Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректорыжүктеу 111 Kb.

Дата10.06.2017
өлшемі111 Kb.

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

 

 БЕКІТЕМІН 

Ғылыми  кеңес  тӛрағасы,   

ҚарМТУ ректоры 

Ғазалиев А.М. 

___________________ 

«___» _________ 2016ж. 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

( SYLLABUS) 

 

 

KKT 2210  «Кәсіби қазақ тілі»  пәні   

 

Til 3  Тілдік  модуль  

5В042100 – «Дизайн» мамандығы 

 

Сәулет-құрылыс факультеті  

Қазақ тілі және мәдениеті  кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

 

 2016 

 

Алғы сӛз  

 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірленген:    

  ф.ғ.к., аға оқытушы Нығметова Нұргүл Тұрсынқызы 

  п.ғ.м., аға оқытушы Сағатова Гүлмира Қанатқызы 

 

  

 

 

«Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасының отырысында талқыланған  

 

«____»______2016 ж.            № ____ хаттама   

Кафедра меңгерушісі     _________             ______________            «____»_____2016 ж.                 

                                              (қолы)                        А.Ж.Ә.) 

 

  

Жол-кӛлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған 

 

«____»_____2016 ж.                № _______ хаттама   

Тӛраға                                     ________________                            «____»_____2016 ж           

                      (қолы)                         (А.Ж.Ә.) 

 

  

 

«Сәулет, Дизайн және Қолданбалы механика» кафедрасымен келісілген  

 

Кафедра меңгерушісі                             ___________________          «____»_____2016 ж         (қолы)                   (А.Ж.Ә.) 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты 

ф.ғ.к., аға оқытушы Нығметова Нұргүл Тұрсынқызы 

п.ғ.м., аға оқытушы Сағатова Гүлмира Қанатқызы 

 

Қазақ  тілі  және  мәдениеті  кафедрасы  ҚарМТУ-дың  І  корпусында,  Бейбітшілік бульвары-56, 301, 329 аудиторияда орналасқан, байланыс телефоны 56-59-32, ішкі  нӛмір 

1123 


 

Пәннің еңбек кӛлемділігі 

 

 

Пәннің сипаттамасы 

«Кәсіби  қазақ  тілі»  пәні  жалпы  базалық  пәндер  циклына  жатады,  жалпы 

модульдердің тілдік модуліне жатады. 

 

Пәннің мақсаты 

Жоғары  оқу  орындарында  оқылатын  кәсіби  қазақ  тілі  белгілі  мамандықтар 

бойынша  даярланатын  маман  кадрларының  коммуникативтік  және  танымдық 

қажеттіліктерімен анықталады.  

Берілген пәнді зерделеудің мақсаты:  

-коммуникативтік: коммуникативтік іс-әрекет салалары, құрылыс 

мамандығына байланысты тақырыптардан қажетті ақпарат алып, оны сипаттауға, талдауға 

үйрету. Әр түрлі жағдаяттарда ойлау логикасын дамыту; 

-тілдесім құралдарын (лексикалық бірліктер, грамматикалық тұлғалар  

және құрылымдар, тілдесім орамдары) меңгерту; 

-жанр, стиль, мазмұны жағынан әртүрлі сипаттағы мәтіндерді және кәсіби 

білімнің элементтерін меңгерту; 

-сӛйлеу әрекетінің кәсіби ауызекі және жазба түрлеріндегі тіл  

материалдарын тыңдап түсіну және қолдануды үйрету; 

-болашақ маманның қызмет саласы бойынша қазақ тілінде ауызша және 

жазбаша тілдесе білуін қалыптастыру; 

-танымдық: мамандыққа сәйкес білімді игеруге тіл үйренушінің жалпы  

дүниетанымын кеңейту;  

-тәрбиелік: тіл үйренушінің мемлекеттік тілге деген құрмет сезімін  

күшейту, қызығушылығын арттыру; 

-жалпы қолданыстағы сӛздер мен сӛз тіркестерінің лексикалық  

минимумын кеңейту; 

-грамматикалық формалар мен құрылымдарды сӛйлеу процесінде дұрыс 

қолдану; 

-

 кәсіби білімін дамыту: а) әр түрлі ғылыми мәтіндерді оқулықтардағы мәтіндер мен 

дәрістерге мамандығына байланысты сұқбаттар мен монологтар құру;  

 

 

С

емес

тр

  

К

реди

тт

ер са

ны

 Сабақтардың түрі 

С

ӚЖ  

са

ғатт

ар с


ан

ы

 Ж

алп


ы 

са

ғатт

ар с


ан

ы

 Б

ақ

ылау т

үрі


 

Қатынас 


сабақтарының саны 

С

ОӚЖ

 

саға

тт

ар сан

ы

 Б

арлық 


 

са

ғатт

ар 


са

ны

 Дә

рісте


р 

Пра


кт

ик

алық 

са

бақт

ар

 Зе

ртх


ан

а

лық са

ба

қтар

 

Кредит  ECTS кредит 30 -  30 

60 


30 

90 


Емтихан 

 

 

 Пәннің міндеттері 

Пәннің міндеттері келесідей: 

-  қазақ  тілін  сӛйлеу  құралы  ретінде  емін-еркін  меңгеріп,  ауызша,  жазбаша  әдет-

дағдыларын  қалыптастыруға  дағдыландыру.  Студенттің  жалпы  тұлғалық  әдебін,  мәдени 

деңгейін кӛтеруге, қазақ елінің тарихы мен мәдениетіне, ұлттық  ерекшелігіне мән беріп, 

құрметтеуді  және  ғылыми  терминдерді,  күрделі  синтаксистік  құрылымдарды  қолданып, игере білуі керек. 

-  күнделікті  тұрмыстық  сӛйлеу  жағдаяттарында  сұхбат  түрлеріне  еркін  араласып, 

сӛйлесу,  әңгімені  қолдау  дағдыларын  қалыптастыру.  Мамандығы  бойынша  қажетті 

тақырыптардағы орташа,  күрделі мәтіндерді талдап, ӛз ойын жеткізе білуі керек; -  негізгі  терминдерді,  ұғым-түсініктерді  қолдана  отырып,  ӛтілген  тақырыптар 

негізінде  эссе,  баяндамалар,  хабарлама  жазу,  студенттің  ӛзіндік  жұмыстарын  дайындау 

барысында тезис құра білу дағдылары болу керек 

-  қоғамға,  дүниетанымға  және  кәсіпке  арналған  жан-жақты  тақырыптар  аясында  ӛз 

ойларын еркін жеткізуге құзіретті болу керек; 

Кәсіби  қазақ  тілі  грамматикасының  ерекшеліктерін  мәтіндерді  түсініп,  мәнерлеп 

оқу,  тыңдай  білу  қабілеттерін  жетілдіру,  сӛйлеу  тілін  меңгеру,  сауатты  жазуға  үйрену, 

шығарма  жазуға  жаттықтырылу,  шығармалардың  мазмұның  дұрыс  айтып  беру  туралы 

практикалық дағдыларына иеленуі керек. 

 

Пререквизиттер 

Берілген пәнді  оқу үшін келесі  пәндерді  (бӛлімдерді  (тақырыптарды) кӛрсетумен) 

меңгеру қажет: 

 

Пән Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы 

«Қазақ  тілі»(В2-

С1) деңгейінде 

Қазақ тілінің грамматикасы. 

 

 

Постреквизиттер 

«Кәсіби  қазақ  тілі»  пәнін  оқу  кезінде  алынған  білімдерін  «Сәулет  дизайны»,  

«Ӛнеркәсіп дизайны» пәндерін игеру кезінде  қолданылады. 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

Бӛлімнің (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек кӛлемділігі, 

сағ. 

Дәрістер Практика 

лық 


сабақтар 

Зертхана


лық 

сабақтар 

СОӚЖ 

СӚЖ 


ІVсеместр 

1-тақырып.Дизайн  туралы  түсінік. 

Мәтінмен  жұмыс  (термин  сӛздерді 

аудару,  сӛзтіркестермен  сӛйлемдер 

құрастыру

тапсырмаларды 

орындау). 

  2-тақырып.Қазақстан ӛнер тарихы. 

Мәтінмен жұмыс (термин сӛздерді 

аудару, сӛзтіркестермен сӛйлемдер 

құрастыру, тапсырмаларды 

орындау). 

  3-тақырып.Ӛндірістік 

дизайн 


технологиясы.  Мәтінмен  жұмыс 

   

 

(термин сӛздерді 

аудару, 


сӛзтіркестермен 

сӛйлемдер 

құрастыру, 

тапсырмаларды 

орындау). 

4-тақырып.Интерьер дизайны. 

Мәтінмен жұмыс (термин сӛздерді 

аудару, сӛзтіркестермен  сӛйлемдер 

құрастыру, тапсырмаларды 

орындау). 

  5-тақырып.Ӛнеркәсіп  дизайны. Мәтінмен жұмыс (термин сӛздерді 

аудару, сӛзтіркестермен сӛйлемдер 

құрастыру, тапсырмаларды 

орындау). 

  

 

6-тақырып.Ландшафтық дизайн. 

Мәтінмен жұмыс (термин сӛздерді 

аудару, сӛзтіркестермен сӛйлемдер 

құрастыру, тапсырмаларды 

орындау). 

  7-тақырып.  Жиhаз  дизайны.Аралық тест. 

Берілген 

тапсырмаларды 

орындау. Білімдерін тексеру.  

  8-тақырып.Композицияның негізгі заңы, ережелері, қасиеттері. 

Мәтінмен жұмыс (термин сӛздерді 

аудару, сӛзтіркестермен сӛйлемдер 

құрастыру, тапсырмаларды 

орындау). 

  9-тақырып.Жарнама жайлы түсінік. 

Мәтінмен жұмыс (термин сӛздерді 

аудару, сӛзтіркестермен сӛйлемдер 

құрастыру, тапсырмаларды 

орындау). 

  10-тақырып. Әшекей бұйымдар 

дизайны.Мәтінмен жұмыс (термин 

сӛздерді аудару, сӛзтіркестермен 

сӛйлемдер құрастыру, 

тапсырмаларды орындау). 

   

11-тақырып. Сурет.Мәтінмен  жұмыс (термин сӛздерді аудару, 

сӛзтіркестермен сӛйлемдер 

құрастыру, тапсырмаларды 

орындау). 

  

 

12-тақырып.Түстану. Мәтінмен 

жұмыс (термин сӛздерді аудару, 

сӛзтіркестермен  сӛйлемдер 

құрастыру, тапсырмаларды 

орындау). 

  13-тақырып.Адам сезіміне түстің әсері. Мәтінмен жұмыс (термин 

сӛздерді аудару, сӛзтіркестермен 

сӛйлемдер құрастыру, тапсырмалар 

ды орындау). 

  

 

 

14-тақырып. Кескіндеме. Аралық тест. Берілген тапсырмаларды 

орындау. Білімдерін тексеру. 

  15-тақырып. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ: 

 

30  

30 


30 

 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі 

1-тақырып.Дизайн  туралы  түсінік.  Мәтінмен  жұмыс  (термин  сӛздерді  аудару, 

сӛзтіркестермен сӛйлемдер құрастыру, тапсырмаларды орындау).. 2-тақырып.Қазақстан  ӛнер  тарихы.  Мәтінмен  жұмыс  (термин  сӛздерді  аудару, 

сӛзтіркестермен сӛйлемдер құрастыру, тапсырмаларды орындау). 3-тақырып.Ӛндірістік  дизайн  технологиясы.Мәтінмен  жұмыс  (термин  сӛздерді  аудару, 

сӛзтіркестермен  сӛйлемдер құрастыру, тапсырмаларды орындау)..  4-тақырып. 

Интерьер 

дизайны.Мәтінмен 

жұмыс 


(термин 

сӛздерді 

аудару, 

сӛзтіркестермен  сӛйлемдер құрастыру, тапсырмаларды орындау). 5-тақырып.Ӛнеркәсіп 

  дизайны.  Мәтінмен  жұмыс  (термин  сӛздерді  аудару, 

сӛзтіркестермен  сӛйлемдер құрастыру, тапсырмаларды орындау). 

6-тақырып.Ландшафтық 

дизайн.  Мәтінмен  жұмыс  (термин  сӛздерді  аудару, 

сӛзтіркестермен  сӛйлемдер құрастыру, тапсырмаларды орындау). 

7-тақырып.Жиhаз  дизайны.Аралық  тест.  Берілген  тапсырмаларды  орындау.  Білімдерін 

тексеру.  8-тақырып.Композицияның негізгі заңы, ережелері, қасиеттері. Мәтінмен жұмыс (термин 

сӛздерді аудару, сӛзтіркестермен  сӛйлемдер құрастыру, тапсырмаларды орындау). 9-тақырып.Жарнама  жайлы  түсінік.  Мәтінмен  жұмыс  (термин  сӛздерді  аудару, 

сӛзтіркестермен сӛйлемдер құрастыру, тапсырмаларды орындау). 10-тақырып.Әшекей  бұйымдар  дизайны.  Мәтінмен  жұмыс  (термин  сӛздерді  аудару, 

сӛзтіркестермен сӛйлемдер құрастыру, тапсырмаларды орындау). 11-тақырып.Сурет.  Мәтінмен  жұмыс  (термин  сӛздерді  аудару,  сӛзтіркестермен  

сӛйлемдер құрастыру, тапсырмаларды орындау). 12-тақырып.Түстану.Мәтінмен  жұмыс  (термин  сӛздерді  аудару,  сӛзтіркестермен  

сӛйлемдер құрастыру, тапсырмаларды орындау). 13-тақырып.Адам  сезіміне  түстің  әсері.  Мәтінмен  жұмыс  (термин  сӛздерді  аудару, 

сӛзтіркестермен  сӛйлемдер құрастыру, тапсырмаларды орындау). 14-тақырып.Кескіндеме.Аралық  тест.Берілген  тапсырмаларды  орындау.  Білімдерін 

тексеру.  15-тақырып. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық. 

 

 СӚЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыптары 

ІV семестр 

1. Дизайн туралы түсінік. Реферат.                                          

2. Қазақстан ӛнер тарихы. Реферат. 

 

3. Ӛндірістік дизайн технологиясы тақырыбын әңгімелеу. 4. Интерьер дизайны тақырыбына мәліметтер жинау. 

5. Ӛнеркәсіп  дизайны тақырыбына  слайд жасау. 

6. Ландшафтық дизайн. Реферат.                              

7. Аралық тест. Жиhаз дизайны тақырыбына слайд жасау.                                                   

8.Композицияның негізгі заңы, ережелері, қасиеттері. Сұхбат құру.                                                                                                                                                                                     

9. Жарнама жайлы түсінік. Реферат.                                                                                               

10. Әшекей бұйымдар дизайны. Слайд жасау. 

11. Сурет туралы не білесің? Әңгіме.                                                           

 

12. Түстану тақырыбын  әңгімелеу..                             13. Адам сезіміне түстің әсері. Сұхбат құру. 

14. Кескіндеме. Реферат.                                         

15.Қайталау.Қорытынды

  

 

Студенттердің білімін бағалау ӛлшемі 

  Пән бойынша емтихандық бағалау  меже бақылау (60%-ға дейін) және қорытынды 

аттестаттау  (емтихан)  (40%-ға  дейін)  бойынша  ең  жоғарғы  үлгерімдік  кӛрсеткіштерінің 

сомасы ретінде белгіленеді және кестеге сәйкес  100%-дейінгі мәнді құрайды. 

 

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

Бақылау 


түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындалу 

ұзақтығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


 

Балл 


ІV семестр 

 

Бақылау жұмысы 

(жазбаш


а) 

Практика-қ 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[14], [15], 17], [20] 

 

1-13 апта Межелік 

7, 14апта 

 

10 


Аралық 

тесттік 


бақылау 

Практика-қ 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[14], [15], 17], [20] 

 

1-13 апта Межелік 

7, 14 апта 

 

20 


Реферат 

Практика-қ 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[14], [15], 17], [20] 

 

3, 14 апта Ағымдағ

ы 

3,7, 11, 14 апта 

 

10 Аттеста

ция  


 

Практика-қ 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[14], [15], 17], [20] 

 

1-13 апта Межелік 

7-14 апта 

 

20 


 

Емтихан 


Пән 

материалын

ың  игерілуін 

тексеру 


Негізгі және 

қосымша 


әдебиет тізімі 

2 қатынас 

сағаттары 

Қорытын


ды 

Сессия кезінде 

 

40 


 

 

Барлығы    

 

  

100 


 

Саясат және рәсімдер 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды ӛтінеміз: 

1.

 

Сабаққа кешікпей келіп, міндетті түрде қатысу. 2.

 

Дәлелді себепсіз сабақ босатпау, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа жағдайларда түсініктеме хат ұсыну. 

3.

 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4.

 Оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сәйкес бақылаудың барлық түрлерін тапсыру. 

5.

 Оқу процесіне белсенді түрде қатысу. 

 

Негізгі әдебиеттер тізімі 

1.Сүлейменова Э., Қадашева Қ., Аханова Д. Қазақ тілі. Учебный комплекс. Алматы, 1996. 

2.Күзекова  З.,Құрманбайұлы  Ш.,  Жусанбаева  С.  Қазақ  тілі.  (Халықаралық  қатынастар 

факультетіне арналған). Алматы: Ана тілі, 1998. 

3.Аяпова Т. Қазақ тілі (Негізгі оқулық, үй кітабы, мұғалім кітабы). Алматы, 1998. 

4.Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Қазақ тілі (Ана тілі деңгейінде үйрету құралы). Алматы, 

1998. 


 

 

5.Жүнісбекова К. Қазақ тілін тез үйрену сабағы. Алматы, Санат, 1999. 6.Күзекова З. С. Қазақ тілінің практикалық курсы (гуманит). Алматы: Ғылым, 2001. 

7.Күзекова  З.С.  Қазақ  тілі.  Жоғары  оқу  орындарына  арналған  оқулық  (тілдерді  оқытып 

үйретудің ортаңғы кезеңі үшін). Астана: Таным, 2003. 

8.Кубаева И. Қазақ тілі (электронды нұсқасымен). Алматы, 2003 

9.Түймебаев Ж. Қазақ тілі (Грамматикалық анықтағыш). Алматы, 2004. 

Қосымша әдебиеттер тізімі 

1.Г.М.  Нұрғожина,  Ғ.М.  Әбілқасов.  Қазақ  елінің  мемлекеттік  рәміздерін  оқыту 

әдістемесі. ҚарМТУ, 2001. 

3.Г.М.Нұрғожина,  А.А.  Ақынжанова,  Э.Қ.  Түсіпбекова.  Қазақ  тілі  І-ІІ  курс 

студенттеріне арналған оқулық. Деңгейлетіп оқыту. Қарағанды, ҚарМТУ,  2002. 

4.Исин  Д.Қ.,    Шарая  О.А.,    Исағұлов  А.З. Машина жасау ӛндірісіндегі  қорытпалар 

мен материалдар. Оқу құралы. Қарағанды: ҚарМТУ, 2002 

5.Г.М.  Нұрғожина,Ғ.М.Әбілқасов,  Ш.А.  Жетпісбай  Қазақ  мәдениеті  (Қазақ  тіліне 

арналған мәтіндер жинағы). ҚарМТУ, 2003.  

6.Г.Қ.  Сағатова.  Қазақ  тілі  (Кредиттік  технология  жүйесі  бойынша  оқу  құралы). 

ҚарМТУ, 2004. 

7.Жүкебаева  Т.Ж.,  Атамбаев  Ж.Н.,  Сүйесінова  Г.И.  Металлография.  Оқу  құралы. 

Қарағанды: ҚарМТУ, 2004 

8.Ш.А.  Жетпісбай,    А.Ә.  Ботабек,    Г.С.  Байпелова,  Ғ.М.  Әбілқасов,    Г.Қ.  Сағатова 

Қазақ тілі (Кредиттік технология жүйесі бойынша оқу құралы). ҚарМТУ, 2004. 

9.Нұрғожина  Г.М.,Хасен  М.Ә.,  Хамзина  Қ.М.  Суретті  қазақ  тілі.  Оқу  құралы.  

Қарағанды: ҚарМТУ,  2006. 

10.Исин  Д.Қ.,Шарая  О.А.  Машина  жасау  материалдары.Оқу  құралы.  Қарағанды, 

2006. 

11.Нұрғожина  Г.М.,  Кинбаева  А.Б.  Қазақ  тілі  (Кредиттік  технология      жүйесі бойынша оқыту). Оқу құралы.  Қарағанды: ҚарМТУ, 2007.  

12.Шарая  О.А.,  Жолдубаева  Ж.Д.,  Куликов  В.Ю.  Қорытпалар  синтезі.Оқу  құралы. 

Қарағанды, 2007.  

13.Нұрғожина  Г.М,    Кинбаева  А.Б.,    Әбілқасов  Ғ.М.  Қазақ  тілі  және  елтану.  Оқу 

құралы.  Қарағанды, ҚарМТУ, 2007. 

14.Нығметова  Н.Т.  Нұржанова  Қ.Қ.  Студенттердің  дербес  жұмысына  арналған 

мәтіндер жинағы  Қарағанды, ҚарМТУ, 2009. 

15.Нұрпейісова  С.К.,  Күлейменова  Л.М.  Техникалық  мәтіндер  жинағы  (машина 

жасау факультетінің студенттеріне арналған кӛмекші құрал). Қарағанды, ҚарМТУ, 2009. 

16. Бекітілген терминдер сӛздігі (15 мыңға жуық термин) Қазақша-орысша, орысша-

қазақша. Алматы, 2011. 

17. Г.Т.Тұрсынова. Кәсіби қазақ тілі. Алматы, 2011. 

18. Қ.С,Қалыбекова, С.Б.Иманбаева. Кәсіби қазақ тілі. Қарағанды: ҚарМТУ, 2013. 

19. Қалиев Б. Қазақ тілінің түсіндірме сӛздігі. Алмты: МТДИ, 2014 

20.Ш.А.Жетпісбай,  Л.М.Күлейменова,  Қ.Ж.Шабденова.  Кәсіби  қазақ  тілі  (  Кӛлік, 

кӛлік техникасы және технлогиялары мамандығының студенттеріне арналған). Қарағанды: 

ҚарМТУ, 2015 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША 

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

(SYLLABUS) 

 

KKT 2210  «Кәсіби қазақ тілі»  пәні   

 

Til 3  Тілдік  модуль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж. берілді. №        мемл.Лиц.Басуға қол қойылды             . Пішіні 60х90/16 

Есептік баспа табағы 1,4. Тарамы             Тапсырыс                Баспа келісімді 

_____________________________________________________________________________

____________________________ 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің баспасы  100027, Қарағанды қ., Бейбітшілік б., 56 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал