Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. Мжүктеу 235.14 Kb.

Дата09.09.2017
өлшемі235.14 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

 

  БЕКІТЕМІН 

Ғылыми кеңес тӛрағасы,    

ҚарМТУ ректоры,  

 ___________ Ғазалиев А.М. 

«____» _________ 2015 ж. 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

КТ 1115 - «Қазақ тілі» пәні  

 

Тіl 4 Тілдік модуль   

5В 050800 

 

– Есеп және аудит мамандығы   

Инженерлік экономика және менеджмент факультеті 

 

Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2015 


 

Алғы сӛз 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus) 

әзірлегендер:  

ф.ғ.к., аға оқытушы Нығметова Нұргүл Тұрсынқызы,  

п.ғ.м. аға оқытушы Әбілқасов Ғабиден Мәжитұлы.  

 

 «Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасының отырысында талқыланған  

«____»______________2015 ж. № _______ хаттама  

 

Кафедра меңгерушісі______________ «____» ____________2015 ж.          (қолы) 

 

 «Жол-кӛлік факультетінің» оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған 

«____»______________2015 ж. № _______ хаттама  

 

Тӛраға _______________ «____» ____________ 2015 ж.     

       (қолы)  

«Кәсіпорын экономикасы» кафедрасымен келісілген 

 

Кафедра меңгерушісі________________ «____» ____________2015 ж.                                             (қолы) 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 


Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты 

ф.ғ.к. аға оқытушы Нығметова Нұргүл Тұрсынқызы 

Қазақ  тілі  және  мәдениеті  кафедрасы  ҚарМТУ-дың  І  корпусында 

(Бейбітшілік бульвары, 56), 329 аудитория, байланыс телефоны 56-95-06.  

Пәннің еңбек кӛлемділігі  

 

 

Пән сипаттамасы 

Қазақ  тілі  пәні  жалпы  білім  пәндерінің  циклына  жатады,  базалық 

даярлаудың құрамдас бӛлігі болып табылады.  

Пәннің мақсаты  

Мемлекеттік  тіл  болып  табылатын  қазақ  тілінің  коммуникативтік  

бағытын  жүзеге  асыру.  Қазақ  тілін  оқытудың  қарастырылып  отырған 

деңгейлеріне сәйкес лингводидактикалық үлгі негізінде, бірыңғай әдістемені 

жүйелі  жетілдіру.  ЖОО-да  қазақ  тілін  қарым-қатынас  құралы  деңгейіне 

айналдыру  дағдыларын  қалыптастыру.  ЖОО  түлектерінің  еңбек  нарығында 

бәсекеге  қабілетті,  тілдік  біліктілігі  жоғары  маман  ретінде  қалыптасуына 

мүмкіндік  жасау.  Пән  бойынша  білім  игертіп  қана  қоймай,  ӛмірлік 

проблемаларды шешуге қажетті білік-дағдылары меңгеруге бағыттау. 

Пән міндеттері 

Осы пәнді оқыту нәтижесінде студенттер:  

-

 

орта кӛлемді және кӛлемді мәтіндерді жатық әрі шапшаң оқиды, тұрақты сӛз  тіркестері,  кәсіби  сӛз  мағыналары  мен  салалық  терминдер  ұғымын 

түсінеді; 

-

 монолог,  диалог,  полилог  түрінде  (хабарлама,  таныстырылым 

(презентация),  баяндама,  дискуссия  және  т.б.)  әңгімелеу,  сұхбат 

жүргізуді біледі; 

-

 жазба  жұмыстарын  (эссе,  аннотация,  түйіндеме,  жоспар,  тезис, 

мәлімдеме,  пресс-релиз,  ӛтініш,  хат,  аударма,  реферат,    мақала,  және 

т.б.) орындауды істей алады; 

-

 қазақ тілінің функционалдық грамматикасы аясында тілдік дағдыларды 

шыңдай отырып, тілдік тұлғаның қазақ тілінде жүйелі талдау жасауға, ӛз 

ойын еркін жеткізуге және ұсынылған материалдар бойынша сипаттама, 

салыстырма,  қорытынды  жасай  білу  сияқты  т.б.  тілдік  біліктіліктерін 

жетілдіре  дамытуға,  әлеуметтік  және  кәсіби  маңызды  ақпаратты 

С

емес

тр

 К

ре

дитт

ер 


са

ны

 Сабақтардың түрі 

 

СӚЖ са

ға

ттар

 

 сан

ы

  

Ж

алпы с

аға


тт

ар 


са

ны

  

Б

ақыла

у т


үрі

 

Қатынас сағаттар саны С

О

ӚЖ са

ға

ттарының

 

саны

 

Барлық са

ға

ттар 

са

ны 

Лекц


иялар

 

Практ

ик

алық са

ба

қтар

 

Зертх

ан

алық са

ба

қтар

 

креди

т 

 ECTS

 

креди

т 

креди

т 

 

45 


45 


90 

45 


135 

Емтихан 
45 


45 


90 

45 


135 

Емтихан 


жеткізуге, болашақ қызметінде қазақ тіліндегі деректерді қолдана білуге 

практикалық дағдысы болады 

 

Пререквизиттер 

Бұл пәнді оқу үшін келесі пәндерді игеру қажет: 

Пән 


Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы 

Қазақ  тілі  (орта 

мектеп деңгейі) 

Фонетика, лексика, морфология, синтаксис.  

 

Постреквизиттер 

Қазақ тілі пәнін оқу кезінде алынған білімін кәсіби қазақ тілі пәнін игеру 

кезінде қолданылады. 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

Бӛлімнің (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек кӛлемділігі, сағ. 

Дәрістер 

Практика


лық  

Зертхана- 

лық 

сабақтар СОӚЖ 

СӚЖ 


              І семестр 

1-тақырып. Мемлекет 

әлеуметтік-географиялық 

орны, ерекшелігі. Ел басқару 

жүйесі. Президент. Парламент. 

Үкімет. Сот.   Грамматика: 

Жай сӛйлем. Интонация. 

Екпін. 


 

 2-тақырып. Ұлттық қауіпсіздік. Қарулы күштер. 

Құқық қорғау органдары. 

Экономика. Ішкі және сыртқы 

сауда. Грамматика: Бӛгде сӛз 

  3-тақырып. Ақша-кредит 

саясаты.  Банк  жүйесі.  Ұлттық 

валюта. 

Халықаралық 

ынтымақтастық.  Халықаралық 

ұйымдар.  Грамматика:  Сұрау 

мәнді сӛйлем. 

  4-тақырып. 

Азаматтардың 

құқықтары 

мен 


бостандықтары. 

Адам 


құқықтары 

мен 


бостандықтары.

 Отбасы. Неке. 

Баспана. 

Бала 


тәрбиесі. 

Грамматика: 

Болымсыздық 

категориясы. 

  5-тақырып. 

Білім. Кәсіби 

бағдар. Оқу орындары. 

Мамандық. Еңбек. Еңбек 

нарығы. Еңбек тәртібі. Еңбек 

  демалысы.Грамматика: Сан-

мӛлшер категориясы. 

6-тақырып. 

Денсаулық. 

Медициналық  қызмет.  Халық 

медицинасы.  Салауатты  ӛмір 

салты. 

Спорт 


кешендері. 

Ұлттық 


спорт. 

Атақты 


спортшылар. 

Грамматика: 

Анықтауыштық қатынас. 

  7-тақырып. 

Аралық 


тест. 

Тағамтану. 

Ұлттық 

тағам. 


Мейрамхана  бизнесі.  Жеке 

кәсіпкерлік.  Шағын  және  орта 

бизнес. Іскер адамдар. Меншік 

мәнді сӛйлем. 

  8-тақырып. Ғылым 

және 


инновациялық 

технология. 

Танымал  ғалымдар.  Ар-ождан 

бостандығы.  Дін  және  діни 

таным. 

Діни 


мерекелер. 

Ұлттық 


салт-дәстүрлер. 

Грамматика:  Кӛмекші  есімдер 

қызметі. 

  9-тақырып. 

Тіл.  Мәдениет. 

Ӛнер. 

Ӛнер 


шеберлері. 

Ӛнегелі 


ғұмыр: 

тарихи 


тұлғалар.  Грамматика:  Қимыл 

есімдер қызметі.  

  10-тақырып.  

Табиғи 


ресурстар.  Су  ресурсы.  Қазба 

байлық 


ресурстары. 

Жануарлар  мен  ӛсімдіктер 

әлемі. 

Қызыл 


кітап. 

Экологиялық 

мәдениет. 

Ұлттық 


экомәдениет. 

Қорықтар мен ұлттық парктер. 

Грамматика: 

Міндет, 


жауапкершілік мәнді сӛйлем. 

  11-тақырып. 

Сән 


әлемі. 

Дизайн.  Ұлттық  киім.  Ұлттық 

ою-ӛрнек. 

Сәулет 


және 

құрылыс  ӛнері.  Кӛне  және 

заманауи 

ескерткіштер. 

Грамматика:  Тыйым  мәнді 

сӛйлем. 


 

 12-тақырып. Ғарыш  әлемі. 

Ғарыш 


айлағы 

және 


ғарышкерлер.  Кӛлік  тасымалы 

– 

логистика. Байланыс. 

Грамматика: 

Етістік 

категориясы. 

  13-тақырып. Туризм 

  индустриясы. 

Қонақ 


үй 

бизнесі. 

Халықаралық, 

мемлекеттік 

атаулы 

күн, 


мерекелер. Ұлттық мейрамдар. 

Грамматика: 

Есімше 

категориясы. 14-тақырып. Аралық тест.  

Мемлекеттік 

және 

халықаралық  сыйлықтар  мен степендиялар. Қайырымдылық 

қорлар  мен  бағдарламалар. 

Грамматика: Етіс категориясы. 

  15-тақырып. 

Бұқаралық 

ақпарат  құралдары.  Ғаламтор 

жүйесі. Қайталау. Қорытынды. 

Емтиханға дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ: 

 

45  

45 


45 

                                                                            ІІ семестр 

1-тақырып. Кәсіби сала. Кәсіби 

сала бойынша мамандық, 

лауазым. Белгілі сала 

мамандарының ӛмірбаяны, 

қызметтік жолы. Грамматика: 

Кӛмекші етістік. 

  2-тақырып. Кәсіби сала мамандарын дайындайтын 

білім ордалары. Грамматика: 

Кӛсемше категориясы. 

  3-тақырып. 

Кәсіби 


сала 

субъектілері. 

Мекеме. 

Кәсіпорын. 

Серіктестік. 

Грамматика:  Бұйрық  мәнді 

сӛйлем. 

  4-тақырып. 

Кәсіби 


сала 

қызметін  мемлекеттік  реттеу. 

Кәсіби 

сала 


қызметін 

реттейтін  негізгі  заң    және 

нормативті 

заң 


актілері. 

Грамматика:  Ӛтініш,  тілек 

мәнді сӛйлем. 

  5-тақырып. Кәсіби сала қызметі 

бойынша шетелдік ресми және 

ресми емес ұйымдармен 

әріптестік қарым-қатынас. 

Грамматика: Шарт мәнді 

сӛйлем.   

  6-тақырып. Кәсіби сала қызметінде қолданылатын 

құрал-жабдықтар. 

Сипаттамасы. Жасалу тарихы. 

Грамматика: Білік, дағды мәнді 

сӛйлем.  

  7-тақырып. Аралық тест. Кәсіби 

сала бойынша ӛндірілетін ӛнім 

түрлері. Ӛнім сапасы. Экспорт. 

Импорт.  

  8-тақырып. Кәсіби сала бойынша соны жетістіктер. 

Авторлық құқық. Патент. 

Лицензия. Қалау мәнді 

сӛйлем. 


 

 9-тақырып. Кәсіби сала мамандарының құқықтары 

мен міндеттері. Еңбек тәртібі. 

Мезгіл мәнді сӛйлем.  

  10-тақырып. Кәсіби мереке. 

Сала қызметкеріне арналған 

награда, сыйлық, грант. Ниет 

мәнді сӛйлем. 

  11-тақырып. Кәсіби сала қызметіне арналған отандық 

(шетелдік) басылымдар. 

Болжау мәнді сӛйлем.   

  12-тақырып. Кәсіби сала 

қызметі бойынша отандық 

(шетелдік) радио, теле 

бағдарламалар. Кәсіби сала 

қызметі бойынша отандық 

(шетелдік) интернет сайттар. 

Мақсат мәнді сӛйлем.  

  13-тақырып. Кәсіби сала 

қызметінің ӛзге сала 

қызметімен байланысы. 

Қарсылық мәнді сӛйлем. 

  14-тақырып. Аралық тест. Кәсіби сала қызметі және 

экология. Себеп-салдар 

сӛйлем. 

  15-тақырып. Қайталау. 

Қорытынды. Емтиханға 

дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ: 

 

45  

45 


45 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі 

І семестр 

1-тақырып.  Мемлекет  әлеуметтік-географиялық  орны,  ерекшелігі.  Ел  басқару 

жүйесі. Президент. Парламент. Үкімет. Сот.   Грамматика: Жай сӛйлем. Интонация. Екпін. 

2-тақырып.  Ұлттық  қауіпсіздік.  Қарулы  күштер.  Құқық  қорғау  органдары. 

Экономика. Ішкі және сыртқы сауда. Грамматика: Бӛгде сӛз. 

3-тақырып.  Ақша-кредит  саясаты.  Банк  жүйесі.  Ұлттық  валюта.  Халықаралық 

ынтымақтастық. Халықаралық ұйымдар. Грамматика: Сұрау мәнді сӛйлем. 

4-тақырып.  Азаматтардың  құқықтары  мен  бостандықтары.  Адам  құқықтары  мен 

бостандықтары.  Отбасы.  Неке.  Баспана.  Бала  тәрбиесі.  Грамматика:  Болымсыздық 

категориясы. 5-тақырып. Білім. Кәсіби бағдар. Оқу орындары. Мамандық. Еңбек. Еңбек нарығы. 

Еңбек тәртібі. Еңбек демалысы.Грамматика: Сан-мӛлшер категориясы. 

6-тақырып. Денсаулық. Медициналық қызмет. Халық медицинасы. Салауатты ӛмір 

салты. Спорт кешендері. Ұлттық спорт. Атақты спортшылар. Грамматика: Анықтауыштық 

қатынас. 

7-тақырып.  Аралық  тест.  Тағамтану.  Ұлттық  тағам.  Мейрамхана  бизнесі.  Жеке 

кәсіпкерлік. Шағын және орта бизнес. Іскер адамдар. Меншік мәнді сӛйлем. 

8-тақырып. Ғылым және инновациялық технология. Танымал ғалымдар. Ар-ождан 

бостандығы. Дін және діни таным. Діни мерекелер. Ұлттық салт-дәстүрлер. Грамматика: 

Кӛмекші есімдер қызметі. 

9-тақырып. Тіл. Мәдениет. Ӛнер. Ӛнер шеберлері. Ӛнегелі ғұмыр: тарихи тұлғалар. 

Грамматика: Қимыл есімдер қызметі.  

10-тақырып.  Табиғи ресурстар. Су ресурсы. Қазба байлық ресурстары. Жануарлар 

мен  ӛсімдіктер  әлемі.  Қызыл  кітап.  Экологиялық  мәдениет.  Ұлттық  экомәдениет. 

Қорықтар мен ұлттық парктер. Грамматика: Міндет, жауапкершілік мәнді сӛйлем. 

11-тақырып.  Сән  әлемі.  Дизайн.  Ұлттық  киім.  Ұлттық  ою-ӛрнек.  Сәулет  және 

құрылыс ӛнері. Кӛне және заманауи ескерткіштер. Грамматика: Тыйым мәнді сӛйлем. 

12-тақырып.  Ғарыш  әлемі.  Ғарыш  айлағы  және  ғарышкерлер.  Кӛлік  тасымалы  – 

логистика. Байланыс. Грамматика: Етістік категориясы. 

13-тақырып.  Туризм  индустриясы.  Қонақ  үй  бизнесі.  Халықаралық,  мемлекеттік 

атаулы күн, мерекелер. Ұлттық мейрамдар. Грамматика: Есімше категориясы. 

14-тақырып.  Аралық  тест.  Мемлекеттік  және  халықаралық  сыйлықтар  мен 

степендиялар. Қайырымдылық қорлар мен бағдарламалар. Грамматика: Етіс категориясы. 

15-тақырып.  Бұқаралық  ақпарат  құралдары.  Ғаламтор  жүйесі.  Қайталау. 

Қорытынды. Емтиханға дайындық. 

 

ІІ семестр 

1-тақырып.  Кәсіби  сала.  Кәсіби  сала  бойынша  мамандық,  лауазым.  Белгілі  сала 

мамандарының ӛмірбаяны, қызметтік жолы. Грамматика: Кӛмекші етістік. 

2-тақырып.  Кәсіби  сала  мамандарын  дайындайтын  білім  ордалары.  Грамматика: 

Кӛсемше категориясы. 

3-тақырып. Кәсіби сала субъектілері. Мекеме. Кәсіпорын. Серіктестік. Грамматика: 

Бұйрық мәнді сӛйлем. 

4-тақырып.  Кәсіби  сала  қызметін  мемлекеттік  реттеу.  Кәсіби  сала  қызметін 

реттейтін  негізгі  заң    және  нормативті  заң  актілері.  Грамматика:  Ӛтініш,  тілек  мәнді 

сӛйлем. 

5-тақырып.  Кәсіби  сала  қызметі  бойынша  шетелдік  ресми  және  ресми  емес 

ұйымдармен әріптестік қарым-қатынас. Грамматика: Шарт мәнді сӛйлем.   

6-тақырып. Кәсіби сала қызметінде қолданылатын құрал-жабдықтар. Сипаттамасы. 

Жасалу тарихы. Грамматика: Білік, дағды мәнді сӛйлем.  

7-тақырып.  Аралық  тест.  Кәсіби  сала  бойынша  ӛндірілетін  ӛнім  түрлері.  Ӛнім 

сапасы. Экспорт. Импорт.  

8-тақырып.  Кәсіби  сала  бойынша  соны  жетістіктер.  Авторлық  құқық.  Патент. 

Лицензия. Қалау мәнді сӛйлем. 

9-тақырып.  Кәсіби  сала  мамандарының  құқықтары  мен  міндеттері.  Еңбек  тәртібі. 

Мезгіл мәнді сӛйлем.  

10-тақырып.  Кәсіби  мереке.  Сала  қызметкеріне  арналған  награда,  сыйлық,  грант. 

Ниет мәнді сӛйлем. 

11-тақырып.  Кәсіби  сала  қызметіне  арналған  отандық  (шетелдік)  басылымдар. 

Болжау мәнді сӛйлем.   

12-тақырып.  Кәсіби  сала  қызметі  бойынша  отандық  (шетелдік)  радио,  теле 

бағдарламалар.  Кәсіби  сала  қызметі  бойынша  отандық  (шетелдік)  интернет  сайттар. 


Мақсат мәнді сӛйлем.  

13-тақырып.  Кәсіби  сала  қызметінің  ӛзге  сала  қызметімен  байланысы.  Қарсылық 

мәнді сӛйлем. 

14-тақырып.  Аралық  тест.  Кәсіби  сала  қызметі  және  экология.  Себеп-салдар 

сӛйлем. 

15-тақырып. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық.  

     Студент пен оқытушының ӛздік жұмысының тақырыптық жоспары 

СОӚЖ 

тақырыбының атауы Сабақтың 

мақсаты 


Сабақтың 

түрі 


Сабақтың мазмұны 

Ұсыныла-


тын 

әдебиеттер 

І семестр 1-тақырып. Мемлекет 

әлеуметтік-географиялық 

орны, ерекшелігі. Ел 

басқару жүйесі. Президент. 

Парламент. Үкімет. Сот.   

Грамматика: Жай сӛйлем. 

Интонация. Екпін. 

Берілген 

тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Түсіндіру 

және 


сұрақ-

жауап, 


әңгіме. 

Тапсырма: 1.Сӛздер 

мен сӛз тіркестеріне 

морфологиялық 

талдау жасату. 

Ережелер сұрау. 

 

[ 1 ] , [6 ] 2-тақырып. Ұлттық 

қауіпсіздік. Қарулы күштер. 

Құқық қорғау органдары. 

Экономика. Ішкі және 

сыртқы сауда. Грамматика: 

Бӛгде сӛз 

Сӛйлеу 

тілін 


жетілдіру 

Аталған 


мәтін 

бойынша 


ойларын 

дамыту 


Тапсырма: 

Жалғаулардың 

түрлеріне жаттығу 

жұмыстарын 

жүргізу. 

[2],[ 2 ] 

3-тақырып. 

Ақша-кредит 

саясаты. 

Банк 


жүйесі. 

Ұлттық 


валюта. 

Халықаралық 

ынтымақтастық. 

Халықаралық 

ұйымдар. 

Грамматика:  Сұрау  мәнді 

сӛйлем. 

Аталған 


тақырып-

тар 


бойынша 

ойларын 


дамыту 

Пікір 


алмасу, 

әңгімелеу 

Тапсырма: 

1. Сӛз таптарын 

қайталау. 

2.Мәтіннен сан 

есімдерді тапқызу. 

[3], [6] 

4-тақырып. 

Аралық  тест. 

Азаматтардың  құқықтары 

мен  бостандықтары.  Адам 

құқықтары 

мен 


бостандықтары.

 

Отбасы. Неке. 

Баспана. 

Бала 

тәрбиесі. Грамматика: 

Болымсыздық категориясы. 

Тақырып 

аясында 


сӛйлей 

білуге 


үйету 

 

Мәтін бойынша 

ойларын 


дамыту 

Тапсырма:1. Сӛздік 

диктант алу(жұрнақ 

түрлері). 

2. Мысалдармен 

сӛйлемдер құрату. 

 

[3],[6],[7] 5-тақырып.

 

Білім. Кәсіби 

бағдар. Оқу орындары. 

Мамандық. Еңбек. Еңбек 

нарығы. Еңбек тәртібі. 

Еңбек демалысы. 

Грамматика: Сан-мӛлшер 

категориясы. 

Сӛздік 

қорын 


молайту 

Тақырып 


бойынша 

ӛз 


ойларын 

дамыту 


Тапсырма: Зат 

есімнің жалғаулары 

туралы айтыңыздар. 

 

[1],[5],[9] 6-тақырып. 

Денсаулық. 

Медициналық 

қызмет. 


Ӛз ойын 

жүйелі, 


Материал

-дар 


Тапсырма : Кӛмекші 

есімдер туралы 

 

 


Халық 

медицинасы. 

Салауатты 

ӛмір 


салты. 

Спорт  кешендері.  Ұлттық 

спорт. Атақты спортшылар. 

Грамматика: 

Анықтауыштық қатынас. 

еркін 


жеткізуге 

дағдылан-

дыру 

бойынша 


жауап 

беру 


айтыңыздар 

 

  

[2],[9] 


7-тақырып. 

Тағамтану. 

Ұлттық  тағам.  Мейрамхана 

бизнесі.  Жеке  кәсіпкерлік. 

Шағын  және  орта  бизнес. 

Іскер 


адамдар. 

Меншік 


мәнді сӛйлем. 

Сӛйлеу 


деңгейін 

жетілдіру 

Ӛздік 

жұмыс 


Тапсырма: Мәтіннен 

сын есімдерді 

тапқызу. 

[10],[6] 

8-тақырып. 

Ғылым  және 

инновациялық  технология. 

Танымал  ғалымдар.  Ар-

ождан 

бостандығы. Дін 

және  діни  таным.  Діни 

мерекелер.  Ұлттық  салт-

дәстүрлер. 

Грамматика: 

Кӛмекші есімдер қызметі. 

Ӛз ойын 

жетілдіре 

білуді 

дағдылан-дыру 

Сұрақ-


жауап, 

әңгімелеу 

Тапсырма: 

Карточкалармен 

жұмыс. 

[7],[5],[16] 9-тақырып.  Тіл.  Мәдениет. 

Ӛнер. 


Ӛнер 

шеберлері. 

Ӛнегелі 

ғұмыр: 


тарихи 

тұлғалар. 

Грамматика: 

Қимыл есімдер қызметі.  

Аталған 

мәтін 


бойынша 

ойларын 


дамыту 

 Мәтін 


бойынша 

слайд 


жасау 

Тапсырмалар: 

Есімдік түрлеріне 

жаттығулар 

орындау. 

[3],[11],[4] 

10-тақырып. 

 

Табиғи ресурстар. 

Су 


ресурсы. 

Қазба  байлық  ресурстары. 

Жануарлар  мен  ӛсімдіктер 

әлемі. 


Қызыл 

кітап. 


Экологиялық 

мәдениет. 

Ұлттық 

экомәдениет. Қорықтар 

мен 


ұлттық 

парктер. 

Грамматика: 

Міндет, 


жауапкершілік 

мәнді сӛйлем. 

Сӛйлеу 

деңгейін жетілдіру 

Сұрақ-


жауап, 

әңгімелеу 

Тапсырма: Мәтін 

бойынша етістіктің 

түрлерін тапқызу. 

[6],[8],[14] 

11-тақырып. 

Сән  әлемі. 

Дизайн. 

Ұлттық 


киім. 

Ұлттық  ою-ӛрнек.  Сәулет 

және  құрылыс  ӛнері.  Кӛне 

және 


заманауи 

ескерткіштер.  Грамматика: 

Тыйым мәнді сӛйлем. 

Сӛйлеу 


мәдениетін 

дамыту 


Тапсырма

жаттығу-


лар 

орындау 


Тапсырма: Етістіктің 

шақтарына арналған 

сӛздерді жекеше, 

кӛпше түрде 

жіктеңіздер 

 

[6],[14],[5] 12-тақырып.  Ғарыш  әлемі. 

Ғарыш 


айлағы 

және 


ғарышкерлер. 

Кӛлік 


тасымалы 

– 

логистика. Байланыс. 

Грамматика: 

Етістік категориясы. 

Студенттер

дің тілге 

деген ынта 

жігерін 

арттыру 


Пікір 

алысу 


Тапсырма: 

Ережелерді 

қайталап, мысал 

келтіру, 

слайд-сабақ жасату. 

[24],[10],[12] 

13-тақырып. 

Туризм 


индустриясы.  Қонақ  үй 

бизнесі. 

Халықаралық, 

Ӛз ойын 


еркін 

жеткізуге 

Әңгіме, 

сұрақ-


жауап 

Тапсырма: 

Жаттығұлар 

орындау, 

[7],[9],[16] 


мемлекеттік  атаулы  күн, 

мерекелер. 

Ұлттық 

мейрамдар. Грамматика: 

Есімше категориясы. 

үйрету 

сӛзтіркестерін құрастыру.  

14-тақырып. Аралық тест.  

Мемлекеттік 

және 


халықаралық 

сыйлықтар 

мен 

степендиялар. Қайырымдылық қорлар мен 

бағдарламалар. 

Грамматика: 

Етіс 


категориясы. 

Аталған 


мәтін 

бойынша 


ойларын 

дамыту 


Әңгіме, 

сұрақ-


жауап 

Тапсырма: Тест 

тапсырмаларын 

орындау 

[8],[14],[17] 

15-тақырып. 

Бұқаралық 

ақпарат 


құралдары. 

Ғаламтор жүйесі. Қайталау. 

Қорытынды. 

Емтиханға 

дайындық. 

Білім 


деңгейле-

рін тексеру 

Тест  

Тапсырма: 1. Ӛткен материалдарды 

қайталау. 

2.Емтиханға 

дайындық. 

[4],[13],[27] 

ІІ семестр 

1-тақырып. Кәсіби сала. 

Кәсіби сала бойынша 

мамандық, лауазым. Белгілі 

сала мамандарының 

ӛмірбаяны, қызметтік жолы. 

Грамматика: Кӛмекші 

етістік. 

Берілген 

тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Түсіндіру 

және 


сұрақ-

жауап, 


әңгіме. 

Тапсырма: 1.Сӛздер 

мен сӛз тіркестеріне 

морфологиялық 

талдау жасату. 

Ережелер сұрау. 

 

[ 1 ] , [6 ] 2-тақырып. Кәсіби сала 

мамандарын дайындайтын 

білім ордалары. Грамматика: 

Кӛсемше категориясы. 

Сӛйлеу 

тілін 


жетілдіру 

Аталған 


мәтін 

бойынша 


ойларын 

дамыту 


Тапсырма: 

Жалғаулардың 

түрлеріне жаттығу 

жұмыстарын 

жүргізу. 

[2],[ 2 ] 

3-тақырып. 

Кәсіби  сала 

субъектілері. 

Мекеме. 


Кәсіпорын. 

Серіктестік. 

Грамматика:  Бұйрық  мәнді 

сӛйлем. 


 

Аталған 


тақырып-

тар 


бойынша 

ойларын 


дамыту 

Пікір 


алмасу, 

әңгімелеу 

Тапсырма: 

1. Сӛз таптарын 

қайталау. 

2.Мәтіннен сан 

есімдерді тапқызу. 

[3], [6] 

4-тақырып. 

Кәсіби  сала 

қызметін 

мемлекеттік 

реттеу. 

Кәсіби 


сала 

қызметін  реттейтін  негізгі 

заң    және  нормативті  заң 

актілері. 

Грамматика: 

Ӛтініш, тілек мәнді сӛйлем. 

Тақырып 

аясында 


сӛйлей 

білуге 


үйету 

 

Мәтін бойынша 

ойларын 


дамыту 

Тапсырма:1. Сӛздік 

диктант алу(жұрнақ 

түрлері). 

2. Мысалдармен 

сӛйлемдер құрату. 

 

[3],[6],[7] 5-тақырып. Кәсіби сала 

қызметі бойынша шетелдік 

ресми және ресми емес 

ұйымдармен әріптестік 

қарым-қатынас. Грамматика: 

Шарт мәнді сӛйлем.   

Сӛздік 

қорын 


молайту 

Тақырып 


бойынша 

ӛз 


ойларын 

дамыту 


Тапсырма: Зат 

есімнің жалғаулары 

туралы айтыңыздар. 

 

[1],[5],[9] 6-тақырып. Кәсіби сала 

қызметінде қолданылатын 

ұүрал-жабдықтар. 

Ӛз ойын 


жүйелі, 

еркін 


Материал

-дар 


бойынша 

Тапсырма : Кӛмекші 

есімдер туралы 

айтыңыздар 

 

 


Сипаттамасы. Жасалу 

тарихы. Грамматика: Білік, 

дағды мәнді сӛйлем.  

жеткізуге 

дағдылан-

дыру 


жауап 

беру 


 

 

 [2],[9] 

7-тақырып. Аралық тест. 

Кәсіби сала бойынша 

ӛндірілетін ӛнім түрлері. 

Ӛнім сапасы. Экспорт. 

Импорт.  

Сӛйлеу 

деңгейін жетілдіру 

Ӛздік 


жұмыс 

Тапсырма: Мәтіннен 

сын есімдерді 

тапқызу. 

[10],[6] 

8-тақырып. Кәсіби сала 

бойынша соны жетістіктер. 

Авторлық құқық. Патент. 

Лицензия. Қалау мәнді 

сӛйлем. 


Ӛз ойын 

жетілдіре 

білуді 

дағдылан-дыру 

Сұрақ-


жауап, 

әңгімелеу 

Тапсырма: 

Карточкалармен 

жұмыс. 

[7],[5],[16] 9-тақырып. Кәсіби сала 

мамандарының құқықтары 

мен міндеттері. Еңбек 

тәртібі. Мезгіл мәнді 

сӛйлем.  

Аталған 


мәтін 

бойынша 


ойларын 

дамыту 


 Мәтін 

бойынша 


слайд 

жасау 


Тапсырмалар: 

Есімдік түрлеріне 

жаттығулар 

орындау. 

[3],[11],[4] 

10-тақырып. Кәсіби мереке. 

Сала қызметкеріне 

арналған награда, сыйлық, 

грант. Ниет мәнді сӛйлем. 

Сӛйлеу 


деңгейін 

жетілдіру 

Сұрақ-

жауап, 


әңгімелеу 

Тапсырма: Мәтін 

бойынша етістіктің 

түрлерін тапқызу. 

[6],[8],[14] 

11-тақырып. Кәсіби сала 

қызметіне арналған 

отандық (шетелдік) 

басылымдар. Болжау мәнді 

сӛйлем.   

Сӛйлеу 

мәдениетін дамыту 

Тапсырма


жаттығу-

лар 


орындау 

Тапсырма: Етістіктің 

шақтарына арналған 

сӛздерді жекеше, 

кӛпше түрде 

жіктеңіздер 

 

[6],[14],[5] 12-тақырып. Кәсіби сала 

қызметі бойынша отандық 

(шетелдік) радио, теле 

бағдарламалар. Кәсіби сала 

қызметі бойынша отандық 

(шетелдік) интернет 

сайттар. Мақсат мәнді 

сӛйлем.  

Студенттер

дің тілге 

деген ынта 

жігерін 


арттыру 

Пікір 


алысу 

Тапсырма: 

Ережелерді 

қайталап, мысал 

келтіру, 

слайд-сабақ жасату. 

[24],[10],[12] 

13-тақырып. Кәсіби сала 

қызметінің ӛзге сала 

қызметімен байланысы. 

Қарсылық мәнді сӛйлем. 

Ӛз ойын 


еркін 

жеткізуге 

үйрету 

Әңгіме, 


сұрақ-

жауап 


Тапсырма: 

Жаттығұлар 

орындау, 

сӛзтіркестерін 

құрастыру.  

[7],[9],[16] 

14-тақырып. Аралық тест. 

Кәсіби сала қызметі және 

экология. Себеп-салдар 

сӛйлем. 


Аталған 

мәтін 


бойынша 

ойларын 


дамыту 

Әңгіме, 


сұрақ-

жауап 


Тапсырма: Тест 

тапсырмаларын 

орындау 

[8],[14],[17] 

15-тақырып. Қайталау. 

Қорытынды. Емтиханға 

дайындық. 

Білім 


деңгейле-

рін тексеру 

Тест  

Тапсырма: 1. Ӛткен материалдарды 

қайталау. 

2.Емтиханға 

дайындық. 

[4],[13],[27] 


СӚЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыптары 

І семестр 

1.  Мемлекет  әлеуметтік-географиялық  орны,  ерекшелігі.  Ел  басқару  жүйесі. 

Президент. Парламент. Үкімет. Сот.   Грамматика: Жай сӛйлем. Интонация. Екпін. (Сӛздік 

жұмысы) 


2. Ұлттық қауіпсіздік. Қарулы күштер. Құқық қорғау органдары. Экономика. Ішкі 

және сыртқы сауда. Грамматика: Бӛгде сӛз. (Эссе) 

3.  Ақша-кредит  саясаты.  Банк  жүйесі.  Ұлттық  валюта.  Халықаралық 

ынтымақтастық. Халықаралық ұйымдар. Грамматика: Сұрау мәнді сӛйлем. (Резюме) 

4.  Азаматтардың  құқықтары  мен  бостандықтары.  Адам  құқықтары  мен 

бостандықтары.  Отбасы.  Неке.  Баспана.  Бала  тәрбиесі.  Грамматика:  Болымсыздық 

категориясы. (Аннотация). 

5.  Білім.  Кәсіби  бағдар.  Оқу  орындары.  Мамандық.  Еңбек.  Еңбек  нарығы.  Еңбек 

тәртібі. Еңбек демалысы.Грамматика: Сан-мӛлшер категориясы. (Жоспар). 

6.  Денсаулық.  Медициналық  қызмет.  Халық  медицинасы.  Салауатты  ӛмір  салты. 

Спорт  кешендері.  Ұлттық  спорт.  Атақты  спортшылар.  Грамматика:  Анықтауыштық 

қатынас. (Реферат) 

7.  Аралық  тест.  Тағамтану.  Ұлттық  тағам.  Мейрамхана  бизнесі.  Жеке  кәсіпкерлік. 

Шағын және орта бизнес. Іскер адамдар. Меншік мәнді сӛйлем. (Мақала) 

8.  Ғылым  және  инновациялық  технология.  Танымал  ғалымдар.  Ар-ождан 

бостандығы. Дін және діни таным. Діни  мерекелер. Ұлттық салт-дәстүрлер. Грамматика: 

Кӛмекші есімдер қызметі.(Жарнама). 

9.  Тіл.  Мәдениет.  Ӛнер.  Ӛнер  шеберлері.  Ӛнегелі  ғұмыр:  тарихи  тұлғалар. 

Грамматика: Қимыл есімдер қызметі. (Пресс релиз). 

10.    Табиғи  ресурстар.  Су  ресурсы.  Қазба  байлық  ресурстары.  Жануарлар  мен 

ӛсімдіктер  әлемі.  Қызыл  кітап.  Экологиялық  мәдениет.  Ұлттық  экомәдениет.  Қорықтар 

мен ұлттық парктер. Грамматика: Міндет, жауапкершілік мәнді сӛйлем. (Анықтамалық). 

11. Сән әлемі. Дизайн. Ұлттық киім. Ұлттық ою-ӛрнек. Сәулет және құрылыс ӛнері. 

Кӛне және заманауи ескерткіштер. Грамматика: Тыйым мәнді сӛйлем. (Нұсқаулық). 

12. Ғарыш әлемі.  Ғарыш айлағы және ғарышкерлер. Кӛлік тасымалы  – логистика. 

Байланыс. Грамматика: Етістік категориясы. (Шолу). 

13. Туризм индустриясы. Қонақ үй бизнесі. Халықаралық, мемлекеттік атаулы күн, 

мерекелер. Ұлттық мейрамдар. Грамматика: Есімше категориясы. (Сұхбат). 

14.  Аралық  тест.  Мемлекеттік  және  халықаралық  сыйлықтар  мен  степендиялар. 

Қайырымдылық қорлар мен бағдарламалар. Грамматика: Етіс категориясы. (Сауалнама). 

15.  Бұқаралық  ақпарат  құралдары.  Ғаламтор  жүйесі.  Қайталау.  Қорытынды. 

Емтиханға дайындық. (Бейнебаян). 

 

ІІ семестр   Әр мамандық саласына тақырыптар 

1.  Кәсіби  сала.  Кәсіби  сала  бойынша  мамандық,  лауазым.  Белгілі  сала 

мамандарының 

ӛмірбаяны, 

қызметтік 

жолы. 


Грамматика: 

Кӛмекші 


етістік. 

(Таныстырылым).  

2.  Кәсіби  сала  мамандарын  дайындайтын  білім  ордалары.  Грамматика:  Кӛсемше 

категориясы. (Комментарий). 

3. Кәсіби сала субъектілері. Мекеме. Кәсіпорын. Серіктестік. Грамматика: Бұйрық 

мәнді сӛйлем. (Дӛңгелек үстел). 

4. Кәсіби сала қызметін мемлекеттік реттеу. Кәсіби сала қызметін реттейтін негізгі 

заң    және  нормативті  заң  актілері.  Грамматика:  Ӛтініш,  тілек  мәнді  сӛйлем.  (Баспасӛз 

конференциясы). 

5.  Кәсіби  сала  қызметі  бойынша  шетелдік  ресми  және  ресми  емес  ұйымдармен 

әріптестік қарым-қатынас. Грамматика: Шарт мәнді сӛйлем.  (Сӛздік). 

6.  Кәсіби  сала  қызметінде  қолданылатын  құрал-жабдықтар.  Сипаттамасы.  Жасалу тарихы. Грамматика: Білік, дағды мәнді сӛйлем. (Эссе). 

7.  Аралық  тест.  Кәсіби  сала  бойынша  ӛндірілетін  ӛнім  түрлері.  Ӛнім  сапасы. 

Экспорт. Импорт. (Аннотация). 

8-тақырып.  Кәсіби  сала  бойынша  соны  жетістіктер.  Авторлық  құқық.  Патент. 

Лицензия. Қалау мәнді сӛйлем. (Мақала). 

9.  Кәсіби  сала  мамандарының  құқықтары  мен  міндеттері.  Еңбек  тәртібі.  Мезгіл 

мәнді сӛйлем. (Сауалнама). 

10. Кәсіби мереке. Сала қызметкеріне арналған награда, сыйлық, грант. Ниет мәнді 

сӛйлем. (Комментарий). 

11. Кәсіби сала қызметіне арналған отандық (шетелдік) басылымдар. Болжау мәнді 

сӛйлем.  (Дӛңгелек үстел). 

12.  Кәсіби  сала  қызметі  бойынша  отандық  (шетелдік)  радио,  теле  бағдарламалар. 

Кәсіби сала қызметі бойынша отандық (шетелдік) интернет сайттар. Мақсат мәнді сӛйлем. 

(Баспасӛз конференциясы). 

13.  Кәсіби  сала  қызметінің  ӛзге  сала  қызметімен  байланысы.  Қарсылық  мәнді 

сӛйлем. (Сауалнама) 

14.  Аралық  тест.  Кәсіби  сала  қызметі  және  экология.  Себеп-салдар  сӛйлем. 

(Анықтамалық). 

15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық. 

 

Студенттердің білімін бағалау критерийлері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

кӛрсеткіштері  (60%  -ға  дейін)  мен  қорытынды  аттестаттаудың  (емтихан) 

(40%-ға  дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  100%  -ға 

дейінгі мәнді құрайды.  

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі  

 

Бақылау 


түрі 

Тапсырма 

мақсаты және 

мазмұны 


Ұсынылатын  

әдебиет 


Орындалу  

ұзақтығы 

Бақылау  

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Балл 

 

1,2 семестр  

 

  

 

 Сабаққа 

қатысу 


шылық 

Грамматика 

[ 1], [ 2 ], [ 3 ] 

2 апта 


 

Ағымдағы 

1-6 апта 

 

10 Бақылау 

жұмысы 


Грамматика 

[ 1], [ 2 ], [ 3 ] 

3 апта 

 

Ағымдағы   7-13 апта 10 

Аралық 


тест 

 

 4 қатынас 

сағаттары 

Межелік 

14 апта 


40 

Емтихан 


Пән материа-

лының меңге-

рілу деңгейін 

тексеру 


Негізгі және 

қосымша 


әдебиеттің  

жалпы тізімі 

4 қатынас  

сағаттар 

Қорытын- 

ды 


Сессия 

кезеңінде 

 

 

40 Барлығы   

 

  

 

100  

Саясат және процедуралар 

Қазақ тілі пәнін оқу кезінде келесі ережелерді ұстануды сұраймын: 

1. Сабаққа кешікпеу. 

2.  Сабақтан  дәлелді  себепсіз  қалмау,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал 

басқа жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды. 


3.  Сабақтың  барлық  түрлеріне  қатысу  студент  міндеттерінің  қатарына 

жатады.  

4.  Оқу  процесінің  күнтізбелік  кестесіне  сәйкес  барлық  бақылау  түрін 

тапсыру. 

5.  Қатыспаған  практикалық  және  зертханалық  сабақтарды  оқытушы 

кӛрсеткен уақытта ӛтеу. 

 

Негізгі әдебиеттер тізімі 

1.

 Бектұров Ш., Бектұрова А. Казахский язык для всех. – Алматы, 2004. 

2.

 Ерназарова З.Ш. және т.б. Қазақ тілі. Елтану. – Алматы, 2005. 

3.

 Кубаева  И.  Казахский  язык.  Просто  о  невероятно  сложном.  –  Алматы, 

2007.  


4.

 

Күзекова З. Қазақ тілінің практикалық курсы. – Алматы, 2009. 5.

 

Күзекова  З.С.,  Аяпова  Т.Т.,  Оразбаева  Ф.Ш.,  Мамаева  М.Қ.,                   Жолшаева  М.С.  Қазақ  тілін  ортадан  жоғары  деңгейде  меңгерудің 

тақырыптық лексикалық минимумы, - Астана, 2011.  

6.

 

Күзекова  З.С.,  Аяпова  Т.Т.,  Оразбаева  Ф.Ш.,  Мамаева  М.Қ.  Қазақ  тілін орта деңгейде меңгерудің тақырыптық лексикалық минимумы,  - Астана, 

2011. 


7.

 

Күзекова  З.С.,  Аяпова  Т.Т.,  Оразбаева  Ф.Ш.,  Мамаева  М.Қ.,              Жолшаева  М.С.  Қазақ  тілін  жоғары  деңгейде  меңгерудің  тақырыптық 

лексикалық минимумы, - Астана, 2011. 

8.

 

Қазақ тілін оқытуға арналған оқулықтар (бес деңгей бойынша). – Астана. 2012.  

9.

 Қазақ  тілінің  функционалды  грамматикасы.  Жалпы  ред.  басқарған: 

Әлкебаева Д.А. – Алматы, 2013.  

10.

 

 Қарабаева  Қ.  Қазақ  тілі.  (ЖОО  студенттері  үшін  тіл  ұстартуға  арналған оқу құралы). – Алматы. 2004. 

11.


 

 Қасым Б., Молдасанов Е. Қазақ тілі. – Алматы,  2003.  

12.

 

 Оралбай Н., Құрманәлиев Қ.А. Қазақ тілі. – Алматы, 2007. 13.

 

 Сүлейменова Э.Д., Қ.Қадашева, Д. Аханова. Тіл ұстарту. – Астана, 2007.  14.

 

  Оразбаева  Ф.Ш.,  Сағидолда  Г.,    Қасым  Б.,  Қобыланова  А.,  Есенова  Қ., Исабекова  Ұ.,  Қасабек  Қ.,  Балтабаева  Ж.,  Мұхамади  Қ.,  Рахметова  Р., 

Кӛпбаева Ж. Қазіргі қазақ тілі. – Алматы 2005.  

15.

 

 Типтік оқу бағдарламасы. Қазақ тілі. Авт.: Салқынбай А., Иманқұлова С. – Алматы, 2012.  

16.


 

 Типтік  оқу  бағдарламасы.  Қазақ  тілі  мен  әдебиеті  мамандығы.    

Бакалавриат.  Авт.:  Ерназарова  З.Ш.,  Қасым  Б.,  К.Жаксылықова,                               

Ғ. Иманалиева, Н.А. Егіншібаева. – Алматы, 2007.   

 

 

  

Қосымша әдебиеттер:  

 

1.

 Тұрсынова  Г.Т. Қазақ  тілі:  Оқу  құралы  (Қашықтықтан  білім  беру 

институтының    сырттай  оқитын  студенттері  үшін).  –  Алматы:  ҚазҰТУ, 

2012ж. 

2.

 Г.Қ.  Досмамбетова.  Қазақ  тілі.  Қарапайым  деңгей.  А1,  Базалық  деңгей 

А2,  Орта  деңгей  В1,  Ортадан  жоғары  деңгей  В2,  Жоғары  деңгей  С1, 

Ұлттық тестілеу орталығы. Астана. 2012ж. 

3.

 Г.Қ.  Досмамбетова.  Қазақ  тілінің  грамматикалық  анықтағышы  Ұлттық 

тестілеу орталығы. Астана. 2012ж. 

4.

 

Шабденова  Қ.Ж.,  Күлейменова  Л.М.  Қазақ  тілі  (Мемлекеттік  тілді техникалық жоғары оқу орнының студенттеріне кәсіби бағдарлы үйрету). 

Қарағанды: ҚарМТУ, 2012ж. 

5.

 

Байпелова  Г.С.,  Шахина  С.Ж.,  Келдиярова  Б.А.  Қазақ  тілі  (Ӛрт қауіпсіздігі мамандығына арналған). Қарағанды: ҚарМТУ, 2013ж. 

6.

 Мұсабекова А.А. Қазақ тілі Астана: Тіл комитеті, 2013ж. 

7.

 Қартаева  А.,  Мұратбекова  А.  Қазақ  тілі  техникалық  жоғары  оқу 

орындарының студенттеріне арналған. – Алматы: Қазығұрт, 2013ж. 

8.

 

Қалиақбарова  Г.  Қазақ  тілі  (Қысқаша  грамматикалық  анықтағыш). Алматы: МТДИ, 2013ж. 

9.

 Қалиев  Б.  Қазақ  тілінің  түсіндірме  сӛздігі.  Алматы:  МТДИ,  2014.26. 

Әбілқасов  Ғ.М.  Қазақ  тілі  (Ұлттық  тәрбие  тағылымы,  барлық 

мамандықтың студенттеріне арналған). Қарағанды: ҚарМТУ, 2014ж. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

 

КТ 1115 - «Қазақ тілі» пәні  

 

Тіl 4 Тілдік модуль   

5В 050800 

 

– Есеп және аудит мамандығы   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    31.03.20     ж. №50 мемл. Бас. лиц..  

Баспаға______20___ж. қол қойылды. Пішімі 90 х 60/16. Таралымы ______дана 

   Кӛлемі ____оқу бас. п.     №____________ тапсырыс  Бағасы келісілген  

  

______________________________________________________________ 100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал