Бағдарламасы ф со пгу. 18. 2/06 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіжүктеу 192.51 Kb.

Дата14.04.2017
өлшемі192.51 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

            Жұмыс бағдарламасы                                                                                                                

Ф СО ПГУ. 7.18.2/06

             

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы  Павлодар мемлекеттік университеті

                           

Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультеті

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

 Биологияны оқыту әдістемесі пәні бойынша

050607 – Биология мамандығына бойынша оқитын студенттерге

арналған


 

Павлодар

Мамандықтың мемлекеттік

жалпы білім беру

стандарты және типтік

бағдарламасы негізінде

әзірленген жұмыс

бағдарламасының бекіту

парағы


     Ф СО ПГУ 7.18.1/06

«БЕКІТЕМІН»    

Оқу жөніндегі проректоры

 

___________  Н.Э.Пфейфер     

“____”_____________2008ж.

Құрастырушы: аға оқытушы Нұрғожин Р.Ж.

Биология және экология кафедрасы

          Биологияны оқыту әдістемесі

050607  Биология   студенттер мамандығына  арналған                                                ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс   бағдарламасы   мамандықтың   мемлекеттік   ҚР   МЖМБС

3.08.322-2006,   және   Республикалық   оқу-әдістемелік   жоғары   және

жоғарғы   оқу   орнынан   кейінгі   білім   беру   кеңесінің   2006   жылы   22

маусымдағы   мәжілісінің   хаттамалық   шешімімен   бекітілген   типтік

оқу бағдарламасы негізінде әзерленді

Кафедра мәжілісінде ұсынылған «___» ___ 2008 ж. № __ хаттама

Кафедра меңгерушісі         _____________       б.ғ.д. Ж.М. Исимбеков

 

 

   ХТжЖ факультетінің  оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған 

“___” ____ 2008ж.  № ___ хаттама    

 

ОӘК төрайымы            ______________    Ұ.Д. БүркітбаеваКЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы       ______________ Қ.Қ. Ахметов  «    »               

2009 ж.

ЖБжӘҚ  МАҚҰЛДАҒАН

 


ЖБжӘҚ бастығы         _______________  А.А. Варакута  «    »              

2009 ж


Пәннің мақсаттары мен міндеттері

Елімізде   әлеуметгік-экономикалық   жағдайлардың   өзгеруі   орта

білім  беру  жөне білікті мектеп мамандарын дайындауға түбегейлі

мәселелерді  қайта  қарауға  мәжбүр  етіп   отыр.   Әсіресе,   орта  білім

берудегі   көп  өзгерістердің   болуы,   оның   ішінде   өртүрлі   деңгейдегі

жарыққа шыгып жатқан оқулықтар мен оқу-әдістемелік өдебиеттер,

сонымен  бірге оқу процесін  материалды жағынан қамтамасыз ету

күрт   өзгеріп,   оқу   сапасының   төмендеуі  т.б.   білім  беру   саласында

еңбек етіп жүрген мамандарды көп ойландырып отыр.

Биологияны   оқыту   методикасы

 -

 университетер   менпедагогикалық институттардың биологиялық факультеттерінде пөн

оқытушыларын

 дайындаудағы   педагогикалық-психологиялық

пәндер цикліндегі жетекші пөн  болып саналады. үыльш ретінде ол

тек  оқу   әдістерін   қарастырып   қоймай,   оқыту   мазмүнын  да

қарастырады,   оқу   мақсаттары   мен   міндетгерін  сипаттайды,

биология  оқытушысының   бүкіл   оқу-тәрбие   жүмысын   сынып

үжымымен   ынтымақтаса   отырып   жүргізудің   теориялық   негіздерін

береді.

қазіргі биологияны оқыту методикасы курсы - көп компонент оқупоні.   Оған   түрлі-түрлі   өрі   езіне   тән   ерекшеліктері  бар  оқу

процестері:   дәрістік  курс,  практикалық   сабақ,   лабораториялық

сабақ,   курстық   және  дипломдық   тақырыптармен   жүмыс   істеу,

арнаулы   курстар   мен   арнаулы  практикалық   сабақтарды   оқыту,

педагогикалық  практикалар   енеді.  Осы  компоненттердің   барлығы

биологияны  оқыту   әдістері   курсына   тән  студенттердің   оқу   ісін

үйымдастырудың ерекше формасы.

Пөннің мақсаты мен міндеті: студенттерге

табиғат  тану   мен   биология  пәнінің   бағдарламасын   жақсы

меңгеруге,  мектеп   оқулыктарының   мазмүнын   оқьга   білуге,

оқушыларға беретін ғылыми мәліметтердің мазмүнын меңгеруге;

оқыту   әдістерін,   яғни   балаларға   берілетін   ғылыми

ақпараттардың негізгі тәсілдерін меңгеруге;

оқыту   мен   тәрбие  беру  мақсаттарын   шешудің   жолдарын

меңгеруге,  табиғатқа,   еңбекке,   жоғарғы   өнегелік   мінез-қүлык

мотизтерін калыптастыруға; 

практикалық  сабактарды,   табиғатқа және  өндірістік  саяхатты,

мектеп   оку-төжірибелік   учаскесіндегі   жөне   шаруашылықөндірістеріндегі жумыстарды тиімді үйьшдастыруды жэне өткізуді

үйренуге;

әртүрлі   кластан  тыс   жумыстарды,  өсіресе   жас   натуралистер

үйірмесін үйымдастыруға және жүргізуге;

факультативтік   курстардың   мазмүнымен   танысуға   және

биологиялык   факультативтік   сабақтарына   жегекшілік   жасауды

үйренуге;

биология  пәнінің   пәншілік   байланыстарымен   бірге   баскдда

пөндермен ара-қатынас байланыстарын игеруге;

дидактикалық   негізгі   принциптеріне   суйене   отырьш   білім

беруге,   тәрбиелеу   мен   дамыту   біртүтастығын,   ғылымилығы   мен

жүйелілігін,

 теория   мен

 практиканың   сабақтастығын,

қарапайымдылық,   кернектілік,   тиянақтылык   жақтарын   игеруге

үйрету.


Биологияны   оқыту   эдістері   курсын   тыңдап   болғаннан   кейін

студенттербілу   керек:

 биология

 тарауларының   мазмүны   мен

қүрылымының принциптерін; органикалық дүниенің  даму  бейнесін

толық   түсіну   үшін   негізгі   жалпы   биологиялық   және   экологиялық

түсініктердің қалыптасуын, оның одан әрі қарай дамыту әдістерін;

үйрену   керек:  оқу   бағдарламасы   мен   өдістемелік   оқу

қүралдарына   талдау   жасауды;  биология   саласынан  алған

білімдерін   болашақ   педагогикалық   қызметінде   пайдалана   білуді;

оқушылардың   оқу   материалын   терең,   тиянақты   игергендігін

анықтау   жолдарын;   ғылыми-төрбиелік   жүмыстарды   жоспарлап

өткізуді;   өртүрлі   өдіс-тәсілдерді   қолдана   отырып   оқушылардың

білімін бағалауды; сауатты және шеберлік әдіспен лабораториялық

сабақтарды   жүргізуді;   өртүрлі   көрнекті   техникалық   қүрал-

жабдықтарды пайдалануды.

Биологиялық пәннің жалпы теориялық мәселелерін толык игеру

керек. Осы пәнді үйренуге қажетті, оның алдынғы пәндерінің тізімі:

ботаника,   зоология,   цитология,   гистология,   анатомия   жене

физиология,   генетика,   экология,   микробиология,  эволюциялық

теория, педагогика жэне психология, химия, физика, компьютерлік

техника.

Осы  айтылған мәселелердің барлығы үстаздың, оның білімінің

гереңділігін, жинактылығын, шығармашылық қабілеттілігін, өртүрлі

жаңа оқу  әдістері  мен  төсілдерін,  түрлерін  қолдана отырып  жеке

түлғаны тербиелеп, білім беруге аянбай еңбек етуді талап етеді.

Пререквизиттері

:  


  мамандыққа   кіріспе,   омыртқасыз   және

омыртқалылар зоологиясы, педагогика және психология, экология,

биохимия, цитология и гистология. 

                                                                                                             Пәннің тақырыптық

Ф СО ПГУ 7.18.2\07

                   жоспары

                                                      

 Тақырып аталуыСағат саны

Дәріс Зерт. Тәж

СӨЖ

1 Кіріспе.1

-

215

2 Биология  пөнін   оқыту   өдістерінің  даму

кезеңдері мен бағыттары

4

22

15

3 Биологияны оқытудағы өдістер мен тәсілдер4,5

1,5


3

15

4 Биологиядан 

оқу


 

жүмыстарын

үйымдастыру формалары

5

23

15

5 Биологиялык сабақтан тыс жүмыстар.4

1

315

6 Биологияның жеке  тарауларына сабақ  беру

әдістері

4

12

15

Барлығы22,5

7,5

15

90

Сырттай оқу түрі

Тақырып аталуыСағат саны

Дәріс Тәжір

.

Зерт. СӨЖ1

Кіріспе. 

1

1

-19

 


2

Биология пәнін оқыту әдістерінің даму 

кезеңдері мен бағыттары 

1

13

20

3Биологияны оқытудағы әдістер мен тәсілдер

1

13

20

4Биологиядан оқу жұмыстарын 

ұйымдастыру формалары

1

1

220

5

Биологиялык сабақтан тыс жұмыстар.1

1

219

6

Биологияның жеке тарауларына сабақ беру әдістері

1

12

19

Барлығы6

6

12

117

Пәнннің теориялық бөлімінің мазмұны

1 Тақырып. Кіріспе

Биологияны  оқыту   әдістері  -  педагогикалық   ғылым.   Пәнді  оқыту

теориясы.   үылымның   белгілері:   ақиқат   объектілерді  білу,   оны   ғылыми

зерттеу өдістерімен зерттеу мүмкіншілігі, ең сенімді ғылыми білімдердің

жеткілікті   мөлшерде   болуы,   олардың   мазмүндық   сипаттамасын   жасау.

Биологияны оқыту әдістерінің басқа ғылым салаларымен байланысы.

Методиканың   жоғарғы   оқу   орындарында   оқылатын   пән   ретінде

өзінің алдында қоятын максаттары. Биология оқытушысының жеке түлға

ретінде   калыптастыру,   оған   қажетті   кәсіби   сипат  беру,  оның

профессионалдық   кызметінің   психологиялық   қүрылымын   аіігу.

Биологияны   оқытудың   мақсаттары   мен   міндеттерін,   мектеп   курсының

мазмүнын   оқыту   әдістерін,   оқу   істерін   үйымдастыру   формаларын,

методикалық базасын анықтау.

2 Тақырп. Биология пәнін оқыту әдістерінің даму кезеңдері 

мен бағыттары

Жаратылыстану   әдістерінің   пайда   болуы.   Оның   пән   ретінде

калыптастырудың   алғы   шарттары.  Академик  В.Ф.Зуевтің   методикалық

үсыныстары. Ч.Дарвиннің еңбектерінің әсерінен метокада зволюциялық-

биологиялық   түсіндірмелі   бағыттың   қалыптасуы.   АЛ.Гердтің  осы

бағыттың негізін қалыптастырушы әдістері. практикалық сабақтар мен

практикалык үй тапсырмаларының методикасын жасау.

Мектептегі жаратылыс тану жөне  XX  ғасырдағы оқыту методикасы.

В.В.Половцевтің,   Б.Е.Райковтың  жаратылыс   тануды  оқытудағы   қосқан

үлестері.   Жаңа   пәндік   әдістер   мен   жаңа   теориялық   еңбектер

(Н.М.Верзилин, Н.А.Рыков, В.М.Корсунский.)

Дөріс берудің қазіргі кездегі активті формалары мен тәсілдері. Орта

мектепте  биологияны  оқыту   мен   төрбиелеу   міндеттері   және   оларды

жүзеге асыру жолдары.

Жалпы   білім   беретін   орта   мектептердегі   қазіргі   кездегі  биология

курсын үйымдастырудың негізгі принциптері, жүйесі және мазмүны

Қазіргі  замандағы   ғылым  және оқу пөні.  үылыми  жетістіктерін  оқу

пәніне   енгізудің   методикалык  жолдары.   Орта  мектептің,   тереңдетіліп

оқытылатын және гимназиялардың биологиялық оқу пәндерінің жүйесі.

Оның пропедевтикалық ролі.Биология  пәні   тараулары:   өсімдік  тану,   жануар   тану,  адам   және

тіршілік   тануды   оқыту   әдісгеріндегі   ерекшеліктер.  Биология  пәніндегі

басты үғымдар, олардың түрлері, оқу барысындағы дамуы.

Окушыларға   тәрбие   берудегі  биология  пәнінің   басты   бағыттары.

Биология  курсының   пән   аралық   сипаттары.  Химия,   физика,   география

т.б. пәндерімен байланысы.3 Тақырып. Биологияны оқытудағы әдістер мен тәсілдер

Окыту   -  оқытушыларды   бағыттап   отыратын   таным   процесі.

үылымдағы   және   табиғатты  тану  әдістері.   үылым   әдістерін   оқыту

әдістеріне айландыру.  "Окыту методы"  үғымы. Оқыту әдісі  -  оқу-гәрбие

мәселелерін   шешудегі   білім   кездерін   қолданудың   басты   тәсілі.   Оқыту

әдісінің   үш   жағы:   білім   көзі,   оқытушының   оқыту   ісі   (оқытуы)   жөне

оқушылардың   таным   өрекеті,   олардағы   біртүтастық.   Оқыту   әдісінің

жіктелуі.   Білім   коздері   бойынша   оқыту   әдістері:   ауызша,   көрнектілік,

практикалық, оқытушы мен окушынь[ң іс-өрекетіне қарай бөлу. Әңгімені,

баяндауды,   бейнелеп   түсіндіруді,   дөлелдеуді   қолдануға   қойылатын

талаптар.     Дәріс  –  баяндаудын  аса  күрделі   төсілі,   оны   үйымдастыру

жолдары. Ауызша әдіске қойылатын халаптар. Сез  -  білім көзі. Ауызша

оқыту кемшіліктері. Оқытушының сөйлеу 

мӘ

дениеті мен сезіне қойылатынталаптар.   Вербализмнің   қауіптілігі.  Ауызша  здістердің   басқа   түрлері.

Әңгіме   ұйымдастыруға   қойылатын  талаптар,  Проблемалық   әдістерді

қолдану.

Көрнектілік   әдісі   жөне   түрлері.   Эвристикалык   өңгіме.   Көрнектілік

қүралдарын бейнелеуге пайдалану. Техникалық қүралдарды пайдалану.

Демонстрациялау әдістері.

Оқытудағы   практикалық   әдіс.   Олардың   түрлері.   Оқушылардың   өз

бетімен   жүмыс   істеу   қабілеттілігін   дамыту.   Оқыту   әдістерінің   жүйесі

жене дамуы. Олардың жаңа технологиялығымен пайдалану жолдары.

4 Тақырып. Биологиядан оқу жүмыстарын үйымдастыру 

формалары

Сабақ  -   биологиядан  оқу   жүмысын   үйымдастырудың   негізгі

формалары.  Биология  сабақтарының ерекшеліктері. Мазмүнының алуан

түрлілігі.   Сабақтардың   қүрылымы.   Биологиялық   сабақтардың   типтері.

Сабаққа дайындалу. Сабақтың білімдік және тәрбиелік міндеттері. Оны

өткізу   әдістері.   Әдістерді   тандау.   Сабақтың   жоспарын   қүрастыру.

Сабаққа   пайдаланылатын   қажетті   қүралдарды   дайындау.   Сьшыппен

қатынасты іске асыру немесе коммуникативті қызметгі іске асыру. Оқу

процесіндегі   проблемалық   жағдайларды   жасау   арқылы   өткізу.

Оқушылардың білімін іскерлігімен дағдысын бекіту және тексеру.

Практикалық (лабораториялық) сабақтар, олардың жүйесіндегі орны

мен мацызы. Оқушылардың шығармашылық қабілеттілігін арттыру. Оқу-

тожірибе   учаскесіндегі   практикалық   сабақтар:   сабақтар,   практикалық

сабақтар, тәжірибе қою жөне оларды есепке алу.

Мектеп   экскурсиясы  -  бағдарламада   берілген   тақырып   бойынша

немесе   жасанды   жасалынған   жағдайларды   сыныптан  тыс,   сыныппен

бірге   немесе   оқушылардың   бір   тобымен   өткізілетін   оку-тәрбие

жүмысының формасы.

Үй жүмысы, үй тапсырмасы - оқушылардьщ өз бетінше сабақтар мен

практикалық   сабақтарға   байланысты   оқулықтар   бойынша   орындаудыүйымдастырудың   формасы.   Сабақтан  тыс  жүмыстар.   Оның   түрлері,

формалары.

Биологияны   оқыту  жүйесіндегі   кластан  тыс  жүмыстардың  маңызы.

Табиғатқа,   ауылшаруашылық   өндірісіне   және   ғылыми   зерттеу

орындарыш   экскурсиялар.   Оқушылармен   тақырыптық   кештер.   Оларды

үйымдастыру және откізу методикасы. Өнім мейрамы, гүл мейрамы т.б.5 Тақырып. Бнологиялық сабақтан тыс жүмыстар

Биологияны оқытуда материалдық базасын үйымдастыру

Биология  кабинеті.  Класс   лабораториясы,   препаратор  бөлмесі,   тірі

табиғат   бүрышы.  Оларды  жабдықтау.   Кабинеттің   мектеп   оқу-тәжірибе

участогімен   байланысы   ("жасыл  лаборатория").   Биология  кабинетіне

кернекті   қүралдарды   таңдап  алу   жене  сақтау   принциптері.   Тірі   және

табиғи   қүралдар.   Бейнелеу   күралдары.   Лабораториялық   жабдықтар

(қыздыру, олшеу, оптикалық приборлар, ыдыстар т.б.).

Мектеп   оқу-төжіркбе   участігі.   Ашык,   аспандағы   "жасыл

лаборатория"  ретінде білімді практикада қолданудағы білімдерін терең

түсіндірудегі   төжірибелер   мен   бақылаулар   жүргізудегі   окушылардың

байкампаздығын дамытудағы участоктің маңызы.6 Тақырып. Биологияның жеке тарауларына сабақ беру 

эдістері

Өсімдіктану тарауынан сабақ өткізудің әдістемелік негізі. Өсімдіктер

ағзасының   қүрылысы   мен   қызметінің   өзара   байланысы   жайлы

түсініктерді   қалыптастыру.   Өсімдіктерді   зерттеу   барысында   оку-

әдістемелік   және   практикалық   шеберлігін,   іскерлігін   қалыптастыру.

Лабораториялық эдіспен сабақ өткйудің ролі.

Жануартануды

 

үйретуде 

оқушыларға

 

таксономиялықкатегорияларға   жіктеу   вдістерін   қалыптастыру.   Жануарлардың

эволюциялық дамуы жөне  филогенез жайлы  түсініктерді кальштастыру.

Оқушылардың   оқу-танымдылық   қызметін   белсендіруге   керекті   оқу-

әдістемелік жәие техникалық қүрал-жабдықтарды пайдалану тәсілдері.

Жануартану тарауынан сабақ өткізуге қойылатын талаптар.

Адам және оның денсаулығы пөнінен сабақ өткізудегі білімдік жөне

төрбиелік   маңызы   және   ерекшеліктері.   Оқу-өдістемелік   бағдарламалар

мен   әдебиеттерінің   мазмүнына   талдау   жасау.   Адам   ағзасын   зерттеу

және   оқыту   барысындағы   қолданылатын   әдістер   мен   сабақ   өткізу

формалары. Сабақтын тәрбиелік мәні: гигиеналық, жыныстық салауатты

өмір салтын қалыптастыру т.б.

Жалпы  биология   курсын  оқыту   тәсілдерінің   ерекшеліктері.   Жалпы

биологиялық   заңдылықтар   мен   биологиялық   теорияларды   үйрету

тәсілдері.  Клетка  қүрылымы   мен   ондағы   болатын   процестерді   үйрету,

түсініктерді қалыптастыру және дамыту тәсілдері. Гендердің қүрылысы

жөне түқымқуалаушылық завдылықтар. Эволюциялық жөне экологиялық

заңдылықтар, олардағы түсініктерді қалыптастыру. Оқушылардың білім

жүйелігін   ғылыми   ойлау   қабілеттілігін   және   шығармашылык   іздену

қызметін дамыту жолдары.

Зертханалық сабақтардың мазмұны


Тақырып.  Биология  пөнін   оқыту   өдістерінің  даму  кезеңдері   мен

бағыттары

Микорскоп, түрлері, жұмыс істеу ережелері. Цитологияның негіздері.

өсімдік   және   жануар   жасушалары.  Өсімдіктердің   табиғатта,   халык

шаруашылығында   жөне   адам   өміріндегі  маңызы..   Өсімдік   клеткасының

күрылысы. Тамыр жүйесі. Тамырдың типтері. Жапырақ, оның сыртқы пішіні,

қүрылысы,   жүйкеленуі.  Өркен   арқьшы   кебею   жолдары.  Дара   жарнақты

өсімдіктердің    түқьгмының    қүрылысы.    олардың табиғаттағы орны. Қос

жарнақты өсімдіктер.

Тақырып. Биологияны оқытудағы өдістер мен тәсілдер

Бактериялар.   Қүрылысы   және   тіршілігі.   Қарапаиымдьшар   типі:   жасыл

эвглена және вольвокс.Сақиналы қүрттар типі. Буынаяқтылар типі. Өзен

шаяны.

Тақырып. Биологиядан оқу жұмыстарын  ұйымдастыру формаларыХордалылар   типі.  Ланцетник   -  төменгі   сатыдағы   хордалылар.

Қосмекенділер класы, бауырмен жорғалаушылар класы. Тіршілік бейнесі.

Өкілдері.   Сүтқоректілер   класы.   Жіктелуі.  Адам  ағзасының  анатомиялык

қүрылысына сипаттама  беру.  Нерв  жүйесі, оньщ маңызы.  Рефлекс.  Жүрек,

оның   қүрылысы,   жүмысы,   реттеу   механизмдері.  Анализаторлар.  Ч.Дарвин

теориясы,  оның   шығуының   тарихи   себептері.  Түр,   оның   критериялары.

Тіршіяік үшін күрес. Эволюцияның факторлары. Қозғаушы күштер.

4 Тақырып. Биологиялык сабақтан тыс жүмыстар.

Клетка,  оның   компоненттері,   қүрылысы,   қызметі.  Түқымқуалаушылык.

Заңдылықтары. Хромосом, оньщ қүрылысы. Жыныс генетикасы.

5 Тақырып. Биологияның жеке тарауларына сабақ беру әдістері

Ағза мен тіршілік ортасы. Биосфера жене адам. Ноосфера.Тәжірибелік сабақтардың  мазмұны

1 Тақырып. Кіріспе.

.Биологияны оқыту мен білім берудің қазіргі замандағы принциптері. 

Жалпы биологиялық проблемаларының (бақылау, жүйелеу, сүреттеу, 

эксперимент жасау, тексеру) негізгі принциптеріне  үйрету.2 Тақырып. Биология пөнін оқыту өдістерінің даму кезеңдері мен 

бағыттары

Биология пәні тараулары: өсімдіктану, жануартану, адам жене тіршілік

тануды оқыту   өдістеріндегі   ерекшеліктер.   Биология   пөніндегі   басты

үғымдар, олардың түрлері, оқу барысындағы дамуы.

Оқушыларға   төрбие   берудегі  биология  пәнінің   басты   бағыттары.

Биология курсының пөн аралық сипаттары. Химия, физика, география т.б.

пәндерімен байланысы.3 Тақырып. Биологияны оқытудағы өдістер мен тәсілдер

Оқыту - оқытушыларды бағыттап отыратьш таным процесі. Ғылымдағы

жөне табиғатты тану өдістері. Ғылым әдістерін оқыту өдістеріне айландыру.

Оқыту методы ұғымы. Оқыту әдісі - оқу-тербие өселелерін шешудегі білім

кездерін   қолданудың   басты   тәсілі.  Әңгімені,   баяндауды,   бейнелеп

түсіндіруді,   дәлелдеуді  қолдануға   қойылатын   талаптар.     Дәріс  -

баяндаудың аса күрделі тәсілі, оны  үйымдастыру жолдары. Ауызша едіске

қойылатын талаптар. Сөз - білім көзі.4 Тақырып. Биологиядан оқу жұмыстарын  ұйымдастыру формалары

Практикалық (лабораториялык) сабақтар, олардың жүйесіндегі орны мен

маңызы.     Окушылардың     шығармашылық     кабілеттілігін     арттыру.  Оқу

тәжірибе       учаскесіндегі       практикалық       сабақтар:       сабактар,

практикалық сабақтар, тәжірибе қою және оларды есепке алу.

Мектеп экскурсиясы - бағдарламада берілген такырып бойынша немесе

жасанды жасалынған жағдайларды сыныптан тыс, сыныппен бірге немесе

оқушылардың бір тобымен еткізілетін оқу-тәрбие жүмысының формаскы.5 Тақырып. Биологиялык сабақтан тыс жүмыстар.

Биология     кабинеті.     Класс     лабораториясы,     препаратор     бөлмесі,

табиғат  бүрышы. Оларды жабдықтау.  

6 Тақырып. Биологияның жеке тарауларына сабақ беру әдістері

Жалпы  биология   курсын  оқыту   тәсілдерінің   ерекшеліктері.   Жалпы

биологиялык заңдылықтар мен биологиялық теорияларды үйрету тәсілдері.

Клетка  күрылымы   мен   ондағы   болатын   лроцестерді   үйрету,   түсініктерді

калыптастыру   және   дамыту   тәсілдері.   Гендердің   қүрылысы   жөне

түқымқуалаушылық   заңдылыктар.   Эволюциялық   және   экологиялық

завдылықтар,   олардағы   түсініктерді   қалыптастыру.   Оқушылардың   білім

жүйелігін ғылыми ойлау кабілеттілігін жөне шығармашылық іздену қызметін

дамыту жолдары.

СОӨЖ мазмұны

Мектеп оқулығындағы кейбір тақырыптар бойынша дидактикалық 

материалдарды әзірлеу тәсілдері

1 Тақырып: Тұқым және жемістер

2 Тақырып: Раушангүлділер тұқымдасы 

3 Тақырып: Гүлдердің формулалары

4 Тақырып: Паразитті құрттардың даму циклі

5 Тақырып: Жәндіктер класы

6 Тақырып: Улы жәндіктер

7 Тақырып: Павлодар облысында кездесетін балықтар

8 Тақырып: Бауырмен жорғалаушылар класы

9 Тақырып: Құс ұяларының пішіндері

10 Тақырып: Жүректің құрылысы

11 Тақырып: Мендель заңдары

12 Тақырып: Тұқымқуалаушылық пен өзгергіштік

13 Тақырып: Табиғи және жасанды сұрыпталу

14 Тақырып: Биологиялық регресс

15 Тақырып: Қоршаған ортаның абиотикалық факторлар

Студенттердің өзіндік жұмыс мазмұны

СӨЖ түріЕсеп беру

түрі


Бақылау формасы мен

түрі


Сағат

көлемі


1

Дәрістік сабақтарға

дайындық

Сабақтарда қатысу

10

2

Зертханалықсабақтарға дайындық

Сурет салу,

конспект.

Зертханалық сабаққа

жіберілім

10


3

Есеп беруді дайындау

және зертханалық

сабақтарды дайындау

Есеп беру

Зертханалық

сабақтарды қорғау

10

4Тәжірибиелік

сабақтарға дайындық

Конспект

Сабаққта жауап беру

10

5

Бақылау іс-шараларынадайындық

Бақылау


жұмысы

АБ1, АБ2


2

6

Өздігімен оқуғааранлған

материалдарды

дайындау

Конспект 

Баяндама 

48

Барлығы90

Өздік жұмысының мазмұны

1. Ян-Амос Каменскийдің классиқалық сабағы.

2. Мектептегі ботаника және зоология сабағының дидактиқалық 

анализ курсы.

3. Әлеуметтік   жағдайдағы   адамдардың   бейімделуі   мен   психикалық

процессі; педагогтің үйрету дәрежесі ретінде.

4. Оқытудың модульдық технологиясы.

5. Тестер-бақылау формасы.

                  

                

                                                                                                                                  

Мамандықтың оқу

жоспарының көшірмесі   

Ф СО ПГУ 7.18.1/10

050607 Биология мамандығының оқу жоспарынан көшірме

Оқу түріБақылау

түрлері


Студенттің оқу

жұмысының

көлемі

Курс және семестр бойынша сағаттардыңбөлінуі

е

мт

С

ын

к

жб

ж

бә

р

іа

у

дө

зд

дә

р

пр

л

аб

ө

здд

ә

рТ

ә

ж  

зе

рт

С

ОӨ

Ж

СӨ

Ж

1.Күндізгі

орта


білім

негізінде

6

135


45

90

3 курс5 семестр

6 семестр

22,

5

1515

22,


5

67,5


                                                              

                                                               ӘдебиетНегізгі:

1. Әбиев Ж. Биология қызықтары. – Қазақстан. 1965.

2. Верзилин М.Н., Карсунская В.М. Общая методика преподавания

биологии.

М. 1983. – 380с.

     Қосымша:

 


3. Қайылов Қ. Занимательная зоология. А.: Мектеп, 1975.

4. Камисаров Б.Д. Методичнские проблемы биологического

5. Махмутов М.И. Современный урок М. 1981

6.

Муртазин Г.М. Активные формы 

образования.М.: Просвещение. 

1991.


                                                                                                               

Ф СО ПГ7.03.1/10

510830 Биология мамандығының оқу жоспарынан көшірме

Оқу түріБақылау

түрлері


Студенттің

оқу


жұмысының

көлемі


Курс және семестр бойынша

сағаттардың бөлінуі

е

м

тС

ы

нк

ж

бж

б

әр

і

ау

д

өзд

д

әр

п

рл

а

бө

зд

дә

р

пр

л

аб

ө

зд1.

Күндізгі


орта

білім


негізінде

6

8568

3 курс


5 семестр

6 семестр

34

34

17                                                                                                  

 


                                     

        Өзгерістер енгізу парағы                                                          Ф 

СО ПГУ. 7.18.1/122008 – 2009 оқу жылына 050607 Биология мамандығына

арналған 

Биологияны оқыту әдістемесі пәнінің жұмыс

бағдарламасының 

өзгерту және қосымшалар енгізу парағы

Жұмыс бағдарламасына келесі өзгерістер енгізіледі:

1. Пәннің тақырыптық жоспары 

2. Студенттердің өздік жұмысының мазмұны

3. Мамандықтың оқу жоспарының көшірмесі   

  Жұмыс   бағдарламасы   “Жалпы   биология”   кафедрасының

мәжілісінде   қарастырылды   және   ұсынылды   11.04.2008.,   №   10

хаттамасы.

        

Кафедра менгерушісі ____________________ Исимбеков Ж.М.

Тақырыптық жоспарға, өздік жұмысының мазмұнына және оқу

жоспарына еңгізелген өзгерістердіБЕКІТЕМІН

Биология-химия   факультетінің   деканы   ________________

Базарбеков К.У. 

           " ___" ___.  2008ж. хаттама № ___

 


       Пәннің тақырыптық                                                                          

Ф СО ПГУ 7.18.2/07

               жоспары   

Тақырып аталуыСағат саны

Дәріс Зер

т.

Сара


м.

СӨЖ


1 Кіріспе. 

2

-1

15

2 Биология пөнін оқыту өдістерінің даму кезеңдері мен бағыттары 

4

32

15

3 Биологияны  оқытудағы өдістер  ментәсілдер

3,5


3

3

154 Биологиядан оқу жұмыстарын  

ұйымдастыру формалары

5

3

315

5 Биологиялык сабақтан тыс 

жүмыстар.

4

33

15

6 Биологияның жеке тарауларына сабақ беру әдістері

4

33

15

Барлығы     22,

5

15

15

90

 


Студенттердің өзіндік жұмыс мазмұны

СӨЖ түріЕсеп беру

түрі


Бақылау формасы

мен түрі


Сағат

көлемі


1

Дәрістік сабақтарға

дайындық

Сабақтарда қатысу

5

2

Зертханалықсабақтарға

дайындық


Сурет

салу,


конспект.

Зертханалық

сабаққа жіберілім

10

3Есеп беруді

дайындау және

зертханалық

сабақтарды

дайындау

Есеп беру

Зертханалық

сабақтарды қорғау

15

4

Тәжірибиеліксабақтарға

дайындық


Конспект

Сабаққта жауап

беру

10

5Бақылау іс-

шараларына

дайындық

Бақылау


жұмысы

АБ1, АБ2


2

6

Рефераттқадайындық

Реферет 


Рефератты қорғау

10

7Өздігімен оқуға

аранлған


материалдарды

дайындау


Конспект 

Баяндама 

38

Барлығы

90

Өздік жұмысының мазмұны

1. Ян-Амос Каменскийдің классиқалық сабағы.2. Мектептегі ботаника және зоология сабағының дидактиқалық

анализ курсы.

3. Әлеуметтік   жағдайдағы   адамдардың   бейімделуі   мен

психикалық процессі; педагогтің үйрету дәрежесі ретінде.

4. Оқытудың модульдық технологиясы.

5. Тестер-бақылау формасы.

Мамандықтың оқу

жоспарының көшірмесі   

Ф СО ПГУ 7.18.1/10

050607 Биология мамандығының оқу жоспарынан көшірме

Оқу түрі


Бақылау

түрлері


Студенттің оқу

жұмысының

көлемі

Курс және семестр бойынша сағаттардыңбөлінуі

е

мт

С

ын

к

жб

ж

бә

р

іа

у

дө

зд

дә

р

пр

л

аб

ө

здд

ә

рса

р

  зе

р

тС

Ө

ЖС

О

ӨЖ

1.

Күндізгіорта

білім


негізінде

6

142,5

52,


5

90

3 курс5 семестр

6 семестр

22,

5

1515

67,


5

22,


5

 


2009-2010 оқу жылына арналған өзгертулер

         Пәннің тақырыптық                                                                                                         Ф СО

ПГУ 7.18.2\07

                   жоспары

                                                      

 Күндізгі оқу түрі

Тақырып аталуыСағат саны

Дәріс Зерт. Тәж

СӨЖ

1  Кіріспе. 1

-

215

2

Биология пәнін оқыту әдістерінің даму кезеңдері мен бағыттары 

4

32

15

3Биологияны оқытудағы әдістер мен тәсілдер

4,5


3

3

154

Биологиядан оқу жұмыстарын 

ұйымдастыру формалары

5

33

15

5Биологиялык сабақтан тыс жұмыстар.

4

33

15

6Биологияның жеке тарауларына сабақ беру 

әдістері


4

3

215

Барлығы


22,5

15

15

90

Студенттердің өзіндік жұмыс мазмұны

СӨЖ түріЕсеп беру

түрі


Бақылау

формасы мен

түрі

Сағат


көлемі

 


1

Дәрістік сабақтарға

дайындық

Сабақтарда

қатысу

8

2Зертханалық

сабақтарға дайындық

Сурет салу,

конспект.

Зертханалық

сабаққа


жіберілім

10

3Есеп беруді дайындау

және зертханалық

сабақтарды дайындау

Есеп беру

Зертханалық

сабақтарды

қорғау

10

4Тәжірибиелік

сабақтарға дайындық

Конспект

Сабаққта


жауап беру

10

5Бақылау іс-шараларына

дайындық


Бақылау

жұмысы


АБ1, АБ2

2

6Рефераттқа дайындық

Реферет 


Рефератты

қорғау


20

7

Өздігімен оқуғааранлған

материалдарды

дайындау

Конспект 

Баяндама 

30

Барлығы90

Өздік жұмысының мазмұны

6. Ян-Амос Каменскийдің классиқалық сабағы.

7. Мектептегі ботаника және зоология сабағының дидактиқалық 

анализ курсы.

8. Әлеуметтік   жағдайдағы   адамдардың   бейімделуі   мен   психикалық

процессі; педагогтің үйрету дәрежесі ретінде.

9. Оқытудың модульдық технологиясы.

10.


Тестер-бақылау формасы.

                                   

Сырттай оқу түрі

Тақырып аталуыСағат саны

Дәріс Тәжір

.

Зерт. СӨЖ1  Кіріспе. 

1

1-

19

2Биология пәнін оқыту әдістерінің даму 

кезеңдері мен бағыттары 

1

1

320

3

Биологияны оқытудағы әдістер мен тәсілдер1

1

320

4

Биологиядан оқу жұмыстарын ұйымдастыру формалары

1

12

20

5Биологиялык сабақтан тыс жұмыстар.

1

12

19

6Биологияның жеке тарауларына сабақ беру 

әдістері


1

1

219

Барлығы


6

6

12

117

Студенттердің өзіндік жұмыс мазмұны

СӨЖ түрі


Есеп беру

түрі


Бақылау

формасы мен

түрі

Сағат


көлемі

1

Дәрістік сабақтарғадайындық

Сабақтарда

қатысу

10

2Зертханалық

сабақтарға дайындық

Сурет салу,

конспект.

Зертханалық

сабаққа


жіберілім

10

3Есеп беруді дайындау

және зертханалық

сабақтарды дайындау

Есеп беру

Зертханалық

сабақтарды

қорғау

15

4Тәжірибиелік

сабақтарға дайындық

Конспект

Сабаққта


жауап беру

30

5Бақылау іс-шараларына

дайындық


Бақылау

жұмысы


АБ1, АБ2

2

6Рефераттқа дайындық

Реферет 


Рефератты

қорғау


20

7

Өздігімен оқуғааранлған

материалдарды

дайындау

Конспект 

Баяндама 

30

Барлығы117

Өздік жұмысының мазмұны

1. Ян-Амос Каменскийдің классиқалық сабағы.

2. Мектептегі ботаника және зоология сабағының дидактиқалық 

анализ курсы.

3. Әлеуметтік   жағдайдағы   адамдардың   бейімделуі   мен   психикалық

процессі; педагогтің үйрету дәрежесі ретінде.

4. Оқытудың модульдық технологиясы.

5. Тестер-бақылау формасы.

Мамандықтың оқу

жоспарының көшірмесі   

Ф СО ПГУ 7.18.1/10

050607 Биология мамандығының оқу жоспарынан көшірме

Биологияны оқыту әдістемесі пәні бойынша

Оқу түріБақылау

түрлері


Студенттің оқу

жұмысының

көлемі

Курс және семестр бойынша сағаттардыңбөлінуі

 


е

м

тС

ы

нк

ж

бж

б

әр

і

ау

д

өзд

д

әр

п

рл

а

бө

зд

дә

р

Тә

ж

  зе

р

тС

О

ӨЖ

С

ӨЖ

1.

Күндізгіорта

білім


негізінде

6

13545

90

3 курс5 семестр

6 семестр

22,

5

157,5

45

452

Сыртта


й, орта 

білім 


негізінд

е

9135 18 117

8 семестр

9 семестр

6

66

58,


5

58,5


                                                              

Document Outline

©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал