Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасыжүктеу 137.82 Kb.

Дата14.04.2017
өлшемі137.82 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 БЕКІТЕМІН 

Ғылыми кеңес тӛрағасы,    

ҚарМТУ ректоры,  

 ___________Ғазалиев А.М. 

«____» _________ 2015 ж. 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

KТ 1114 «Қазақ тілі»  пәні  

Til 4 Тілдік модуль 

 

5B060200 – «Информатика» мамандығы  

Ақпараттық технологиялар факультеті 

 

Қазақ тілі және мәдениеті  кафедрасы  

 

  

 

  

 

  

 

  

2015 


 

 Алғыс сӛз 

 

Студентке  арналған  пән  бойынша  оқыту  бағдарламасын  (syllabus) әзірлеген:  п.ғ.к.,  аға  оқытушы  Шабденова  Құралай  Жанжолқызы,    аға  

оқытушы Хасен Мұрат Әбдірахманұлы 

 

 

 Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасының отырысында талқыланған 

 

«____»______________2015ж. № _______ хаттама  

Кафедра меңгерушісі __________  ________________ «___»_____2015 ж. 

                                     

(қолы)                  (А.Ж.Ә.) 

 

 

 Жол-кӛлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған 

 

«_____»_____________2015 ж. № ________ хаттама  

Тӛраға _________  __________________ «___»_________2015 ж. 

                  

(қолы)                           (А.Ж.Ә.) 

 

 

  

Ақпараттық жүйелер кафедрасымен келісілген 

 

Кафедра меңгерушісі ___________  ________________«___»____2015 ж.                                     

(қолы)                        (А.Ж.Ә.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты 

Шабденова  Құралай  Жанжолқызы,    аға    оқытушы  Хасен  Мұрат 

Әбдірахманұлы  Қазақ  тілі  және  мәдениеті  кафедрасы  ҚарМТУ-дың  І 

корпусында орналасқан (Бейбітшілік бульвары, 56), 329 аудитория, байланыс 

телефоны 56-59-32 қосымша 1123 (ішкі байланыс). 

 

Пәннің еңбек кӛлемділігі 

С

емес

тр

 К

ре

дитт

ер 


са

ны

 ECTS

 

Сабақ түрі С

ӚЖ 


са

ға

ттары

-

ның с

ан

ы 

Ж

алпы 

са

ғат с

ан

ы 

Б

ақыла

у 

түрі 

Қатынас сабақтарының саны  СОӚЖ 

сағатта- 

рының 


саны 

Бар- 


лық сағат 

саны 


дәріс 

практикалық 

сабақтар 

зертханалық 

сабақтар 45 45 


90 

45  135 


Т.т. 45 45 


90 

45  135 


Емти 

хан 


 

Пән сипаттамасы 

«Қазақ тілі» пәні жалпы   базалық  пәндер  циклына, жалпы модульдердің 

тілдік модуліне жатады. 

 

Пәннің мақсаты 

«Қазақ  тілі»  пәні  студенттерге  қазақ  тілін  оқып  үйрету  барысында 

олардың коммуникативтік білік, дағдыларын жетілдіру мақсатын ұстанады.  

Пән міндеттері 

Осы пәнді оқыту нәтижесінде студенттер: -

 

Фонетика:  тән  дыбыстардың  айтылуы;  үндестік  заңын,  қазақ  тілінің 

дыбыстық  ерекшелігі;  орфография  және  орфоэпия  ережелері;  лексика: 

сӛзжасамның  құрылымы  және  оның  айтылымы;  грамматика;  оқылым; 

айтылым;  жазылым;  тыңдалым:  әлеуметтік,  ақпараттық  және  кәсіптік 

сипаттағы хабарламалар туралы  түсінік алуы керек. -

 

тілдік  жүйе  мен  оның  амалдарын  мәдени-танымдық  қатысымдық 

әрекеттер  арқылы;  дайын  күйіндегі  сӛйлесім  мен  қатысымды  ӛнер  мен 

мәдениет  мәселелеріне  байланысты,  күнделікті  тұрмыстық  сӛйлеу 

жағдаяттарында әңгімені; белгілі бір тақырып бойынша қысқа, аса қиын емес 

эссе;  кәсіби  ӛмірден  алынған  қарапайым  хабарламаларды;  күнделікті 

ӛмірдегі  фактіге  құрылған  мәліметтер  мен  оны  түсіндіруге  қажетті 

әрекеттерге қысқаша баяндама жасай білуі керек; -

 

коммуникативтік,  лингвистикалық,  әлеуметтік  тілдік,  дискурстық, 

стратегиялық және мәдени-әлеуметтік субъективті бірліктегі компоненттерін 

істей алуы керек; 

-

 

лингвистикалық,  әлеуметтік  тілдік,  дискурстық,  стратегиялық  және 

мәдени-әлеуметтік  субъективті  бірліктіктің  негізінде  лингвомәдени, 


 

әлеуметтік-мәдени,  когнитивтік,  қатысымдық,  кәсіби  бағдар  деңгейінде практикалық машықтануы керек. 

 

Пререквизиттер 

Бұл пәнді оқу үшін келесі пәндерді игеру қажет: 

 

Пән 


Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы 

Қазақ тілі (А

21Фонетика, лексика, морфология, синтаксис. 

 

Постреквизиттер 

Қазақ  тілі  пәнін  оқу  кезінде  алынған  білімдер  «Кәсіби  қазақ  тілі»  пәнін 

игеру кезінде қолданылады. 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

Тарау атауы, (тақыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек кӛлемділігі, 

сағ. 

дәріс 


практи 

калық 


зертха 

налық 


СОӚЖ  СӚЖ 

І семестр 

1.

 

Мемлекет әлеуметтік-географиялық 

орны, ерекшелігі. Жай сӛйлем. Интонация. 

Екпін.  

  2.

 

Ел басқару 

жүйесі. 


Президент. 

Парламент.  Үкімет.  Сот.    Сӛйлемнің 

айтылу мақсатына қарай түрлері. 

  3.

 

Ұлттық  қауіпсіздік.  Қарулы  күштер. Құқық  қорғау  органдары.  Болымсыздық 

категориясы.   

  4. 

Экономика. Табиғи ресурстар. Ішкі және 

сыртқы  сауда.  Қазба  байлық  ресурстары. 

Сын есім және оның түрлері.   

  5. 

Банк  жүйесі.  Ұлттық  валюта.  Ақша  – 

кредит  саясаты.  Сан  есім  және  оның 

түрлері. 

  6. 

Халықаралық  ұйымдар.  Азаматтардың 

құқықтары  мен  бостандықтары.  Ар-ождан 

бостандығы.  Халықаралық  ынтымақтас-

тық.  Адам  құқықтары  мен  бостандықтары. 

Дін  және  діни  таным.  Діни  мерекелер. 

Кӛмекші есімдер.   

  7.

 

Қорықтар мен 

ұлттық 


парктер. 

Жануарлар 

мен 

ӛсімдіктер әлемі. 

Экологиялық 

мәдениет. 

Ұлттық 


экомәдениет. Қызыл кітап. Жазба жұмысы. 

 

  8.

 Отбасы.  Неке.  Баспана.  Бала  тәрбиесі. 

Етістік. 

  9. 

Білім.  Оқу  орындары.  Кәсіби  бағдар. 

Мамандық. Етістік категориясы.   

   

10. 

Еңбек.  Еңбек  нарығы,  тәртібі.  Еңбек 

демалысы. Есімше категориясы.  

  11.

 

Денсаулық.  Салауатты  ӛмір  салты. Халық медицинасы. Медициналық қызмет. 

Етіс категориясы. 

  12. 

Спорт 


кешендері. 

Ұлттық 


салт-

дәстүрлер.  Атақты  спортшылар.  Ұлттық 

спорт. Кӛмекші етістік. 

  13.

 

Тағамтану. Ұлттық тағам. Шағын және орта 

бизнес. 


Іскер 

адамдар. 

Жеке 

кәсіпкерлік. Кӛсемше категориясы.  

 14. 

Тіл.  Мәдениет.  Ӛнер.  Ӛнер  шеберлері. 

Сәулет  және  құрылыс  ӛнері.  Кӛне  және 

заманауи ескерткіштер. Аралық тест. 

  15. 

Ғылым 


және 

инновациялық 

технология.  Ұлттық  киім.  Ұлттық  ою-

ӛрнек.  Ұлттық  салт-дәстүрлер.  Сән  әлемі. 

Дизайн.  Құрмалас  сӛйлем  және  оның 

түрлері.   Қорытынды.  

  БАРЛЫҒЫ:  

45 


 

45 


45 

ІІ семестр 

1.

 

Кәсіби  сала.  Кәсіби  сала  бойынша мамандық,  лауазым.  Танымал  ғалымдар. 

Белгілі  сала  мамандарының  ӛмірбаяны, 

қызметтік жолы. Грамматика. 

  2.

 

Кәсіби  сала  мамандарын  дайындайтын білім  ордалары.  Қазақстандағы  техникалық 

жоғары оқу орындары. Грамматика. 

  3. 

Мекеме. Кәсіпорын. Серіктестік. Кәсіби 

сала субъектілері. Грамматика. 

  4.

 

Кәсіби  сала  қызметін  реттейтін  негізгі заң  және  нормативті  заң  актілері.  Кәсіби 

сала 


қызметін 

мемлекеттік 

реттеу. 

Грамматика. 

  5. 

Кәсіби сала қызметі бойынша шетелдік 

ресми  және  ресми  емес  ұйымдармен 

әріптестік  қарым-қатынас.  Қазақстандағы 

шетелдік ұйымдар. Грамматика. 

  6.

 

Кәсіби  сала  қызметінде  қолданылатын құрал-жабдықтар.  Кәсіби  сала  қызметінде 

қолданылатын 

құрал-жабдықтардың 

сипаттамасы 

және 

жасалу 


тарихы. 

Грамматика. 

  7. 

Кәсіби  сала  бойынша  ӛндірілетін  ӛнім 

түрлері.  Ӛнім  сапасы.  Экспорт.  Импорт. 

Жазба жұмысы.  

  8. 

Кәсіби 


сала 

бойынша 


соңғы 

жетістіктер.  Авторлық  құқық.  Патент. 

Лицензия. Грамматика. 

  9.

 

Кәсіби сала мамандарының құқықтары мен міндеттері. Еңбек тәртібі. Грамматика.   

   

10. 

Кәсіби  мереке.  Сала  қызметкеріне 

арналған награда, сыйлық, грамота. Кәсіби 

саладағы  қызметкерлердің  мемлекеттік 

наградалары. Грамматика. 

  11.

 

Кәсіби сала 

қызметіне 

арналған 

отандық  (шетелдік)  басылымдар.  Кәсіби 

сала қызметіне арналған БАҚ. Грамматика. 

  12.

 

Кәсіби сала қызметі бойынша отандық (шетелдік),  радио,  теле  бағдарламалар. 

Кәсіби сала қызметі бойынша отандық теле 

бағдарламалар. Грамматика. 

  13.

 

Кәсіби сала қызметі бойынша отандық (шетелдік)  интернет  сайттар.  Интернет 

желісі. Грамматика. 

  14. 

Кәсіби  сала  қызметінің  ӛзге  сала 

қызметімен байланысы. Кәсіби салалардың 

ӛзара-байланысы.  Грамматика. 

  15. 

Кәсіби  сала  қызметі  және  экология. 

Қазақстанның 

экологиялық 

жағдайы. 

Грамматика. 

  БАРЛЫҒЫ:  

45 


 

45 


45 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтар тізімі       І семестр 

1.  Мемлекет  әлеуметтік-географиялық  орны,  ерекшелігі.  Жай  сӛйлем. 

Интонация. Екпін. 

 

2.  Ел  басқару  жүйесі.  Президент.  Сӛйлемнің  айтылу  мақсатына  қарай түрлері.

 

3. Ұлттық қауіпсіздік. Қарулы күштер. Болымсыздық категориясы.   

4. Экономика. Табиғи ресурстар. Сын есім және оның түрлері. 

 

5. Банк жүйесі. Ұлттық валюта. Сан есім және оның түрлері.  

6. Халықаралық ұйымдар. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтары. 

Ар-ождан бостандығы. Кӛмекші есімдер.  

 

7. Қорықтар мен ұлттық парктер. Жануарлар мен ӛсімдіктер әлемі. Жазба жұмысы. 

 

8. Отбасы. Неке. Етістік.  

9. Білім. Оқу орындары. Етістік категориясы.  

 

10. Еңбек. Еңбек нарығы. Есімше категориясы.  

11. Денсаулық. Салауатты ӛмір салты. Етіс категориясы. 

 

12. Спорт кешендері. Ұлттық салт-дәстүрлер. Кӛмекші етістік.  

13. Тағамтану. Ұлттық тағам. Кӛсемше категориясы. 

 

14.  Тіл.  Мәдениет.  Ӛнер.  Құрмалас  сӛйлем  және  оның  түрлері.  Аралық тест.

 

15.  Ғылым  және  инновациялық  технология.  Ұлттық  киім.  Ұлттық  ою-ӛрнек. Құрмалас сӛйлем және оның түрлері. Қорытынды.

 

  

 ІІ семестр 

1.

 

Кәсіби сала. Кәсіби сала бойынша мамандық, лауазым. Грамматика.  2.

 

Кәсіби сала мамандарын дайындайтын білім ордалары. Грамматика. 3.

 

Мекеме. Кәсіпорын. Серіктестік. Грамматика.  4.

 

Кәсіби сала қызметін реттейтін негізгі заң және нормативті заң актілері. Грамматика.  

5.

 Кәсіби  сала  қызметі  бойынша  шетелдік  ресми  және  ресми  емес 

ұйымдармен әріптестік қарым-қатынас. 

6.

 

Кәсіби сала қызметінде қолданылатын құрал-жабдықтар. Грамматика. 7.

 

Кәсіби  сала  бойынша  ӛндірілетін  ӛнім  түрлері.  Ӛнім  сапасы. Грамматика. Жазба жұмысы. 

8.

 Кәсіби сала бойынша соңғы жетістіктер. Авторлық құқық. Грамматика.  

9.

 Кәсіби сала мамандарының құқықтары мен міндеттері. Грамматика.   

10.


 

Кәсіби мереке. Сала қызметкеріне арналған награда, сыйлық, грамота. 

Грамматика. 

11.


 

Кәсіби  сала  қызметіне  арналған  отандық  (шетелдік)  басылымдар. 

Грамматика. 

12.


 

Кәсіби  сала  қызметі  бойынша  отандық  (шетелдік),  радио,  теле 

бағдарламалар. Грамматика. 

13.


 

Кәсіби  сала  қызметі  бойынша  отандық  (шетелдік)  интернет  сайттар. 

Грамматика. 

14.


 

Кәсіби сала қызметінің ӛзге сала қызметімен байланысы. Грамматика. 

15.

 

Кәсіби сала қызметі және экология. Грамматика.  

СӚЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыптары 

І семестр 

1. «Мемлекет әлеуметтік-географиялық орны, ерекшелігі» реферат.

 

2. «Ел басқару жүйесі» шолу. 

3. «Қарулы күштер» бейнебаян.

 

4. «Су ресурсы» комментарий.  

5. «Ұлттық валюта» дӛңгелек үстел.

 

6. «Халықаралық ұйымдар» баспасӛз конференциясы. 

7. «Қорықтар мен ұлттық парктер» нұсқаулық.

 

8. «Отбасы» таныстырылым.  

9. «Оқу орындары» пресс релиз.  

 

10. «Еңбек нарығы» жоспар құру. 

11. «Салауатты ӛмір салты» сауалнама. 

 

12. «Спорт кешендері» мақала. 

13. «Ұлттық тағам» жарнама.

 

14. «Тіл. Мәдениет. Ӛнер» эссе.  

15. «Ұлттық киім» әңгіме.

 

 

 

 


 ІІ семестр 

1.

 

«Кәсіби сала бойынша мамандық, лауазым» реферат. 2.

 

«Кәсіби сала мамандарын дайындайтын білім ордалары» әңгіме. 3.

 

«Мекеме. Кәсіпорын. Серіктестік» реферат. 4.

 

«Кәсіби  сала  қызметін  реттейтін  негізгі  заң  және  нормативті  заң актілері» конспект. 

5.

 «Кәсіби  сала  қызметі  бойынша  шетелдік  ресми  және  ресми  емес 

ұйымдармен әріптестік қарым-қатынас» реферат. 

6.

 

«Кәсіби сала 

қызметінде 

қолданылатын 

құрал-жабдықтар» 

таныстырылым. 

7.

 «Кәсіби сала бойынша ӛндірілетін ӛнім түрлері» реферат. 

8.

 «Кәсіби сала бойынша соңғы жетістіктер» мақала. 

9.

 «Кәсіби сала мамандарының құқықтары мен міндеттері» әңгіме.  

10.


 

«Кәсіби мереке» реферат. 

11.

 

«Кәсіби  сала  қызметіне  арналған  отандық  (шетелдік)  басылымдар» комментарий.  

12.


 

«Кәсіби  сала  қызметі  бойынша  отандық  (шетелдік),  радио,  теле 

бағдарламалар» реферат. 

13.


 

«Кәсіби сала қызметі бойынша отандық (шетелдік) интернет сайттар» 

презентация. 

14.


 

«Кәсіби сала қызметінің ӛзге сала қызметімен байланысы» реферат. 

15.

 

«Кәсіби сала қызметі және экология» дӛңгелек үстел.  

Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

кӛрсеткіштер (60%-ға дейін) мен қортынды аттестаттаудың (емтихан) (40%-

ға  дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  100%-ға  дейінгі 

мәнді құрайды. 

 

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

 

Бақылау 


түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсыныла-

тын 


әдебиет 

Орындау 


ұзақтығы 

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

 

Балл Мәтіндер, 

граммати-

калық 

тапсырма-лар 

Практикалық 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[  1],  [  2  ],  [ 3 ],  [ 8 ]   

1-13 апта 

Ағымдағы  1, 13 апта 

 

 10 

Реферат, 

эссе, әңгіме 

Практикалық 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[  1],  [  2  ],  [ 3 ],  [ 8 ]   

1-13 апта 

Ағымдағы  1, 13 апта 

10 


Аралық 

тест 


тапсырма-

лары 


Практикалық 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 


[  1],  [  2  ],  

[ 3 ] 


3  қатынас 

сағаттары 

Межелік 

7, 14 апта 

10 


 

 СӚЖ 

Практикалық 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[  1],  [  2  ],  [ 3 ] 

1-13 апта 

Ағымдағы  1-13 апта 

10 


Аттестация 

Практикалық 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[ 1], [ 2 ],  [ 3 ] 

1-13 апта 

Ағымдағы  1, 13 апта 

20 


Емтихан 

Пән 


материалының  

игерілуін 

тексеру 

Негізгі 


және 

қосымша 


әдебиет-

тің  жалпы 

тізімі 

3  қатынас сағаттары 

Қоры-


тынды 

Сессия 


кезінде 

40 


Барлығы 

 

  

 

 100 

 

Саясат және процедуралар 

«Қазақ тілі» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді ұстануды сұраймын: 

1. Сабаққа кешікпеу. 

2.  Сабақтан  дәлелді  себепсіз  қалмау,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал 

басқа жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды. 

3.  Сабақтың  барлық  түрлеріне  қатысу  студент  міндеттерінің  қатарына 

жатады. 

4.  Оқу  процесінің  күнтізбелік  кестесіне  сәйкес  барлық  бақылау  түрін 

тапсыру. 

5.  Қатыспаған  практикалық  және  зертханалық  сабақтарды  оқытушы 

кӛрсеткен уақытта ӛтеу. 

6. Қосымша белгіленген уақытта келу.  

Негізгі әдебиет тізімі 

1.

 Бектұров Ш., Бектұрова А. Казахский язык для всех. – Алматы, 2004. 

2.

 Ерназарова З.Ш. Қазақ тілі. Елтану. –Алматы, 2005. 

3.

 Кубаева  И.  Казахский  язык.  Просто  о  невероятном  сложном.  – 

Алматы, 2007. 

4.

 

Күзекова З. Қазақ тілінің практикалық курсы. – Алматы, 2009. 5.

 

Күзекова  З.С.,  Аяпова  Т.Т.,  Оразбаева  Ф.Ш.,  Мамаева  М.Қ., Жолшаева  М.С.  Қазақ  тілін  ортадан  жоғары  деңгейде  меңгерудің 

тақырыптық лексикалық минимумы. – Астана, 2011. 

6.

 

Күзекова  З.С.,  Аяпова  Т.Т.,  Оразбаева  Ф.Ш.,  Мамаева  М.Қ.  Қазақ тілін  орта  деңгейде  меңгерудің  тақырыптық  лексикалық  минимумы.  – 

Астана, 2011. 

7.

 

Күзекова  З.С.,  Аяпова  Т.Т.,  Оразбаева  Ф.Ш.,  Мамаева  М.Қ., Жолшаева  М.С.  Қазақ  тілін  жоғары  деңгейде  меңгерудің  тақырыптық 

лексикалық минимумы. – Астана, 2011. 

8.

 

Қазақ  тілін  оқытуға  арналған  оқулықтар  (бес  деңгей  бойынша).  – Астана, 2012. 

 

10 


9.

 

Қазақ  тілінің  функциональды  грамматикасы.  Жалпы  ред.басқарған: Әлкебаева Д.А. –Алматы, 2013. 

10.


 

Қарабаева  Қ.  Қазақ  тілі  (ЖОО  студенттері  үшін  тіл  ұстартуға 

арналған оқу құралы). –Алматы, 2004. 

11.


 

Қасым Б., Молдасанов Е. Қазақ тілі. –Алматы, 2003. 

12.

 

Оралбай Н., Құрманалиев Қ.А. Қазақ тілі. –Алматы, 2007. 13.

 

Сүлейменова  Э.Д.,  Қадашева  Қ.,  Аханова  Д.  Тіл  ұстарту.  –Астана, 2007. 

14.


 

Оразбаева Ф.Ш., Сағидолда Г., Қасым Б., Қобыланова А., Есенова Қ., 

Исабекова  Ұ.,  Қасабек  Қ.,  Балтабаева  Ж.,  Мұхамади  Қ.,  Рахметова  Р., 

Кӛпбаева Ж. Қазіргі қазақ тілі. –Алматы, 2005. 

 

Қосымша әдебиет тізімі 

1.  Жекеева  К.О.,  Әбдірахманова  Қ.Ж.,  Қанафина  Ф.Қ.  Қазақ  тілі.  Оқу 

құралы. –Алматы, 2010. 

2.  Шабденова  Қ.Ж.,  Кулейменова  Л.М.  Қазақ  тілі.  Оқу  құралы. 

Қарағанды, 2012. 

3. Тұрсынова Г.Т. Қазақ тілі. Оқулық. – Алматы, 2012. 

4. Қалыбекова Қ.С., Мұратова А.Н. Қазақ тілі. Оқу құралы.  –Қарағанды, 

2013. 


5.  Қаратаева  А.,  Мұратбекова  А.  Қазақ  тілі  (техникалық  жоғары  оқу 

орындарының студенттеріне арналған). – Алматы: «Қазығұрт» баспасы, 2013. 

6.  25  кадр  қазақ  тілін  үйретудің  мультимедиялық  бағдарламасы.  – 

Алматы, 2013. 

7.  Құрманбаева  Ш.  Мұратбекова  А.  Қазақ  тілі.  –Алматы:  «Қазығұрт» 

баспасы, 2013. 

8.  Мадиева  Т.  Бастауыш  топқа  арналған  жаттығулар  жинағы.  –  Астана, 

2013. 


9. Тасибеков К. Ситуативный казахский. – Алматы, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

 

 

 

КТ 1114 «Қазақ тілі»  пәні   

 

Til 4 Тілдік модуль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    31.03.2004 ж. №50 мемл. Бас. лиц..  

Баспаға______20___ж. қол қойылды. Пішімі 90 х 60/16. Таралымы ______дана 

   Кӛлемі ____оқу бас. п.     №____________ тапсырыс  Бағасы келісілген  

  

______________________________________________________________ 100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал