БАҒдарламасы «Әлеуметтанушылық ойдың даму тарихы»жүктеу 46.66 Kb.

Дата13.09.2017
өлшемі46.66 Kb.
түріБағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасының

титулды парағы 

Нысан 

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі 

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

«Философия және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасы

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

«Әлеуметтанушылық ойдың даму тарихы» пәні бойынша

6М050100 «Әлеуметтану» мамандығы магистранттарына арналған


Павлодар

2


Жұмыс оқу бағдарламасы  

Нысан 


ПМУ ҰС Н 7.18.4/18

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_________   ______________

«____» ____________ 20__ ж. 

Құрастырушылар: с.ғ.к., доцент Бегимтаев А. И. ____________

                                 аға оқытушы Артықбаева Г. Т. ___________

«Философия және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасыЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

«Әлеуметтанушылық ойдың даму тарихы» пәні бойынша  

6М050100 «Әлеуметтану» мамандығы магистранттарына арналған

Жұмыс   оқу   бағдарламасы   мамандықтың   жұмыс   оқу   жоспары   және   20__   ж.

«___» ___________ бекітілген элективті пәндер каталогы негізінде жасалған. 

Хаттама №___

20__ ж. «__»____________ кафедра жиналысында қарастырылған. Хаттама №__

Кафедра меңгерушісі ___________ Г. Г. Ахметова «___» ____________ 20__ ж. 

Гуманитарлы-педагогикалық   факультеттің   оқу-әдістемелік   кеңесімен

ұсынылған 

«___»____________ 20__ ж. Хаттама № ___.

Факультеттің   ОӘК   торайымы  ________  С.   К.   Ксембаева   «___»____________

20__ ж.

ОӘБ басшысы ______________ А. Б. Темиргалиева «___»____________ 20__ ж.Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған 

«___»____________ 20__ ж. Хаттама № ___

3


1 Оқу пәнінің паспорты 

Пәннің атауы: «Әлеуметтанушылық ойдың даму тарихы»

Пән таңдау бойынша компонент құрамында

Кредиттер саны және оқытылу мерзімі 

Барлығы – 3 кредит

Курс: 1

Семестр: 1 Жалпы еңбек көлемі – 135 сағат

Аудиториялық сабақтар барлығы – 45 сағат (Дәрістер – 30 сағат, Тәжірибе

/семинар сабақтары – 15 сағат) 

Аудиториядан тыс сабақтар: СӨЖ – 90 сағат, соның ішінде ММӨЖ – 22,5

сағат

Бақылау формасы

Емтихан  – 1 семестр2 Сабақтың пәні, мақсаттары мен міндеттері

Сабақтың  пәні  Әлеуметтанушылық   ойдың даму  тарихы  кезеңінің  бірі

ретінде, әлеуметтанудың әртүрлілігін зерттеу және біртұтас түсінуПәнді   оқыту   мақсаты  –   магистранттарға   батыс   әлеуметтануының

қалыптасуы  мен дамуының кезеңдері  туралы мағлұмат беру, әлеуметтанулық

теориялар мен бағыттарды салыстырмалы талдау дағдыларына үйрету, оларды

ғылыми ойлауға үйрету. Пәнді оқыту міндеттері 

Магистранттарды әлеуметтанудың қалыптасуының негізгі кезеңдерімен,

бағыттарымен, қалыптасу алғышарттарымен таныстыру; -  Әлемдік   әлеуметтанулық   ғылымның   ғалымдары   еңбектерімен

таныстыру; - Магистранттарға қазіргі әлеуметтану теориялары мен бағыттары туралы

мәліметтер беру; Зерттелетін материалды қазіргі заманмен байланыстыруға үйрету; 

Магистранттардың өзіндік жұмыс дағдысын дамыту. 

3 Пререквизиттер және постреквизиттер: 

Пререквизиттер:

- «Философия және ғылым тарихы»; 

Постреквизиттер: 

- «Әлеуметтанулық зерттеулердегі үлгілеу және болжау»

- «Қазіргі заманғы әлеуметтанулық теориялар»

4


4 Білімдерге, дағдыларға және құзырларға қойылатын талаптар

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде магистранттар:

Білуі   керек:  әлеуметтанудың   ғылым   ретіндегі   қалыптасу   кезеңдерін,

әлеуметтанулық   ғылымның   классиктерінің   еңбектерін,   әлеуметтанудағы

мектептер мен бағыттардың негіздерін, әлеуметтанудағы ұлттық мектептердің

қалыптасу ерекшеліктерін. Істей алуы керек:

-   әртүрлі   бағыттағы   концепциялардағы   ортақ   және   ерекше   белгілерді

анықтай алуы керек 

Тәжірибелік дағдыларға ие болуы керек: 

- әлеуметтанулық ғылымның дамуының негізгі тенденцияларын тарихи

және салыстырмалы әдістер көмегімен талдау

Қалыптасатын құзырлар:

Білу және түсіну: 

-  әлеуметтанушылық   ойдың   жетістіктері   туралы   түсінікті   және   білімді

қалыптастыру;-  өткен   және   қазіргі   уақыттың   байланысын   түсіну   және   болашақты

болжау;


Көзқарастары қалыптасуы керек: 

әлеуметтанудың даму кезеңдері, бағыттары туралы; 

- әлеуметтанулық парадигмалар туралы; 

әлеуметтану бағыттарының айырмашылықтарын.

Білімдері мен ұғымдарын қолдана білу: 

-алынған білімдерді кәсіби іс-әрекетте қолдану;

-оларды өзгеріп жатқан әлеуметтік шындыққа бейімдеу;

қоғамның   әлеуметтік   модернизациясы   критерийлерін   қазіргі   даму

үрдістерін қарастыруда қолдану;модернизацияланған   қоғамда   пайда   болатын   ғаламдық   мәселелерді

қарастыру.Коммуникация:  «Әлеуметтанушылық   ойдың   даму   тарихы»   пәні

бойынша   алынған   білімдер   магистранттардың   кәсіби   мамандығының

толықтырылуына,   олардың   шешендік   өнер,   аудиториямен   жұмыс,   қарым-

қатынасқа   түсу   дағдыларын   қалыптастыруға   ықпал   етеді,   әлеуметтану

ғылымының және мамандығының толық бейнесін қалыптастыруға көмектеседі.

Оқыту дағдылары:  пән бойынша алынған білімдер магистранттардың

ұқыптылығының,   академиялық   білім   дағдыларының,   кәсіби   біліктілігінің

қалыптасуына, ғылыммен айналысуына және ғылыми көзқарас дағдыларының

қалыптасуына ықпал етеді. 

5


5 Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары 

Академиялық сағаттардың сабақ түрлері бойынша жіктелуі

№ 

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша

аудиториялық сағаттар саны 

МӨЖ

дәрістер

тәжірибе

(семинар)

сабақтары

лаб.,

студиял

ық,

жеке

Барлығы

Соның

ішінде

ММӨЖ

1

Әлеуметтанудың 

ғылым


ретіндегі   қалыптасуының

әлеуметтік   және   теориялық-

методологиялық

алғышарттары 

2

1

-6

2

2Огюст

 

Конт 

әлеуметтанудың 

негізін


қалаушы ретінде 

2

16

2

3К.   Маркстың   әлеуметтік-

экономикалық   және   саяси

көзқарастары 

2

1-

6

14

Г.

 Спенсер

 

жәнеәлеуметтанудағы

натуралистік бағыт 

2

1

-6

1

5Әлеуметтанудағы психологиялық

бағыт:  Л. Уорд, Ф. Гиддингс,  Г.

Лебон, Ч. Кули.

2

1-

6

26

Г.Зиммель   мен   Ф.Теннистің

әлеуметтануға қосқан үлесі 

2

1-

6

17

Э. Дюркгеймнің әлеуметтанулық

қағидалары 

2

1-

6

18

М.

 Вебердің

әлеуметтанулық

концепциясы 

2

1-

6

19

Әлеуметтанудағы   құрылымдық

функционализм   теориясы:   Т.

Парсонс және Р. Мертон

2

1

-6

2

10Әлеуметтанулық білімнің 

индустриализациясы мен 

технологизациясы 

2

1-

6

211

П.   Сорокиннің   интегралды

әлеуметтануы

2

1-

6

112

Орыс   әлеуметтануының   даму

тарихы 

2

1-

6

213

Әлеуметтанудағы

 

қазіргі


бағыттар:

 

феноменология,этнометодология, драматургия

2

1-

6

214

Қақтығыстық парадигма 

2

1

-6

1

15Отандық

 

әлеуметтанудыңқалыптасуы 

2

1-

6

1,5Барлығы (3 кредит)

30

15

-

90

22,5

6


6 Әдебиеттер тізімі

Негізгі: 

1 Абдикерова Г. О. Әлеуметтану. – Алматы : Қазак университеті, 2011. –

192 б.

2  Биекенов К.  У., Садырова М.  С.  Әлеуметтану.  Ұғымдар мен балалар. –Алматы : «Эверо», 2011. – 400 б.

3 Садырова М. С. Әлеуметтану теорияларының қазіргі даму бағыттары

мен құрылымы. Электрондық оқулық. Алматы, 2012

Қосымша:

4 Әлемдiк  әлеуметтану  антологиясы: [10  томдық]. Алматы : Қазақстан.

(Мәдени  мұра). 2007

5 Әлеуметтану : Оксфорд сөздiгi. Алматы: Қазақстан, 2002 

6 Биекенов К., Садырова М. Әлеуметтанудың түсiндiрме сөздiгi. Алматы :

Сөздiк-Словарь, 2007

7 Джордж Ритцер. Современные социологические теории. – СПб. : Питер,

2012. – 688 б.  

8 Полякова Н. ХХ век в социологических теориях общества. – М. : Логос,

2014. – 384 б. Бағдарламалық қамтамасыз ету және Интернет ресурстары:

15   Әлеуметтік   саладағы   гуманитарлық   технологиялар.

http://portal.gersen.ru/

component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,9583/Itemid,50/

16 Электрондық гуманитарлық кітапхана 

http://www.gumfak.ru/ 

7

Document Outline

©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал