Бағдарламасы со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігіжүктеу 162.39 Kb.

Дата15.06.2017
өлшемі162.39 Kb.
түріБағдарламасы

Жұмыс бағдарламасы                                                                СО ПГУ 

7.18.2/06

Қазақстан   Республикасының ғылым   және  білім

министрлігі

С.Торайғыров  атындағы  Павлодар  мемлекеттік университеті

Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасы

Мұсылман құқығы пәні бойынша

050301 «Құқықтану» мамандығы студенттеріне арналған

сырттай оқыту бөлімінің

СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН

БАҒДАРЛАМА


Павлодар

Оқытушылар жөнінде мәлімет

Ахмеджанова   Гүлнара   Бисенғазықызы-   Мемлекет   және   құқық

теориясы мен тарихы кафедрасының доценті (дәріс)Ахмадиева   Айгүл   Төлеуханқызы  -   Мемлекет   және   құқық

теориясы мен тарихы кафедрасының оқытушысы  (тәжірибелік сабақ)

Кафедрада   қабылдау   уақыты   (А-417)   топтар   бойынша   құрастырылған

кестелер негізіндеВыписка из рабочего учебного                                                                                    Форма

    плана специальности                                                                                       Ф СО ПГУ 7.18.1/10050301 «Құқықтану» мамандығының оқу жұмыс жоспарынан көшірме

Мұсылман құқығы пәні бойынша

Оқу

нысаны

Бақылау нысаны

Білім


алушылармен

жұмыс


сағатының

көлемі


Сағаттардың курс және 

семестр бойынша бөлінуі

ем

ти

хан

сы

нақ

К

урст

ы

қ ж

об

аК

ур

сты

қ 

жұм

ы

сЕ

Г

ЖБ

ақ

ыла

у 

жұм

ы

сыбарлығы

Д

әріс

Т

әжір

иб

е са

ба

қтар

ы

Лаб

ор

атор

ия

лық 

са

бақт

ар

СӨ

Ж

Дәр

іс

Тәж

ір

ибе 

са

бақт

ар

ыЛ

аб

орат

ор

иялы

қ 

саба

қт

арС

Ө

ЖЖ

ал

пыА

уд

итор

лы

қС

Ө

ЖОКБ

негізінде

сырттай

бөлім


2

-

--

-

-135

18

1171 семестр

2 семестр

12

-

-- 6 -

117


ЖКБ

негізінде

сырттай

бөлім


2

-

--

-

-12

12

1 семестр2 семестр

-

-6 6 -

ЖОБ


негізінде

сырттай


5

-

--

-

-123

6

1175 семестр

6 семестр

6

-

-117 -

-

--

ЖОБ 

негізінде 

сырттай

4

--

-

--

135


18

117


3 семестр

4 семестр

6

-

--

6 6 -


117

ЖКБ 


негізінде 

сырттай


3

-

--

-

-123

6

1173 семестр

4 семестр

-

6

--

-

--

-

ПререквизиттерМұсылман құқығы пәнін оқығанда қажетті пәндер тізімі:

1 Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы  

2 Қазақстан Республикасының Констиуциялық құқығы.

3 Халықаралық жариялы құқық

4 Тұрғын үй құқығы

5 Отбасы құқығы

6 Еңбек құқығы

7Азаматтық іс жүргізу құқығыПән бойынша  ақпарат

Пән   3 семестрде 15   апталық мерзімде оқытылады.  

Пәннің   жалпы   жүктемесі   135   сағат:   135   сағаттының   18   сағаты

аудиториялық   сабақтарға   (12сағат   дәріс   және   6   сағат   тәжірибе)   және

117 сағат студенттердің өзіндік жұмысына (СӨЖ) бөлінген. 

Аудиториялық сабақтардың уақыттары күнтізбелік жоспар бойынша

белгіленген сабақ түрлерімен өтеді.      

Пәнді толық оқу барысы мынадай пәндер базасына да негізделеді:

мемлекет және құқық теориясы, рим құқығы, конституциялық құқық.

Пәннің оқу үрдісінде алатын орны, мақсаты мен міндеті

Мұсылман құқығы пәнінің қысқаша сипаттамасы – Мұсылман құқығы

пәнінің мақсаты – студенттерге мұсылман құқығы арқылы студенттерге

мұсылман   құқық   саласының   дамуы   мен   қалыптасуын   олардың   басқы

құқық   салаларынан   ерекшелігін   оқытады.   Сонымен   бірге   мұсылман

құқықтың   ерекшеліктерін,   халықаралық   құқықтың   байланыстарын

оқытады.


Мұсылман   құқығы   пәнін   оқудың   басты   мақсаты   –  мұсылман

құқығы   саласындағы   құқықтық   сипаттағы   жеке   қатынастарды   зерттеу

болып табылады. 

Мұсылман құқығы пәнінің міндеттері:

1 Мұсылман құқығының даму тарихын білу

2 Мұсылман құқығының институттарын білу

3 Мұсылман құқығының басқа құқық салаларымен байланысын білу.

4 Мұсылман құқығының ерекшеліктерін білу

Сонымен   қатар   студент   мұсылман   құқығы   институттының   даму

тарихы мен перспективаларына талдау жасай отырып: 


-   мұсылман   құқығына,   құрылымына,   салыстырмалы   түрде   талдау

жасай білуі тиіс.

-   мұсылман   құқықтық   институттарына   арнайы   құқықтық   талдау

жасай білуі тиіс.

-   екі   немесе   оданда   діндерді   мұсылман   құқығы   елдерінің   құқық

жүйелеріне жекелей талдау жасай білу керек.Қолданылатын әдебиеттер

Негізгі

1 М.А.Сарсембаев. Мусулманское право. Алматы-1999г.

2 Б.Бекет. Новые послание Аллаха миру. Алматы-1994г.

3 Ж.Баишев. Общие принципы исламского права, теория доказательств и

система наказания. А-1996г.

4 Құран


5 Массэ. А. Ислам. Очерк истории. М., 1982.

6 Хайдарова М.С. Основные направления и школы мусульманского права.

7 Мусульманское право. М., 1984.

Қосымша

8 Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М., 1997. 48 с.

Вагабов М.В. Ислам и семья. М., 1980.

9  Филлипова   М.И.   Общественные   функции   ислама   в   современном   американском

исламоведении. М., 1989. 148 с.

10Сарсембаев   М.А.   Международно-правовые   отношения   государств   Центральной   Азии.

Алматы, 1995. 368 с. 


Пәннің тақырыптық жоспары                                    Ф                               Ф 

СО ПГУ 7.18.2/07

                                                        

 Пәннің тақырыптық жоспары 


 Пәннің тақырыптық жоспары 

Пәннің тақырыптық жоспарыПән бойынша тақырыптыңаталуы

Дә

р

Тәж

Зерт СӨЖ

1

Мұсылман құқығының пәні1

1

52

Мұхаммед   –   пайғамбар   және

Мұхаммед мемлекет қайраткері

1

15

3

Мұсылман   құқығының   негізгітеориялары

6

4Мұсылман құқығының тарихы

1

16

5

Мұсылман құқығының жүйесі6

6

Мұсылман   құқығының   қайнаркөздері

1

67

Мұсылмандық

 

мектептердіңқұқығы

1

68

Шығыс   және   Африка   континенті

мемлекеттеріне   ислам   құқығының

әсері


1

6

9Му*Амалат – мұсылмандық 

(азаматтық) құқық

1

6

10Мұсылман   мемлекетіндегі   ислам

және отбасы құқығы

1

1

611

Мұсылмандық қылмыстық құқық. 

1

6

12Ислам   заңнамасындағы   дәлелдеу

теориясы


6

13

Мұсылман мемлекеттерінің халықаралық құқық субъектілігі.

1

614

Халықаралық мұсылман құқығының

(сийяр)   дүниежүзілік   халықаралық

құқықпен арақатынасы 

1

1

615

Мұсылман   мемлекеттерінің   келісім-

шарт құқығы 

6

16Мұсылман құқығындағы соғыс және

бейбітшілік мәселелері 

1

6

17Ислам және адам құқықтары

6

18Халықаралық   ислам   банктерінің

құқығы


1

6

19Ислам

 

әлеміндегі 

елдердің


құқықтық

 

жүйелерініңерекшеліктері 

6

20Мұсылман

 

құқығының 

даму


перспективалары

5

Семестр бойынша барлығы12

6

117

Пән бойынша барлығы

135

Пәннің тақырыптық жоспары 

Пәннің тақырыптық жоспарыПән бойынша тақырыптыңаталуы

Дә

р

Тәж

Зерт СӨЖ

1

Мұсылман құқығының пәні1

1

52

Мұхаммед   –   пайғамбар   және

Мұхаммед мемлекет қайраткері

1

15

3

Мұсылман   құқығының   негізгітеориялары

6

4Мұсылман құқығының тарихы

1

16

5

Мұсылман құқығының жүйесі6

6

Мұсылман   құқығының   қайнаркөздері

1

67

Мұсылмандық

 

мектептердіңқұқығы

1

68

Шығыс   және   Африка   континенті

мемлекеттеріне   ислам   құқығының

әсері


1

6

9Му*Амалат – мұсылмандық 

(азаматтық) құқық

1

6

10Мұсылман   мемлекетіндегі   ислам

және отбасы құқығы

1

1

611

Мұсылмандық қылмыстық құқық. 

1

6

12Ислам   заңнамасындағы   дәлелдеу

теориясы


6

13

Мұсылман мемлекеттерінің халықаралық құқық субъектілігі.

1

614

Халықаралық мұсылман құқығының

(сийяр)   дүниежүзілік   халықаралық

құқықпен арақатынасы 

1

1

615

Мұсылман   мемлекеттерінің   келісім-

шарт құқығы 

6

16Мұсылман құқығындағы соғыс және

бейбітшілік мәселелері 

1

6

17Ислам және адам құқықтары

6

18Халықаралық   ислам   банктерінің

құқығы


1

6

19Ислам

 

әлеміндегі 

елдердің


құқықтық

 

жүйелерініңерекшеліктері 

6

20Мұсылман

 

құқығының 

даму


перспективалары

5

Семестр бойынша барлығы12

6

117

Пән бойынша барлығы

135

 Пәннің тақырыптық жоспары 

Пәннің тақырыптық жоспарыПән бойынша тақырыптыңаталуы

Дә

р

Тәж

Зерт СӨЖ

1

Мұсылман құқығының пәні1

1

52

Мұхаммед   –   пайғамбар   және

Мұхаммед мемлекет қайраткері

1

15

3

Мұсылман   құқығының   негізгітеориялары

6

4Мұсылман құқығының тарихы

1

16

5

Мұсылман құқығының жүйесі6

6

Мұсылман   құқығының   қайнаркөздері

1

67

Мұсылмандық

 

мектептердіңқұқығы

1

68

Шығыс   және   Африка   континенті

мемлекеттеріне   ислам   құқығының

әсері


1

6

9Му*Амалат – мұсылмандық 

(азаматтық) құқық

1

6

10Мұсылман   мемлекетіндегі   ислам

және отбасы құқығы

1

1

611

Мұсылмандық қылмыстық құқық. 

1

6

12Ислам   заңнамасындағы   дәлелдеу

теориясы


6

13

Мұсылман мемлекеттерінің халықаралық құқық субъектілігі.

1

614

Халықаралық мұсылман құқығының

(сийяр)   дүниежүзілік   халықаралық

құқықпен арақатынасы 

1

1

615

Мұсылман   мемлекеттерінің   келісім-

шарт құқығы 

6

16Мұсылман құқығындағы соғыс және

бейбітшілік мәселелері 

1

6

17Ислам және адам құқықтары

6

18Халықаралық   ислам   банктерінің

құқығы


1

6

19Ислам

 

әлеміндегі 

елдердің


құқықтық

 

жүйелерініңерекшеліктері 

6

20Мұсылман

 

құқығының 

даму


перспективалары

5

Семестр бойынша барлығы12

6

117

Пән бойынша барлығы

135

Пәннің тақырыптық жоспары 

Пәннің тақырыптық жоспарыПән бойынша тақырыптыңаталуы

Дә

р

Тәж

СОӨ

Ж

СӨЖ

1

Мұсылман құқығының пәні1

1

52

Мұхаммед   –   пайғамбар   және

Мұхаммед мемлекет қайраткері

1

15

3

Мұсылман   құқығының   негізгітеориялары

6

4Мұсылман құқығының тарихы

1

16

5

Мұсылман құқығының жүйесі6

6

Мұсылман   құқығының   қайнаркөздері

1

67

Мұсылмандық

 

мектептердіңқұқығы

1

68

Шығыс   және   Африка   континенті

мемлекеттеріне   ислам   құқығының

әсері


1

6

9Му*Амалат – мұсылмандық 

(азаматтық) құқық

1

6

10Мұсылман   мемлекетіндегі   ислам

және отбасы құқығы

1

1

611

Мұсылмандық қылмыстық құқық. 

1

6

12Ислам   заңнамасындағы   дәлелдеу

теориясы


6

13

Мұсылман мемлекеттерінің халықаралық құқық субъектілігі.

1

614

Халықаралық мұсылман құқығының

(сийяр)   дүниежүзілік   халықаралық

құқықпен арақатынасы 

1

1

615

Мұсылман   мемлекеттерінің   келісім-

шарт құқығы 

6

16Мұсылман құқығындағы соғыс және

бейбітшілік мәселелері 

1

6

17Ислам және адам құқықтары

6

18Халықаралық   ислам   банктерінің

құқығы


1

6

19Ислам

 

әлеміндегі 

елдердің


құқықтық

 

жүйелерініңерекшеліктері 

6

20Мұсылман

 

құқығының 

даму


перспективалары

5

Семестр бойынша барлығы12

6

117

Пән бойынша барлығы

135

1.

 Мұсылман құқығының пәні

2.

Мұхаммед – пайғамбар және Мұхаммед мемлекет қайраткері3.

Мұсылман құқығының негізгі  теориялары

4.

Мұсылман құқығының тарихыПәннің тақырыптық жоспарыПән бойынша тақырыптыңаталуы

Дә

р

Тәж

Зерт СӨЖ

1

Мұсылман құқығының пәні1

1

52

Мұхаммед   –   пайғамбар   және

Мұхаммед мемлекет қайраткері

1

15

3

Мұсылман   құқығының   негізгітеориялары

6

4Мұсылман құқығының тарихы

1

16

5

Мұсылман құқығының жүйесі6

6

Мұсылман   құқығының   қайнаркөздері

1

67

Мұсылмандық

 

мектептердіңқұқығы

1

68

Шығыс   және   Африка   континенті

мемлекеттеріне   ислам   құқығының

әсері


1

6

9Му*Амалат – мұсылмандық 

(азаматтық) құқық

1

6

10Мұсылман   мемлекетіндегі   ислам

және отбасы құқығы

1

1

611

Мұсылмандық қылмыстық құқық. 

1

6

12Ислам   заңнамасындағы   дәлелдеу

теориясы


6

13

Мұсылман мемлекеттерінің халықаралық құқық субъектілігі.

1

614

Халықаралық мұсылман құқығының

(сийяр)   дүниежүзілік   халықаралық

құқықпен арақатынасы 

1

1

615

Мұсылман   мемлекеттерінің   келісім-

шарт құқығы 

6

16Мұсылман құқығындағы соғыс және

бейбітшілік мәселелері 

1

6

17Ислам және адам құқықтары

6

18Халықаралық   ислам   банктерінің

құқығы


1

6

19Ислам

 

әлеміндегі 

елдердің


құқықтық

 

жүйелерініңерекшеліктері 

6

20Мұсылман

 

құқығының 

даму


перспективалары

5

Семестр бойынша барлығы12

6

117

Пән бойынша барлығы

135

5.

Мұсылман құқығының жүйесі

6.

Мұсылман құқығының қайнар көздері7.

Мұсылмандық мектептердің  құқығы

8.

Шығыс және Африка континенті мемлекеттеріне ислам құқығының әсері

9.

Му*Амалат – мұсылмандық (азаматтық) құқық10.

Мұсылман мемлекетіндегі ислам және отбасы құқығы

11.

Мұсылмандық қылмыстық құқық12.

Ислам заңнамасындағы дәлелдеу теориясы

13.

Мұсылман мемлекеттерінің халықаралық құқық субъектілігі14.

Халықаралық мұсылман құқығының (сийяр) дүниежүзілік 

халықаралық құқықпен арақатынасы

15.


Мұсылман мемлекеттерінің келісім-шарт құқығы

16.


Мұсылман құқығындағы соғыс және бейбітшілік мәселелері

17.


Ислам және адам құқықтары

18.


Халықаралық ислам банктерінің құқығы

19.


Ислам әлеміндегі елдердің құқықтық жүйелерінің 

ерекшеліктері

20.

Мұсылман құқығының даму перспективаларыДәріс сабақтарының мазмұны

1-тақырып. Мұсылман құқығының пәні 

Мұсылман   құқығындағы   шариғат   термині.   6-7   ғ   Арабиядағы   ислам

әлеуметтік-діни дамуының негізі және ислам құқығы.2-тақырып.   Мұхаммед   –   пайғамбар   және   Мұхаммед   мемлекет

қайраткері

Мұхаммед   арқылы   ислам   дінінің   таралуы.   Медина-ислам   қаласы.

Мұхаммед жарғысы.

3-тақырып. Мұсылман құқығының негізгі  теориялары

Құран   және   суннаның   негізгі   түсінігі   және   шариғаттың   дамуы.   Ислам

құқығы, құдайшылдық және оның қайнар көздері.

4-тақырып. Мұсылман құқығының тарихы

Шейіттік және Суннаның ислам құқығының негізі ретінде. Шариғат және

финханың түсінігі.

5-тақырып. Мұсылман құқығының жүйесі

Мұсылман   құқығының   нормасы.   Құран   мен   Суннаның   заңдық   жазылуы.

Ислам   құқығындағы     доктрина   және   оның   қайнар   көздерінің   құрылуы.

Діни міндеттерді орындау тәртібі.6-тақырып Мұсылман құқығының қайнар көздері

Мұсылман   құқығының   қайнар   көздерінің   түсінігі.   Негізгі   және   қосымша

қайнар   көздер.   Құран-мұсылманның   қасиетті   кітабы.   Сунна-хадистер

жинағы. Сунна нысаны.7-тақырып. Мұсылмандық мектептердің құқығы

Қызметінің   негізі   мен   түрлері.   Малиттік,   Халифаттық,   ханбалистік,

Шафинттік.

8-тақырып. Шығыс және Африка континенті мемлекеттеріне ислам

құқығының әсері

Ислам   құқығы   және   африка   мұсылман   әлемі.   Исламның   негізгі

бағыттары.

9-тақырып. Му*Амалат – мұсылмандық (азаматтық) құқық

Му-амалат-мұсылман жеке құқығы. Мұсылман құқығындағы жеке меншік

құқығының сұрақтары. Домана қағидасы. Ислам аман институты.

10-тақырып. Мұсылман мемлекетіндегі ислам және отбасы құқығы

Мұсылман еліндегі отбасы құқығы қызметі. Некеге тұру және оны бұзу

тәртібі мен ережелері.

11-тақырып. Мұсылмандық қылмыстық құқық 

Құқық   бұpзушылықты   топтастыру.   Деликт   құқығы.   Ислам   мемлекетінің

қылмыстық заңдылығы және мұсылман құқығы.

12-тақырып. Мұсылман заңнамасындағы дәлелдеу теориясы 

Мұсылман   құқығындағы   кінәсіздік   презумпиясы.   Көрсетпелер   талабы.

Мұсылман құқығындағы кінәні тану. Сотта дәлелдемелерге баға беру.

13-тақырып.   Мұсылман   мемлекеттерінің   халықаралық   құқық

субъектілігі. 


Халықаралық құқық субъектілігі. Қазіргі мұсылман мемлекеттері.

14-тақырып.   Халықаралық   мұсылман   құқығының   (сийяр)

дүниежүзілік халықаралық құқықпен арақатынасы 

Сийар-халықаралық құқығы. Халықаралық мұсылман құқығының негізгі,

қайнар   көздері.   Ислам   құқығы   және   елшілік.   Мұсылман   құқығы

халықаралық ұйымы.15-тақырып. Мұсылман мемлекеттерінің келісім-шарт құқығы 

Мұсылман   әлемінің   елшілері   қызметі.   Мұсылман   құқығындағы   елшілер

әдебі. Мұсылман және мұсылмандық емес елдердің байланысы.

16-тақырып.   Мұсылман   құқығындағы   соғыс   және   бейбітшілік

мәселелері

Мұсылман   құқығы   соғыс   және   бейбітшілік  тарихы.   Христандар   және

мұсылмандар арасындағы соғыстар.

17-тақырып. Ислам және адам құқықтары

Мұсылман   құқығындағы   жеке   тұлғаның   мәртебесі.   Қазіргі   адам

құқығындағы сұрақтар.

18-тақырып. Халықаралық ислам банктерінің құқығы

ИҰҚ   мүшелері-мемлекет  аралық  сауда   қатынасы.  Экономикалық   қарым-

қатынас. Ислам банкінің даму преспективасы.

19-тақырып.   Ислам   әлеміндегі   елдердің   құқықтық   жүйелерінің

ерекшеліктері 

Мұсылман   мемлекетінің   құқық   жүйесі.   Саяси   мәселелер   және   ислам.

Саяси-құқықтық идеология және ислам.

20-тақырып. Мұсылман құқығының даму перспективалары

Мұсылман   құқығындағы   салт-дәстүр   және   әдет-ғұрып   мемлекет   ішілік

байланысының ерекшелігі  және жалпы сипаттамасы. Мұсылман құқығы

әлемі құқық мәдениетінің бөлігі ретінде.Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

1-тақырып. Мұсылман құқығының пәні

Мұсылман   құқығындағы   жалпы   терминдерге   сипаттама.   Арабиядағы

ислам дінінің құқықтық негізі.

Тапсырма:

Мұсылман   құқығы   құқық   саласы   ретіндегі   ерекшелігіне   талдау   жасай

отырып, басқа құқық салаларымен өзара байланысын, құқықтық мәні мен

мазмұнын ашу.2-тақырып.   Мұхаммед   –   пайғамбар   және   Мұхаммед   мемлекет

қайраткері

Мұхаммед пайғамбарға жалпы сипаттама. Мұхаммед жарғысының негізгі

бастаулары.

Тапсырма: 

Студенттер   өз   қалауы   бойынша   жарғының   негізгі   мәні   мен   оның   адам

өмірінде қолдану аясын талдау.

3-тақырып. Мұсылман құқығының негізгі  теориялары

Құранның   ислам   дінінде   алатын   орны   мен   рөлі.   Құран   мұсылман

құқығының қайнар көзі.

Тапсырма:

Құқықтық мәні бар құранның сүрелерін жатқа білу.4-тақырып. Мұсылман құқығының тарихы

Шариғат. Сунна.Тапсырма:

Шариат пен Суннаның ережелерінің ерекшеліктері мен ұқсастықтарына

талдау жасау.

 

5-тақырып. Мұсылман құқығының жүйесі

Мұсылман   құқығының   нормасын   жіктеу.   Құран   мен   Суннаның

айырмашылықтары.Тапсырма:

Мұсылман құқығындағы норма ұғымы мен олардың жіктелуіне сипаттама

беру.

6-тақырып Мұсылман құқығының қайнар көздері.

Құран-мұсылманның қасиетті кітабы. Хадистер.Тапсырма:

Құранның   ислам   елдерінеде   алатын   орны   мен   маңызы.   Хадистердің

түсінігі мен мәні.7-тақырып. Мұсылмандық мектептердің құқығы

Маликит, Ханифит, Ханбалит, ШафиитТапсырма:

Маликит,   Ханифит,   Ханбалит,   Шафиит   мұсылмандық   мектептерінің

негізін қалаушылар және олардың алға қойған мақсаттары.

8-тақырып. Шығыс және Африка континенті мемлекеттеріне ислам

құқығының әсері

Ислам құқығының Шығыс және Африка елдеріне таралуы.Тапсырма:

Ислам   құқығының   Шығыс   және   Африка   елдеріне   таралуының

алғышарттары мен даму тарихы.

9-тақырып. Му*Амалат – мұсылмандық (азаматтық) құқық 

Домана қағидасы. Ислам аман институты.Тапсырма:

Домана қағидасы нені білдіреді және ислам дінінің басқа қағидаларынан

ерекшелігі.

10-тақырып. Мұсылман мемлекетіндегі ислам және отбасы құқығы

Мұсылман еліндегі отбасы құқығы қызметі. Некеге тұру және оны бұзу

тәртібі мен ережелері.

Тапсырма:

Мұсылман   діні   бойынша   исламдық   елдердегі   неке   және   отбасы

ұғымдарының  маңызы мен жүзеге асыру ерекшеліктері.

11-тақырып. Мұсылмандық қылмыстық құқық

Жауаптылық теориясының құқықтық негізі.Тапсырма:

Исламның   деликті   құқығының   ұғымы.   Мұсылман   елдерінің   қылмыстық

заңына, қоғамдық дамуына деликті құқығының әсері.

12-тақырып.  Мұсылман заңнамасындағы дәлелдеу теориясы 

Мұсылман   құқығындағы   кінәсіздік   презумпиясы.   Куәгерлер   талабы.

Мұсылман құқығындағы кінәні тану. Сотта дәлелдемелерге баға беру.

Тапсырма:

Мұсылман   заңнамасындағы   дәлелдемелердің   алатын   орны   мен   рөлі.

Мұсылман құқығы бойынша кінәсіздік презумциясына сипаттама беру.

13-тақырып.   Мұсылман   мемлекеттерінің   халықаралық   құқық

субъектілігі 

 Халықаралық құқық субъектілігі. Қазіргі мұсылман мемлекеттері.Тапсырма:

Қазіргі   таңдағы   мұсылмандық   мемлекеттердің   халықаралық   құқық

субъектілігіне талдау жасау.

14-тақырып.   Халықаралық   мұсылман   құқығының   (сийяр)

дүниежүзілік халықаралық құқықпен арақатынасы 

Ислам құқығы және елшілік. Мұсылман құқығы халықаралық ұйымы.Тапсырма:

Сийяр   терминіне   анықтама   беру     бұл   –   ислам   халықаралық   құқықты

білдіретін термин15-тақырып. Мұсылман мемлекеттерінің келісім-шарт құқығы

Мұсылман   құқығындағы   елшілер   әдебі.   Мұсылман   және   мұсылмандық

емес елдердің байланысы.

Тапсырма:

Құранның   елшілік   қызметіне   және   оның   маңыздылығына   арналған

аяттарына талдау жаса.

 

16-тақырып.   Мұсылман   құқығындағы   соғыс   және   бейбітшілікмәселелері

Христандар және Мұсылмандар арасындағы соғыстар.Тапсырма:

Соғыс   пен   бейбітшілік   мәселесінің   мұсылман   әлемі   тарихы   үшін

өзектілігіне   мен   христиандар   мен   мұсылман   арасындағы   соғыстардың

себептері мен салдарына талдау жаса. 17-тақырып. Ислам және адам құқықтары

Мұсылман   құқығындағы   жеке   тұлғаның   мәртебесі.   Қазіргі   адам

құқығындағы сұрақтар.

Тапсырма:

Мұсылман   құқығындағы   жеке   индивидтің   құқықтарына,   соның   ішінде

әйелдердің құқықтарына ерекше сипаттама бер.

  

18-тақырып. Халықаралық ислам банктерінің құқығы

Экономикалық   қарым-қатынастардың   түрлері.   Ислам   банкінің   даму

преспективасы.Тапсырма:

Ислам дамыту банкінің пайда болу және даму тарихына талдау жаса.19-тақырып.   Ислам   әлеміндегі   елдердің   құқықтық   жүйелерінің

ерекшеліктері 

Саяси мәселелер және ислам. Саяси-құқықтық идеология және ислам.Тапсырма:

Мысыр   құқықтық   жүйесінің   ерекшеліктері   мен   басқа   құқықтық

жүйелерден айырмашылығына сипаттама жаса.

20-тақырып. Мұсылман құқығының даму перспективалары.

Ислам   дәстүрлері.   Мұсылман   құқығы   әлемі   құқық   мәдениетінің   бөлігі

ретінде.

Тапсырма:

Мұсылман құқығының әлемдік құқықтық мәдениеттің бір бөлігі ретіндегі

орны мен маңызы.


Сырттай оқыту  бөлімінің студенттеріне арналған студенттердің

өзіндік жұмыстарының мазмұныСӨЖ түрлері

Есеп

беру

нысаны

Бақылау

түрлері

Сағат

саныны

ң

көлемі

1

Дәріс сабағына дайындалуСабаққа қатысу

6

2Тәжірибелік   сабақтарға   қатысу

және дайындалу

Жұмыс

дәптері


Сабаққа қатысу

1.2


3

Студенттердің   өз   бетінше

дайындалатын

 

жоспардакөрсетілмеген тақырыптар тізімі 

Дәріс


жазу

немесе


мәнжазба

жазу


Жеке қабылдау

89.8


4

Бақылау шараларын өткізу

1

 

Межелікбақылауға

20


дайындалу

2

 Межелік

бақылауға

дайындалу

(тест


тапсырмаларын

орындау)


    Барлығы

117

Ескерту:  Студент дәріс және тәжірибелік сабақтарда көрсетілген, бірақ

сабақтарда   талданып   үлгермеген   сұрақтарды   студент   өз   бетімен   өзіндік

жұмыстарда талдау жасайды.

Студенттердің   өз   бетінше   дайындалатын   жоспарда

көрсетілмеген тақырыптар тізімі 

1. Ислам заңдары жинағының мазмұны

2. 1983ж. Енгізілген техникалық ынтымақтастық бағдарламасы

3. Ислам   дамыту   банкінің   сауда-саттық   операцияларын

қаржыландыруы

4. Қазақстанда ислам дінінің таралуы.

5.Ислам және қазақ.

6. Мұсылман құқығындағы отбасы қатынастары. 

7. Ислам және әйел.

8. Ислам және бала .Document Outline

©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал