Баянауыл аудандық газетіжүктеу 0.64 Mb.

бет7/7
Дата21.01.2017
өлшемі0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Атауы

2014 

жыл

2015 

жыл

2016 

жыл

2017 

жыл

1

23

4

5Барлығы, адам

28

25

25

25

соның ішінде :

Білім саласы

17

16

1616

Денсаулық сақтау

6

5

55

Мəдениет


3

2

22

Спорт


2

2

22

Ветеринария саласыБарлығы, мың теңге

72262,4

74325

79538

85088

соның ішінде :

Білім саласы

49499,8

47568


50904

54456


Денсаулық сақтау

11949,4


14865

15908


17018

Мəдениет


5257,2

5946


6363

6807


Спорт

5556


5946

6363


6807

Ветеринария саласыАтауы

2014 жыл

(нақтылан  

ған  бюджет)

2015 жыл

(бекітілген

бюджет)

Нысаналы трансферттер мен кредиттер, барлығы млн.теңге, соның ішінде:1445,2

855,2

- үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін  арттырған мұғалімдердің еңбекақысын көтеруге

8,3

30,6


- мектепке  дейінгі  ұйымдарда мемлекеттік  тапсырманы іске асыруға 111,2

182,5


- білім беру мекемелерін оқу құралдарымен жабдықтауға жəне материалдық – техниқалық базасын нығайтуға

10,0


- балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім  беру

52,3


- ауылдық елді мекендерде əлеуметтік сала мамандарын əлеуметтік қорғауға

69,4


74,3

- мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек – 2014 ж

0,6

-

санитарлық сойлымға жіберілетін  бруцеллезбен ауыратын ауыл шаруашылық жануарларының құнын өтеуге 15,1       

15,1


- 18 жасқа дейінгі  балаларға мемлекеттік жəрдемақылар 0,9

- елді мекендердегі  сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамыту

427,2

- балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу жəне халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек  көрсету

8,0


-

аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардың бюджеттеріне мемлекеттік  мекемелердің  мемлекеттік  қызметшілер 

болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті  бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік 

кəсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы 

үстемеақы төлеуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер сомаларын үлестіруге

109,6


466,0

- мүгедектердің өмірінің  сапасын жақсартуға жəне құқықтарын қамтамасыз ету бойынша шаралардың жоспарын 

жүзеге асыруғу

4,5


- білім беру объектілерін салу жəне реконструкциялауға, қүрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге

69,0


- аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жəне елді мекендердің  көшелерін орташа жөндеуге 623,9

- ұлы отан соғысы жеңісінің   жетпісжылдығына арналған шараларды өткізуге

7,2

- əкімшілік  мемлекеттік  қызметшілердің  еңбекақасын төлеу  деңгейін  көтеруге14,7

Атауы

2014 

жыл

2015 

жыл

2016 

жыл

2017 

жыл

1

23

4

5Мəдениет, спорт жəне ақпараттық кеңістіктің шығысы,  барлығы

281,5

287,4

251,7

264,3

соның ішінде:

Ауда ндық деңгейде спорттық жа рыста р өткiзу

2,6

2,9


3,1

3,4


Əртүрлi спорт түрлерi бойынша а уда н құра ма кома нда ла рының 

мүшелерiн да йында у жəне ола рдың облыстық спорт жа рыста рына

қа тысуы

1,3


1,4

1,5


1,6

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – са уықтыру жəне спорттық іс-

ша ра ла рды іске а сыру

3,7


3,9

4,2


4,5

Мəдени-дема лыс жұмыста рын қолда у193,8

185,8

168,8

175,5

соның ішінде 14 мəдениет үйлерін жəне 8 а уыл клубта рына демеу-

қа ржы

189,0


184,3

168,8


175,5

күрделі шығында рға

0,8

1,5


-

-

Мəдениет үйлерінің құрылысы4,0

-

--

Кіта пха на лар (37 кіта пха на ның қызметі)

70,5

81,2


63,4

67,8


Мемлекеттік  а қпа ра ттық са яса т жүргізу жөніндегі  қызметтер

7,7


4,8

7,7


8,2

Жа ста р са яса ты са ласында іс – ша ра ла рды iске а сыру

1,9

7,4


3,0

3,3


Денсаулық сақтау, білім,

əлеуметтік қамтамасыз ету, 

мəдениет, спорт жəне 

ветеринар

мамандарына отын сатып 

алуға Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасына сəйкес

əлеуметтік көмек көрсету

(5,6 млн. теңге)

0

200

400

600

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

677,3

52,0

55,2

55,2

450,1

6

17

18,2

61,2

құрылыс, жөндеу жəне жолды ұстау

сумен жабдықтау жүйесін дамыту жəне жұмыс істеуі

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне (немесе) салу, реконструкциялау

РЕСМИ

12

  20 ақпан 2015 жыл №8 (10659)                                                                                                                    Баянтау

АҚПАРАТТАР

ҚҰРЫЛТАЙШЫ: БАЯНАУЫЛ 

АУДАНЫНЫҢ ƏКІМДІГІ.

МЕНШІК  ИЕСІ: «БАЯНТАУ» 

ГАЗЕТІНІҢ РЕДАКЦИЯСЫ 

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ. 

ДИРЕКТОР 

(РЕДАКТОР)

Р.Қ.ЖАНТЕЛИЕВ

МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ:

Баспа индексі 140300.

Павлодар облысы, Баянауыл 

ауылы, Сəтбаев көшесі, 49 үй.

Газеттің нөмірі «Баянтау» редакциясында компьютермен теріліп, 

беттеледі.

Телефондар: 9-15-50 

(Редактор), 9-20-24 (факс)

Қазақстан  Республикасының  Мəдениет,  ақпарат  жəне  қо-

ғамдық келісім министрлігінің бұқаралық ақпарат құралын 

есепке  қою  туралы 2002 жылы 29 тамызда  №3255-Г  куəлігі 

берілген.

Газетті  есепке  қою  туралы  Қазақстан  Республикасының 

Мəдениет жəне ақпарат министрлігінің №7250-Г куəлігі 2006 

жылғы 18 мамырда берілген.

Алғашқы  есепке  қою  кезіндегі  нөмірі  мен  мерзімі  №64-

09.10.1990 ж.

Қазақстан  Республикасы  Əділет  министрлігі  Павлодар  

облысының  Əділет  департаменті  Баянауыл  ауданының 

Əділет  басқармасының  заңды  тұлғаны  мемлекеттік  тіркеу 

туралы 2012 жылғы 21 желтоқсандағы №190-1945-04-ЖШС 

куəлігі берілген.

Павлодар қаласында, ЖШС «ДОМ ПЕЧАТИ» 

баспаханасында басылады. Ленин көшесі, 143 үй.

Автордың 

пікірі 

редакция 

көзқарасына  сəйкес  келе  бермеуі 

мүмкін. 

Мақалада 

көрсетілген 

ақпараттар 

мен 

деректерге 

авторлар  жауап  береді.  Жарнама 

материалдарының 

 

мазмұнына 

берушілер  жауап  береді.  Редакция 

оқырмандардан 

түскен 

барлық 

хаттарға  тегіс  жауап  беруді  міндетіне 

алмайды. 

Нөмірді əзірлеу барысында интернет 

ресурстарынан алынған фотосуреттер 

де 

пайдаланылды. 

Хаттар, 

қолжазбалар, 

фотографиялармен 

суреттер 

рецензияланбайды 

жəне 

қайтарылмайды.

Газет аптасына бір рет, жұма 

күні шығады.

ТАРАЛЫМЫ: 2000. 

Тапсырыс

ҰРЛЫҚ ЖАСАП, ІСТІ БОЛДЫ

 

Осы  жылы  ақпан  айының  басында  Баянауыл  ауданының  ішкі  істер  бөлімінің  кезекші бөліміне Баянауыл ауданына қарасты Қаратомар ауылының тұрғыны азаматша Д.Бақаеваның 

үйінен белгісіз біреулер терезесінен түсіп бағалы əшекей бұйымдарын ұрлап кеткені жөнінде 

хабарлама түсті. 

Келтірілген  шығын  құны 2,491,0 (2 миллионнан  төрт  жүз  тоқсан  бір  мың)  теңгені  

құрайды. 

Жедел іздестіру шараларының арқасында тəртіп сақшылары сол ауылдың тұрғыны бұрын 

сотталмаған 1985 жылғы күдікті азаматты құрықтады. 

Аталған  қылмысты  жасағаны  жөнінде  кінəсін  мойындады,  айғақ  заттары  тəркіленді. 

Осы дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188-бабы 2-бөлімі 

бойынша  қылмыстық  іс  қозғалды.  Қазіргі  уақытта  күдікті  Баянауыл  ауданы  ішкі  істер 

бөлімінің  уақытша қамап ұстау изоляторына қамауға алынды. 

Б.ƏМІРХАНОВ, 

Баянауыл ауданының ішкі істер бөлімінің  тергеушісі,

полиция аға лейтенанты.

Қарасан  ірі  қара  малдың  өте  жылдам 

түрде  өтетін  жұқпалы  ауруы.  Малдың 

бұлшық еттері ісінеді, оны қолмен басқан 

кезде сықырлайды. 

Ауру 


қоздырғышы 

табиғатта 

кең 

таралған.  Оларды  топырақтан,  көңнен, балшықтан,  судан  кездестіруге  болады. 

Қоздырғышы сыртқы ортаға төзімді келеді. 

Олар  топырақта  бірнеше  жыл,  шіріген 

етте,  көңде  алты  айға  дейін  сақталады. 

Тік түскен күн сəулесі арқылы 24 сағатта, 

қайнап тұрған суда 2 сағатта, автоклавтан 

өткізген  жағдайда 30-40 минуттан  соң 

өледі.  Дезинфекциялық  дəрілердің  ішінде 

ең жақсы əсер ететіні – формальдегидтің 4 

проценттік ерітіндісі. Қарасанмен көпшілік 

жағдайда 3 айлық бұзаудан 4 жасқа дейінгі 

ірі  қара  малдар  ауырады.  Бұл  ауруға  қой, 

ешкі, буйвол жəне бұғы шалдығады. 

Сонымен  ,қатар  қоздырғыштар  түскен 

топырақтан,  жемшөптен,  жайылымдық 

жерлерден,сондай-ақ 

ағынсыз 

судан 


тарайды.  Ауру  қоздырғыштары  көбінесе 

ас  қорыту  жолдары  жəне  мал  денесіндегі 

сыртқы жарақаттан жұғады. 

Қарасанмен  мал  жылдың  барлық 

мезгілінде 

ауыра 


береді. 

Бірақ 


эпизоотиялық процестің анық байқалатын 

кезеңі жазғы-күзгі маусым. 

Қоздырғыш  табиғи  жағдайда  мал 

организміне  ас  қорыту  жолдары,  кілегей 

қабықтың  жарақаттары  тері  арқылы 

енеді.  Қоздырғыш  қанға  түскен  соң  мал 

денесіндегі  қалың  бұлшық  етті  жерлеріне 

жетіп  ,өскелең  түрге  айналады.  Қарасан 

қоздырғышы көбейген соң əр түрлі уытты 

заттар бөліп шығара бастайды. Қоздырғыш 

енген  бұлшық  еттері  қабынады.  Осы 

қоздырғыштан  бөлінетін  уытты  заттар 

қан  тамырларын  зақымдап,  бұлшық 

еттерді ыдыратады, қанды су жиналып ауа  

көпіршіктері  пайда  болады.  Сондықтан, 

бұл ауруда сықырлайтын ісік пайда болып, 

ол ұлғаяды. Бұл кезде мал денесінің қызуы 

көтеріліп,  жүрек  қызметі  нашарлайды. 

Ішкі  ағзалардың,  əсіресе  бауырдың 

физиологиялық қызметі бұзылады.

Аурудың алдын алу үшін малды ағынсыз 

шалшық  сулардан  суармау  керек.  Оларды 

сулы,  батпақты  жерлерде  жаймайды. 

Шөп,  жем  топырақпен  былғанған  болса 

оларды  малға  беруді  тоқтатады.  Мал 

қорасы төңірегінің, жайылымның тазалық 

жағдайын үнемі бақылап, қадағалап отыру 

керек.  Малды  жарақаттанудан  сақтау 

қажет. Бұл аурудың алдын-алу мақсатында 

аудан  бойынша  жылсайын 80-85 мыңдай 

ірі  қара  малдар  егіледі.  Егу  шаралары 

тегін,  Республикалық  бюджет  есебінен 

жүргізіледі.

Ауданның  Сəтбаев,  Қаратомар  ауылдық 

округтерінен  жоғарыда  аталған  ауруға 

бінеше  мал  күдіктеліп,  өлген  малдардың 

поталогиялық  материалдары  облыстық 

мал дəргерлік зертханаға жіберілген. 

Нəтижесінде Сəтбаев ауылдық округініне 

қарасты  Теңдік  ауылында  бір  бас  ірі 

қара  малдың  осы  ауру  түрімен  ауырғаны 

расталды,  ауырған  мал  жеке  ауланікі. 

Ауылдық округ əкімінің шешімімен Теңдік 

ауылна  шектеу  қойылып,  мал  дəрігерлік 

шаралар жүргізілді.     

П.САЛЫҚОВ,

ҚР АШМ ВБ жҚК Баянауыл

аудандықаумақтық инспекциясының

бас маман ветеринариялық-

санитариялық инспекторы.

ҚАРАСАН ЖҰҚПАЛЫ АУРУ

Бұл  ауру  тек  науқас  адамнан  жұғады.  

Аурудың жасырын кезеңінің 2-ші күнінен 

денедегі  бөртпелер 4 күн  аралығында 

қатынаста  болған  адамдарға  тыныс  алу 

арқылы ауа-дан жұғады. Бұл кезде адамның 

қызуы көтеріліп,  əлсізденіп, тамаққа тəбеті 

нашарлап,  мұрнынан  су  ағып,  ащы  жөтел 

пайда  болып,  көзі  қызарып  қабынады 

жəне  мойын  артында,  қолтық  бездерінің 

үлкеюі байқалып,  қатқыл таңдайда теңбіл 

(пятнистая)  бөртпелер  пайда  болады.  Екі 

ұрттың  үстінде  қызылшаға  тəн  майда 

ақшыл  бөртпелер  кілегей  қабығының 

үстінде  ерекшеленіп  тұрады,  Қызылша 

бөртпелерінің  ерекшелігі:  бірінші  күні 

бөртпе  бетте,  мойында,  екінші  күні 

денеде,  қол,  сан  терілерінде,  үшінші  күні 

балтыр, аяқтарда шыға бастайды. Сыртқы 

түріне  қарағанда  бұл  бөртпелер  «манна» 

түйіршігіне ұқсайды.

Сондықтан  аурудың  өрбу  кезінде 

анықтау  қиындық  туғызбайды.  Теріде 

қызылша  бөртпелері  шықпай  тұрғанда, 

науқастың  қызылшамен  ауырған  ортада 

болуы,  тамағындағы  қабыну,  көздің 

қызаруы, ұртта ақшыл бөртпелердің пайда 

болуы  диагнозды  растайды.  Кейін  теріде 

үш  күнде  біртіндеп  шыққан  бөртпелер 

диагнозды толық дəлелдейді. Қызылшаның  

жеңіл  түрінде  науқастар  үйде  емделед. 

Көзіне  күн  жарығы  түспейтіндей  жағдай 

жасап,  тамағын  шайқап,  көзін  тазалап 

отыру  қажет.  Науқастар  мол  құнарлы 

сұйықтарды пайдаланған жөн. Шағымына 

байланысты жазылғанша дəрігер бақылауы 

қажет    Қызылша  ауруының  алдын  алу — 

уақытылы  егу  жұмыстарын  жүргізу,  үйде 

қызылшамен  ауырған  науқас  болғанда 

қарым-қатынасты  шектеу.  Сондықтан 

инфекциялық  ауруларға  қарсы  елімізде 

иммунизация  апталығы  өтуде.  Осыған 

орай  Баянауыл  ауруханасында  дəргерлер 

мен 

медбикелер арасында 

семинар 


өткізіліп, жаппай имунизацияға дайындық 

жұмыстары  жөргізілуде.  Бүгінгі  таңда 

Баянауылда  жасөспірімдер  саны 1019 

болса,  соның 876 –сы  қызылшаға  қарсы 

қосымша екпеге жоспарланып отыр,

Сондықтан 

жоғарғыда 

айтылған 

симптомдар  бола  қалған  жағдайда,  дереу 

дəрігер шақыруларыңызды сұраймыз.Г.ОМАРБЕКОВА,

Баянауыл ауруханасының 

жасөспірім дəрігері.

ҚЫЗЫЛША ДЕРТІ

Майқайың кентінің тұрғыны Сайфуров Орынбай Теміржанұлын 

17 ақпандағы асқаралы 63 жасқа толуымен  құттықтаймыз!

Ұжымда адал еңбеккер, ортасына сыйлы əріптес, отбасында қамқор  

əке,  асыл  жар  бола  білген  өзіңіздей  абзал  жанға  мұқалмас  жігер, 

қайтпас қажыр, бақытты да баянды ғұмыр тілейміз. Жүзіңіз күндей 

күлімдеп, жүрегіңіз жаздай жайнасын, жанарыңыздан əрдайым нұр 

себелеп, жаныңыз шаттыққа кенелсін демекпіз. 

Шаңырағыңызға  шаттық  ұялап,  босағаңыздан  қызық-қуаныш 

арылмасын.  Немере-шөберелердің  қызығына  кенеліп,  еңбегіңіздің 

зейнетін көруді Алла нəсіп етсін!

ІЗГІ НИЕТПЕН ҚҰТТЫҚТАУШЫЛАР: «КЕНШІ МƏДЕНИ-САУЫҚ 

ОРТАЛЫҒЫНЫҢ» ҰЖЫМЫ.

Павлодар облысы, Баянауыл ауданындағы С.Торайғыров атындағы жалпы орта білім беру 

мектебі 2015 жылдың тамыз айының 12-сі күні 50 жылдық мерейтойын атап өтеді.

50  жылғы  мектеп  түлектерін  тойымызға  шақырамыз.  Түлектерден  аяулы  мектебіне, 

сүйікті ұстазына деген жүрекжарды арнау өлеңдерін күтеміз. 

Мына телефондарға хабарласуға болады: 871840 40803, 8771-172-53-00.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Утеряны следующие документы на имя Айтимбетовой Гаухар Байдильдиновны

1)  Акт  приемочной  комиссии  о  приемке  легализованного  объекта  строительства  в 

эксплуатацию (№89 от 15.12.2006 г.);

2) Решение о легализации (№3063 от 02.02.2007 г.);

3) Акт на право частной собственности на земельный участок (№0186709 от 09.02.2007 

г.).  

Утерянные документы считать недействительными. Утерянный  договор  купли-продажи  на  имя  Камашева  Айдынбека  Сламбекулы 

(находящийся по адресу с.Баянаул ул.Кеменгерова 33, кв 1.) считать недействительным.

Утерянное решение о легализации (№4224 от 13.03.2007 г.) на имя Жетекова Умирзака Рамазановича считать недействительным.   

Утерянный  договор  и  приватизации  квартиры  (дома) (№161  от 29.07.1992 г.)  на  имя Кусаинова Каната считать недействительным.

Утерянное  свидетельство  о  восьмилетнем  образовании  выданный 13.06.1983 года 

Ушкулунской  восьмилетней  школой  на  имя  Клименко  Валентине  Николаевне  считать 

недействительным.  

омер 

кого 


Канапин Уалихан Сагынтаевичтың атына 1992 жылы СПТУ 27 бітіргендігі жөнінде 

№Е129773 санды диплом жоғалды.

Құжат жарамсыз деп танылсын.

Қ ұ т т ы қ т а у

Қ ұ т т ы қ т а у

Утерянный  договор  купли-продажи  (от 21.05.2013 г.  зарегистрированный  в  реестре  за 

№1287) на имя Тулеубаевой Камилы Муратовны считать недействительным.

ҚҰРМЕТТІ ЖЕРЛЕСТЕР!

Алдағы  келе  жатқан  8-Наурыз  халықаралық  әйелдер 

Алдағы  келе  жатқан 8-Наурыз  халықаралық  әйелдер 

күнімен  ардақты  әже-леріңізді,  аяулы  аналарыңызды,  нәзік 

күнімен  ардақты  әже-леріңізді,  аяулы  аналарыңызды,  нәзік 

қарындастарыңызды  аудан-дық  «Баянтау»  газеті  арқылы 

қарындастарыңызды  аудан-дық  «Баянтау»  газеті  арқылы 

құттықтауға асығыңыз!!!

құттықтауға асығыңыз!!!

Мерекеге орай 

-30% жеңілдік 

қарастырылған. 

ХАБАРЛАНДЫРУ

ХАБАРЛАНДЫРУ

Аудандық  «Наурыз  аруы»  байқауы 

Аудандық  «Наурыз  аруы»  байқауы 

наурыз  айының  2-ші  жұлдызы  күні 

наурыз  айының 2-ші  жұлдызы  күні 

сағат 15.00-де С.Торайғыров атындағы 

сағат 15.00-де С.Торайғыров атындағы 

мəдени-сауық орталығында өтеді.

мəдени-сауық орталығында өтеді.

Байқауға  жасы  17-25  аралығындағы 

Байқауға  жасы 17-25 аралығындағы 

шашы ұзын, ақылы көркіне сай, бойы 

шашы ұзын, ақылы көркіне сай, бойы 

170-185 см үміткерлер қатыса алады.

170-185 см үміткерлер қатыса алады.

Анықтама  телефондары:  9-21-19, 

Анықтама  телефондары: 9-21-19, 

9-01-67.


9-01-67.

Утеряны следующие документы на имя Наумовой Екатерины Александровны

1) договор на приватизацию квартиры (дома) (№611 от 18.04.1993г.);

2)  государственный  акт  на  право  пожизненного  наследуемого  владения  землей 

(№0267038 от 04.12.1997г.).

Утерянные документы считать недействительными.  

Утерянное  свидетельство  о  не  полном  среднем  образовании  выданный 16.06.1989 

года  Ушкулунской  средней  школой  на  имя  Клименко  Николая  Николаевичу  считать 

недействительным. 

Нотариус  Кантарбаева  С.Б.  просит  наследников  гр.Литвиновой  Раисы  Ивановны, 

умершей 13.10.2014 года  подать  соответствующее  заявление  о  своих  намерениях  в 

отношении  наследственного  имущества  по  адресу:  с.Баянаул,  ул.Сатпаева,  дом  №73, 

кабинет №4, тел. 9-11-60, а так же лиц, которые имеют какие-либо сведения о наследниках, 

сообщить о них по вышеуказанному адресу или телефону. 
1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал