Бағдарламасының (Syllabus) титулдық Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіжүктеу 123 Kb.

Дата14.09.2017
өлшемі123 Kb.
түріБағдарламасы

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасының

(Syllabus)

 

титулдықНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік

университеті 

Филология, журналистика және өнер факультеті

Орындаушылық өнер кафедрасы

5В0040200 «Аспаптық орындау» мамандығының

студенттеріне арналған

Қазақ музыкасының тарихыПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ

БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар

Пәні бойынша оқыту бағдарламасын

(Syllabus)

бекіту парағы

                         Нысан

                      У ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ФЖжӨ факультетінің деканы

___________ Ж.Т. Сарбалаев     

2010 ж. «___»________  

Құрастырушы:  аға оқытушы  Балажанова Қ.М.

Орындаушылық өнер кафедрасы

                                                         

5В040200 «Аспаптық орындау» мамандығының күндізгі  нысанының студенттеріне

арналған

Қазақ музыкасының тарихы

       пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) 

Бағдарлама   20__ж.   «___»   _________бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасының   негізінде

әзірленді. 

К

афедра отырысында ұсынылды 2010 ж. «___»____________№ ___ Хаттама. Кафедра меңгерушісі  ______________   Н.С.Дүкенбай   2010 ж. «____» ________

                 

         

Филология,   журналистика   және   өнер   факультетінің   оқу-әдістемелік

кеңесімен құпталған 

2010 ж. «_____»____________№____ хаттама

ОӘК төрағасы  ________________    Е.Н.Жуманкулова    

2010 ж. «_____»___________КЕЛІСІЛДІ

Кафедра меңгерушісі  ______________   Н.С.Дүкенбай   2010 ж. «____» ________1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары. Пән

құрылымы

Аты-жөні 

Балажанова Қ.М.

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі а  

ға оқытушы 

Орындаушылық өнер кафедрасы 

А

 корпусында, 26 аудиторияда орналасқан. Байланысу  

телефоны (8-7182) 54-94-96

қабылдау сағаттары сенбі 14.00-16.00 с.с., № 36 ауд. 

2 Пән туралы мәліметтер 

Бұл пәнді қамту үшін 135 сағат берілген. Соның ішінде 45 сағаты аудиторлық

жұмыс   болса,   90   сағаты   өздік   жұмысына   арналған.   Студенттердің   білім

деңгейі қорытынды емтиханмен бағаланады. Емтихан тест арқылы өткізіледі

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

ем

е

стр

К

ре

д

ит

т

ар

са

ны

Аудиториялық сабақ түрлері

бойынша байланыс сағаттарының

саны 


Студенттің

өздік


жұмысының

сағат саны  Бақылау

түрлері

барлы


-ғы

дәріс


практ

и-ка


зертх

а-

налықстуди

я-лық


жеке

барлығ


ы

СОӨЖ


Күн

дізгі


3

135


22,5

22,5


-

-

-90

45

ЕмтиханБар-

лығ


ы

135


3

135


22,5

22,5


-

-

-90

45

Емтихан4 Пәннің мақсаты және міндеттері 

1   Пәннің   мақсаты   -  Еліміз   егемендік   жолына   түскелі

ғасырлар   бойы   қалыптасқан   ұлттық   музыка   тарихын

тереңірек   игеріп   оқытудың   маңызы.   Осыған   орай   бұл   пән

музыка   тарихынан   жан-жақты   білігі   бар,   тарихи-музыкалық

әдебиеттерді   оқып-игеретін   жас   мамандарды   тәрбиелеу

мақсатын көздейді.

«Қазақ   музыкасының   тарихы»   –   музыкалық   білім

стандарты   бойынша   1-2   оқу   семестрлеріне   жоспарланған.

Оның алғашқы жартысында қазақ музыкасының көне дәуірі

оқытылса,   екінші   бөлігінде   XX   ғасырдағы   кәсіби   музыка

өнерінің өсу, өркендеу кезеңдері сөз болады. 


Пәннің   міндеті 

Музыка   тілі   мен   көркем   ойлау

ерекшеліктерін   зерттеу   мәселелері.   Фольклортану,

филология,   ономастика,   тарих,этнология   ғылымдарының

жетістіктерін сабақтастыра, ұштастыра білу.

5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға 

қойылатын талаптар

Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті: 

-

халық   музыкасының   туу,   даму   ерекшеліктерінебайланысты ұғымын;

-

ұлттық музыкалық ән-әуеніміз туралы білігін;-

ұлттық   музыка   өнерінің   көркемдік   ерекшеліктері   мен

тарихи тегі 

-

Пәнді оқу барысында студенттердің істеуге тиісті: 

-

туралы   ғылыми-методологиялық   білім   алып,   онытәжірбиеде қолдана 

білуі;


-

музыкатану ғылымының дамуы туралы логикалық және

толық түсінің қалыптастыру;

-

курстың мәні мен маңызын көрсете алу 

икемді болуы;6 Пререквезиттері:

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік

және   дағды-машықтар   қажет:  

гармония,   музыкалық   шығармаларды

талдау.

7 Постреквизиттер

Пәнді   меңгеру   кезінде   алынған   білім,   икемділік   және   дағды-машықтар   келесі

пәндерді   меңгеруі   үшін   қажет:   Павлодар   Ертіс   өңірінің   ән   мәдениеті,   музыка

философиясы.

8 Тақырыптық жоспар р/с 

Тақырыптардың 

атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс

сағаттарының  саны

1 семестр

2 семестр

Дәр

Практ

СӨЖ

Дәр

Пра

СӨЖ

1

Қазақ музыкасының тарихы пәні, оның мақсаттары мен 

міндеттері

1

1

6-

-

-2

Көне түркі дәуірінің музыкалық 

мәдениеті

1

16

-

--

3

Орта ғасырлардағы музыка мәдениеті

1,5


1,5

6

--

-

4Хандық дәуір музыкасы

2

26

-

--

5

XIX ғасырдағы халықтық 

кәсіби-музыкалық дәстүр. 

Аспаптық музыка

2

2

6-

-

-6

XIX ғасырдағы кәсіби-

музыкалық дәстүр. Әншілік 

өнер


-

-

-2

2

107

Көне дәуір музыкасының қазақ 

руханиятынан алатын орны.

-

--

2

210

8

XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың бас кезіндегі қазақ 

музыкасы.

-

-

-3

3

109

XX ғасырдың 30 

жылдарындағы кәсіби-

музыканың қалыптасуы

-

-

-2

2

1010

Ұлы Отан соғысы 

жылдарындағы қазақ музыка 

мәдениеті

-

-

-2

2

1011

60-70 жылдардағы қазақ 

музыкасы

-

--

2

25

12

Қазіргі дәуірдегі қазақ музыкасы.

-

--

2

25

Барлығы:

7,5


7,5

30

1515

60

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

«Қазақ музыкасының тарихы» пәнін өткенде студенттер жалпы қазақ

музыкасының   болмысымен   танысады.   Қазақ   музыкасын   зерттеушілер:

А.Жұбанов,   А.Затаевич,   Т.Қоңыратпай,   Е.Брусиловский   сияқты

зерттеушілердің   еңбектерімен   оқып,   талдайды.   Музыкалық   мұраларымен

танысады.

10 Курстың компоненттері 

1-тақырып:

“Қазақ


 

музыкасының

тарихы”   пәні,   оның   мақсаттары   мен   міндеттері.Тарихи-

тақырыптық   негізде   жүйелеу   барысында   қазақ   халқының

басынан өткен тарихи оқиғалар. 

2-тақырып: Көне түркі дәуірінің музыкалық мәдениеті.

Көне   түркі   тайпаларының   жазба   мәдениеті,   олардың

мәдени-музыкалық   сипаты.   Түркі-монғол   тайпаларының

шамандық музыкасы.

Музыка   өнерінің   синкреттік   сипаты,   наным-сенім   жүйесімен

сабақтастығы.   Түркі   жазбаларының   синкреттік   табиғаты,

поэзия мен музыканың бірлігі.

Орта ғасырдағы музыка мәдениеті.

Оғыз дәуірінің мәдениеті. Қорқыт, оның тарихи прототипі мен

этикалық   тегі   туралы.   Қорқыт   есімі   мен   “Қорқыт   атакітабының”   жалпытүркілік   (оғыз,   түркімен,   қазақ,

әзірбайжан)   сипаты.   Қорқыт,   оның   қобызы   туралы   аңыз-

әпсаналар мен тарихи шежірелер.

“Тотынама”,

 

“Кобуснама” 

секілді


 

шығыс


жазбаларындағы   музыкалық-эстетикалық   ойлар   мен

дидактикалық   сарын.   “Құран”   оның   тарихи-мәдени   сипаты

мен музыкалық-мақамдық жүйесі.

 3-тақырып: Орта ғасырлардағы музыкалық трактаттар “Әл

Фараби,   Ибн-Сина,   Әл   Жами,   Дәруіш   Әли   т.б)   оларда

қарастырылған теория мәселелері және қазақ музыкасы үшін

маңызы.

4-тақырып: Хандық дәуір музыкасы.

Хандық   дәуір   туралы   ұғым   XV-XVIII.   Қазақ   халқының

құрылуы, тарихи жағдай Жыраулық поэзия мен өнердің өріс

алуы. Асан Қайғы,  Доспамбет,  Шалкиіз,  Үмбетей, Бұхар, т.б

көптеген жыраулар мұрасының әдеби-музыкалық сипаты.

Музыкалық-поэтикалық   дәстүр,   оның   стильдік,

көркемдік   ерекшеліктері.   Жыраулық   өнер   өріс   алған

аймақтар.

Айтыс және суырып салма (импровизация) өнері,  XV-XVIII ғ.ғ

қазақ   музыкасының   жанрлық   жүйесі.   Жыр,   толғау,   терме,

олардың көркемдік ерекшеліктері.

5-тақырып:  XIX   ғасырдағы   халықтық   кәсіби-музыкалық

дәстүр. Аспаптық музыка.

XIX ғасырдағы қазақ музыкасының даму ерекшеліктері.

Аспаптық   музыка,   оның   қалыптасу   кезеңдері   мен

Қазақстанның   түрлі   аймақтарындағы   дамуы.   Жыр-   күйі   –

аралық   жанр.   Күйлердің   аймақтық,   стильдік,   көркемдік

ерекшеліктері.   Философиялық   мазмұндағы   шертпе   күйлер

табиғаты. Қазақ музыкасындағы төкпе күй дәстүрі, оның кең

тараған аймақтары. Ұшқыр ойлы, жылдам да жүрдек күйлер

табиғаты.

Ықылас   Дүкенұлы   (1843-1916),   Махамбет   Өтемісұлы

(1803-1846),

Құрманғазы   Сағырбайұлы   (1823-1896),   Дәулеткерей

Шығайұлы   (1821-1882),   (халық   композиторларының   күй

мұрасы,   стильдік   және   көркемдік   ерекшеліктері.   Қазақ

халқының аспаптық музыкасына қосқан өзіндік үлестері

Тәттімбет

 

Қазанғапұлы 

(1817-1863)

 

халық


композиторларының   күй   мұрасы,   стильдік   және   көркемдік

ерекшеліктері. Қазақ халқының аспаптық музыкасына қосқан

өзіндік үлестері.

Дина   Нүрпейісова   (1861-1955),   Сүгір   Әлиұлы   (1884-1961),

т.б.халық   композиторларының   күй   мұрасы,   стильдік   және


көркемдік ерекшеліктері. 

Қазақ


 

халқының


аспаптық музыкасына қосқан өзіндік үлестері.

6-тақырып:  XIX   ғасырдағы   кәсіби-музыкалық   дәстүр.

Әншілік өнер.

Халықтық кәсіби-әншілік өнерінің тууы мен қалыптасуы.

Музыкалық-көркемдік   тәсілдерінің   жетіліп,   одан   әрі   дамуы.

Музыкалық-эпикалық   дәстүр.   Олардың   тараған   аймақтары

мен көрнекті өкілдері.

Кең   тынысты   лирикалық   әндер,   олардың   тараған

географиялық   аймағы.   Біржан   сал   (1834-1897),   Ақан   сері

(1843-1913), Жаяу Мұса (1835-1925), Мұхит Миралұлы (1841-

1918),   Абай   Құнанбаев   (1845-1904),   Кенен   Әзірбаев   (1884-

1976), т.б. халық композиторларының өнері мен ән мұрасы,

шығармаларының   стильдік   ерекшеліктері.   Лирикалық

әндердің кәсіби сипаты.

7-тақырып:  Көне   дәуір   музыкасының   қазақ   руханиятынан

алатын орны.

Қазақ   музыкасының   көне   дәуірін   қарастыратын   курс

саласының маңызы.8-тақырып:  XIX   ғасырдың   аяғы   мен   XX   ғасырдың   бас

кезіндегі   қазақ   музыкасы.   Шетел   ориенталистерінің   қазақ

музыкасы туралы ой-пікірлері мен этнографиялық еңбектері:

И.Г.Георгий   (1799-1802),   И.Г.Андреев   (1861-1918),

М.В.Готовицкий,   Р.А.Пфенниг   (1823-1898),   А.Эйхгорн,   (1844-

1909), Н.Савичев (1820-1885), т.б. жазба деректері.

1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліске байланысты туған

әндер.   “Жас   қазақ   марсельезасы”,   “Жалпы   әлем”,

Жолдастар”,   “Қозғал”,   т.б.   Қазақ   АССР-нің   құрылуы   (1920),

көркемөнерпаздар үйірмесінің құрылуы.

А.В.Затаевичтің   музыкалық-этнографиялық   қызметі   мен

“Қазақ   халқының   1000   әні”,   “Қазақтың   500   ән-күйі”

жинақтарының   маңызы.   Ә.Қашаубаевтің   Парижге   сапары

(1925). Тұңғыш қазақ театрының ашылуы (1926, Қызылорда),

Алматы,   Қарағанды,   Павлодар   қалаларында   алғашқы

үйірмелерінің ашылуы.9-тақырып:  XX   ғасырдың   30   жылдарындағы   кәсіби-

музыканың қалыптасуы. Қазақстанда кәсіби музыка өнерінің

тууы.   А.Жұбановтың   ұйымдастырушылық   қызметі   (халық

аспаптар   оркестрі,   1934),   ғылыми   шығармашылық   және

композиторлық

 

қызметі. 

1934


 

жылғы


 

бірінші


Бүкілқазақстандық   халық   өнерпаздарының   слеті   (1934),

Қазақ   музыка   театры   (1934)мен   филармониясының   ашылуы

(1935).


Опера   өнері.   “Қыз   Жібек”,   “Жалбыр”   опералары,   қазақ

мәдениетінің   Москвадағы   алғашқы   онкүндігі   (1936).

Е.Брусиловскийдің “Ер Тарғын” (1937), И.Надировтың “Терең

көл”,   (1939),   “Тұтқын   қыз”,   А.Зильбердің     “Бекет”   (1940)

опералары.

Симфония.   С.Василенконың   “Советтік   шығыс”   (1932),

М.Ипполитов-Ивановтың

 

“Түрік 

фрагменттері”,

М.Штейнбергтің “Түрксиб” симфониясы (1933), Д.Мацуциннің

қазақ тақырыбына жазған “Сюитасы” (1935), Б.Ерзаковичтің

“Увертюрасы” (1935), А.Зильбердгтің “Гүлденген Қазақстан”

(1938) атты симфониясы, т.б.

 

10-тақырып: Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ музыка

мәдениеті.Опера   жанры.   “Гвардия   алға”   (Е.Брусиловский),

“Амангелді”   (Е.Брусиловский,   М.Төлебаев),   “Абай”

(А.Жұбанов,   Л.Хамиди),   «Біржан-   Сара»   (М.Төлебаев),

операларының

 

тууы.


 

Алматы


 

мемлекеттік

консерваториясының   ашылуы   (1944,   қазан),   Қазақстан

композиторларының тұңғыш сьезі.Симфониялық   музыка.   Е.Брусиловский   “Сарыарқа”

(1943),   А.Жұбанов   “Абай”   1941),   В.Великанов   “Қазақ

симфониясы”   (1947),   Қ.Қожамияров   “Ризвангүл”   (1950),

Қ.Мусин   “Жайлауда”   (1948)   симфониялық   поэмалары.

М.Төлебаев,   Е.Брусиловскийдің   “Коммунизм     оттары”,

“Советтік   Қазақстан”,   кантаталары.   Еліміздегі   музыка

мәдениеті туралы партия- қаулылары (1948, 10 ақпан, БКП (б)

ОК-нің   В.Мураделидің   “Великая   дружба”   операсы   туралы

қаулысы;   1958,   28   мамыр   күнгі   СОКП   ОК-нің   қателіктерді

жөндеу туралы қаулысы). Т.б.Концерт   жанры.   Е.Брусиловский.   Фортепиано   мен

оркестрге   арналған   концерт   (1957).   Ғ.Жұбанова.   “Ақсақ

құлан”   (1956),   Е.Брусиловский   “4   симфония”   (1957),

камералық-аспаптық,

 

вокалдық


 

(ән,


 

романс,хор)

шығармалар.

11-тақырып: 60-70 жылдардағы қазақ музыкасы.

Опера   жанры.  Қ.Қожамияров,   Н.Тлендиев.   “Алтын

таулар” (1960), Е.Рахмадиев. “Қамар сұлу” (1963, 2 ред..1983-

2),   “Алпамыс”   (1972),   “Песень   о   целине”,   С.Мұхамеджанов.

“Айсұлу” (1964), Ғ.Жұбанова “Еңлік-Кебек” (1975), “Жиырма

сегіз”, Қ.Қожамияров “Садыр палуан” (1977).

 

Балет 

жанры.


 

“Аққұс


 

туралы


 

аңыз”,


“Хиросима”(Ғ.Жұбанова), “Чин Темир”(Қ.Қожамияров), “Әлия”

(М.Сағатов) балеттері.Симфониялық

 

музыка.

 Е.Брусиловский

 

“5-6симфониялары”

 

(1961,1965), 

Қ.Қожамияров

 

“1-2


симфониялары”   (1971,1975),   Ғ.Жұбанова   “Жігер”   (1971),

Е.Рахмадиев   Симфониялық   күй   –   “Дайрабай”,   “Құдаша

думан”, т.б.

Оратория,   кантанта.  Ғ.Жұбанова   “Арайлап   атқан   таң”

(1960), “Ленин хаты” (1977), Татьяна хаты” (1982), “М.Әуезов

туралы   аңыз”   ораториялары   (1965),   Е.Рахмадиев

“Конституция   туралы   поэма”   (1977)”Сәлем   саған,   Аястан”

(1968) кантанталары, С.Мұхамеджанов “Ғасырлар үні” (1970)

ораториясы.

12-тақырып: Қазіргі дәуірдегі қазақ музыкасы.

Опера   жанры.  С.Мұхамеджанов   “Ақан   сері   –   Ақтоқты”,

Б.Жұманиязов   “Махамбет”,   А.Жұбанов   пен   Ғ.Жұбанова

“Құрманғазы”, Е.Рахмадиев “Абылай хан” опералары.

Қазақ балеті. С.Кибирова “Три поросенка”, А.Серкебаев “Мой

брат,   Маугли”,   С.Еркінбеков   “Мәңгі   алау”   балет,   рок-

опералары.

Қазақстан   композиторларының   орта   буын   өкілдері   мен

жастар

шығармашылығы:М.Маңғытаев,М.Сағатов,Ж.Дастенов,Ж.Тұрсынбаев,т.б.

Қазақ музыкатану ғылымының дамуы мен кемелденуі. А.

Жұбанов, 

Б.   Ерзакович,   И.   Дубовский,   М.   Ахметова,   Н.Тифтикиди,

П.Аравин,   И.Дубовский,   З.Қоспақов,   А.Темірбекова,

Қ.Жүзбасов,   Т.   Бекхожина,   Б.   Қарақұлов,   Ә.Мұхамбетова,

С.Елеманова, т.б еңбектері мен зерттеулері.

А.Жұбанов (1906-1968)-қазақ музыкатану ғылымының негізін

салушы.   Е.Брусиловский-   композитор   (1905-1981),   М.

Төлебаев (1913-1960) – қазақ музыкасының классигтері.

Практикалық сабақтардың мазмұны мен тізімі

1-тақырып:

 

Қазақ   музыкасының   тарихы   пәні,   оныңмақсаттары мен міндеттері.  «Қазақ музыкасының тарихы»

-   ұлттық   музыкалық   мәдениетіміздің   тарихи   тегі   мен

табиғатын   зерттейтін   пән.Оның   қамтитын   мәселелері   VI-XX

ғасырлар арасындағы музыкалық мәдениет көріністері2-тақырып:

 

Көне   түркі   дәуірінің   музыкалық   мәдениеті.

Түркі   дәуірі   туралы   ұғым   Көне   түркі   тайпаларының   жазба

мәдениеті3-тақырып:

  Орта ғасырлардағы музыка мәдениеті. 

Оғыз дәуірінің

мәдениеті.  Қорқыт  оның тарихи прототипі.  Қорқыт  есімімен

«Қорқыт ата» кітабының жалпытүркілік сипаты


4-тақырып:

 

Хандық дәуір музыкасы. 

Хандық дәуір туралы ұғым.

Жыраулық поэзия мен өнердің өріс алуы. Бұхар жырау, Асан

қайғы, Үмбетей жырау.5-тақырып:

 

XIX   ғасырдағы   халықтық   кәсіби-музыкалықдәстүр.   Аспаптық   музыка.

 

19-ғасырдағы   қазақмузыкасының   даму   ерекшеліктері.   Аспаптық   музыка   оның

қалыптасу кезеңдері. Жыр-күйі аралық жанр.6-тақырып:

 

XIX   ғасырдағы   кәсіби-музыкалық   дәстүр.

Әншілік   өнер.

 

Халықтық   кәсіби-әншілік   өнердің   тууы   менқалыптасуы. Музыкалық көркемдік тәсілдердің жетіліп одан

әрі дамуы7-тақырып:

 

Көне   дәуір   музыкасының   қазақ   руханиятынаналатын   орны.

 

Курстың   болашақ   мамандары   төлмәдениетімізді   сүюге,   қастерлеуге   баулып,   ұлттық

санамызды қалыптастырудағы орны.8-тақырып:

 

XIX   ғасырдың   аяғы   мен   XX   ғасырдың   баскезіндегі қазақ музыкасы.

 

Ұлы этнографтардың еңбектері.А.В.Затаевич, Н.Савичов

9-тақырып:

 

XX   ғасырдың   30   жылдарындағы   кәсіби-музыканың қалыптасуы.

 

БКП (б) ОК-нің «Әдеби көркемөнерұйымдарын   қайта   құру   туарлы»   1932   жылғы   23   сәуірдегі

қаулысының маңызы мен зардаптары10-тақырып:

 

Ұлы   Отан   соғысы   жылдарындағы   қазақмузыка   мәдениеті.

 

Опера   жанры.   Концерт   жанры.

Е.Брусиловский.   Фортепиано   мен   оркестрге   арналған

концерт.


11-тақырып:

 

60-70   жылдардағы   қазақ   музыкасы.

 

Опера


жанры.   Балет   жанры.   Оратория   мен   кантата.   Ғ.Жұбанова

«Арайлап атқан таң».12-тақырып: Қазіргі дәуірдегі қазақ музыкасы. Қазақ 

балеті. С.Кибирова «Три поросенка». А.Қ.Жұбанов (1906-1968)

– қазақ музыкатану негізін қалаушы

Тәлімгердің өздік жұмысының мазмұны

(күндізгі ОКБ) АО(іа)-101


СӨЖ түрі


Есеп беру

түрі


Бақылау

түрі


Сағатқа

шаққандағы

көлемі

1

Тәжірибелікжұмыстарға

дайындық,

 үй

жұмысын орындауНота

дәптері,


ноталық

мысалдар


Сабаққа

қатынасула

ры

 22,5


(22,5*1)

2

Дәріс   сабақтарынадайындық

 

Жұмысдәптері

Сабаққа


қатынасула

ры

22,5(22,5*1)

3

Өздік жұмыстарынаұсынылатын

тақырыптар

Жұмыс

дәптері


Сабаққа

дайындықта

ры

37

4Бақылау  түрлеріне

дайындық  (межелік

бақылау,

коллоквиум,

бақылау жұмысы)

Нота


дәптері,

ноталық


мысалдар

Бақылау 


жұмысы

МБ 1, МБ 2, 

МБ 3, МБ 4 

8

БАРЛЫҒЫ90

Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі 

Өздік жұмыстарына ұсынылатын тақырыптар тізімі

  1.   Көне   түркі   дәуірі   туралы   ұғым,   уақыт   пен   кеңістік

әлеміндегі шегі 

     [3] 50-72;

  2. Хандық дәуір музыкасы туралы ұғым. Ұсынылған әдебиет

   [6] 135-51;

 3. Айтыс және суырып-салма дәстүрі    [6] 70-87;Өздік жұмыстарға ұсынылатын тақырыптар

1.   Музыканың   синтетикалық   жанры.   Ұсынылатын   әдебиет:

[4], 40 – 48 б.

2. Музыканы көрсететін табиғи интервалдық жүйе. Ұсынылатын әдебиет: [6],

24 - 32 б.

3. Музыканы орындау. Ұсынылатын әдебиет: [7], 10 - 18 б.Пән бойынша қорытынды рейтинг әдістемесі

«Қазақ   музыкасының   тарихы» 

пәні   бойынша

қорытынды бақылау жұмыс оқу жоспарына сәйкес емтихан,

арқылы   тексеріледі.   Университеттің   ғылыми   кеңесінің

шешімімен   қорытынды   бақылау   және   күнделікті   үлгерім

түрлерінің салмақ үлесі төмендегі кестеде көрсетілген.

3   кесте   –   қорытынды   бақылау   және   күнделікті   үлгерім

түрлерінің салмақ үлесі.Пән   бойынша   қорытынды   рейтинг   формула   бойынша

анықталады

Қорытынды   бақылау

түрі


Бақылау түрлері

Салмақ үлесі

Емтихан

Емтихан


0,4

Межелік босатуы

0,6

11 Курстың саясаты

Әр   студент   дәріс   сабақтары   өткізілу   барысында   тыныштық   сақтауға,   сабақты

себепсіз   жібермеуге,   сабаққа   кешікпеуге   міндетті.   Ал,   белгілі   бір   дәлелді   себеппен

кешіккен немесе сабақты босатқан жағдайда осы уақыт аралығын дәлелдейтін құжаттары

болуы тиіс, сол жіберген сабақ тақырыбын тапсыруы тиіс.

Емтихан бұл пән бойынша 1-ші семестрде өтеді. Емтиханға

МБ1, МБ2 өткендер жіберіледі. Ең жоғарғы балл көлемі-100.

Қойылған   талапты   орындамаған   жағдайда   қолданылатын

жазалау шарттары:

-

сабағына   дайындықсыз   келгені   үшін   –   10   балға   дейіншегертіледі.

-

өздік   жұмысын   жасай   келген   жағдайда     –2,3,4,5,6   баллшегеріледі.

 Әдебиеттер тізімі:

Негізгі 

1) Жұмалиева Т,Ахметбекова Д, ЫсқақовБ,Қарамендина 

Ә,Қоспаков З.  Қазақ халқының дәстүрлі музыкасы.- А.,2005

2) Кузембаева С., Егинбаева Т.  Лекции по истории казахской 

музыки – А., 2005

3) Байгаскина А. Ритмика казахской традиционной песни – А.,

1991

4) Жұмақова Ү., Кетегенова Н. Қазақтың музыкалық әдебиеті.–А.,2000

5) Джумакова У .Творчество композиторов Казахстана 1920-

1980годов.-Астана, 2003

6) История казахской музыки. А., 2000

7) Мерғалиев Т. және т.б. Қазақ күйлерінің тарихы. Алматы 

2000.


8) Аязбекова С.Ш. Картина мира этноса: Коркыт ата и 

философия музыки казахов. –Алматы. Институт философии

и политологии МОиН. РК 1999

9) Елеманова С. Казахская традиционная песенное 

исскуство./генезис и семантика/ Алматы: Дайк-Пресс2000

10) Ерзакович Б.Г.,Коспаков З. Қазақ музыка 

фольклорнамасы. –Алматы: Ғылым 1986.

11) Жұбанов А.Ғасырлар пернесі. –Алматы., 1978.12) Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. –Алматы 1967.

Затаевич А.В. 500 песен и кюев казахского народа. Алматы. 

Дайк-Пресс 2002.

 Қосымша:

13) Аманов Б., Мухамбетова А. Казахская традиционная 

музыка и XX век. Алматы: Дайк-Пресс 2002.

14) Замана сазы. /Күйші Қ.Медетовтің 100 жылдығына 

арналған халықаралық конференция материалдары./-

Алматы: Дайк-Песс 2002ж., құраст: А.Қ.Омарова, 

А.Р.Бердібай.

15) Музыкадағы этномәдени дәстүр./Т.Бекхожинаны еске 

алуға арналған халықаралық конференция материалдары./

-Алматы: Дайк-Пресс 2000ж., құраст: А.И.Мұхамбетова, 

Г.И.Омарова. 

16) А.Сейдімбек. Қазақтың күй өнері. - Астана, 2002 

17) Әнші Майра /көркем шығармалар, зерттеулер, естеліктер, арнау өлеңдер/

құраст: Бәделхан А. – Павлодар: ҒӨФ “ЭКО”,2001.Document Outline

©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал