БАҒдарламасы (syllabus) «Неміс тілі (кәсіби)» бойынша 6М050400 «Журналистика»жүктеу 137.1 Kb.

Дата14.06.2017
өлшемі137.1 Kb.
түріБағдарламасы

Жұмыс бағдарламасының

Нысан


титул парағы

ПМУ  ҰС Н 7.18.4/17

       

                     Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік университеті

 

Журналистика  кафедрасы 

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

«Неміс тілі (кәсіби)» бойынша

6М050400  «Журналистика» мамандығының

 магистранттарына арналған 

 

                                                                                  

Павлодар


Жұмыс бағдарламасын бекіту

парағы (SYLLABUS)

Нысан

 ПМУ ҰС 7.18.4/17         

             БЕКІТЕМІН

  Факультет деканы

 _________Ж.Т.Сарбалаев

                                                                     «___»__________201 __ж.

Құрастырушы _______________  филол.ғ.к., профессор З.Х. Латыпова

Журналистика кафедрасы «Неміс тілі (кәсіби)» пәні бойынша 

6М050400 «Журналистика» мамандығына арналған ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

 (

SYLLABUS)

Пән   бағдарламасы   ҚР   МЖМБС   3.08.330-2006   негізінде   жасалған   және

С.Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңес мәжілісінде бекітілді. 

 «__»____________201__ж. №__хаттама

 Кафедра мәжілісінде ұсынылды «__» ______201__ж. №__ хаттама

Кафедра меңгерушісі ________Алдабергенов Қ.М. «__» ______201__ж. 

ГПФ оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды.

 «__ » __________ 201___ж.  №__ хаттама. 

ОӘК төрайымы______________________ Ксембаева С.К.  


1. Пәннің төлқұжаты.

Пәннің атауы «Неміс тілі (кәсіби)»

Міндетті компонент пәні

Мамандық: 6М050400  «Журналистика» 

 

Кредит саны және оқу мерзімі

Барлығы – 2 кредит

Курс: 1

Семестр: 2Барлық аудиториялық сағат саны – 30

Практикалық/семинарлық сабақ – 30

МӨЖ- 60 сағат

оның ішінде ОМӨЖ- 15 сағатЖалпы еңбек сыйымдылығы - 90

Бақылау түрі

Емтихан – 2 семестрПререквезиттер:

Кәсіби орыс тіліПостреквезиттер:

Іскери қазақ тілі

Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі

1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

Пәнді оқыту мақсаты:

-ақпарат алу мақсатында мамандығы бойынша түпнұсқадағы әдебиетті оқуға үйрету;

-ЖОО-да тілдік емес мамандықтарды даярлайтын МЖМБС мен типтік жоспарына

сай тақырыптар  аясында шет тілінде сөйлесуге үйрету.Пәннің  міндеттері:

-мамандық   бойынша   мәтінді   әр   түрлі   мақсатта   (көз   жүгірту,   танымдық,   терең,

зерттей оқу) оқу қабілеттерін қалыптастыру;

-лексикалық және грамматикалық қабілеттерін меңгеру;

-мамандық бойынша әдебиеттермен жұмыс істеу қабілеттерін жетілдіру 

(аңдатпа жасау немесе реферат жазу).Магистрант  білуі тиіс:

-негізгі   оқу   ережелері   мен   сөйлеу   кезінде   әріптер   мен   әріп   қосындыларының

дыбысталуын;

-нақты бір дыбыстарды беретін әріптер мен әріп қосындыларының жазылуын  және

негізгі тілдік лексико-грамматикалық орфографиялық сәйкестіктерді;

-сөз   жасау   үлгілерін,   сөздердің   көп   мағыналылығын   мәтінде   ажырата   алуға,

мамандығына байланысты терминдерді, тілдің лексикалық құрылымдарын;Магистранттың  меңгеруі тиіс:

-мәтінді сөздікпен және сөздіксіз оқи алуды, берілген мәліметті таба алуды, оқыған

мәтін мазмұнын түсінуді;

-бланк толтыруды, резюме құрастыруды, жеке өзіне қатысты немесе жұмыс бабына

байланысты хат жаза алуды;

-аударма нормаларына сәйкес шет тіліндегі мәтінді сөздік қолдана отырып ана

тіліне аударуды;

-оқыған тақырып аясында шет тіліндегі сөзді түсінуді;

-сөйлеудің  тілдік нормаларына  сай  өз ойын шет тілінде жеткізуді,  сұрақ   қойып,

оларға жауап беруді, қарым-қатынастың қандай да бір саласында оқыған тақырып

аясында    бір қарым-қатынастық  ролді орындай отырып, шет тіліндегі әңгімеге

қатыса алуды, оқыған, естіген және көрген, білгені негізінде мазмұндап айтуды.2. Оқытушы туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Латыпова   З.Х.   –   филология   ғылымдарының   кандидаты,   «Журналистика»

кафедрасының профессоры

Кафедра №262 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 6736384. Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары

Сабақ түрлеріне қарай академиялық сағатқа бөлу

№ 

р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша 

байланыс аудиториялық 

сағат саны

МӨЖ

Дәріс

Тәжіриб

елік/

семина

р

Зертхана

лық,

студиял

ық, жеке

МӨЖ

Оның 

ішіндегі

ОМӨЖ

1

Халықаралық қатынастар және 

қазіргі журналистің 

ролі

1

62

2

Кездесулер, келісімшарттар, 

телефон арқылы 

сұхбаттар, кәсіби 

дебаттар, 

презентациялар, 

2

2конференциялар

3

Іскери хат алмасу (түйіндемелер, ілеспе 

хаттар;  ұсыныс 

хаттар;  

рекламациялар,  

өтініштер, ақпараттық

сұраныс хаттар, 

дәлелдеме хаттар -  

заказдар, келісім-

шарттар және т.б.)

2

64

Халықаралық 

бағдарламалар мен 

жобалар. ЖОО-

лардың халықаралық 

өзара қарым-

қатынастары

2

65

Қазақстан 

журналистикасының 

ролі. Қазақстан 

мәдениеті. Қазақ тілі 

оқытылып жатқан 

елдер

2

66

Қазақстан және шетел 

журналистикасы: 

тарихы, замануи 

жағдайы мен 

болашағы


2

4

7Қазақстан  

журналистикасының 

тарихы, географиялық

жағдайы 


2

6

8Журналист маманның 

іскерлік қызметі. 

Қызметтік орны. 

Түйіндеме. Маманның

кәсіби  білімін 

жоғарылату  

2

6

9Қазақстан баспа 

ісіндегі мемлекеттік 

саяси жүйесі  

2

610 Журналистиканың 

замануи қалыптасуы 

мен дамуы. 

Журналистикада 

кездесетін 

проблемалар мен 

оның шешу жолдары

2

611  Баспа беттеріндегі 

қазақ халқының салт-

дәстүрлері мен әдет-

ғұрыптары, мерекелер

2

2

12 Жобаларды қорғау2

2

13 Қазақстан демократиялық 

журналистикасының 

ролі

2

62

14 ҚР-сы  БАҚ-тағы 

прагматикалық тілдің 

функциясы 

2

6

115 Ағымдағы бақылау

1

БАРЛЫҒЫ:30

60

155. Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны

1-тақырып. Халықаралық қатынастар және қазіргі журналистің ролі. 

Халықаралық журналистика және қоғаммен байланыс.  Заманауи әлемдік нарық

қатынасы,   коммуникациялық   қарым-қатынасы,   сондай-ақ   өзіндік   идеяның

шығармашылық көрінісі. Журналистиканың қоғам мен іскерлік ортада, бұқаралық

ақпарат коммуникациясы арасындағы ақпаратты сапалы жеткізу мәселесі.  

Әдебиет: 1,3,42-тақырып.  Кездесулер, келісімшарттар, телефон арқылы сұхбаттар, кәсіби

дебаттар, презентациялар, конференциялар

Ресми   кездесулер,   үкіметаралық,   ондағы   жаңалықтарды   хабарлаулар,алқа

мәжілістер мен конференциялар жөнінде жаңалықтарды жариялау т.б.

Әдебиет: 2,3,83-тақырып. Іскери хат алмасу (түйіндемелер, ілеспе хаттар; ұсыныс хаттар;

рекламациялар, өтініштер, ақпараттық сұраныс хаттар, дәлелдеме хаттар -

заказдар, келісім-шарттар және т.б.)

Іскерлік   журналистиканың   өкілдері   ұсынған   мәліметтер   мен   ақпараттар.   билік

басындағыларға   және   бизнес   өкілдеріне   жоспар   құру,   жалпы   аймақтық   немесе

халықаралық жағдайларды бағамдауға мүмкіндік беру.  Ресми-іскерлік жазба тіл

ұстартуы.   Іскерлік   жазба   үлгісінің   интернационалды   ерекшеліктері.   Ресми   хат

алысудың мәдениеті. Құжаттардың тілі мен тіліне қойылатын талаптар.  Құрылу

ережесі   және   презентация   принциптері.   PowerPoint.   Презентация

демонстрациясы.   Microsoft   Word   бағдарламасындағы   мәтінді   ақпараттармен

жұмыс. Adobe Photoshop бағдарламасындағы  графикалық  көріністермен  жұмыс

істеу.   Ұстанымдарды   дамыту.   Ақпараттарға   негіз   беру.   Қарама-қайшылықтар

белгісін бере білуі. Визуалдылық. Қоғамдық пікірді сұрау. Нейролингвистикалық

бағдарлау. Қабылдау модельдерін еңгізу. Нышандарды контексті түрде көру.

Әдебиет: 6,3,2

4-тақырып.  Халықаралық   бағдарламалар   мен   жобалар.   ЖОО-лардың

халықаралық өзара қарым-қатынастары

Қоғамдық   байланысты   қамтамасыз   ететін   әлеуметтік   және   қоғамдық

процестер салаларына  қажетті аса маңызды әрі іргелі білімдерді игеру; 

қоғамдық   байланыс   саласында   ғылыми   болжамдар   жасау   дағдыларын

үйлестіру.

Әдебиет: 1,5,85-тақырып. Қазақстан журналистикасының ролі. Қазақстан. Тілі оқытылып

жатқан елдер қазіргі таңдағы конвергентті журналистиканың әлемдік тәжірибесі

мен  даму   сатыларын;   бүгінгі   инновациялық   әдіске   конвергентті   журналистика

арқылы   бару   жолдарын;   конвергентті   масс-медиадағы   журналист   еңбегінің

шығармашылық ерекшеліктерін зерттеу

Әдебиет: 6,1,2

6-тақырып.  Қазақстан   және   шетел   журналистикасы:   тарихы,   замануи

жағдайы мен болашағы

Қазақстан - әлемдік кеңістікте. Тәуелсіз Қазақстан.Қазақстан - Азия 

барысы. Қазақстан  жаһандану дәуірінде. Ежелгі Қазақстан тарихи жазба 

деректері. Мәтінмен жұмыс: оқу, кесте құрастыру. Сөздік құрастыру

Әдебиет: 5,6,27-тақырып. Қазақстан  журналистикасының тарихы, географиялық 

жағдайы

Бұқаралық коммуникация тарихы мен теориясы.  Отандық тарих пен әлем

журналистикасының   негізін   қалыптастыру   және   ғылыми   жүйе.  Қазақстан

журналистер   академиясы  мен   кәсіби   біліктілікті   дамыту;  Масс-медиа   саласы

бойынша   бірнеше   энциклопедиялық   еңбектерді,   анықтама-сөздіктерге   шолу.

Журналистика   тарихының   өзекті   мәселелері   мен   іргелі   зерттеулері.   Ғылыми

еңбектер   мен   оқу   құралдарына   тоқталу.  Қазақстанның   географиялық   орны.

Шекарасы, зерттелу тарихы. Мәтінмен жұмыс жасау, сөздік қорларын көбейту.

Әдебиет: 7,3,2

8-тақырып. Журналист маманның іскерлік қызметі. Қызметтік орны. 

Түйіндеме. Маманның кәсіби  білімін жоғарылату  

Журналист маманының  білікті болуы, кәсіби және ғылыми-педогогикалық

қызметі. Өзін өзі таныстыру, солардың негізінде практикалық кепілдемелер ұсыну.

Коммуникативтік үдерістердің тенденцияларын болжау. кәсіби қатынастарда және

мәдениетаралық   коммуникацияда;   ақпараттық   кеңістік   проблемаларын   шешуде;

тұлғалық және кәсіби дамуда журналистің кәсіпкерлік шеберлігі. Өз мамандығың

туралы әңгімелеу. Термин сөздермен жұмыс жасау.

Әдебиет: 1,3,49-тақырып. Қазақстан  баспа ісіндегі мемлекеттік саяси жүйесі  

Қазақстандық шынайылық. Қазіргі заманауилық пен ассоциациялар. Елдің

шынайы   өкілдері.   Икемді   болу   жолындағы   күрес.   Әлеует.   Саяси   факторлар.

Экономикалық   факторлар.   Өндіріс   және   ауыл   шаруашылығы.   Қазақстандағы

туризм   және  инвестициялар.   Өткенге   саяхат.   Қазақстандық   заманауи   қоғамның

ішкі және сыртқы жақтары. Қазақстандықтың имиджі.

«Ақпарат»   және  «коммуникация»  ұғымдары.  Ақпарат  өзаар   әрекет,   бейне

және   таным   ретінде.   Вербальды,   визуальды,   оқиғалық   коммуникациялар.

Коммуникация – тарихи құрылған және уақытпен дамитын әлеуметтік субъектілер

(коммуникатор)   және  объекті   (реципиент)   арасындағы   ақпаратты   жасау,   сақтау,

бөлу,   тарату,   қабылдаудан   тұратын   техникалық   үдеріс.   ЮНЕСКО   белгілеген

ақпарат сапасы.  Коммуникация қалыптастыру кезеңдері.

Әдебиет: 5,8,1

10-тақырып. Журналистиканың замануи қалыптасуы мен дамуы. 

Журналисикада кездесетін проблемалар мен оның шешу жолдары

Мерзімді   баспасөз   бен   интернет     арқылы   журналистиканың   өзекті

мәселелерін   зерттеулері.  Журналистиканың   әлеуметтік   институт   ретінде


қалыптасуы   және   дамуы.   Журналистиканың   қызмет   етуіндегі   қазақстандық

шындық   ерекшеліктері.   Журналистің   ақпараттық   қызметі.   Журналистика

қызметтің   еркіндігі   мәселелері.   Баспасөз   бостандығы   ұранының   нақты   тарихи

мазмұны саяси еркіндіктің бірі ретінде. Тәуелсіз баспасөз және іс-әрекеттегі сөз

бостандығы.

Әдебиет: 5,3,411-тақырып.  Баспа   беттеріндегі   қазақ   халқының   салт-дәстүрі   мен   әдет-

ғұрыптары, мерекелер.

Қазақтардың   қонақжайлылық   қасиеті   және   өзара   көмек   жөніндегі   әдет-

ғұрыптары.   Әдептілік   пен   сыпайылылық   әдет-ғұрпы.   Жасы   үлкендерге   құрмет

көрсету. Тамырлық әдет-ғұрпы. Жасы үлкендерге құрмет көрсету. Қоныс таңдау

әдет-ғұрпы. Отбасы және неке саласындағы  әдет-ғұрыптар  мен салт-дәстүрлер.

Бата беру. Бала тәрбиесі. 

Әдебиет: 1,3,5

12-тақырып. Жобаларды қорғау

Мәтіндер   мен   кестелерді   өңдеу   бағдарламасы.   Компьютерлік   гарфиканың

құрылуы.   Жұмыс   құжаттарын   верстка   жасау   және   маркетингті     жүзеге   асыру,

буклеттер   презентациясы,   корпоративті   көп   таралымды   газеттердің   жасалу

бағдарламасы.   Негізгі   сақтау   жүйелері.   Зерттеулерге   арналған   бағдарламалар.

Аудио және бейне ақпараттардағы  (дыбыс, сөз, музыка) жөндеулер. 

Әдебиет: 5,3,8

13-тақырып.  Қазақстан   демократиялық   журналистикасының   ролі.   Шетел

журналистикасымен байланысы.

PR-дың   американдық,   британдық,   неміс,   француз,   ресейлік,   қазақстандық

мектебі. Олардың даму ерекшеліктері. «Ренессанс» коммуникативті менеджмент

агенттігі.   әл-Фараби   атындағы   Қазақ   ұлттық   университетінің   журналистика

факультеті.  Mеdianet.   РФ   репутациондық   технологиялар   институты.   Ресей   мен

Қазақстанның коммуникатвтілік ассоциациясы. Баспасөз, телевизия және радио.

Интернет. Дәстүрлі және жаңа медиа. БАҚ түрлерінің типологиясы. БАҚ-тың тік

және көлденең жүйелері. БАҚ-тың түрлері мен салалануы. Республикалық және

аймақтық медиа. Мемлекеттік және жеке меншік газеттер, радиостансалар және

телестансалар.   Мемлекетаралық   басылымдар   мен   арналар.   Қоғаммен   байланыс

жөніндегі   мемлекеттік,   жарнамалық   агенттіктер.   Коммуникация   арналарын

шектеу.   PR-жобаларды   іске   асыруда   баспа,   эфирлік   және   веб-журналистиканыпайдалану дәстүрі. БАҚ арқылы қоғаммен байланыс мамандарының жүзеге асыру

міндеттерінің ерекшеліктері. Журналистік, жарнамалық және PR-материалдардың

айырмашылықтары. 

Әдебиет: 2,3,814-тақырып. ҚР-сы БАҚ-тағы прагматикалық тілдің функциясы

Қазақ баспасөзінің бастаулары, баспасөз тілі, баспасөз тарихы, жарнама тілі,

қазақ   журналистикасының   тарихы,   атақты   журналистер,   «Қазақ»,   «Айқап»   т.б.

газет-журналдарының   рөлі,   журналистің   қоғамдағы   рөлі,   мақал   сөз   мәйегі   т.б.

Ғаламның ақпараттық бейнесін жасаушылар. Медиа-мәтіндер ұғымы. Ақпараттық

кеңістіктің   тақырыптық   жақтары.   Адам   факторының   тілдік   социуммен

байланыста   қарастыру.   Ақпараттық   кеңістікті   қамтитын   медиа-мәтін   бүгінде

социумның когнитивтік санасын құрайтын құрал.

Әдебиет: 5,6,4

15-тақырып. Қазақстан мәдениеті. Қазақстан әдебиеті мен өнері. 

Халықтық-қолданбалы   өнер.   Хас   шеберлердің   дәстүрлі   туындылары.

Көшпенді халықтар мәдениетіндегі «ғарыш», «ғалам және оның сұлулығы». Ұлы

Дала   табиғаты   мен   ауа   райының   бейімделудің   әдістері   мен   жолдары.

  Киіз   үй,

оның   сыртқы   және   ішкі   жабдықтары     кілемдермен   және   ою-өрнектері. 

Музыкалық өнер. 

Ежелгі қазақ аспаптары  – домбыра мен қобыз (шертпелі),  саз-

сырнай, қамыс сырнай – сыбызғы. Аты аңызға айналған түрік философы және

музыканты Қорқыт. 

 Сәулет өнері. 

Х. А. Яссауи кесенесі (XІV-ХV ғ.ғ.) (Түркістан

қ.) ЮНЕСКО Бүкіл әлемдік тізіміне қосылды. Алматыдағы Свято-Вознесенский

кафедральды шіркеуі. Республика Сарайы (Алматы, 1970, арх. Н. Рипинский және

т.б.),   «Медеу»   кешені   (1972,   арх.   В.   Кацев,   А.   Қайнарбаев). 

  Бейнелеу   өнері.

Қазақстанның жартасқа салынған ежелгі суреттері. Біздің дәуірімізге дейінгі І-ІІ

мыңжылдықтан   –   біздің   дәуіріміздің   VIII-IX   ғ.).   Тамғалы-тас   петроглифтері.

Қазақстан театр өнері.

 Қазақстан театр өнері 1926 ж. (Қызылорда қ). М. Әуезовтің

пьесасы бойынша  «Еңлік-Кебек» спектаклі. 

Қазақстан кино өнері.

  «Қазақфильм»

– елдегі жалғыз кинокомпания, ол 1960 жылы Алматы кинохроника студиясының

(1934) негізі.   

Әдебиет: 1,3,58. Магистранттың өздік жұмысы тапсырмалары

1-тақырып. Халықаралық қатынастар және қазіргі журналистің ролі. 

1) Халықаралық журналистика және қоғаммен байланыс. 

2) Заманауи әлемдік нарық қатынасы, коммуникациялық қарым-қатынасы, сондай-

ақ өзіндік идеяның шығармашылық көрінісі. 

3)   Журналистиканың   қоғам   мен   іскерлік   ортада,   бұқаралық   ақпарат

коммуникациясы арасындағы ақпаратты сапалы жеткізу мәселесі.  2. Тақырыпқа байланысты мәтіндермен жұмыс жасау.

3. Мәтін бойынша  әңгімелеу/әңгімелесу

Әдебиет: 1,3,4

2-тақырып. Іскери хат алмасу (түйіндемелер, ілеспе хаттар; ұсыныс хаттар;

рекламациялар, өтініштер, ақпараттық сұраныс хаттар, дәлелдеме хаттар -

заказдар, келісім-шарттар және т.б.)

1) Іскерлік журналистиканың өкілдері ұсынған мәліметтер мен ақпараттар. билік

басындағыларға   және   бизнес   өкілдеріне   жоспар   құру,   жалпы   аймақтық   немесе

халықаралық жағдайларды бағамдауға мүмкіндік беру. 

2) Ресми-іскерлік жазба тіл ұстартуы. 

3) Іскерлік жазба үлгісінің интернационалды ерекшеліктері. Ресми хат алысудың

мәдениеті.   Құжаттардың   тілі   мен   тіліне   қойылатын   талаптар.   Құрылу   ережесі

және презентация принциптері. 

2. PowerPoint. Презентация демонстрациясы. Microsoft Word бағдарламасындағы

мәтінді ақпараттармен жұмыс. Adobe Photoshop бағдарламасындағы графикалық

көріністермен жұмыс істеу. 

3. Ұстанымдарды дамыту. Ақпараттарға негіз беру. Қарама-қайшылықтар белгісін

бере   білуі.   Визуалдылық.   Қоғамдық   пікірді   сұрау.   Нейролингвистикалық

бағдарлау. Қабылдау модельдерін еңгізу. 

3. Нышандарды контексті түрде көру.

Әдебиет: 6,3,23-тақырып.  Халықаралық   бағдарламалар   мен   жобалар.   ЖОО-лардың

халықаралық өзара қарым-қатынастары

1) Қоғамдық байланысты қамтамасыз ететін әлеуметтік және қоғамдық процестер

салаларына  қажетті аса маңызды әрі іргелі білімдерді игеру; 

2)   Қоғамдық   байланыс   саласында   ғылыми   болжамдар   жасау   дағдыларын

үйлестіру.

2. Реферат жазу 

3. Реферат қорғау

Әдебиет: 1,5,84-тақырып. Қазақстан журналистикасының ролі. Қазақстан. Тілі оқытылып

жатқан елдер 

1) Қазіргі таңдағы конвергентті журналистиканың әлемдік тәжірибесі мен даму

сатылары

2) Бүгінгі инновациялық әдіске конвергентті журналистика арқылы бару жолдары

3)   Конвергентті   масс-медиадағы   журналист   еңбегінің   шығармашылық

ерекшеліктерін зерттеу

2. Мәтінмен әртүрлі жұмыстар жасау

3. Әңгіме құрастыру

Әдебиет: 6,1,2

5-тақырып. Қазақстан  журналистикасының тарихы, географиялық 

жағдайы

1) Бұқаралық коммуникация тарихы мен теориясы. 2)  Отандық тарих   пен   әлем   журналистикасының   негізін   қалыптастыру   және

ғылыми жүйе

3) Қазақстанның географиялық орны. Шекарасы, зерттелу тарихы. 

2. Мәтінмен жұмыс жасау, сөздік қорларын көбейту.

3. Мәтінді әңгімелеу. Диалог құрастыру

Әдебиет: 7,3,26-тақырып. Журналист маманның іскерлік қызметі. Қызметтік орны. 

Түйіндеме. Маманның кәсіби  білімін жоғарылату  

1) Журналист   маманының     білікті   болуы,   кәсіби   және   ғылыми-педогогикалық

қызметі. 

2) Өзін   өзі   таныстыру,   солардың   негізінде   практикалық   кепілдемелер   ұсыну.

Коммуникативтік   үдерістердің   тенденцияларын   болжау.   кәсіби   қатынастарда

және   мәдениетаралық   коммуникацияда;   ақпараттық   кеңістік   проблемаларын

шешуде; тұлғалық және кәсіби дамуда журналистің кәсіпкерлік шеберлігі. 

2.

Өз мамандығың туралы әңгімелеу. Эссе жазу3.

Термин сөздермен жұмыс жасау.

Әдебиет: 1,3,4

7-тақырып. Қазақстан  баспа ісіндегі мемлекеттік саяси жүйесі  

1)   Қазақстандық   шынайылық.   Қазіргі   заманауилық   пен   ассоциациялар.   Елдің

шынайы өкілдері. Икемді болу жолындағы күрес. Әлеует. Саяси факторлар. 

2) Экономикалық факторлар. Өндіріс және ауыл шаруашылығы.  Қазақстандағы

туризм және инвестициялар. 

3) Қазақстандықтың имиджі.

2. Газет беттеріннен мәлімет жинақтау, аудару. Реферат жазу

3. Жинақталған материалдарды әңгімелеу. Термин сөздерді жатқа айту

Әдебиет: 5,8,1

Оқу бағдарламасындағы күрделі тапсырмалар

8-тақырып. Журналистиканың замануи қалыптасуы мен дамуы. 

Журналисикада кездесетін проблемалар мен оның шешу жолдары

1)

Мерзімді   баспасөз   бен   интернет     арқылы   журналистиканың   өзектімәселелерін зерттеулері. 

2)

Журналистиканың   әлеуметтік   институт   ретінде   қалыптасуы   және   дамуы.Журналистиканың қызмет етуіндегі қазақстандық шындық ерекшеліктері. 

2. Республикалық газет беттерінен тақырып бойынша мәлімет жинақтау, термин

сөздермен жұмыс жасау

3. Арнайы сөздіктер арқылы анықтамаларын табу

Әдебиет: 5,3,4

9-тақырып.  Қазақстан   демократиялық   журналистикасының   ролі.   Шетел

журналистикасымен байланысы.

1)   PR-дың   американдық,   британдық,   неміс,   француз,   ресейлік,   қазақстандық

мектебі. Олардың даму ерекшеліктері. «Ренессанс» коммуникативті менеджмент

агенттігі. 

2) Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті.

Mеdianet. РФ репутациондық технологиялар институты. Ресей мен Қазақстанныңкоммуникатвтілік   ассоциациясы.   Баспасөз,   телевизия   және   радио.   Интернет.

Дәстүрлі   және   жаңа   медиа.   БАҚ   түрлерінің   типологиясы.   БАҚ-тың   тік   және

көлденең жүйелері. БАҚ-тың түрлері мен салалануы. 

3) Республикалық және аймақтық медиа. Мемлекеттік және жеке меншік газеттер,

радиостансалар және телестансалар. Мемлекетаралық басылымдар мен арналар.

Қоғаммен байланыс жөніндегі мемлекеттік, жарнамалық агенттіктер. 

2.   PR-жобаларды   іске   асыруда   баспа,   эфирлік   және   веб-журналистиканы

пайдалану   дәстүрлері.   Журналистік,   жарнамалық   және   PR-материалдардың

айырмашылықтары жайлы мәліметтер жинақтау, әңгімелеу.

3. Термин сөздерді түсіндірме сөздіктер арқылы мағыналарын түсіндіру 

Әдебиет: 2,3,8

10-тақырып. ҚР-сы БАҚ-тағы прагматикалық тілдің функциясы

1) Қазақ баспасөзінің бастаулары, баспасөз тілі, баспасөз тарихы, жарнама тілі,

қазақ   журналистикасының   тарихы,   атақты   журналистер,   «Қазақ»,   «Айқап»   т.б.

газет-журналдарының рөлі, журналистің қоғамдағы рөлі, мақал сөз мәйегі т.б.

  2)   Ғаламның   ақпараттық   бейнесін   жасаушылар.   Медиа-мәтіндер   ұғымы.

Ақпараттық кеңістіктің тақырыптық жақтары. 

3)   Адам   факторының   тілдік   социуммен       байланыста   қарастыру.   Ақпараттық

кеңістікті   қамтитын   медиа-мәтін   бүгінде   социумның  когнитивтік   санасын

құрайтын құрал.

2. Мерзімді баспасөз беттеріне шолу жасау. Реферат жазу

3. Жинақталған материалдарды әңгімелеу. Термин сөздерді жатқа айту.

Әдебиет: 5,6,4МОӨЖ кеңеснамаларының кестесі

(МОӨЖ МӨЖ-ді

ң 25%-ын құрайды)

№ Сабақ түрлері

Дүйсенбі


сейсенб

і

сәрсенбі бейсенбі жұмасенбі

1. Тәжірибе

сабақтарының

сұрақтары

бойынша

кеңестер


15.50-16.40

2. МӨЖ сұрақтары

бойынша

кеңестер


15.50-

16.40


15.50-

16.40


3. Реферат

сұрақтары

бойынша

кеңестер


16.55-

17.45


4. Тест   сұрақтары

бойынша


кеңестер

14.45-


15.35

10. Магистранттың  білімін тексеру кестесі

Тәжірибелік сабақтарға қатысу 0-100 балл бағаланады Пән бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі

№ Жұмыс


түрлері

Тапсырманың

тақырыбы,

мақсаты


 

мен


мазмұны 

Ұсыныла


тын

әдебиет


Орындал

у мерзімі

Бақыла

у түрі


Тапсыру

мерзімі


1

2

34

5

67

1

РефератҚазақстан  баспа 

ісіндегі 

мемлекеттік саяси 

жүйесі  


2 жұма

 

4-шіжұма

2

РефератХалықаралық

бағдарламалар  мен

жобалар.   ЖОО-

лардың


халықаралық өзара

қарым-


қатынастары

3 жұма


5-шы

жұма


3

Межелік


бақылау

Модуль 1,2

тестіле

у

8-шыжұма

4

РефератҚР-сы   БАҚ-тағы

прагматикалық

тілдің функциясы

5 жұма


11-ші

жұма


5

Эссе


Журналист

маманның   іскерлік

қызметі. Қызметтік

орны. 


Түйіндеме.

Маманның   кәсіби

білімін жоғарылату

9 жұма


14-ші

жұма


6

Межелік


бақылау

Модуль 3,4

тестіле

у

15-шіжұма

11. Магистранттардың білімін тексеру критерийлері

Пәннің игерілуі жыл өткен мәліметті құрайтын аралас түрде (тест+ауызша) өтетін

емтиханмен   аяқталады.   Емтиханға   жіберу   шарты   ретінде   бағдарламада

қарастырылған   барлық   тапсырмалардың   орындалуы   міндетті   шарт   ретінде

қарастырылады. 

Әрбір тапсырма 0-100 балл негізінде бағаланады.

Жіберу   рейтингісі   ағымдағы   сабақтардағы   барлық   тапсырмалардың

орындалуының   (дәрістерге   қатысу,   үй   тапсырмалары,   МӨЖ   бойынша

тапсырмалар, тәжірибе бойынша тапсырмалар және т.с.с., өтпелі бақылау) орташа

арифметикалық жиынынан анықталады. Қорытынды бақылауға (ҚБ) жұмыс оқу бағдарламасының (барлық зертханалық

жұмыстардың,   МӨЖ   бойынша   жұмыс   пен   тапсырмалардың   орындалуы   мен

тапсырылуы) барлық талаптарын орындаған және жіберу рейтингісін алған (50

баллдан кем емес) магистранттар жіберіледі.  

Әрбір пән бойынша магистранттардың білім жетістіктерінің деңгейі (оның ішінде

МЕ қорытынды бақылау түрі бар пәндер бойынша да) қорытынды бағамен (Қ)

анықталады.   Ол   МБ   мен   ҚБ   (емтихан,   дифференциалды   есеп   немесе   курстық

жұмыс/жоба)   бағаларынан   олардың   таразылық   үлестерін   (МБТҮ   мен   ҚБТҮ)

ескере отырып есептелінеді. 

Қ = МБ*0,6 + ҚБ*0,4

Таразылық үлестер жыл сайын университеттің ғылыми кеңесімен бекітіледі және

де МБ үшін 0,6-дан артық емес, ал ҚБ үшін 0,3-тен кем емес болуы тиіс.

КЖ/КЖ   комиссия   алдында   қорғалады.   Баға   көрсетілген   білімге   сәйкес   және

жетекшінің түйіндемесін есепке ала отырып қойылады. 

Пән бойынша қорытынды баға тек егер де жіберілу рейтингісі бойынша және де

сонымен   бірге   қорытынды   бақылауы   бойынша   жағымды   бағаларға   ие   болған

кезде ғана есептелінеді. Қорытынды бақылауға     себепсіз жағдайлармен келмеу

«қанағаттанарлықсыз»   бағасына   сәйкес   келеді.   Емтихан   мен   аралық

аттестацияның қорытындысы магистарнттарға сол күні немесе егер де жазбаша

емтихан   күннің   екінші   жартысында   өткізілген   жағдайда   екінші   күні

хабарландырылады. 

Магистранттың   межелік   бақылау   (рейтингі)   мен   қорытынды   емтихандағы

білімінің   қорытынды   бағасының   дұрыс   есептелуі   мақсатында   олар   пайыздық

мөлшерде 0-ден 100%-ға дейінгі аралықта бағаланады.

Межелік   бақылаудың   бағасы   ағымдағы   бағалар   мен   межелік   бақылаудың

бағасынан есептелінеді.Магистранттардың білімін бағалау

Әріптік   жүйе

бойынша бағалау

Баллдардың

сандық

эквивалентіПайыздық

мазмұны


Дәстүрлі   жүйедегі

баға


A

4,0


95-100

Өте жақсы

A-

3,67


90-94

B+

3,3385-89

Жақсы


B

3,0


80-84

B-

2,6775-79

C+

2,3370-74

Қанағаттанарлық

C

2,0


65-69

C-

1,6760-64

D+

1,3355-59

D

1,050-54

F

00-49

Қанағаттанарлықсыз12. Оқытушының талаптары, саясаты мен тәртібі

Әрбір   магистрант   сабақтың   барлық   түріне   қатысуға   міндетті,   топтың

тақырыпты таллқылауында белсенділік танытып, өз курстарыныңыздық қалыпты

жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Сабақта өзін-өзі устаудың алгиақтығына шара

қолданылыды,   типті   аудиториядан   қуылғанға   шейін.   Мен   сіздерден   мына

талаптардың   орындалуын   талап   етемін:   сабақ   барысында   ұялы   телефондар

сөндірілсін, аудиторияға сырт киімен кірмеу, университеттің ішкі ережесін бұзбау. 

Сабақтың   жібергендерге   мен   мынадай   айыптық   санкция   белгілеймін;   белгісіз

себептермен   дәріс,   тәжірибе   сабақтарына   қатысқапағандардан   3   балл   алынып

тасталынады. 

Үй   тапсырмасын   орындағандарға   ең   жоғарғы   сандық   11   балл   қойылады,

сөннымен қатар тәжірибелік сабақты болмағанға (белгісіз себептермен) – 0 балл,

үй   тапсырмасы   орындалмай   қолғандықтан   –   минус   1   балл.   Осы   жіберілген

сабақтарды магистрант қайыра орындап шыққан жағдайда ең жоғарғы 10 баллдың

орнына 5 балл қатылады, алайда тәжірибе сабағында белгілі себептермен қатыса

алмай   қалған   жағдайда   11   балл   қоямын.   Магистранттардың   өздік   жұмысы

орындалса 1 балл, орындалмаған жағдайда 0 баллмен өлшенеді. 

Әрбір сабаққа дайындық міндетті, берілген тапсырма толығымен оқылуға тиіс.

Сіздің   дайындығыңыз   тәжірибе   сабағы   барысында   сұрақ   беру   мен   тест

тапсырмаларын арқылы пәннің әрбір аяқталған тарауы барысында тексеріледі. 

Тәжірибелік   сабақ   барысында   белсенділік   танытқан   магистрант   марапатына   3

балл  қосылады.  Белсенділікке  жауап  берген  магистранттың  айтарына  қосымша

тың материалдар ұсыну. 

Егер   сіз   бақылау   шаралары   уақытында   белгілі   себептермен   қатыса   алмасаңыз,

сізге   келесі   сабақтың   барысында   қайта   өтуіңізге   мүмкіндік   беріледі,   басқаша

жағдайда сіз «0» баллға ие боласыз. 

Семестр барысы 2 мәрелік бақылаудан тұрады, тест түрінде өтеді. Тест бақылауы 

пәннің өтілген тараулары материадарынан беріледі. 13. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

Негізгі:

1. Alichanova   G.   Kasachstan   in   Sicht.  “Kasachstan   in   Sicht”.  Regionalgruppe

«Mittelasien» zur Landeskunde der deutschsprachigen Länder. Almaty: 2010.

2. Басова Н.В. Немецкий язык для технических вузов. Ростов-на-Дону. Феникс,

2011.

3. Асылханова   Л.Е.,   Жумабекова   Б.К.  Учебно-методическое   пособие«Немецкий язык» для студентов неязыковых специальностей. ПГУ им. С.

Торайгырова. Павлодар: 2010. 

4. Мукашева   А.Т.   Немецкий   язык.   Методические   указания   для   студентов

журналистских специальностей. Павлодар, ПГУ, 2009.Қосымша:

5. Буша И. Сборник упражнений по немецкому языку: 333 упражнений по 

основным разделам. Домашний репетитор: 2002.

6. Кравченко А.П. Немецкий язык М.: 2002.

7. Рачинская Н.Н. Контрольные работы по немецкому языку. М.: 2001.8. Романовская И.И., Романовская Ю.Т.  200 тем немецкого языка.  М.:2000

Document Outline

  • БЕКІТЕМІН
  • 11. Магистранттардың білімін тексеру критерийлері
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал