Бүгінгі санда: Латын әліпбиі: ізденіс пен іркіліс Криштианудың еліндежүктеу 0.59 Mb.

бет1/7
Дата10.09.2017
өлшемі0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

www.anatili.kz

e-mail: anatili_gazetі@mail.ru

www.twitter.com/anatilikz

www.facebook.com/anatilikaz

№29 (1391)

20 – 26 шілде

2017 жыл


1990 жылғы 

наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 

жұрттың 

өзi де жоғалады

АТАДӘСТҮРБүгінгі санда:

Латын әліпбиі: 

ізденіс пен іркіліс

Криштианудың 

елінде...

Кәде

3-бет

8-бет

5-бет

«Ана тілі» газетіне жазылу жалғасуда

ҚАЗПОШТА

Индекс


Мерзімі

Аймақ/қала

Аудан/ауыл

Жеке жазылушылар үшін

65367

5 айға


1456,8

1549,95


Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367

5 айға


2668,8

2761,95


р адамның жастық шағы  зінің 

естен кетпес, ұмытылмас мезгіл-

кезеңдерімен, қимас шақтарымен 

ыстық тартып, к ңілдің к кжиегін 

кеңейтіп тұратыны бар. Бұл орай-

да дүние дидарындағы алғашқы 

әсерлер, қызықты да тамаша сәттер 

жүрек қылын қозғап, к ңілге әлде бір 

тәтті мұң, әлде бір қуаныш сыйлап, 

ізгі арманның бағына жетелейтін 

сыр-дестелердің бір парасы ғашық 

жандардың бір-бірлеріне деген 

 махаббаттарымен  ріле түсетіні де 

ғажап. 

Қалай болғанда да, адам  мірінің 

белгілі бір дәрежедегі мән-мағынасы, 

мазмұны, сұлулыққа құштар етер, бәлкім 

сезімнің тұңғиығына ұмсындырар ерек-

ше құдірет-күші де осы ғашықтық 

әлемінің қайталанбас тамашалығында 

болса керек. Бүгінгі әңгіме арқауына 

айналар кейіпкерлеріміз әдебиет дейтін 

рухани саламыздың жарқын  кілдері. 

Бірі – к рнекті әдебиеттанушы, белгілі 

сыншы Сағат  шімбаев, бірі – белгілі 

жазушы Шәрбану Бейсенова. 

Біле білсек, екеуін таныстырған 

да, табыстырған да әдебиетке іңкәрлік. 

Біздің алғашқы сауалымыз да осы 

т ңіректен  рбіді. Яғни Сағат ағамен 

алғашқы танысқан сәттері туралы.   

– Сәкең КазГУ-дың филология 

факультетінде, мен журналистикада 

оқып жүрген кезіміз. Екі мамандыққа 

бірдей  тетін ортақ дәрістер бола-

тын. Сондай бір дәрістен шыққан 

едік. Құрбым Сара Латиева екеуміз 

жатақханамызды бетке алып қайтып 

бара жатыр едік. Соңымыздан бір-екі 

жас жігіт қуып жетті. Бірі – Сәкең, 

екіншісі – Нұрлан Оразалин бола-

тын. «Қыздар қалай, лекция ұнады 

ма. Студент болған жақсы ма екен?» 

деп с з бастап, әңгімеге тартты. Та-

ныса келе білгеніміз, екеуі филология 

факультетінде оқиды екен. Бәріміз бір 

жатақханада тұрып оқыдық. Сабаққа 

бірге бармасақ та, сабақтан қайтуымыз 

к б і н е   б і р г е   б о л а т ы н .   Р у х а н и я т 

тақырыбында с йлесеміз, әңгіме-дүкен 

құрамыз. Сәкеңмен таныстығымыз осы-

лай басталды, – дейді. 

Бос уақытында театрға барып, 

к птеген жақсы қойылымдарды тама-

шалап жүрген кездерінен сыр шерткен 

«100 жаңа есім» 

жобасы талқыланды

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

МАХАББАТ, ҚЫЗЫҚ МОЛ ЖЫЛДАР

«Бүгінде әр  ңірдегі қоғамдық 

с а н а н ы   ж а ң ғ ы р т у   ж н і н д е г і 

ж о б а л а р ғ а   Қ Х А - н ы ң   қ а т ы с у 

жоспары әзірленген. Ол 593 іс-

шараны қамтиды және «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасын іске 

асыру бойынша жалпыұлттық 

« ж о л   к а р т а с ы »   б о л а д ы .   Б ұ л 

құжаттардың барлығы да  ңірлік 

ассамблеялар хатшылықтарының, 

«Қоғамдық келісім» коммуналдық 

м е м л е к е т т і к   м е к е м е л е р і н і ң 

тұрақты бақылауында болады. Мен 

«Қазақстанның 100 жаңа есімі» 

жобасына арнайы тоқтағым келеді

о н ы ң   м а ң ы з ы   з о р .   М е м л е к е т 

басшысы айтқандай, бұл жобаның 

Ассамблеяға тікелей қатысы бар. 

Қоғамға халықтың ХХІ ғасырдағы 

б е т - б е й н е с і н   а д а м г е р ш і л і к 

тұрғыдан айқындайтын беделді 

тұлғалар керек» деді  з с зінде 

Дархан Мыңбай.

Этно-мәдени бірлестіктер мен 

қоғамдық келісім мекемелерінің 

қызметкерлері қатысқан жиында 

«Қазақстанның 100 жаңа есімі», 

« Т у ғ а н   ж е р » ,   « Қ а з а қ с т а н н ы ң 

киелі жерлерінің географиясы» 

жобалары талқыланды. Сондай-ақ 

қатысушыларға ассамблеяның діни 

экстремизмге қарсы медиативті 

р лін күшейту, қоғамдық келісім 

кеңестерінің қызметін кеңейтуге 

бағытталған ғылыми-әдістемелік 

және консультациялық қолдау 

к рсетілді. Жиында «Медиация 

– жаңа ой-сананы қалыптастыру 

т ә с і л і » ,   « З а м а н а у и   б и з н е с 

модельдеу» атты тренингтер де 

ұйымдастырылды.

Жиын барысында ҚХА ғылыми-

сарапшылық кеңесінің мүшесі, 

Л . Н . Г у м и л е в   а т ы н д а ғ ы   Е Ұ У 

профессоры Нұрбек Шаяхметов, 

«Новые решения» білім қорының 

жетекшісі Вячеслав Ким, ҚХА 

м ү ш е с і ,   А с т а н а   қ а л а с ы   з б е к 

этномәдени бірлестігінің жетекшісі, 

Рухани жаңғыру бойынша ұлттық 

к о м и с с и я н ы ң   м ү ш е с і ,   к ә с і б и 

медиатор Шерзод Пулатов, ҚХА 

мүшесі, Жезқазған қаласы Қоғамдық 

келісім кеңесінің т рағасы, меценат 

Б е к з а т   А л т ы н б е к о в ,   А д а м д ы 

кешенді дамыту академиясының 

жетекшісі, бизнес-тренер Вячеслав 

Попов дәріс оқыды.Айтуған Д УЛЕТ

Алматы облысы

Бірінші байлық – денсаулық

ОЙТҮРТКІ


Осы ретте елімізде халық 

денсаулығын жақсартуға ба-

рынша к ңіл б лініп отырғанын 

жоққа шығаруға болмайды. 

Мәселен, республикада соңғы 

20 жылда мыңға жуық денсаулық 

с а қ т а у   н ы с а н ы   с а л ы н ғ а н . 

«100 мектеп және 100 ауруха-

на» мемлекеттік бағдарламасы 

а я с ы н д а    з а м а н а у и   е м д е у 

орталықтары к птеп ашылды. 

Алайда соған қарамастан, түрлі 

ауруға шалдыққандар саны 

жылдан жылға  се түсуде. ҚР 

Денсаулық  сақтау министрлігінің 

2016 жылға арналған есебі бой-

ынша,  ткен жылы республи-

ка тұрғындарының науқастану 

к рсеткіші 100 мың адамға 

шаққанда 56823 адамды құраған. 

А л   о н к о л о г и я л ы қ   а у р у ғ а 

шалдығу к рсеткіші 100 мың 

тұрғынға 200 адамнан келеді 

екен. 2016 жылы осы науқастан 

қайтыс болған 15763 адамның 

жартысы – еңбекке қабілетті 

жастағы тұрғындар. Яғни тепсе 

темір үзетін жастағы азаматта-

рымыз.  

О с ы   р е т т е   « А у ы р ы п   е м 

іздегенше, ауырмайтын жол 

ізде» дейтін халық нақылы 

еске түседі. Одан б лек, ауру 

неғұрлым ертерек анықталса, 

соғұрлым құлан-таза айығып 

кетудің де мүмкіндігі к бірек 

емес пе.  сіресе дәрігерлер 

тұрғындардың уақтылы тексе-

руден  туге мән бермейтінін 

айтып қынжылады. Бұл с здің  

жаны бар. Мәселен, қатерлі 

ісік скринингі бағдарламасы 

2 0 0 7   ж ы л д а н   б е р і   м е м л е -

к е т   т а р а п ы н а н   т о л ы ғ ы м е н 

қаржыландырылып отыр. Бірақ 

сол скринингтен  туге бара-

тындар саны тым аз. Міне, 

 содан болар, онкологиялық 

диспансерлерде тіркелгендер 

саны барған сайын  се түсуде. 

Тіпті қазір 20, 30 жастағылар осы 

ауруға шалдығатыны ешкімді 

т а ң ғ а л д ы р м а й д ы .    А р н а й ы 

с к р и н и н г т е н   т у г е   с а л ғ ы р т 

қарайтындығымыздың салда-

ры да бар мұнда. Жыл он екі ай 

жүргізілетін  тегін тексеруден 

туге мойын бұрмаудың қайғылы 

аяқталатынын дер кезінде  ескере 

бермейміз. Айтпақшы, сол тегін 

тексерулерге жылына 4-5 мил-

лиард қаражат б лінеді. Ал біздің 

салғырттығымыздан қаншама 

қаржы қайтарымы болмай отыр. 

Д ә р і г е р л е р   қ а т е р л і   а у р у л а р 

бастапқы сатысында анықталса,  

80%-ға дейін жазылудан үміт бар 

дейді.     

к і н і ш к е   о р а й ,   қ а з і р г і 

ақпарат алу жеделдеп, мағлұмат 

алудың түрлері молайған шақта 

қ о л д а   б а р   м ү м к і н д і к т е р д і 

пайдаланбаудың салдары осы-

лай аяқталуда. Осы ретте  халық 

денсаулығының т мендеуін 

елдегі әлеуметтік жағдайдың 

деңгейіне сілтесек те, әр адам 

ең алдымен  з денсаулығына  зі 

жауапты  екенін естен шығарып 

жүрміз. Күнделікті  мір салты 

– спортпен айналысу,  зиянды 

әдеттерден аулақ болу, дұрыс 

тамақтану, дәрігерге дер кезінде 

қаралу – денсаулықты сақтаудың 

қарапайым шарттары осылар 

е к е н і н   ә р қ а й с ы м ы з     ж а қ с ы 

білеміз. Демек, ең бастысы, 

зімізге деген к зқарасты  згерту  

қажет. Сонда ғана  з ағзамызға 

зіміз к мектесіп, жанымыз бен 

тәнімізді рухымызға бағындыра 

аламыз. 


Дина ИМАМБАЕВА

Шәрбану апай  з ойын әрі қарай былай 

деп сабақтай түсті: 

– Сара құрбым қай театрда қандай 

қойылым, қандай премьера болатынын, 

барлығын қадағалап, біліп жүретін. 

Оның бастамашылдығымен, ұйытқы 

болуымен бәріміз театрға баратынбыз. 

Бір қызығы, Сағат театрдан г рі, киноға 

барғанды к бірек ұнатушы еді. Ол киноға 

барайық десе, Сара театрға, операға 

барайық дейді. Артықшылықтарын 

алға тартады. Сондай кезде әрқайсысы 

з уәжін айтып, ойының дұрыстығын 

дәлелдемек болады. Сәкең: «Театрға 

барған соң киім ілгішке киім  ткізуің 

керек, оның ұзын-сонар кезегі болады. 

Сосын спектакль кеш аяқталады. Ол 

кезде трамвай да тоқтап қалады. Үйге 

жаяу қайтуың керек» десе, Сара құрбым: 

«Жақсы, кезекке мен-ақ тұрайын. Оны 

қиынсынба. Трамвай тоқтаса, қайта 

жаяу жүрмейміз бе, қойылымнан алған 

әсерімізбен б лісіп» дейді. Міне, осын-

дай қызықты сәттер басымыздан к п 

тті. Біз үшін ол кезде дискотека, би 

кештеріне бару деген жат болды. 

(Жалғасы 6-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

«СЕРЛЕТТІМ 

СӨЗДІҢ ТҮРЛЕРІН...»

«Қымызмұрындық»

дәстүрін елімізде тойлайтын күн белгілеу керек

 

 2

№29 (1391)

20 – 26 шілде

2017 жыл


АНА ТІЛІ

О л   –   е л о р д а д а ғ ы   № 7 6 

мектеп-лицейінің математика 

пәні мұғалімі. Жұбайымен, 

үш жасар қызымен келген 

Г ү л ж и х а н   б и л е т і н і ң 

миллионыншы  келуші ретінде  

зін әйгілейтінін күтпеген екен.

« К р м е г е   к е л у ш і л е р д і 

дәл осылай  нақты  санап 

тұратынын білмеппін» дейді ризашылығын 

жасырмаған ұстаз. Осыдан кейін Гүлжиханға 

К рменің медиаорталығына құрметті қонақ 

ретінде баруға тура келді. Осы жерде  «ЭКСПО 

– 2017» ұлттық компаниясының басшысы 

Ахметжан Есімов миллионыншы қонақққа  

естелік сыйлықтар табыс етіп, К рме мен дю 

Солей циркінің  нерін тамашалаға билеттер 

берді. «Бүгінгі миллионыншы келуші К рме 

үшін жақсы нәтиже.  Біз, жалпы «ЭКСПО – 

2017» к рмесінің жұмысы кезінде 2 миллиондай 

қонақ келеді деп жоспарлағанбыз. Міне, бір 

айдың  зінде миллионыншы құрметті қонақты 

қарсы алып отырмыз. Біз қазақстандықтардың 

осындай ауқымды жобаны жандарына жақын 

қабылдағанына қуаныштымыз» деді ол.

Айта кету керек, К рменің тіркеу құжатында  

2 миллион адам келеді,  5 миллиондай тамашалау 

рәсімі  теді деп жоспарланған болатын.  Шілденің 

10 күнгі мәлімет бойынша  халықаралық 

павильондарды  қонақтардың тамашалауы   6 

миллионға жуықтаған. Яғни бір адам бірнеше  

рет қайталап келіп к реді деген с з.  йткені 

аумағы үлкен К рме қалашығын бір сәтте 

тамашалап шығу мүмкін емес. Осы кезең ішінде 

қалашықта 1031 мәдени ойын-сауық шаралары 

мен іскерлік кездесулер, мемлекет басшылары 

мен министрлер, халықаралық павильондар 

комиссарлары қатысуымен  84 Хаттамалық 

шаралар  ткізілген.

Астанадағы Халықаралық ЭКСПО к рмесі 

қалыптасқан тіршілігіне к шкенімен, шын 

мәнінде қайнап жатқан қазан сияқты. К рме 

қалашығына келушілер қатары арта түсуде.  

«ЭКСПО – 2017» АҚ баспас з қызметі таратқан 

ақпарат бойынша  10-шы маусым – 2-ші шілде 

аралығында К рмеге 591 968 адам келген. Яғни 

орта есеппен күнделікті 31 104 адам  тамашалаған 

екен.Қала қонақтары мен астаналықтарды, 

әсіресе «Нұр  лем» сферасы қызықтыруда.  

Сондай-ақ басқа да тақырыптық  павильондарға 

да келушілер к п. Қатысушы елдердің күндері 

тұрақты түрде  тіп жатыр. 

Атқарылып жатқан мәдени шараларда есеп 

жоқ. Мәселен, Жапондық 80 жастағы саяхатшы 

әйел Томийо Ямаду да  жұртшылық ықыласын 

аударды. Ол «ЭКСПО –2017» халықаралық 

к рмесінің елшісі саналады. Бұл ол қатысқан  

жетінші к рме. «Мен К рменің басты нысаны 

– « Н ұ р  

л е м »   с ф е р а с ы   б о л а ш а қ т а   м у з е й 

болатынын,  мұнда келген жас ұрпақ  табиғат 

туралы және оны сақтаудың маңыздылығы туралы 

к птеген қызықты жайттарға куә болатынын 

екенін білемін» дейді Томийо Ямаду.

Ғ.ЕСЕМБАЕВ

Көрмеден алар әсер мол

БАҒДАР


ӘРІПТЕСТІКТІҢ 

ЖАҢА КӨКЖИЕГІ

ЕКІ ЕЛДІҢ ЫНТЫМАҒЫ 

АРТЫП КЕЛЕДІ

Жуырда Елбасы Нұрсұлтан 

Н а з а р б а е в   ш е т   м е м л е к е т т і ң 

бірқатар мәртебелі меймандарымен 

кездесулер  ткізді. Атап айтқанда, 

Елбасы Корея Республикасының 

бұрынғы президенті Ли Мен Бак, 

Испания Корольдігі Депутаттар 

к о н г р е с і н і ң   т р а й ы м ы   А н а 

Пастормен жүздесті. 

Елбасының Испания Корольдігі 

Депутаттар конгресінің т райымы 

Ана Пастормен  ткен кездесуінде 

е к і ж а қ т ы   б а й л а н ы с т а р д ы ң 

бірқатар мәселелері айтылды. 

Бұл жүздесудің ең бір маңызды 

тұсы Президент Н. .Назарбаевқа 

Испания Королі VI Фелипенің 

атынан Католиктік Изабелла 

Орденінің табыс етілуі болды. 

Бұл Испания елінің екі жақты 

әріптестікті дамытудағы Елба-

сы еңбегін лайықты бағалағаны, 

әрине. Аталған Орденді Испания 

Корольдігі Депутаттар конгресінің 

т райымы Ана Пастор табыс етті.

« А с а   м ә р т е б е л і   Қ а з а қ с т а н 

Республикасының Президенті 

Н ұ р с ұ л т а н   Н а з а р б а е в   м ы р -

за, жоғары корольдік құрмет 

р е т і н д е ,   С і з д і   К а т о л и к т і к 

 Изабелла Орденімен марапат-

т а й м ы н »   д е л і н г е н   К о р о л ь д і ң 

жарлығында. Елбасы  з с зінде 

еліміз тәуелсіздігіміздің алғашқы 

к ү н д е р і н е н   б а с т а п   И с п а н и я 

Корольдігімен байланыс орнатып

зара сенімді екіжақты қарым-

қатынастарға қол жеткізгенін айт-

ты. Осы жылдар ішінде  Испания 

Қазақстанға  з қолдауын к рсетіп 

келе жатқанын тілге тиек етті. 

« И с п а н и я   К о р о л і   V I   Ф е л и п е 

Қазақстанға ресми сапармен келіп, 

«ЭКСПО – 2017» халықаралық 

к рмесінің ашылуына қатысты. Біз 

үшін бұл зор мәртебе» деді. Мем-

лекет басшысы Испания Королі 

VІ Фелипе мен үкіметіне жоғары 

марапаты үшін жылы лебізін 

білдіріп, Король І Хуан Карлос пен 

оның жұбайы София Патшайымға 

амандық және табыс тіледі.

Жалпы бұл кездесу барысын-

да әдеттегідей екі мемлекеттің 

арасындағы әріптестік байланыс-

тарға мән берілді. Президент 

елдеріміз арасындағы екіжақты 

достық қарым-қатынас орнағанын, 

экономика мен саясаттағы байла-

ныстарымыз жемісті дамып келе 

жатқанын айтып, халықаралық күн 

тәртібіндегі мәселелер бойынша 

ұстанымдарымыз ұқсас екенін де 

атап  тті. Негізі, Испания сияқты 

Еуропаның алдыңғы қатарлы 

елдерімен әріптестік байланыстың 

нығайып келе жатқаны жақсы 

үрдіс. Бұл елден біздің үйренеріміз 

к п. Тәжірибе алмасар тұстарымыз 

да баршылық екені рас. Қазіргі 

 заманда еларалық байланыстардың 

барлық тетіктерін оңтайлы пайда-

лана берген дұрыс.  йткені эко-

номика, сауда-саттық, ғылым мен 

техника және  зге де салалардың 

ркендеуіне, әлемдік нарықтарды 

бағындыруға жақсы жол ашылады. 

К о р е я   Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 

бұрынғы президенті Ли Мен Бакпен 

болған екеуара әңгімеге еліміз бен 

Корей мемлекеттерінің арасындағы 

осы жылдар ішінде қалыптасқан 

әріптестік байланыс тар негіз бол-

ды.  Нұрсұлтан Назарбаев Ко-

рея Республикасының бұрынғы 

п р е з и д е н т і   Қ а з а қ с т а н ғ а   к е л і п 

отырғанына қуанышты екенін айтып, 

оған «ЭКСПО – 2017» халықаралық 

к рмесінде Корея Республикасы 

павильонының ашылу рәсіміне 

қатысқаны үшін ризашылық білдіре 

келіп: «Сіз Корея Республикасының 

Президенті болған кезде елдеріміздің 

ынтымақтастығы стратегиялық 

деңгейге к терілді. Сол нәтижеге қол 

жеткізу үшін к п жұмыс атқарылды» 

деп атап  тті. ЛІБЕК ДІНІШЕВТІ 

ҚАБЫЛДАДЫ

Елбасы еліміздің  нері мен 

мәдениетінің  сіп- ркендеуіне, 

дамуына ерекше назар аударып оты-

ратыны белгілі. Осындай мақсатта 

танымал  нер қайраткерлерін 

қабылдау игі дәстүрге айналғандай.  

Бір есептен, мұндай сипаттағы 

к е з д е с у л е р д і ң   а р а - т ұ р а   б о -

лып тұрғаны да жақсы.  йткені 

к е л е л і   м ә с е л е л е р   с з   б о л ы п , 

олардың алдағы уақытта шешім 

табуына зор мүмкіндіктер туады. 

Мәселен, жуырда Елбасы белгілі 

әнші  лібек Дінішевті қабылдады. 

Соңғы кездері сахнадан к п к ріне 

бермейтін әншіні тыңдармандары 

да сағынып қалғаны рас. Президент 

халық әртісінің Отан алдындағы, 

мәдениет саласындағы еңбегін 

жоғары бағалап, оның елімізде 

ғана емес, шетелдерде де танымал 

екенін атап  тті. Кездесуде еліміздің 

мәдениеті мен  нерін дамытудың 

қазіргі мәселелерін, рухани жаңғыру 

үдерісіндегі шығармашылық зия-

лы қауым  кілдерінің р лі әңгіме 

арқауына айналды. 

– Қазір еліміздің мәдениет 

 саласы бағдарламалық мақаламда 

айқындалған бағыттарға сәйкес 

дамып келеді. Біз бүкіл әлемге 

паш етілетін туындылар жасауға 

кірістік. Жаңа опера және балет 

 театрын, концерт залдарын салдық, 

соның бірі «Астана  ЭКСПО – 

2 0 1 7 »   к р м е с і н і ң   а у м а ғ ы н д а 

орналасқан. Бәрі опера және ба-

лет театрында  нер к рсеткісі 

келіп, сонда  баруды қалайды, – 

деді Нұрсұлтан Н азарбаев.  лібек 

Дінішев Президентке мәдениет 

пен  нерге к рсеткен қолдауы үшін 

алғыс айтып, «Астана ЭКСПО – 

2017» халықаралық к рмесінен 

алған әсерімен б лісті, сондай-

ақ отандық  нер әлемінде бо-

лып жатқан жаңалықтар ж нінде 

әңгімеледі. 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДА 

БОЛДЫ

Е л б а с ы   ж ұ м ы с   с а п а р ы м е н 

Шығыс Қазақстан облысында 

болды. Сапар аясында Президент 

скемен қаласындағы «Нұрлы 

жол» саябағының ашылу салтана-

тына қатысып,  ңірдегі қоғамдық 

ұйым  кілдерімен жүздесті.  Елбасы 

ә у е л і   а я л д а ғ а н   « Н ұ р л ы   ж о л » 

саябағы Оңалту орталығы, дра-

ма театры, Назарбаев зияткерлік 

м е к т е б і ,   Ж е к п е - ж е к   с а р а й ы , 

Орталық бассейн, О.Рыпакова 

а т ы н д а ғ ы   ж е ң і л   а т л е т и к а л ы қ 

 манеж сынды спорттық-мәдени 

нысандармен қатар орын тепкен. 

Президент саябақты аралау ба-

рысында бизнестің әлеуметтік 

жауапкершілігін іс жүзінде орын-

дап,  ңірді түлетуге үлестерін қосып 

жүрген кәсіпорын басшыларымен 

және кәсіпкерлермен жүздесіп, 

олардың алдағы жоспарларымен та-

нысты. Елбасы бұдан кейін  ңірдегі 

қ о ғ а м д ы қ   ұ й ы м   к і л д е р і м е н 

кездесіп, емен-жарқын әңгіме-

дүкен құрды. Семей қалалық арда-

герлер кеңесінің т рағасы Амантай 

Доғалақов Президенттің сындарлы 

саясатының арқасында жеткен 

жетістіктердің мән-маңыздылығын 

тілге тиек етті. «ЭКСПО – 2017» 

к р м е с і н е н   а л ғ а н   ә с е р і м е н 

б лісті. Семей қаласы күннен 

күнге к ркейіп, «Нұрлы жол» 

бағдарламасы мен «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаладағы міндеттерді жүзеге 

асыру аясында ауқымды жұмыстар 

жүргізіліп жатқанын айтты.  Елбасы 

з с зінде Семей  ңірін әркез 

 назарынан тыс қалдырмайтынын 

атап  тті. «Шығыс  ңірін ерек-

ше жақсы к ремін. Бұл – ұлы 

Абайдың, Шәкәрімнің, Мұхтардың 

елі.  ндірісті  ңір, индустриалды 

лке. Ауыл шаруашылығы  ркен 

жайған аймақ.  ңірдің әлеуеті 

жоғары. Облыстың даму қарқыны 

қуантады» деді Президент. 

С а п а р   а я с ы н д а   Е л б а с ы , 

сондай-ақ «Майлы дақылдардың 

т ә ж і р и б е л і к   ш а р у а ш ы л ы ғ ы » 

ж а у а п к е р ш і л і г і   ш е к т е у л і 

с е р і к т е с т і г і н д е   б о л ы п ,   с ү т 

німдерін  ндіруге, мал және егін 

шаруашылығына маманданған 

ш а р у а ш ы л ы қ   ж ұ м ы с ы м е н   д е 

 танысты.

Дәуіржан Т ЛЕБАЕВ

48 МЫҢҒА ЖУЫҚ 

БАСПАНА БЕРІЛДІ

Елімізде соңғы жылдары халықты тұрғын 

үймен қамтуға ерекше мән беріліп келеді. 

Үкімет тарапынан тиісті бағдарламалар 

қабылданып, жүзеге асырылып жатыр. 

 Таяуда елімізде жарты жыл ішінде 48 мыңға 

жуық баспана пайдалануға берілгені белгілі 

болды. 

Б ұ л   т у р а л ы 

Үкіметтің отыры-

сында ҚР Инвести-

циялар және даму 

м и н и с т р і   Ж е ң і с 

Қ а с ы м б е к   м ә л і м 

е т т і .   М и н и с т р д і ң 

айтуына қарағанда

республика бойынша алты айдың ішінде 47 738 

баспана пайдалануға берілген екен. Аталған 

к рсеткіш  ткен жылмен салыстырғанда 11 

пайызға артық. Тұрғын үйлерді пайдалануға 

беру жағынан Астана мен Алматы қалалары 

оқ бойы озық келеді. Астанада 1,5 млн шар-

шы метр баспана пайдалануға берілсе, Алма-

ты шаһарында 928 мың шаршы метр тұрғын 

үй салынған. Бұдан б лек, Маңғыстау мен 

Оңтүстік Қазақстан облыстарының баспана салу 

к рсеткіші айтарлықтай жоғары екен. Жиында 

айтылғандай, қазіргі кезде салынып жатқан 

құрылыс нысандарын уақытында тапсыру үшін 

аймақтарға 33 млрд 800 млн теңге аударылып, 

соның 29 млрд 300 млн теңгесі игерілген. 

БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

«ҚИЫРДАҒЫ ҚАЗАҚТАР»  ЭКРАНҒА ШЫҒАДЫ

эфирді басқаруға, телеарналарды мұрағатымен 

қоса к руге, хабарларды қайталап қарауға, хабарлар 

бағдарламасын жоспарлауға мүмкіндік беріп отыр 

және оны әлемнің кез келген нүктесінен қарауға 

болады.

 «Келесі кезеңдерде «тапсырыс бойынша видео», тіл жолақтарын қолдау, кіріккен хабарламалар, теле-

арналар пакетін дербес түзу, рейтинг жүйесі, жеке 

кабинет, пайдаланушы пакетін жариялау мүмкіндігі 

және басқа да к птеген қызметтерді енгізу жо-

спарланып отыр. Galam TV Қазақстан интернет-

телевизиясы дамуындағы ірі жаңалық болатынына 

сенімдімін» деді Дәурен Абаев. Ол Galam TV-ның 

толықтай тегін екенін және оған Қазақстанның 24 

телеарнасы кіретінін де тілге тиек етті. Сонымен 

қатар шетелдік 100 телеарна нарықтағы орташа 

бағадан т мен бағамен ұсынылмақ. Бұл мәселе 

жыл соңына дейін шешілмек. 
  1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал