Бас редактор с. Ж. Пірəлиев ажүктеу 5.08 Kb.

бет5/17
Дата07.02.2017
өлшемі5.08 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

  Шағын  жəне  орта  кəсіпкерлік  субъек-
ті ле рінің  қосымша  құн  салығын  (ҚҚС)  тө-
леу тəртібіне тоқтала кетейік. Бүгінде ҚҚС 
төлеушілер: ҚҚС бойынша тіркеу есе бін де 
тұрған тұлғалар (дара кəсiпкерлер, мем ле кет-
тiк мекемелердi қоспағанда, резидент – заң-
ды тұлғалар, қызметiн Қазақстан Республи-
ка сында  филиал,  өкілдік  арқылы  жүзеге 
асы ратын резидент еместер, сенімгерлікпен 
бас қарушылар); ҚР кеден заңнамасына сəй-
кес  ҚР  аумағына  тауарларды  импорттаушы 
тұл ғалар. 
ҚҚС ставкалары: 12% - салық салы на-
тын айналым мен салық салынатын им порт-
тың мөлшеріне; 0% - тауарлар экспорты, ха-
лық аралық  тасымал  кезінде,  жер  қойнауын 
пай далану  келісімшартының  талаптарына 
сəй кес  импортталатын  тауарлар  ҚҚС  боса-
тылатын келісім-шарт шеңберінде қызметін 
ҚР  аумағында  жүзеге  асыратын  салық  тө-
леушілерге тауарлар сату, халықаралық ұшу-
лар ды,  халықаралық  əуе  тасымалын  орын-
дайтын шетелдік əуе компанияларының əуе 
суда ларын  жанар-жағармаймен  толтыру 
кезін де  əуежайлар  жүзеге  асыратын  жанар-
жа ғармай  материалдарын  сату  айналымы 
бойынша.
Келесі  айналымдар  ҚҚС  төлеуден  бо-
са тылған:  жерге  жəне  тұрғын  үй  ғи ма рат-
тарына  байланысты  айналымдар,  қар жы-
лық  қызметтер,  коммерциялық  емес  ұйым-
дар көрсететін қызметтер, мəдениет, ғы лым 
жəне білім саласындағы қызметтер, жұ мыс-
тар,   медицина  жəне  ветеринарлық  қызмет, 
ин вестициялық алтын саласындағы тауарлар  
мен  қызметтер.
Келесі тауарлардың импорты ҚҚС бо-
сатылған:  ұлттық  жəне  шетелдік  валю та  
банкноттары  мен  монеталарының,  сон дай -
ақ  бағалы  қағаздардың;  тауарларды  баж сыз 
əкелу  нормалары  бойынша  жеке  тұл ғалар 
жүзеге асыратын тауарлардың; акцизделетiн 
тауарларды 
қоспағанда, 
гу ма нитарлық 
көмек  ретiнде  əкелінетін  тау ар лар дың; 
қайырымдылық  көмектің,  шет  мем лекеттiң 
дипломатиялық  жəне  оларға  те  ңес тiрiлген 
өкiлдiктерiнiң  ресми  пайдалану ы  үшiн 
əкелiнген  тауарлардың;  Қазақстан  Рес пуб-
ликасының  кеден  заңнамасына  сəйкес  дек-
ла рациялануға  жататын  тауарлардың;  кез 
кел ген  нысандағы  дəрілік  заттардың,  оның 
iшiн де субстанция-дəрiлердің; медициналық 
(ве теринариялық) мақсаттағы бұйымдардың 
жə не медициналық (ветеринариялық) тех ни-
ка ның, почта маркаларының (коллекциялық 
мар ка лардан  басқа);  Қазақстан  Рес пуб ли-
касының Ұлттық Банкi жəне оның ұйымдары 
жү зеге асыратын, ақша белгілерiн шығаруға 
ар нал ған шикiзаттың; мемлекеттердiң, мем-
ле кет тердің  үкiметтерi  мен  халықаралық 
ұйым дардың  желiсi  бойынша  берiлген 
гранттар   қаражаты  есебiнен  жүзеге  асыры-
ла тын  тауарлардың  импорты.  Тауарлар 
им пор тын  ҚҚС  босату  тəртiбi  Қазақстан 
Рес публикасы  Үкiметiнің 2008 жылғы 23 
желтоқсандағы  №1229  қаулысымен  ай қын-
дал ған
Келесі  айналымдар  ҚҚС  төлеуден  бо-
сатылған:  жерге  жəне  тұрғын  үй  ғи ма-
раттарына  байланысты  айналымдар,  қар-
жы лық  қызметтер,  коммерциялық  емес 
ұйымдар  көрсететін  қызметтер,  мəдениет, 
ғылым  жəне  білім  саласындағы  қызметтер, 
жұ мыстар,  медицина  жəне  ветеринарлық 
қыз мет, инвестициялық алтын саласындағы 
тауар лар мен қызметтер.
Егер  кəсіпкердің  айналымы  жылына 30 
000 АЕК асып кетсе, онда ол міндетті түрде 
қо сым ша құн салығын төлеуші ретінде тір-
кеу ге тұруы тиіс. 
Бұндай жағдайда кəсіпкердің дер кезінде 
ККС төлеушісі ретінде тіркеуге тұрмаса ҚР 
заң намаларына  сəйкес  айыппұл  салынады. 
Оның мөлшері келесідей
- жеке  кəсіпкерлерге  он  бес  АЕК  мөл-
шерінде;
- шағын  жəне  орта  бизнес  субъектілері 
бо лып табылатын заңды тұлғаларға ҚҚС тө-
леу ші  ретінде  тіркелмеген  мерзім  ішіндегі 
са лық салынатын айналымы сомасының он 
бес  пайызы мөлшерінде.

27
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА
Бірыңғай жер салығын төлеушілер салық 
ор ганына  қосылған  құн  салығы  бойынша 
есеп ке тұру туралы салықтық өтінішін ерікті 
түр де беруге құқылы. 
Шағын  кəсіпкерлікпен  айналысатын  да-
ра  кəсіпкерлер  мен  заңды  тұлғалар  бух гал-
терлік есеп пен қаржылық есептілікті жүр гі-
зуден босатылды, бірақ олар салықтық есе-
бін жүргізіп жəне оны дер кезінде салық ор-
гандарына тапсырып отыруға тиіс. Бұл тура-
лы  салық  кодексінің 56 бабында  салықтық 
сая сат  жəне 77 бапта  салықтық  регистрлер 
ту ра лы айтылған.
Қорытындылай  келсек,  Қазақстан  Рес-
пу бли ка сының  бəсекеге  қабілетті 50 ел дің  
қатарынан  нық  орын  алу  жөніндегі  стр а-
тегиялық міндеттің орындалуы үшін, əлем дік 
экономиканың өсімінен тұрақты түрде асып 
отыратын экономикалық даму қажеттігі ай-
қын далып отыр. Еліміздің жоғары деңгейде 
өзін дік жолы бар мемлекет ретінде танылуы, 
оның  əлеуметтік-экономикалық  үстемелеп 
да муы – халықтың əл-ауқатын, тұрмыс жағ-
дайын жақсартудың негізі болып табылады.
ƏДЕБИЕТ
1 http://bigox.kz/zheke-kasipkerlerge-salyk-salu-erekshelikteri/

28
ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕ
ƏОЖ 8.80
К.Б. Жарикбаев
доктор психологических наук, доктор педагогических наук,
заслуженный деятель науки,
А.К. Олжаева
главный редактор журнала
Психология в школе»
РОДНОЙ ЯЗЫК – ЗЕРКАЛО ДУШИ НАЦИИ И ЛИЧНОСТИ
Язык – для любого народа язык является символом независимости, символом индивиду-
альности. Каждое государство имеет свой язык – один или несколько. В нашей республике 
в последнее время активно внедряется государственный язык, растет его роль, как в трудо-
вой сфере, так и в повседневной жизни. В данной статье указыно процентное соотношение 
интереса к казахскому языку.
Ключивые солова: Язык, методика, ученик, преподаватель, качество
Ана тілі – сол халықтың мəдениетінің, дүниетанымының көрсеткіші. Бұл мақалада ана 
тіліміз – ұлт пен тұлғаның жан айнасы екені айтылған. Сонымен қатар, Қазақстандағы тіл 
үйрену мəселесі туралы кеңінен тоқталған. Тілді үйрену қанша пайызды құрайтындығын, 
тілге  қызығушылық  канша  пайыз  екендігін  дəледі  түрде  ашып  көрсеткен.  Тілді  оқытуға 
байланысты шығып жатқан оқу құралдарының сапасы мен оқыту методикасының сапасы 
жайында сөз етіледі.
Түйінді сөздер: Тіл, методика, оқушы, оқытушы, сапа
Language - the language for any nation is a symbol of independence, a symbol of individuality. 
Each state has its own language - one or more. In our republic has been actively implemented the 
state language, as its role as in the workplace and in everyday life. This article ukazyno percentage 
interest in the Kazakh language.
Keywords: Language, methodology, student, teacher quality
«В языке одухотворяется весь народ и вся его Родина; в нем претворяется творческой 
силой народного духа в мысль, в картину, в звук небо Отчизны, ее воздух, ее физические 
явления, ее климат, ее поля, горы и долины, ее леса и реки, ее бури и грозы — весь тот 
глубокий, полный мысли и чувства голос родной природы, который говорит так громко в 
любви человека к его иногда суровой родине, который высказывается так ясно в родной 
песне, в родных напевах, в устах народных поэтов. Но в светлых, прозрачных глубинах на-
родного языка отражается не одна природа родной страны, но и вся история духовной 
жизни народа...»
К.Д.Ушинский
«В национальном языке, как в зеркале, отражаются местность, история, быт и нравы 
нации. В казахском языке отражены то тихая, безветренная ночь, то ураганная желтая 
степь, длительные перекочевки с места на место, медлительный и спокойный характер 
народа. Как широка степь, так широк и богат казахский язык»
М.Жумабаев
Язык народа – как показатель его культу-
ры, это его мировоззрение и поведение. Род-
ной язык является достоянием народа, язык 
несет на себе отпечаток всей жизни народа. 
Народ  перестает  жить,  умирает,  если  ото-
брать у него родной язык. Язык – душа на-
ции. Язык – это есть живая плоть идеи, чув-
ства, мысли.

29
ҰЛТ ТІЛІ
В настоящее время в Казахстане пробле-
ма  знания  и  изучения  родного  языка  явля-
ется  приоритетной,  так  как  казахский  язык 
получил  статус  «государственного».  Инте-
рес этнопсихологии к этой проблеме объяс-
няется рядом причин. По данным многих ис-
следователей,  большинство  жителей  респу-
блики хотело бы знать казахский язык, но на 
практике  это  желание  остается  не  реализо-
ванным. Препятствия в изучении казахского 
языка  анализировались  неоднократно:  это 
и  отсутствие  учебников  по  грамматике  ка-
захского языка, массовых изданий хороших 
и  дешевых  учебников,  словарей,  специали-
зированных  программ  для  школ,  вузов,  для 
всех  желающих,  с  учетом  возраста,  обра-
зования,  профессиональных  особенностей 
обучающихся,  отсутствуют  также  методика 
преподавания  языка  и  квалифицированные 
преподаватели.  Участие  психолога  в  реше-
нии целого рада проблем, возникающих при 
обучении  казахскому  языку,  объясняется, 
прежде всего, тем, что во многих из них пси-
хологические составляющие являются веду-
щими.  Или  точнее  сказать,  некоторые  про-
блемы  овладения  государственным  языком 
не  могут  быть  объяснены  без  привлечения 
психологии.
Психолог A.M. Ким в своей работе, посвя-
щенной этой проблеме, выделила несколько 
психологических составляющих в изучении 
казахского  языка.  Автор  убедительно  дока-
зывает необходимость учет личностных осо-
бенностей  людей,  обучающихся  казахскому 
языку. К числу личностных относятся моти-
вационные, эмоциональные, познавательные 
и социокультурные особенности. Учет этих 
особенностей  при  составлении  программ  и 
методик обучения языку позволит добиться 
наилучших  результатов,  т.е.  помимо  соб-
ственно  учебной  задачи,  должна  решаться 
и задача коррекции учебной деятельности с 
учетом психологических особенностей лич-
ности. Автор пишет о неэффективности оди-
накового  подхода  к  тем,  кто  «изучает  язык 
на  фоне  положительного  эмоционального 
отношения к нему, и для тех, кто понимает 
свою ситуацию как жесткую жизненную не-
обходимость...»  Мотивационная  составляю-
щая  процесса  обучения  проявляется  в  том, 
что  каждый  обучающий  имеет  свой  мотив, 
желание  изучать  язык,  что  в  свою  очередь, 
во  многом  определяет  эффективность  про-
цесса  обучения.  Необходимость  уточнить, 
что психология различает мотивы и мотиви-
ровки,  т.е.  реально  действующие  причины 
обучения  и  объяснения  самих  обучающих-
ся,  так  как  в  жизни  мотивы  и  мотивировки 
чаше всего не совпадают. К познавательным 
особенностям  личности  обучающихся  от-
носятся  стили  переработки  информации, 
возрастные характеристики протекания про-
цесса  усвоения,  запоминания,  переработки 
информации.
К социокультурным - относятся показате-
ли  уровня  образования,  время  проживания 
обучающихся в республике.
В  процессе  обучения  государственно-
му  языку,  кроме  того,  обязательно  нужно 
учитывать  уровень  владения  языком.  Ос-
новным  критерием  знания  языка,  являет-
ся  его  использование  в  профессиональной 
деятельнос ти.
Следующая проблема изучения казахско-
го языка связана с этнокультурным особен-
ностями  его  функционирования.  Существу-
ют  несколько  способов  получения  социо-
культурных знаний, язык среди них является 
ведущим.  Объясняется  это  особое  положе-
ние и эта особая роль языка тем, что в нем, 
в его значениях в концентрированной форме 
содержится социальный опыт предшествую-
щих поколений. Однако было бы неверным 
считать, что приобретая знания о языке, ов-
ладевая значениями элемента системы язы-
ка, человек автоматически приобретает и не-
обходимые культурные знания.
Особенностью  овладения  культурой  со-
циума через язык состоит в том, что это ов-
ладение  возможно  только  посредством  и  в 
результате  общения,  т.е.  если  человек  учит 
язык,  но  не  использует  его  в  общении,  то 
подлинного усвоения языка не происходит.
Многими  авторами  отмечается,  что  для 
усвоения языка необходимо «погружение» в 
культурную  среду,  которая  характеризуется 
особенностями  общения,  поведения,  миро-
воззрения. В то же время, знание языка от-
крывает  возможность  понимания  этнокуль-
турной специфики того или иного народа.
Этнопсихология,  решая  проблему  овла-
дения государственным языком, должна из-
учить особенности языка коммуникативного 
поведения, жестового и мимического, языка 
повседневного поведения народа, так как при 
нарушении принятых норм сразу же броса-

30
ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕ
ется в глаза, что в процессе общения что-то 
нарушено, что не достигается полного взаи-
моотношения, что в целом процесс общения 
не  исчерпывается  содержанием  речи  и  что 
значительная часть информации передается 
невербальными средствами, к которым пре-
жде всего, относится язык мимики и жестов, 
язык  повседневного  поведения.  Незнание 
языка  обиходного  поведения  может  приве-
сти к неудобству в определенных ситуациях. 
С.Н.  Алиев,  В.Х.  Салибаев  описывает  та-
кой случай, произошедший с одним из них. 
«Однажды  в  Хороге  он,  как  принято  везде, 
встал в очередь за последним; им была жен-
щина. И долго стоял, внутренне возмущаясь 
тем, что очередь двигалась медленно, что к 
прилавку  подходят  мужчины  и  без  очереди 
берут товар. Оказалось, что он нарушил тра-
диции:  на  Памире  принято  разделение  оче-
реди  на  «женскую»  и  «мужскую».  Товары 
отпускаются  последовательно:  то  женщи-
нам, то мужчинам. А так как мужчины редко 
заглядывают в магазин, то и создается впе-
чатление,  что  продавец  отпускает  им  товар 
вне  очереди».  Приведенный  пример  свиде-
тельствует о необходимости знаний о наци-
ональной специфике коммуникативного по-
ведения и введений их в методики обучения 
второму языку.
Изучение  и  описание  национально-пси-
хологических  особенностей  коммуникатив-
ного поведения казахов имеет практическое 
значение, так как без этих знаний подлинное 
усвоение языка невозможно. Этнопсихологи 
должны выделить элементы (жесты, мимика, 
пантомимика),  присущие  казахам,  что  сде-
лать достаточно сложно, так как в невербальном 
языке казахов содержаться элементы, присущие 
мусульманской  культуре  в  целом.  Кроме  того, 
необходимо  учитывать  наличие  региональной 
специфики функционирования языка и повсед-
невного  поведения  жителей  разных  регионов 
Казахстана.  Такая  работа  в  нашей  республике 
только начинается, но без учета этнопсихологи-
ческих данных решение проблемы полноценно-
го функционирования языка невозможна.
Таким  образом,  основными  показателями 
знания  казахского  языка  являются,  во-первых, 
его использование в профессиональной деятель-
ности,  во-вторых,  понимание  национальной 
специфики  коммуникативного  поведения.  На 
наш взгляд, этнопсихология лишь в той или иной 
степени может конкретизировать программы об-
учения для разного контингента желающих вы-
учить  государственный  язык  в  соответствии  с 
выделенными критериями.
Еще в середине XIX века Ч. Валиханов знал, что 
одни и те же мысли на разных языках выражают-
ся разными средствами, в анализе которых за-
ключен один из важных источников этнопсихоло-
гических знаний. Этот вопрос нашел отражение 
в гипотезе лингвистической  относительности 
Б.Л. Уорфа, согласно которой язык определяет ми-
ровоззрение,  поступки,  мышление.  Правиль-
ной является его мысль о том, что разные язы-
ки  предъявляют  разные  требования  к  выражению 
своих мыслей. Но при этом не объясняются при-
чины этнических различий в языке.
В концепции Я. Хомской утверждается, что язык 
– не сумма готовых слов, предложений, а порож-
дающий  процесс,  вводится  понятие  языковой 
способности как овладение конкретным языком, а в 
психологическом плане – это часть общей спо-
собности к языку.
Другие методологические положения пси-
хологии  усвоения  языка  высказаны в различ-
ных  теориях  ученых:  ориентированность 
языка выполнять коммуникативную функцию 
(Л.В. Щерба), каждый язык выражает опреде-
ленную точку зрения (В. Гумбольд, М. Алек-
сеев),  язык  у  каждого  человека  индивидуа-
лен,  хотя  это  явление  общественное  (В.Ю. 
Розенцвейг, Л.М. Уман).
Важным фактором интенсификации  межэт-
нических  взаимоотношений  является  язык. 
Программа  функционирования  и  развития 
языков на 2001-2010 гг. определялась необходи-
мостью государственной поддержки решения 
языковых проблем. В 
НЕЙ
 выделены три основ-
ные  цели  функционирования  и развития язы-
ков: расширение и укрепление  социально-ком-
муникативных  функции  государственного  язы-
ка;  сохранение  общекультурных  функций 
русского  языка;  развитие  языков  этнических 
групп.  Намечены  основные  задачи языкового 
строительства  в  Казахстане  на долгосрочную 
перспективу,  приоритетные  направления  и 
механизмы их реализации.

31
ҰЛТ ТІЛІ
Итоги выполнения Государственной про-
граммы функционирования и развития язы-
ков  на 1998-2000гг.  показали  реальные  ре-
зультаты в пользу положительных примеров 
укрепления статуса государственного языка: 
вытек учебных пособии, аудио и визуальных 
средств  обучения,  наличие  компьютерных 
программ  и  терминологических  словарей, 
разработка  нормативно-правовых  актов, 
проведение конференций и телепередач.
Следует отметить, что успешное овладе-
ние  государственным  языком  происходит 
лишь  в  том  случае,  если  люди  сами  испы-
тывают в этом потребность. Если большин-
ство  населения  успешно  обходится  другим 
языком  на  работе  и  быту,  то  изучить  госу-
дарственный язык крайне сложно. Поэтому 
один из путей повышения функциональной 
значимости  казахского  языка  является  его 
развитие  в  сферах  с  реальными  возможно-
стями  и  социальными  потребностями  (об-
разование, средства массовой коммуникации, 
духовная культура).
В одном исследовании А. Кукубаевой вы-
явлен одинаковый разброс мнений школьни-
ков по поводу обучения языкам: 32% русских 
учащихся предпочитают изучение казахско-
го языка, но в небольшом объеме, 35% - не 
изъявили желание изучать государственный 
язык, 33% - отметили обязательное изучение 
казахского языка.
Иная  картина  выявлена  по  данному  па-
раметру  среди  студентов: 69% лиц  разных 
национальностей  считают  обязательным 
изучение  государственного  языка, 29% - в 
небольшом объеме и 8% - не хотят изучать 
данный язык.
Вместе с тем получены и другие результа-
ты. Большинство студентов также отмечают, 
что делопроизводство не обязательно долж-
но вестись только на казахском языке. К ли-
цам,  не  владеющим  их  национальным  язы-
ком, они относятся спокойно и адекватно. 
Среди  лиц  коренной  национальности 
65%  казахов  владеют  государственным 
языком.  Отсюда  вытекает  значимость  и  не-
обходимость  дифференцированного  обуче-
ния казахскому языку. Одни будут начинать 
усвоение языка, другие – изучать его более 
углубленно, третьи – совершенствовать свои 
знания до возможности свободного ведения 
делопроизводства. 
Прогресс  в  овладении  казахским  язы-
ком происходит там, где есть казахоязычная 
среда  и  имеется  базовый  уровень  знаний. 
Поэтому  первоочередной  задачей  следует 
считать  сохранение  и  культивирование  го-
сударственного  казахского  языка,  прежде 
всего самими казахами и лишь потом – рас-
пространение  казахского  языка  на  другую 
языковую общность.
Родной  язык – способ  выражения  наци-
онального  самосознания,  важный  критерий 
развития личности. По мнению К.Б. Жарик-
баева,  необходимо  пересмотреть  содержа-
ние данного понятия, которое является еще 
и  средством  передачи  традиций,  стереоти-
пов, привычек.
Значимость родного языка можно просле-
дить,  намечая  конкретные  пути  его  форми-
рования,  начиная  с  детства.  Определенные 
объективные и субъективные причины спо-
собствовали  вырождению  родного  языка, 
что  сформировало  новое  поколение  «ман-
куртов»,  не  знающих  язык,  традиции,  обы-
чаи  своего  народа.  Ч.  Айтматов  приводит 
сильный  аргумент:  отказ  от  родной  речи – 
это почти то же самое, что отказ от родите-
лей. Нация, лишенная своего языка, - это на-
ция, лишенная своих корней, и тогда ее как 
таковой не существует. При благоприятных 
условиях  развития  родного  языка  происхо-
дит  становление  национального  самосозна-
ния. Но при ухудшении условий развивают-
ся националистические предрассудки.
В  Конституции  Республики  Казахстан 
определен  статус  русского  языка  как  языка 
межнационального  общения.  Проведенное 
нами исследование показывает, что 69% мо-
лодежи  считают  это  наиболее  приемлемым 
в  условиях  полиэтнического  государства. 
Остальные респонденты предпочли русский 
язык  в  качестве  государственного (18%) и 
как язык межнационального общения и по-
временно как государственный (20%).
Для  языковой  ситуации  Казахстана  ха-
рактерны  определенные  сложности.  Они 

32
ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕ
связаны,  в  первую  очередь,  с  ослаблени-
ем  позиций  государственного  языка,  что 
объясняется   многими  обстоятельствами.  В 
час тности,  обозначилась  тенденция  на  сни-
жение интереса к знанию государственного  
языка  среди  русских,  с  одной  стороны,  и 
на  увеличение  его  среди  казахов,  с  другой. 
Это  косвенно  свидетельствует  об  укрепле-
нии  во  многих  позициях  русского  языка  и, 
соответственно,  снижении  уровня  востре-
бованности  казахского.  В  вузах  основной 
язык  обучения - русский.  Поэтому  многие 
казахстанцы,  подчеркивая  значимость  зна-
ния  государственного  языка,  в  своем  выбо-
ре образования все же отдают предпочтение 
русскому  языку.  Наблюдается  доминирова-
ние русского языка и в сфере общения (86% 
студентов и 92% учащихся).
Одной из особенностей республики в об-
ласти  языковой  политики  является  степень 
овладения языками. Казахи владеют русским 
языком лучше, чем своим родным. Очевид-
но,  это  является  следствием  преобладания 
русского  языка  в  системе  образования.  В 
общении доминирование данного языка еще 
более возрастает.
Актуальной  остается  проблема  поэтап-
ного перевода делопроизводства на государ-
ственный язык и расширения сферы приме-
нения  казахского  языка  в  органах  управле-
ния.  Делопроизводство  должно  вестись  на 
государственном языке, а не переводиться.
Выделяя  роль  и  влияние  второго,  нерод-
ного  языка,  мы  подошли  к  очень  важней 
проблеме двуязычия (попеременное исполь-
зование двух языков в межнациональном об-
щении). Оно признано быть мощным оруди-
ем перестройки в сфере языка. Билингвизм 
бывает  односторонним  и  двусторонним.  В 
нашей республике развито, в основном, од-
ностороннее двуязычие: использование двух 
языков  в  процессе  межэтнического  взаимо-
действия исключительно носителями одного 
языка (национально-русское двуязычие). По 
нашим данным, в одинаковой степени гово-
рят  на  казахском  и  русском  языках  только 
12% студентов и 8% школьников.
В  стране  возрастает  необходимость  раз-
вития билингвизма. Это определяется разы-
ми  факторами:  недопонимание  значимости 
владения казахским и русским языком, пред-
почтение  билингвистического  обучения, 
тенденция  «старения»  людей  неказахской 
национальности, хорошо владеющих казах-
ским языком.
Особенностью  двуязычия  является  его 
осознанность  как  социальная  потребность. 
Это  явление,  которым  можно  разумно 
управ лять. Кроме того билингвизм выступа-
ет  как  средство  общения  людей  различных 
этничес ких общностей.

33
ҰЛТТЫҚ ТАРИХ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал