Бекітемін ғылыми кеңес төрағасыжүктеу 91.2 Kb.

Дата27.05.2017
өлшемі91.2 Kb.

 

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

  

БЕКІТЕМІН  

Ғылыми кеңес төрағасы, 

                                                    ҚарМТУ ректоры 

      Ғазалиев А.М 

 

___________________2016 ж. 

 

 

 

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

 

VBNKA 3218  VB.NET-те қосымшаларды әзірлеу пәні 

 

 GM 10 Графика және модельдеу модулі  

 

5В070500 "Математикалық және компьютерлік  модельдеу"  мамандығы  

 

Инновациялық технологиялар факультеті  

 

Mik 2208 Микроэлектроника пәні 

 

 

 EZhKN 8  Есептеу жүйелерін құру негіздері модулі 

 

5B070300 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамассыз ету  

Ақпаратты технологиялар факультеті 

 

 

Ақпараттық-есептеуіш жүйелер кафедрасы  

 

  

 

  

 


 

  

 

 2016 

 Алғыс сөз  

Оқу жұмыс бағдарламасын әзірлегендер: 

Сайманова З.Б., аға оқытушы.                                            

                             

 

 

  

Ақпаратты-есептеу жүйелер  кафедрасының мәжілісінде талқыланды  

«____»______________2016 ж. № _______ хаттама  

Кафедра меңгерушісі_______________Амиров А.Ж. «___»________2016 ж. 

                   (қолы) 

 

  

Иновациялық технологиялар факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен 

мақұлданды.  

«____»______________2016 ж. № _______ хаттама  

Тӛрағасы ______________Мустафина Л.М   «____»____________2016 ж. 

(қолы) 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пәннің еңбек көлемділігі   

О

қыту түрі

 

Сем

ес

тр 

К

реди

тт

ар са

ны

 ECTS

 

кредит

те

р саны

 

дитт

ар с


аны

 

Сабақтардың түрі 

СӚЖ 


сағат-

тар 


саны 

Жалпы 


сағаттар 

саны 


Бақылау 

түрі


 

контактті сағат саны 

ОСӚЖ 

сағат-


тарының 

саны 


барлық 

сағаттар 

саны 

дәрістер Практика-

лық 


сабақтар 

зертханалық 

жұмыстар 

К

үнді

згі 


-

қыс


қа

рты


лға

н 15 30 


45 

90 


45 

135 


КЖ

 

 Пәннің мақсаты 

"VB.NET-те  қосымшаларды  әзірлеу"  пәні    алгоритм  ретінде  мүмкін  кӛптеген 

есептерді шығаруға болады. Осы проблемаларды тиімді жолмен шешу үшін алгоритмдік 

құрастыру  тиісті  дағдыларды,  шығармашылықты  және  білімді  талап  етеді.  Алгоритмдік 

ойлау  стилі  бағдарламалау  бойынша  ғана  емес,  адам  қызметінің  кез  келген  саласында 

туындайтын мәселелерді шешуге мүмкіндік береді . 

Visual  Basic.NET  тілінде  программалаудың  негіздерін  зерттеу  үшін  арналған, 

күрделілік  бойынша  айырмашылығы  болатын  есептер  логикалық  ойлау  және 

алгоритмизацияны кеңірек дамыту үшін қолданылады. 

 Осы  оқу  құралында  Visual  Basic.NET  тілінде  негізгі  элементтерінің  қалай  жұмыс 

істеу  керегі  талқылады,  сондай-ақ,  деректердің  түрлері,  операторлар  мен  стандарт 

функцияларын  зерттеуге  мүмкіндік  береді.  Сонымен  қатар,  есептерді  тәуелсіз  шешу 

кӛптеген жаттығулар бар. 

Материалдық  тірі  түсінікті  нысанда  ұсынылған,  оны  жүзеге  асыру  мысалдары  мен 

фрагменттерінің жеткілікті саны бар. 

 

Пән міндеттері 

 

Visual  Basic  .NET  бағдарламау  тілінің  негізгі  абыройы  -  жұмысыңызды  тиімдірек болуына  кӛмектеседі,  әсіресе  егер  сіз  мәліметтер  базасымен  немесе  интернеттегі 

бағдарламалармен  жұмыс  жасасаңыз.  Сонымен  қатар,  Visual  Studio  бағдарламау  тілін 

еркін  қолдануды  үйренсеңіз,  сіз  Microsoft  Visual  C++.NET,  Microsoft  Visual  C#  .NET 

құралдарын, бағдарламаларды жазу үшін пайдалана аласыз. 

Пәнді оқы барысында студенттер тиіс  

көрінісі болуы: 

  

-  «Visual  Basic  .NET  бағдарламау  тілі",  "  Microsoft  Visual  C++.NET,  Microsoft  Visual 

C# .NET құралдарын, бағдарламаларды жазу "  ұғымдары; 

-  техникалық  және  бағдарламалық  басқарудың  қамтамасыздандыруды,  ақпараттық 

ресурсттардың құрылымы; 

білу: 

- Visual Basic .NET бағдарламау тілінің  негізгі түрлерін; 

- шешім қабылдау мен ақауларды шешу қарым-қатынасы; 

-ақауларды шешуде күшті құралдарды құру және жүйелік бағыттардың этаптары; Жасай білу қажет: 

-  Visual Basic .NET бағдарламау тілін басқару және жоспарлау .  

Пререквизиттер 

Бұл пәнді оқу үшін келесі пәндерді игеру қажет:   

Пәндер 

Бӛлімдердің атауы (тақырыбтары) Бағдарламалау 

Ақпараттық 

процесс. 

Ақпаратты  ӛңдеудің 

типтік 

функциялары.  Объектке-бағытталған 

бағдарламалау негіздері 

ОББ ұғымы. ООБ классификациясы. 

Жобаларды басқару 

ЖБ түсінігі. ЖБ жобалау кезеңдері. ЖБ түрлері.  

 

Постреквизиттер 

 «Visual  Basic  .NET  бағдарламау  тілі»  пәнін    толықтай  білу  келесі  пәндерді  білумен 

толық болады:  

1 Ұйымдастыру жүйелерінде болжау әдістері мен құралдары  

2 Жасанды интеллект жүйелеріне кіріспе 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

 

Тарау атауы, (тақыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек кӛлемділігі, сағ. 

дәріс 


практи 

калық 


зертха 

налық 


СОӚЖ  СӚЖ 

VB .NET бағдарламалау тілі. VB.NET 

тілінде бағдарламалаудың негіздері.  

  2  Visual Basic тіленде бағдарламаны ашу. 

Қарапайым бағдарламаны құру 

   VB.NET айнымалылары мен операторлары 

  Негізгі деректер түрлері. Математикалық 

операторларымен жұмыс 

 

 .NET Framework ортасындағы математика-лық әдістермен жұмыс.  

  Жолдармен жұмыс. Шартты құрылымдар-

дың қолданылуы 

 

 ГРАФИКАЛЫҚ БАСҚАРУ. Анимациялық графиканы және әсерлерді қосу 

  Сызықтарды салу бағдарламасы. Picture-

Box объектісімен жұмыс 

 Timer басқару элементі. Объекттердің кол-лекциялармен жұмыс 

 

МОДУЛЬДЕР және ПРОЦЕДУРАЛАР. 

Стандартты модульдермен жұмыс істеу 

 Қолданбалы процедураларды жасау. Function подпрограммасы 

 

Sub процедураларын қолдану. Мән және 

сілтеме бойынша дәлелдеудің берілуі 

 БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ МАССИВІ. Массивтермен жұмыс істеу 

 

 

FlexGrid кестесімен жұмыс істеу  Динамикалық массивтің жасалуы  БАРЛЫҒЫ: 15 

30 45 

45 


 

Зертханалық сабақтар тізімі 

1  PictureBox объектісімен жұмыс 

2  Timer басқару элементі 

3  Стандартты модульдермен жұмыс істеу. 

4  Function подпрограммасы 

5  Sub процедураларын қолдану 

6  Массивтермен жұмыс істеу.  

7  Динамикалық массивтің жасалуы  

Оқытушымен студенттің өздік жұмысының тақырыптық жоспары 

СОӚЖ тақырыбының 

атауы 

Сабақ мақсаты Сабақ ӛткізу 

түрі 


Сабақ мазмұны 

Ұсыныла 


тын 

әдебиет 


VB .NET бағдарламалау 

тілі. VB.NET тілінде 

бағдарламалаудың 

негіздері. 

Мәліметтермен 

танысу 


Семинарлық  

сабақ 


Тақырып бойын-

ша баяндама 

[1-7]

 

VB.NET айнымалылары мен операторлары 

Мәліметтермен 

танысу 

Семинарлық сабақ 

Тақырып бойын-

ша баяндама 

[1-7]


 

Негізгі деректер түрлері. 

Математикалық опера-

торларымен жұмыс 

Мәліметтермен 

танысу 


Семинарлық 

 сабақ 


Тақырып бойын-

ша баяндама 

[1-7]

 

.NET Framework орта-сындағы математикалық 

әдістермен жұмыс. 

Мәліметтермен 

танысу 


Семинарлық  

сабақ 


Тақырып бойын-

ша баяндама 

[1-7]

 

Жолдармен жұмыс. Шартты құрылымдар-

дың қолданылуы 

Мәліметтермен 

танысу 


Семинарлық 

сабақ 


Тақырып бойын-

ша баяндама 

[1-7]

 

ГРАФИКАЛЫҚ БАСҚАРУ. Анимаци-

ялық графиканы және 

әсерлерді қосу 

Мәліметтермен 

танысу 

Семинарлық сабақ 

Тақырып бойын-

ша баяндама 

[1-7]


 

Сызықтарды салу 

бағдарламасы. Picture-

Box объектісімен жұмыс 

Мәліметтермен 

танысу 


Семинарлық 

сабақ 


Тақырып бойын-

ша баяндама 

[1-7]

 

Timer басқару элементі. Объекттердің коллекци-

ялармен жұмыс 

Мәліметтермен 

танысу 


Семинарлық 

сабақ 


Тақырып бойын-

ша баяндама 

[1-7]

 

МОДУЛЬДЕР және ПРОЦЕДУРАЛАР. 

Стандартты модульдер-

мен жұмыс істеу 

Мәліметтермен 

танысу 

Семинарлық сабақ 

Тақырып бойын-

ша баяндама 

[1-7]


 

Қолданбалы процедура-

ларды жасау. Function 

Мәліметтермен 

танысу 

Семинарлық сабақ 

Тақырып бойын-

ша баяндама 

[1-7]


 

 

подпрограммасы Sub процедураларын 

қолдану. Мән және сіл-

теме бойынша дәлелде-

удің берілуі 

Мәліметтермен 

танысу 


Семинарлық 

сабақ 


Тақырып бойын-

ша баяндама 

[1-7]

 

БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТ-ТЕРДІҢ МАССИВІ. 

Массивтермен жұмыс 

істеу 

Мәліметтермен танысу 

Семинарлық 

сабақ 

Тақырып бойын-ша баяндама 

[1-7]


 

FlexGrid кестесімен 

жұмыс істеу 

Мәліметтермен 

танысу 

Семинарлық сабақ 

Тақырып бойын-

ша баяндама 

[1-7]


 

Динамикалық массивтің 

жасалуы 

Мәліметтермен 

танысу 

Семинарлық сабақ 

Тақырып бойын-

ша баяндама 

[1-7]


 

 

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

 

Бақылау түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 

Ұсынылатын 

әдебиет 

Орындау 


ұзақтығы 

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

Балл  


Лекция және 

СОӚЖ


 

сабақтарына 

келу 

Ереже мен про-цедураны сақтау 

 

15 контактті 

сағат 


Ағымды 

Әр сабақта 

10 

Зертханалық жұмысты 

тапсыру   

 №№ 1-7 

Пән бойынша 

материалдарды 

ұғыну 


Зертханалық 

жұмысты 


орындау үшін  

15 


контактті 

сағат 


Ағымды 

3,5,7,9, 

10,12, 

13 


апталарда 

15 


Теориялық  

модуль 1 

Пән бойынша 

материалдарды 

ұғынуды 

тексеру 


Лекция 

конспекті 

0,5 

контактті сағат 

Межелік


 

7- апта 


15 

Теориялық  

модуль 2 

Пән бойынша 

материалдарды 

ұғынуды 


тексеру 

Лекция 


конспекті 

0,5 


контактті 

сағат 


Межелік

 

14 апта 15 

Тематикалық 

ізденісті ӛткізу 

 

Берілген тақырып  

бойынша 


материалдарды 

ұғыну 


[1-7]

 

14 апта Межелік

 

14 апта Курстық 


жұмыс 

Пән бойынша 

материалдарды 

ұғынуды 


тексеру 

[1-7]


 

1 контактті 

сағат 

Қорытын


ды 

Сессия 


кезінде

 

40 БАРЛЫҒЫ 

 

  

 

 100 

 

 

 

Негізгі әдебиеттер тізімі  

1.

  

Корнелл Г., Моррисон Дж. Программирование на VB.NET: учебный курс.-СПб.: 

Питер, 2002.-400с. 

2.

 Рамел  Д.  Visual  Basic  .NET.  Справочник  программиста.  Практ.  Пособие.  Пер.  с 

англ.-М.: Издательство ЭКОМ, 2002.-352с.  

3. 

Браун С. Visual Basic 6. Учебный курс. – БХВ-Петербург, 2007.-576с. 

4.

 

Кан О.А. Программирование в вопросах и ответах. ТОО  «САНАТ Полиграфия», Караганда, 2007.-75с. 

5.

 Глушаков  С.В.,  Клевцов  А.Л.  Visual  Basic.NET  2008.  –  М.:  АСТ  Москва.  2008.-

560с. 


6.

 

Шевякова Д. Самоучитель Visual Basic 2008. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 592 с. 

7.

 Зибиров В.В. Visual Basic 2010 на примерах. – БХВ-Петербург, 2010.-336с. 

 

Қосымша әдебиеттер тізімі  

1.

 

С. Тейксейра, 

К. 


Пачеко 

Delphi.Руководство 

разработчика. 

Т1,2 


– 

К.,М.,СПб.:Издательский дом «Вильямс»,1999. 

2.

 

Александровский А.Д., Шубин В. В. Delphi для профессионалов. Опыт практического применения. – М.:ДМК,2000. 

3.

 Гофман В.Э., Хомоненко А.Д. Delphi6 – СПб.: БХВ-Петербург, 2001. 

4.

 Дж.  Метчо  и  др.  Delphi.  Руководство  для  профессионалов  -  СПб.:  БХВ-Петербург, 

1999. 


5.

 

Дарахвелидзе  П.Г.,  Марков  Е.П.,  Котенок  О.А.  Программирование  в  Delphi5  -СПб.: БХВ-Петербург, 2000. 

6.

 Понамарев В. СОМ и ACTIVEX в Delphi. - СПб.: БХВ-Петербург, 2001. 

7.

 Фаронов В.В.  Delphi. Руководство программиста – М.: “Нолидж”, 2001. 

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал