Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигіжүктеу 117.64 Kb.

Дата22.04.2017
өлшемі117.64 Kb.

 

Қазақстан Республикасының білім жəне ғылым министрлігі  

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

 

  

Бекітемін 

Ғылыми кеңес төрағасы,   

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 20___ж. 

  

 

 

 

 

  ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ  

 

 

Him1208 «Химия» пəні   

ZhT 3  «Жалпы техникалық» оқу модулі 

 

5В073000  –   «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын жəне конструкцияларын өндіру » мамандығы 

 

Тау-кен факультеті  

Өнеркəсіптік экология жəне химия кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

2015


 

Алғы сөз 

 

Студентке арналған пəн бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) əзірленді: доцент, х.ғ.к. Кабиева С.К., аға оқытушы Карилхан А. К., Сұлтанмахмұт А. 

 

  

 

«Өнеркəсіптік  экология  жəне  химия»  кафедрасының  мəжілісінде талқыланды  « __ »______ 2015 ж. № __ хаттама  

Кафедра меңгерушісі___________ Кабиева С.К., «____»______2015 ж. 

 

 

Тау-кен факультетінің əдістемелік кеңесі мақұлданды «____»______________2015ж.       № _______ хаттама  

Төраға _________ Такибаева А.Т.        «____»____________ 2015 ж. 

 

 

  

 

Өнеркəсіптік экология жəне химия кафедрасымен келісілген Кафедра меңгерушісі ___________  Кабиева С.К., «___»_______2015 

 

  

 

  

Оқытушы туралы мəліметтер жəне байланыс ақпарат 

Кабиева Сауле Казжановна, ӨЭ жəне Х кафедрасының доценті, х.ғ.к.; 

Малыбаева  Марьяш  Кадыркеновна  ӨЭ  жəне  Х  кафедрасының  аға 

оқытушысы; 

Карилхан  Айдынгул    ӨЭ  жəне  Х  кафедрасының  аға  оқытушысы,  техника 

жəне технология магистрі. 

Сұлтанмахмұт Ақмарал, ӨЭ жəне Х кафедрасының ассистенті, педагогика 

ғылымдарының магистрі. 

 

ӨЭ жəне  Х кафедрасы ҚарМТУ 5 корпусында (Терешкова 19) орналасқан, 32 ауд., байланыс телефоны 56-79-32. 

 

Пəннің еңбек сыйымдылығы 

 

Пəннің сипаттамасы 

«Химия» пəні 5В073000  –   «Құрылыс материалдарын, бүйымдарын жəне 

конструкцияларын өндіру » мамандығының базалық пəндердің меңгеру кезінде 

пайдаланылатын циклына кіреді. 

 

Пəннің мақсаты 

«Химия»  пəні  студенттерді  химияның  заңдылықтарының  негіздерімен 

теориялық жағынан дайындау  мақсатын алға қояды. 

 

Пəннің міндеттері 

Пəннің міндеттері мынадай:  

-  заттың  құрылысы  туралы,  органикалық  емес  заттардың  негізгі  кластары 

туралы, химиялық реакциялардың заңнамалары туралы, ерітінділер мен тотығу-

тотықсыздану  процестеріндегі  құбылыстар  туралы  білімді    қалыптастыру 

жолымен химиялық  ойлауды дамыту. 

        Берілген пəнді оқу нəтижесінде студенттер міндетті: 

- химия ғылымының дамуы туралы  

-  жаратылыстану ғылымындағы химия орны 

 -  химиялық құбылыстарды зерттеу əдістері   

-  химия ғылымының табиғатты зерттеу жəне техника дамуындағы маңызы; 

-  Қазақстандағы    химия  ғылымының    мəселелері  туралы  түсінікке  ие            

болуға; 

-негізгі анықтамалар мен химия заңдарын;  

-органикалық емес қосылыстар-дың номенклатурасы мен қасиеттерін;  

Семестр


 

Кредиттер

 

саны


 

ECTS 


Сабақ түрі 

СӨЖ


 

сағатта


 

рының


 саны

 

Жалпы 

сағат


 саны

 

Бақылау 

түрі


 

Қатынас сабақтарының саны 

СОӨЖ 

сағатта 


рының 

сакны 


Бар 

лық 


сағат 

саны


дəріс 

практикалық 

сабақтар 

зертханалық 

сабақтар 

2 2 - 15 

15 


30  60  30  90 емтиха

н 


 

-атомның құрылысы мен химиялық элементтердің систематикасын; -  химиялық  байланыстың  қазіргі  теориясын;  химиялық  процестердің  жалпы   

заңнамаларын, 

термохимия 

заңдарын, 

процесс 

ықтималдығының 

термодинамикалық  шартын,  қолданылып  жүрген  массаларды  жəне    оның  əр 

түрлі химиялық  процестерге қосымшасын; 

-ерітінділер,  тотығу-тотықсыздану  реакциялары  мен  электр-химиялық 

процестер туралы ілімге қатысты, негізгі түсініктер мен заңдар туралы білуге;  

-  деректерді    жіктеуді,  есептің  типін    анықтауды,  оны  шешу  алгоритмін 

құрастыруды;  электролиттік  диссоциация  теңдеулерін,  алмасу  реакциялары-

ның,  гидролиздің  молекулалық  жəне  иондық  теңдеулерін,  тотығу-тотықсыз-

дану реакциялары теңдеулерін, радиоактивті ыдырауды құрастыруды;  

-  ерітінділер    мен  гетерогенді    жүйелердегі  тепе-теңдік  константалары  үшін 

өрнекті  жазуды, оның термодинамикалық параметрлері бойынша реакцияның  

өту  ықтималдығын  бағалауды;  қауіпсіздік  техникасының  ережелерін  сақтап 

тəжірибелер  өткізуді істей білуге; 

–  оқу  жəне  арнайы  əдебиеттермен  өзіндік  жұмыс  істеудің;  экспериментті 

жоспарлау  мен  жүргізудің;  экспериментті  жоспарлау  мен  жүргізудің,  оның 

нəтижелерін түсіндірудің, есептік жəне теориялық сипатты химиялық есептерді 

шешудің  практикалық дағдыларды меңгеруге. 

 

Пререквизиттер 

Берілген  пəнді  оқу  үшін  келесі  пəндерді  (бөлімдерді  (тақырыптарды) 

көрсетумен) меңгеру қажет: 

Пəн 


Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 

1.Химия 


Мектеп бағдарламасы щенберінде 

2.Математика  

Мектеп бағдарламасы щенберінде 

3.Физика 

Мектеп бағдарламасы щенберінде 

 

 

Постреквизиттер 

  «Химия»  пəнін  оқу  кезінде  алынған  білімдер  келесі  пəндерді: «Жоғарғы 

молекулалық  қосылыстар  химиясы», «Стандарттау,  сертификаттау  жəне 

метрология»   меңгеру барысында қолданылады. 

 

Пəннің тақырыптық жоспары 

 

Бөлімнің (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, с. 

Дəрістер

Практика


лық саб. 

Зертханалық 

саб. 

ОСӨЖ СӨЖ


№1  Дəріс    Кіріспе.  Химияның  негізгі 

ұғымдары мен заңдары. 

Бейорганикалық қосылыстардың негізгі 

кластары. 

1 -  -  - 

№2 дəріс  Заттың құрылысы. Д.И.Менделеевтің 

3 -  -  -  

периодтық заңы жəне атом құрылысы . Химиялық байланыстар 

№3 дəріс Химиялық термодинамика.  

Химиялық реакциялардың 

энергетикасы. Процестердің өздігінен 

орындалу шарттары 

2 -  -  - 

№4 дəріс Химиялық кинетика. реакция жылдамдығы жəне оны реттеу əдістері. 

Катализаторлар жəне каталитикалық 

жүйелер 

1 -  -  - 

№5 дəріс Химиялық жəне фазалық тепе-теңдіктер 

1 -  -  - 

№6 дəріс Ерітінділер. Электролиттер. Тұздар гидролизі. Электролиттік 

диссоциация. Концентрация. 

3 -  -  - 

№7 Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Электрліхимиялық процестер  

2 -  -  - 

№8 дəріс Металдардың жалпы қасиеттері. Құймалар. Металдардың 

коррозиясы 

2 -  -  - 

№1 зертханалық сабақ  Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары 

 -

 

          4 №2 зертханалық сабақ  Металдың  эквиваленттік массасын анықтау. 

          -

 

 4 

- 2 


№3 зертханалық сабақ Химиялық  

кинетика. Химиялық тепе-теңдік. 

-

  4

 

- 2 №4 зертханалық сабақ  Ерітінділер - -

 

 4 

- 2 


№5 зертханалық сабақ  Ионалмасу  

реакциялары. Тұздар гидролизі 

         - 

 4

 - 2 

№6 зертханалық сабақ  Тотығу-

тотықсыздану реакциялары. 

- 

 4

 - 2 

№7 зертханалық сабақ  Гальваникалық 

элементтер. Коррозия 

- 

2 - 


№8 зертханалық сабақ  Сулы 

ерітінділердің электролизі 

- 

4 - 


№1 ОСӨЖ  Кіріспе. Химия 

жаратылыстану ғылымы ретінде. 

Химиялық құбылыстар. Қазіргі химия 

мəндеттері. 

- -  -  6 

№2 ОСӨЖ Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары.  

- -  -  6 

№3 ОСӨЖ Заттың құрылысы. Д.И.Менделеевтің периодтық заңы жəне 

атом құрылысы. Химиялық 

байланыстар.Ядролық химия. 

- -  -  6 

№4 ОСӨЖ Химиялық үрдістердің  жалпы заңдылықтары. Негізгі 

термодинамикалық түсініктер. 

термохимия жəне термодинамика. 

химиялық кинетика. Химиялық тепе-

теңдік 

- -  -  6 

 

№5 ОСӨЖ Су. Ерітінділер. Ерітінділер концентрациялары. Электролиттер. 

Тұздар гидролизі. Электролиттік 

диссоциация 

- -  -   

№6 ОСӨЖ  Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Электрліхимиялық 

процестер 

- -  -  6 

№7 ОСӨЖ  Металдардың жалпы қасиеттері. Құймалар. Металдардың 

коррозиясы 

- -  -  7 

№1 Аралық бақылау  

№2 Аралық бақылау - 

БАРЛЫҒЫ: 

15 -  15 30 

30 


 

Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі 

1 Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары 

2 Металдың эквиваленттік массасын анықтау 

3 Химиялық кинетика. 

Химиялық тепе-теңдік 

4 Ерітінділер 

5 Ионалмасу  реакциялары. Тұздар гидролизі 

6 Тотығу-тотықсыздану реакциялары 

7 Гальваникалық элементтер. Коррозия 

8 Сулы ерітінділердің электролизі 

Зертханалық сабақтар тізімі: 

1.Бейорганикалық заттардың негізгі кластары  

2.Металдың эквиваленттік массасын анықтау.  

3.Химиялық кинетика. Химиялық тепе- теңдік.  

4.Ертініділер.  

5.Ионалмасу реакциялары. Тұздар гидролизі.  

6. Тотығу – тотықсыздану реакциялары 

6.Гальваникалық элементтер. Коррозия.  

7.Сулы ерітінділер гидролизі  

 

СӨЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыбы 

1Химиялық негізгі түсініктер жəне заңдылықтар. Мырыштың эквиваленттік  

массасын анықтау. 

2 Атом құрылысы. 

3 Химиялық байланыс. 

4 Термодинамика. 

5 Химиялық кинетика негіздері. 

6 Ерітінділер. Ерітінді концентрациясын анықтау. 

7 Тотығу-тотықсыздану реакциялары. 

8 Электрохимия. 

 

Студенттердің білімін бағалау критерийлері 

Пəн бойынша емтихан бағасы аралық бақылау (60% дейін) жəне қорытынды 


 

аттестаттау  (емтихан) (40% дейін)  бойынша  үлгерімнің  ең  жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталады жəне кестеге сəйкес  100% дейін 

мəнді құрайды.  Пəн бойынша тапсырмаларды орындау жəне тапсыру кестесі 

Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты жəне 

мазмұны 

Ұсынылатын 

əдебиет 

Орындалу 

ұзақтылығы

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

 

БаллЛекция 

конспектісі 

тексеру 

Пəн 


материалының  

меңгерілу 

деңгейін 

тексеру 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілер

і 

1 апта 


Ағымдағы 

4,6,12,15 

апталар 

 

Жазбаша жауап алу №1 

Теориялық 

білімдерді 

жəне 


практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілер

і 

2 апта Ағымдағы 2 

апта 


 

№1 


зертханалық 

жұмысты 


орындау  

Теориялық 

білімдерді 

жəне 


практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілер

і 

2 апта Ағымдағы 2 

апта 


 

№2 


зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді 

жəне 


практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілер

і 

1 апта Ағымдағы 3 

апта 


 

Жазбаша жауап 

алу №2 

Теориялық білімдерді 

жəне 


практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілер

і 

2 апта Ағымдағы 5 

апта 


 

№3 


зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді 

жəне 


практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілер

і 

2 апта Ағымдағы 5 

апта 


 

СӨЖ тапсыру 

№1 

Теориялық білімдер мен 

Бақыланатын 

сабақтар 

1байланыс 

сағаты 

 

 6 апта 

 


 

 машықтану 

дағдыларын 

тексеру 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілер

і 

Ағымдағы №4 

зертханалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді 

жəне 

практикалық қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілер

і 

2 апта 


 

 

Ағымдағы 7 апта 

 

№5зертханалық жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді 

жəне 

практикалық қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілер

і 

2 апта 


Ағымдағы 9 

апта 


 

Жазбаша жауап 

алу №3 

Теориялық білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

конспектілер

і 

2 апта 


Ағымдағы 10 

апта 


 

№6 


зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді 

жəне 


практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілер

і 

2 апта Ағымдағы 11 

апта 


 

Жазбаша жауап 

алу №4 

Теориялық білімдерді 

жəне 


практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілер

і 

1 апта Ағымдағы 12 

апта 


 

№7 


зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді 

жəне 


практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілер

і 

2 апта Ағымдағы 13 

апта 


 

СӨЖ тапсыру 

№2 

 

Теориялық білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

тексеру 


Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар 

мен дəрістер 

1байланыс 

сағаты 

 

 Ағымдағы 13 

апта 


 

 

конспектілері 

№8 


зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді 

жəне 


практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар 

мен дəрістер 

конспектілер

і 

2 апта Ағымдағы 14 

апта 


 

Аралық 


бақылау 

Теориялық 

білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

бекіту 


[1],[2],[4], 

[5],[6],[7] 

конспектті 

лекциялар 

1 біріккен 

сағаттар 

Аралық 

7, 14 


апта 

 

Емтихан Пəн 

материалының  

меңгерілу 

деңгейін 

тексеру 

Негізгі жəне 

қосымша 

əдебиеттің 

жалпы тізімі 

2 біріккен 

сағат 

Қоры 


тынды 

Сессия 


кезеңін 

де 


 

 

Саясат жəне процедуралар 

 

«Химия» пəнін оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды өтінеміз: 

1

 

Сабаққа кешікпей келуді. 2

 

Дəлелді  себепсіз  сабақ  босатпауды,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3

 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4

 Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сəйкес  бақылаудың  барлық 

түрлерін тапсыру. 

5

 

Жіберілген  практикалық  жəне  зертханалық  сабақтар  оқытушы  белгілеген уақытта қайта тапсыру. 

6

 Оқытушының рұқсатынсыз аудиториядан себепсіз шықпау. 

7

 Курстастармен жəне оқытушылармен шыдамды, ашық болу керек. 

 

Негізгі əдебиет тізімі

 

1.Аханбаева К.А. Жалпы аноганикалық химия – Алматы, 1999ж, -558 б. 2.Бірімжанов Б.А., Нурахметов Н.Н. Жалпы химия – Алматы, Ана тілі, 1992 – 

624 б. 


3.Ахметов  Н.С.  Общая  и  неорганическая  химия/  Учеб. 2-е  изд.  перераб.и  доп. 

М. Высшая школ; 1988. – 369 С. 

4.Рэмсден Э.Н. Начала современной химии. – Л.: 1989.- 784 С. 

5.Глинка Н.Л. Общая химия. – М.: Интеграл – Пресс, 2009. – 752 С. 

6.Угай Я.А. Общая химия. Учеб. 2 – е изд., перераб. и доп. М: Высшая школа. 

1984. – 410 С 

7. Гельфман М.И.,Юстратов В.П. Химия.- СПб.: Лань, 2008. – 480 С. 

8.  Васильева  З.Г.  Лабораторные  работы  по  общей  и  нероганической  химии. – 

М,: «Химия!, 1979. – 336 С. 


10 

 

9. Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. 2- е изд. – Л.: Химия, 1978. – 240 С 

10.Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. – М.: Интеграл – Пресс, 

2009. 240 С. 

 

Қосымша əдебиет тізімі 

1.Бірімжанов Б.А., Нұрахметов Н.Н., Мұратбеков.  Жалпы жəне анорганикалық 

химияның теориялық кіріспесі – А.: 1977. – 358 бет, 1992 – 624 б. 

2.Шайхутдинов  Е.М.,  Хұсайынова  С.Х. – Органикалық  химия. – А.:  ҚазҰТУ, 

2001. – 262 бет. 

3.Коровин Н.В. Общая химия. – М.: Высшая школа, 2002. 560 с. 

4.Карапетьянц А.А. Составление химических уравнений, А.: «Высшая школа», 

1988ж. 

5.Романцева  Л.М.  и  др.  Сборник  задач  и  упражнений  по  общей  химии. – М.: Высшая школа, 1991. – 43 с. 

6.Любимова  Н.Б.  Вопросы  и  задачи  по  общей  и  нероганической  химии. – М.: 

Высшая школа, 1990. – 352 с. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


11 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША 

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

(SYLLABUS) 

 

 

Him1211 «Химия» пəні  

ZhT 3  «Жалпы техникалық» оқу модулі 

 

 

  

 

  

 

  

 

 31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. 

Баспаға ______    20__ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана 

Көлемі  ___ оқу бас. п.  № __________ тапсырыс 

   Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 

100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56 

 

 

  

 

  

 

  

12 

 

 


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал