Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы, Қармту ректорыжүктеу 76.95 Kb.

Дата12.09.2017
өлшемі76.95 Kb.

Қазақстан республикасы Білім жəне ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік тезхникалық университеті  

 

  

 

 

БЕКІТЕМІН  

Ғылыми кеңес төрағасы, 

ҚарМТУ ректоры 

__________Газалиев А.М. 

_____________ 2016 ж. 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS)  

 

 

TPUZhB 3217  Табиғатты пайдалануды ұйымдастыру, жоспарлау жəне басқару    пəні

                   

 

TG 10 Табиғи-ғылыми  модулі                                               

5В073100 – Тіршілік əрекеті қауіпсіздігі жəне  

қоршаған ортаны қорғау мамандығы 

              

 

Тау-кен факультеті  

Өнеркəсіптік экология жəне химия кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

 2016 

Алғы сөз 

 

Оқыту  бағдарламасы  əзірлеген:  аға  оқ,  т.ғ.к  Цой  Н.К.,  доцент,  х.ғ.к.  Оралова А.Т., аға оқ. Ауелбекова А.Ж.,  аға оқ. Суимбаева А.М. 

 

 «Өнеркəсіптік экология жəне химия» кафедрасының мəжілісінде талқыланған  

«06» қаңтар 2016 ж. № 9 хаттама  

Кафедра меңгерушісі___________ Кабиева С.К.  «06» қаңтар 2016 ж. 

 

  

Тау-кен факультетінің оқу-əдістемелік кеңесі мақұлдаған «22» қаңтар 2016 ж.       № 7 хаттама  

Төраға _________ Такибаева А.Т.  «22» қаңтар 2016 ж

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Оқытушы туралы мəлімет жəне қатынас ақпараты 

Цой Наталья Константиновна, т.ғ.к., аға оқыт.; 

Ауелбекова Арайлым Жоровна, жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқыт. 

 

«Өнеркəсіптік  экология  жəне  химия»  кафедрасы  ҚарМТУ-дың 5-ші  корпусында  орналасқан (Терешкова к., 19), 8 аудитория, байланыс телефоны 56-79-32. 

 

Пəннің еңбек көлемділігі 

 

Пəн сипаттамасы 

«Табиғатты пайдалануды ұйымдастыру, жоспарлау жəне басқару» пəні  жалпы білім беру 

циклі мен таңдау бойынша модулге  жатады. 

 

Пəн мақсаты 

«Табиғатты  пайдалануды  ұйымдастыру,  жоспарлау  жəне  басқару»  пəнінің  негізгі 

мақсаттары  заманауи  өндіріс  жағдайларында  табиғатты  пайдалануды  жоспарлау  жəне  басқару, 

негізігі ұйымдастыру үрдісін қолданбалы қолдануды жəне оқуды қояды 

 

Пəн міндеттері 

Осы пəнді оқыту нəтижесінде студенттер: түсінік болу қажет 

-  табиғатты  пайдалануды  ұйымдастыру,  жоспарлау  жəне  бағалаудың  негізгі  мəселелері 

туралы; 

білу қажет: 

 

экономикалық жоспарлаудың негізгі жағдайын; жер қойнауын, минералды, су жəне жер ресурстарын  оңтайлы  пайдалану  мен  қорғау  бойынша  жоспарлардың  жасалуының  ретті,  ауа 

бассейнін қорғау бойынша; жасай білу қажет: 

-  табиғатты  қорғау  қызметінің  барлық  бағыттары  бойынша  əдеби  жəне  құжаттама 

нормативтерін пайдалану; табиғатты қорғау іс-шараларын жоспарлау жəне ұйымдастыру;  

 

практикалық дағдыларды меңгеру қажет  

-  қоршаған  ортаны  құраушыларды  оңтайлы  қолдану  мен  қорғау  бойынша  жоспарларды 

құрастыру;  

 

Пререквизиттер 

Берілген  пəнді  оқу  үшін  келесі  пəндерді  меңгеру  қажет:  экология  жəне  тұрақты  даму, 

өнеркəсіп салалары экологиясы. 

 

Постреквизиттер 

«Табиғатты  пайдалануды  ұйымдастыру,  жоспарлау  жəне  басқару»  пəнін  меңгеру 

барысындағы  білім,  келесі  оқитын  пəндерді  «Экологиялық  құқық  жəне  құжаттама»,  жəне 

«Қоршаған орта мониторингі» меңгеру барысында қолданылады. 

 

Семестр


 

Кредиттер

 

саны


  

ECTS 


Сабақтардың түрі 

СӨЖ


 са

ғатт


ар

 

саны 

Жалпы


 

сағат


тар

 сан


ы

 

Бақылау түрі

 

Байланыс сағаттардың саны СОӨЖ 

сағаттарының 

саны 

Барлығы 


сағаттар 

саны 


дəрістер 

Тəжірбиелік 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

5 3 


15 


30 

 

45 90  45 135 

Емт 


Пəннің тақырыптық жоспары 

Тарау атауы, (тақыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек көлемділігі, сағ. 

дəріс тəжірбиелік зертханалық  СОӨЖ СӨЖ

1 Кіріспе дəріс 1 Тəжірбиелік жұмыс № 1 

Тəжірбиелік жұмыс № 2  

2 Табиғатты пайдалануды басқарудың экономикалық  механизмі. Табиғатты пайдалануды басқарудың 

экономикалық  механизмінің ұстанымдары 

1 - 

-  - 


Тəжірбиелік жұмыс № 3 

Тəжірбиелік жұмыс № 4 

Табиғатты пайдалануды жоспарлау, болжау: көп жүйелі есептер шешімдері мен талдау; «жыртқыш-

құрбан» экожүйе динамикасын моделдеу. Жүйедегі 

тепе-теңдігі   

- - 


-  8 

3 Қоршаған ортаның ластануына рұқсат беру тəртібі. Экологиялық  лицензиялау 

2 - 


-  - 

Тəжірбиелік жұмыс № 5  

Өлшенген оргафов көмегімен экожүйелерді моделдеу. Орграфов базасында əлеумет-эколого-экономикалық 

жүйелерін дамуынын болжамы 

- - 

-  4 


4 Экологиялық менеджмент ұғымы: негізін анықтау,  

функциясы жəне принципі.  Экологиялық  менеджмент 

кəсіпорында.  Менеджер-эколог  кəсіпорында. 

Шаруашылық қызметіндегі экологиялық сүйемелдеу 

ұғымы. 


3 - 

-  - 


Тəжірбиелік жұмыс № 6  

Табиғат пайдалану комплексті бағдарламаларын қалыптастыру: кешенді аумақтық табиғат қорғау 

бағдарламасын оңтайландыру 

- - 

-  2 


Табиғат қорғау мəселесін шешу кезінде аумақтық 

тəсілдеме 

- - 


-  1 

Қоршаған ортаны қорғаудың жергілікті мəселелерін құрлымдау жəне жүйелі талдау; бағдарламаларды 

дайындаудың мақсатты кезеңіне сараптық бағалау 

- - 

-  1 


5 ҚР қоршаған ортаны басқарудың мүшелері 3 

- - 

Тəжірбиелік жұмыс № 7 

Жергілікті табиғатты пайдалануда инвестиционды 

жобаны жүзеге асыруды басқару, жергілікті табиғатты 

пайдалану бағдарламасын жүзеге асыру үрдісінде 

түзетім 


- - 

-  9 


6 Халықаралық үлгі  ISO 14000 

Тəжірбиелік жұмыс№ 8 

Табиғат қорғау бағдарламасыны орындау мен сенімділік көрсеткіші; табиғатты пайдалану 

бағдарламасын орындау үрдісіндегі қаржылық маневр 

- - 

-  8 


Табиғат қорғау бағдарламасын қаржыланжыру - 

-  - 

7 Экологиялық менеджмент жүйесінің үлгісі  ISO 

14000 


1 - 

-  - 


Тəжірбиелік жұмыс № 9 

Табиғатты пайдалануды жоспарлау жəне ұйымдастыру, басқарудың жалпы қағидалары 

- - 


-  10 

8 Экологиялық менеджменттің концепциялық жүйелері жəне базалық элементтері 

1 - 


-  - 

Тəжірбиелік жұмыс № 10 Тарау атауы, (тақыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек көлемділігі, сағ. 

дəріс тəжірбиелік зертханалық  СОӨЖ СӨЖ

9 Табиғат қорғау қызметін басқаруда шет елдік 

тəжірбиелілік 

1 - 


-  - 

Тəжірбиелік жұмыс № 11 

БАРЛЫҒЫ:  15 

30 


45 


45 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтар тізімі 

1) Ауа ортасының ластануын экономикалық бағалау. Төлем түрлері;  

2 Пайдалы қазбаларды бағалаудың экономикалық негіздері; 

3) Жер ресурстарын экономикалық бағалау.Жер төлемі жəне құны; 

4) Су ресурстарын экономикалық бағалау.Төлем түрлері; 

5) Шаруашылық есебі; 

6) Өнімнің өзіндік құны. Кіріс жəне рентабельдігі; 

7) Негізгі қорларды бағалау  жəне есепке алу;  

8) Негізгі қорларды пайдаланудағы экономикалық тиімділік; 

9) Рұқсат етілмеген жер қоймаларында сақтау кезінде жəне шикі мұнайды өртеу кезінде ауа 

бассейініне келтірілген зиян мөлшерін анықтау;  

10)  Мұнай  өнімдерімен  ластау  кезінде  жер  ресурстарына  зиян  келтіру  мөлшерін 

анықтау,қыртыс суларын рұқсат етілмеген жер қоймаларына орнату; 

11) Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың перспективті жобаларын жасау; 

 

Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пəн бойынша емтихан бағасы межелік бақылаулар бойынша максимум көрсеткіштер (60%-

ға дейін) мен қортынды аттестаттаудың (емтихан) (40%-ға дейін) сомасы ретінде анықталады жəне 

кестеге сəйкес 100%-ға дейінгі мəнді құрайды. 

 

Пəн бойынша тапсырмаларды орындау жəне тапсыру кестесі 

Бақылау түрі  

Тапсырманың 

мақсаты жəне 

мазмұны 

Ұсынылған 

əдебиеттер  

Орындау 


ұзақтылығы 

Бақылау түрі 

Бақылау 

түрі 


Баллдар

№ 1…11 


практикалық 

жұмыстарды 

орындау 

Теориялық 

білімдері мен 

практикалық 

қабілеттерін 

бекіту 


Дəрістердің қыс-

қаша жазбалары, 

бақыланатын 

тақырыптар 

бойынша сабақ 

материалдары 

1 жұмысқа 1,5 

апта 


 

Ағымдағы 

2,4,5,6,8, 

9,10,11, 

12,13,15 

апталар 


35 

 № 1…11 СӨЖ 

есептері 

Теориялық 

білімдері мен 

практикалық 

қабілеттерін 

бекіту 


Дəрістердің қыс-

қаша жазбалары, 

бақыланатын 

тақырыптар 

бойынша сабақ 

материалдары 

1 байланыс 

сағатқа  1 модуль

Ағымдағы 

3, 6, 9, 12, 

15 

апталар 


№ 1, 2 бақылау 

жұмыстарын 

орындау 


Теориялық 

білімдері мен 

практикалық 

қабілеттерін 

бекіту 

Дəрістердің қыс-қаша жазбалары, 

бақыланатын 

тақырыптар 

бойынша сабақ 

материалдары 

1 байланыс 

сғатқа 1 бақылау 

жұмысы 


Ағымдағы 

5, 10,  15 

апталар 

15 


Аралық 

бақылау № 1, 2 

Теориялық 

білімдері мен 

практикалық 

қабілеттерін 

бекіту 

[1]…[5] 


дəрістердің 

қысқаша 


жазбалары 

1 контактный час 

на сдачу 1 

рубежного 

контроля 

Ағымдағы  

7, 14 

апталар 
Бақылау түрі  

Тапсырманың 

мақсаты жəне 

мазмұны 


Ұсынылған 

əдебиеттер  

Орындау 

ұзақтылығы 

Бақылау түрі 

Бақылау 


түрі 

Баллдар


Емтихан  

Пəн материалын 

меңгеруді 

тексеру 


[1]… [5] 

дəрістердің 

қысқаша 

жазбалары 

2 байланыс 

сағаты 


Қорытынды  

Сессия 


кезінде 

40 


Барлығы 

 

  

 

 100 

 

Саясат жəне процедуралар 

«Табиғатты  пайдалануды  ұйымдастыру,  жоспарлау  жəне  басқару»»  пəнін  оқу  кезінде  келесі 

ережелерді ұстануды сұраймын: 

1 Сабаққа кешікпеу. 

2  Сабақтан  дəлелді  себепсіз  қалмау,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа  жағдайларда 

түсіндірме хат ұсынуды. 

3 Сабақтың барлық түрлеріне қатысу студент міндеттерінің қатарына жатады. 

4 Оқу процесінің күнтізбелік кестесіне сəйкес барлық бақылау түрін тапсыру. 

5 Қатыспаған практикалық жəне зертханалық сабақтарды оқытушы көрсеткен уақытта өтеу. 

 

Негізгі əдебиет тізімі 

1) Тонкопий М.С. Экономика природопользования: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 

2010. – 475 с. 

2) Сагимбаев Г.К. Экология и экономика. – Алматы: Қаржы-қаражат, 2011. – 144 с. 

3) Гирусов Г.К и др. Экология и экономика природопользования. – Москва: ЮНИТИ, Закон и 

право, 2010. – 455 с. 

 

Қосымша əдебиет тізімі 

 

4)  Оралова  А.Т.,  Цой  Н.К.,  Кенесбаева  А.М.  Природопользование  Учебное  пособие. – 

Караганда: Изд-во КарГТУ, 2005. – 109  с. 

5)  В.В.Глухов,  Т.В.Лисочкина,  Т.П.Некрасова  Экономические  основы  экологии. – Санкт-

Петербург, 2009. – 355 с 

 


 

 

  

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

ТРЕЕВ 3217 «Табиғатты пайдалануды ұйымдастыру, жоспарлау жəне басқару» 

 

TG 10 Табиғи-ғылыми  модулі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. 

Баспаға ______    20__ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана  

 Көлемі  ___ оқу бас. п. 

№ __________ тапсырыс    Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 

100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56  

 

 


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал