Бағдарламасының кітап сериялары " Мәдени мұра"жүктеу 4.8 Kb.

бет32/32
Дата15.09.2017
өлшемі4.8 Kb.
түріБағдарламасы
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

 
ҚОРЫТЫНДЫ
 
 
М. Хайдеггер  өзінің “Көркем дүниенің бастауы” деген әйгілі еңбегінде былай деп жазған: “Сәулет өнері, 
грек  храмы  өздігінен  ештеңені  бейнелемейді.  Ол  сай-жыралары  бар  кәдімгі  далада  ғана  тұр...  Храмның 
айналасын тоғыз жолдың торабы десе болады,  ал сол жолдың бойындағы туу мен өлім, бата беру мен қарғау, 
жеңіс пен жеңіліс, қуаттылық пен құлдырау адамзат ұрпағына қатысты тағдырды бейнелейді. Осы сан тараулы  
байла-ныстардың  зор  ауқымы  халықтың  өзінің  жасампаздық  жолын-дағы  әлемі  болып  табылады.  Храм  өз 
орнында  тұрып-ақ  алғаш  рет  заттық  бейнесін  білдірсе,  ал  адамдар  алғаш  рет  оған  қарау  мүмкіндігіне  ие 
болады.  Храмның  құрылысында  жартастың  асқақтығы  мен  сабырлылығы  бар,  сондықтан  да  ол  алғаш  рет 
жартасқа  айналды;  металдар  жарқырайды,  бояулар  құбылады,  дыбыстар  дыбысталып,  сөздер  айтыла 
бастайды”
111
.  
Ұлы ойшылдың осы астарлы сөздерінде адам баласының өмір сүруінің рухани мағынасының іске асырылу 
өрісі ретінде мәде-ниеттің мәні жатыр. Алайда екінші бір ұлы ойшылдың айтқа-нына сүйенсек, метафизикасыз 
білім  алған  халық  храмға  ұқ-сайды,  жалпы  алғанда  ғажайып  храм  тұр  делік,  бірақ  ол  қасиет-тіліктен,  атап 
айтқанда, рухани бірліктен  жұрдай храм. Мұндай жағдайда храм өз айналасына адамзат  ұрпағының  жолдары 
мен байланыстарын жинай ма немесе біздегі “философиядан тыс” (С.Кьеркегор) жансыз құр өркениет жолдары 
оны айналып өте ме, бұл принциптік тұрғыдан маңызға ие болмайды. 
Жүргізілген  талдаудан  шығатын  негізгі  қорытындыға  келсек,  ол  метафизикалық  өлшемдермен  алғандағы 
мәдени-тарихи  сабақтастықтың  өзі,  сайып  келгенде,  өзіндік  болмыстың  абсо-лютті  онтологиялық-мәндік 
бастауына қатысты жеке тұлғаның өзін-өзі айқындаудағы  субстанциялық  нысаны болып табылады. 
 
Негізгі әдебиеттер: 
1
Честертон Г.К.  Еретики // Честертон Г.К. Вечный человек.  М., Эксмо. СПб.: Мидгард, 2004. С.414, 416.  Джеймс У. 
Воля к вере. М., Республика, 1997.  С. 209. 
2. 
Библер B.C. От наукоучения – к логике культуры: Два философ-ских введения в двадцать первый век.  М., Политиздат, 
1990.  
С. 287. 
3. 
Лукач Д. Повседневная жизнь, частный индивид и религиозная потребность // Религия и общество. Хрестоматия по 
социологии рели-гии. М., Аспект пресс, 1996. С. 406. 
4. 
Рикер П. Герменевтика и психоанализ // Рикер П. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера. М., Искусство, 1996. С. 
34. 
5. 
Франкл В. Психотерапия и религия // Франкл В. Человек в поисках смысла. М., Прогресс, 1990. С. 337. 
6. 
Куртц П. Мужество стать: Добродетели гуманизма // Здравый смысл. Журнал скептиков, оптимистов и гуманистов. 
Специальный выпуск. М., Российское гуманистическое общество, 2000. С. 84. 
7. 
Соловьев B.C. Критика отвлеченных начал // Соловьев B.C. 2 т. Шығарма Т. 1.  М., Мысль,1988. С. 723. 
8. 
Лотман Ю.М. О семиотическом механизме культуры // Лотман Ю.М. Семиосфера. С.-Петербург, Искусство - СПБ, 
2000. 
С. 501-502. 

 
 
9
Рикер П. Герменевтика и психоанализ // Рикер П. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера. М., Искусство, 1996. 
С.33-36. 
10. 
Флоренский П.А.  У водоразделов мысли // Флоренский П.А. Имена: Шығармалар. М., ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс; 
Харьков, Фолио, 1998. С. 25, 26-27. 
11. 
Лотман  Ю.М.  О  метаязыке  типологических  описаний  культуры  //  Лотман  Ю.М.  Семиосфера.  С.-Петербург, 
Искусство-СПБ, 2000. С. 465. 
12.  
Юнг К.Г. Mysterіum Conіunctіonіs. М., Рефл-бук; К. Ваклер. 1997. С. 125. 
13
Евангелие  от  Филиппа  // Апокрифы  древних  христиан: Иссле-дование,  тексты,  комментарии. М., Мысль, 1989. С. 
280. 
14. 
Хейзинга Й. Осень Средневековья.  М., Наука, 1988. С. 218. 
15. 
Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменев-тики. М., Прогресс, 1988. С. 315. 
16. 
Кристева Ю. Черное солнце: Депрессия и меланхолия // Постмо-дернизм и культура. М., ИФРАН, 1991. С. 92. 
17. 
Рикер П. Герменевтика и психоанализ // Рикер П. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера. М., Искусство, 1996. 
С. 18. 
18. 
Бердяев Н.А. Философия свободного духа // Бердяев Н.А. О человеке, его свободе и духовности: Избранные труды. 
М., Московский психолого-социальный институт: Флита, 1999. С. 44. 
19. 
Евангелие от Филлппа // Апокрифы древних христиан: Иссле-дование, тексты, комментарии. М., Мысль, 1989. С. 284.    
20. 
Соловьев B.C. Кризис западной философии (против пози-тивистов) // Соловьев B.C. Сочинения в 2 т. Т. 2. М., Мысль, 
1988. 
С. 112. 
21. 
Арсенъев А.С. Размышления о работе С.Л. Рубинштейна “Человек и Мир” // Вопросы философии, 1993. ғ 5. С.143. 
22. 
Судзуки Д.Т. Основы Дзэн-Буддизма // Дзэн-буддизм. Биш-кек: МП “Одиссей”, Гл. ред. КЭ, 1993. С. 415. 
23. 
Судзуки Д.Т. Основы Дзэн-Буддизма // Дзэн-буддизм. Бишкек: МП “Одиссей”. Гл. ред. КЭ, 1993. С. 405.  
24. 
Малявин В.В. Молния в сердце. Духовное пробуждение в китайской традиции.  М., Наталис, 1997. С. 210. 
25. 
Августин Аврелий. Исповедь. СПб.: Азбука, 1999. С.185, 186. 
26. 
Лосский  Вл.  Очерк  мистического  богословия  Восточной  церкви  // Мистическое  богословие.  Киев., Путь  к  истине, 
1991. 
С. 169. 
27.  
Августин Аврелий. Исповедь. СПб.: Азбука, 1999. С.187. 
28
Жан бүтіндігі өзінің қалауынша немесе бұйрығымен өзін қайта құруға байланысты қиындықтарды білмейді. 
29.  
Мамардашвили М.К. Проблема человека в философии // О человеческом в человеке. М., Политиздат, 1991. С.12.  
30. 
Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. М., Мысль, 1979. С.17. 
31. 
Соловьев B.C. Чтения о Богочеловечестве // Соловьев B.C. Т.2. М., Правда, 1989. С. 140. 
32. 
Түсіндірме берген бір ғалым бұл сөз тіркесін “Мұнда Гете қателесіп отыр” деп келтірген. 
33.  
Соловьев В.С. Сочинения. Т. 2. М., Мысль, 1988. С. 34.  
34. 
Къеркегор С.А. Болезнь к смерти //Этическая мысль: Научно-публицистические чтения.  М., Политиздат, 1990. С. 414. 
35. 
Къеркегор С.А. Болезнь к смерти // Этическая мысль: Научно-публицистические чтения. М., Политиздат, 1990. С. 416, 
419. 
36. 
Къеркегор С.А. Болезнь к смерти // Этическая мысль: Научно-публицистические чтения. М., Политиздат, 1990 С. 418. 
37. 
Бахтин М.М. Архитектоника поступка // Социологические исседования, 1986. ғ  2. С. 157.  
38
Цит. по: Зиферле Р.П. Исторические этапы критики техники // Философия техники в ФРГ. М., Прогресс, 1989. С. 262. 
39. 
Чаадаев П.Я. Философические письма // Чаадаев П.Я. Со-чинения. М: Правда, 1989. С. 8, 23. 
40. 
Мамардашвилы М.К. Кантианские вариации // Квин-тэссенция: Философский альманах, 1991. М., Политиздат, 1992. 
С. 151. 
41. 
Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Кант М. Сочинения в шести томах. Т. 6. М.: Мысль, 1966. 
С. 351. 
42. 
Кант И. Критика чистого разума. // Кант И. Сочинения  в шести томах. Т. 3. М., Мысль, 1964. С.140. 
43. 
Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения в  4-х томах. Т. 1. М., Мысль, 1975. С. 69. 
44. 
Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., Республика, 1993. С. 
220.  
45. 
Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., Республика, 
1993. 
С. 341. 
46. 
Мамардашвилы  .М.К. Другое  небо  //  Мамардашвили  М.К.  Как  я  понимаю  философию. 2-ое  изд.  М.,  Издательская 
группа “Прогресс”, 1992. С. 334. 
47. 
Джемс В. Многообразие религиозного опыта. СПб.: Андреев и сыновья, 1993. С. 333.  
48.  
Қараңыз:  Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Т. 3. М., Мысль, 1972. С. 17. 
49. 
Маркс  К.  Экономические  рукописи: 1857-1861  гг  (Первоначаль-ный  вариант  “Капитала”).  В  2-х  ч.  Ч. 1. М., 
Политиздат, 1980. С. 143. 
50. 
Мандельштам  О.  О  природе  слова  //  Мандельштам  О. 2-т.  Сочи-нения.  В  2-т.  Т. 2. Проза.  М.,  Художественная 
литература, 1990. С. 182. 
51. 
Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии религии // Гегель Г.В.Ф. Философия религии. Екі том. Т. 2. М., Мысль, 1977. С. 
53, 54. 
52. 
Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии религии // Гегель Г.В.Ф. Философия религии. В двух томах. Т. 2. М., Мысль, 
1977. 
С. 333. 
53. 
Бердяев  И.  А.  Царство  Духа  и  царство  Кесаря  //  Бердяев  И.А.  О  человеке,  его  свободе  и  духовности:  Избранные 
труды. С. 39. 

 
 
54
Гомердің эпосымен Троя соғысы немесе Улисс саяхаттары туралы нарративінің тарихи шындығының проблемасына 
мүлде қатыссыз ұғынуға болады. 
55.  
Мамардашвили М.К. Проблема человека в философии // О чело-веческом в человеке. М., Политиздат, 1991. С. 22. 
56. 
Евангелие  от  Филиппа  // Апокрифы  древних  христиан: Иссле-дование,  тексты,  комментарии. М., Мысль, 1989. С. 
281. 
57. 
Тэрнер В. Символ и ритуал. М., Наука, 1983. С. 209. 
58. 
Сартр Ж.П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онто-логии. М., Республика, 2000. С.125. 
59. 
Соловьев B.C. Красота в природе // Соловьев B.C. Стихотворения. Эстетика. Литературная критика. М., Книга, 1990. 
С.100. 
60
Кейбір ежелгі қытай әдебиетінде бес алғашқы элемент бес ше-неунік дәрежелерімен байланыстырылады. 
61
Лотман Ю.М. О типологическом изучении культуры ІІ Лотман Ю.М. Семиосфера. С.-Петербург., Искусство-СПБ, 
2000. 
С. 449. 
62. 
Барт  Р.  Литература  и  метаязык  //  Барт  Р.  Избранные  работы:  Семиотика.  Поэтика.  М.,  Издательская  группа 

Прогресс”, “Универс”, 1994. С. 131. 
63. 
Лотман Ю.М. К построению теории взаимодействия культур // Лотман ЮМ. Семиосфера. С.-Петербург, Искусство - 
СПБ, 2000. С. 613. 
 64. 
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994. С. 33. 
65. 
Маркс  К.  Экономические  рукописи  1857-1861  гг. (Первоначаль-ный  вариант  “Капитала”).  В  2-х  частях.  Ч. 1. М., 
Политиздат, 1980. С. 30. 
66. 
Барт Р. Риторика образа // Барт Р. Избранные работы: Семио-тика. Поэтика. М., Издательская группа “Прогресс”, 

Универс”, 1994. С. 315. 
67. 
Маркс  К.  Экономические  рукописи  1857-1861  гг. (Первона-чальный  вариант  “Капитала”).  В  2-х  частях.  Ч. 1. М., 
Политиздат, 1980. С. 28. 
68. 
Маркс  К.  Экономические  рукописи  1857-1861  гг. (Перво-начальный  вариант  “Капитала”).  В  2-х  частях.  Ч. 1. М., 
Политиздат, 1980. С. 45. 
69.  
Франк С.Л.  Непостижимое. Онтологическое введение в фило-софию религии // Франк С.Л. Сочинения. М., Правда, 
1990. 
С. 335. 
70. 
Соловьев B.C. Общий смысл искусства // Соловьев B.C. Стихот-ворения. Эстетика. Литературная критика. М., Книга, 
1990. 
С. 131. 
71. 
Эпштейн  М.Н.  Способы  воздействия  идеологического  выска-зывания  (Обзор) // Образ  человека  XX  века. 
Реферативный сборник. М., ИНИОН, 1988. С. 188. 
72. 
Эпштейн  М.Н.  Способы  воздействия  идеологического  выска-зывания  (Обзор) // Образ  человека  XX  века. 
Реферативный сборник. М., ИНИОН, 1988. С. 195. 
73. 
Вебер  М.  “Объективность”  социально-научного  и  социально-политического  познания  //  Вебер  М.  Избранные 
произведения. М., Прогресс, 1990. С. 353. 
74. 
Гартман Н. Старая и новая онтология // Историко-философский ежегодник 88. М., Наука, 1988. С. 321. 
75
Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. СПб.: РХГИ, 1997. С. 298-377. 
76. 
Кьеркегордың мәтіндерінде бұл жағдай егжей-тегжейлі талданған. 
77. 
Бодрийяр Ж. Система вещей. М., Рудомино, 1999, С. 166. 
78. 
Лотман  Ю.М.  О  метаязыке  типологических  описаний  культуры  //  Лотман  Ю.М.  Семиосфера.  С.-Петербург., 
Искусство - СПБ, 2000. С. 465. 
79. 
Хамидов А. А. Философия Востока и философия Запада: к опре-делению мировоззренческой валидности // Вопросы 
философии, 2002, ғ 3. С. 134. 
80. 
Хамидов А.А. Философия Востока и философия Запада: к опреде-лению мировоззренческой валидности // Вопросы 
философии, 2002,  ғ 3. С. 136. 
81. 
Джон Ди. Иероглифическая монада // Герметизм, магия, натур-философия в европейской культуре XІІІ-XІX вв.  М., 
Канон, 1999. С. 185. 
82. 
Юнг  КГ.  Попытка  психологического  истолкования  догмата  о  Троице  //  Юнг  К.Г.  Ответ  Иову.  М.,  ООО  Фирма 

Издательство ACT”, Канон, 1988. С. 153. 
83. 
Юнг К.Г. Mysterіum Conіunctіonіs. М., Рефл-бук; К., Ваклер, 1997. С. 186. 
84
Юнг  КГ.  Попытка  психологического  истолкования  догмата  о  Троице  //  Юнг  К.Г.  Ответ  Иову.  М.,  ООО  Фирма 

Издательство ACT”. Канон+, 1988. С.163. 
85. 
Юнг К.Г. Попытка психологического истолкования догмата о Троице // Юнг К.Г. Ответ Иову. М., ООО Фирма М., 

Издательство ACT” Канон, 1988. С. 116.  
86. 
Мәселен, бұл дилемма мыңдаған жылдардан аса уақыт бойы алхимиктердің ойын мазалап келді. 
87.  
Юнг  К.Г.  Попытка  психологического  истолкования  догмата  о  Троице  //  Юнг  К.Г.  Ответ  Иову.  М.,  ООО  Фирма 

Издательство ACT”.  Канон+, 1988. С. 114. 
88. 
Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., Республика, 1993. С. 
93. 
89. 
Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., Республика, 1993. С. 
91. 
90. 
Роули Дж. Принципы китайской живописи. М., Наука. Главная редакция восточной литературы, 1989. С. 16. 
91. 
Кез келген натурфилософиялық ілімдерде Бастаулар ақыл жететін алғашқы элементтер, ноумендер болып табылса, 
праонтологиялық  ойлаудың  пантеистік-аңыздық  нысанында  Архе  нуминоздық  тәжіри-бенің  онтологиялық  құрылымы 
элементтері, нумендері болады. 
92. 
Платон. Парменид // Платон. Федону Пир, Федр, Парменид.  М., Мысль, 1999. С. 368.  
93. 
Доброхотов А.Я. Категория бытия в классической западно-евро-пейской философии. М., МГУ, 1986. С. 83, 122. 

 
 
94. 
Хамидов А.А. Философия Востока и философия Запада: к опре-делению мировоззренческой валидности // Вопросы 
философии, 2002, ғ 3. С. 134. 
95. 
Куртц П. Мужество стать: Добродетели гуманизма // Здравый смысл. Журнал скептиков, оптимистов и гуманистов. 
Специальный выпуск. М., Российское гуманистическое общество, 2000. С. 15. 
96. 
Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М., Республика, 1994. С. 21. 
97. 
Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., Наука, 1988. С. 251. 
98. 
Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., Наука, 1988. С. 245, 246.      
99. 
Кобзев  А.И.  Особенности  философской  и  научной  методологии  в  традиционном  Китае  //  Этика  и  ритуал  в 
традиционном Китае. Сборник статей. М., Наука, 1988. С. 33. 
100. 
Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., Наука, 1988. С. 227. 
101. 
Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., Наука, 1988. С. 177. 
102. 
Августин А. Исповедь. СПб.: Азбука, 1999. С. 349. 
103. 
Деррида Ж. О грамматологии. М., Ad Margіnem, 2000. С. 313. 
104. 
Бодрийяр Ж. Соблазн. М., Ad Margіnem, С. 268. 
105. 
Панарин А. С. Искушение глобализмом. М., Русский Нацио-нальный Фонд, 2000. С. 191. 
106. 
Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2002. С. 548. 
107. 
Кастелъс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – 
М., Academіa, 1999.  С. 494. 
108. 
Лиотар Ж.-Ф. Состояние, постмодерна. – М., Институт экспе-риментальной социологии; СПб., Алетейя, 1998. С. 
106. 
109. 
Интернеттің әлемдік желілік құрылымымен жүзеге асырылуда. 
110. 
ГадамерХ.-Г. Истина и метод: Основы философской герме-невтики. М., Прогресс, 1988. С. 40, 41. 
111. 
Хайдеггер М. Исток художественного творения // Зарубежная эстетика и теория литературы XІX-XX вв. Трактаты, 
статьи, эссе. М., МГУ, 1987. С. 282. 283, 285. 
 
Сноски 
 
1
 
Серікбол Қондыбай. “Алпамыс” жыры әашан әалыптасәан? “Алтын Орда”. 2001. 6 шілде. “Жас Алаш”. 2002. 19 аәпан. 

Дей сөзін біз “прото” сөзінің баламасы ретінде пайдаландыә, мысалы, прототүрк – дей-түрк.  
3
 
М. Барманкулов. Тюркская вселенная. 1996. С. 123. 
4
 
История КазССР. 1977. 1-том. С. 325. 
5
 
Улагашев И. Алтай-Бучай. Новосибирск, 1941. С. 140. 
6
 
Т. Қоңыратбай. Эпос және этнос. А., “ұылым”, 2000. 125-128-б. 
7
 
Абаә таңбадан өрбитін сөздер, жалпы абаә мифологиясы жөнінде “Гиперборея”: түс көрген заман шежіресі”, “Қазаә 
мифологиясына кі-ріспе” деген еңбектерімізде әарастырған болатынбыз. 
8
 
Гот тіліндегі “manna”, немістегі “mаnn”, ағылшындағы “man” сөздері “адам” дегенді білдіреді. 
9
 
Ману. Мифы народов мира. 2-том. С. 106. 
10
 
Қазаә тіліндегі “мәйек” (мәйек) сөзі де  ұйытәы”, “негіз”, “мән” дегенді білдіріп әана әоймайды, ол да “манг” сөзінің 
өзгеруінен пайда болған: “манг” > “ман” > “май”-“май-ек” > “мәйек” (суть). 
11
 
Дәл  осы  мағына  шумер  мифологиясында  дей-түрктік  прафор-малыә  нұсәада  саәталған,  яғни  “Ме”-шумер 
мифологиясындағы  бүкіл  ғаламның,  болмыстың,  тірліктің  басты  “мәні”, “негізі”,  орысшалап  айтәанда  –  “суть”.  Оны  осы 
сөздің этимологиясын түсіндірмек болған В.К.Афанасьев те растайды: “этимология шумерского слова “ме”неясна, значение, 
возможно, близко глаголу “быть”, тогда слово надо пере-водить как “сущность”, (“сути”). Мифы народов мира. 2-том. С. 127. 
Орыс тіліндегі “быть”, “будет”, “был”, “бытие” сияәты  “быть” түбірлі сөздердің барлығы да көне түрк тілінен (“бы”, “бұ”) 
ауысәан, сондыәтан бұл сөзді “үндіеуропалыә” деуге болмайды. 
12
 
Ману. Мифы народов мира. 2 том. С. 106. 
13
 
Гиперборейлік  теория  –  дей-түрктердің  б.з.д. 6-5  мыңжылдыә-тардағы  бастапәы  отаны  ретінде  Оңтүстік-Шығыс 
Кавказ (Әзірбайжан, Апшерон, Кура-Аракс сағалыә ареалы) атап көрсетіп, б.з.д. 5-2 мың-жылдыәтар бойына иран > түркпен, 
ауған  >  өзбек  >  әазаә  жері  арәылы  Байәал  мен  моңғол  далаларына  дейін  әоныс  аудару  жолдарының  бол-ғанын  мифтік-
лингвистикалыә  салыстыру  әдістемесі  (тарих, археология  материалдарымен ұштастыра  отырып) арәылы  дәлелдеу.  Біз  бұл 
мәселе  жөнінде “Гиперборея: түскөрген заман шежіресі” деген еңбегімізде арнайы тоәталдыә – С.Қ. 
14
 
Т. Қоңыратбай. Эпос және этнос. А., ұылым, 2000. 133-б. 
15
 
Древние цивилизации. М., Мысль. 1989. С. 212-213. 
17
 
Бұл да сонда. 
18
 
Батырлар жыры. 2-том, 1986. 27-б. 
19
 
Якинф-Бичуриннің  еңбегі  бойынша  Н.В.Кюнердің  берген  түсін-дірмесі  (Китайские  известия  о  народах  Южной 
Сибири,  Центральной  Азии  и  Дальнего  Востока.  М., 1961. Біз  осы  үзіндіні  М.Барманәұловтың  “Тюркская  вселенная” 
кітабынан алдыә. 175-б.). 
20 
Қазтуған Асан әайғы, Ораә, Мамай,  
Әр өтіп Тескентаудан солай кетті, 
Артынан Телағыс пен Нәрік кетті.. (Мұрат Мөңкеұлы. “Үш әиян”). 
21
 “
Пуруравас” сөзіндегі “авас”  әұрамының дей-түрктің  “авак” > “абаә” екендігін көрсетуге болады, ал есімнің “пурур” 
немесе “Пуру” бөлігі ежелгі этникалыә атау болуы да мүмкін, әалай болғанда да оның мағынасы белгісіз. 
22 
Пуруравас. Мифы народов мира. 2 том. С. 350.  
23
 
Бұл да сонда.  
24
 
Ила. Мифы народов мира. 1 том. С. 504. 
25
  “
Урук-ажи”  сөзіндегі  “ажи”  әұрамы  “жылан”, “айдаһар”  жегенді  білдіреді,  яғни арыә-әже  –  шын  мәнінде  “Жылан-
баба” болып табылады.  Біз “Ила” сөзінен де тек әана “ылғалдылыәты” емес, “жылан” (илан, елан) сөзіне негіз болған *ил 
праформасын да көріп отырмыз. 

 
 
26
 
Алпамыс батыр. Батырлар жыры. 2 том. А., Жазушы. 1986. 20, 30 б. 
27
 
Семерка. Мифы народов мира. 2 том. С. 425. 
28
 
Зороастризмде Ахура-Мзда мен “алты кіші тәңірие” бірігіп негізгі “тәңіриелік жетіліктің әұрайды. Осы жетеуі бүкіл 
ғаламның  негізін әалаушы болған “жеті түрлі жасампаздыә” әрекет жасаған. Олардың “өлімсіз әулиелер” – “Амэша-спента” 
деп атайды.  
29 
Алпамыс батыр. Батырлар жыры. 2 том. Жазушы, 1986. 52, 56, 57, 59, 60 б.  
30
 
Алпамыс батырдың әиссасы. Батырлар жыры. 2 том. А., Жазушы. 1986. 160, 161, 163, 165 б. 
31
 
Қисса Алпамыс. Батырлар жыры. 2 том. А., Жазушы. 1986. 263 б. 
32
 
Бірінші нұсәада “Қараәан тау” сөзін Кейәуат бір рет, Тортай – төрт рет, Байбөрі – бір рет, Алпамыс  – бір рет әолданса, 
екінші нұсәада Тортай – екі рет, Байбөрі – бір рет, Алпамыс – бір рет, Құлтай – бір рет, үшінші нұсәада – Жәдігер бір рет 
әолданып сөйлейді. 
33
 
Алпамыс батыр. Батырлар жыры. 2 том. А., Жазушы. 1986. 17, 27 б. 
34
 
А. Г. Малявкин. Танские хроники о государствах Центральной Азии. Новосибирск. 1982. С. 114; Бичурин (Йакинф). 
Средняя Азия и Восточный Туркестан. А., Санат. 1977. С. 348. 
35
 
Шыңғысхан  дәуірінің  әоңыраттарының  “моңғол  тілділігінің”  өзі  күмәнді,  өйткені,  біріншіден,  Шыңғысхан  “таза 
этникалыә моңғол тілді рулардың емес, “моңғол” атауын алған әртүрлі  тілді таңбалар, ата есім-дер жиынтығы мен түркілік 
мифология мен мифолингвистика кешенімен шендестірілгенде әоңыраттың о бастан түркі текті екендігін аңғаруға болады. 
36
 
Алпамыс батыр. Батырлар жыры. 2 том. А., Жазушы, 1986. 17, 27 б. 
37
 “
Байсын” > “Байсун”, мұндағы “сун” компонентінің ежелгі айтылу нұсәасы “сунг”, “соңғ” түрінде  болған. “С” > “Қ” 
ауысымының  тұраәтылығына  сай  оның  “кунг”, “әоңғ”  деген  нұсәалары  да  болған.  Яғни  “сун”  сөзінің  астарында  кәдімгі 

Қоңғ”, “Каңғ”  деген  мифтік  кеңістік  ұғымы  жатыр.  Сонда  Бай-Сунг  >  Бай-әоңғ  –  “бастапәы,  түпкі  кеңістік”  дегенді 
білдіреді. “Сурхан” сөзіндегі “хан” бөлігі де “әаңғ” сөзінің өзгерген түрі, яғни бастапәы есім “сург-канг” немесе “Кур-канг” 
түрінде  айтылған,  мұндағы  “кур” (сур)  сөзін  шумерлік  “тау”  немесе  “о  дүние” (әазаәшасы  –  көр,  әорған)  ұғымының 
баламасы деп түсіндірсек, онда бұл атаудың да мағынасының Байсынмен астасып жатәандығын көруге болады. 
38
 
Герман дәстүріндегі “кинг”, “конунг”, “кнес” сияәты сөздердің де осы “әанғ” ұғымына сырттай да болса ұәсастығы 
зерттеушіні ойландыруы тиіс деп есептейміз. Бұл атауларды германдар 2-4  ғғ. хұн-гот әарым-әатынасы кезінде хұндардан 
алуы мүмкін. 
39
 
Махмұт Қашғари. Түркі сөздігі. 3-кітап. А., Хант. 1998. 506-б. 
40
 
Қисса Алпамыс. Батырлар жыры. 2-том. А., Жазушы. 1986. 197-б. 
41
 
Балхтың  ту-байраәтары  туралы  аңыз  “Видевдатәа”  да, “Пура-наға”  да  ортаә  өте  ежелгі  (б.з.д. 1 мыңжылдыәтың 
алғашәы жартысы) жанрға – не байырғы түпнұсәанікі (протооригинал), не көне эпостікі болып табылады. 
42
 
Алпамыс батыр. Батырлар жыры. 2-том. А., Жазушы. 1986. 41-б. Алпамыс батырдың әиссасы. Батырлар жыры. 2-том. 
А., Жазушы. 1986. 117-б. 
42
 
Мәселен, “жылан әабыәты жігіт” деген ертегіде (Ертегілер. 2-кі-тап. 14-22 б.) Шаямардан мен жылан баба есімдері, 
бейнелері  әатар  аталады,  сөз  жүзінде  бұл  ертегі  екі  түрлі  ертегіні  жай  біріктіре  салудан  шыәәан.  Осындай  сипат 

Шаямардан”, “Түс көрген патша” деген ертегі-лерден (Ертегілер. 2-кітап. 98-102, 115-118, 245-247 б. 3-кітап, 128-133 б.) де 
байәалады.  Ал  Жылан-бабаға  әатысты  түсініктері  бар  ертегілер  саны  да  жетікілікті.  Жалпы  бестомдыә  ертегілер 
жинағындағы 14 ерте-гідегі жылан, Жылан-баба мотиві көрініс тапәан. 
43 
Алпамыс батыр. Батырлар жыры. 2-том. А., Жазушы. 1986. 18-б. 
44 
Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. Л., 1974. С. 170. 
45
 
Ертегілер. 4-кітап. 271-б.
 
46
 
Бұл да сонда. 112, 275 б. 
47
 
Бұл да сонда. 237 б. 
48
 
Еркемайдар. Ертегілер. 4-кітап. 83-89 б. Байғұлан. 4-кітап. 106-111 б. 
49
 “
Шора”. Батырлар жыры. 5-том. 1989. 353-б. 
50
 
Бай мен баласы. Ертегілер. 3-кітап. 247-250 б. 
51
 
Мифы народов мира. 2-том. С. 461. 
52
 
Бұл да сонда. 669-б. 
53
 
Ертегілер. 4-кітап. А., Жазушы. 1988. 89-б. 
54
 
Турсунов Е.Д. Генезис казахской бытовой сказки. А., 1973. 156-167 б. 
55
 
Т. Қоңыратбай. Эпос және этнос. А., ұылым. 2000. 122-124 б. 
56 
Топографиялыә карта бойынша өзынәұдыә Таушыә елді меке-нінен оңтүстік-батыста 8 км жерде, ал сол Таушыә елді 
мекенінің теріс-тігінде (ауылдан 6  км жерде), Қаушы және Емді тауларының аралығын кесіп өтетін Қумаәапы шатәалына 
кіре берістегі әұдыә “әала” деп ата-лады. Әлгі “Аәәала” дегені де осы болуы керек.  
57
 
Баба түкті шашты әзіздің  моласы Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданындағы Үштаған ауылының шығысындағы 

Жабағылы Саз” фер-масынан 3 км жерде. 
58 
Қисса Алпамыс. Батырлар жыры. 2-том. А., Жазушы. 1986. 197-б. 
59 
Алпамыс батырдың әиссасы. Батырлар жыры. 2-том. А., Жазушы. 1986. 96-3-б. 
60 
Баба  түкті  шашты  әзіздің  зираты  Қаратаудың  солтүстік-шығыс  жағында,  әазіргі  Оңтүстік  Қазаәстан  облысының 
Шолаәәорған ауда-нының жерінде орналасәан. Қызылкөлдің жағасында, бұрынғы Құмкент әаласының оңтүстігіне әарай  1 
км  жерде  делінеді.  Бүгінгі  карта  бойынша  әарастырсаә,  Баба  түкті  моласы  тұрған  жер  Жамбыл  облысының  Бай-әадам 
кентінен шығып Шолаәәорғанға апаратын асфальт жолдың бойы маңында.  
61
 
Парпария. Батырлар жыры. 5-том. А., Жазушы. 1989. 57-б. 
62
 
Ораә-Мамай. Батырлар жыры. 5-том. А., Жазушы. 1989. 148-б. 
63
 
Қисса Алпамыс. Батырлар жыры. 2-том. А., Жазушы. 1986. 197-б. 
64
 
Серікбол Қондыбай. Қазығұрттан Маңғыстауға дейін. “Алтын Орда”. 2001. 16 наурыз. 
65
  “
Маңғырға”  ұәсас  тағы  бір  топоним  Аәсаә  Темірдің  Алтын  Орда  мен  Руське  жорығын  баяндайтын  “Зафарнамада” 
кездеседі, мұнда әып-шаә ханзадасы Бір-ярок-углан сол кездері  “Манкирманда” өз резиден-циясын ұстағаны айтылады. Осы 
Манкирман “Узи” өзені бойындағы үлкен әаланың аты болса, “Узи” – Абульфеда жазбасындағы “Аззу” атының бір нұсәасы. 
Ол – Днепр. “Манкирман” (“Кива Мьен Кермен” – әытай деректерінде, “Мингеркан”-Рашидаддинде) – Киев әаласы. Орыс 

 
 
тарихнамасында  осы  атаудың  Киевке  әатысты  екендігін  тек  1874  ж.  Ф.Брун  ғана  дәлелдеп,  орта  ғасырлардағы  украин 
астанасының “ман-кирма” деп аталғанын атап көрсеткен. 
1
 
Токарев С.А. Ранние формы религии. М., Политиздат. 1990. 
2
 
Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., Политиздат. 1989; Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1985. 
3
 
Мирча Элиаде. Шаманизм. Архаические техники экстаза. К., София. 1998. С. 10-27. 
4
 
Валиханов Ч. Избранные произведения. М., Наука. 1987. С. 307. 
5
 
Өмірзаәов Т.М. Қырыә бір әұмалаә. Алматы, 1990. 5-б. 
6
 
Валиханов Ч. Избранные произведения. М., Наука. 1987. С. 307. 
7
 
Книга бытия тюркских шаманов. Алматы, Қазаә университеті. 1997. С. 5. 
8
 
Книга бытия тюркских шаманов. Алматы, Қазаә университеті. 1997. С. 7. 
9
 
Мұәтарұлы С. өлы баәсы. Қазаә баәсы-балгерлері. Алматы, Ана тілі. 1993. С. 162-163. 
10
 
Турсунов Е.Д. Генезис казахской бытовой сказки. Алма-Ата, Наука. 1973. С. 101-109. 
11
 
Каскабасов С.А. Генезис казахской бытовой сказки. Алма-Ата, Наука. 1973. С. 101-109. 
12
 
Традиционное  мировоззрение  тюрков  Южной  Сибири  (Прос-транство  и  время.  Вещный  мир).  Новосибирск,  Наука. 
1988. 
С. 114. 
13
 
Пропп В.Я. Морфология сказки. М., Наука. 1969. С. 83. 
14
 
Кастанеда  К.  Дон  Хуан.  Искусство  сновидения.  Кн. 9. К.,  София, 1993; Минделл  А.  Дао  шамана.  Путь  тела 
сновидения. Москва – Киев: София, 1996. 
15
 
Толкование снов (Құрастырушы Ж.Дәдебаев). – Алма-Ата, ұылым, Замандас. 1992. 
16
 
Мирча Элиаде. Шаманизм. Архаические техники экстаза. Киев., София. 1998. С. 40-45. 
17
 
Церен Э. Лунный бог. М., Наука. 1976. 
18
 
Церен Эрих. Лунный бог. М., Наука. 1976. С. 256. 
19
 
Сібір ертегілері. Алматы, Жалын. 1987. 15-б. 
20
 
Турсунов Е. Генезис казахской бытовой сказки. Алма-Ата, Наука. 1973. С. 58. 
21
 
Жаксылыков А. Философия всеединства и саморегуляции. Алма-Ата, ЦИУУ. 1994. С. 5. 
22
 
Карлос Кастанеда. Учение Дона хуана. Путь знания индейцев яки. Отдельная реальность. Киев, София. 1995. Т. 1, 2. 
С. 261,381,378. 
23
 
Астахова В.Г. Сотворение или эволюция. М., Политиздат. 1981. С. 77 
24
 
Традиционное  мировоззрение  тюрков  Южной  Сибири  (Простран-ство  и  время.  Вещный  мир).  Новосибирск,  Наука. 
1988. 
С. 149.. 
25 
Тайлор Э. Первобытная культура. М., Политиздат. 1989. С. 92-120. 
26
 
Токарев С.А. Ранние формы религии. М., Политиздат. 1990. С. 429.
 
27
 
Сонда, 431-б.  
28
 
Қазаә баәсы-балгерлері (Ж.Дәуренбеков, Е.Тұрсынов). Алматы, Ана тілі. 1993. 178-б. 
29 
Бахтин М. Вопросы  литературы и эстетики. М., Художественная литература. 1975. С. 456. 
30
 
Мағауин М. Кобыз и копье. Алма-Ата. Жазушы. 1970.  
31
 
Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М., Наука. 1988. С. 27-28.
 
32
 
Қорәыт ата. Алматы, Қазаәстан. 1993. 3-4 б. 
 
33
 
Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., Наука. 1986. С. 67. 
34 
Оғыз-наме. Мұхаббат-наме. Алматы, ұылым. 1986. 42-б. 
35
 
Каскабасов С.А. Казахская вольшебная сказка. Алма-Ата, Наука. 1972. С. 53. 
36
 
Нұртазина Н. ұайып ерен, әырыә шілтен. Қазаә әдебиеті. 1977, 28 әазан. 
37
 
Сатпаева Ш.К. Казахская литература и Восток. Алма-Ата, Наука. 1982. С. 74. 
1
 
Мен  адамға  деген  әоғамдыә  және  ұжымдыә  әатынастарды  прин-ципті  түрде  әртүрлі  табиғат  тұрғысынан  әараймын, 
өйткені, әоғам мен ұжымды принципті түрде бөліп әарастырамын.  
2
 
Плебейлік – ер рухының әасиеті. Бұл әорәыныштан жолдан тайған ерлік. Сондыәтан бала плебей бола алмайды – ерлік 
мүмкіндіктерін  жүзеге асыру, әйелдер де плебейлер бола алмайды, олар өмірдің  керемет-тегіне елітеді.  
3
 
Өзгеге  үрейден  әалай  әұтылуға  болатындығы  жөнінде  ештеңе  айта  алмайсыз.  Бұл  әркімнің  жеке  ісі.  Өзіңді  басәа 
адамның  орнына  әою  жарасымды  іс  емес.  Өйткені,  өзге  адамның  барлыә  бітім-болмысын  ұғыну  мүмкін  емес.  Тек  ортаә 
болатын нәрсе – ол механизмнен өзіңді дене күйінде және аәыл-ой арәылы араәашыәтыәта ұстай білу.  
4
 
Бастыәәа бағыныштылыә, оның айтәанын екі етпей орындау. 
5
 
Г.Лебон. “Психология народов и масс”. 
6
 
Бұл ешәайдан алынбаған ой, ол Карлейльдің ойымен үйлеседі: “...Табиғат. Ол әділ, жалған емес әрі ұлы, шындыәты 
ұнатады  және  өзінің  әділдігімен  анадай  аялайды.  Ол  тек  бір-аә  нәрсені  талап  етеді:  зат  түпнұсәа  болғанда  ғана  ол  оны 
саәтайды, әорғайды. Шындыә – табиғаттың өз әамәорлығына алған бірден-бір аәиәаты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Әлемдік мӘдениеттану оЙ-санасы 
 
 
Он томдық 
 
10-
том
 
 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ 
МӘДЕНИЕТТАНУ ПАРАДИГМАЛАРЫ
 
       
 
 
Редакторы С. Ибраим 
Көркемдеуші редакторы Б. Серікбай     
Техникалық редакторы З. Бошанова 
 
Мұқабаны дайындаған “Баур” баспасы 
 

 
 
 
 
ИБ 
6802
 
 
  
Теруге 10.05.2006 ж. жіберілді. Басуға 14.06.2006 ж. қол 
қойылды. Қалыбы 84х108 
1
/
32

Офсеттік қағаз.  
Офсеттік басылыс. Қаріп түрі “Tіmes/Kazakh ”.   
Шартты баспа табағы 26,04. Есепті баспа табағы 30,0.   
Шартты бояу көлемі 26,04. Таралымы 3000 дана.  
Тапсырыс “ғ   .  Келісімді баға. 
 
Қазақстан Республикасы “Жазушы” баспасы, 
050009, 
Алматы қаласы, Абай даңғылы,143-үй.
 
 
 
  
 

Document Outline

  • Тәңір сөзінің бастапқы мағынасы дүниенің мәнін білдіреді: *t- ‘өмір’ (tі, to), ‘от’ (ut, ot, at) + *ang ‘кеңістік’ + -іr- ‘мән, мағына, тағдыр’ (ырық) [Кондыбай 2005, 213-б., қараңыз: Сулейменов 2002, 291-б.].
    • Оған қазақ және орыс фразеологизмдерін мысалдар келтірелік: бақыты жанған (жансын, жанды, жанып тұр) ‘счастье (судьба) улыбается кому-то’; бақыт жұлдызына сену ‘верить в счастливую звезду’; жұлдызы жоғары (оңынан) туған; бақ жұлдызы басында туған; жұл...


1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал