Бүгінгі санда: Демография дем бере бастады Кинодағы пірім – Абдолла Қарсақбаевжүктеу 0.96 Mb.

бет7/11
Дата09.03.2017
өлшемі0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Сұхбаттасқан 

Жұмабек КЕНЖАЛИН

жатқан іргелі жұмыстардың жүзеге асы-

рылу барысына Аймақ басшысы ретінде 

қандай баға берер едіңіз?  ңірдегі  ндіріс 

орындары, ірі кәсіпорындардың қазіргі аяқ 

алысы қандай? Құрылыс саласын, жол салу, 

байланыс салаларының жетістіктеріне де 

қысқаша тоқталып  тсеңіз.

–  рине, қазақы қаймағы бұзыл ма-

ған Оңтүстік  ңірі қашан да қонақ жай-

лылығымен, ақпейіл жомарттығымен 

е р е к ш е л е н е т і н   л к е .   Х а л қ ы   т ы ғ ы з 

орналасқан осынау еңбекқор аймақтың 

німінің к лемі 2016 жылдың 5 айында 

312,7 млрд теңгені құрап, 2015 жылдың 

сәйкес кезеңімен салыстырғанда 74,2 млрд 

теңгеге артық  нім  ндірілді. Нақты к лем 

индексі – 105,1%-ды құрады (ҚР-97,8%). 

Бұл к рсеткіш бойынша облыс республи-

када 2-орынды иеленді.

ңірдегі жол саласына қатысты 

жұмыс тарды жеткізсек, соңғы бес жылда 

облыста 3680,5 шақырым жол ж нделіп, 

54 ша қырым жол жаңадан салынды. Оның 

ткен 2015 жылы 489,1 шақырымы ж н-

жылдарға қойылған мақсаттардың ретін 

баяндасам.

Атап айтқанда, Т леби ауданында 

тау-шаңғы туризмін дамыту мақсатында 

«Қасқасу тау-шаңғы курортының» сырт-

қы инженерлік-инфрақұрылымын жүр-

гізу үшін (2 899,745 млн теңге ) 2014 

жылы «Бизнестің жол картасы – 2020» 

мем лекеттік бағдарламасы аясында рес-

пуб ликалық бюджеттен 198,0 млн тң., 

сондай-ақ, облыстық бюджеттен 100,0 

млн тң., ал 2015 жылы 150,0 млн. тң. 

қаржы б лінді.

Б лінген қаржыға электр энергиясын 

тарту, автомобиль жолдарының дайындық 

жұмыстары  (жер  ңдеу жұмыстары), 

кәріздік тазалау ғимаратының орнын дай-

ындау жұмыстары жүргізілді.

Облыста халық санының тығыз орна-

ласуы және қолайлы климаты жағажай 

туризмін дамытуға  з септігін тигізеді. 

Осыған орай Шардара су қоймасы 

жағалауында 255,0 га жер учаскесі 

анықталып отыр. Су қойманың бой-

ында жағажай кластерлік туризмін да-

мыту мақсатында облыстық бюджеттен 

17,0 млн теңге б лініп, егжей-тегжей 

жоспары әзірленді.Қазіргі таңда Шар-

дара су қоймасының бойында жағажай 

туризмін дамытуға қызығушылық таны-

тып отырған инвесторлар бар. Жағажай 

бойында қонақ үйлер, жағажай спорттық 

алаңдары, ресторан және т.б. нысандарды 

салу жоспарланып отыр. Анықталған жер 

учаскесі орман қоры жері балансында 

болғандықтан елді мекен санатына ауы-

стыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

Облыстың басты курорттық аймағы 

– Сарыағаш шипажайлары болып та-

былады. Осыған орай, Сарыағаш ауда-

ны К ктерек елді мекенінде заманауи 

талап тарға сай жаңа курорт қалашығын 

салу жоспарланып отыр.2015 жылы жаңа 

курорт қалашығының эскиздік жобасы 

әзірленді. 

Бұдан б лек, Шымкент – Ташкент 

авто к лік жолының күрделі ж ндеу 

жұ мыс тары жүргізілуде, 2016 жылы 

құрылыс жұмыстарын аяқтау жоспар-

ланып отыр. Т леби ауданында жеке 

инвестиция есебінен 50 орынды «Изу-

ми»  (жобаның құны 386,0 млн теңге) 

демалыс аймағының және 200 орынды 

«Тау самалы» (жобаның құны 1 104,0 млн 

теңге) емдік-сауықтыру орталығының 

құрылысы жүргізілуде. «Батыс Еуро-

па – Батыс Қытай» халықаралық к лік 

дәлізінің бойында Түркістан, Шымкент 

қалалары, Сарыағаш, Қазығұрт, Сайрам, 

Түлкібас және Бәйдібек аудандарында 8 

жол бойы қызмет к рсету нысандарының 

құрылысын жүргізу қарастырылған. 2014 

жылы Сайрам ауданы Ақсу ауылын-

да және 2015 жылы Шымкент қаласы 

Бозарық елді мекенінде «Батыс Еуро-

па – Батыс Қытай» халықаралық к лік 

дәлізінің бойында 4 жол бойы қызмет 

к рсету орталықтары іске қосылды.

  2 0 1 6   ж ы л ы   « Э К С П О   –   2 0 1 7 » 

х а л ы қ а р а л ы қ   м а м а н д а н д ы р ы л ғ а н 

рухани келбеті  зіме ерекше ұнайды. 

Күйбең тіршіліктен б лек, халқымыздың 

ұлттық салт-дәстүрлерін берік ұстанып, 

ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп келе жатқан 

киелі мекендегі оңды істерге оң баға 

бермеу мүмкін емес. Облыс орталығы – 

Шымкентте атқарылып жатқан сан түрлі 

шаруа күнделікті БАҚ арқылы тарап, 

халықтың үнемі назарында екеніне Сіз бе-

нен Біз күнде куә болып жүрміз. Еліміздің 

үшінші мегаполисіне айналдыру жолында 

әлеуметтік-экономикалық дамумен қатар, 

руханиятты байытудың түрлі тәсілдері мен 

амалдары жүзеге асырылып жатқаны рас. 

Енді  ңіріміздегі  ндіріс орындары 

мен кәсіпорындарына тоқталсам.  лбетте, 

әлемдік экономикадағы орын алған 

дағдарыс облыс экономикасына да кері 

деліп, 30 шақырым жол жаңадан салынды. 

– Кеңестік кезеңде-ақ ақ алтын – ақ мақтасымен әлемге танылған оңтүстік 

лкесінің ауылшаруашылығының деңгейінен 

де оқырманды қысқаша хабардар ете 

отырсаңыз. Мақта кластерінің жай-күйі 

қандай?

–  Ақ алтын мақтасымен әлемге та-

ныл ған Оңтүстікте мақта кластерін құру 

жұмыстары бірнеше жылдардан бері 

қолға алынғаны белгілі. Қазіргі таңда 

осы мақсаттағы жұмыстар жүйелі жүзеге 

асырылып келеді. Олай дейтініміз, бүгінде 

облыстағы шитті мақтаның 35 пайызы 

облыстың тоқыма кәсіпорындарымен 

ңделеді десек,  ңірдегі тоқыма саласын-

дағы кәсіпорындарды тұрақты түрде 

шикізатпен қамтамасыз ету мақсатында 

егіс к лемін арттыру, мақтаның жаңа 

сұрыптарын  сіру бойынша жұмыстар 

жүргізілуде.

Мәселен, былтыр ОҚО-ның мақталы 

аумағында 99 мың гектар алқапқа «ақ 

алтын» егілсе, биыл оның к лемі 11,4 

пайызға артып, мақта алқабы 110,6 

мың гектарға жеткізілді. Осылайша 

жыл қорытындысымен  ңірдегі шитті 

мақтаның к лемін 9 пайызға немесе 298 

мың тоннаға арттыру к зделуде. Ал 2020 

жылға дейін аймақтағы ақ мақтаның 

к лемі 420 мың тоннаға жетіп,  сім 54 

пайызды құрайды деп күтілсе, оның 

90 пайызы облыстағы отандық тоқыма 

кәсіпорындарымен  ңделеді деп бол-

жанып отыр. Оған қоса,  ңіріміздің 

ауылшаруашылық мамандары мақта егу 

технологиясына қарқынды әдісті енгізе 

отырып, мақта алқабын к бейтпей-ақ, 


8

№40 (1350) 

6 – 12 қазан 

2016 жыл


АНА ТІЛІ

жүрегімен жырлаған...

жүрегімен жырлаған...

ХХ

АЛҚЫНЫҢ

АЛҚЫНЫҢ

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

ДЕНСАУЛЫҚ

Уақыт – адам өмірінің баға жетпес құндылығы. Адамның 

босқа кеткен әрбір сәті отқа жаққан теңгемен тең. Оны қалай 

пайдалану керектігі адамның өзіне байланысты. Біреудің бір 

сағаты мың теңге болса, енді біреулердікі бір тиын. Кісінің 

кісілігі уақытты босқа өлтірмеуден басталмақ. Ханға да, 

қараға да берілетін мерзім – тәулігіне жиырма төрт сағат. Ол 

бізбен санаспайды. Сондықтан өмірдің әрбір сәтін бір күндік 

қызықтармен ғана қор қылмай, өмірдің ізсіз, мазмұнсыз 

болмауын қадағалау керек. Түкке пайдасы жоқ «селфимен» 

айналысқанша өзіңе де, қоғамға да пайда беретін дүниемен 

шұғылданғанымыз әлдеқайда тиімді емес пе? Жоғарыда 

айтқан жарнамамыз дертке айналған уақытта техникамен 

емес, санамен ойлап, ақылмен саралағанымыз жөн. 

Еңлік КЕНЕБАЕВА 

Алматы облысыҚР МЕМЛЕКЕТТІК СЫЙЛЫҒЫНА ҰСЫНЫЛҒАН ШЫҒАРМА

оэзия әлеміне келген балғын шағынан бастап жарты ғасырдан 

астам уақыт бойы Ұлы даланы, соның ішінде Шөл даласын ерекше 

сүйіспеншілікпен талмай жырлап келе жатқан бір ақын бар. Ол 

осы Шөл даланың перзенті, қазіргі қазақ поэзиясының көрнекті 

өкілдерінің бірі, бүкіл қазағы жақсы білетін, ерекше құрметтейтін 

арқалы ақын Шөмішбай Сариев. Ана бір жылы ғалым бір ағамыз 

«шөлді де мақтайтын ақын болады екен» деп таңқалғаны бар.

адамгершілік, имандылық асыл қасиеттерді 

жыр  зегі еткен ақын  з кейіпкерін болмысы-

нан рухани бай, жауапкершілігі мол қарапайым 

етіп бейнелейді, лирикалық кейіпкерінің 

к ңіл-күйіне тереңдеп барады. Соған сәйкес 

ақын кейіпкері болашаққа үлкен сеніммен 

қарайды,  мірді  згертуге күш-қабілеті мығым, 

шындықтың бетіне тура қарап, тура с йлейді, 

оның  мір туралы толғаныстары, адами болмыс 

туралы ой түйіндері оқырманына ой салады, 

тиісті қорытынды жасауға итермелейді.

Ақын поэзиясының  зіндік ерекшелігі – 

қазіргі заманның тынымсыз тірлігі,  з туынды-

ларында мақсат еткен мәселелердің  міршеңдігі. 

Бұл мәселелердің адамдар тағдырына әсер 

ететіндігі соншама,  лең болып  рілген  рісті 

ойлар түрлі ортада  з жалғасын тауып жатады. 

Егерде оның  лең-жырларын мерзімдік рет-

ке салса, ақынның лирикалық тәубесі қазіргі 

рнектер  бар... Мен Ш мішбайдың туған 

топырағы – Арал  ңірі жайлы сыр толғауларын 

әрдайым сүйсініп оқимын. Бұлар адамға аяныш 

туғызады, пенде екендігіңді еске салады» деген 

бағалы пікірі осы ойымызды  рбіте түседі.

Ұлы Дала – Ш л даланың ұлымын,

Сол бір далам аман болса тірімін.

Ш л даламды мәңгі сүйген бұл жүрек,

Сол далада алар мәңгі тынымын, – деп жер 

тағдырын жүрек қабырғасы қайыса отырып 

толғаған ыстық сезімге толы жыр жолдары оның 

туған жерге деген нағыз ұлтжандылық рухын 

танытады.

Ғ

аламданған заманауи әлемдегі нақты а д а м ,   а т а п   а й т қ а н д а   л и р и к а л ы қ 

кейіпкердің жүрек толғанысы, оның 

тағдыры, бақыты, сәтсіздігі, арман-қиялы жыр 

жинағының негізгі  зегін құраған да, жеке тұлға, 

қоғам, ел мен жер, мемлекет, уақыт мәселелері 

бір-бірімен тығыз ұштастырылып, тәуелсіздік 

талаптарымен бірлікте қарастырылады.

Ш мішбай шайыр лирикасында ұлтты 

толғандырған мәселелер күн тәртібіне қойылып, 

тарихи белесті оқиғалар, ел  міріндегі елеулі 

згерістер, ұрпақтар арасындағы байланыс, 

дәстүрлер сабақтастығы, ұлт тағдыры, жер 

тағдыры сияқты маңызды міндеттер қамтылады. 

Ақын  з замандастарын ізденісті даму жолында, 

тарихи оқиғалар тізбегінде,  зіне жақын қазіргі 

ортада бейнелейді.

Ақын поэзиясы жеке тұлға мен қоғамның 

қарым-қатынастарын мейлінше толық қамтуға 

бағытталған. Ол егемен елі, халқы, ұлты, діні мен 

тілі туралы, Жер ана,  зі туып- скен Арал  ңірі – 

Дария Ана туралы терең толғанып, сыр шертеді. 

Оның кейіпкері адамзатты айтып келмес апат-

тардан сақтандырып, рухани  згерістер арқылы 

қоғамдық  мірді жақсы жағына  згертуге ты-

рысады. Осыған сай Ш мішбай кейіпкерінің 

жаңа дәуірге к зқарасы да  згеше, ақын  зі  мір 

сүріп отырған заманның  кілі ғана емес,  ткенді 

болашақпен байланыстырған  з үні,  з дауысы 

бар дәуір жыршысы екенін айқын білдіреді.

Ш мішбай ақын еліміздің қай даму кезеңінде 

болсын, жаңаның жаршысы болып жарқырап 

к рініп келеді. «Поэзия падишасы – лирика» 

жинағында да жаңа лирикалық жырлары арқылы 

ақындық қалам қуатымен  з дәуірінің нақты 

сипатын ашып к рсетіп, осыған орай әр дәуірдің 

з кейіпкері болатындығын жаңа даму кезеңінің 

кейіпкерін сомдау арқылы дәлелдей алған.

Ақынның алғаш поэзия әлеміне келген кез – 

ткен ғасырдың 60-70 жылдары т л әдебиетіміз 

әкімшіл-әміршіл жүйенің партиялық саясаты 

шектеген, социалистік  мір салты дәріптеліп, 

осы қоғамдық құрылыс жетістіктері мадақталған 

уақыт болса, жаңа дәуірде – еліміз тәуелсіздік 

алған шақта шабыт шалқарына шыққан шайыр 

жаңа заманға жаңаша үн қосып, жаңа жүрек 

дүрсілімен  з дауысын білдірді. Оның осы жыр 

жинағында сомдаған лирикалық кейіпкері еге-

мен елі мен туған халқымен рухани бірлікте, 

табиғатпен тығыз үндестікте тәуелсіздікті 

баянды ету жолында ғұмыр кешіп жатқан, 

күшті мінезімен, сезімтал жүрегімен ерекше-

ленген тың лирикалық қаһарман. Ол қазіргі 

ұрпақтың табиғи болмысынан алшақтап, адами 

қасиеттерін, ұлттық салт-дәстүрлерді жоғалта 

бастағанына қынжылады. Ақынның  лең-

жырларында лирикалық кейіпкерді қоршаған 

шынайы  мір, осы ақиқатты тудырған тарихи 

жағдай к рініс тапқан. Кері кеткен кереғарлыққа 

сұлулық, ар-ұят, сүйіспеншілік, парасаттылық 

идеалдарын қоя отырып, лирик ақын адами 

Р.S. 

Балаларға арналған шипажай

Балаларға арналған шипажай

Мешітке барған Арман 

Ерболды сыртта біраз күттіріп 

қойды. Шыдамы таусылған 

досы хабарласып тездетіп 

келуін өтінді. Сыртқа жүгіріп 

шыққан Арман досына қабақ 

шытып: «Біраз тоса тұрсаң 

болатын еді ғой. Әкім жұма 

намазға келіпті. Бәрімен 

суретке түсіп жатыр. Мен 

де селфилетіп, инстаграмға 

салып қояйын деп едім. Сенің 

кесіріңнен түсе алмадым. 

Бір суретке түсейін десе 

қылқылдап тегі» деп ренішін 

білдірді. 

Қазір техниканың дамығаны 

соншалық қай жерде мейлі 

қай елде жүрсеңіз де, 

айшылық алыс жерлерден 

жылдам хабар алуға болады. 

Оған сіздің қолыңыздағы тит-

тей ғана құрылғыңыздың күші 

жетіп-артылады. Не деген 

жылдамдық десеңізші?

«Көктал – Арасан» шипажайы – балаларға арналған демалыс 

орны. Жазиралы Жаркент өңіріндегі Жоңғар Алатауы тауының 

бөктерінде орын тепкен шипажайдың ауасы таза әрі мұндағы ем 

табиғи жолдармен жүргізіледі. 

орнына ұлағатты с здер жазса 

әлдеқайда тәуір болар еді. Ол да 

дұрыс шығар. Олар да адам. Алай-

да, алдыңғы арба қалай жүрсе, 

соңы да солай бағыт алады емес 

пе? Осыны к  кейі мізге түйіп алу-

ымыз қажет шығар. 

Осы орайда, ғаламтор желісін 

к п қолданатын белгілі суретші 

Аңсаған Мұстафа  з ойымен 

б ліскен еді.

Жалпы жастардың арасында 

қазір «лайкомания» деген ауру 

бар. Олар  здеріне қызық дүние 

басқаға да қызық болуы керек 

деп ойлайтын сияқты.  леуметтік 

парақшаларға сурет салып, оған 

лүпіл басып, пікір жазу дегендердің 

барлығы да уақытша. Ал енді ора-

зада, жұма күні суретке түсіп, 

Елімізде болсын немесе шетел 

асып кетіп жатсақ бірден «сел-

фи» жасап, әлеуметтік желіге 

енгізетінімізді жасыра алмаймыз. 

Ол кез келген адам үшін әдет және 

ауру. Содан соң түскен суретіңізге 

мынадай аннотация жазасыз: «Де-

малыс. К кшетау және Мен», 

«Алматы. К кт бе. Махаббат». 

Осылай қайталана береді. Содан 

қойшы, тетік басылады, желіге 

кірген соң сіздің барғаныңыз, 

к ргеніңіз, түйгеніңізді елдер 

талқылап пікір жазады. Содан 

«лайк» жинау басталады. Жа-

райды, бұл соған лайық деп 

ойлайық. Енді біраз артқа шегініп 

қасиетті ораза айындағы «Фейс-

бук» парақшасын саралап к рсек. 

Сәресі ішілетін уақыттан баста-

Осыдан 114 жылдай бұрын 

адамзат тарихында «автопортрет» 

дейтін термин қалыптасқанға 

ұқсайды. Ханшайым Анастасия 

Романованың 13 жасында ал-

ғаш рет  зін- зі түсірген суреті 

алғашқы «селфидің» бастауы 

болған-ды.  зінің бейнесін  зі 

айнаға қарап түсірген ханшайым: 

«алғаш суретке түскен кезде қатты 

қобалжу, діріл болды» деп айтқан 

дейді зерттеуші ғалымдар. Бір 

ғасырдан астам уақыт бұрын 

пайда болған осы бір жаңалықтың 

бүгінде айықпас психологиялық 

дертке айналарын кім білген.

Бүгінгі қоғам дерті – селфи. 

Жастардың арасында кеңінен 

таралған бұл үрдіс бастапқыда кез 

келген адамның қызығушылығын 

оятқаны белгілі. Кейін келе 

қолданушылардың арасында, 

әсіресе  мірге деген к зқарасы 

барынша қызуқанды жандардың 

ортасында таласқа түсті. Олар 

здерінің «селфиін» әрлеп әрі 

әдемі қылу үшін биік-биік таулар 

мен қырларды аралап жүргендігі 

белгілі. ХХІ ғасыр – барынша 

қарқынды дамып, алға ұмтылуды 

басты мақсат еткен уақыт. Соның 

әсерінен селфи күн  ткен сай-

ын жаңаша формасын  згертіп, 

а д а м д а р д ы ң   қ а л а й   б о л с ы н 

ыңғайына бағынуға, қолайлы бо-

луына ықпал жасап келеді. Бұл 

ұғымның соңы үлкен «індетке» ай-

налып та үлгерді. Олай айтуға негіз 

болар жағдай да жоқ емес.  лем 

ғалымдары зерттей келе, селфиді 

психологиялық аурудың бір түрі 

деп атады. Осы бір тоқтамға ке-

луге әсер еткен бірінші жағдай, 

британдық жас спірім Дэнни 

Боуман күніне 200 селфи жасаған 

деседі.  р селфиге кеткен уақыты 

ол үшін маңызды болған. Тіптен 

бір тәуліктің 10 сағатын осы дерт-

ке құрбан еткен. Қанша суретке 

түсіп,  зіне- зі баға бере алмай, 

бірде-бір селфиі сәтті шықпаған 

бозбала  мірден баз кешіп кеткен. 

Іштей жегідей желінген 19 жасар 

жігіт осы аралықта 13 кг. салмақ 

тастаған деген дерек те  бар. Дос-

тарымен де араласудан қалған. 

Осындай жағымсыз белгілерді са-

раптай келе ғалымдар бұл дерттің 

ақыры адам  міріне  те қауіпті 

екенін де баса к рсетті.

Жылына мыңға жуық балдыр-

ған осы жерде денсаулығын түзеп, 

ты ны ғып кетеді. Түрлі дертіне 

шипа тауып қана қоймай, жазғы 

дема лысын  к ңі лді 

ткізеді. 

Мұнда балалардың жақсы тамақ-

танып, салауатты  мір салтын 

қалыптастырып, спортпен шұғыл-

дануына барлық жағдай жасалған.

Біз демалуға барғанда ши-

пажай қызметкерлері балалар-

ды жылы жүзбен қарсы алып, 

жайлы орындарға жайғастырды. 

Кешкілік шипа-жайдың тыныс-

тіршілігімен, тәртібімен таны-

стырып  тті. Жан-жақтан кел-

ген балғындар мұнда табиғаттың 

тамаша к ріністеріне к з тігіп, 

жаңа достар тапты. Олардың дені 

Ескелді, Райымбек аудандары 

СЕЛФИ

СЕЛФИ


еріккеннің ермегі ме?

еріккеннің ермегі ме?

лады, кешке ауыз ашқанға дейін 

бітпейтін селфи. Бұл жарнама ма? 

рине соның  зі. Тіпті, қасиетті 

айдың бір күні жарнамасыз  тпеді 

ғой. Содан қарап, кімнің ауыз 

бекіткенін білуге болады. «Мен 

ауыз ашқалы отырмын, бекіткелі 

отырмын. Ниет қабыл болсын!» 

дейтін с здерден к з  талады. Жар-

намамен  ткен қайран бір ай. 

Со ны мен  ораза-жарнама  уақыты 

да бітті.

 Енді аптаның ішінде қасиетті 

жұма күніміз бар. Жұма күні 

таңертең желілерді ашсаңыз, 

Алланың үйі мешіттің суреттері са-

лынады. Ол бізге осы күнді есімізге 

түсіру үшін керек дейік. Ғибратты 

дүниелер жазылады. Оған да 

«лайк», «комент» қаптайды. Енді 

мына қызықты қараңыз. Түсте 

барлық мешітте «Жұма нама-

зы» оқылады. Аллаға құлшылық 

ету мақсатында мешітке барып, 

ниеттеніп, Жаратушыдан кешірім 

сұраймыз.  те дұрыс. Одан кейін 

Алланың үйінде суретке түсу 

рәсімі басталады. Бірден «Фейс-

букке» салынады. Суреттің жоғары 

жағында: «Жұма қабыл болсын. 

Бүгін мешітте жұма намазына кел-

ген жамағат  те к п болды. Аман 

болайық!» деген с здер желдей 

есіп тұрады.  Содан керекті пікір 

з орындарынан табылады. Бұл да 

жарнама. 

Сол жарнама жасаушылардың 

б а с ы м   к п ш і л і г і   л а у а з ы м д ы 

қызметтегілер. Дәлел керек бол-

са, парақша ақтарып к ріңіздер. 

Ақыл айтатын, жас тарға үлгі- неге 

к рсететін  аға ла рымыз  телефонға 

байланып, сел филетіп жүр. Оның 

мен Алматы қаласынан келген. 

зіміз сынды балалармен есте 

қаларлықтай сәттерді  ткізіп, 

түрлі жарыс, қызықты кештердің 

куәсі болдық. 

Шипажайдың бас дәрігері 

Құрман жан Ахметқалиевты «сегіз 

қырлы, бір сырлы» жан деуге бо-

лады. Домбырамен, гитарамен 

ән салып, ара-арасында әзіл-қал-

жың дар да айтып, балаларды  зіне 

баурап алды. Қолы бос та бізбен 

әңгімелесіп, ағалық ақы лын да 

айтып тұрды.

«К ктал – Арасан» шипа жайы-

ның балаларға арналу себебін  

сұрағанымызда: «Бала – біздің 

болашағымыз, олардың қандай 

азамат болып қалыптасатыны к п 

ретте үлкендерге байланысты. Сол 

здерін жариялайтындар үшін 

әдет шығар. Республика бойынша 

«Суреттер с йлейді» деген к рме 

ткен, сонда мен ғаламторға бай-

ланысты біраз суреттер салдым. 

К пшілікке ұнаған сыңайлы. Сол 

жерде әсіресе, бала тәрбиесіндегі 

аналарға арналған суреттерден-

ақ біраз дүние түсінсе болады. 

Ал мемлекеттік қызметкерлерге 

келетін болсақ, олар атқарған 

жұмыстарын к рсету мақсатында 

қ о л д а н а т ы н   с е к і л д і .   Н е г і з і , 

барлығы да уақыт  те келе қалады 

деп ойлаймын.

Ал әлеуметтік желі арқылы 

з шығармашылығын шыңдап, 

зінің әндерімен қоса бейнебаян-

дарын парақ шаға салуды  қолға 

алған ата-баба аманатын, яғни 

дәстүрлі әнді нақышына кел тіріп 

орындап жүрген Гүлнұр Нұ ра-

сылованың пікірін білген едік:

–  з басым «Фейсбукқа» осы-

дан екі жыл бұрын тіркелгенмін. 

Бірақ ешқандай сурет, видео сал-

майтынмын. Ойламаған жерден 

зімнің әнімді орындап, видеоға 

түсіріп, желіге салдым. Лүпілдер 

де басылды, пікірлер де жазылды. 

Алғыс, қошемет айтылды.  нерді 

бағалайтын халық болғандықтан, 

к пшілікке ұнағандықтан тағы 

да бейнебаяндар салдым. Дос-

тарым да к бейді. Жалпы, шы-

ғар машылығын ары қарай да-

мытамын деушілерге таптырмас 

тәсіл. Ал енді таңның атысынан 

күннің батысына дейін суретке 

түсіп, «селфилетіп» жүргендер 

психологқа к рінулері керек 

шығар деп ойлаймын. 

себепті бала тәрбиесіне, оның 

денсаулығына, қалыптасуына 

ерекше мән берген орынды. Бала-

ларды патриоттық рухта тәр-

биелеу, табиғатты қорғау, отан-

сүйгіштікке баулу, туған жер тари-

хын тереңдете зерделеу бағытында 

жүйелі жұмыстар жүргізіліп келеді» 

деді Құрманжан Ахметқалиев.

Мұндағы тәрбиеші апайлар 

мен ағайлардың жылы жүздері 

мен с здері де жақсы емнен бір 

де кем болмады. Сондықтан да 

шипажайдың тәрбиешілері мен 

қызметкерлерінің еңбектеріне 

жеміс тілеп, қимай қоштастық.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал