Барлыћ ћџћыћтары ћорѕалѕан Басылымныѓ мљлiктiк ћџћыћ тары "Мектеп" баспасына тиесiлi 24жүктеу 2.67 Kb.

бет7/11
Дата31.05.2017
өлшемі2.67 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
§ 17. ФРАНЦИЯ
Таћырыпты оћытудаѕы маћсат
Таћырыпты оћытудаѕы маћсат
Таћырыпты оћытудаѕы маћсат
Таћырыпты оћытудаѕы маћсат
Таћырыпты оћытудаѕы маћсат
Бiлiмдiк. Екiншi дљниежљзiлiк соѕыстан кейiнгi Фран-
цияныѓ ќлеуметтiк-экономикалыћ дамуына сипаттама бере
отырып, Францияныѓ iшкi жќне сыртћы саясатына шолу
жасау.
Дамытушылыћ.  Т ртiншi Республиканыѓ билiгi мен
Бесiншi Республика кезiндегi мемлекеттiѓ “жеке билiк”
1) Џлыбритания љкiметiн басћарѕан
лейбористiк партияныѓ жетекшiсi
2) 1980 ж.  Британдыћ ћайта ћџру-
дыѓ авторы
3) 1951—1955 жж. Џлыбританияныѓ
премьер-министрi
4) Џлыбританияныѓ тџѓѕыш лей-
бористер партиясынан ћџрылѕан љкiмет
басшысы
5) Џлыбританияныѓ НАТО-ѕа кiрген
жылы
6) Эттли кабинетiнiѓ “Маршалл
жоспарынан”  бас тартуѕа мќжбљр болѕан
жыл
7) Џлыбританияда атом бомбасын
жасау туралы шешiм ћабылдаѕан жыл
8) “ неркќсiптi ћатынастар туралы”
заѓ ћай жылы ћабылданды
1) М. Тэтчер
2) У. Черчилль
3) Клемент  Эттли
4) Р. Макдональд
5) 1950 ж.
6) 1949 ж.
7) 1946 ж.
8) 1971 ж.

80
режiмiнiѓ мќнiн ашып беру. Франция экономикасына тереѓ
ћџрылымдыћ  згерiстер енгiзiлгендiгiне, 1968 жылѕы мамыр
даѕдарысы себептерiне к з жеткiзу.
Де Голль дќуiрiнен кейiнгi Францияныѓ iшкi-сыртћы
саясаттаѕы саяси партиялар жасаѕан баѕдарламалардыѓ
маћсатын айћындау.
Тќрбиелiк. Оћушыларды Франция елiнiѓ тарихын оћыта
отырып, мемлекетаралыћ бейбiтшiлiк пен ынтымаћтастыћ
рухында тќрбиелеу.
Сабаћтыѓ тљрiаралас сабаћ.
Сабаћтыѓ ќдiсi
Сабаћтыѓ ќдiсi
Сабаћтыѓ ќдiсi
Сабаћтыѓ ќдiсi
Сабаћтыѓ ќдiсi:  хабарлама, оћулыћпен жџмыс, ќѓгi-
мелесу.
К рнекi  ћџралдар
Хронологиялыћ кестелер, дљниежљзiнiѓ саяси картасы, сызбалар, кесте.
Негiзгi
Негiзгi
Негiзгi
Негiзгi
Негiзгi  тљсiнiктер
тљсiнiктер
тљсiнiктер
тљсiнiктер
тљсiнiктер  мен
мен
мен
мен
мен  жетекшi
жетекшi
жетекшi
жетекшi
жетекшi  џѕымдар
џѕымдар
џѕымдар
џѕымдар
џѕымдар
Ћарсыласу ћозѕалысы, саяси-партиялыћ жљйе, “Азат
Франция”, авторитарлыћ жљйе, модернизациялау мен
реконструкциялау, “Маршалл жоспары”, Батыс Германия-
ны ремилитаризациялау, еуропалыћ ыћпалдастыћ, “кљштi
кiмет”, “жеке билiк тќртiбi”, “барлыћ азимут бойынша”,
“љлкен жобалар”, мамыр даѕдарысы, голлизм, “еуропалыћ
ћџрылыс”, “неолиберализм”, “революциясыз реформа
арћылы”, “2 + 2” келiсiмi.
Сабаћ љй тапсырмасын сџраћ-жауап арћылы бекiтуден
басталады. Жазба тљрде берiлген љй тапсырмасын екi оћу-
шы таћтада орындайды. Олар лейбористiк жќне консерва-
торлыћ партиялардыѓ ерекшелiктерiн кесте тљрiнде жазып
шыѕады. Таѕы да 1-2 оћушыдан Черчилль мен Тэтчердiѓ
мiрбаяндары мен ћоѕамдыћ-саяси  мiрдегi еѓбектерi туралы
хабарламаларын тыѓдау. Ћџжаттарды оћытып талдауѕа
болады. Саяси партиялар жљйесiнiѓ ћалыптасуы жќне оныѓ
р лiне баѕа бергiзумен љй тапсырмасын бекiтуге болады.
Таћырыпты оћы
Таћырыпты оћы
Таћырыпты оћы
Таћырыпты оћы
Таћырыпты оћытудыѓ жоспары
тудыѓ жоспары
тудыѓ жоспары
тудыѓ жоспары
тудыѓ жоспары
1. Екiншi дљниежљзiлiк соѕыстан кейiнгi Франция.
2. 1946—1958 жылдардаѕы Т ртiншi Республика.
3. Ш. де Голль жќне Бесiншi Республика.
4. 1968 жылѕы мамыр-маусымдаѕы оћиѕалар.
5. Голлизм дќуiрiнен кейiнгi Франция.
6. Францияныѓ сыртћы саясаты.
Мџѕалiм жаѓа сабаћты оћушыларѕа логикалыћ тап-
сырма беруден бастауына болады.

81
1. Сабаћ барысында IV Республиканыѓ Конституциясын V Респуб-
лика Конституциясымен салыстыру.
2. 1968 жылѕы мамыр-маусымдаѕы оћиѕаларда Коммунистiк
партияныѓ жетекшiлерi мен еѓбекшiлер Голль  кiметiнен ненi
талап еткенiн дќлелдеу.
Оћушылар назарына џсынылатын сызбаны мџѕалiм
алдын ала плакатћа жазып дайындап ћойѕаны ж н (1-кесте).
Сабаћ соѓында 3 топћа љйге берiлетiн логикалыћ тапсыр-
малардыѓ сџраћтарын жазѕызып,  тiлген жаѓа материалды
бекiтедi.
I топћа ћойылатын проблемалыћ сџраћтар
1. Екiншi дљниежљзiлiк соѕыстан кейiн Францияныѓ саяси жљйесiнiѓ
ћалыптасуын неден к руге болады?
2. Ћарсыласу ћозѕалысыныѓ р лi ћандай болды?
3. Саяси партиялардыѓ маћсаты неде?
II топћа ћойылатын проблемалыћ сџраћтар
1. Т ртiншi Республика тџсындаѕы Францияныѓ жаѓа Консти-
туциясыныѓ маѓызы.
2. “Жеке билiк тќртiбiн” ћалай тљсiнесiѓдер?
3. Республика даѕдарысы жќне ћџлау себептерi нелiктен?
III топћа ћойылатын проблемалыћ сџраћтар
1. Голлизм дегенiмiз не?
2. 1970—1990 жж. Францияныѓ сыртћы саясаттаѕы р лi ћандай болды?
3. Франция мен Ћазаћстан байланыстарына тоћталыѓдар.
Ћалѕан б лiмдерiн оћушыларѕа мџѕалiм тљсiндiрмесiнен
кейiн оћулыћты пайдаланып  здiгiнен толтыру тапсыры-
лады, с йтiп олар жаѓа материалдарѕа талдау жасап, негiзгi
маћсатын б лiп к рсетуге даѕдыланады.
Ћорытылатын негiзгi
мќселелер
Тртiншi
Республика
(1946—
1958)
Ш.де Голль
жќне
Бесiншi
Республика
“Голлизм”
дќуiрiнен
кейiнгi
Франция
1. Саяси жетекшiлерi жќне
олардыѓ билiк режiмi
2. Францияныѓ ќлеуметтiк-
экономикалыћ дамуындаѕы
згерiстер
3. Франция сыртћы саясатта
Екiншi дљниежљзiлiк соѕыстан кейiнгi Франция
1-кесте

82
§ 18.  ГЕРМАНИЯ  ФЕДЕРАТИВТIК  РЕСПУБЛИКАСЫ
Таћыр
Таћыр
Таћыр
Таћыр
Таћырыпты оћытудаѕы маћсат
ыпты оћытудаѕы маћсат
ыпты оћытудаѕы маћсат
ыпты оћытудаѕы маћсат
ыпты оћытудаѕы маћсат
Бiлiмдiк.  Фашистiк режiмдi талћандаѕаннан кейiнгi
Германияныѓ б лiну себептерiн наћтылау. Отарланѕан
аймаћтарда пайда болѕан жаѓа саяси партия мен елдiѓ екiге
б лiну себептерiн ашу. 1950—1960 жылдары ГФР-дiѓ
экономикалыћ жаѕдайын айта келiп, iшкi-сыртћы саясат-
таѕы р лiн жќне Шыѕыс Германиядаѕы революцияѕа сипат-
тама беру.
Дамытушылыћ.  Германияныѓ ћайта бiрiгу љрдiсiнiѓ
мќнiн тљсiндiру.
Тќрбиелiк. Тќуелсiз елiнiѓ болашаѕы љшiн џлтаралыћ
ћатынасты саћтауѕа, адамгершiлiк ћасиеттерi љлгiлерiне
тќрбиелеу.
К рнекi ћџралдар
Дљниежљзiнiѓ саяси картасы, “Ћазiргi дљниежљзi тарихына” ар-
налѕан атлас карта, “Германия Екiншi дљниежљзiлiк соѕыстан кейiн”
картасы.
Диафильм, сџлбалар, кестелер, иллюстрациялар (ћолдан сызылѕан).
Негiзгi тљсiнiктер мен жетекшi џѕымдар
Негiзгi тљсiнiктер мен жетекшi џѕымдар
Негiзгi тљсiнiктер мен жетекшi џѕымдар
Негiзгi тљсiнiктер мен жетекшi џѕымдар
Негiзгi тљсiнiктер мен жетекшi џѕымдар
Отаршылдыћ тќртiбi, с зсiз тiзе бљгу, герман милита-
ризмi, демонополизациялау,  “ћырѕићабаћ соѕыс”, бундестаг
жќне бундесрат, тоталитарлыћ социализм.
Сабаћ басталар алдында бџдан бџрын оћытылѕан мате-
риалдар тексерiледi. Бiр оћушы АЋШ, Англия жќне Фран-
циядаѕы монополистiк мемлекеттегi капитализмнiѓ пайда
болуыныѓ кестесiн сызѕанда, басћа оћушылар сџраћтарѕа
жауап бередi.
1. 1968 жылѕы Франциядаѕы к ктем оћиѕасы жџмысшы табына
ћандай сабаћ болды?
2. ФКП мен ФСП-ныѓ бiрiккен баѕдарламасыныѓ негiзгi мќнi мен
маћсаты неде?
Таћырыпты оћытудыѓ жоспары
Таћырыпты оћытудыѓ жоспары
Таћырыпты оћытудыѓ жоспары
Таћырыпты оћытудыѓ жоспары
Таћырыпты оћытудыѓ жоспары
1. Фашистiк режiм кљйрегеннен кейiнгi Германия.
2. Германия б лiнiп, ГФР мен ГДР-дiѓ ћџрылуы.
3. Батыс Германияныѓ экономикалыћ  ркендеуi. 1950—1960 жыл-
дардаѕы  неркќсiптiѓ тез дамуыныѓ себептерi.
4. ХДО жќне ГСДП партиялары билiкте. Экономикалыћ жќне
ћџрылымдыћ  даѕдарыстар.
5. В.Бранд љкiметiнiѓ сыртћы саясаты.
6. ГДР-дiѓ ќлеуметтiк-экономикалыћ жќне саяси дамуы (1950—
1980 жж.).

83
7. ГДР-дегi саяси даѕдарыс жќне революция.
8. Германияныѓ бiрiгуi.
1. Сабаћтыѓ бiрiншi таћырыпшасында оћушылар логика-
лыћ тапсырманы орындайды.
1) Германияныѓ Батыс аймаѕыныѓ Бiрiншi дљниежљзiлiк соѕыстан
кейiнгi саясаты мен Германияныѓ Шыѕыс аймаѕы саясатыныѓ
белгiлерiн к рсетiп, айырмашылыћтарын аныћтау.
2) Фашистiк режiмдi талћандаѕаннан кейiнгi Германияны басћару
љшiн т рт жаћты Баћылау Кеѓесi ћџрылып, љш Батыс аймаћты —
АЋШ, Џлыбритания жќне Франция ќскери ќкiмшiлiгi, ал Шыѕыс
аймаѕын — Кеѓес ќскери ќкiмшiлiгi б лiп алѕандыѕы туралы айту
жќне картадан к рсету.
3) Отарланѕан аймаћтардаѕы жаѓа саяси партиялар арасындаѕы
ћайшылыћтар мен олардыѓ ќрекеттерiн ашып ќѓгiмелеу. Саяси
партиялар: ХДО (Христиан Демократиялыћ Одаѕы), Германия
социал-демократиялыћ партиясы, Еркiн демократиялыћ партия,
Германия коммунистiк партиясы.
2. Мџѕалiм бџл таћырыпшада Германияныѓ ыдырауы
жќне ГФР мен ГДР-дiѓ ћџрылуы туралы ќѓгiмелейдi.
Тарихи терминдердi дќптерлерiне жазѕызуѕа болады.
Диктатура — шектеусiз билiк, мемлекетте билiктi демократиялыћ
емес тќсiлдермен жљргiзу.
Реконверсия  — экономиканы бейбiт арналарѕа к шiру.
Сепаратизм — б лiнуге, оћшаулануѕа џмтылу.
Германияныѓ  б лiнуi  ж нiндегi  таћырыпшаны  мына-
дай  сџраћтардан  бастауѕа  болады.
1. Германияныѓ соѕыстан кейiнгi жаѕдайын Потсдам келiсiмдерi
ћалай шештi?
2. Батыс державалары неге Германияны б лшектеу жолына тљстi?
Оћушылардыѓ бiлiмiн тереѓдету маћсатында мџѕалiм
Батыс державалардыѓ Екiншi дљниежљзiлiк соѕыс кезiнде-
аћ Германияны б лудi жоспарлаѕанын ашып айтады. Бџл
туралы ќѓгiменi алѕаш рет Вашингтонда Черчилль мен
Рузвельт 1941 жылы ћозѕады, бiраћ олар  здерiнiѓ ћарсы-
ластарыныѓ жеѓiлетiнiн байћап, Германия туралы саясатын
згерткен болатын.
Империалистiк державалар социализмнен ћорыћћан-
дыћтан ѕана Батыс Германияныѓ ћайта  ркендеу саясатын
ћолдады. Оны социализмге ћарсы басты одаћтасы ретiнде
пайдаланѕысы келдi. Соѕыстан кейiнгi Батыс Германияныѓ
жаѕдайына тоћтала отырып, соѕысћа љш басты кљштiѓ
ћатысћанын айта кету керек: а) жџмысшы табы; ќ) бур-
жуазия; б)  ндiрiс ћџрал-жабдыћтарын саћтап ћалѕан, бiраћ

84
Конституция, 7. IХ. 1949 ж.
Батыста 20. IХ. 1949 ж.
ГФР К.Аденауэр
Шыѕыста ГДР
7. Х. 1949 ж.
Партиялар
ХДО жќне ГСДП, ЕДП
ГСБП, ГКП
Басћару жљйелерi
Жаѓа либералистiк
баѕыт
Социализмнiѓ кеѓестiк
љлгiсi
Ќлеуметтiк нарыћтыѓ
шаруашылыћ моделi
Ќкiмшiл-ќмiршiл
басћару жљйесiнiѓ моделi
1961 ж. Берлин ћабырѕасы
13—14 тамызда тџрѕызылды
1989 ж. 9 ћарашада Берлин ћабырѕасы
ћџлатылды,  1990 ж. 3 тамызда “2+4” келiсiмi
бойынша Германия ћайта ћосылды
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
жџмыс iстеу билiгiн жќне ћызметiн жоѕалтћан Батыс
державаларыныѓ отаршылдыћ билiгi.
Отаршылдыћ билiктегiлер буржуазияѕа  зiнiѓ партия-
лары мен џйымдарын жасауѕа к мектестi. Олар коммунистiк
жќне социал-демократиялыћ партиялардыѓ ћосылуына
кедергi жасап, оѓ социал-демократтарѕа  здерiнiѓ к з-
ћарасын жџмысшылар арасында орныћтыруѕа тырысты.
Германия
Парламенттiк кеѓес
Бундесрат (жоѕарѕы
палата), жергiлiктi  кiлдер
2 палата
Бундестаг
(т менгi палата), ХДО
1-сызба
V
V
V
V

85
Мџѕалiм оћушылардан Англия тарихынан белгiлi баѕдар-
ламаныѓ мазмџнын сџрап, мiндеттi тљрде Германияны ћай-
та ћџру ћажеттiгi туындаѕанын ќѓгiмелейдi. Оѓ социал-
демократтар  те ћатал соѕыс жљргiздi, жџмысшы табыныѓ
бiрiгуiн жойды, с йтiп Германияныѓ социал-демократиялыћ
басшылары жџмысшы табыныѓ б лiнуiне негiзгi себепшi
болѕандыѕына тоћталады.
Германияныѓ б лiнуi мынадай алѕышарттарѕа негiзделдi:
1. Жеѓiске жеткен державалар Германияны бiртџтас ел
ретiнде ћараудан бас тартты.
2. Батыс жќне Шыѕыс аймаћтардыѓ шаруашылыћ
байланыстары бiр-бiрiнен ажырай бастады.
3. Батыс аймаћта 1948 жылѕы 20 шiлдеде аћша ре-
формасы болды, ал Шыѕыс Германия аумаѕында шыѕыс
маркасы енгiзiлдi.
Осыдан кейiн оћушыларѕа Батыс аймаћта Конституция
дайындайтын Парламенттiк Кеѓес ћџрылѕанын айта келiп, ГФР
жќне Екiншi дљниежљзiлiк соѕыстан кейiнгi Германия
ћџрылысын жоѕарыдаѕы сызбаны пайдаланып тљсiндiрген ж н.
3. Бџдан ќрi ћарай Аденауэр кезеѓi. Немiстiѓ экономика-
лыћ ѕажабы туралы ќѓгiмелесу арћылы оћушыларѕа
экономикалыћ география курсында оћытылѕан материал-
дарѕа ћысћаша тоћтала кетiп, мысал келтiруге болады.
Батыс Германия 1948 жылы империалистiк мемлекеттер
арасында  неркќсiп  ндiрiсi к лемi ж нiнен 4-орынѕа шыћты,
ал 1960 жылы Англияны басып озып, 1968 жылы жоѕары
ндiрiстiк к рсеткiштерiмен капиталистiк дљниеде Жапо-
ниядан кейiн екiншi орынды иелендi.
ГФР бџл кезеѓдегi экономикалыћ даѕдарыстан шыѕа
алмады. 1966—1967 жылдарда соѕыстан кейiн алѕаш рет
ГФР-да  ндiрiстiѓ к лемi азайды.
1950—1960 жылдардаѕы нарыћтыћ ћатынастардыѓ
дамуына соѕыстан кейiнгi жылдардаѕы бiрћатар корпора-
циялардыѓ  ркендеу  рiсi айтарлыћтай ќсер еттi.
1. Ќлеуметтiк нарыћтыћ шаруашылыћ моделi табысты жџмыс iстедi.
2. Екi онжылдыћта елдiѓ  неркќсiбi 8,5 есе к терiлдi.
3. ГФР-да  неркќсiптi жаѓѕырту жљзеге асты.
4. Џзаћ ћолданылатын  бџйымдарды шыѕаратын  ндiрiс ћџрылды.
5. Еѓбекке ћабiлетi бар барлыћ тџрѕындар жџмыспен ћамтамасыз
етiлдi.
6. Ереуiлдер сиредi.

86
7. Жалаћы 1953 жылдан 1963 жылѕа дейiн 62%-ѕа  стi.
8. Тџрѕын љй салу 1949 жылѕы 215 мыѓнан 1956 жылы 559 мыѓѕа
дейiн жеттi.
9. 1980 жылдардыѓ соѓында жџмыссыздар саны 3 млн-ѕа  стi.
10. Экономикалыћ даѕдарыс басталды.
1966—1967, 1974—1975, 1980—1982 жылдардаѕы Кон-
рад Аденауэр љкiметi тџсындаѕы экономикалыћ даѕдарыстар
экономикалыћ жќне ќлеуметтiк мќселелердiѓ ћаншалыћты
даму жаѕдайында болѕанын ашып бердi. Мџѕалiм негiзгi
таћырыптыѓ 3, 4-таћырыпшаларын талдауда оћулыћпен
жџмыс iстей отырып, таћырып мазмџнын кеѓiрек ашады.
4. Мџѕалiм: “1950—1980 жылдардаѕы саяси кљрес. ХДО
жќне ГСДП партиялары билiк басында” деген мќселе бойын-
ша ГФР-дегi саяси жљйедегi екi партияныѓ кљресiн ќѓгiме-
лей отырып жќне таћтаѕа сызба арћылы тљсiндiрiп, мќнiн
ашып беруi керек.
1969 жылы Христиан Демократиялыћ Одаѕыныѓ
20 жылдыћ билiгi аяћталѕандыѕын айта келiп, љкiмет басына
ГСДП т раѕасы Вилли Брандт келгенiн хабарлайды.
ГСДП-ѕа аныћтама беру керек. Ћџжат материалын
пайдаланып, ГСДП баѕдарламаларын салыстыруѕа бо-
лады. Т мендегi кестенi љйге тапсырма ретiнде толты-
рып келуге берген ж н.
ГСДП баѕдарламалары
              
Маћсаты
Гот баѕ-
Эрфрут
Бад-Тодесберг
дарлама-
баѕдар-
баѕдарламасы
сы (1875)
ламасы
(1959 —1891)
Таптыћ билiктi жою
Пролетарлыћ интернацио-
нализмдi мойындау
ндiрiс ћџралдарын жљйелеу
Шiркеудi мемлекеттен айыру
Социалистiк партияныѓ жџ-
мысшы табыныѓ партиясы
болѕанын мойындау
5.
 ГДР-дiѓ ќлеуметтiк-экономикалыћ жќне саяси дамуы
баяндалады (1950—1980 жж.).
ГДР-дiѓ ћџрылуы мен оныѓ социалистiк ћоѕам орнату-
даѕы саяси баѕытын индустрияландыру, ауыл шаруашы-
лыѕын кооперациялау, ћоѕамдаѕы идеологиялыћ бiрлiктi

87
ћамтамасыз ету ерекшелiктерiне шолу жасалады. Ћол
жеткiзген ГФР-дегi жетiстiктердi ашып жазу оћушыларѕа
љй тапсырмасы ретiнде берiледi.
Мџѕалiм елдегi ќлеуметтiк ћиыншылыћтар нелiктен
стихиялы халыћтыћ ћозѕалыстар тудырѕанына оћушылар-
дыѓ назарын аударады. Осындай оћиѕа салдарынан шы-
ѕыстаѕы немiс тџрѕындарыныѓ батысћа ћарай ћашуы к -
бейiп, оѕан жауап ретiнде Берлин ћабырѕасыныѓ тџр-
ѕызылѕандыѕы туралы айтып берген орынды. Ол — оћушы-
лардыѓ осы мќселе жайындаѕы бiлiмiн тереѓдете тљспек.
1960—1980 жылдардыѓ басында ГДР љкiметi ћажеттi ре-
формаларды жљргiзу барысында бiрћатар шараларды жљзе-
ге асырды (1-кесте).
1-кесте
Хронологиялыћ кесте
     Жылдар
1
1945—1949 жж.
1948 ж. 20 шiлде
1949 ж.
8 мамырда
1949 ж.
14 тамызда
1949 ж.
7 ћыркљйек —
20 ћыркљйекте
1949 ж.
1949 ж.
7 ћазанда
1966—1967 жж.
                         Маѓызды оћиѕалар
     2
Германияны с зсiз тiзе бљктiру.
Басћару љшiн т рт жаћты Баћылау кеѓесi ћџрылды.
Жаѓа партиялар арасында Христиан Демократия-
лыћ одаћ (ХДО) партиясы жетекшi партия болды.
Екiншi џйым — Германия социал-демократиялыћ
партиясы (ГСДП).
Еркiн демократиялыћ партия (ЕДП).
Соѕыстан кейiн Германия Коммунистiк партиясы
(ГКП) ћџрылды.
Аћша реформасы болды.
Германияныѓ батыс аймаћтары љшiн Конституция
дайындайтын Парламенттiк Кеѓес ћџрылды.
Бундестаг сайлауы  ттi (парламенттiѓ т менгi
палатасы).
Бундестаг жќне бундесрат Конституцияны  бекiттi
жќне ГФР ћџрылды.
ХДО партиясыныѓ жетекшiсi К.Аденауэр (1876—
1967) ГФР љкiметiн ћџрды.
Шыѕыс Германия саяси партиялары Демократия-
лыћ Германияныѓ Џлттыћ майданын ћџрды.
Герман Демократиялыћ Республикасы ћџрылды
(ГДР).
Президент О.Гротеволь.
Экономикалыћ даѕдарыс болды, дљниежљзiлiк ры-
ноктаѕы бизнес кљштерi.

88
1
1974—1975 жќне
1980—1982 жж.
1945—1949 жж.
1949—1969 жж.
1969—1982 жж.
1983 ж.
наурызда
1950—1980 жж.
1961 ж.
1953 ж.
17 маусымда
1960 ж.
1900 ж. басы
1989 ж.
1989 ж.
18 ћазанда
1989 ж.
9 ћарашада
1990 ж.
18 наурызда
1990 ж.
1 шiлдеде
2
ГФР-де жџмыссыздар саны 3 миллионѕа жеттi.
ГФР 2 партия:
либералды-консервативтi — Христиан-демократия-
лыћ Одаѕы (ХДО) жќне Германия социал-демок-
ратиялыћ партиясы (ГСДП), Либералды еркiн
демократиялыћ партиясы, Германия коммунистiк
партиясы.
ГФР љкiметi ХДО партиясынан ћалыптасты.
Љкiметтi ГСДП мен одаћта ЕДП-ны ћалыптастырды.
Бундестаг сайлауындаѕы Г.Коль саясаты.
“Экономикалыћ  рлеу љшiн дауыс беру”, “Людвиг
Эрхард рухында”.
ГДР-дiѓ ќлеуметтiк-экономикалыћ дамудаѕы iс-
ќрекеттерi.
ГСБП — социалистiк ћоѕам орнату.
Берлин ћабырѕасы тџрѕызылѕан.
Берлин — Лейпциг толћулары.
ГДР љкiметi реформалар жљргiздi. Шаруашылыћ
есепке к шiрдi.
Хонеккер реформа жљргiздi.
Немiстердiѓ Батыстан Шыѕысћа ћарай ћашуы жап-
пай етек алды жќне “барћыт революциясы” басталды.
Э.Хонеккер ћызметтен кеттi.
Берлин ћабырѕасы ћџлатылды.
Сайлау  ттi. ГСБП-ныѓ “Демократиялыћ кљштер
партиясы” деп аталуы. Мальта кездесуiнде Р.Рейган,
М.Горбачев Герман мќселесiне ћол ћойды.
ГДР-де экономикалыћ жќне валюталыћ одаћ туралы
келiсiм бойынша ГФР мен ГДР арасында батыс
герман маркасы енгiзiлдi.
Жалѕасы

89
1
1990 ж.
3 тамызда
1996 ж.
12 ћыркљйек-
те
1990 ж.
1 ћазанда
1997 ж.
2002 ж.
ћаѓтарда
1990 ж.
Жалѕасы
2
ГДР, ГФР, КСРО, АЋШ, Франция, Џлыбритания
“2+4” деген келiсiмде Германияныѓ ћайта ћосыл-
ѕанын бекiттi.
Мќскеуде соѕысты жеѓген т рт держава мен ГФР
Германияѕа ћатысты мќселенiѓ реттелуi туралы
келiсiмге ћол ћойды.
Нью-Йоркте алты сыртћы iстер министрлерi Гер-
манияѕа байланысты т ртжаћты ћџћыћтыћ жќне
жауапкершiлiк ћатынасты тоћтату  туралы ћџжат-
ћа ћол ћойды.
Экономикалыћ даѕдарыс.
Кезектен тыс џлттыћ мќжiлiс  ттi.
Еуропа Одаѕына мљше елдерге ортаћ валюта “еуро”
енгiзiлдi.
Германияны бiрiктiрудi  жаћтайтын  “2+2”  келiсi-
мiне ћол ћойды.
1) Реформалар жљргiздi.
2) Белгiленген жоспарѕа сќйкес бiршама дербес  неркќсiптердi
бiрiктiрдi.
3) Шаруашылыћ есеп шаралары енгiзiлдi.
4) Жекеменшiктi жоюѕа џмтылды.
5) Адамныѓ жеке  мiрiне араласу к бейдi.
6) Тоталитарлыћ социализм орныћты.
7) Экономикалыћ даѕдарыс кљшейдi.
8) Мемлекеттiк ћарыз 20 млрд доллардан асты.
9) Бiлiктi мамандар, жастар ГФР-ге ћашты.
10) Саяси реформа талаптары бџћаралыћ митингiлерде айтылды.
11) Революциялыћ к терiлiстер мен ереуiлдер к бейдi.
12) ГДР-де “барћыт революциясы” басталды.
6.
 Ћорыта келгенде, 1980 жылдардыѓ соѓында ГДР-дегi
iшкi саяси жаѕдай тым нашарлай тљседi. Э.Хонеккердiѓ
ћызметтен кетуi саяси даѕдарыстан шыѕуѕа мљмкiндiк
жасады. 9 ћарашада Берлин ћабырѕасы ћџлатылып, Мальта
кездесуiнде Р.Рейган мен М.Горбачев герман мќселесiн
реттеуге ћол жеткiзгендiгi айтылады.
Осыдан кейiн мџѕалiм оћушыларѕа Германияны бiрiктiру
барысындаѕы “2+4” келiсiмiнiѓ мќнiн тљсiндiредi. Бџл
таћырыпшаны љй тапсырмасына мынадай сџраћтар беру
арћылы толыћтыруѕа болады:

90
1. Сайлау ћашан  ттi? Сайлауда кiм жеѓiске жеттi?
2. ГФР мен ГДР арасындаѕы ћатынас ћалай реттелдi?
3. Ћай мемлекеттердiѓ сыртћы iстер министрлерi ћандай ћџжатћа
ћол ћойды?
4. Г.Шредер ћай жылѕа дейiн мемлекеттi басћарды?
§ 19. ИТАЛИЯ
Таћырыпты оћытудаѕы маћсат
Таћырыпты оћытудаѕы маћсат
Таћырыпты оћытудаѕы маћсат
Таћырыпты оћытудаѕы маћсат
Таћырыпты оћытудаѕы маћсат
Бiлiмдiк. Екiншi дљниежљзiлiк соѕыстан кейiн Италияда
республикалыћ мемлекет ћџру барысында “ћарсыласу
ћозѕалысыныѓ”  рбiгендiгiн, олар, негiзiнен, к ппартиялыћ
жљйе ретiнде ћалыптасћан саяси партиялар екендiгiне
тоћталу.
1950—1960 жылдардаѕы экономикалыћ даму “италия-
лыћ ѕажап” терминiн тудырѕанын жќне оныѓ мазмџнын аша
отырып, елдiѓ экономикалыћ жљйесiнiѓ басты љш моделiнiѓ
ерекшелiктерiн ашып беру.
Дамытушылыћ. Орталыћтандыру мен социализмге сипат-
тама бере отырып, ќрi ћарай даму барысында саяси партия-
лыћ жљйенiѓ даѕдарысћа џшырау себептерiн, “Ћарсыласу”
толћынымен ћџрылѕан партиялыћ жљйенiѓ толыћ кљйреген-
дiгiн дќлелдеу.
Тќрбиелiк. Италияныѓ соѕыстан кейiнгi жылдардаѕы iшкi-
сыртћы саясаттарын ашу. Социалистiк партиялар ќсерiнiѓ
су баѕыттарына сипаттама бере отырып, оћушыларды
адамгершiлiкке тќрбиелеу.
К рнекi ћџралдар
ХIХ—ХХ ѕасырлардаѕы Дљниежљзi картасы, “Италия Екiншi
дљниежљзiлiк соѕыстан кейiн” картаcы, картиналар.
Сабаћтыѓ  ќдiсi: дќрiс, хабарлама, сџраћ-жауап, ќѓгiмелесу.
Негiзгi тљсiнiктер мен жетекшi џѕымдар.
Негiзгi тљсiнiктер мен жетекшi џѕымдар.
Негiзгi тљсiнiктер мен жетекшi џѕымдар.
Негiзгi тљсiнiктер мен жетекшi џѕымдар.
Негiзгi тљсiнiктер мен жетекшi џѕымдар.
Ћарсыласу ћозѕалысы, радикалды аграрлы “Италиялыћ
ѕажап”, модернизация, “Yш басты модель”, “Орталыћшыл-
дар”, “Оѓшыл, солшыл орталыћшылдар”, “Yшiншi фаза”,
“Тарихи компромисс”, ћызыл бригада, “Таза ћол”, “Алѕа,
Италия!”,”Џлттыћ альянс”, “Еркiндiк полюсi”, “Ћара
полковниктер”.

91
Сабаћ алдында оћып  ткен материалдар тексерiледi.
1) Германияныѓ б лiну себептерi.
2) ГФР-дiѓ саяси партияларына сипаттама берiѓдер.
3) Баспас з материалдары бойынша ГФР-дiѓ саясат жолындаѕы
кљрестерiн ќѓгiмелеѓдер.
4) Шыѕыс Германиядаѕы “барћыт революциясыныѓ” мќнiн ашыѓдар.
5) Бiрiгу себептерiн наћтылаѓдар.
Љй тапсырмасы тексерiлгеннен кейiн жаѓа сабаћты
тљсiндiру басталады.
Таћырыпты оћытудыѓ љлгi жоспары
Таћырыпты оћытудыѓ љлгi жоспары
Таћырыпты оћытудыѓ љлгi жоспары
Таћырыпты оћытудыѓ љлгi жоспары
Таћырыпты оћытудыѓ љлгi жоспары
1. Ћарсыласу ћозѕалысы жќне республика ћџру.
2. Италияныѓ экономикалыћ жќне саяси  ркендеу жолындаѕы
антифашистiк-демократиялыћ соѕыстыѓ баѕыты.
3. Мемлекеттiк-монополистiк капитализмнiѓ Италияда  ркендеуi.
“Италиялыћ ѕажап” терминiнiѓ пайда болуы.
4. Италия экономикасындаѕы љш модель.
5. 1960—1990 жылдардаѕы Италиядаѕы партиялыћ саяси кљрес.
6. Ћорытынды.
Оћушыларѕа Италиядаѕы фашистiк диктатураныѓ ћа-
лыптасуы мен кљйреуiнiѓ себептерiн љйден ћайталап келу-
ге тапсырма берiлген соѓ, мынадай сџраћтар ћойылады:
1.  Ћай одаћ еѓ басты ћарсыласу кљшiне ие болды?
2. Ћарсыласу кезiнде ИКП ћай саясатты џстанды?
Оћушылардыѓ жауаптарын дамыту барысында мџѕалiм
1943—1945 жылдардыѓ арасын сарапћа салады. Италия-
ныѓ тарихын оћытуда мџѕалiм оныѓ саяси жаѕдайын Фран-
цияныѓ саяси жаѕдайымен салыстырып ћарастырады. (Ћар-
сыласу ћозѕалысыныѓ нќтижесi, солшыл орталыћ коали-
цияныѓ ћџрылуы, саяси-партиялардыѓ эволюциясы, ком-
партиялардыѓ жаѓа жќне алдаѕы демократия љшiн баѕдар-
лама жасауы.)
Сабаћта оћушыларѕа логикалыћ тапсырма берiледi.
1. 1960 жылѕы Италия мен 1958 жылѕы Францияны салысты-
рыѓдар.
2. Франциядаѕы революция неге Т ртiншi Республиканыѓ ћџры-
луына ќкелдi, ал Италияда бџл революция неге жеѓiске жете
алмай ћалды?
1960 жылѕы оћиѕалар туралы ќѓгiмесiнде мџѕалiм
И.П.Комалеваныѓ “Новейшая история Италии”  (М., 1970.
С. 276—280) жќне Ю.В.Борисовтыѓ “Новейшая история
Франции, 1917—1965” (М., 1966, С. 224—227.) кiтаптарын
пайдалануына болады.

92
Оћушылар 1960 жылы Италиядаѕы т ѓкерiстiѓ ћџлауы-
ныѓ негiзгi себебi антифашистiк кљштердiѓ бiрiгуiнде
екендiгiн тљсiнуi керек.
Соѕыстан кейiнгi Италия ќлеуметтiк-экономикалыћ ћай-
шылыћтарымен ерекшелендi.
Италияныѓ жедел дамуыныѓ, “экономикалыћ ѕажап”
жетiстiктерiнiѓ ерекшелiктерi “љш басты модельден”
байћалатындыѕын ашып беру (1-кесте).
1970 жылдарѕа дейiнгi ХДП-ныѓ iс-ќрекеттерiн, даѕда-
рыстыѓ пiсiп-жетiлуiн тљсiндiру, себептерiн ашу.
Даѕдарысты шешуге “Ћызыл бригада” деп аталѕан топ-
тыѓ араласуы себеп болѕандыѕы жќне ИКП, ИСП жќне ХДП-
ныѓ р лi парламент сайлауында т мендегенiн дќлелдеу.
4-таћырыпша бойынша 1980 жылдар мен ХХI ѕасырдыѓ
басындаѕы Италияныѓ саясатына, Италиядаѕы соѕыстан
кейiнгi онжылдыћтаѕы к ппартиялыћ саяси жљйеге си-
паттама берiледi.
1-кесте
Италиядаѕы ќлеуметтiк-экономикалыћ даму
 Солтљстiк-Батыс
1) Аса iрi  неркќсiптiк Италия ал-
  (Милан, Генуя,
дыѓѕы ћатарлы технологиямен  шо-
  Турин ћалалары
ѕырландырылды.
 т ѓiрегiнде)
2) Џсаћ фирмалар iрi  неркќсiптi то-
лыћтырды.
3) Арнайы ћџрал-жабдыћтар, ћосал-
ћы б лшектер ќкелдi.
4) Ћаржы саласына, технология сала-
сына ќртљрлi ћызмет к рсеттi.
Солтљстiк-Шыѕыс жќне
1) Џсаћ жќне орта фирмалар  ежелгi
Орталыћ Италия
италиялыћ  ндiрiс тљрлерiн (керами-
(Тоскана, Эмилия-
калыћ таћталар, киiм, аяћкиiм) дамы-
Романья, Венеция)
тып, џсаћ ћалалардыѓ т ѓiрегiне
шоѕырланды.
Оѓтљстiк Италия
Артта ћалѕан аймаћ саналды. Оныѓ
(Неапольдан
тџрѕындарыныѓ к пшiлiгi эмигрант-
Сицилияѕа дейiн)
тар ћатарында болды.
1992 жылдарда Италиядаѕы “Таза ћол” кампаниясыныѓ
кiметтiѓ жоѕары сатысындаѕы жќне басты саяси партия-
лар басшыларыныѓ арасындаѕы  зара сыбайластыћ фак-
тiлерiн ашуы, ћарсыласу ћозѕалысын кљйретуге соћтырѕаны,
1999 жылѕы наурызда парламент сайлауында партиялыћ
жљйенiѓ таралып кетуi туралы ќѓгiмеленедi.

93
Сынып оћушыларын љш топћа б лiп, оћулыћтаѕы жќне
басћа ћосымша материалдарды оћып, дайындап келу љшiн
љйге берiлетiн сџраћтардыѓ љлгiлерiн џсынады.
Љйге тапсырма.
Љйге тапсырма.
Љйге тапсырма.
Љйге тапсырма.
Љйге тапсырма.  Сџраћтарды басшылыћћа ала отырып, келесi
сабаћћа саяси хабарлама дайындап келу берiледi.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал