Бекітемін ғылыми кеңес төрағасыжүктеу 78.12 Kb.

Дата15.06.2017
өлшемі78.12 Kb.

Қазақстан республикасы Білім жəне ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік тезхникалық университеті  

 

  

 

 

БЕКІТЕМІН  

Ғылыми кеңес төрағасы, 

ҚарМТУ ректоры 

__________Газалиев А.М. 

_____________ 2016 ж. 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS)  

 

 

OZZ 1210  Өнеркəсіптегі зиянды заттар пəні  

OL 8 – Өнеркəсіптік ластаушылар модулі  

                                              

5В073100 – Тіршілік əрекеті қауіпсіздігі жəне  

қоршаған ортаны қорғау мамандығы 

              

 

Тау-кен факультеті  

Өнеркəсіптік экология жəне химия кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

2016 


 

Алғы сөз 

 

Оқу  модулінің  спецификациясы  əзірлеген:  аға  оқ.  Цешковская  Е.А.,  аға  оқ. Ауелбекова А.Ж., оқ. Серых Н.В. 

 

 «Өнеркəсіптік экология жəне химия» кафедрасының мəжілісінде талқыланған  

«06» қаңтар 2016 ж. № 9 хаттама  

Кафедра меңгерушісі___________ Кабиева С.К.  «06» қаңтар 2016 ж. 

 

  

Тау-кен факультетінің оқу-əдістемелік кеңесі мақұлдаған «07» қаңтар 2016 ж.       № 7 хаттама  

Төраға _________ Такибаева А.Т.  «07» қаңтар 2016 ж

 

 

  

 

  

Оқытушы туралы мəлімет жəне қатынас ақпараты 

Цешковская Елена Анатольевна, аға оқытушы; 

Ауелбекова Арайлым Жоровна, аға оқытушы; 

Серых Наталья Владимировна, оқытушы. 

 

Өнеркəсіптік  экология  жəне  химия»  кафедрасы  ҚарМТУ-дың 5-ші  корпусында орналасқан (Терешкова к., 19), 8 аудитория, байланыс телефоны 56-79-32. 

 

Пəннің еңбек көлемділігі 

Семестр

 

Кредиттер 

саны


 

ECTS 


Сабақтардың түрі 

СӨЖ


 са

ғатт


ар

 

саны 

Жалпы


 

сағат


тар

 сан


ы

 

Бақылау түрі

 

Қатынас сабақтарының саны СОӨЖ 

сағаттарының 

саны 

Барлығы 


сағаттар 

саны 


Дəрістер 

Тəжірбиелік 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

2 3 


5 15 

30 


45 


90  45  135 Емт 

 

Пəн сипаттамасы 

«Өнеркəсіптегі зиянды заттар» пəні мамандықтың «Өнеркəсіптік ластаушылар»  

модуліне кіреді жəне таңдау бойынша компонент болып табылады.  

 

Пəн мақсаты 

«Өнеркəсіптегі зиянды заттар» пəнінің негізгі мақсаты етіп, студенттерге табиғи 

жəне  техногенді  зиянды  заттар  мен  қоршаған  ортаның  ластаушы  компоненттерін 

таныстыруды жəне оқуды қояды.   

Пəннің міндеттері 

Осы пəнді оқыту нəтижесінде студенттер: түсінік болу қажет:  

–  зиянды  заттар  туралы,  олардың  жіктелуі,  сипаттамалары  (токсикологиялығы, 

концерогенділігі,  мутагаенділігі  жəне  т.б.)  қоршаған  ортаға,  жануарларға,  адамға 

жағымсыз əсері;  білу қажет: 

–  ШМК  жəне  ластаушы  заттардың  қауіптілік  кластары,  қоршаған  орта 

компоненттері  (атмосфералық  ауа,  су  қоймалары,  тапырақ)  бойынша  олардың 

жіктелуі; жасай білу қажет: 

–  зиянды  заттардың  қауіптілік  көрсеткіштері  бойынша  қоршаған  ортаға 

технологиялық əсердің қауіптілік дəрежесін бағалау жəне талдау;  

практикалық дағдыларды меңгеру қажет: 

– 

əртүрлі өнеркəсіп 

салалалары 

кəсіпорындарынан 

зиянды 


заттар 

эмиссияларының құрамын анықтау. 

 

Пререквизиттер 

Берілген пəнді оқу үшін келесі пəндерді меңгеру қажет: «Экология жəне тұрақты 

даму», «Химия» 

 


Постреквизиттер 

«Өнеркəсіптегі  зиянды  заттар»

 

  пəнін  меңгеру  барысындағы  білім,  келесі оқитын пəнді «Өнеркəсіп салалары экологиясы» меңгеру барысында қолданылады. 

 

Пəннің тақырыптық жоспары 

Тарау атауы (тақырыптар) 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, 

сағ. 


дəрістер тəжірбиелік  зертханалық  СОӨЖ СӨЖ

1  Кіріспе.  Ксенобиотиктер  туралы  ұғым, 

олардың  табиғи  процестерді  бұзудағы 

ролі 


2 -  - - 

2  Зиянды  заттардың  сипаттамасы  мен жіктелуі (атмосфералық ауа, су,топырақ)  

2 -  - - 

3 Заттардың шектеулі мөлшерлі концентрациясы (ШМК), қауіптілік 

кластары  

2 -  - - 

4 Əр түрлі өнеркəсіп салалары кəсіпорындарынан зиянды заттардың 

эмиссиясы  

3 -  - - 

5 Зиянды заттардың қауіптілігі 3 

6 Экологиялық нормалаудың негізгі 

қағидалары  

3 -  - - 

Тəжірбиелік жұмыс № 1 АЛИ көрсеткішін анықтау 

- 2  - - 

Тəжірбиелік жұмыс № 2 СЛИК көрсеткішін анықтау 

- 2  - - 

Тəжірбиелік жұмыс № 3 Қоқыстарды орналастыру мен қалыптасы көлемдерін 

анықтау  

- 4  - - 

Тəжірбиелік жұмыс № 4 Қалдықтарды орналастыру кезінде ҚОЛДБ анықтау  

- 2  - - 

Тəжірбиелік жұмыс № 5 Қоршаған орта компоненттерінің фондық 

концентрациясын анықтау  

- 2  - - 

Тəжірбиелік жұмыс № 6 Балық шаруашылығына бионегіздеуді енгізу  

- 4  - - 

Тəжірбиелік жұмыс № 7 Атмосфераның жер беткі қабатында кəсіпорынның 

ластаушы заттарының концентрациясын 

болуын анықтау  (суммация эффектісі) 

- 4  - - 

Тəжірбиелік жұмыс № 8 Құрылғылар мен өнімде озон түзуші заттардың болуын 

анықтау (өнімнің жеке техникалық 

сипаттамасы, стандартты бланктер)  

- 4  - - 

Тəжірбиелік жұмыс № 9 Қалдықтар индексін анықтау  

- 4  - - 

Тəжірбиелік жұмыс № 10  Қауіпті қалдықтардың төлқұжатын құрастыру  

- 2  - - 

СОӨЖ № 1 Қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамалық жəне 

нормативтік база  

- -  - 4 

СОӨЖ № 2 Ксенобиотиктердің табиғи үрдістерге əсері  

- -  - 3 Тарау атауы (тақырыптар) 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, 

сағ. 

дəрістер тəжірбиелік  зертханалық  СОӨЖ СӨЖСОӨЖ № 3 Көліктің зиянды заттары 

(авто, ТЖ, əуе, кеме қатынасы)  

- -  - 4 

СОӨЖ № 4 Тау – кен өнеркəсібінің зиянды заттары  

- -  - 4 

СОӨЖ № 5 Металлургия өнеркəсібінің зиянды заттары  

- -  - 4 

СОӨЖ № 6 Ауылшаруашылығының зиянды заттары 

- -  - 3 

СОӨЖ № 7 Энергетика өнеркəсібінің зиянды заттары 

- -  - 4 

СОӨЖ № 8 Химия өнеркəсібінің зиянды заттары 

- -  - 3 

СОӨЖ № 9 Тамақ өнеркəсібінің зиянды заттары  

- -  - 3 

СОӨЖ № 10 Коммуналды салаларының зиянды заттары  

- -  - 3 

СОӨЖ № 11 Мұнай газ салаларының зиянды заттары  

- -  - 3 

СОӨЖ № 12 Құрлыс салаларының зинды заттары 

- -  - 3 

Аралық бақылау 1 

Аралық бақылау 2 

БАРЛЫҒЫ: 15 30 

45 45 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі 

1.

 

АЛИ көрсеткішін анықтау; 2.

 

СЛИК көрсеткішін анықтау; 3.

 

Қоқыстарды орналастыру мен қалыптасы көлемдерін анықтау; 4.

 

Қалдықтарды орналастыру кезінде ҚОЛДБ анықтау; 5.

 

Қоршаған орта компоненттердің фондық концентрациясын анықтау;  6.

 

Қоршаған орта компоненттерінің фондық концентрациясын анықтау; 7.

 

Атмосфераның  жер  беткі  қабатында  кəсіпорынның  ластаушы заттарының концентрациясының болуын анықтау  (суммация эффектісі); 

8.

 Құрылғылар  мен  өнімде  озон  түзуші  заттардың  болуын  анықтау 

(өнімнің жеке техникалық сипаттамасы, стандартты бланктер); 

9.

 

Қалдықтар индексін анықтау; 10.

 

 Қауіпті қалдықтардың төлқұжатын құрастыру;  

СӨЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыптары  

1 Ксенобиотиктер туралы ұғым, олардың табиғи процестерді бұзудағы ролі, 

2 Зиянды заттардың сипаттамасы мен жіктелуі (атмосфералық ауа, су,топырақ); 

3 Заттардың шектеулі мөлшерлі концентрациясы (шмк), қауіптілік кластары; 

4 Əр түрлі өнеркəсіп салалары кəсіпорындарынан зиянды заттардың эмиссиясы; 

5 Зиянды заттардың қауіптілігі; 

6 Экологиялық нормалаудың негізгі қағидалары; 

 


Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пəн  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

көрсеткіштер (60%-ға дейін) мен қортынды аттестаттаудың (емтихан) (40%-ға дейін) 

сомасы ретінде анықталады жəне кестеге сəйкес 100%-ға дейінгі мəнді құрайды. 

  

Пəн бойынша тапсырмаларды орындау жəне тапсыру кестесі 

Бақылау түрі  

Тапсырманың 

мақсаты жəне 

мазмұны 

Ұсынылған 

əдебиеттер  

Орындау 


ұзақтылығы 

Бақылау түрі 

Тапсыру 

мерзімі 


Баллдар

Қатысушылық 

Пəн 

материалын меңгеруді 

тексеру  

 

[1]…[5], дəрістердің 

қысқаша 


жазбалары 

Күнделікті 

Ағымдағы 

1…15 


апталар 

Дəріс конспектісін 

тексеру 


Пəн 

материалын 

меңгеруді 

тексеру  

 

[1]…[5], дəрістердің 

қысқаша 


жазбалары 

2 апталар 

Ағымдағы 

3, 6, 9, 12, 

15 апталар 

№ 1, 2, 4, 5, 10 тəжірбиелік 

жұмыстарды 

орындау 

Пəн 


материалын 

меңгеруді 

тексеру  

 

[1]…[5], дəрістердің 

қысқаша 


жазбалары 

1 апта 


Ағымдағы 

1, 2, 5, 6, 

15  

апталар 


15 

№ 3, 6, 7, 8, 9 

тəжірбиелік 

жұмыстарды 

орындау  

Пəн 


материалын 

меңгеруді 

тексеру  

 

[1]…[5], дəрістердің 

қысқаша 


жазбалары 

2 апталар 

Ағымдағы 

4, 8, 10, 

12, 14  

апталар 


15 

№ 1, 2 аралық 

бақылау 

Пəн 


материалын 

меңгеруді 

тексеру  

 

[1]…[5], дəрістердің 

қысқаша 


жазбалары 

 

1 аралық бақылауға 2 

байланыс 

сағатты 

Аралық 


7, 14 

апталар 


№ 1…12 СОӨЖ 

есептері 

Пəн 


материалын 

меңгеруді 

тексеру  

 

[1]…[5], дəрістердің 

қысқаша 


жазбалары 

1…1,5 апталар 

Ағымдағы 

2…4,  


6, 8, 9…15 

апталар 


10 

№ 1…6 СӨЖ 

есептері 

Пəн 


материалын 

меңгеруді 

тексеру  

[1]…[5], 

дəрістердің 

қысқаша 


жазбалары 

2 апталар 

Ағымдағы 

2, 4,  


6, 10, 12, 

14  


апталар 

Емтихан Пəн 

материалын 

меңгеруді 

тексеру  

Негізгі жəне 

қосымша 


əдебиеттердің 

бүкіл  тізімі 

 

2 байланыс сағатты 

Қорытынды 

Сессия 

кезінде 


40 

Барлығы 


 

 

  

 

100  

Саясат жəне процедуралар 

«Өнеркəсіптегі  зиянды  заттар»  пəнін  оқу  кезінде  келесі  ережелерді  ұстануды 

сұраймын: 

1 Сабаққа кешікпеу. 

2  Сабақтан  дəлелді  себепсіз  қалмау,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа 


жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды. 

3 Сабақтың барлық түрлеріне қатысу студент міндеттерінің қатарына жатады. 

4 Оқу процесінің күнтізбелік кестесіне сəйкес барлық бақылау түрін тапсыру. 

5  Қатыспаған  практикалық  жəне  зертханалық  сабақтарды  оқытушы  көрсеткен 

уақытта өтеу. 

 

Негізгі əдебиеттер тізімі 

1 Экологический Кодекс РК 

2 Лазарев Н.В., Левина Э.Н. Вредные вещества в промышленности. – СПб: Изд-

во «Химия», 2011. – 592 с. 

3  Кабиева  С.К.,  Оралова  А.Т.,  Цой  Н.К.,  Ауелбекова  А.Ж.,  Суимбаева  А.М. -  

Өнеркəсіптегі зиянды заттар. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2015. – 114 с.  

Қосымша əдебиеттер тізімі 

4  Воробьев  А.Е.,  Пучков  Л.А.  Человек  и  Биосфера:  глобальное  изменение 

климата. - М.: Изд-во РУДН,  2011. – 442 с.   

5 Ливчак И.Ф. Инженерная защита и управление развитием окружающей среды. 

- М.: Колос, 2011. – 159 с. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

OZZ 1210  Өнеркəсіптегі зиянды заттар пəні 

 

OL 8 – Өнеркəсіптік ластаушылар модулі   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. 

Баспаға ______    20__ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана  

 Көлемі  ___ оқу бас. п. 

№ __________ тапсырыс    Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 

100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56  
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал