таманы 

қайта орнату

Электрон-ды 

құрылғы-лар - 

-бағдар-

ламалық 


жабдық-таманы 

жаңарту


-барлық қажетті 

құжатта-


маларды 

құрастыру

БҚ 4.1

БҚ 4.2


Өндірістік оқыту жəне  кəсіптік тəжірибе

Өндірістік оқыту

21

КҚ2.1


КҚ2.2

КҚ2.3


КҚ2.4

КҚ2.5


КҚ2.6

КҚ2.7


Электромонтаждық 

жұмыстар: Электрлік радио 

құрамдауыштарБақылау-

өлшеу құралдары. 

Электрлік монтаждау 

жалғауларын дəнекерлеу. 

Тұрақтандырылған мульти-

виб-ратор түзеткішін монта-

ждау.Интегралды жүйелерді 

монтаждау. ССТ сəйкес 

дыбыстық күшейткіштерді 

монтаждау жəне жүйелеу.

 - аралас радиоқабылдау, 

магнитті жазу жəне ойнату 

құрылғыларымен танысу,  

ЭСТ аппараттарын жөндеу 

жəне баптау. 

Сұйық кристалды, плазмалық 

жəне  LED мониторларды 

пайдаланып, телевизиялық 

аппараттарды баптау.   Сандық 

дыбыс жəне бейне жазу аппа-

раттарын жөндеу.

Жер серіктік қабылдау 

құралдарын баптау жəне 

жөндеу

БРЭА даму болаша-ғы. - Электр-лік құрылғы-ларға 

қызмет көрсету барысындағы 

қауіпсіздік техникасы, өндірістік  

санитария.

- электрлік монтаж 

жұмыстарының технологиясы.

Радиотелевизиялық аппаратура 

бөлшектері мен тораптары

- радио-телевизиялық 

құрылғылардың микроминиатю-

ризация.

-төмен жиілікті күшейткіш

-дыбыс жиілігі белгілерін магнит-

ті жазу жəне ойнату құрылғылары.

-Ақ-қара түсті теледидарлардың 

құрылымдық сызбасы, жұмыс 

ұстанымы жəне тағайындалуы. 

Түрлі түсті (ЭСТ) түсті 

теледидарлардың құрылым-дық 

сызбасы, жұмыс ұстанымы жəне 

тағайындалуы

- сұйық кристалды, плазмалық 

жəне LED- монитор қолданала-

тын теледидарлардың түсті 

теледидарлардың құрылым-дық 

сызбасы, жұмыс ұстанымы жəне 

тағайындалуы.

-бейне белгілер мен жиілікті 

дыбыс белгілерін сандық жазу 

құрыл-ғысы.

- жер серіктік қабылдау 

құрылғыларының түсті 

құрылымдық сызбасы, жұмыс 

ұстанымы жəне тағайындалуы.

- белгілеу құрал-

дарын пайдалану, 

бөлшектермен əр 

түрлі механика-лық 

жұмыстар жасау;

-  Радио-

элементердің 

сыртқы түрлерін 

ажырату, олардың 

параметрлерін 

анықтау жəне  

жалғауларды жүзеге 

асыру;

- Монтаждық жəне  ұстаным-

дық сызбалар-ды 

құрастыру, ВС 

құрастыру жəне 

жұмысын тексеру; 

- монтаждық, 

ұстанымдық жəне 

электрлік сызбалар-

ды дайындау;   

- электрлік ра-

диоэлементтерді 

үйлестіру, баспа 

тақтасын дайындау, 

микросыз-баларды 

баспа тақтасы-мен 

жалғау;


-  өлшеуге арналған 

электрон-ды 

құралар-дың 

ақаулығы болмауын 

тексеру;

- қосу, реттеу жəне 

негізгі электрлік па-

раметрлерін өлшеу; 

-  электро-

акустика-лық 

түрлендіргіштерді 

бөлшектеу жəне 

құрастыру; 

- дыбыс шығару 

жүйелерін 

құрастыруды жүзеге 

асыру;

-  радио-қабылдау құрылғысының 

ақаулықтарын 

анықтау жəне жою, 

баптауды жүзеге 

асыру;

- телеви-зиялық құрылғы-ларды,  

магнито-фондарды, 

дыбыс жəне бейне 

жазу құрылғыларын 

жөндеу жəне 

қызмет көрсету. 

-  Жер серік-

тік қабылдау 

құрылғыларын  

реттеу, жөндеу жəне 

баптау

-  Бөлшек-тердің геометриялық 

параметрлерін 

өлшеу, əр түрлі 

механикалық 

өңдеудің əр алуан 

түрле-рін жүзеге 

асыру: кесу, 

турау, ерекшелеу 

жəне т.б.;

-  Электрлік 

дəнекерлеуші-лер 

көмегімен əр 

түрлі құрылғы-

лардың электр-

лік  құрастыру 

жұмыстарын 

жүзеге асыру;

-  Тұрақ-тандыр-

ғыш мульти-ви-

бра-торлар-ды 

құрастыру  жəне 

əр түрлі көрсет-

кіште-рін алу

-  Дыбыстық 

жиілікті 

күшейткіштің 

кедер-гісі мен 

кернеуі карта-

сын жасау;

-  Авто-матика 

жүйе-лерін мон-

таждау;


-  Кабельдер мен 

генераторлар-

дың ақаулы-ғын 

тексеру;


-  Электрлік 

құрылғылар 

ақаулығын тек-

серу, күрделі 

дыбыс шығару 

жүйелерін 

құрастыру;

-  РҚҚ 


құрастыру жəне 

ақаулықтарын 

анықтау

-  Телевизия-лық қабылда-

ғыштардың 

ақаулықтарын 

анықтау жəне 

баптау, сұйық 

кристалды, 

плазмалық жəне 

LED мониторлар-

дың ақаулы-ғын 

анықтау жəне 

жою. Сандық 

дыбыс жəне 

бейне жазу 

құрылғылары. 

-  

Жер серіктік қабыл-дау құрыл-

ғыла-рын  реттеу, 

жөндеу жəне 

баптау


БҚ 2.1

БҚ 2.2


БҚ 2.3

БҚ 2.4


БҚ 2.5

БҚ 2.6


Кəсіби тəжірибе

Танысу тəжірибесі

22

КҚ 2.1


КҚ2.2

КҚ2.3


КҚ2.4

КҚ2.5


КҚ2.6

КҚ2.7


Кіріспе сабақ. Еңбекті 

қорғау бойынша нұсқаулық. 

Кəсіпорынмен танысу. 

Бақылау-өлшеу құралдарымен 

жұмыс. Радиоэлектрлік 

құралдарға техникалық 

қызмет көрсету жəне жөндеу 

бойынша  өндірістік бригада 

құрамындағы жұмыстар.

-электрлік монтаж-дық жұмыстар 

технологиясы.

Радиотелевизиялық құрылғы 

бөлшек-тері мен тораптары.

-радио-телевизиялық 

құрылғыларды микроминиатю-

ризация.


-төмен жиілікті күшейткіш

-дыбыс-тық жиілік белгісін маг-

нитті жазу жəне ойнату құрыл-

ғысы


- ЕСКД сəйкес сыз-

баларды оқу жəне 

құрастыру;

- Қауіпсіздік техни-

касы жəне еңбекті 

қорғау ережелерін 

сақтау;

- Электро-акусти-калық түрлендір-

гіштерді таңдау;

- Телекоммуни-

кациялық жəне 

тұрмыстық 

құралдар-дың 

технологиялық 

нұсқаулар, 

технологиялық 

үдеріс картала-рын 

дайындау;

- Қауіпсіздік пен 

еңбекті қорғауды 

қадағалау;

- Монтаждау 

жұмыс-тарын 

орындау барысында 

технологияның 

сақталуын 

қадағалау.

- Телекомму-

никация-лық 

құрылғылар 

мен тұрмыс-тық 

техниканың про-

филак-тикасы, 

техникалық 

қызмет көрсету 

жəне жөндеу;

-  Электроакс-

тикалық түрлен-

діргіш-терді рет-

теу, жөндеу жəне 

іске қосу;

- Телекомму-

никация-лық 

құрылғылардың 

жəне тұрмыстық 

техниканың 

технологиялық 

жабдықтарын 

дайын-дау.

Телекомму-

никациялық 

құрылғылардың 

жəне тұрмыс-

тық техниканы 

пайдалану 

барысындағы 

дублер ретінде 

жұмыс жасау

БҚ 2.1


БҚ 2.2

БҚ 2.3


БҚ 2.4

БҚ 2.5


БҚ 2.6

Кəсіптік-технологиялық тəжірибе

КҚ 2.1


КҚ 2.2

КҚ 2.3


КҚ 2.4

КҚ 2.5


КҚ 2.6

КҚ 2.7


КҚ 3.1

КҚ3.2


КҚ 3.3

Кіріспе сабақ. 

Еңбекті қорғау 

бойынша нұсқаулық. 

Кəсіпорынмен таны-

су. Бақылау-өлшеу 

құралдарымен 

жұмыс. Радиоэлек-

трлік құралдарға 

техникалық қызмет 

көрсету жəне жөндеу 

бойынша  өндірістік 

бригада құрамын-дағы 

жұмыстар.

Радио-электрлік 

құрылғыларды өз 

бетінше жөндеу жəне 

техни-калық қызмет 

көрсету

- Электр-лік құрылғыларды жөндеу жəне қызмет көрсету 

барысындағы қауіпсіз-дік техни-

касы ережелері жəне өндірістік 

санитария мен оның міндеттері

- электрлік монтаж жұмыс-

тарының техноло-гиясы.

Телевизиялық аппара-тура 

бөлшек-тері мен тораптары

- радио-телеви-зиялық құралдар-

ды микро-миниа-тюриза-циялау.

-төмен жиілікті күшейт-кіш.

-дыбыстық жиілік белгілерін 

магнитті жазу жəне ойнату 

құрылғылары.

-Ақ-қара түсті бейне көрсету 

теледидарларының құрылы-

мы, жұмыс ұстанымы жəне 

құрамдауыш бөліктері.

- (ЭСТ) қолдана-тын түрлі-түсті 

теледидарлардың құрылы-мы, 

жұмыс ұстанымдары жəне 

құрамдауыштары.

- түрлі түсті бейне теледидарлары, 

сұйық кристалдыплазма-лық жəне 

LED- мониторлардың құрылымы, 

жұмыс ұстанымдары жəне 

құрамдауыштары.

- дыбыс-тық жиілік белгілері мен 

сандық белгілерді магнитті жазу 

жəне ойнату құрылғылары.

- бейне жəне сандық дыбыстық 

жиілік белгілерін сандық жазу 

құрылғылары,

-  құры-лымы, жұмыс ұстанымы, 

жер серіктік қабылдау 

құралдарының құрамдауыш 

бөліктері

-жұмыс ор-

нын дұрыс 

ұйымдастыру;

- радио-электрлік 

техника сызба-

ларын оқу жəне 

жинақтау;

- ақаулық-тарды 

табу жəне жою;

- монтаж-дау 

алдында элек-

трлік жəне 

радиоэлектрондық 

құрылғы-ларды 

монтаж-дау;

-техно-логиялық та-

лаптарды сақтай от-

ырып монтаж-дау;

- қауіп


сіздік техника-сын 

сақтау


Радиоэлект-

роншыалық 

сызбаларды 

құрастыру

-жинақ-тау 

үдерісін 

бақылау

- радио-


электр-лік, 

телеви-зиялық 

техникалық-

құрыл-


ғылардың 

техно-


логиялық 

сызба-


лары-ның 

ақаулықтарын 

жою.

БҚ 2.1


БҚ 2.2

БҚ 2.3


БҚ 2.4

БҚ 2.5


БҚ 2.6

Диплом жазу (стажерлік) тəжірибе

23

КҚ 2.1


КҚ2.2

КҚ2.3


КҚ2.4

КҚ2.5


КҚ2.6

КҚ2.7


КҚ4.1

КҚ4.2


Кіріспе сабақ. 

Еңбекті қорғау 

бойынша нұсқаулық. 

Бақылау-өлшеу 

құралдарымен жұмыс. 

Электрлік жəне 

радиотехникалық 

құрылғыларға қызмет 

көрсету жəне жөндеу 

бойынша  өндірістік 

бригададағы жұмыс.

Электрлік, радиоэлек-

трлік құрылғыларды 

өз бетінше жөндеу 

жəне қызмет көрсету.

Радиоэлектрлік тех-

ника мен жоғары тех-

нология құралда-рын  

пайдалануға беру.

Радиоэлектрлік 

құрылғылардың 

бағдарламалық 

жабдықтамасын бап-

тау.


РЭҚ əр алуан түрлерін-дегі 

үдерістер-ді анықтау: микро ЭЕМ

Өлшеу құралдары мен 

жүйелері-нің функционалдық 

мүмкіндіктерін қалай анықтау. 

Микропроцессорлық 

автоматтандырылған өлшеу 

жүйелерін жобалау секілді  өлшеу 

жəне есептеу құралдары орындай-

тын қызметтерді пайдалану.

- əр түрлі РЭҚ түрлері мен басқа 

да құрыл-ғылар мен аппаратураны 

микро-процессорлық құрылдар-

ды диагностикалау, жобалау 

əдістері

- өлшеу құралдары мен жүйеле-

рінің функцио-налдық мүмкіндік-

тері


-құралдың жұмыс режимдерін 

басқару (сезімталдығын белгілеу, 

фильтрлердің өткізу жолақта-рын 

баптау); калибрлеуді басқару 

(нөлді белгілеу, градусқа бөлу не-

месе электрлік белгілер бойынша 

тексеру);

- микро-процессорлардағы аппа-

раттар мен РЭҚ құрылғыларының 

жұмыс-тары

-микро-процессорлық 

автоматтандырылған өлшеу 

жүйелерін жобалау əдістері

Жұмыс орнын 

дұрыс ұйымдас-

тыру;


- радио-электрон-

шыа сызбаларын 

оқу жəне жинау;

- ақаулық-тарды 

табу жəне жою;

- радио-элеткрлік 

құрылғыны мон-

таждау алдында 

толымдау;

-техно-логиялық 

талаптарды сақтай 

отырып монтаждау

- қауіпсіз-дік техни-

ка-сын сақтау

-компью-терлік ди-

агностика жүргізу, 

радиоэлектрлік 

құрылғыларды рет-

теу жəне баптау

-бөлімше 

жағдайын-да 

жұмыстарды 

біліктілігі  жоғары 

мамандар-дың 

қадағалауымен 

орындау.


- радио-

электронды 

құрылғылар 

сызбаларын 

құрастыру;

- жинақ-тау 

барысын 

бақылау;


-радио-элек-

троншыа 


құрылғылары-

ның, 


технологиялық 

құрылғы 


сызбаларының 

ақаулықтары 

мен кемшілік-

терін жою.

- Радио-

телевизиялық 

құралдарды 

монтаж-дау 

жəне бөлшек-

теу.


Радиотеле-

визиялық 

құрылғыларды 

жəне жер-

серіктік  

қабылдағыш 

құрал-дарды 

баптау жəне 

реттеу.

Компьютерлік диагностика 

жүргізу жəне 

дəнекерлеу 

станциясы 

көмегі-мен 

микро-процес-

сорлар мен 

сызба-ларды 

алмас-тыру

-қауіп-сіздік 

техникасы, 

еңбекті қорғау, 

өндіріс-тік са-

нитария жəне 

өртке қарсы 

қауіпсіздік 

ережелері мен 

нормаларын 

сақтау

БҚ 2.1


БҚ 2.2

БҚ 2.3


БҚ 2.4

БҚ 2.5


БҚ 2.6
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет