Баянауыл аудандық газетіжүктеу 0.59 Mb.

бет6/6
Дата14.01.2017
өлшемі0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6

Біздің мекен жайымыз: Баянауыл ауылы, Қ.И.Сəтбаев көшесі 28, телефоны 

9-14-59

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отдел внутренних дел Баянаульского района проводит отбор кандидатов на учебу 

в высшие учебные заведения МВД РК

В настоящее время в системе МВД функционируют 4 высших учебных заведений 

Алматинская академия МВД РК, Карагандинская академия МВД РК, Костанайская 

академия МВД РК и Актюбинская акадимия МВД РК.

Алматинская академия МВД РК  осуществляет подготовку кадров по специальности 

«Правоохранительная деятельность» по специализациям: оперативно-розыскной и 

информационные системы.

Карагандинская  академия  МВД  РК  осуществляет  подготовку  кадров  по 

специальности  «Правоохранительная  деятельность»  по  специализациям: 

следственно-криминалистической и оперативно-криминалистической.

Костанайская  академия  МВД  РК  осуществляет  подготовку  кадров  по 

специальности  «Правоохранительная  деятельность»  по  специализациям: 

административно-правовой.

Актюбинский юридический институт МВД РК осуществляет подготовку кадров 

по  специальности  «Правоохранительная  деятельность»  по  специализациям: 

информационные системы, радиотехника, электроника и телекоммуникация.

Отбор и прием кандидатов: на учебу в учебные заведения МВД РК производится 

из  числа  граждан  РК,  имеющих  общее  среднее,  начальное  профессиональное 

образование,  среднее  профессиональное  образование,  отвечающие  требованиям, 

предъявляемым  к  сотрудникам  органов  внутренних  дел,  годных  по  состоянию 

здоровья к военной службе и учебе. При этом в учебные заведения принимаются 

граждане  до 25 лет  достигшее 17 лет  по  состоянию  на 31 декабря  в  год 

поступления.

Лиц, изъявивших желание поступать в учебные заведения МВД РК, просим 

обращаться в группу кадровой работы ОВД Баянаульского района в с.Баянаул 

ул.К.И.Сатпаева 28, телефон 9-14-59

СОТ КАБИНЕТI 

2015 жылғы қаңтар айынан бастап Халыққа қызмет көрсету орталықтарының барлығында 

ҚР  электрондық  сот  ісін  жүргізуді  дамыту  мен  сот  төрелігінің  айқындылығын  анықтау 

мақсатында, «ХҚКО»  РМК  мен  ҚР  Жоғарғы  Сотының  арасында  «Сот  кабинеті»  біріккен 

жобасы іске асырылғанын мəлімдейміз.

Жобаның  щеңберінде,  ХҚКО  жүгінген  қызмет  алушылар  алдағы  кезде 2011 жылдан 

бастап «Е-gov» порталында іске асырылған «Сот кабинетінің» мүмкіндіктері туралы ақпарат 

алулары тиіс.

Қазіргі таңда, ҚР Жоғарғы Сотының сайтында www.sud.gov.kz сілтемесі бойынша өтіп, 

əркім «Сот кабинеті» бөлімінде соттың алғашқы сатысына талап арыздарды беруден бастап 

бақылау тəртібінде сот актілерін қарастыруға дейін азаматтық сот істерін жүргізу бойынша 

қызметтерді  ала  алады.  Жеке  тұлғалар  мен  оның  өкілдері,  заңды  тұлғалардың  өкілдері 

сотқа «Сот кабинеті» сервисінде орналастырылған электрондық үлгілерді толтыру арқылы 

электрондық  құжаттарды  сотқа  ұсынуға  құқылы.  Осы  үшін  көрсетілген  тұлғалар  «Сот 

кабинеті» сервисінде тіркелулері қажет.

«Сот  кабинетінде»  авторизациялау  ЖСН  немесе  БСН  жəне  пароль  көмегімен  жүзеге 

асырылады.  Заңды  тұлғалардың  өкілдері  өтініш  берген  кезде  авторизация  БСН  арқылы 

жүзеге асырылады.

Осы  бағыттағы  ХҚКО  қызметкерлерінің  міндеті – тұрғындарға  «Сот  кабинетіндегі» 

сервистер мен мүмкіндіктер, сондай-ақ электрондық өтініштерді беру кезінде техникалық 

сүйемелдеуді  көрсету  туралы  ақпарат  беру.  Осы  ақпаратты  ұсынған  кезде  өзіне-өзі 

қызмет  көрсету  бұрышының  ХҚКО  қызметкерлері  электрондық  цифралық  қолтаңба 

алуға көмектеседі, өйткені «Сот кабинетінде» жұмыс істеу үшін тіркелу мен авторизация 

ЭЦҚ  арқылы  жүргізіледі.  Жеке  куəліктегі  электрондық  чипке  жазылган  ЭЦҚ  бойынша 

электрондық сервиске кіру іске асырылған жоқ.

Сервисті қолданушы «Сот кабинетінде» электрондық құжаттарды тапсырып, авторизация 

процедурасынан өткеннен кейін сотқа жүгінуіне болады:

1) 

талап арызбен;2) 

сот отырысының хаттамасын ұсыну туралы өтінішпен;

3) 

сот отырысы хаттамасының ескертуімен;4) 

өтінішпен.

Қолданушымен енгізілген файлдың форматы *doc, *docx, *pdf, *jpeg сай келуі қажет. Əр 

файлдың максималды көлемі 10 MB аспауы тиіс.

«Электрондық  үкімет»  төлем  шлюзы  арқылы  мемлекеттік  баж  салықтарының  төлемі 

электрондық үлгіде өтініштерді толтырганнан кейін жүргізіледі.

Өтініштерді толтырған кезде жолдарды таңдап алу шешімі өтініш берішімен қабылданады. 

Электрондық өтініштерді толық емес жəне қате толтыру жауапкершілігі өтініш берушілерге 

жатады.

Талап  арыздардың  (өтініштердің)  аппеляциялық/жеке  шағымдардың,  кассациялық шағымдар, қадағалау тəртібінде сот актілерін қарастыру туралы қолдау хаттардың, жаңадан 

ашылған  сот  актілерін  қарастыру  туралы  өтініштердің  жіберілгенін  растау  жіберілген 

жөнінде талонның қалыптасуы болып табылады.

Өтініштердің  дұрыс  толтырылуы  мен  оның  мағынасына  қатысты  мəселелер  бойынша 

барлық қалған кеңестерді Call-centre – 1401 (Сот органдарының коллорталығы) көрсетеді, 

онда  кəдімгі  (стационарлық)  телефоннан  телефон  шалуға  болады.  Сот  органдарының 

коллорталығына ұялы телефон арқылы қоңырау шалу үшін 8 (7172) 710-000 теру қажет.

Біздің  мекен  жайымыз:  Баянауыл  ауылы  Сəтбаев  көшесі 49 «ХҚКО»  Баянауыл 

бөлімі.

СУДЕБНЫЙ КАБИНЕТ

С января 2015 года в целях обеспечения прозрачности правосудия и развития электронного 

судопроизводства  в  РК  в  Центрах  обслуживания  населения  повсеместно  реализован 

совместный проект «Судебный кабинет» между РГП «ЦОН» и Верховным Судом РК.

В рамках проекта, обращающиеся в ЦОН услугополучатели должны быть информированы 

о  возможностях  «Судебного  кабинета»,  который  изначально  был  реализован  на  портале 

«Е-gov» с 2011 года.

На сегодня, пройдя по ссылке www.sud.gov.kz, на сайте Верховного Суда РК, каждый может 

получать услуги по гражданскому судопроизводству в разделе «Судебный кабинет», начиная 

от  первоначальной  подачи  искового  заявления  в  суды  первой  инстанции  до  пересмотра 

судебных  актов  в  порядке  надзора.  Физические  лица  и  их  представители,  представители 

юридических  лиц  вправе  представлять  в  суд  электронные  документы,  посредством 

заполнения  электронных  форм,  размещенных  в  сервисе  «Судебный  кабинет».  Для  этого 

указанным лицам необходимо зарегистрироваться в сервисе «Судебный кабинет».

Авторизация в «Судебный кабинет» осуществляется с помощью ИИН или БИН и пароля. 

При  подаче  заявления  (обращения)  представителям  юридического  лица  авторизация 

осуществляется посредством БИН.

Обязанность  работников  ЦОН  в  данном  направлении – информирование  населения 

о  возможностях  и  сервисах  «Судебного  кабинета»,  а  также  оказание  технического 

сопровождения  при  подаче  электронных  заявлений  (обращений).  При  предоставлении 

данной  информации  сотрудники  ЦОН  на  уголках  самообслуживания  также  оказывают 

помощь  в  получении  электронно-цифровой  помощи,  так  как  регистрация  и  авторизация 

для  работы  в  Судебном  кабинете  производится  посредством  ЭЦП.  Вход  на  электронный 

сервис по ЭЦП, записанной на электронном чипе удостоверений личности, не реализован. 

Учет  обратившихся  граждан  (получивших  консультацию,  а  также  зарегистрированных) 

необходимо фиксировать в журнале. Образец журнала направим позже.

Пользователь  сервиса  подачи  электронных  документов  после  прохождения  процедуры 

авторизации в «Судебном кабинете» может обратиться в суд с:

1) 


исковым заявлением;

2) 


заявлением о предоставлении протокола судебного заседания;

3) 


замечанием на протокол судебного заседания;

4) 


обращением.

Формат  файла,  загружаемого  пользователем  должен  соответствовать *doc, *docx, *pdf, 

*jpeg. Максимальный размер каждого файла не должен превышать 10 MB.

Оплата  государственной  пошлины  посредством  платежного  шлюза  «электронного 

правительства» производится после заполнения формы электронного заявления.

Само решение о выборе полей при заполнении заявлений принимается самим заявителем. 

Ответственность  за  неправильное  и  неполное  заполнение  полей  электронных  заявлений 

ложится на заявителя.

Подтверждением  отправки  искового  заявления  (заявлений)  апелляционной/частной 

жалобы, кассационной жалобы, ходатайства о пересмотре судебного акта в порядке надзора, 

заявление  о  пересмотре  судебного  акта  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам  является 

формирование талона об отправке.

Все  дальнейшие  консультации  по  вопросам  корректного  заполнения  заявлений  и  по  их 

содержанию оказывает Call-centre – 1401 (коллцентр судебных органов), на который можно 

позвонить  с  обычного  (стационарного)  телефона.  Чтобы  попасть  в  Коллцентр  судебных 

органов с мобильного телефона, необходимо набрать 8 7172 710-000.Наш адрес: село Баянаул ул.Сатпаева 49 «ЦОН» отдел Баянаульского района.

ЕСКЕ АЛУ


ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: АҒА-АПАЛАРЫ, ТУЫСТАРЫ

Ардақты  əке,  асыл  жар,  Баянауыл  ауылының  тұрғыны Макашев  Арғын  Ғалымжанұлы  қайтыс  болғанына 

28  ақпан  күні 40 күн  толады.  Жаны  жəннатта,  иманы 

саламатта, топырағы мамық болсын. 

Жүзі  жарқын  болған  жақын  жанымыздың  бейнесі 

жүрегімізде мəңгі сақталады.

2015 жылдың 28 ақпан күні Баянауыл ауылында «Мұса Мырза» мешітінде 

сағат 12.00-де марқұмның қырқына арналып, дұға оқылып, ас беріледі.

Алла салды басымызға сынақты,

Жиі еске алсын деп те жылатты.

Қайғысы мен қызығы көп өмір-ай,

Бірде көтеріп, бірде жығып құлатты.

Батальон полиции г.Экибастуза УССО Павлодарской области объявляет 

набор кандидатов в ОВД РК. 

Требование: возраст не старше 25 лет, рост не менее 170 см, гражданство 

РК, годность к воинской службе, образование среднее.ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: Г.ЭКИБАСТУЗ, УЛ.АБАЯ 152. 

СПРАВКИ  ПО  ТЕЛ: (87187) 759185; 759186; 759188; 87779401282, 

с.БАЯНАУЛ 87770819305.

Нотариус  Дюсенбекова  Г.К.  просит  наследников  гр.  Шарибжанова  Жаната Болатовича,  умершего 06.10.2014 года,  подать  соответствующее  заявление  о 

своих намерениях в отношении наследственного имущества по адресу: с.Баянаул, 

ул.Сатпаева 49, тел. 9-22-35, а так же лиц, которые имеют какие-либо сведения о 

наследниках, сообщить о них по вышеуказанному адресу или телефону.12

  27 ақпан 2015 жыл №9 (10660)                                                                                                                    Баянтау

АҚПАРАТТАР

 

ҚҰРЫЛТАЙШЫ: БАЯНАУЫЛ АУДАНЫНЫҢ ƏКІМДІГІ.

МЕНШІК  ИЕСІ: «БАЯНТАУ» 

ГАЗЕТІНІҢ РЕДАКЦИЯСЫ 

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ. 

ДИРЕКТОР 

(РЕДАКТОР)

Р.Қ.ЖАНТЕЛИЕВ

МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ:

Баспа индексі 140300.

Павлодар облысы, Баянауыл 

ауылы, Сəтбаев көшесі, 49 үй.

Газеттің нөмірі «Баянтау» редакциясында компьютермен теріліп, 

беттеледі.

Телефондар: 9-15-50 

(Редактор), 9-20-24 (факс)

Қазақстан  Республикасының  Мəдениет,  ақпарат  жəне  қо-

ғамдық келісім министрлігінің бұқаралық ақпарат құралын 

есепке  қою  туралы 2002 жылы 29 тамызда  №3255-Г  куəлігі 

берілген.

Газетті  есепке  қою  туралы  Қазақстан  Республикасының 

Мəдениет жəне ақпарат министрлігінің №7250-Г куəлігі 2006 

жылғы 18 мамырда берілген.

Алғашқы  есепке  қою  кезіндегі  нөмірі  мен  мерзімі  №64-

09.10.1990 ж.

Қазақстан  Республикасы  Əділет  министрлігі  Павлодар  

облысының  Əділет  департаменті  Баянауыл  ауданының 

Əділет  басқармасының  заңды  тұлғаны  мемлекеттік  тіркеу 

туралы 2012 жылғы 21 желтоқсандағы №190-1945-04-ЖШС 

куəлігі берілген.

Павлодар қаласында, ЖШС «ДОМ ПЕЧАТИ» 

баспаханасында басылады. Ленин көшесі, 143 үй.

Автордың 

пікірі 

редакция 

көзқарасына  сəйкес  келе  бермеуі 

мүмкін. 

Мақалада 

көрсетілген 

ақпараттар 

мен 

деректерге 

авторлар  жауап  береді.  Жарнама 

материалдарының 

 

мазмұнына 

берушілер  жауап  береді.  Редакция 

оқырмандардан 

түскен 

барлық 

хаттарға  тегіс  жауап  беруді  міндетіне 

алмайды. 

Нөмірді əзірлеу барысында интернет 

ресурстарынан алынған фотосуреттер 

де 

пайдаланылды. 

Хаттар, 

қолжазбалар, 

фотографиялармен 

суреттер 

рецензияланбайды 

жəне 

қайтарылмайды.

Газет аптасына бір рет, жұма 

күні шығады.

ТАРАЛЫМЫ: 2000. 

Тапсырыс

Көктем  кезінде  өзен,  көл  немесе  теңіз 

суының 

көтерілу нəтижесінде 

елді 


мекендердің  су  астына  қалуына,  адам 

мен  малдың  өлім – жітіміне  алып  келеді. 

Көптеген  су  басудың  негізгі  себептері 

нөсер  жаңбыр,  қардың,  мұздқтардың 

үздіксіз  еруі,  қума  жел  болып  табылады. 

Судың  көтерілуінен  болатын  су  басуы 

Қазақстанның  барлық  аймақтарындағы 

өзендерде болып тұрады. Өзеннің жоғарғы 

бөлігіндегі  мұз  тосқауылдары  топырақ 

бөгеттерінің  бұзылу  жағдайында  су 

басу  қаупіне  дер  кезінде  назар  аударуға 

мүмкіндік  беретін  азды-көпті  уақыт  бар. 

Алайда  қардың  көктемгі  еруі,  құбылмалы 

ауа  райының  созылуы,  мұз  жүрген  кезде 

өзен  жағалауына  тақтамаған  дұрыс.  Қар 

еріген  жəне  қолайсыз  ауа  райы  кезінде 

батпақтардың  үстімен  жүру  өте  қауіпті. 

Судың  қосымша  көлемі  батпақтардың 

өткізгіштігін  азайтады,  сондықтан  тіпті 

тексерілген  учаскенің  өзі  кедергіге  толы 

жəне өте қауіпті болуы мүмкін.

Апатты 


су 

тасқыны 


кезінде 

мүмкіндігінше  төменгі  жерден  жылдам 

кетіп, ең болмағанда, жер бедерінің ең биік 

нүктесіне дейін жету қажет.

Егер  сіз  суда  қалсаңыз,  төмен  қарай 

тартатын  аяқ  киімді,  ауыр  киімді  шешіп 

жүзгіш  заттарды,  ағашты,  басқа  да  су 

бетінде  қалқып  жүрген  заттарды  іздеп, 

көмек күтпей-ақ оларды пайдалану керек. 

Егер  жаға  алыс  болса  онда  ағысқа  қарсы 

баяу  қарқынмен  қырындай  жүзіп  барған 

жөн.  Жағаға  жеткеннен  кейін  су  киімді 

сығып, жағаның бойымен көтеріліп желден 

қорғайтын жəйлі жерді тауып алып көмек 

күту қажет.

Батқан  адамға  шалқылай  жүзіп  барған 

жақсы.  Оған  жақындаған  кезде  басынан, 

аяғынан, жағасынан ұстап, оның шалқылай 

жатқызып,  бос  қол  мен  аяқты  сермей 

отырып жағаға қарай жылжу керек.

Су  кеткеннен  кейін  үзілген  жəне  ілулі 

тұрған  электротізгіштерін,  зақымдалған 

газ  құбырынан  сақтану  қажет.  Үйге 

кірірде оның бөліктерінің су толқынының 

соққысынан 

теңселмейтіндігіне 

көз 

жеткізу  керек.  Судан  табылған  азық – түлікті,  тасқыннан  кейінгі  іркілген  суды 

пайдалануға  болмайды.  Əкелінетін  су 

болмаған  жағдайда  жақын  маңдағы 

құдықты түбіне дейін сарқып, ол топырақ 

сумен толғанша күткен жөн.

Сіздердің  қауіпсіздігіңіз,  өздеріңіздің 

сақтығыңызға 

байланысты 

екенің 

ұмытпаңыздар!Баянауыл ауданының

Төтенше жағдайлар бөлімі

Халықтың су тасқыны мен су басу 

кезіндегі іс - əрекеті

Қызылша – Вирустар қоздырғыштары болып табылатын инфекциялық ауру. Ауа-тамшы 

жолымен таралады. Клиникалық ерекшелігі – бөртпе.

Қызылша вирусы қанға түсіп, тыныс алу жолдары арқылы ағзаға түсіп, көбейеді жəне қанға 

енеді. Қанмен ағзаның түрлі мүшелеріне таралып, миндалиндерді, бауырды, өкпені, сүйек миын 

зақымдайды.Қызылшаның  белгілері.  Қызылша  жіті  респираторлық  аурулардың  белгілеріне  ұқсас 

симптомдардан басталады (дене қызуының көтерілуі, жөтел, суық тию, жас ағу). Бұндай жағдай 

2-3 күнге сақталады, кейін ашық қызыл тұтасқан бөртпе пайда болады, алдымен бетте, құлақтың 

арттарында, одан соң бүкіл денеге таралады. Қызылшамен ауыратын сырқат қоршаған адамдар 

үшін алғашқы 4 күнде жəне бөртпе пайда болғаннан кейінгі 4 күнде аса жұқпалы болады.

Қызылша  немен  қауіпті?  Қызылша  орта  құлақтың,  өкпенің,  трахеялардың,  бронхтардың, 

сондай-ақ ми қабығының қабынуларымен қауіпті.Қызылша  қалай  емделеді?    Қызылша  да  жататын  барлық  вирустық  жұқпалардың  емделуі 

қиынға  соғады.  Қызылшаны  емдеуге  арналған  арнайы  препарат  жоқ.  Антибиотиктер  тек 

қызылшаның  қабынуын  емдеу  үшін  тағайындалады.  Қызылшамен  ауыратын  сырқаттарға 

дəрумендерге толы (көкөкніс, жеміс, шырын)  жақсы тамақтану, көп су іжу қажет.Қызылшадан қалай қорғалуға болады? 60-шы жылдардан бері 1 –ден 6-ға  дейінгі жаста 

жүргізілетін осы ауру түріне қарсы екпені алғанда ғана қызылшадан қорғалуға болады. Қызылшаға 

қарсы екпені шығарғанда медицина ғылымы үлкен жеңіске жетті.

Екпеден  бас  тартқан  жағдайда,  Сіз  ауыр  жəне  асқынумен  өтетін,  тіпті  өлімге  душар  ететін 

ауруды таңдайтыныңызды есте сақтаңыз!

Қызылшадан қорғанудың жалғыз сенімді жолы – ЕКПЕ

Баянауыл аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы.

Сирек кездесетін және жойылып кету 

қатерінде тұрған жануарларды қорғау

Сирек кездесетін жəне жойылып кету қатерінде тұрған жануарлар түрлеріне сандары өте 

аз, олардың одан əрі тіршілік ету қаупін тудыратын жануарлар жатады.

Олар  ерекше  жəне  мұқият  қорғауды  қажет  етеді.  Табиғи  ресурстарды  жəне  жекелеген 

жануарларды  жауыздықпен  пайдалану  ХІХ  ғасырдың  соңы  мен  ХХ  ғасырдың  басында 

көптеген пайдалы жануарлардың сиреп, тіпті кейбіреуі жойылып кету шегіне жетуіне əкеліп 

соқтырды. 

ҚР  Министрлігі  кабинетінің 1995 жылғы 21 тамыздағы  №1152  қаулысына  жəне  ҚР 

Үкіметінің 2002 жылғы 10 сəуірдегі  №408  қаулысына  сəйкес  жекелеген  сүтқоректілер: 

қазақстандық  тау  қойы  (арқар),  құстар:  қара  лəйлек,  красавка  тырнасы,  қарабас  күлегеш, 

аққу-қиқу, дала қыраны, там, бүркіт, қырғи, үкі Қазақстан Республикасының қызыл кітабына 

енгізілген, оларды аулауға тыйым салынған, ҚР қылмыстық кодексінің 339 бабына сəйкес 

сирек  кездесетін  жəне  жойылып  кету  қатерінде  тұрған,  сондай-ақ  пайдалануға  тыйым 

салынған өсімдіктер мен жануарлар түрлерін заңсыз қолдану 3 жылға дейін мерзімде бас 

бостандығынан айырумен жазаланады.

Сирек  кездесетін  жəне  жойылып  кету  қатерінде  тұрған  жануарларды  қорғаудың  негізгі 

міндеті  олар  үшін  өмір  сүрудің  қолайлы  жағдайын  жасау,  олардың  жойылып  кету  қаупін 

болдырмайтындай сандарының артуына қол жеткізу. 

Мемлекеттік  инспекторлар  мен  қорықшылар  Баянауыл  мемлекеттік  ұлттық  табиғи 

паркі  мен  «Қызылтау»  қорығы  аумағындағы  тоғайларды,  өсімдіктерді,  жабайы  аңдарды 

броконерлік  жағдайларынан  күнделікті  қорғайды.  Жануарлар  мен  өсімдіктер  əлемінің 

тіршілік  етуіне  қолайлы  жағдай  жасау  үшін  жергілікті  тұрғындардың  ұқыпты  қарым-

қатынасы қажет.

Х.МЕДОВ,

Баянауыл МҰТП

Аң аулауды танушы (охотовед) - биолог.            

Утерянное  свидетельство  индивидуального  предпринимателя  на  имя  Байдильдиной Нурий Ермековны (серия 10915, №0119479, ИИН 850629450108, от 08.08.2011 г.) считать 

недействительным.

Данное ИП прекращает свою предпринимательскую деятельность.

Жоба 

Қаратомар ауылдық округінде орналасқан 

«МТС Жайма» ЖШС-не карантин белгілеу туралы 

Қазақстан  Республикасының  «Қазақстан  Республикасындағы  жергілікті  мемлекеттік  басқару 

жəне  өзін-өзі  басқару  туралы»  Заңының 35-бабы,  Қазақстан  Республикасының  «Ветеринария 

туралы» Заңының 10-1 бабының  7) тармақшасына сəйкес Баянауыл ауданы Қаратомар ауылдық 

округі əкімінің міндетін атқарушы ШЕШТІ: 

1.  Қаратомар  ауылдық  округі,  Қаратомар  ауылында  орналасқан  «МТС  Жайма»  ЖШС-нің 

кадастрлық №14-205-118-001, жер көлемі 50 га жəне  кадастрлық №14-205-112-017, жер көлемі 

10 га аумақтарындағы ауыл шаруашылық малдардың  қарасан  ауруының  ошағы анықталуына 

байланысты, карантин белгіленсін.

2.  Қазақстан  Республикасы  ауыл  шаруашылық  Министрлігі  ветеринариялық  бақылау  жəне 

қадағалау  комитетінің  Баянауыл  аудандық  аумақтық  инспекциясының  басшысы,  ауданның  бас 

мемлекеттік  ветеринариялық-санитарлық  инспекторы  (келісім  бойынша)  осы  шешімге  сəйкес, 

шара қолдансын.

3.  Қаратомар  ауылдық  округінің    ветеринариялық  пунктің  меңгерушісі  (келісім  бойынша)  

сауықтыру іс-шараларын өткізуді ұйымдастырсын.

4. Осы шешімнің орындалуына бақылауды өзіме қалдырамын.

5.  Шешім  алғаш  ресми  жарияланғаннан  кейін  күнтізбелік  он  күн  өткен  соң  қолданысқа 

енгізіледі.Ауылдық округі əкімінің м.а:                                   А. Кісентаев

КЕЛІСІЛДІ

Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылық Министрлігі ветеринариялық 

бақылау жəне қадағалау комитетінің Баянауыл аудандық аумақтық 

инспекциясының басшысы, ауданың бас мемлекеттік 

ветеринариялық-санитарлық инспекторы                                 

Р. Нұрғалиев   

____________________________________

«__» __________ 2015 жылғы

«Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау 

агенттігінің Павлодар облысы тұтынушылардың  құқықтарын қорғау 

департаментінің Баянауыл аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау 

басқармасы» республикалық  мемлекеттік мекемесі басшысы                                                                    

Т. Н. Ишанова       

_____________________________________                                                                  

«__» __________ 2015 жылғы

«Баянауыл ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы        

 Н. Т. Дəулетов

_____________________________________

«__» __________ 2015 жылғы

Проект

Об установлении карантина в ТОО «МТС Жайма» расположенного 

на территории Каратомарского сельского округа

В соответствии с подпунктом 7) статьи 10-1 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии», 

статьей 35 Закона  Республики  Казахстан  «О  местном  государственном  управлении  и 

самоуправлении  в  Республике  Казахстан»  и.о.  акима  Каратомарского  сельского  округа 

Баянаульского района РЕШИЛ:

1. В связи с выявлением очага заболевания эмфизематозного карбункула сельскохозяйственных 

животных  установить  карантин  в  ТОО  «МТС  Жайма»  на  территории  земельных  участков 

площадью 50 га, кадастровый №14-205-118-001 и площадью 10 га кадастровый №14-205-112-017 

расположенных на территории села Каратомар, Каратомарского сельского округа.

2.  Рекомендовать  главному  государственному  ветеринарно-санитарному  инспектору  района, 

руководителю  Баянаульской  районной  территориальной  инспекции  комитета  ветеринарного 

контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (по согласованию) 

принять меры, вытекающие из данного решения.

3.  Заведующему  ветеринарного  пункта  Каратомарского  сельского  округа  (по  согласованию)  

обеспечить выполнение оздоровительных мероприятий по карантину.

4. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 

5.  Решение  вводится  в  действие  по  истечению  десяти  календарных  дней  после  его  первого 

официального опубликования.

И.о. акима сельского округа:                                        А. Ксентаев

СОГЛАСОВАНО

Главный государственный ветеринарно-санитарный инспектор района,

руководитель Баянаульской районной территориальной инспекции комитета

ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан

Нургалие Р. 

__________________________

«__» ___________ 2015 года

Руководитель Республиканского  государственного учреждения «Баянаульское 

районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите 

прав потребителей Павлодарской области Агентства Республики Казахстан 

по защите прав потребителей»

Ишанова Т.Н.

_________________________

«__» ___________ 2015 года

Руководитель государственного учреждения

 «Отдел ветеринарии Баянаульского района»

Даулетов Н.Т.

_________________________

«__» ___________ 2015 года

Павлодар қаласы, Кенжекөл ауылындағы қалалық тіркеудегі жері бар 2007 жылы салынған 

4 бөлмелі тұрғын үй Баянауыл ауылындағы тұрғын үймен ауыстырылады.

Төмендегі байланыс телефонымен хабарласуға болады.

87182 35-32-42, 87778667011

Джантаев  Расул  Гамзатовичтің  атына  Ə.Марғұлан  атындағы  жалпы  білім 

беретін орта мектебі берілген №1455960 санды аттестат жоғалды.Құжат жарамсыз деп танылсын.


1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал