Бекітемін Ректор Х. Валиев 2016 жжүктеу 46.19 Kb.

Дата12.09.2017
өлшемі46.19 Kb.

«А. Байтұрсынов атындағы 

Қостанай мемлекеттік 

Университеті» РМК 

 

Бекітемін Ректор 

________________Х.Валиев 

___--________2016 ж. 

 

 

 

 

А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ оку-әдістемелік кеңесінің 2016-2017 оқу жылына 

арналған іс-шаралар жоспары  / План мероприятий учебно-методического совета КГУ 

имени А.Байтурсынова на 2016-2017 учебный год 

 

№ п/п 

Іс-шаралар / Мероприятие 

Орындалу 

мерзімі / Срок 

исполнения 

Жауапты /  

Ответственный 

Орындалуы 

туралы белгі / 

Отметка о вы-

полнении 

Факультеттердің ӘК төрағалары, оқу ісі 

жөніндегі декан 

орынбасарларымен ОӘК 

2015-2016 оқу жылына 

арналған отырыстары мен 

іс-шаралар жоспарын  

құрастыру  туралы жұмыс 

мәжілісі/   

Рабочее совещание с пред-

седателями МС, замести-

телями деканов по УР  по 

формированию плана ме-

роприятий  и заседаний 

УМС на 2016-2017 учеб-

ный год 

қыркүйек / 

сентябрь 

Чехова Т.И. – ОӘБ 

басшысы / начальник 

 УМУ 


 

Кәсіби практикаларды ұйымдастыруға және 

өкізуге жауаптылармен 

жұмыс мәжілісі 

 / Рабочее совещание с от-

ветственными за организа-

цию и проведение профес-

сиональных  практик  

Қазан / 


октябрь 

Орынбаева К.Е.- 

ОӘБ бас  

маманы / 

гл.специалист 

 УМУ 


 

 Факультеттің  ОӘ  төраға- 

ларымен  2017  жылға  оқу-

әдістемелік 

құралдарын  

шығару 

жоспарын құрастыру 

бойынша 


жұмыс мәжілісі  

/  Рабочее  совещание  с 

председателями  МС  фа-

культетов  по  формирова-

нию плана издания учебно-

методических  пособий  на 

2017 год 

қараша /  

ноябрь 

Казкенова Г.Т. – ОӘБ аға маманы / ст. 

специалист УМУ, 

Сарапшы тобының 

төрағасы / Председа-

тель экспертной груп-

пы 


 

Оқу жоспарлары және бағ- дарламалары бойынша 

желтоқсан, 

наурыз /  

Чехова Т.И.  – ОӘБ 

басшысы / начальник 

 

  

Комитет төрағаларымен 

жұмыс мәжілісі  

/ Рабочее совещание с 

председателями комитетов 

по учебным планам и про-

граммам  

декабрь- 

март 


 

УМУ 


Орынбаева К.Е. – 

ОӘБ бас  

маманы / 

гл.специалист УМУ 

«Иннова-2017» әдістемелік конференциясы / 

Методическая 

конференция «Иннова-

2017»  


қаңтар /  

январь 


Айткужинова С.Н. – 

ИББТ зертханасының 

меңг. / зав. лаборато-

рией ИОТ, 

ОӘБ қызметкерлері / 

сотрудники 

УМУ; 

ПОҚ / ППС  

Арнайы бөлімдерде пәндерді ағылшын тілінде 

оқыту сапасының 

мониторингі / Мониторинг 

качества преподавания 

дисциплин  в полиязычных 

группах 


желтоқсан, 

сәуір /  

декабрь, 

апрель 


Аубакирова З.Б. –

ОӘБ бас 


маманы / гл.специа 

лист  УМУ, 

ОӘК мүшелері / чле-

ны УМС 


 

Ағылшын тілінде сабақ беретін оқытушылардын 

ашық сабақтарына 

қатысуды ұйымдастыру / 

Организация посещения 

открытых занятий 

преподавателей, ведущих 

занятия на английском 

языке 


жыл бойы / 

в течение года 

Аубакирова З.Б. –

ОӘБ бас 


маманы / гл.специа 

лист  УМУ 

 

 Қазақ тілінде жүргізілетін 

пәндердің оқыту 

сапасының мониторингі / 

Мониторинг качества 

преподавания дисциплин 

на казахском  языке в 

группах обучающихся по 

программе «Серпін» 

желтоқсан, 

сәуір /  

октябрь-

декабрь, 

февраль-

апрель 


ОӘБ қызметкерлері / 

Сотрудники 

УМУ; 

ОӘК мүшелері / чле-ны УМС 

 

 Оқу үрдісін ұйымдастыру 

бойынша оқыту 

семинарлар циклы 

(практикаға бағыттап 

оқыту, модульдік білім 

беру бағдарламасы және 

т.б.) / Цикл семинаров по 

организации учебного про-

цесса  (по практико-

ориентированному обуче-

нию, модульным образова-

тельным программам и 

т.д.) 


 

жыл бойы / 

в течение года 

Абсадыков А.А. – 

ОжТЖ жөніндегі 

проректор / проректор 

по учебной и воспита-

тельной работе, 

Исмаилов А.О. – 

ЖОҮҰБ 


басшысы/начальник 

УПОУП/, 


Чехова Т.И. – ОӘБ 

басшысы / начальник 

УМУ,   

Жикеев А.А. – ТБ басшысы / начальник 

 


ОР 

10 


 Нормативтік-анықтамалық 

құжаттамаларға 

қосымшалар мен 

өзгертулер енгізу 

 / Внесение дополнений и 

изменений в нормативно-

справочную документацию 

жыл бойы / 

в течение года  

 

 Чехова Т.И.  – ОӘБ 

басшысы / начальник  

УМУ, 

ОӘБ қызметкерлері / сотрудники 

УМУ 


 

11 


Оқу-әдістемелік 

материалдарының 

сараптамасы / Экспертиза 

учебно- методических 

материалов 

жыл бойы / 

в течение года  

 

ОӘК сараптамалық топ / Экспертная 

группа УМС 

 

12 


Педагогикалық 

құзыреттілікті  

қалыптастыру бойынша 

ПОҚ біліктігін арттыру 

курстарының каталогын 

құрастыру /Разработка 

каталога курсов 

повышения квалификации 

ППС по формированию 

педагогической 

компетенции 

 

зертхана кестесі 

бойынша жыл 

бойы /  

в течение года 

по графику 

лаборатории 

Айткужинова С.Н. – 

ИББТ зертханасының 

меңг / зав. лаборато-

рией ИОТ 

 

 

13 Педагогикалық шеберлік 

мектебі 


 / Школа педагогического 

мастерства  

зертхана 

кестесі 


бойынша жыл 

бойы /  


в течение года 

по графику 

лаборатории 

 

Айткужинова С.Н. – ИББТ зертханасының 

меңг. / зав. лаборато-

рией ИОТ, 

мектеп жетекшілері  / 

руководители школы 

 

14 «Оқытудың  

бейнедәрістерін әзірлеу 

технологиясы» атты оқыту 

семинары  

/ Обучающий семи нар 

«Технология разработки 

учебных видеолекций» 

зертхана 

кестесі 

бойынша жыл 

бойы /  

в течение года 

по графику 

лаборатории 

Айткужинова С.Н. – 

ИББТ зертханасының 

меңг. / зав. лаборато-

рией ИОТ, 

Сатмаганбетова Ж.З.- 

семинар жетекшісі / 

руководитель семина-

ра 


 

 

15 Қашықтықтан оқыту 

технологиясын қолдану 

шеңберінде кадрларды 

кәсіби даярлау сапасын 

арттыру бойынша оқыту 

семинарлары / Обучающие 

семинары по повышению 

качества профессиональ-

ной подготовки кадров в 

области применения 

зертхана 

кестесі 


бойынша жыл 

бойы /  


в течение года 

по графику 

лаборатории 

 Божевольная Н.В.– 

ҚОО  бас маманы / гл. 

специалист ЦДО 

 


дистанционных 

технологий обучения 

 

 

А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ ОӘК отырысында  05.10.2016 ж.  қарастырылды, № 6 хаттама / Рассмотрен на заседании УМС КГУ имени А.Байтурсынова от 05.10.2016 г., протокол № 6 

 

 Оқу және тәрбие жұмысы жөніндегі проректоры,  

ОӘК төрағасы / Председатель УМС,  

проректор по учебной 

и воспитательной работе                                                                                       А.Абсадықов  
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал