Барлыћ ћџћыћтары ћорѕалѕан Басылымныѓ мљлiктiк ћџћыћ тары "Мектеп" баспасына тиесiлi 24жүктеу 2.67 Kb.

бет11/11
Дата31.05.2017
өлшемі2.67 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
§ 30. ХХ ЅАСЫРДЫЃ  ЕКIНШI  ЖАРТЫСЫ — ХХI  ЅАСЫРДЫЃ
БАС  КЕЗIНДЕГI  ХАЛЫЋАРАЛЫЋ  ЋАТЫНАСТАР
Таћырыпты оћытудаѕы маћсат
Таћырыпты оћытудаѕы маћсат
Таћырыпты оћытудаѕы маћсат
Таћырыпты оћытудаѕы маћсат
Таћырыпты оћытудаѕы маћсат
Бiлiмдiк. 1980 жылдардаѕы халыћаралыћ шиеленiстердiѓ
себептерiн аша отырып, сол кездегi халыћаралыћ жан-
жалдарѕа шолу жасау.
Соѕысћа ћатысћан елдердiѓ бейбiт бiтiмдерiн реттеудiѓ
маѓызын аша келiп, ќлi де озбырлыћ ќрекеттерiн жљргiзу
љшiн ћџрылѕан ќскери, саяси топтар мен ћарулану жарысы
туралы баяндау.
Дамытушылыћ. Џлт-азаттыћ ћозѕалыс жќне оны КСРО-
ныѓ ћолдауын наћтылай отырып, 1950—1960 жылдары
“ћырѕићабаћ соѕыс” кезiндегi ћолданѕан ядролыћ ћаруды
ћысћарту жќне ћарусыздандыру мќселесiне тоћталу.
Тќрбиелiк. Ћазiргi кездегi халыћаралыћ ћатынастарды
сипаттай отырып, оћушыларды дљниежљзi халыћтарыныѓ
џлттыћ ќлеуметтiк, бостандыћ, тќуелсiздiк љшiн жљргiзген
кљрестерiне баѕа бере бiлуге, ынтымаћтастыћћа, ел тыныш-
тыѕын саћтауѕа љлес ћосуѕа баулу.
К рнекi ћџралдар
Дљниежљзiнiѓ саяси картасы, “Ћазiргi дљниежљзi тарихына” арнал-
ѕан атлас карта, суреттер, кесте, кескiндемелер.
Сабаћтыѓ   тљрi:  аралас сабаћ.
Сабаћтыѓ   ќдiсi:  сџраћ-жауап, ќѓгiмелесу, хабарлама.

136
Таћырыпты оћ
Таћырыпты оћ
Таћырыпты оћ
Таћырыпты оћ
Таћырыпты оћытудыѓ жоспары
ытудыѓ жоспары
ытудыѓ жоспары
ытудыѓ жоспары
ытудыѓ жоспары
1. КСРО-ныѓ Екiншi дљниежљзiлiк соѕыстан кейiнгi беделi жќне
халыћаралыћ мќселелердi реттеу жџмыстары.
2. КСРО халћыныѓ бейбiтшiлiк жљйеге к шуi жќне социалистiк
елдермен ынтымаћтастыѕыныѓ арта тљсуi.
3. Империалистiк державалардыѓ жаппай жаѓа ћаруды пайда-
лануѕа џмтылуы.
4. Џлт-азаттыћ ћозѕалыс жќне оны Кеѓес Одаѕыныѓ ћолдауы.
5. Империалистiк елдердiѓ сыртћы саясаттаѕы басћыншылыћ
баѕыттары.
6. “Ћырѕићабаћ соѕыс” жќне 1950 жылдардаѕы жанжалдар.
7. Еуропадаѕы шиеленiстердiѓ бќсеѓдеуi.
8. 1970—1990 жылдары халыћаралыћ ћатынастардыѓ дамуы
жќне аймаћтыћ жанжалдардыѓ  ршуi.
9. Ћазаћстанныѓ халыћаралыћ ћатынастардаѕы ћазiргi жаѕдайы.
Таћырып мазмџнын наћтылап тљсiндiруде алдымен
Екiншi дљниежљзiлiк соѕыстан кейiнгi жылдардаѕы (1945—
1949) халыћаралыћ ћатынастар мен 1950 жылдардаѕы
ћатынастар оћытылады.
Мџѕалiм сабаћ кiрiспесiнде Екiншi дљниежљзiлiк соѕысћа
шолу жасайды. Соѕыс ћорытындысына баѕа беру љшiн
оћушыларѕа мынадай сџраћтар ћояды.
1. Екiншi дљниежљзiлiк соѕыстан кейiнгi кезеѓде кљштердiѓ ћаты-
настары ћалайша  згередi?
2. Неге КСРО-ныѓ сыртћы саясатта халыћаралыћ маѓызы  стi?
тiлген материалды пысыћтай отырып, мџѕалiм дљние-
жљзiлiк саясатты екi баѕытта ашады.
1) Соѕыс аяћталѕаннан кейiн КСРО-ныѓ ыћпалымен
Румыния, Венгрия мен Болгарияныѓ Социалистiк даму
жолына тљсуi.
2) Осы мемлекеттердегi революциялыћ  згертулер жќне
Кеѓес Одаѕымен ынтымаћтастыћтыѓ орнауы.
1. 1945—1949 жылдары КСРО мен социалистiк елдер арасындаѕы
ћарым-ћатынастар ћалай ћалыптасты?
2. Экономикалыћ  зара к мек Одаѕыныѓ ћџрылуына не себеп болды?
Сондай-аћ мџѕалiм 1948 жылы достыћ, ынтымаћтастыћ
жќне  зара к мек келiсiмi Кеѓес Одаѕымен, Румыния,
Болгария, Венгрия, т.б. социалистiк елдермен болѕанын айта
кетуi керек.
Дљниежљзiндегi бiрiншi конгресс жќне бейбiтшiлiктi
ћолдаушылар туралы айта отырып, осы конгресте ћабыл-
данѕан манифестен љзiндi келтiруге болады.

137
Соѕысћа ћатысћан елдер арасындаѕы бiтiмдердi реттеуде
Германия мен Жапония мќселелерiне тоћтала кеткен
орынды. Ќсiресе Германияныѓ 2-ге б лу себептерiн аша
отырып, оныѓ екi дербес мемлекет болып ћџрылѕандыѕына
тоћталу ћажет.
Ќскери саяси топтар ћџру жќне АЋШ пен КСРО арасын-
даѕы ћарулану жарысына  тоћтала кету керек. Жапонияѕа
ћарсы жџмсалѕан атом бомбалары жаппай ћырып-жоятын
жаѓа ћарудыѓ пайда болѕанын дќлелдедi. Империалистiк
iрi елдер бiр-бiрiнен асып тљсiп, ћарудыѓ жаѓа тљрлерiн
игеруге кiрiскенi туралы айту. Таћтаѕа ћару жасаѕан елдердi
жазып к рсету.
 Ћашан, ћандай ћару
     Ћай жерлерде
1949 ж., атом
КСРО, АЋШ
1952 ж., атом
Англия
1960 ж., атом
Франция
1964 ж., атом
Ћытай
1974 ж., 1986 ж.,
Љндiстан
1998 ж.
Пќкстан
Келесi таћырыпшада Кеѓес Одаѕыныѓ жќне басћа социа-
листiк елдердiѓ арасындаѕы ћатынастар ћарастырылып,
оћушыларѕа Варшава келiсiмiн тљсiндiрiп, оныѓ маѓызын
айтћаннан кейiн, Солтљстiк Атлант пактiсi мен Варшава
шартыныѓ айырмашылыѕы туралы айтылады.
Халыћаралыћ ћатынастар таћырыбын оћыту “ћырѕи-
ћабаћ соѕыс” пен 1950—1960 жылдардаѕы жанжалдар
мќселесiне байланысты логикалыћ сџраћтар ћоюмен жалѕа-
сады.
1. Империализмнiѓ халыћаралыћ шиеленiстердi  з мљмкiндiк-
терiмен шеше алмауын дќлелдеѓдер.
2. 1950 жылдардаѕы оћиѕалар ћазiргi кезеѓдегi соѕыстардыѓ
болмауына ћандай ыћпалын тигiздi?
Ћорытындыда мџѕалiм ХХ ѕасырдаѕы халыћаралыћ ћа-
тынастар мен сыртћы саясаттыѓ негiзгi кезеѓдерiн к рсетуге,
олардыѓ халыћаралыћ мќнi мен маѓызын ашып, жанжал-
дардыѓ себептерi мен салдарын, соѕыстардыѓ зардаптарын
ашып к рсетуге мiндеттi.
Љйге тапсы
Љйге тапсы
Љйге тапсы
Љйге тапсы
Љйге тапсырма
рма
рма
рма
рма.
1. КОКП-ныѓ ХV съезiнде ћарастырылѕан халыћаралыћ даму мен
КСРО-ныѓ сыртћы саясатына ћорытынды жасаѓдар.

138
2. Осы ћорытындылардыѓ маѓызы неде? Оћулыћтаѕы таћырыптыѓ
соѓындаѕы сџраћтарѕа жауап ќзiрлеу.
 § 31. ХХ ЅАСЫРДАЅЫ  ЅЫЛЫМ  МЕН  МЌДЕНИЕТТIЃ,
ЌДЕБИЕТ  ПЕН   НЕРДIЃ  ДАМУЫ
Таћ
Таћ
Таћ
Таћ
Таћырыпты оћытудаѕы маћсат
ырыпты оћытудаѕы маћсат
ырыпты оћытудаѕы маћсат
ырыпты оћытудаѕы маћсат
ырыпты оћытудаѕы маћсат
Бiлiмдiк. ХХ ѕасырдыѓ басындаѕы мќдениет даѕдарыс-
тарына тоћтала келiп, бџл даѕдарыстыѓ белгiлерi екi аѕым-
ныѓ модернизм мен социалистiк реализм тљрiнде  мiр сљр-
гендiгiн ашып к рсету.
Дамытушылыћ. Ѕылымныѓ жаѓа даму кезеѓдерiнiѓ
ћоѕамдыћ сана мен бџћаралыћ мќдениет ћалыптастырудаѕы
р лiне баѕа беру.
Тќрбиелiк. Ќдеби шыѕармалар мен  нер туындыларыныѓ,
ѕылым саласындаѕы жаѓалыћтардыѓ мќнi.
Сабаћтыѓ   тљрi: деѓгейлiк.
Сабаћтыѓ   ќдiсi: ќѓгiмелеу.
К рнекi ћџралдар
Дљниежљзiнiѓ саяси картасы, кесте, деѓгейлiк сџраћтар, карточкалар.
Сабаћтыѓ барысы.
I. Џйымдастыру. Сыныпты сабаћћа дайындау. Оћушы-
лар к ѓiлiн сабаћћа аудару.
II. Љй тапсырмасын тексеру. 5-6 оћушыѕа 1945—2013
жылдардаѕы халыћаралыћ ћатынастарѕа байланысты
карточкалар таратып беру.
Деѓгейлi сџраћтар
I деѓгей.
1. Екiншi дљниежљзiлiк соѕыстан кейiнгi 1940—1960 жылдардаѕы
халыћаралыћ жаѕдайѕа сипаттама бере отырып, антифашистiк
топтар ыдырап,  зара жауласуыныѓ себептерiн аныћтаѓдар.
2. БЏЏ ћашан, не љшiн ћџрылды? Тарихтаѕы бейбiтшiлiк пен ћауiп-
сiздiктi саћтаудаѕы оныѓ р лi ћандай?
3. Ќскери-саяси топтар ћџру мен ћару-жараћ жарысыныѓ џлѕаю
себептерi неде?
II деѓгей.
1. “Ћырѕићабаћ соѕыстыѓ” басталу себептерi неде?
2. Ћай жылдардан бастап ќлемдiк шиеленiс бќсеѓдей бастады?
3. 1960—1980 жылдардаѕы дау-жанжалдардыѓ шиеленiсу себеп-
терi неде?
III деѓгей.
1. 1970—1990 жылдардаѕы халыћаралыћ ћатынастардыѓ дамуы
мен аймаћтыћ жанжалдар не љшiн болды?

139
2. Ћандай оћиѕа халыћаралыћ ћатынастарды одан ќрi  ршiттi?
3. Ядролыћ ћаруды ћысћарту жќне ћарусыздану мќселесiнде
ћандай келiсiмдер жасалды?
IV деѓгей.
1. “Ћырѕићабаћ соѕыс” ћашан аяћталды? Ћандай себептер к мек-
тестi?
2. XXI ѕасырдаѕы еѓ ћауiптi жаѕдай жќне кеѓ  рiс алып отырѕан ха-
лыћаралыћ лаѓкестiк ќрекеттер ћай елдерде жљзеге асырылуда?
3. Ћазiргi заманда аймаћтыћ жќне дљниежљзiлiк ыћпалдастыћ љр-
дiсi ћалай дамуда?
Таћырыпты  оћытудыѓ  жоспары
Таћырыпты  оћытудыѓ  жоспары
Таћырыпты  оћытудыѓ  жоспары
Таћырыпты  оћытудыѓ  жоспары
Таћырыпты  оћытудыѓ  жоспары
1. ХХ ѕасыр басындаѕы ћоѕамдыћ сана мен бџћаралыћ мќдениет.
2. ХХ ѕасырдаѕы ѕылым мен техниканыѓ дамуы.
3. ХХ ѕасырдаѕы мќдениет пен ѕылымныѓ шарыћтау кезеѓi.
Сабаћты  тљсiндiру барысында таћтаѕа сызба, кестелердi
iлiп ћою ћажет. Мџѕалiм кiрiспесiнде ХХ ѕасыр басындаѕы
дљниежљзiндегi саяси-ќлеуметтiк даму кезеѓдерiне к ѓiл
аудартады.

140
1914—1945 жылдар. Индустриялыћ ћоѕамныѓ саяси-
ќлеуметтiк даѕдарысыныѓ басталуы.
1946—1975 жылдар. Индустриялыћ ћоѕамныѓ саяси-
ќлеуметтiк даѕдарысыныѓ  рiстеуi жќне тереѓдеуi.
1975 жылдан кейiн постиндустриялыћ ћоѕам ћџрылы-
сына бетбџрыс жасалды.
Ћазiргi кезеѓ жалпы ќлемдiк  ркениеттi мќдениеттiѓ
шарыћтаѕан кезеѓi.
Таћырыптыћ жоспардыѓ келесi таћырыпшасына тоћтал-
саћ, ХХ ѕасырда мќдениеттiѓ жаппай ћажеттiлiкке айнал-
ѕанын айта келiп, т мендегi сызба бойынша ѕылым мен
техниканыѓ дамуы ћоѕамдыћ дамуѕа ћалай ќсер еткенiн
ќѓгiмелей кеткен орынды.
XIX ѕасырда модерийстер мен социалистiк реалистер
ћатар  мiр сљргендiгiн айта келiп, мџѕалiм ХХ ѕасырдаѕы
бџћаралыћ мќдениетке  тудiѓ маѓызды кезеѓi болѕандыѕын
сызба арћылы ашып к рсетедi.
С йтiп, ѕылым ћоѕам дамуыныѓ кљштi факторына айнал-
ды жќне љкiметтiѓ ћоѕамдаѕы еѓ џтымды ћџралдарыныѓ
бiрi болды.
Келесi таћырыпшада ХХ ѕасырдыѓ 70-жылдарындаѕы
ѕылым дамуыныѓ жаѓа кезеѓi басталады.
Ѕылым ќлемдiк  ркениет  згеруiнiѓ љш жаћты тiрегiне
айналѕандыѕына назар аудара отырып, сабаћты ћорытын-
дылайды.
ХХ ѕасырдыѓ соѓында социалистiк жљйенiѓ тiрегi болѕан
КСРО ыдырады, тоталитарлыћ жљйе келмеске кеттi. Ќлемнiѓ
барлыћ б лiгiнде нарыћтыћ капиталистiк экономика
орныћты. С йтiп, жалпы ќлемдiк бiржаћты  ркениеттiк
негiздiѓ жобасы ћаланды. Мџндай  ркениет барлыћ елдердiѓ
теѓдiгiн жаћтап, халыћаралыћ ћџћыћтыѓ берiктiгiн мыћтап
џстауѕа к мектесетiн болады.
Ѕылымныѓ жаѓа
кезеѓi
“Технотронды революция”
Шаѕын электроника
Биотехнология
Жаѓа технология

141
ГЛОССАРИЙ
Аннексия (лат. annexio  —  ћосып алу) — соѕыста жеѓген елдердiѓ
жеѓiлген елдiѓ жерiнiѓ бiр б лiгiн  зiне ћосып алуы, ќдiлеттiлiктi
ћалпына келтiруi љшiн соѕыстыѓ шыѕынын  теу керек деп саналѕан.
Антанта (франц. entente    келiсiм) — 1904 жылы ћџрылѕан
аѕылшын-француз одаѕы. Кейiн 1907—1917 жылдары Англия,
Франция, Ресей бiрiгiп ќскери-саяси одаћ ћџрды. Бiрiншi дљниежљзiлiк
соѕыста 23 мемлекет Антанта елдерiмен бiрiгiп, Германиямен оныѓ
одаћтастарына ћарсы соѕысты.
Аћ гвардияшылар — Ћазан т ѓкерiсiнен кейiн большевиктерге
ћарсы ћџрылѕан ќскери кљш.
Бас к теру, ереуiл — жџмысшы табыныѓ экономикалыћ жќне саяси
ћџћыћтары љшiн жљргiзетiн кљрес ќдiсi.  з талаптарын орындатћанша
жџмысты тоћтатып, кќсiпорын иелерiн келiсiмге келуге мќжбљрлеу.
Буржуазия (франц. bourgeoisie  — мещан, ћала тџрѕыны) — пайда
табу љшiн кќсiпкерлiкпен айналысатын адамдардыѓ бiр тобы, белгiлi
бiр тап иесi. Еуропа елдерiнде: Англияда XVII ѕасырда, Францияда XVIII
ѕасырда ћалыптасты.
Волюнтаризм (лат. voluntas  —  ерiк) — философиядаѕы бiр баѕыт.
Объективтi жаѕдайларды ескермей жљргiзген жеке адамныѓ iс-ќрекетi.
Гегемония (грек. hegemonia  —  љстемдiк) — саясат пен халыћаралыћ
ћатынаста басшылыћ р лiн атћарушы. Большевиктер бџл с здi
революциядаѕы жџмысшы табыныѓ љстемдiгi деп тљсiндiрдi.
Генералиссимус — еѓ жоѕары ќскери шен. Бџл шен 1945 жылы 26
маусымда Кеѓес  кiметi кезiнде енгiзiлдi. 1945 жылы 27 маусымда бџл
шен И.В.Сталинге берiлдi.
Декларация (лат. declaratio  — мќлiмдеме) —мемлекеттiк iшкi жќне
сыртћы саясатыныѓ баѕытын ресми тљрде мќлiмдеу.
Декрет (лат. decretum  — ћаулы) — мемлекеттiѓ жоѕарѕы органыныѓ
шыѕарѕан Заѓ актiлерi. (Мысалы, “Жер туралы” Декрет, “Бiтiм туралы”
Декрет — 1917 жылы 27 ћазанда Кеѓестердiѓ II съезiнде ћабылданѕан.)
Диссидент (лат. dissidens  — ћарсылыћ) — басћаша ойлау, бiздiѓ
елiмiзде 70-жылдарда кеѓ етек алды. Диссиденттiк баѕыттыѓ  кiлдерi
ћудаланып, к пшiлiгi шетелдерге кетуге мќжбљр болды.
Индустрияландыру  — 1) iрi, техникалыћ жаѕынан дамыѕан
неркќсiп ћџру; 2) iрi машиналы  ндiрiске негiзделген экономиканы
ћџру љрдiсi.
Картель (франц. cartel  —  ћџжат) — кќсiпорындардыѓ бiрiгуi,
монополияныѓ бiр тљрi. Кќсiпорынныѓ  з дербестiгiн саћтай отырып,
нiмдi  ткiзу мен  нiмнiѓ м лшерiн белгiлеу, жџмысшы жалдау љшiн
ћџрылѕан бiрлестiк.
Кеѓестер —1905—1917 жылдары пайда болѕан сайлауѕа негiзделген
саяси џйым. Мысалы, Шаруа депутаттарыныѓ кеѓесi, Солдат
депутаттарыныѓ кеѓесi.
Коррупция  (лат. corruptio — сатып алу) — жеке басыныѓ баюы љшiн
заѓды бџза отырып, ћызметiн пайдалануы.

142
Кулак — сату, сатып алумен айналысатын, шаруашылыћты iскер
жљргiзетiн шаруалардыѓ бiр тобы.
Ленд-лиз — 1941 жылы 1 ћазанда АЋШ, Англия, КСРО арасында
болѕан келiсiм. Келiсiм бойынша ћару-жараћ, оћ-дќрi, шикiзат, азыћ-
тљлiк пайдалануѕа ћарыз берiлдi.
Либерализм (лат. liberalis  —  ерiктi) — саяси-идеялыћ аѕым. Ћоѕам
мен мемлекеттiк ћџрылысты бейбiт жолмен ћайта ћџру жолдарын
ћарастырады.
Ћџрылтай жиналысы — Ресейде Аћпан революциясынан кейiн
парламент ћызметiн атћарѕан. 1918 жылы 5(18) ћаѓтарда Петроград-
таѕы Таврия сарайында мќжiлiсiн ашћан. 1918 жылы 20 ћаѓтарда
БОАК-тыѓ декретiмен таратылды.
Модерн (лат. moderne — жаѓа, ћазiргi) — XIX—XX ѕасырларда пайда
болѕан  нердегi баѕыт. Бџл баѕыттыѓ  кiлдерi сќулетшiлер мен
суретшiлер,  мiрде ыѓѕайлы ќрi ќдемi нќрселердi жасау љшiн оны
табиѕатпен тыѕыз байланыстыра ћарастырѕан.
Оккупация — ћарулы кљштердiѓ к мегiмен ћарсыластардыѓ
аумаѕын уаћытша басып алу.
Орта шаруа — шаруа, бай-кулактар мен кедей шаруалардыѓ
ортасындаѕы топ. Жалдамалы еѓбектi пайдаланбай  зiн- зi ћамтамасыз
ететiн ќлеуметтiк топ.
зара К мек Кеѓесi ( КК) —1949—1991 жылдар аралыѕында  мiр
сљрген социалистiк елдердiѓ экономикалыћ одаѕы.  КК-нiѓ мљшелiгiнде
Албания 1961 жылѕа дейiн, Болгария, Венгрия, Вьетнам, ГДР 1990
жылѕа дейiн, Куба, Моѓѕолия, Польша, Румыния, КСРО, Чехословакия
1991 жылѕа дейiн болды. Хатшылыѕы Мќскеуде орналасты.
Ратификация (лат. ratus  —  бекiткен) жоѕарѕы љкiмет органыныѓ
халыћаралыћ келiсiмдi бекiтуi.
Реквизициялау (лат. requisitio — талап ету) — дљние-мљлiктi кљштеп
уаћытша мемлекеттiѓ меншiгiне алу.
Репрессия (лат. repressio  —  басып-жаныштау) — ћатыгездiкке
негiзделген, мемлекет тарапынан басћаша ойлаушыларѕа ћарсы
баѕытталѕан жазалау ќрекетi.
Салѕырт (азыћ-тљлiк салѕырты) — ауыл шаруашылыѕы  нiмдерiн
дайындау љшiн “ќскери коммунизм” саясаты кезiнде (1918—1920 жж.)
ћџрылѕан жљйе. Салѕырттыѓ мќнi — шаруалардыѓ наћты баѕамен
артыћ  нiмдi мемлекетке  ткiзу мiндеттiлiгi.
Салыћ (азыћ-тљлiк салыѕы) — 1921 жылы салѕырттыѓ орнына
енгiзiлдi. Жаѓа экономикалыћ саясаттыѓ к рiнiсi. Салыћтыѓ м лшерi
салѕыртћа ћараѕанда азыраћ болды, артыћ  нiмдi сатуѕа рџћсат берiлдi.
Сепараттыћ келiсiм — басћа одаћтастарымен келiспей ћарсылас
елдердiѓ бiрiмен жасалѕан бiтiм.
Синдикат (лат. syndicatus —  кiлеттi) — Ресейде XIX ѕасырдыѓ соѓы
мен XX ѕасырдыѓ басында пайда болѕан монополияныѓ бiр тљрi.
Шыѕарѕан  нiмнiѓ саны мен  ткiзу баѕасын белгiлеп, сату жаѕдайларын
келiсу љшiн ћџрылѕан еркiндiгi бар  ндiрiстiк бiрлестiк.

143
МАЗМЏНЫ
Алѕы с з ............................................................................................................ 3
I б лiм.  Еуропа жќне Америка елдерi
(1914—1939 жж.)
§ 1. Бiрiншi дљниежљзiлiк соѕыс ................................................................... 4
§ 2. Версаль-Вашингтон жљйесi ................................................................ 1 2
§ 3. Џлыбритания ......................................................................................... 1 4
§ 4. Франция .................................................................................................. 1 9
§ 5. Германия ................................................................................................. 2 5
§ 6. Италия ..................................................................................................... 3 0
§ 7. Кеѓес Одаѕы ............................................................................................ 3 2
§ 8. Америка Ћџрама Штаттары ............................................................. 3 8
II б лiм. 1918 — 1945 жылдардаѕы Азия жќне
Африка елдерi
§ 9. Жапония ................................................................................................. 4 4
§ 10. Тљркия .................................................................................................. 4 8
§ 11. Ћытай. Моѓѕолия ............................................................................... 5 2
§ 12. Иран. Ауѕанстан .................................................................................. 5 8
§ 13. Љндiстан ................................................................................................ 6 1
§ 14. Азия мен Африкадаѕы Араб елдерi ................................................ 6 6
§ 15. Екiншi дљниежљзiлiк соѕыс ............................................................... 6 9
III  б лiм. ХХ  ѕасырдыѓ екiншi жартысындаѕы Еуропа жќне
Америка елдерi
§ 16. Џлыбритания ...................................................................................... 7 2
§ 17. Франция ............................................................................................... 7 9
§ 18. Германия Федеративтiк Республикасы ......................................... 8 2
§ 19. Италия .................................................................................................. 9 0
§ 20-21. Орталыћ жќне Оѓтљстiк-Шыѕыс Еуропа елдерi ................... 9 3
§ 22. Кеѓес Одаѕы. Ресей Федерациясы ................................................... 9 7
§ 23. Америка Ћџрама Штаттары ......................................................... 103
       IV б лiм.  ХХ  ѕасырдыѓ  екiншi жартысындаѕы — ХХI ѕасырдыѓ
                         басындаѕы Азия жќне Африка елдерi
§ 24. Жапония ............................................................................................. 109
§ 25. Тљркия ................................................................................................ 114
§ 26. Иран. Ауѕанстан ................................................................................ 118
§ 27. Ћытай Халыћ республикасы. Моѓѕолия ...................................... 12 3
§ 28. Љндiстан. Пќкстан ............................................................................. 126
§ 29. Азиядаѕы Араб елдерi ..................................................................... 132
§ 30. ХХ ѕасырдыѓ екiншi жартысы — XXI ѕасырдыѓ бас
 кезiндегi халыћаралыћ ћатынастар ............................................. 135
§ 31. ХХ ѕасырдаѕы ѕылым мен мќдениеттiѓ, ќдебиет пен  нердiѓ
дамуы ................................................................................................... 138
Глоссарий ..................................................................................................... 141

Учебно-методическое издание
Нугманова Нагима Сахановна
Кулипбаева Канымхан Токеновна
Бекиш Раухан Мухамедьяровна
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
Методическое руководство
Пособие для учителей
9 классов общеобразовательных школ
(на казахском языке)
Третье  издание, переработанное, дополненное
Редакторы  А. Тажидаева
К ркемдеушi редакторы Д. Булатов
Техникалыћ редакторы И. Тарапунец
Корректоры  А. Тџрлыбекова
Компьютерде беттеген Е.  зенбаев
Баспаѕа Ћазаћстан Республикасы Бiлiм жќне ѕылым министрлiгiнiѓ
№0000001 мемлекеттiк лицензиясы 2003 жылы 7 шiлдеде берiлген
ИБ  № 3500
Басуѕа 24.16.13 ћол ћойылды.  Пiшiмi 84
×108
1
/
32
. Офсеттiк ћаѕаз.
Ћарiп тљрi “Школьная”. Офсеттiк басылыс. Шартты баспа табаѕы 7,56.
Шартты бояулы беттаѓбасы 7,66. Есептiк баспа табаѕы 7,80.
Таралымы 4000 дана. Тапсырыс №
“Мектеп” баспасы, 050009, Алматы ћаласы, Абай даѓѕылы, 143-љй
Факс.: 8(727) 394-37-58, 394-42-30.
Тел.: 8(727) 394-41-76, 394-42-34.
Е-mail: mektep@mail.ru
 Web-site: www.mektep.kz


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал