БАҒдарламасы кристаллография Павлодар Студенттерге арналған пән бағдармаласының бекіту парағы Формажүктеу 94.16 Kb.

Дата24.03.2017
өлшемі94.16 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының ғылым мен білім министірлігі

С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Биология-химия факультеті

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН

БАҒДАРЛАМАСЫ

КристаллографияПавлодар

Студенттерге арналған пән

бағдармаласының бекіту парағы

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/07                                                               БЕКІТЕМІН

                                                             БХФ деканы 

К.У.Базарбеков__________

«____»___________200__ж.

Құрастырған: х.ғ.д., профессор ________   Р.Ш. Еркасов 

                                             аға оқытушы ________   

М.Г. Баймуханбетова 

Химия және химиялық технологиялар кафедрасы

 

050720   –   Бейорганикалық   заттардың   химиялықтехнологиясы

 

мамандығының 

студенттері

 

үшін


«Кристаллография» пәні бойынша  

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс   бағдарламасы   050720   -  Бейорганикалық   заттардың

химиялық технологиясы мамандығының  оқу жұмыс жоспары

негізінде құрастырылған және С. Торайгыров атындағы ПМУ

ғылыми

 

кеңесінің 

мәжілісінде

 

бекітілді«___»_________________200_ж. Хаттама  №_____. 

Кафедра мәжілісінде ұсынылды  «___»_________________200_ж. 

Хаттама  №_____. 

Каф. меңгерушісі  ________________ х.ғ.д., профессор Р.Ш. 

Еркасов  

      


 

Биология – химия факультетінің әдістемелік кеңесімен 

мақұлданды 

«____»_________200_ж.  Хаттама  №_____ӘК төрайымы    _______________ К.Х.Жапаргазинова

                       

Оқытушы туралы мәліметтер:

Химиялық технологиялар кафедрасы

Биология – химия факультеті

Х.ғ.д., профессор – Ерқасов Рахметолла Шарапиденович

Аға оқытушы – Баймуханбетова Мария Григорьевна

Дәріс және лабораториялық жұмыстар

Қабылдау   сағаттары:  бейсенбі   –   11

00

  -   1700

  дейін,     505

аудитория

Пән туралы мәліметтер:

Дәріс- 22,5 сағат, лабораториялық сабақ – 22,5 сағат, СӨЖ –

45 сағат, емтихан

Пәннің қысқаша мазмұны:

Пәнді оқытудың мақсаты

Бұл  пәнде кристалдар туралы ғылымның негізі оқытылады:

қатты   кристалл   заттардың   құрылымы   және   қасиеттері

туралы   жалпы   түсінік,   кристалдардың   химиясы,   физикасы

және геометриясы негіздері. Кристалдарды зерттеу әдістері,

симметрияның   кеңістік   топтары,   симметрияның   негізгі

кластары оқытылады.  

Пәнді оқытудың  міндеттері: 

- студенттерге   кристаллография   пәні   туралы   көзқарас

қалыптастыру   және   оның   басқа   ғылымдармен

байланысын қарастыру; 

- кристалдар   геометриясының   негізгі   заңдарын,

кристалдардың   негізгі   химиялық   және   физикалық

қасиеттерін,   кристалдардың   формасын   және   түрлерін

студенттер  меңгере білу;

- жазықтықтағы симметрия топтарын меңгере білу;

- кристаллографиямен   байланысты   жеке   мәселелерді

шешуге   болашақ   мамандарда   инженерлік   ойлау

қабілетін қалыптастыру. Пәнді игеру  нәтижесінде студенттер

    білуі қажет: кристал заттардың құрылысын, формаларын, кристалдардың

құрылымын   және   түрлерін,   кристалдар   құрылымын   зерттеу   әдістерін,

кристалдардың негізгі физикалық және химиялық қасиеттерін, жазықтықтағы

таралған   топтар   және   кристал   симметрияларының   түрлерін,   кристалдық

тордың энергиясын есептеу жолдарын.         істей білуі қерек:  кристалл құрылымының пішінін құрастырыу,

лауэграмма   бойынша   кристалл   симметрияларын   анықтау,   химиялық

байланыстар арқылы кристалдардың құрылысын анықтау. 


Әдебиеттер

Негізгі:

1.

Кристаллохимия.   Алдабергенов   М.Қ.,   Матаев   М.М.   Оқуқұралы – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2002. – 91 бет. 

2.

  Кристаллография.   Папов   Г.М.,  Шафроновский   И.И.  М.:Высшая школа, 1972

3.

Кристаллография. Шаскольская М.П. М.: Высшая школа,1984

4.

Кристаллография   и   деффекты   в   кристаллах.   Келли   А.,Гровс Г. М.: Изд – во «Мир», 1974

5.

Кристаллохимия. Бойкий Г.Б. М.: Высшая школа, 19716.

Кристаллография   и   минерология.   Гумиловский   С.А.   М.:

Высшая школа, 1976

Қосымша: 

7.

Физическая   химия   и   химия   кремния.   Мануйлов   Л.А.,Клюковский Г.И. М.: Высшая школа, 1962

8.

Общая химия. Неницеску К. М.: Изд – во «Мир», 19689.

Практический   курс   геометрической   кристаллографий.

Госиздат. 1984

10. Физическая   кристаллография.   Вавсильев   Д.М.   М.:

Высшая школа, 1960

11.   Физика   кристаллов   и   симметрия.   Желудев   И.С.   М.:

Высшая школа, 1968

Пәннің тақырыптық жоспары

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/14ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптың аталуыСағат саны

Дәр

іс

Прак

т.

СӨ

Ж

1

23

4

51 Кіріспе.

 

Кристалдар   симметриясы.Симметрия элементтері.

3

36

2

Жабық операция симметрия элементтерінің арасындағы қабысу 

теоремалары. Кристалдардың 

сингониясы. 

3

36

3

Симметрияның 32 кластары. Ашық 3

3

6операция  симметриялары. 

4 Құрылымдардың қабысу элементтерінің қабысу 

теоремалары. Симметрияның кеңістік топтары. 

3

35

5

Металдар мен интерметалдар кристаллохимиясы. Рентген 

сәулелерінің дифракциясы.

3

3

56

Кері   торлар.   Интерференциондық

теңдеу.

3

35

7

Кубты   сингония   рентгенограммаларыниндицирлеу. Тығыз шарлар қабаттары. 

2

26

8

Кристалдың құрылыстарын  анықтаушыәсерлер.

 

Кристалдық 

тордың


энергиясы.

2,5


2,5

6

Барлығы:   22,5   22,5

   45

Курстың компоненттері

Дәрістік сабақтардың мазмұны

Тақырып 1. Кіріспе. Кристалдар симметриясы. 

Симметрия элементтері.

Кристаллография   туралы   жалпы   түсінік.   Кристалдардың

түрлері.   Краисталлография   ғылымының   қалыптасуы.

Кристалдар   симметриясы   және   симметрия   остері.

Кристалдарды   химиялық   таңбалау   және   оның   формуласы.

Симметрия элементтері және олардың белгілері.  Тақырып   2.   Жабық   операция   симметрия

элементтерінің   арасындағы   қабысу   теоремалары.

Кристалдардың   сингониясы.

 

Симметрия   теоремалары.Жабық

 

операция 

симметриясындағы

 

өзгерістер.Математикалық   матрица.   Кристалдар   симметриясының

категориялары және сингониялары. Сингония түрлері. Тақырып 3. Симметрияның 32 кластары. Ашық 

операция  симметриялары. 

Симметрия   кластарының   түрлері   және   олардың   нүктелік

топтарының   кеңістіктегі   кескіндері.

 Ашық   операция

симметриялары остерінің түрлері.

Тақырып 4. Құрылымдардың қабысу 

элементтерінің қабысу теоремалары. Симметрияның 

кеңістік топтары. Симметрия топтары және олардың 

жазықтықтарда шағылуы. Симметрияның кеңістік топтары 

және нүктелер жүйесі. Кеңістік топтарының символдары.  


Тақырып   5.

 Металдар   мен   интерметалдар

кристаллохимиясы. Рентген сәулелерінің дифракциясы.

Кристалдардың құрылысы.  Кристалдардағы диффракциялық

құбылыстар. Кристалдар құбылыстарын зерттеу мақсаттары. 

Тақырып   6.  Кері   торлар.   Интерференциондық

теңдеу.  Кристаллографиялық   жүйелердегі   векторлар.   Луэ

шарттары және Вульф – Брегг теңдеулері. Тақырып   7.  Кубты   сингония   рентгенограммаларын

индицирлеу.   Тығыз   шарлар   қабаттары.  Рентгендік   –

фазалық   анализ.  Рентгенограммалардағы   сызықтар.   Тығыз

шарлардың қабаттары құрылысы. 

Тақырып 8. Кристалдың құрылыстарын анықтаушы

әсерлер.   Кристалдық   тордың   энергиясы.  Кристалдар

құрылысы   бөлшектерінің   арасындағы   байланыстар.

Кристалдық торлардың энергиясын есептеу жолдары. 

Практикалық жұмыстардың тізімі

1. Кіріспе. Кристалдар симметриясы. Симметрия элементтері. 

2.  

Жабық   операция   симметрия   элементтерінің   арасындағықабысу теоремалары. Кристалдардың сингониясы.

 

3.   Симметрияның   32   кластары.   Ашық   операциясимметриялары.

4. Құрылымдардың қабысу элементтерінің қабысу теоремалары.

Симметрияның кеңістік топтары. 

5.  


Металдар мен интерметалдар кристаллохимиясы. Рентген

сәулелерінің дифракциясы.

6. 

Кері торлар. Интерференциондық теңдеу.7. 

Кубты сингония рентгенограммаларын индицирлеу. Тығыз 

шарлар қабаттары. 

8. Кристалдың құрылыстарын анықтаушы әсерлер. 

Кристалдық тордың энергиясы.

 

СӨЖ тізімі

1. Дәрістік сабақтарға дайындық.

2. Лабораториялық сабақтарға дайындық.

3. Бақылау іс – шараларға дайындық.


Курстың саясаты

Әрбір сабақтың басында студенттердің сабаққа қатысуын

және   дайындығы   тексеріледі.   Егер   студент   сабақ

басталғанда   орнында   болмаса   ол   осы   сабаққа   қатыспаған

болып саналады. Осы талаптарды студенттердің орындауына

байланысты   олар   емтиханға   жіберіледі   немесе   сынақ

тапсырады. 

Талаптар   және   қатыспаған   сабақтар   үшін   қойылатын

айыптар:

1. Оқу барысында сабаққа белсенді қатысу.

2. Сабаққа кешікпей келу.

3. Аудиторияға сырт киіммен келмеу және кірмеу.

4.Сабақ жүріліп жатқан кезде сөйлеспеу, газет, журнал

оқымау,   қол   телефондарын   өшіріп   қою,   сағыз

шайнамау. 

5. Себепсіз   сабаққа   қатыспаса   ол   студентке    0  ұпай

қойылады,   бірақ   кейін   осы   сағатты   өтесе,   бастапқа

ұпайдан   50%   төмен   ұпай   қойылады.   Егер   студент

белгілі   бір   себептермен   сабаққа   қатыспаса   онда   сол

сабаққ   қатысуына   қойылуға   тиісті   ұпай   толығымен

қойылады. Бірақ кейін оқытушының белгілеген мерзімі

бойынша өтейді.  

6. Бақылау   түріндегі   тапсырмалардың   барлығы   өз

уақытында   тапсырылмаса   белгілі   ұпайдың   50%-ы

қойылады.  Тапсырмаларды   орындамаған   жағдайда

қорытынды ұпайы төмендейді.  

7. Бір   рейтингте   екі   рет   студенттердің   лаборатоиялық

журналдары

 

тексеріліп 

отырады.


 

Егер


лабораториялық   журналда   барлық   жұмыстар   толық

болмаса ұпайы төмендейді. Егер журналын кешіктіріп

тексертсе, онда ұпай төмен қойылады.

Соңғы   қорытынды   ұпай     төмендегідей   негізде

қойылады:

1. Сабаққа   қатысу   және   лабораториялық   журналдың

тексерілуі.

2. СӨЖ   орындалуы,   барлық   лабораториялық

жұмыстардың орындалуы және қорғалуы.

3. Білімдерінің рейтингтік бақылануы.  

Баллдық-рейтингтік   жүйенің   қолданылуының   нәтижесінде,

календарлық кестенің негізінде студент өзінің білім деңгейін

бағалап   біле   алады.   Студент   қажетті   ұпайды   жинау   үшін

сабаққа   белсенді   уақытында   қатысуы   керек   және

тапсырмаларды   уақытында   орындауы   керек.   Егер   сәйкес

талаптар орындалмаса, студен барлық кешіккен сабақтарды

өтейді   және   тапсырмаған   жұмыстарды   тапсырады.   Содан

кейін   ғана   студент   сынақ   немесе   емтихан   тапсыра   алады.Сынақ сынақ тапсыруға арналған сұрақтар бойынша ауызша

түрде қабылданады. Сынақты да ұпаймен бағалайды:

- 100 ұпай – егер үш сұраққа толық жауап берсе;

- 50 ұпай – бір жарым сұраққа жауап берсе;

- 50 ұпай – үш сұраққа толық жауап бере алмаса;

- 75 ұпай – екі сұраққа толық, ал бір сұраққа жартылай

жауап

             берсе 70 ұпай;- 0 ұпай – ешқандай сұраққа жауап бере алмаса.

Сабақ барысында ережелерді және талаптарды  бұзған

студенттер   қатаң   жазаланады.   Ондай   жағдайда

студенттерді   аудиториядан   шығаруға   немесе   ұпай   санын

кемітуге   болады.   Жұмыстарды   тапсыру   белгіленген

календарлық кесте бойынша қабылданады.Бақылау іс – шараларының күнтізбелік кестесі

1 рейтинг (   семестр)

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Бар

лғы

Аптадағы ең 

жоғары ұпай

5

65

16

516

5

42 100Дәріс 

сабақтары

на

қатысу   СӨЖ 

түрі


ҮТ

1

ҮТ3

ҮТ

5ҮТ 7

20

Бақылау түрі

А

АА

А

АЖоғар

ғы 


ұпай

5

55

5

Практикалық 

сабақтарға

қатысу

 

жәнеорындау

СӨЖ 


түрі

ҮТ

2ҮТ

4

ҮТ6

ҮТ

824

Бақыл


ау түрі

А

АА

А

Жоғарғы 

ұпай


6

6

66

Қосымша 


материалд

арды 


дайындау 

және 


жұмыс 

жасау


СӨЖ 

түрі


ҮТ

7,8


20

Бақыл


ау түрі

КТ

Жоғарғы 

ұпай


10

10

Тақырыптар бойынша 

білімдерін 

Тақыр

ып 


номері

1

1,236

межелі 

бақылау


Бақыл

ау түрі


ЖБ

1

МБ1

Жоғар


ғы 

ұпай


16

20

2 рейтинг (    семестр)Апталар

9

10

11

12

13

14

15

16 Бар

лғы

Аптадағы ең 

жоғары ұпай

5

65

16

516

5

42 100Дәріс 

сабақта


рына

қатысу   

СӨЖ 

түрі


ҮТ

9

ҮТ11

ҮТ

13ҮТ

15

 20

Бақылау


түрі

А

АА

А

АЖоғарғ

ы ұпай


5

5

55

Практик


алық 

сабақта


рға

қатысу


 

және


орындау

СӨЖ 


түрі

ҮТ

10ҮТ

12

ҮТ14

ҮТ

1624

Бақылау


түрі

А

АА

А

Жоғарғы ұпай

6

66

6

Қосымша 

материа


лдарды 

дайында


у және 

жұмыс 


жасау

СӨЖ 


түрі

ҮТ

12,15

20

Бақылаутүрі

КТ

Жоғарғы ұпай

10

10Тақырып

тар 


бойынш

а 

білімдерін межелі

бақылау


Тақыры

п номері


2

 2,


3

36

Бақылаутүрі

ЖБ

2МБ

2

Жоғарғы ұпай

16

20Шартты белгілер: А – ауызша сұрау, МБ1 – бірінші рейтинглік бақылау

ҮТ – үй тапсырмасы, ЖБ – жазбаша бақылау, МБ2 – екінші рейтинглік 

бақылау, КТ – конспект тексеру


Ағымды және қорытынды бақылау бойынша үлгерім

Пәннің қорытынды рейтингісі  ұпаймен анықталады. Ол үшін

келесі формуланы пайдаланамыз

Э

АБ

МУ

Э

МУ

Р

Р

И

2

2

1И- қорытынды ұпайы,

Р1- 1-ші рейтинг ұпайы,

Р2- 2-ші рейтинг ұпайы,

МУ- ағымды және қорытынды бақылау массалық үлестері,

АБ-ағымды бақылау,

Е-емтихан

Ағымды бақылаудың  массалық үлесі -0,4

Емтиханның массалық үлесі- 0,6

Қорытынды ұпайды   сандық, әріптік эквивалентке және

дәстүрлі   түрге   айналдыру   үшін   келесі  

  кестені

пайдаланамыз.

Ф СО ПГУ 7.03.1/07

Студенттердің білімдерін бағалау шкаласы

Қорыты


нды

баға,


балл (И)

Ұпайдың


сандық

эквивален

ті (Ц)

Ұпайдың


әріптік

эквивален

ті (Б)

Дәстүрлі баға  (Т)Емтихан,

диф. Сынақ 

Сынақ

95 - 100 4A

Өте жақсы

 Есептелді

90 - 94


3,67

A-

85 - 893,33

B+

Жақсы80 - 84

3,0


B

75 - 79


2,67

B-

70 - 742,33

C+

Қанағат65 – 69

2,0


C

60 – 64


1,67

C-

55 – 59


1,33

D+

50 – 541,0

D

  490

F

Қанағатсызесептелмеді

Document Outline

 • Павлодар
  • БЕКІТЕМІН
  • БХФ деканы
 • ӘК төрайымы _______________ К.Х.Жапаргазинова
  • Әдебиеттер
 • Бақылау іс – шараларының күнтізбелік кестесі
  • Ф СО ПГУ 7.03.1/07
 • C-
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал