БАҒдарламасы (syllabus) ZhG 3211«Жалпы генетика» пəні бойынша ва 8 Биотехнологиялық əдістер модуліжүктеу 187.56 Kb.

Дата14.09.2017
өлшемі187.56 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім жəне ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

       

           БЕКІТЕМІН 

      Ғылыми кеңес төрағасы

         ректор, ҚР ҰҒА академигі 

                  Ғазалиев А.М. 

                  _____________________  

 

                   «____» ________ 2016 ж. 

 

  

 

  

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

(SYLLABUS) 

 

 

ZhG 3211«Жалпы  генетика» пəні бойынша   

ВА 8 Биотехнологиялық əдістер модулі 

 

5В070100 - «Биотехнология» мамандығының студенттері үшін  

Тау-кен факультеті 

 

«Өнеркəсіптік экология жəне химия»  кафедрасы   

 

  

 

  

 

  

2016


Алғы сөз 

Студентке арналған пəн бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) əзірледі: 

аға оқытушы Кабылбекова Г.К., доцентер Дербуш С.Н., Ивлева Л.П.   

 

  

 

   Өндірістік экология жəне химия кафедрасының отырысында талқыланған  

 «__»_____20   __ж. № ___ хаттама 

 

Кафедра меңгерушісі __________ С.К. Кабиева   «__»_________200   __ж.  

 

  

   Тау- кен  институтының əдістемелік бюросымен мақұлданған 

 

«__»_____20  __ж. № ___ хаттама  

Төраға __________ А.Т.Такибаева  «__»__________20    _ж.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


Пəннің екбек сыйымдылығы 

 

Семестр


 

Кредит


 саны

  Сабақтардың түрі 

 

СӨЖ 


сағат 

тар 


саны 

Жалпы 


сағат 

тар 


саны 

Бақылау 


түрі 

Қосылған  сағаттар саны 

ОСӨЖ 

сағаттар саны 

Барлы


ғы 

сағат


тар 

саны


Лекци

ялар 


Практика-

лық 


сабақтар

Зертхана


лық 

сабақтар


3 3 15  15 

15 


45  90  45  135 емтихан

 

Пəнің  мақсаты  

«Жалпы    генетика»  жерде  көріну  берік  генетиқалық  негіздерімен  жəне  тірі 

организмдардың  жұмыс  жасаулары  жəне  биоценоз  білімдердің  жүйе 

студенттеріне  құруды  мақсатпен  қояды,  олардың  тұрақтылықтар, 

құбылмалықтың  жəне  дамудың  онто - жəне  филогонезде  мақсатын  алға 

қояды. 


 

 

Пəн міндеттері: 

 

Пəннің міндеттері мынадай:  Проблемаларда генетика туралы жəне оның ұсыну беру; 

 Генетиктер замандас күй-жағдай туралы ұсыну беру жəне ең жаңа 

жетулерде; 

 Генетиқалық ойлау студенттерде дамыту. 

Берілген пəнді оқу нəтижесінде студенттер міндетті: 

– тұқым қуалаушылық заттық негіздері жəне құбылмалық туралы; 

- белгілердің мұрагерлік заңдылықтары туралы түсініке ие болуға; 

- генетиқалық талдау негіздері; 

- тұқым қуалаушылық хромосомалық теориясын білуге; 

– түрлер жəне организмдардың құбылмалық себептері; 

- ген жіңішке құрылымын; 

- негізгі молекулалық клеткалы механизмдарің істей білуге; 

- проблемалардың замандас күй-жағдайы генетиктер; 

- басқару мүмкіншілігі тұқым қуалаушылықпен жəне организмдардың 

құбылмалығымен практикалық дағдыларды меңгеруге . 

  

Айрықша деректемелер 

Берілген пəнді оқу үшін келесі пəндерді (бөлімдерді (тақырыптарды) 

көрсетумен) меңгеру қажет:  

Пəн 


Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 

1 Физика 

Оптика 

2 Математика Статистикалық есеп-қисап 

 


2 Органикалық жəне 

биоорганикалық химия 

барлық бөлімдер 

3 Бейорганикалық химия 

мектеп бағыт көлемі 

 

4 Ботаника  мектеп бағыт көлемі 

 

5 Зоология  мектеп бағыт көлемі 

 

6 Биохимия  Барлық бөлімдер 

7 Экология 

Барлық бөлімдер 

8 Микробиология 

Барлық бөлімдер 

 

 

Тұрақты деректемелер 

«Жалпы  молекулалық генетика» пəнін оқу кезінде  алынған білімдер  келесі 

пəндерді 

 

«Биотехнологиялық өндіріс 

негіздері», «Өсімдіктердің 

биотехнологиясы», «Клеткалы биотехнология»  

меңгеру 


барысында  

қолданылады. Пəннің тақырыптық жоспары 

Бөлімнің  (тақырыптың) атауы 

Сабақтың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, с. 

Лекци

ялар 


Практи

калық 


саб. 

Зертха 


налық 

саб. 


ОСӨЖ СӨЖ

1 Зат генетикалары. Генетика 

қайнар көздері. Бұтақтар жəне 

əдістерді генетикалары. 

1     3 3 

2 Тұқым қуалаушылық заттық 

негіздері.  

2     8 8 

3Белгілердің мұрагерлік негізгі 

заңдылықтары жəне тұқым 

қуалаушылық принциптары.  

3     8 8 

4 Генетиқалық материал 

құбылмалығы.  

2     6 6 

5 Негіз молекулалықтың 

генетиктер.  

2     5 5 

6 Даму заузаты. 1 

 

 7 Көбеюлердің заузаты.   

 8 Адам заузаты. 1  

 9 Селекция генетиқалық негіздері. 1 

 

 

3  3 10 Генетика жəне биотехнология.  

  Практикалық жұмыс 1.  

  

 

 Практикалық жұмыс 2.  

  

 

 Практикалық жұмыс 3. 

  

 

 Практикалық жұмыс 4. 

  

 

 Практикалық жұмыс 5. 

  

 

 Практикалық жұмыс 6. 

  

 

 Практикалық жұмыс 7. 

  

 

 Практикалық жұмыс 8. 

  

 

 Практикалық жұмыс 9. 

  

 

 Практикалық жұмыс 10. 

  

 

 Практикалық жұмыс 11. 

  

 

 Практикалық жұмыс 12. 

  

 

 Практикалық жұмыс 13. 

  

 

 Практикалық жұмыс 14. 

  

 

 Лабораториялық жұмыс 1. 

  

 Лабораториялық жұмыс 2. 

  

 Лабораториялық жұмыс 3. 

  

 Лабораториялық жұмыс 4. 

  

 Лабораториялық жұмыс 5. 

  

 Лабораториялық жұмыс 6. 

  

 Лабораториялық жұмыс 7. 

  

 Лабораториялық жұмыс 8. 

  

 БАРЛЫҒЫ: 

15 15 15 45 45 

 

Практиқалық (семинарлық) сабақтардың тізімі 

 

Практикалық жұмыс 1. Зат жəне мақсатары генетиканың. 

      Практикалық  жұмыс 2. Генетиқалық  талдау.  Гибридологический  əдіс, 

тоғысулардың  əдісі.  Генетиқалық  символдық  мəні  тоғысулардың  жазу 

ережелері. Тоғысулардың үлгілері, қолданылатындар генетикте. 

Практикалық  жұмыс 3. 

Ережесі:  тəжірибелердің  хаттама  басқаруы, 

жұмысшы болжам құрастырушы, тоғысу схемалары, шығарулардың құруы. 

Практикалық жұмыс 4. Семинар талқылаумен дигибридного теориялары 

жəне полигибрид  тоғысу ногосы. Генетиқалық мақсаттардың шешімі. 

Практикалық жұмыс 5. С

еминар тақырыппен :"Гендердің неаллельдық 

əрекеттестігі " генетиқалық мақсаттардың шешімі.  

Практикалық  жұмыс 6. 

Зəузат  өңір.  Қамтамасыз  етуші  механизмдар 

табиғатта  едендердің  бірдей  арақатынасы.  Тіркескен  белгілердің  мұрагерлігі 

еденмен. 

Практикалық жұмыс 7.

 Х

ромосомалардың алғашқы жəне екінші қайтара 

айырмашылықсызы. Генетиқалық мақсаттардың шешімі. 

Практикалық  жұмыс 8. 

Тіркескен  мұрагерлік  жəне  тұқым  қуалаушылық 

хромосомалық  теория  негізгі  жай  кроссинговер.  Кроссинговера  генетиқалық 

жəне  цитологиялық  дəлелдері,  митотический  кроссинговер  кроссинговер  

бірдейсіздігі кроссинговер механизмдары 

Практикалық жұмыс 9. Гендердің  практикалық  жұмыс  ұзындық орналастыру  дəлелі хромосомада. Генетиқалық карталардың құруы. Ұстасу 

топтарының анықтама жəне ұстасу күштері (мақсаттардың  шешімі). 

Практикалық  жұмыс 10.

 

Генетиқалық  материал  құбылмалығы  гендердің 

деңгейінде,  хромосомалардың,  генменнің.  Қоршаған  орта  физикалық, 

химиялық,  биологиялық  факторлары  жəне  олардың  күшті  əсерлер. 

Генетиқалық қауіпсіздік проблемалары . Мутациялардың сапалы жəне сандық 

есеп əдістері. Генетиқалық мақсаттардың шешімі. 

Практикалық  жұмыс 11. Пуриндар  жəне  пиримидины.  Рибоза  жəне 

дезоксирибоза. 

Фосфорлық 

қышқыл 


қалдықтары. 

Нуклеотидтардың 

құрылымы – нуклеинді  қышқылдардың  монометрлерінің.  Нуклеинді 

қышқылдардың  үлгілері.  Нуклеинді  қышқылдардың  химиялық  құрылымы. 

ДНК алғашқы жəне үш өлшемді құрылымы.  

Практикалық  жұмыс 12. 

Реплика    ДНКсы.  Полуконсервативный 

репликация  механизмы.  Домалаған  сақина  болжамы.  Оказаки  үзінділері 

ферменттер,  барысында  қатысушы  репликацияның.  ДНК - полимеразы  

қасиеттері. 

Практикалық  жұмыс 13. 

Ген  жіңішке  құрылымы.  Құрылым  Экзон - 

интронная промоторов  құрылым. Прокариотических гендерінің ерекшеліктері 

жəне  организмдардың  эукариотическихі.  Генетиқалық  код.  Транскрипция 

механизмдары. Ферменттер, мРНК транскрипциясында жəне сплайсингі  РНК 

процессинг  қатысушылар. 

Практикалық  жұмыс 14.

 

Биосинтез  ақ  тиін.  Рибосомалардың  құрылымы 

ТРНК  факторлар,  трансляцияда  қатысушылар.  Трансляция  кезеңдері. 

Механизмдарды  ДНК  репарациялары.  Кері  комбинация  молекулалық 

механизмдары. 

 

 

Зертханалық сабақтардың тізімі 

 

№1.  Танысу      мақсаттармен  жəне  лабораториялық  жұмыстардың 

мақсаттарымен,  объектілермен  жəне  жұмыс  əдістерімен,  есептілік   

жүйесімен.  Таныстық  лабораториялық  зерттеулердің  негізгі  объектілерімен: 

бидай , Drosophila melanogaster . 

№2. Зерттеу мұрагерліктің біреудің , екінің жəне үшеудің бу белгілердің 

бидайларді( тəжірибе №1). 

№3. Жұмыс белгілердің мұрагерлік заңдылықтарының зерттеу дрозофиламен 

- негізгі объектісімен жəне құбылмалықтың . Тəжірибелердің орнатып қоюы 

моно - жəне дигибридное тоғысу ( тəжірибе №2). 

№4.  Моно бірінші ұрпақ талдауы  будандықты жəне тоғысулардың 

дигибридногосы дрозофилада , скрещи орнатып қоюы  F 2 алуына арналған.  

№5. Тадауы №2  тəжірибеде жұмысшы болжам.  Статистикалық өңдеу 

алынған тап осылардың тоғысулардың схема 2 құрастырушысы 

математикалық əдіс арқасында. Есептеу нəтижесі жазуы өткізілген 

зерттеулер қорытындылай . №6.Өзара əрекеттесу дара тоғысулардың орнатып қоюы  гендердің твиесі 

жəне белгілердің мұрагерлігіне, тіркескендердің еденмен ( тəжірибе №3). 

№7. «Талдауы 1 тəжірибеде №3 жəне екінші ұрпақ алуына арналған 

тоғысулардың орнатып қоюы ». 

№8.  Екінші дəрежелі тəжірибе ( F 2). Жұмысты құрастырушы,  болжам  

 

тексеру тоғысу схема есептеу нəтижесі қорытындысы.  

Оқытушымен студенттің өздік жұмысының тақырыптық жоспары 

 

ОСӨЖ тақырыбының 

атауы 

Сабақтың мақсаты 

Сабақтың 

түрі 

Тапсырманың мазмұны 

Ұсынылатын 

əдебиет 

Тақырып 1.Ұрпақ 

жəне өзгергіштік 

туралы түсінік. 

Г.Менделдің 

құрғақшылық жəне 

оның теориялық 

белгілерінің ашылуы. 

Терең 

білім беру сол 

тақырып 


бойынша 

Топпен 


кенесу 

СӨЖ тексеру 

Негізгі: [1-8] 

Қосымша: 

[2, 3]  

Тақырып 2. 

Цитологиялық ұрпақ 

негізі. Кариотип. 

Молекулалық ұрпақ 

негізі. 


Терең 

білім беру 

сол 

тақырып 


бойынша 

Топпен 


кенесу 

СӨЖ тексеру 

Негізгі: [1-8] 

Қосымша: 

[1-5]  

Тақырып 3. Гибридо-логиялық əдіс. 

Моногибридтық жəне 

полигибридтық 

шағыстыру. 

Терең 

білім беру сол 

тақырып 


бойынша 

Топпен 


кенесу 

СӨЖ  тексеру. 

Жазбаша 

жұмыс 


Негізгі: [1], 

[2], [3], [8] 

Қосымша: 

[1-5]  


Тақырып 4. 

Генетикалық жыныс 

жəне ұрпақ белгілері 

жəне сцеплендық  

жыныс. Сцеплендық 

ұрпақ жəне  

кроссинговер 

Терең 


білім беру 

сол 


тақырып 

бойынша 


Топпен 

кенесу 


СӨЖ тексеру 

Негізгі: [1], 

[2], [3], [8] 

Қосымша: 

[1-5]  

 Тақырып 5. Хромо-сомдық емес ұрпақ. 

Терең 


білім беру 

сол 


тақырып 

бойынша 


Топпен 

кенесу 


СӨЖ тексеру   

 Негізгі: [1-

8] 

: Қосымша [1-6]  

Тақырып6. Ұрпақтық 

өзгергіштіктегі орга-

низмнің негізгі 

эволюциясы. 

Классификациялық 

Терең 

білім беру сол 

тақырып 


бойынша 

Топпен 


кенесу 

СӨЖ тексеру 

Негізгі: [1-3, 

4-8] 


Қосымша: 

[1, 2]  


мутация белгілері. 

Тақырып7. 

Молекулалық ұрпақ 

негізі.Генетикалық  

тұрақтану 

кедергісінің 

материалы. 

Углублени

е знаний 

по данной 

теме 

Группово


е 

обсужден


ие  

СӨЖ тексеру   

Негізгі: [1-8] 

Қосымша: 

[3, 4, 5]  

Тақырып 8. Онтогенез 

реа-лизация  

бағдарламасның 

дамуындағы 

анықтауыш 

шарттардың ішкі 

жəне сыртқы ортасы. 

Терең 

білім беру сол 

тақырып 


бойынша 

Топпен 


кенесу 

СӨЖ тексеру   

Негізгі: [1-8] 

Қосымша: 

[1, 4, 5]  

Тақырып 9. 

Популяция жəне оның 

генетикалық 

структурасы. 

Терең 


білім беру 

сол 


тақырып 

бойынша 


Топпен 

кенесу 


СӨЖ тексеру   

Негізгі: [1-8] 

Қосымша: 

[1, 2, 3]  

Тақырып10. Адамның 

генетикасындағы 

объектілердің 

ерекшеліктерін 

зерттеу.Адам 

генетикасындағы 

əдістерді үй-рену. 

Терең 


білім беру 

сол 


тақырып 

бойынша 


Топпен 

кенесу 


СӨЖ тексеру   

Негізгі: [1, 3, 

5, 6] 

Қосымша: [1, 2, 4]  

Тақырып 11.Негізгі 

жетілдіру жəне 

селекциядағы 

өсімдіктер, жануар-

лар жəне 

микроорганизмдер. 

Перспективтік 

əдістердің 

генетикалық жəне 

клеткалық инже-

нериясындағы  

селекциясы жəне 

биотехнология-сы. 

Терең 

білім беру сол 

тақырып 


бойынша 

Топпен 


кенесу 

СӨЖ тексеру   

Негізгі: [1-8] 

Қосымша: 

[7]  

Тақырып 12. Қазіргі замандағы 

Терең 


білім беру 

Топпен 


кенесу 

 СӨЖ тексеру    Негізгі: [1-8] 

Қосымша: 


талқылаудың 

биотехнологиялық 

зерттеулерінің 

əлемдігі жəне 

Қазақстандағы 

жағдайы. 

сол 

тақырып 


бойынша 

[1-7]  


 

СӨЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыбы  

 

1. 

Орта шартының ген көрінулерінің тəуелділігі (реакция нормасы). 

2.

 

Əрекеттестіктердің аллельных үлгілер. 3.

 

Цитоплазматическая еркек стерилденгендік жəне будандық тұқымдардың алуына арналған оның қолдануы. 

4.

 Менделя үшінші заңы ( заң - мұрагерліктің ). 

5.

 Математикалық заңдылықтардың құруы жарылу жанында. 

6.

 Гендердің неаллельных əрекеттестігі. 

 

 Пəн  бойынша тапсырмаларды орындау жəне тапсыру кестесі 

 

Бақылау 


түрі 

Тапсырманың 

мақсаты жəне 

мазмұны  

Ұсынылатын 

əдебиет 


Орындалу 

ұзақтылығы

Бақылау 

түрі 


 

Тапсыру 


мерзімі 

 

1 2  3  4 №1 Зертханал

ық 


жұмыстың 

орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту жəне 

практикалық 

дағдылардың 

игеруі 


 

Негізгі : 

[1,4,6] 

Қосымша : 

[4,7] 

Лабораториялық 

жұмыстарға 

[3-6] 

Лекциялар дың 

конспектілері 

1 сағат 

Ағымдағы


1-нші 

апта 


Дəрістер 

конспектіл

ерің 

тексеруі -  

 апта 

Ағымдағы


2- нші 

апта 


№1 

Практикал

ық 

жұмыстың орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту, 


тапсырмалард

ы орындау 

Негізгі : 

[1-8] 


Қосымша :[1-

5] 


Лекциялардың 

конспектілері 

2 апта 

Ағымдағы


2- нші 

апта 


№2 

Зертқанал

ық 

жұмыстың орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту жəне 

практикалық 

дағдылардың 

игеруі 

 

Негізгі: [1, 4-8] 

Қосымша: [1-

5] 

Лабораториялық 

жұмыстарға 

[3-6] 

Лекциялардың конспектілері 

2 апта 


Ағымдағы

2- нші 


апта 

№1 


ОСӨЖ 

орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту 

Негізгі:  [1-8] 

Қосымша: [1-

7] 

2 апта 


Ағымдағы 

2- нші 


апта 

№2 


Практикал

ық 


жұмыстың 

орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту, 

тапсырмалард

ы орындау 

Негізгі : 

 [1, 3, 4-8] 

Қосымша : [7] 

 

1 апта 


Ағымдағы

3- нші 


апта 

№2 


ОСӨЖ 

орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту жəне 

практикалық 

дағдылардың 

игеруі 


Негізгі: 

: [1-8] 


Қосымша: [1-

7] 


1 апта 

Ағымдағы 

3- нші 

апта 


№3 

Практикал

ық 

жұмыстың орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту, 


тапсырмалард

ы орындау 

Негізгі: 

 [1, 3, 4-8] 

Қосымша: [7] 

 

1 апта Ағымдағы

4- нші 


апта 

№3 


Зертханал

ық 


жұмысты

ң 

орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту жəне 

практикалық 

дағдылардың 

игеруі 

 

Негізгі:  [1, 3, 4, 7] 

Қосымша: [7] 

Лабораториял

ық 


жұмыстарға 

[1,2,6,7] 

Лекциялардың 

конспектілері 

2 апта 

Ағымдағы


4- нші 

апта 


Дəріс  

конспектіл

ерің 

тексеруі -    

апта Ағымдағы

5- нші 


апта 

№4 


Теориялық 

Негізгі: 1 

апта 

Ағымдағы 5- нші Практикал

ық 


жұмыстың 

орындалуы 

білімдердің 

бекіту, 


тапсырмалард

ы орындау 

 [1-8] 

Қосымша: [1-5] 

 

апта  ОСӨЖ 

№3 


орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту жəне 

практикалық 

дағдылардың 

игеруі 

Негізгі:  [1-8] 

Қосымша: [1-

7] 

2 апта 


Ағымдағы

5- нші 


апта 

№5 


Практикал

ық 


жұмыстың 

орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту, 

тапсырмалард

ы орындау 

Негізгі: 

[1, 4-8] 

Қосымша: [3-

7] 

 

1 апта Ағымдағы

6- нші 


апта 

№6 


Практикал

ық 


жұмыстың 

орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту, 

тапсырмалард

ы орындау 

Негізгі: 

 [1-8] 

Қосымша: [1-5] 

 

1 апта Ағымдағы 

6- нші 


апта 

ОСӨЖ  


№4 

орындалу


ы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту жəне 

практикалық 

дағдылардың 

игеруі 

Негізгі:  [1-8] 

Қосымша: [1-

7] 

2 апта 


Ағымдағы 

7- нші 


апта 

Ауызша 


сұрақ  

Теориялық 

білімдердің 

тексеру жəне 

практикалық 

дағдылардың  

Негізгі: 

 [1-8] 


Қосымша: [1-

5] 


 

1 біріккен 

сағаттар 

Аралық 


7- нші 

апта 


Дəрістер 

конспекті-

лерің 

тексеру 


- -  

апта Ағымдағы

8- нші 


апта 

№7 


Практикал

ық 


жұмыстың 

орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту, 

тапсырмалард

ы орындау 

Негізгі: 

 [1-8] 

 [1-5] 


Қосымша: 

 

1 апта Ағымдағы

8- нші 


апта 

№4 


Лаборатор

иялық 


жұмысты

Теориялық 

білімдердің 

бекіту жəне 

практикалық 

Негізгі : 

 [1, 3, 4, 7] 

Қосымша : [7] 

 [1,2,6,7] 

2 апта 


Ағымдағы

8- нші 


апта 

ң 

орындалу


ы 

дағдылардың 

игеруі 

 

№8 Практикал

ық 


жұмыстың 

орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту, 

тапсырмалард

ы орындау 

Негізгі: 

 [1-8] 

Қосымша: [1-5] 

 

1 апта Ағымдағы 

9- нші 


апта 

№5 


Зертханал

ық 


жұмысты

ң 

орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту жəне 

практикалық 

дағдылардың 

игеруі 

 

Негізгі:  [1, 3, 4, 7] 

Қосымша: [7] 

Лабораториял

ық 


жұмыстарға 

[1,2,6,7] 

Лекциялардың 

конспектілері 

2 апта 

Ағымдағы


9- нші 

апта 


№5 ОСӨЖ 

орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту жəне 

практикалық 

дағдылардың 

игеруі 


Негізгі: 

 [1-8] 


Қосымша: [1-

7] 


2 апта 

Ағымдағы 

9- нші 

апта 


№9 

Практикал

ық 

жұмыстың орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту, 


тапсырмалард

ы орындау 

Негізгі: 

 [1-8] 


Қосымша: [1-

5] 


 

1 апта 


Ағымдағы

10- нші 


апта 

Дəрістер 

конспектіл

ерің 


тексеруі

 

 - -  

апта Ағымдағы

11- нші 


апта 

Практикал

ық 

жұмыстың орындалуы 

№10 


Теориялық 

білімдердің 

бекіту, 

тапсырмалард

ы орындау 

Негізгі: 

 [1-8] 

Қосымша: [1-5] 

 

1 апта Ағымдағы

11- нші 


апта 

№6 


Зетханалы

қ 

жұмыстың орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту жəне 

практикалық 

дағдылардың 

игеруі 

Негізгі :  [1, 3, 4, 7] 

Қосымша : [7] 

Зертханалық 

жұмыстарға 

[1,2,6,7] 

2 апта 


Ағымдағы

11- нші 


апта 

 

Лекциялардың 

конспектілері 

№6СӨЖ 


орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту жəне 

практикалық 

дағдылардың 

игеруі 

Негізгі:  [1-8] 

Қосымша: [1-

7] 

2 апта 


Ағымдағы

11- нші 


апта 

№11 


Практикал

ық 


жұмыстың 

орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту, 

тапсырмалард

ы орындау 

Негізгі: 

[1-8] 

Қосымша: [1-5] 

 

1 апта Ағымдағы

12- нші 


апта 

№7СӨЖ 


орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту жəне 

практикалық 

дағдылардың 

игеруі 

Негізгі:  [1-8] 

Қосымша: [1-

7] 

1 апта 


Ағымдағы

12- нші 


апта 

№12 


Практикал

ық 


жұмыстың 

орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту, 

тапсырмалард

ы орындау 

Негізгі: 

 [1-8] 

Қосымша: [1-5] 

 

1 апта Ағымдағы

13- нші 


апта 

№7 


зертханалы

қ 

жұмыстың орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту жəне 

практикалық 

дағдылардың 

игеруі 

 

Негізгі :  [1, 3, 4, 7] 

Қосымша: [7] 

зертханалық 

жұмыстарға 

[1,2,6,7] 

Лекциялардың 

конспектілері 

2 апта 


Ағымдағы

13- нші 


апта 

№8СӨЖ 


орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту жəне 

практикалық 

дағдылардың 

игеруі 

Негізгі:  [1-8] 

Қосымша: [1-

7] 

1 апта 


Ағымдағы 

13- нші 


апта 

Дəрістер 

конспектіл

ердің 


тексеруі

 

 - -  

апта Ағымдағы

14- нші 


апта 

Практикал Теориялық 

Негізгі: 1 

апта 


Ағымдағы 14- нші 

ық 

жұмыстың 

орындалуы 

№13 


білімдердің 

бекіту, 


тапсырмалард

ы орындау 

 [1-8] 

Қосымша: [1-5] 

зертханалық 

жұмыстарға 

[1-7] 


дəріс 

конспектілері 

апта 

№9 ОСӨЖ 


орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту жəне 

практикалық 

дағдылардың 

игеруі 

Негізгі:  [1-8] 

Қосымша: [1-

7] 

1 апта 


Ағымдағы

14- нші 


апта 

Ауызша 


сұрақ  

Теориялық 

білімдердің 

тексеру жəне 

практикалық 

дағдылардың 

 

 

Негізгі:  [1], [2], [3], 

[4] 


Қосымша: [5] 

 

2 біріккен  сағаттар 

Аралық 


14- нші 

апта 


Дəріс 

конспекті

лерің 

тексеруі - -  

апта Ағымдағы

15- нші 


апта 

№14 


Практикал

ық 


жұмыстың 

орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту, 

тапсырмалард

ы орындау 

Негізгі: 

 [1-8] 

Қосымша: [1-5] 

 

1 апта Ағымдағы 

15- нші 


апта 

№8 


Зертханал

ық 


жұмыстың 

орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту жəне 

практикалық 

дағдылардың 

игеруі 


 

Негізгі : 

 [1, 3, 4, 7] 

Қосымша : [7] 

зертханалық 

жұмыстарға 

[1,2,6,7] 

дəрістер 

конспектілері 

1 апта 


Ағымдағы

15- нші 


апта 

№10 


СӨЖ 

орындалуы 

Теориялық 

білімдердің 

бекіту жəне 

практикалық 

дағдылардың 

игеруі 


 

Негізгі: 

 [1-8] 

Қосымша: [1-7] 

3 апта 


Ағымдағы

15- нші 


апта 

Емтихан 

Пəн  материа-

лының  

меңгерілу деңгейін 

тексеруі 

 

Негізгі жəне қосымша 

əдебиеттің 

жалпы тізімі 

3 біріккен 

сағаттар 

Қортынды


Сессия 

кезінде 


 

  Негізгі əдебиеттер тізімі:  

 

 

  

 

1.

 Жимулев  И.Ф.  Общая  и  молекулярная  генетика.  Н.:  Изд-во 

Новосибирского  университета, 2002 г. 

2.

 

Сингер М., Берг П., Гены и геномы. В бщая генетика. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Наука, 1976. 

3.

 Russel P. Fundamentals of Genetics. New York, Harper Collins, College 

Publishers, 1994. 

4.

 

Weaver R.F., Hedrick P.W. Genetics. McGraw-Hill Publishing Company, 1997. 

5.

 Tamarin R.N. Principles of Genetics. Fifth edition London, Wm. Brown 

Publishers, 1996. 

 

1.10.1  Қосымша əдебиет тізімі: 

1.

 Фогель  Ф.,  Мотульски  А.  Генетика  человека.  В 3-х  томах  (пер.  с 

англ.), М.: Мир, 1990. 

2.

 

Бочков  Н.П.,  Захаров  А.Д.,  Иванов  В.И.  Медицинская  генетика.  М.: Медицина, 1984. 

3.

 Инге-Вечтомов С.Г. Введение в молекулярную генетику. ЛГУ, 1983. 

4.

 Организация  генома.  Сборник  научных  трудов / Под  ред.  Ю.Ф. 

Богданова и А.А.Прозорова. М.: Наука, 1989. 

5.

 

Корочкин Л.И. Взаимодействие генов в развитии. М.: Наука, 1977. 6.

 

Минченко  А.Г.,  Дударева  И.А.  Митохондриальный  геном. Новосибирск, Наука, 1990. 

7.

 Бороевич С. Принципы и методы селекции растений. М., 1984. 

 

Лабораториялық жұмыстарға: 

1.

 

Проблемы  генетики  в  исследованиях  на  дрозофиле.  Сб.  под  ред. Хвостова В.В.“Наука”. Сиб. отд., Новосибирск. 1977. 

2.

 Дрозофила в экспериментальной генетике. Сб. под ред. Хвостова В.В. 

“Наука”. Сиб. отд., Новосибирск. 1978.  

3.

 

Ватти К.В., Тихомирова М.М. Руководство к практическим занятиям по генетике. - М., Просвещение, 1979. 

4.

 Медведев В.  Практическая генетика. -М., 1979. 

5.

 Морозов  Е.И.,  Тарасевич  Е.И.,  Анохина  В.С.  Генетика  в  вопросах  и 

ответах.  Минск, Университетское, 1999.   
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал