БАҒдарламасы ( syllabus)жүктеу 234.05 Kb.

Дата22.04.2017
өлшемі234.05 Kb.
түріБағдарламасы

 

 

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі  

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

 

 Бекітемін 

Ғылыми кеңес тӛрағасы, 

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2013 ж. 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 CGIG 1203 «Сызу геометриясы және инженерлік                                                

графика» пәні бойынша 

 

 

 5B070600 «Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын  

                 барлау» мамандығының студенттері үшін 

 

 

 Тау кен институты 

 

Механика кафедрасы  

 

  

 

 2013 

 

  

 

Алғы сӛз 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірленеді:  

Механика кафедрасының аға оқытушысы 

 

         А.О. Касылкасова Механика кафедрасының оқытушысы                                 С. Д. Поверникова     

 

 Механика кафедрасының мәжілісінде қаралған  

 

№ Хаттама _______ «____» ______________2013 ж.  

Каф. Меңгерушісі ___________ Ж.Б.Бакиров «____»___________2013 ж. 

 

 

 Сәулет-құрылыс институтінің әдістемелік бюросында бекітілген  

 

№ _______ хаттама  «____» ______________2013 ж.  

Тӛрағасы 

___________

 Г.Д.Таженова  

«____»

___________2013 ж. 

 

  

Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау кафедрасымен 

келісілген  

 

Каф.меңгерушісі ___________ Б.Д. Билялов   «____» ________2013 ж.  

 

  

Геофизикалық әдістермен пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу және барлау 

кафедрасымен келісілген  

 

Каф.меңгерушісі ___________ М.В. Пономарева  «____» ________2013ж. 

 

  

 

  

 

  

 

  

Оқу-жұмыс бағдарламасы  

 

Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат  

Касылкасова Айман Ошакбаевна, механика кафедрасының аға оқытушысы, 

Поверникова Светлана Дмитриевна, механика кафедрасының оқытушысы. 

 

  

Механика кафедрасы ҚарМТУ-дың бірінші оқу ғимаратында (Қарағанды, 

Б.Бульвары 56), 101-дәрісханада орналасқан. СГ мен ИГ циклы бірінші оқу 

ғимаратында, 431 -дәрісханада орналасқан, байланыс телефоны 56-59-32 

қосымша 2034. 

 

 Пәннің еңбек сыйымдылығы 

 

С

емес

тр

 К

ре

дитт

ер 


са

ны 


 

ECTS


 

Сабақтың түрі  

СДЖ 

сағатта


рының 

саны  


Жалпы 

сағаттар


ының 

саны  


Бақылау 

түрі  


байланыс сағаттарының саны  

СОДЖ 


сағаттар

ының 


саны  

барлық 


сағатта

р  


дәрістер 

практикал

ық 

сабақтар зертханалық 

сабақтар  

ІІ 

15 

30 


45 


90 

45 


135 

емтихан   

Пәннің сипаттамасы  

Инженерлер-геологтар  негізінен  жерасты  қоймалармен  жұмыс  істейді. 

Олардың  геометриялық  сипаттамасы  сызба  геометрия  әдістері  негізінде 

толықтай  берілуі  мүмкін.  Сондықтан  сызба  геометриясы  кез  келген 

инженердің,  соның  ішінде  геологтың  негізгі  техникалық  білімі  болып 

табылады.  Бұл  негізді  сандық  белгісі  бар  проекция  бӛлімінде  сызба 

геометриясының курсы сенімді және сапалы береді. 

   


«Сызба  геометриясы  және  компьютерлік  графика»  пәні  оқу  процесінде 

техникалық  мамандықтар  бойынша  кадрларды  инженгерлік  даярлау  негізін 

құрайтын  пәндердің  жиынтығы  болып  табылады.  Оқу  орны  аясында   

студенттерге  конструкторлық  құжаттарды  орындау  мен  ресімдеу  ережесін 

туралы бастапқы білім беру сатысы болып табылады. 

 

        Пәннің мақсаты 

      

 Сызба геометриясының және компьютерлік графиканы оқыту мақсаты – болашақ инженерге проекциялау теорииясы бойынша, кескіндерде инженерлік 

міндеттерді  шешу  әдісі  бойынша  білім  беру,  сондай-ақ  жалпы  техникалық 

және графикалық мәдениетті, кеңістіктік ойлауды дамыту.  

     


Сонымен  қатар  осы  пәннің  мақсаты  теориялық  білімді,  практикалық 

дағдыларды  және  ептіліктерді  меңгеру,  әр  түрлі  тағайындаудағы 

бұйымдардың сызбасын әзірлей және оқи білу болып табылады. 

    


 

     

Пәннің міндеттері    

      


Пәннің  міндеттері:  болашақ  ӛндірістік  қызметтің  ажыратылмас 

атрибуты  ретінде  тау-кен-графикалық  конструкторлық  құжатты  қабылдауы, 

құрастыруы және пайдаланылуы тиіс. 

Студент осы пәнді зерделеу нәтижесінде: 

-

 

сызба,  геометриялық  құрылымдаудың  негізгі  аппараты  арқылы  ойды беру тәсілдері туралы, кескінді құрудың теориялық негіздері туралы; 

-

 кеңістік  элементтерінен  бастап  тау-кен  геологиялық  объектілерге  дейін 

сандық  белгілері  бар  проекцияларда  кескінді  құру  тәсілдері  туралы  түсінігі болуы тиіс.   

-

 тиісті  МЕСТ-ды  пайдалана  отырып  конструкторлық  құжаттар  ретінде  

сызбаларды орындаудың жалпы ережесі, күрделі емес құрастырмалы бірліктер 

сызбасын оқи білуі; 

-

 екі  жазықтықты  және  үш  жазықтықты  кешенді  Монж  сызбасының 

аппарат 


жазықтығына 

кеңістікті 

бейнелеудің 

негізгі 


проекциялық 

модельдерін,  жазықтық  және  кеңістіктік  пішіндердің  түзілу  заңдарын, 

олардың кескіндерін құру тәсілдерін; 

-

 қайтарымсыз,  проекциялық  сызбаларды  салудың  теориялық  негіздері: 

аксонометрия, Монж эпюрасы, сандық білгерлі бар проекцияны (жоспарды); 

-

 

сандық  белгілері  бар  проекцияда  позициялық  және  метрикалық міндеттердің шешу тәсілдерін; 

-

 метрикалық міндеттерді шешу үшін сызбаны түрлендіру тәсілдерін; 

-

 топографикалық  беттің  негізін,  оның  кесінділерін,  қиылысуларын, 

аксонометриясын; 

-

 

сызбаны ресімдеу стандартын; -

 

тау-кен-геологиялық профильдегі сызбаны оқу ережесін білуі тиіс.  -

 

тау-кен-геологиялық объектілерге қатысты сызбаларда позициялық және метрикалық міндеттерді шешу. 

-

 геометриялық  объектілерге      және  ӛзара  орналасуға  арналған 

графикалық есептерді шешу, кескінді натура және сызба бойынша орындау; 

-

 

геомериялық объектілерді 

сандық 


белгілері 

бар 


проекцияға, 

аксонометрияға, Монж эпюрасына салу; 

-

 

 сандық  белгілері  бар  проекцияда  позициялық  және  метрикалық міндеттерді шешу; 

-

 сызбада  топографикалық  үстіңгі  бетімен  жұмыс  істеу,  тау-кен 

геологиялық міндеттерді шешу ептілігі болуы тиіс. 

-

 

техникалық  құжат  ретінде  мамандығы  бойынша  сызбаларды  мұқият және сауатты ресімдеуде

-

 сызба  құрал-саймандарымен  жұмыста,  заттардың  кескіндерін  оқуда, 

құрама  бірліктерде  және  тетік  сызбалары  мен  нобайларды  орындауда, 

ӛлшемдерді ӛлшеу және сызбаға ӛлшемдерді салуда, ақпараттық-анықтамалық 

материалдар мен кӛздерді пайдалануда, кеңістік бейнелерді ойлауда, болашақ 

ӛндірістік  қызметтің  ажыратылмас  атрибуты  ретінде  тау-кен-графикалық 

конструкторлық  құжатты  қабылдауда,  техникалық  және  конструкторлық 

құжаттарды  пайдалануда  құзіреттілікті  болуда,  графикалық  жұмыстарды 


 

ресімдеу 

кезінде 

барлық 


деңгейдегі 

стандарттарды 

пайдалануда 

практикалық дағдылары болуы тиіс.   

   


 

Алдыңғы деректемелер  

 

Осы пәнді зерделеу үшін келесі пәндерді (тараулардың (тақырыптардың) 

кӛрсетілуімен) меңгеру қажет:  

 

Пән Тараулардың аты  

1. Мектептегі  геометрия бағыты 

Планиметрия 

Стереометрия 

Тригонометрия 

2. Мектептегі сызу бағыты 

Геометриялық сызу  

Проекциялық сызу 

Сызуды хаттаудың жалпы ережелері 

3. Мектептегі алгебраның бағыты 

Пропорциялар 

 

Тұрақты деректемелер   

«Сызба геометрия және инженерлік графика» пәнін зерделеуде алған 

білімдері келесі пәндерді меңгеруде пайдаланылады:  

1.

 Геодезия және топография негіздері. 

2.

 Жалпы және тарихи геология.  

3.

 Құрылымдық геология.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

Пәннің тақырыптық жоспары  

Тараудың (тақырыптың) аты  

Сабақтың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, сағаттар. 

дәріст

ер 


практик

алық 


зертхан

алық 


СОД

Ж 

СДЖ 1.

 

Cызба геометрия пәні. Проекциялау әдістері. Центрлік, 

паралель және  тікбұрыштап 

проекциялау,олардың қасиеттері. 

Сызбаның қайтымдылығы. Монж 

эпюрі. Нүктенің, түзудің    АutoCAD  

жүйесінде проекциялау. 

2. Қисық сызықтың және жазықтықтың сызбалары.  

3.  Беттердің  жасалуы,  анықтаушысы, 

сызбада 


берілуі

.

 Қаңқаның 

құрылысы және бет жағының очергi. 

Айналу 

беттері. 1, 

2, 


бағдарлаушылармен 

анықталатын 

түзусызық  беттер.

 

Бұрама  беттер. Кӛпжақтар.  Қисық  сызықтар.  Жазық 

және кеңістіктік қисықтар.    

4. Аксонометриялық проекциялар. 

5. Сандық белгілері бар проекциялар. Нүкте, түзу, жазықтық. 

6. Топографиялық беттер.  

7.  Сызбаны  түрлендіру.  Жоспардағы 

позициялық 

және 

метрикалық есептер.   

8. Аксонометриялық проецияларын 

тау-кен сызбаларында қолдануы.  

9. Инженерлік графика. Сызбаны орындаудың және дұрыс 

безендірудің жалпы ережелері. 

Конструкторлық құжаттаманың 

біріңғай жүйесі жӛнінде негізгі 

мәлеметтер.Стандарттар: МЕСТ 

2.301-68*, МЕСТ 2.302-68*, МЕСТ 

2.303-68*, МЕСТ 2.304-81, МЕСТ  

2.305-68*, МЕСТ 2.306-68*, МЕСТ 

2.307-68*. 

 

10. Тау-кен графикалық құжаттама. 

БАРЛЫҒЫ: 15 

15 


30 


30 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі  

 

1-тақырып.  Cызба  геометрия  пәні.  Проекциялау  әдістері.  Центрлік, 

паралель  және    тікбұрыштап  проекциялау,  олардың  қасиеттері.  Сызбаның 

қайтымдылығы.  Монж  эпюрі.  Нүктенің,  түзудің        АutoCAD    жүйесінде 

проекциялау.   

 

2-тақырып. Қисық сызықтың және жазықтықтың сызбалары.   

 

3-тақырып. Беттердің жасалуы, анықтаушысы, сызбада берілуі

.

 Қаңқаның құрылысы және бет жағының очергi. Айналу беттері. 1, 2, 3 

бағдарлаушылармен анықталатын түзусызық беттер.

 

Бұрама беттер. Кӛпжақтар. Қисық сызықтар. Жазық және кеңістіктік қисықтар.  

 

4-тақырып. Аксонометриялық проекциялар.  

 

5-тақырып. Сандық белгілері бар проекциялар. Нүкте, түзу, жазықтық.  

 

6-тақырыптар. Топографиялық беттер.  

 

7  -тақырыптар.  Сызбаны  түрлендіру.  Жоспардағы  позициялық  және 

метрикалық есептер.   

8-тақырып.  Аксонометриялық  проецияларын  тау-кен  сызбаларында 

қолдануы.    

9-тақырып. Инженерлік графика. Сызбаны орындаудың және дұрыс 

безендірудің жалпы ережелері. Конструкторлық құжаттаманың біріңғай 

жүйесі жӛнінде негізгі мәлеметтер.Стандарттар: МЕСТ 2.301-68*, МЕСТ 

2.302-68*, МЕСТ 2.303-68*, МЕСТ 2.304-81, МЕСТ  2.305-68*, МЕСТ 2.306-

68*, МЕСТ 2.307-68*.   

 

10-тақырып. Тау-кен графикалық құжаттама.  

 

 

 

 

 


 

Зертханалық жұмыстар орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар 

Оқу жоспарымен қарастырылмайды. 

 

Курстық жобалардың (жұмыстардың) тақырыбы 

Оқу жоспарымен қарастырылмайды.  

Оқытушымен студенттің ӛздік жұмысының тақырыптық жоспары 

СОДЖ тақырыбының 

аты 

Сабақтың мақсаты 

Сабақты ӛткізу 

түрі 

Сабақтың мазмұны 

Ұсыны


латын 

әдебие


ттер 

1-тақырып. Cызба 

геометрия пәні. 

Проекциялау әдістері. 

Центрлік, паралель және  

тікбұрыштап 

проекциялау,олардың 

қасиеттері. Сызбаның 

қайтымдылығы. Монж 

эпюрі. Нүктенің, түзудің    

АutoCAD  жүйесінде 

проекциялау. 

Тақырып 


бойынша 

білімдерін 

тереңдету және 

практикалық 

дағдыларды 

бекіту.  

Тақырып 

бойынша 


есептерді 

шығару.                                                                                                  

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 

есептер шығару

 

[4] 32-33 бет

 

2-тақырып. Қисық 

сызықтың және 

жазықтықтың 

сызбалары. 

Берілген «Қисық 

сызықтың және 

жазықтықтың 

сызбалары.» 

тақырып 


бойынша білім 

тереңдету. 

Есептер 

шығару. 


№ 8, 9, 10 

 

 № 151, 152, 158, 

159, 160, 163, 167, 

170

 

[4] 35-36 бет 

 

 118-130 

беттер 


 

3-тақырып. Беттердің 

жасалуы, анықтаушысы, 

сызбада берілуі

.

 Қаңқаның құрылысы 

және бет жағының 

очергi. Айналу беттері. 

1, 2, 3 


бағдарлаушылармен 

анықталатын түзусызық 

беттер.

 

Бұрама беттер. Кӛпжақтар. Қисық 

сызықтар. 

Берілген тақырып 

бойынша білімін 

тереңдету. 

ПС1 модуль 

Графикалық 

есептер 


шығару. 

 

№ 11, 12, 13, 14, 15,  16, 17, 18, 1 9, 

20 


 

№ 1-шi 


модульдың 

график түрiнде 

шешiмiнiң 

мысалдарын 

талдау. 

[4] 39-42 

бет

 

4-тақырып. Аксонометриялық 

проекциялар.. 

Аксонометрияны 

құру негiзгi 

ережелерін 

зерттеу  . 

ПС2 модуль 

«Топографиял

ық беттің 

аксономериясы

». 

№ 2-шi 


модульдың 

график түрiнде 

шешiмiнiң 

мысалдарын 

талдау. 

[1-16] 


 

5-тақырып. 

 «Сандық 

Жаттығулар 

№ 79, 80, 81, 82, 

85, 86, 87, 88, 89, 

[4] 72-78 

бет

 


 

Сандық белгілері бар 

проекциялар. Нүкте, 

түзу, жазықтық. 

белгілері бар 

проекциялар.» 

тақырып 

бойынша білімін 

тереңдету. 

орындау. 

90, 91, 92, 93

 

6-тақырып. 

Топографиялық беттер. 

Білімді межелік 

бақылау. 

«Топографиялық 

беттер.» тақырып 

бойынша білімін 

тереңдету. 

Межелік 


бақылау. Тест 

түрінде сұрау. 

Жаттығулар 

орындау. 

№ 107, 108, 109, 

110, 113, 114, 115, 

116, 117, 118, 119, 

120, 121, 122

 

[4] 83-96 бет

 

7-тақырып. Сызбаны 

түрлендіру. Жоспардағы 

позициялық және 

метрикалық есептер.

  

 Тақырып 

бойынша 


білімдерін 

тереңдету және 

практикалық 

дағдыларды 

бекіту. 

Жаттығулар 

орындау. 

№ 21, 22, 23, 24, 

25, 36, 37, 38, 39, 

40, 47, 51, 52, 53, 

54

 

[4] 50-62 бет

 

8-тақырып. 

Аксонометриялық 

проецияларын тау-кен 

сызбаларында қолдануы. 

«Аксонометриялы

қ проецияларын 

тау-кен 


сызбаларында 

қолдануы.» 

тақырып 

бойынша 


білімдерін 

тереңдету. 

ПС3 модуль. 

«Топографиял

ық бетімен 

автомобиль 

жолының 

қазынды және 

үйінді 

еңістерінің қиылысу 

сызықтарын 

құрастыру» 

Жер 


жұмыстарының 

шектерiн 

анықтау 

есептерді 

шығару 

[1-16] 


 

9-тақырып. 

Инженерлік графика. 

Сызбаны орындаудың 

және дұрыс безендірудің 

жалпы ережелері. 

Конструкторлық 

құжаттаманың біріңғай 

жүйесі жӛнінде негізгі 

мәлеметтер.Стандарттар: 

МЕСТ 2.301-68*, МЕСТ 

2.302-68*, МЕСТ 2.303-

68*, МЕСТ 2.304-81, 

МЕСТ  2.305-68*, МЕСТ 

2.306-68*, МЕСТ 2.307-

68*. 

Сызбаларды орын-дауға 

байланысты 

негізгі ережелерді 

зерттеу. 

Жаттығулар орындау. 

Берілген сұлба 

бойынша 

үшінші 


кӛрінісін салу 

және күрделі 

қадамды 

тіліктің 

орындалуы. 

[1-16] 


 

10-тақырып. Тау-кен 

графикалық құжаттама. 

Межелік бақылау. 

Тест түрінде 

сұрау. 

Тестерде қойылған 

сұрақтарға 

жауаптар беру. 

[1-16] 


 

 

 

 

СӚЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыптары 

1-тақырып.  Cызба  геометрия  пәні.  Проекциялау  әдістері.  Центрлік, 

паралель  және    тікбұрыштап  проекциялау,  олардың  қасиеттері.  Сызбаның 

қайтымдылығы.  Монж  эпюрі.  Нүктенің,  түзудің        АutoCAD    жүйесінде 

проекциялау.   

1

 

Нүктенің проекциясына арналған № 1, 3, 4, 10, 11 есептерді шығару.  2

 

Түзу тіліктің нақты шамасын анықтауға № 10 тапсырмалар орындау.  [11] 5-8 бет;  [12] 7 бет. 

 

2-тақырып. Қисық сызықтың және жазықтықтың сызбалары.   

1 Нүкте мен түзу ӛзара  орналасуына  арналған  № 22, 25 есептер шығару. 

[11] 11 бет. 

 

3-тақырып.  Беттердің  жасалуы,  анықтаушысы,  сызбада  берілуі

.

 Қаңқаның  құрылысы  және  бет  жағының  очергi.  Айналу  беттері.  1,  2,  3 

бағдарлаушылармен  анықталатын  түзусызық  беттер.

 

Бұрама  беттер. Кӛпжақтар. Қисық сызықтар. Жазық және кеңістіктік қисықтар.  

1. Нүкте, түзу, жазықтықтың ӛзара орналасуына арналған № 3, 23, 24, 25, 

27 есептерді шығару. 

[12] 5, 11-12 беттер. 

 

4-тақырып.  Аксонометриялық проекциялар.  

№ 42, 43, 45, 46, 47  жазықтықтармен ойылған кӛпқырлы түрпаттардың 

проекцияларын  және қималарын салуына арналған есеп шығару.  [12] 18-20 беттер. 

 

5-тақырып. Сандық белгілері бар проекциялар. Нүкте, түзу, жазықтық.  

1  Призманің  жазықтықтармен

 

қиылысу  сызықтарын  тұрғызу    №  123,  136 есептерін шығару. 

[4] 96-103 беттер. 

 

6-тақырыптар. Топографиялық беттер.  

1 . № 384, 385, 386, 387, 388  жер қазу жұмыстарының кӛлемiнiң шекараларын 

анықтау есептерін шығару.

 

[10]  160-161беттер. 

 

7  -тақырыптар.  Сызбаны  түрлендіру.  Жоспардағы  позициялық  және 

метрикалық есептер.   

1.  Сызбаны түрлендіру тәсілімен  № 34, 35, 36, 37 есептерді шығару.   [12] 15 бет. 

 

  

8-тақырып.  Аксонометриялық  проецияларын  тау-кен  сызбаларында 

қолдануы.   

1. Денелердің аксонометриясын салу  № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 есептерді 

шығару. 


[12] 34-36 бет. 

 

9-тақырып. Инженерлік графика. Сызбаны орындаудың және дұрыс 

безендірудің жалпы ережелері. Конструкторлық құжаттаманың біріңғай 

жүйесі жӛнінде негізгі мәлеметтер.Стандарттар: МЕСТ 2.301-68*, МЕСТ 

2.302-68*, МЕСТ 2.303-68*, МЕСТ 2.304-81, МЕСТ  2.305-68*, МЕСТ 2.306-

68*, МЕСТ 2.307-68*.   

Сызбаларды орындау құралдары. 

2. Форматтар, негізгі жазу, сызықтар, әріптер. 

3. Масштабтар. 

4. Сызықтар. 

5. Сызба әріптері. 

[3] 99-135 беттер.   

 

10-тақырып. Тау-кен графикалық құжаттама.  

1 Тау кен сызбаларын орындаудің ерекшелерімен танысу.  

2. Құрылыс сызбаларын орындаудің ерекшелерімен танысу.  [1] стр.194-235. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттердің білімін бағалау критерийлері 

 

Студенттердің білімін бағалау критерийлері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылау  бойынша  үлгерімнің 

барынша  үлкен  кӛрсеткіштерінің  (60  %  дейін)  және  қорытынды 

аттестацияның  (емтиханның)  (40  %  дейін)  қосындысы  ретінде  анықталады 

және кестеге сәйкес   100% дейінгі мәнді құрайды. 

Әріптік баға 

бойынша 

бағалау 


Сандық бағалау 

эквиваленттері 

Меңгерілген 

білімдердің 

проценттік мәні 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 

А- 4,0 

3,67 


95-100 

90-94 


Ӛте жақсы 

В+ 


В 

В- 


3,33 

3,0 


2,67 

85-89 


80-84 

75-79 


Жақсы 

С+ 


С 

С- 


D+ 

D- 


2,33 

2,0 


1,67 

1,33 


1,0 

70-74 


65-69 

60-64 


55-59 

50-54 


Қанағаттанарлық 0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

«А» (ӛте жақсы) деген баға, студент семестр барысында пәннің барлық 

бағдарламалық сұрақтары бойынша ӛте жақсы білім кӛрсеткен, сонымен 

қатар, ӛздік жұмыс тақырыптары бойынша жиі аралық білімін тапсырған

оқылатын пән бойынша негізгі бағдарлама бойынша теориялық және 

қолданбалы сұрақтарды оқуда дербестік кӛрсете білген  жағдайда қойылады. 

«А-» (ӛте жақсы) деген баға негізгі заңдар мен процестерді, ұғымдарды, 

пәннің теориялық сұрақтарын жалпылауға қабілетін ӛте жақсы меңгеруін, 

аудиториялық және дербес жұмыс бойынша аралық тапсырмалардың жиі 

тапсырылуын болжайды. 

«В+» (жақсы) деген баға, студент пәннің сұрақтары бойынша жақсы және 

ӛте жақсы білімдер кӛрсеткен, семестрлік тапсырмаларды кӛбінесе «ӛте 

жақсы» және кейбіреулерін «жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады. 

«В» (жақсы) деген баға, студент, пәннің нақты тақырыбының негізгі 

мазмұнын ашатын сұрақтары бойынша жақсы және ӛте жақсы білімдер 

кӛрсеткен, семестрлік тапсырмаларды уақытында «ӛте жақсы» және «жақсы» 

бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.  

«В-» (жақсы) деген баға студентке, егер ол аудиториялық қалай болса, дәл 

солай СӚЖ тақырыптары бойынша пәннің теориялық және қолданбалы 

сұрақтарына жақсы бағытталады, бірақ семестрде аралық тапсырмаларды жиі 

тапсыратын және пән бойынша семестрлік тапсырмаларды қайта тапсыру 

мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.  

«С+» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық 

сабақтардың және СӚЖ барлық түрлері бойынша зейінділік сипаттағы 


 

сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік 

тапсырмаларды «жақсы» және «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда 

қойылады.  

«С» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол  аудиториялық 

сабақтардың және СӚЖ барлық түрлері бойынша зейінділік сипаттағы 

сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік 

тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.  

«С-» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық 

сабақтардың және СӚЖ барлық түрлері бойынша жалпы 

мағлұматтандырылған және нақты тақырыптың шеңберінде ғана жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D+» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық 

сабақтардың және СӚЖ барлық түрлері бойынша семестрлік тапсырмаларды 

уақытында тапсырмаған және нақты тақырыптың шеңберінде ғана жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D–» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол семестрлік 

тапсырмаларды уақытында тапсырмаған және аудиториялық сабақтар мен 

СӚЖ бойынша білімі тӛмен, сондай-ақ, сабақтар босатқан жағдайда 

қойылады.  

«F» (қанағаттанарлықсыз) деген баға студент, СӚЖ және сабақтардың 

түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің тӛмен деңгейіне де ие 

емес, сабақтарға жиі қатыспайтын және уақытында семестрлік тапсырмаларды 

тапсырмайтын жағдайда қойылады. 

14 


 

 

Аралық бақылау оқытудың 7-ші және 14-ші апталарында жүргізіледі және бақылаудың  келесі түрлерінен алғанда қалыптасады: 

 

 

Б

ақылау

 

түрі 

 

%-дық

 қ

ұрам

ы 

 Оқудың академиялық мерзімі, апта  

Б

арлығы

, %


 10 


11 

12 


13  14 

15 


Қатысуы  

0,2 
3,0 

Дәрістердің 

қысқаша 

жазбасы  

1,0 

 

  

  

 

  

  

 4,0 


Межелік 

бақылау 


6,5 

 

  

 

  

  

 

  

  

13,0 


СГ бойынша 

есептерді 

шығару 

1,0 


     10,0 

Модульдер  

10 

 

  

  

 

  

  

 

 30,0 


Барлығы 

(аттестация 

бойынша) 

 

  

 

  

 

30  

 

  

 

 30 

 

60 Емтихан  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

40.0 Барлығы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

100 Саясат және рәсімдер 

«Сызба геометриясы және инженерлік графика» пәнін зерделеуде келесі 

ережелерді қадағалауды сұраймын:  

1. Сабаққа кешікпеу.  

2. Сабақты себепсіз босатпау, ауырған жағдайда анықтама әкелуді, ал басқа 

жағдайларда – түсініктеме хат әкелуі керек.  

3. Оқу-жұмыс бағдарламасы бойынша қарастырылған тапсырмаларды 

уақытында орындау. 

4. Университеттің құрал-жабдықтарын таза ұстау. 

5. Оқу процесінде белсенділік таныту.   

6. Сабақтан қалу себептеріне қарамай барлық жіберген сабақтарды тапсыру. 

7. Курстастары мен оқытушыларға ашық, қайырымды және ілтипатты болу.  

Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілгендігі 

Автордың 

аты-жӛні 

Оқу-әдістемелік 

әдебиеттің аты  

Баспа, 


шыққан 

жылы  


Дана саны  

кітапханада  

кафедрада  

Негізгі әдебиеттер  

Ломоносов 

Г.Г. 


Инженерная 

графика 


Недра, 1984 

30 


Акпанбек Ф. 

 

Сызба 


геометрия 

Алматы, 


1998 

30 
 

15 


 

Гордон В.О., 

Семенцов- 

Огиевский 

М.А.  

Курс 


начертательной 

геометрии 

Наука, 1988 

576 


Наби Ы.  

 

Сызба 


геометрия және 

инженерлік 

графика 

Мектеп, 


2005 

50 


Фролов С.А.               

Начертательная 

геометрия: 

сборник задач 

(НГ) 


Инфра-М, 

2008 


384 

Чекмарев А.А. 

Начертательная 

геометрия (НГ) 

В 

Высшая школа,2001  

30 


Чекмарев 

А.Н. 

Инженерная графика (ИГ) 

Высшая 


школа,2000 

37 


Чекмарев 

А.Н. 

Задачи и задания по ИГ 

Академия, 

2007 

50 


Левицкий 

В.С. 

Машиностроительное черчение 

Высшая 


школа,2002 

150 


Локтев О.В. 

Задачник по НГ 

Высшая 


школа,2004 

140 


Нормативные 

документы 

Стандарты 

ЕСКД 

 

 Федоренков А  AutoCAD-2002 

DECC,2002 

 

 

 

Автордың 

аты-жӛні 

Оқу-әдістемелік 

әдебиеттің аты  

Баспа, 

шыққан 


жылы  

Дана саны  

кітапханада  

кафедрада  

Қосымша әдебиеттер  

Годик 


Е.И.,Хаскин 

А.М. 


Справочное 

руководство по 

черчению 

Высшая 


школа,1974 

142 


Короев Ю.И. 

Сборник задач и 

заданий по НГ 

Архитектура 

-С, 


2004 

194 
 

16 


 

Демидович 

Л.Н.,Рамазано

ва 


Ж.З.,Безуглов

а Л.Н.. 


Учебное 

пособие «НГ в 

примерах и 

задачах» 

КарГТУ, 

2008 


Кузембаев С.Б, 

Сихимбаев.С.

Р.,Рамазанова

Ж.З., 


АбилгазинБ.И

Электронный учебник 

«Начертательна

я геометрия и 

инженерная 

графика» 

КарГТУ, 


2007 Сихимбаев 

М.Р., 


Боярский В.Г. 

Машинная 

графика. 

AutoCAD 


КарГТУ, 

2001 


Сихимбаев М.Р., 

Боярский В.Г. 

Машинная 

графика. 

AutoCAD 

КарГТУ, 


2001  

 

17 


 

Пән бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі  

Бақылау 


түрі  

Тапсырманың 

мақсаты мен мазмұны  

Ұсынылатын 

әдебиеттер  

Орындау 


ұзақтығы  

Бақылау 


түрі  

Тапсыру 


мерзімі  

Графикалық 

модуль  ПС1 

«Копқырлы 

мен  айналу 

беттерінің 

жалпы 

жағдайдағы жазықтықпе

н  қиылысуы 

және 

олардың 


аксонометри

ялық 


проекциялар

ын құру»  

1)

 

Нүкте, түзу, 

жазықтықтың 

бейнелеу 

негізімен 

кеңістік 

түрпаттардың 

жазықтыққа 

бейнелерін зерттеу; 

2)

 

Кеңістік түрпаттармен 

байланыс 

метрикалық 

және 


позициялық 

есептердің 

әдістерімен танысу; 

3)

 «Беттердің 

қиылысуы 

және 

олардың 


аксонометриясы». 

ПС1, 


А3 

форматында 

орындау 

[1] - [13]  

 

5 апта  


сұрау, 

талқылау, 

тестер, 

қорғаныс 

5 апта 

Графикалық модуль  ПС2 

«Топографи

ялық  беттің 

аксономтери

ясы» 

1)

 Сандық 

белгілері 

бар 

проекция мәнімен 

танысу. 


ПС2,  А3  форматында 

орындау 


 

[1] - [11]  

5 апта  

сұрау, 


талқылау, 

тестер, 


қорғаныс 

10 апта 


Графикалық 

модуль  ПС3   

«Топографи

ялық 


бетімен 

автомобиль 

жолының 

қазынды 


және  үйінді 

еңістерінің 

қиылысу 

сызықтарын 

құрастыру». 

2)

 Кӛрнекі 

проекцияларымен 

танысу; 

3)

 Ӛз 

вариант 


бойынша 

топографиялық 

бетімен  автомобиль 

жолының 


қазынды 

және 


үйінді 

еңістерінің  қиылысу 

сызықтарын 

құрастыру. 

ПС3,  А3  форматында 

орындау 


[1] - [11]  

5 апта  


сұрау, 

талқылау, 

тестер, 

қорғаныс 

15 апта 

Емтихан 


Пән бойынша білімді 

бақылау  

Негізгі және 

қосымша 


әдебиеттердің 

бар тізімі  

байланыс сағаты 

қорытынды 

Сессия 

мерзімі   

 

18 


 

Ӛзін-ӛзі бақылауға арналған сұрақтар  

1. X,Y,Z нұсқалары бойынша кӛптеген нүктелерді анықтай білу:   

-нүктелердің қайсысы H (V, W) жазықтықтарын жақын орналасқан; 

 

 -

қандай нүктелер

 

бір тік (кӛлденең) тура орналасқан;    

-қандай нүктелер Х (Y,Z) осінің кординаттарында орналасқан;  

 

- H (V,W) проекциясының жазықтығынан бірдей қашық нүуктелер қандай;    

-  H  (V,W)  проекция  жазықтығында  бірдей  қашық  нүктелер  қалай 

орналасқан;   

 

-  H  және  V(H  иW,  VиW)  проекция  жазықтықтарынан  қандай  бірдей қашық нүктелер;  

 

-  қандай  нүктелер  арқылы  кӛлденең  h  (фронталь  f,  профиальW)  ӛткізілуі мүмкін: 

- жазықтығы H (V,W) жазықтығына параллель үшбұрыш ӛтуі мүмкін.  

2. Центрлік және параллель проециялау модельдерінің мәні мен қасиеті неде?   

3. Үш жазықты жүйенің координатты осьтерінің толық белгіленуі.   

4.  Х,  Y,  Z    координаттарымен  (сонымен  бірге  нольдік)  кез-келген 

берілгендермен нүктенің кешенді сызбасын сала білу.  

5.  Дербес  күйдің  түзулері.  Ескінді  горизонталь  (фронталь,  профиль) 

проециялайтын түзу сала білу.  

6. Дербес күйдің горизонталь түзулері.   

7. Түзулердің ӛзара орналасуы. Параллель, қиысатын және айқас түзулердің, 

кескінін сала білу.   

8. Түзу кесіндісін нақты шамаға проекциялау .  

9.  L  түзудің  еңіс  бұрышын  нақты  шаманың  проекция  жазықтығына 

проекциялау.   

10. 6 тәсілден кӛп болмайтын жазықтықты бере білу.   

11. Дербес күй жазықтығынан әр сызба қалай кӛрінетінін анықтау.   

12.  Кез-келген  түрмен  берілген  түзу  жазықтыққа  жататынының  кез-келген 

есебін шығару.   

13.  Кез-келген  тәсілмен  берілген  кез-келген  жазықтықта  горизанталь  сала 

білу.   


14.  Кез-келген  жазықтың  дербес  күйдегі  және  жалпы  күйдегі  жазықтықтың 

жазық фигуралардың фигуралары қалай кӛрінеді.   

15.  Проекцияның  кӛлденең  жазықтығына  қандай  жазықтықтар  кӛлденең 

болатынын анықтау.  

16.  Конустың,  ортаның,  цилиндрдің,  жалпы  түрдің  айналу  беттерінің 

қаңқаларының тірек сызықтарын атай білу және кескіндей білу.   

17.  Айналудың  кез-келген  бетінде  және  кез-келген  жақты бетте жетіспейтін 

нүктелердің проекциясын сала білу.  

18. Проекция жазықтығын ауыстыру әдісімен шешілетін типтік есептер.  

19.  Негізгі  форматтар:  ӛлшемдер,  жасалуы,  МЕСТ  2.301-68*  бойынша 

қолдануға ұсыныс. Қосымша форматтар.   

20.  Сызба  рамкасы.  Негізгі  жазулар.  МЕСТ  2.104-68*  бойынша  горизанталь 

бағытталған бағыттарға тік 70х14мм жазумен орналастыру және толтыру.   


 

19 


 

21. МЕСТ 2.302-68* бойынша бұрыштық және сызықтық шамалардың ұлғаю 

және кшірею масштабының стандартты қатарлары.   

22. Жеке кескіндерде және негізгі жазуда масштабтарды белгілеу.   

23.  МЕСТ  2.303-68*  бойынша  сызықтарды  қолдану  ережелері  мен  аты, 

параметрлері мен тағайындалуы.   

24. Шрифтардың жіктелуі. Шрифтардың стандартты қатары. Шрифтылардың 

негізгі  параметрлері  мен  әріптерді,  мәтіндерді,  сандарды,  белгілерді 

МЕСТ 2.303-68* бойынша жазу ережелері.   

25.  Түрлердің,  тіліктердің,  қималардың  және  шығарылған  элементтердің 

МЕСТ  2.305-68*  бойынша  орындау  мен  белгілеу  ережелері, 

тағайындалуы, жіктелуі, орналасауы.   

26. Түр мен тіліктердің бір кескінде бӛліктерінің қосылу ережелері.   

27.  МЕСТ  2.306-68*  бойынша  құрама  сызбалардың  және  тетіктердің 

сызбасында 

қималар 


мен 

тіліктерде 

материалдарды 

штрихтеу 

ережелерінің параметрлері.   

28.  Еңіс,  конустылық,  түйіндесу.  МЕСТ  8.908-81  мен  МЕСТ  8593-81 

бойынша салу ережелері.   

29.  Сызықтық  шамалардың,  бұрыштық  шамалардың,  шеңберлердің, 

еңіситердің,  конустардың  цилиндрлік  және  сфералық  элементтердің 

фаскаларының МЕСТ 2.307-68* бойынша ӛлшемдерін қою ережелері.  

30. МЕСТ 2.101-68* бойынша бұйым түрлері мен жіктелуі.   

31. МЕСТ бойынша құрылымдаушы құжат түрлері, жіктелуі, жиынтығы.   

32.  Сипаттізімі,  оның  тағайындалуы.  Сипаттізім  тараулары  мен  оларды 

МЕСТ 2.108-68* бойынша толтыру тәртібі.   

33. Қосылыс пен олардың түрлері.   

34.  Бұрандалар.  Жасалуы,  жіктелуі,  негізгі  параметрлері  және  МЕСТ  2.311-

68* бойынша бұрандаларды белгілеу.   

35.  МЕСТ 2.315-68* бойынша қосылыстар мен бекітілген тетіктердің шартты 

және ықшамдалған кескіндері.   

36. Бекіту етіктерін орындау түрлері: бұранда, гайка, айналдырық.  

37. Құрылымдаушы, технологиялық, құрама, ӛлшеу базалары.   

38. Сызбаларда ӛлшемді тізбекті, координатты, құрастырлған қою тәсілдері.   

39.  МЕСТ  2.109-73  бойынша  жалпы  түрдегі  сызбаның  және  құраманың 

мүмкін ықшамдалған және шартты түрлері.   

40. Ӛлшемдерді қою ережелері мен құрама сызбаларда позиция номерін қою.   

41.  МЕСТ  2.701-84  бойынша  сұлбалардың  түрлері  мен  типтері, 

терминология.   

42. Сұлбаларды орындауға қойылатын жалпы талаптар.   

43. Құрама сызбаны оқу мен бӛлшектеудің жалпы тәртібі.   

44. AutoCAD –тың жұмыс менюі қандай элементтерден тұрады?  

45. Экранға қажет құрал-саймандарды қалай шақыруға болады?  

46. AutoCAD менюімен қалай жұмыс істейді?  

47. Командалармен және диалог терезелермен қалай жұмыс істеуге болады?   

48. Сызу ӛлшемін қалай анықтау керек?   

20 


 

49. Ӛлшеу бірліктеріне қажет дәлдікті қалай беруге болады?   

50. Курсордың қадамын және қосымша торды қалай орнату керек?      

51. Экранда сызу кескінінің масштабын қалай ӛзгертуге болады?   

52. Сызуды қалай бастау керек? Сызбаның лимиттерін, торын және қадамын 

қалай орнату керек?   

53. Сызуды қалай сақтау керек және файлды қалай жабу керек?   

54. AutoCAD редакторындағы жұмыс қандай координаттар жүйесінде жүзеге 

асады?    

55.  AutoCAD  жүйесінде  қандай  масштабтар  жасалады  және  ӛлшем  бірлігін 

қалай алуға болады?   

56. Қабат деген не және олармен қалай жұмыс істеу керек?   

57.  Сызбаны  сызу  үшін  қандай  графикалық  қарапайым  құралдар 

қолданылады?   

58. Объектіні кӛшіру қалай жасалады?   

59. Штрихтеу деген не? Штрихтеудің қандай қасиеттері бар?   

60. Штрихтеуді қалай қоюға болады?   

61. Штрихтеуді қалай редакциялауға болады?   

62. Массивтерді кӛшіру қандай түрде болуы мүмкін?   

63. Объектінің бейнесі деген не?   

64. Объектінің айналымы қалай жүзеге асады?   

65. Масштабтау қалай жүзеге асады?        

66. Объектілерді теңестіру қалай болады?   

67. Ұқсас объектілердің салынуы қалай болады?   

68. Объектінің «созылуы» деген не және ол қалай жүзеге асады?  

69. Объектіні құрама бӛліктерге қалай бӛлуге болады?   

70. Фаскалардың құрылуы қалай жүзеге асады?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 CGIG 1203 «Сызу геометриясы және инженерлік                                                

графика» пәні бойынша 

 

 

 5B070600 «Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын 

барлау» мамандығының студенттері үшін 

 

 

 Тау кен институты 

 

Механика кафедрасы  

 

  

 

  

 

 

__________ 20___ ж. берілген № 50 мемлекеттік баспа лицензиясы. 

Басуға қол қойылды  ______    20__ж.  Пішімі 90х60/16. Таралымы____ 

экз.    Есептік баспа табағы ___ Тапсырыс __________Бағасы келісімді 100027. ҚарМТУ баспасы. Қарағанды, Бейбітшілік б, 56

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал