Білім беру бағдарламасы мамандығы 0502000 Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу жəне қызмет көрсетужүктеу 1.07 Mb.

бет10/10
Дата22.04.2017
өлшемі1.07 Mb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Э

лект

рлік

 те

хник

а 

жəне

 радиоөлше

улер

 зер

тх

анасы

Əр

 шеб

ерх

анаға

 13 

оқушыдан

 сияды

.

1.

Зертх

ана


лық

 ав


то

-

трансфор

м

атор

Но

миналды

 

қорек к

ерне


уі

 

220 В

. К


ерне

уд

і ретте

у 

шегі 150 

В

 жəне 250 

ВҚу

ат

 250 Вт

.

2.Радио

 бөлшек


тері

 

жинағыРе

зист


ор

лар


конденс


ат

ор

лариндук


тив

тілік


 

шарғылары

жар


тылай

 

өткізгіш дио

д-

тар, 

тирист


ор

-

лар, жар

тылай


 

өткізгіш


 т

ран


-

зист


ор

лар


, т

ран


-

сфор


м

ат

орлар

3.

Ампермет

р

Тұрақты т

оқты


 

өлше


у 

шегі


 1

А

 - 30

А

Тоқ 

күшін


 

өлше


у

84

4.

Əмбеба

п 

воль

тме


-

тр

іТұрақты

 ке


р-

не

уді өлше

у 

шегі  0,5 

В

 - 100 

в. 


Айны

-

малы

 к

ернеуд

і 

өлшеу 

шегі


 

0,5 


в - 100 

В

 жиілік

 а

уқымы 

50 


Гц

 - 10 


МГц

Дəлділік класы

 

2,5.Тұрақты

, ай


-

ным


ал

ы

 жəне 

импу


льстік

 ке


р-

не

уді өлше

у

5М

егао


ммет

р.

М 4001 1000

В

Оқшаул

ау

 ке-

дергісін


 өлше

у


85

10. 

Ұсынылатын

 əде

бие

тт

ер

 тізімі

кесте

№А

тауы

 жəне


 басылым

 но


мері

Ав

тор 

Баспа


Шыққан

 

жылы 

жəне


 орны

Пай


-

да

ла-

ны

-ла

-

тын 

мо

-ду

ль

 1

ҚР

 «Т

ехник


алық

 ретте


у 

тура


лы

» 

заңыА

ст

ана09.1

1.2004


 603-


II

2

ҚР «

Тұтынушылар

дың

 құқықт


арын

 қорға


у 

тура


лы

» 

заңыА

ст

ана04.05. 2010 №

 274-IV


3

ҚР

 «Өлшем

 бір


лігін

 қам


ам

асыз


 ет

у 

туралы

 » 


заңы

А

стана

07.06.2000

 53-II

4

ҚР  «

Зиятк


ер

лік


 меншік

 құқықт


арын

 қорға


у 

тура


лы

» 

заңыА

ст

ана12.01.2012 №

 537- IV


5

ҚР

 СТ  1.27-2013 

Қазақст


ан

 Р

еспублик

асындағы


 

мемлек


еттік

 те


хник

алық


 ретте

у 

жүйесі

Тер

мино


логиядағы

 ст


андар

тт

ар. Негізгі

 ұст


анымдар

 

жəне əдістер

2013


6

ҚР

 СТ  2.3-2009 

Қазақст


ан

 Р

еспублик

асындағы


 

мемлек


еттік

 өлшем


 бір

лігін


 қамт

ам

асыз ет

у 

жүйесі

Өлшем бір

лік


тері

 эт


алондары

. Негізгі

 ереж

елер


, жа

-

сау,  

бекіт


у, 

сақт


ау

 жəне


 қо

лдану


 тəр

тібі


2009

86

7

ҚР СТ

 2.15-2013 

Қазақст

ан

 Респу

блик


асындағы

 

мемлекеттік

 өлшем


 бір

лігін


 қамт

ам

асыз ет

у 

жүйесі

Мемлек

еттік


 мет

ро

логиялық бақыла

у 

жəне қадаға

ла

у. Негізгі

 ереж


елер

2013


8

Э

лектр

от

ехника 

Анықт


ам

а

 1 жəне

 2 


то

м

В. Лих


ачёв

М

; СОЛОН

-Пре


сс

 

20079

Маркировк

а 

радио


дет

алей


Д

. Садченков

СО

ЛОН2002


10

Б

локи пит

ания


 современных

 телевиз


оров

Аодин


Н

. Тюнин

Иороз


ов

СО

ЛОН2002


11

Оте


че

ств


енные

 по


лупров

одник


овые

 приборы


А

. Аксёнов

А.Не

фёдов


М

; СО


ЛОН

-Пре


сс

 

200512

Микро


сх

емы


 для

 современных

 монит

оров


Н

. Тюнин

М

; СОЛОН

-Пре


сс

 

200413

Прак


тик

а 

ремонта 

со

товых теле

фонов


Н

. Тюнин

Аодин


М

; СО


ЛОН

-Пре


сс

 

200514

DVD, 


VCR , HDD 

рек


ор

деры


 и

 проигрыв

атели

Н. Т

юнин


Аодин

М

; СОЛОН

-Пре


сс

 

200815

Пор


та

тивные


 ЖК

 телевиз


оры

Н. Т

юнин


М

; СО


ЛОН

-Пре


сс

 

200816

Ав

томобильные

 и

 стационарные

 а

удиосистемы

Н. Т

юнин


Аодин

М

; СОЛОН

-Пре


сс

 

200917

Спутник


ов

ое

 телевидениеУ

ст

ановка, 

по

дключение

, ремонт


А

. ДанилинМ

; СО


ЛОН

-Пре


сс

 

200987

18

Телевиз

оры


   LG

Н. Т

юнин


Аодин

М

; СОЛОН

-Пре


сс

 

200919

Ремонт


, наст

ройк


а 

и 

проверк

а 

радиотелевизионной

 

аппаратуры

П.Мисю

ль

.М

; СО


ЛОН

-Пре


сс

2007


20

«Еңб


ек

ті

 қорғау 

жəне


 қа

уіпсіз


дік

 те


хник

асы


» . 

Ж. Ам

анж


о-

лов


А

ст

ана, Фо

лиант


2007 


ж

.

21Қазақст

ан

 Респу

блик


асының

 «

Қауіпсіз

дік


 жəне

 

еңбек

ті

 қорғау 

тура


лы

» 

заңы2004 

ж

.22

«Еңб


ек

ті

 қорғау»

М. Нуржас

а-

рова 

и 

др.

А

стана

, Фо


лиант

2007 ж

.

23«Эк

ология


 и

 по


литик

а»

Т.А

. Алимбаев

А

ст

ана, ҚР

 

Президенті

 

жанындағы мем

-

лекеттік

 қыз


мет

 

академиясы

2003 


ж

.

241001 

секрет


 телем

астера


М

. Р


язанов

Ozon


2007

25

Основы телевизионной

 те


хники

. Т


елевизионные

 

приемникиВладимир

 Ви


-

ноградов


Ozon

2012


26

Э

лектроншыа

. По


лный

 к

урс лекций

. Учебник

В

икто


р 

Пря


-

нишник


ов

Ozon


2012

27

Теоретиче

ские


 о

сновы


 э

лек


тр

от

ехники. К

урс


 лекций

В

икто

р 

Пря-

нишник


ов

Ozon


2012

28

Элек

тр

отехник

а 

и ТО

Э

 в примерах

 и

 задачах

. Пра


-

ктиче


ск

ое

 пособие

Пет


ров

, Юрий


 

Осипов


Ozon

2013


88

29

Исследов

ание


 сх

ем

 импульсных

 ист


очник

ов

 пита-

ния


 

Владимир


 Ку

-

бовOzon

2010


30

У

стройств

о 

и ремонт

 спутник


овых

, к


аб

ельных


 и

 

эфирных ре

сив


еров

Василий


 Фе

до

-ров

Ozon


2015

31

Проек

тиров


ания

 бор


товых

 телек


оммуник

ационных


 

систем


LAP

 Lambert 

Academic  Publishing

201


1


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал