Бас редактор с. Ж. Пірәлиевжүктеу 5.09 Kb.

бет22/22
Дата25.05.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Салт-дәстүр 
Әлмұхамбетов Б.А. Халықтың қолөнері – ұрпақ қазынасы......................................106
Миразова А.Т. сұхбат.  Үйдің іргетасы әлсіз қаланып...,   ол бәрібір   бір күні      құлай 
-  ды........................................................................................................................................109
Отбасы тәрбиесі 
Бейсенова Ә.С. Дәстүр мен ұрпақ тәрбиесі – ұлттық идеологияның негізі.............114
Құлмағанбетова В.Х. Қыз тәрбиесі – ұлттық негіз....................................................120
Құрбанова Д. Ұрпақ тәрбиесіндегі қыз бала тәрбиесі мен ұлт тәрбиесі..................122
Ұлттық тұлға
Нуриев М.А. Халықтың Кәкеңі.....................................................................................125

 131 
* Реквизиттер: РМК Абай атындағы ҚазҰПУ                 
РНН 600900529562 
Қабылдаушы банк: АГФ ААҚ 
«Банк Центр Кредит»  Код 16 
ИИК 802609411. БИК 190501719
* Реквизиты: РГП КазНПУ им. Абая 
РНН 600900529562 
Банк получатель: АГФ ОАО 
«Банк Центр Кредит»  Код 16
ИИК 802609411. БИК 190501719
Мақалаларды журналға басып шығарудағы талаптары
Мақаланы «Ұлттық тәрбие» журналына тапсыру үшін журналдың жауапты хатшысына қағаз түрінде басылып 
шыққан файл көшірмесімен кез келген электронды таратушыда өткізу керек. Дискетадағы ақпарат қағаз түрінде 
басылып шыққан ақпаратқа сай келуі қажет.
Мәтін Word мәтіндік редакторда, Times New Roman шрифтпен, шрифтің өлшемі №12 терілуі қажет. Мақаланың 
көлемі  5-беттен  кем  болмауы  тиіс.  Беттің  параметрлері:  үсті-2  см,  асты-2  см,  сол  жағы-  3  см,  оң  жағы-1,5  см. 
Жоларалық интервал - дара (одинарный).
Мақала автордың аты-жөні, қызметі, ғылыми лауазымы, мақаланың атын көрсетумен басталады, мақаланың 
соңында екі тілде түйін беріледі (егер мақала қазақ тілінде жазылса, онда түйін орыс және ағылшын тілдерінде, 
егер мақала орыс тілінде болса, онда түйін қазақ және ағылшын тілдерінде жазылады т.с.с). Мақала терілгеннен 
кейін автор өзі тексеріп, қателерін түзеп, соңғы нұсқасын беруі қажет.
Әдебиеттерге сілтеме міндетті түрде жасалсын. Олар мәтінде аталуына қарай таяқшада сан түрінде көрсетіледі. 
Мақаланың  соңында  берілетін  әдебиеттер  тізімінде  алдымен  автордың  аты-жөні,  мақаланың  немесе  кітаптың 
аты, сонан кейін кітаптың жалпы мәліметтері көрсетіледі.
Мақаланың соңында қызмет және үй телефон нөмірлерін көрсетулеріңіз қажет.
Түп  нұсқалар,  қойылған  талаптарға  сай  келмеген  жағдайда  баспаға  кабылданбайды.  Редакцияға  түскен 
материалдар өңделмейді және жекелеген авторлардың журналда жарияланған мақалаларындағы пікір-ұсыныстары 
редакцияның түбегейлі көзқарасын білдірмейді. 
Көшіріп басқан жағдайда, сілтеме жасау міндетті. 
Қолжазбалар авторларға қайтарылмайды.
Мақаланы баспаға шығару ақысы университеттің кассасына төленеді немесе банк арқылы төлеуге болады.       
*Қойылған талаптарға сәйкес мақаланы журналға шығару бағасы 3000 теңге. 
Бір жылға жазылу бағасы 3000 теңге. Индекс 74310
Требования к оформлению статей, публикуемых в журнале
Материалы  для  журнала  «Ұлттық  тәрбие»  сдаются  ответственному  секретарю  журнала  в  распечатанном 
виде с приложением копии файла на любом электронном носителе. Информация на электронном носителе и в 
распечаттаном виде должна быть идентичной.
Набор должен быть произведен в текстовом редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, кегль - 12. 
Статья должна быть не менее 5 страниц. Параметры страницы: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, слева - 3 см, справа 
-1,5 см. Междустрочный интервал - одинарный.
Статья должна начинаться с указания ФИО автора, занимаемой должности, ученой степени, названия статьи. 
В конце статьи обязательно наличие резюме на двух языках (если статья написана на казахском языке, то резюме 
должно быть написано на русском и английском, а если статья на написана русском языке, то резюме следует 
писать на казахском и английском). Текст должен быть тщательным образом выверен и отредактирован автором 
после набора.
Ссылки на литературные источники обязательны. Они даются в тексте цифрами в сносках по мере упоминания. 
В списке литературы, который дается в конце статьи, вслед за фамилией и инициалами автора идут название 
статьи или книги, а затем остальные выходные данные.
В конце статьи необходимо указать номер служебного и домашнего телефона.
Оригиналы,  оформление  которых  не  будет  соответствовать  указанным  требованиям,  к  публикации  не 
принимаются.
 
Материалы, поступившие в редакцию, в дальнейшем не будут использоваться в других изданиях. 
Редакционная  коллегия  оставляет  за  собой  право  отбора  статей  для  включения  в  журнал.  Редакция  не  несет 
ответственности за содержания опубликованных в журнале статей.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Оплата за публикацию вносится в кассу университета, либо производится по безналичному расчету.* Стоимость 
статьи в журнал 3000 тенге. 
Подписная цена за год 3000 тенге. Индекс 74310
Ескерту: Мазмұнды, әрі мағыналы жазылған мақалалар редакцияда қаралып, ақысыз жарияланатын 
болады.
Примечание: Лучшие статьи по мнению редакции будут печататься в журнале бесплатно.

 132 
Құрметті оқырмандар!
Сіздерді  журналымыздың  келесі  санына  «ХХІ  ғасырдың 
жастары  қандай  болу  керек  және  олардың  бойына  ұлттық 
менталитетті  қалай қалыптастыруға болады?» деген сауалға 
өздеріңізбен  қысқаша  пікір  алмасуға  шақырамыз.  Ой-
пікірлеріңізді  хат  арқылы  жолдап,  талап-тілектеріңіз  бен 
жастарды  ұлттық  тұрғыда  тәрбиелеудегі  өз  ұсыныстарыңыз 
болып жатса, саналы да, тәрбиелі,  ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеудегі 
сіздің де қосқан үлесіңіз зор болмақ. Өздеріңізден асыға жауап 
күтеміз... 
Мына адрес бойынша хабарласуларыңызға болады:
nitso@mail.ru 
ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ 

 НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Республиканский научно-популярный журнал
 
Печатается методом прямого репродуцирования
Типография производственно-рекламного отдела КазНПУ имени Абая
Ответственный редактор – Сейсенбаева Жанар
Ответственный секретарь – Сеитова Жанат
Дизайнер –  Болтабекова Газиза
Адрес редакции:
050010, г. Алматы, ул Жамбыла, дом 25, Научно-исследовательский институт инновационных 
технологий и содержания образования, каб. 219-204.
Тел/факс: 8(727) 291-88-83, 291-00-06 электронный адрес: nitso@mail.ru
Подписано в печать 16.03.2010
Формат 60х84 ⅛.  Бумага мелованная. Печать  –  офсет. 12,4 п.л. Тираж 2000. Заказ 88


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал