БАҒдарламасы ( syllabus) tzhсм 2207 Телекоммуникация жүйелеріндегі компьютерлік модельдеу пәніжүктеу 210.56 Kb.

Дата14.06.2017
өлшемі210.56 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

 

  

 

                                                                    БЕКІТЕМІН                                                                            Ғылыми кеңес тӛрағасы, 

ҚарМТУ ректоры 

                                                                                       __________Газалиев А.М. 

     «___»____________2016 ж. 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

  

TZhСМ 2207 Телекоммуникация жүйелеріндегі компьютерлік модельдеу пәні 

 

TZhСME 8 Телекоммуникация жүйелеріндегі компьютерлік модельдеу және электрлік  есептеу модуль 

 

5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығы 

 

Энергетика және телекоммуникациялар факультеті  

«Байланыс жүйелері және технологиялар» кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

2016 ж. 


 

 

  Алғы сӛз 

 

 Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus) әзірлеген: 

аға оқытушы Белик Г.А., аға оқытушы Кшалова А.А.  

 

 

«Байланыс  жүйелері  және  технологиялар»  кафедрасының  отырысында талқыланған.    

    «___»_______ 2016 ж. № ___ хаттама.                          

 

 

Кафедра меңгерушісі____________     Югай В.В.    «___» ________ 2016ж.   

 

                   (қолы)  

   Энергетика  және  телекоммуникациялар  факультетінің  оқу-әдістемелік 

кеңесі мақұлдаған 

  «____» ________  2016 ж. № ________ хаттама 

Тӛраға: ____________  Тенчурина А.Р.  «___» _________  2016 ж.

 

                         (қолы)  

 

 Оқытушылар жайлы ақпарат және байланыс контактілері 

 

Белик Г.А. – БЖТ кафедрасының аға оқытушысы, 4 корпус 412 ауд.  

Кшалова А.А. – БЖТ кафедрасының аға оқытушысы, 4 корпус 412 ауд.  

 

«Байланыс  жүйелері  және  технологиялары»  кафедрасы  ҚарМТУ-дың  4-ші  корпусында  орналасқан,  (Б.Мира,  56),  412-ші  аудитория,  байланыс 

телефон  нӛмірі:  567594,  қосымша  телефон  нӛмірі:  2060,  e-mail: 

slawa_v@mail.ru. 

 

Пәннің еңбек кӛлемділігі 

 

Оқу т


үрі

 

Сем

ес

тр 

Оқы


тушыла

р 

саны

 

Сабақ түрі СӚЖ 

сағ. 


саны 

Барлық 


сағатта

р саны 


Бақылау 

түрі 


Байланыс сағаттарының саны 

СӚОЖ 


сағатта

р саны 


Барлы

қ сағ. 


саны 

дәрістер 

Практика

лық 


сабақтар 

Зертханал

ық 

сабақтар күндізгі  4 

15 15 


30 

60 


30 

90 


Емтихан, 

КЖ 


Күндізгі 

қысқартыл

ған 

15 

15 30 

60 


30 

90 


Емтихан, 

КЖ  


 

Пәннің сипаттамасы 

«Телекоммуникация  жүйелеріндегі  компьютерлік  модельдеу»  пәні 

базалық пән болып табылады (таңдау бойынша компонент).  

 

Пәннің мақсаты 

Аталған  пәннің  мақсаты  компьютерлік  проектілеу  мен  математикалық 

модельдеудің  негізгі  принциптерін  оқу  болып  табылады.  Пән  мақсатын 

орындау  телекоммуникация  жүйелеріндегі  қолданбалы  бағдарламаларды 

қолдану негізінде қол жеткізіледі.  

 

Пәннің міндеттері 

Пәнді оқу негізінде студенттер келесідей міндеттерге қол жеткізу керек: 

-  инфокоммуникационды  жүйелерді  компьютерлік  модельдеудің  негізгі 

принциптері  туралы,  электронды  есептеуіш  құралдарды  қолдану  арқылы 

математикалық модельдеудің әдістерінің ерекшелігі мен классификациялары 

туралы,  имитационды  модельдеудің  ерекшеліктері  туралы  жалпы 

ақпараттарды білуі тиіс.  

-  имитационды  модельдеуді  қолдану  облысын,  әр  түрлі  типті  кӛптік 

қызмет  кӛрсету  жүйелерінің  сипаттамаларын,  олардың  классификациясын, 

инфокоммуникационды  жүйелердің  модельдеу  қорытындыларының  бағалау 

крийтерийлерін,  GPSS  World  бағдарламасының  интерфейсін,  қарапайым 


телекоммуникация жүйелерін модельдеуге арналған GPSS бағдарламасының 

негізгі командаларын білуі қажет.  

-  кӛптік  қызмет  кӛрсету  жүйелерін  анализдеп,  формализация  жасай  алу, 

олардың құрылымдық сызбаларын құру, имитационды модельдеу жасай алу, 

әр түрлі типті кӛптік қызмет кӛрсету жүйелерінің QoS критерийлерін бағалай 

алу,  құрылған  модельдің  дұрыс  жасалғаны  туралы  тұжырымдама  бере  алу, 

кӛптік  қызмет  кӛрсету  желілері  мен  жүйесінің  теорияларынан  есептерді 

шығара алу қабілеті болуы керек

-  Жалпыға  ортақ  GPSS  World  модельдеу  жүйесінің  кӛмегімен  кӛптік 

қызмет кӛрсету модельдерін құрудың практикалық жұмысын игеру қажет. 

 

Пререквизиттер 

Аталған пәнді оқу үшін келесідей пәндерді игеріп алу қажет (тақырыптар 

мен бӛлімдерді кӛрсету қажет): 

 

Пәндер Бӛлімдердің (тақырыптардың) 

аты 


Математика II 

Ықтималдылықтар теориясы 

Қолданбалы бағдарламалар пакеттері және 

радиоӛлшеулерді статистикалық ӛңдеу  

Барлық тақырыптар 

 

Постреквизиттер 

«Телекоммуникациялық жүйелердегі компьютерлік модельдеу» пәнін оқу 

барысында алынған білім «Телетрафик теориясы» пәнін оқу үшін, дипломды 

проектіні  жазу  үшін  және  курстық  проектілеу  жұмыстарын  орындау 

барысында қолданылады.   

Пәннің тақырыптық жоспары 

 

Бӛлімнің атауы, (тақырыптар) Сабақ түрі бойынша еңбек сыйысдылығы, с. 

(күндізгі / күндізгі қысқартылған) 

Дәрістер  

Практик


алық 

сабақтар 

Зертхана

лық 


сабақтар 

СОӚЖ 


СӚЖ 

1. Модельдеуді оқу әдісі негізінде 

қарастыру  

1/1 


-/- 

-/- 


1/1 

1/1 


2. Модельдеу және олардың 

ерекшеліктері, классификациялары 

және қолданылу аясы  

1/1 


-/- 

-/- 


1/1 

1/1 


3. Кездейсоқ ағындарды және кӛптік 

қызмет кӛрсету жүйелерін модельдеу  

1/1 

-/- 


-/- 

2/2 


2/2 

4. GPSS World жүйелік модельдеу 

объектілері  

1/1 


-/- 

-/- 


2/2 

2/2 


5. Модельдеуді блог-диаграмма ретінде 

кӛрсету. GPSS World. тілінде 

модельдеудің құрылымы  

1/1 


-/- 

-/- 


2/2 

2/2 


6. Есептеуіш категорияларының 

объектілері  

1/1 

-/- 


-/- 

1/1 


1/1 

7. Бірканалды модельдерді құру. 

1/1 

-/- 


-/- 

2/2 


2/2 

8. Стандартты есеп элементтері. 

1/1 

-/- 


-/- 

2/2 


2/2 

9. Модельдегі транзакттардың қозғалу 

мартшруттарын ӛзгерту әдістері. 

1/1 


-/- 

-/- 


2/2 

2/2 


10. Тоқтау және ӛшу режимдерында 

жұмыс істейтін бірканалды 

модельдерді құру.  

1/1 


-/- 

-/- 


2/2 

2/2 


11. Кӛпканалды құрылғылары бар 

модель жүйелерін құру.. 

1/1 

-/- 


-/- 

1/1 


1/1 

12. Кӛпканалды құрылғыларда орын 

алатын істен шығуларды модельдеу. 

1/1 


-/- 

-/- 


2/2 

2/2 


13. Ӛшіріп-қосқыштарды модельдеу. 

1/1 


-/- 

-/- 


1/1 

1/1 


14. Имитационды модельдерде 

функцияларды қолдану әдістері. 

-/- 

-/- 


-/- 

2/2 


2/2 

15. Қиын жүйелерді модельдеу үшін 

GPSS қолдану ерекшеліктері. 

1/1 


-/- 

-/- 


1/1 

1/1 


16. Имитационды модельдермен 

тәжірибе жасау. 

1/1 

-/- 


-/- 

1/1 


1/1 

Зерт жұм №1 Кӛптік қызмет кӛрсету 

жүйесінің құрылымдық сызбасын құру. 

-/- 


-/- 

2/2 


1/1 

1/1 


Зерт жұм №2 GPSS-та қарапайым 

бірканалды модель құру. 

-/- 

-/- 


2/2 

1/1 


1/1 

Зерт жұм №3 Транзакттың жылжу 

бағыты ӛзгерілетін кӛптік қызмет 

кӛрсету жүйесін құру. 

-/- 

-/- 


4/4 

1/1 


1/1 

Зерт жұм №4 Кӛпканалды кӛптік 

қызмет кӛрсету жүйесін құру 

-/- 


-/- 

4/4 


1/1 

1/1 


Зерт жұм №5 Қызмет кӛрсету 

құрылғыларының істен шығуын 

имитациялау 

-/- 


-/- 

3/3 


1/1 

1/1 


ЖАЛПЫ: 

15/15 


-/- 

15/15 


30/30 

30/30 


 

Зертханалық жұмыстардың тізімі: 

1.

 Кӛптік қызмет кӛрсету жүйесінің құрылымдық сызбасын құру

2.

  GPSS-та қарапайым бірканалды модель құру; 

3.

 Транзакттың жылжу бағыты ӛзгерілетін кӛптік қызмет кӛрсету жүйесін 

құру; 


4.

 

Кӛпканалды кӛптік қызмет кӛрсету жүйесін құру; 5.

 

Қызмет кӛрсету құрылғыларының істен шығуын имитациялау  

СӚЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыптары 

1.

 Модельдер және олардың ерекшеліктері; 

2.

 Имитационды модельдеу: арналуы мен қолданылуы; 

3.

 Псевдокездейсоқ сандардың генераторы

4.

 GPSS World бағдарламасындағы кездейсоқ сандардың генераторы; 

5.

 Кӛптік  қызмет  кӛрсету  жүйелері:  олардың  классификациялары  мен 

сипаттамалары;  6.

 

Стохастикалық процесстерді модельдеу: Монте-Карло әдісі; 7.

 

Статистикалық модельдеудің жалпыға ортақ әдісі;  8.

 

GPSS World модельдеу жүйесінің объектілері; 9.

 

GPSS World-тағы транзактілердің қолдану параметрлері мен арналуы; 10.

 

GPSS World-тағы транзактілердің параметрлерінің мәнін ауыстыру;  11.

 

GPSS Worldбағдарламасының математикалық функциялары12.

 

Бір қызмет кӛрсету құрылғысы бар жүйелер; 13.

 

Бірканалды құрылғылардың күйін тексеру; 14.

 

Кӛпканалды қызмет кӛрсету жүйелері; 15.

 

Кӛпканалды құрылғылардың күйін тексеру.  

Курстық жұмысты орындауға арналған тапсырмалар 

Курстық  жұмыс  тақырыбы  «GPSS  World  тілінде  телекоммуникациялық 

жүйелерде    компьютерлік  моделдеу».    Курстық  жұмысқа  арналған  жеке 

тапсырмалар.  Нұсқа  студенттік  кітпашаның  соңғы  екі  цифрына  сәйкес 

таңдалады.  

Тапсырма 1.  Деректерді  тарату  жүйесінде  А  және  В  пункті  арасында  

дуплексті  байланыс  арнасы  бойынша  деректер  пакеттері  арасында  алмасу 

жүзеге асады. Пакеттер пункт жүйесіне абоненттерден  А пунтктіне N

1

 ± M1

 

мс  және  В  пунктіне  N2

  ±  M


2

  мс.  уақыт  арақашықтарымен  түседі.  Пакеттер 

берілісі  N

3

  ±  M3

  мс.  орын  алады.  Пунктерде  екі  пакетті  (берілетін  пакетті 

қоса алғанда ) сақтай алатын буфер регистрі болады.  Регистрлердің бос емес 

мезгілінде пакеттер келген кезде, жүйе пунктеріне  N

4

 ± M


4

 мс үшін деректер 

пакетін  таратумен  айналысатын  спутникті  жартылай  дуплексті  байланыс 

жолағына  шығу  жүзеге  асырылады.  Спутниктік  жолақтың  бос  емес 

мезгілінде пакеттен бастартылады.  

 Т  мин.  аралығында  деректерді  тарату  жүйесінде    ақпараттармен 

алмасуды  модельдеу.  Спутниктік  жолақтың  уақыт  жиілігін  анықтау  және 

оны  жүктеу.  Бастартылған  жағдайда    бастартылмайтын  жұмыс  жүйесіне 

қажетті буферлік регистрлар кӛлемін анықтау қажет.  

 

Тапсырма  2.  Деректерді  жіберу  жүйесі  А  пунктінен  С  пунктіне 

транзиттік-тармағы  В  арқылы  мәліметтер  пакеттерін  жіберуді  қамтамасыз 

етеді.  А  пунктіне  пакеттер  N1  ±  M1  мс  арқылы  түседі.  Мұнда  олар 

сыйымдылығы L пакеттер болатын жинағышта буферленеді және кез келген 

екі сызықтың біреуінің бойымен АВ1 — N2 ± M2 мс немесе АВ2 — N3 ± M3 

мс жіберіледі. В пунктіде олар қайтадан сыйымдылығы L пакеттер болатын 

жинағышта  буферленеді,  бұдан  әрі  ВС1  (N4  ±  M4  сш)  және  ВС2  (N5  ±  M5 

мс)  желілері  бойынша  жіберіледі.  Сонымен  қоса,  пакеттер  АВ1-ден  ВС1 

бойынша, ал АВ2 ВС2 бойынша жіберіледі. Пакеттер жеткізілген кезде, яғни 

буфер толып кеткен жағдайда пакеттер жоғалған болып саналады. 

R  пакеттердің  деректерді  жібері  жүйесі  бойынша  ӛтуін  модельдеңіз.  А 

және  В  пунктінде  буфердің  толып  кетуі  байқалса,  онда  жинақтаушының 

сыйымдылығының қалыпты жұмысының шектік мәні анықтау керек. 

 


Тапсырма 3. Мәліметтерді жеткізу магистралі екі каналдан (негізгі және 

резервті)  және  жалпы  жинақтаушыдан  тұрады.  Қалыпты  жұмыс  кезінде 

хабарламалар  N

1

  ±  M1

   с  ішінде  негізгі  канал  бойынша  жеткізіледі. 

Каналдардағы ақаулар негізінен  N

2

  ±  M2

   с  уақыты  кезінде  байқалады.  Егер 

ақау  хабардың  ӛтуі  кезінде  байқалса,  онда  n  с  ішінде  үзілген  хабарды 

басынан  соңына  дейін  бастапқы  жылдамдықпен  жеткізетін  қосалқы  канал 

қосылады.  Негізгі  каналды  қалпына  келтіру  үшін  N

3

  ±  M3

  мин  уақыт 

жұмсалады.  Қалпына  келтірілгеннен  кейін  негізгі  канал  жұмысын  жаңа 

хабармен  жалғастырып,  қосалқы  канал  ӛшеді.  Хабар  N

4

  ±  M


4

  с  кейін  түсіп, 

жинағышта  жеткізілгенше  сақталады.  Егер  жеткізілетін  хабар  акауға 

ұшыраса, онда хабар қосалқы канал бойымен қайта ӛтеді. 

Мәліметтерді  жеткізу  магистралінің  Т  мин  ішіндегі  жұмысын 

модельдеңіз.  Қосалқы  каналдың  жүктемесін,  каналдың  жауап  бермеу 

жиілігін, үзілген хабарлардың санын анықтау. 

 

Тапсырма 4. Коммутациялық жүйеге әрбір N

1

 ± M


1

 мин сайын n бірінші 

жолдау  бойынша  n  хабар  және  әрбір  N

2

  ±  M2

  мин  сайын  екінші  жолдау 

бойынша  n  хабар  түседі.  Барлық  хабарлар  Y    санынан  артық  хабар 

сыймайтын бір буферге сақталады. Бірінші жолдау арқылы хабарламалар N

3

 

± M3

 мин уақытта жеткізіледі, ал екінші жолдау арқылы N

4

 ± M


4

 мин уақытта 

жеткізіледі.  Әрбір  жолдауда  m  хабар  сыйғызатын  буфер  болады.  Буфердің 

толған кезінде жеткізілетін хабарлар жүйеде жоғалады. 

Коммутациялық  жүйенің  Т  сағ  ішінде  жұмысын  модельдеңіз. 

Хабарлардың  жүйенің  кірісінде  және  әр  жолдауында  жоғалу  мүмкіндігін 

анықтаңыз. Буфер сыйымдылығының ұлғаю орындылығын анықтаңыз. 

 

Тапсырма  5.  Мамандандырылған  есептеу  жүйесі  үш  процессор  және 

жалпы  жедел  жадыдан  тұрады.  N

1

  ±  M1

  мин  уақыт  интервалы  арқылы 

ӛңдеуге  түсетін  тапсырмалар  жедел  жадыны  бір  парақ  бет  кӛлемінде  орын 

алады.  N

2

  ±  M


2

  мин  ішінде  бірінші  процессордың  кӛрсетілімінен  кейін 

сыйымдылығы  екі  бет  параққа  дейін  ұлғайып,  жедел  жадыға  келіп  түседі. 

Содан  соң  екінші  процессорда  N

3

  ±  M


3

  мин  бір  бетке  уақытта  ӛзгеріске 

ұшырағаннан  кейін  кӛлемі  үш  бетке  дейін  ӛседі.  Ӛзгерген  тапсырмалар 

жедел жады арқылы үшінші процессорге орындалуы үшін ӛтеді. Бұл процесс 

бір  бет  үшін  требующее  N

4

  ±  M4

  мин  орындалып,  жедел  жадыны  қиып 

барып, жүйеден шығады. 

Т сағ ішінде есептеу жүйесінің жұмысын модельдеңіз. 

 

Тапсырма 6.

 

Есептеуіш орталығында А,В және С класстағы тапсырмалар қарастырылуға алынады. ЭЕМ нің жедел жадының бар болуына байланысты 

А  және  В  класстары  бір  уақытта  орындалуы  мүмкін,  ал  С  класстағы 

тапсырма ЭЕМ ді монополизациялайды. А класстағы тапсырма N

1

 ± M1

 мин, 


В  классы  N

2

  ±  M2

  мин,  ал  С  классы  N

3

  ±  M


3

  мин  қабылданады  және 

орындалуына  келесі  шарттарды  талап  етеді:  А  классы–  N

4

  ±  M4

  мин,  В 

классы  –  N

5

  ±  M5

  мин  және    С  классы    –  N

6

  ±  M


6

  мин.  Егер  С  класстағы тапсырма  толығымен  бос  болса,  ол  ЭЕМ  ға  енгізіледі.  А  және  В  класстағы 

тапсырмалары  орындалып  жатқан  тапсырмаға  енгізіле  береді.  ЭЕМ  нің 

жұмысын үлгілеу. ЭЕМ нің қорын және А, В, С класстағы тапсырмалардын 

орындалуын анықтау.  

 

   Тапсырма  7.    Уақыт  аралығы  бойынша  деректерді  жіберу  жүйесіне  , 

орта  мәнді  экспонециальді  бӛлінген  t

ср

мс  деректері  енгізіледі.  Жіберілген деректердің  жартысы  t

пред


мс  уакыт  аралығында  алдын  ала  ӛндеуді    қажет 

етеді.  Алдын  ала  ӛндеуден  ӛткен  және  ӛтпеген  деректер  А  тармағына 

жіберіледі.  Барлық  процесске  t

1

мс  уақыт  жіберіледі.  Содан  кейін  деректер t

2

мс  уақыт  аралығында(жіберу  уақыты  экспоненциальді  таралған  )    В тармағына  жіберіледі.  Жіберу  нәтижесінде  А  тармағында  N  %      бүлінген 

деректер  пайда  болады,  олар    В  тармағына  емес  қайтадан  жаңа  ӛнделуіне 

жіберіледі. 

  Жүйенің жұмысын  T мин аралығында анықтау. Қателіктің пайда болу 

орнын  анықтау.  Олардың  пайда  болу  себебін  анықтау  және  оларды  жою 

шарттарын қарастыру.  

 

Тапсырма  8.    Таралған  деректер  қоры  бір  бірінен    тыс  орналасқан 

базадан  А,  В,  С  есептеуіш  орталығынан  құрылған.  Барлығы  бір  бірімен 

деректерді  жіберуші  каналдарымен  байланысты,  олар    ӛзара  тәуелсіз 

дуплесті  режимде  жұмыс  істейді.    Әр  орталыққа  50  ±  20  мин  аралығында  

ақпараттық іздестіруін жүргізуіне ӛтінім түседі.  

Егер  ЭЕМ  орталығына    түскен  ӛтінім    бос  болса,  онда  2  ±  1  мин 

аралығында ӛтінімнің алдын ала ӛңдеу жүргізіледі, оның нәтижесінде  А, В,С 

орталық  центіріне  сұраныс  қалыптастырылады.  Ӛтінім  қабылдаған  В 

орталығында  ақпаратты іздестіру пайда болады, ол А орталығында  — 5 ±

мин,  В  орталығында  —  10  ±  2  мин,  C  орталығында  —  7  ±  2  мин  уақыт 

аралығында болуы мүмкін.

 

 

Тапсырма 9. Есептеу орталығы кездейсоқ уақыт аралықтары арқылы екі тапсырманың орташа есеппен әрбір tорт. с. бойынша түседі. Тапсырмаларды  

ӛңдеу бірінші процессор үшін екі тапсырмаларды бір уақытта жүргізеді және  

шамамен  T1  с  алады.  Егер  тапсырма  келген  уақытта  алдыңғы  партия 

ӛңделмеген болса  онда келіп түскен тапсырмалар қабылданбайды. Қабылдау 

алмаған  тапсырмалар  және  бірінші  процессормен  ӛңделген  тапсырмалар 

аралық  жадқа  түседі.  Бірінші  процессормен  ӛңделген  тапсырмалар 

жинағынан  орта  есеппен  Т2  с  орындалатын  екінші  процессрге  ӛңделуге 

жұптасып  түседі,  егер  бірінші  процессрден  ӛңдеуден  ӛтпеген  жағдайда,  бір 

тапсырмаға  Т3  с  алатын  екінші  процессрге  толық  ӛңделуге  түседі.  Орташа 

мәнмен берілген  барлық шамалар, экспоненциалды бӛлінген. 

N минут ішінде есептеу орталығының жұмысын моделдеу. Келіп түсетін 

тапсырмаларды 

қалтқысыз 

қызмет 


кӛрсетуді 

қамтамасыз 

ететін 

жинақтаушыны жүйеге енгізу және параметрлерді анықтау.  Тапсырма 10. Ақпаратты ӛңдейтін жүйе үш ЭЕМнен және мултиплексті 

каналдан тұрады. T

1

  ±  M


1

  мкс. Уақыт аралығында  датчиктерден  арнаға  кіру 

сигналдары  түседі.  Арнада  олар  буферленіп,  T2  ±  M2  мкс.  аралығында 

алдын-ала ӛңделеді. Содан кейін олар кіріс кезегінің ұзындығы бойынша ең 

аз ЭЕМ ге ӛңделуге түседі. ЭЕМнің барлық кіріс жинағының сыйымдылығы  

Q  сигналдарының  шамаларын  сақтауға  есептелінген.  Жинақтаушы  толған 

жағдайда  сигналдар  жоғалған  болып  есептеледі.    Кез  келген  ЭЕМ  де 

сигналдың ӛңдеу уақыты Т мкс. тең.  

Датчиктерге  түсетін  Х  сигналдарының  ӛңдеу  процесін  модельдеу. 

Жинақтаушының толып кету ықтималдығын және ЭЕМ және сигналдардың 

арнада кешіктіруінің орташа уақытын анықтау. 

 

Тапсырма  11.  Хабарлар  коммутациясы  торабына,  кіріс  буферіне, 

процессрге,  екі  кіріс  желілеріне  екі  бағыттан  хабарлар  келіп  түседі.  Бір 

бағыттағы  хабарламалар  кіріс  буферіне  түсіп,  процессрде  ӛңделіп,  бірінші 

желідегі  шығыс    буферден  буферленіп,  шығыс  желіге  жіберіледі.  Екінші 

бағыттағы  хабарламалар  ұқсас  ӛңделеді,  бірақ  екінші  шығыс  желісіне 

жіберіледі.    Қолданылатын  ағынды  бақылау  әдісі  желіде  бір  уақытта  әр 

бағыттан үш хабардан артық болмауын талап етеді.  Хабарламалар T

± M


мс 


интервалы  арқылы  түседі.  Процессорда  хабарламаларды  ӛңдеу  уақыты  T

обр


 

мс тең, шығыс жеоісінен жіберу уақыты T

± M


мс тең. Егер хабарламалар 

бағытта үш хабар болған кезде, ол қабылданбайды. 

Коммутация  торабының  жұмысын  T  с.  кезінде  модельдеу.  Құрылғыны 

жүктеуін және бағыт буферінің толып кетуі кесірінен қызмет кӛрсетуде бас 

тарту  ықтималдығын  анықтау.  Тасқынды  бақылау  әдісімен  енгізілген 

шеутеулерді  алып  тастау  кезінде  уақытты  бӛлу  функциясының  ӛзгеруін 

анықтау. 

 

Тапсырма 12. Нақты уақыттың ақпараттық жүйесі орталық процессордан 

(ОП) сыйымдылығы QOП Кбайт негізгі жадынан (НЖ) және қатқыл дисктегі 

жинақтаушыдан тұрады. Ӛшірілген терминалдың кӛп бӛлігінің сұраулары әр  

T1 ± M1 мс түсіп, 1 мс уақытта ОП  ӛңделеді. Осыдан кейін әр сұраулар НЖ 

орналастырылады немесе НЖ толық болған жағдайда қызмет кӛретуден бас 

тартылады  (әр  сұрау  2  кбайт  жадты  алады).  T3  ±  M3  мс  санау  уақытында 

және  T2  ±  M2  мс  уақытта  сұрауларға  қызмет  кӛрсетіліп,  қатқыл  дисктегі 

жинақтаушыда  ақпарат  іздестіріледі.  Қатұыл  дисктегі  жинақтаушымен 

жұмыс  ОП  араласқанын  қажет  етпейді.  Осыдан  кейін  сұрауларға  қызмет 

кӛрсетілді деп есептелініп НЖта орын босатады.  

N  сұрауларның  қызмет  кӛрсету  процесстерін  модельдеу.  Қызмет 

кӛрсетуде  бас  тартылған  сұраулардың  санын  есептеу.  Қатқыл  жадтағы 

жинақтаушының  жүктеу  коэфицентін,  орта  және  жоғарғы  НЖ  мазмұнын 

анықтау. 

 

Тапсырма 13. Бес оператор қаланың анықтамалық телефон желісінде 09 

бір  нӛмірмен  жүгінетін  абоненттердің  сұранымы  бойынша  телефон нӛмірлерін хабарлай отыра жұмыс істейді. Автоматты коммутатор абонентті 

кезекте абоненттердің ең аз саны күтілетін операторға қосады, және оператор 

алдындағы  ең  кӛп  мүмкін  кезектің  ұзындығы  –  екі  абонент.  Егер  барлық 

кезектер  ең  үлкен  ұзындыққа  ие  болса,  қайтадан  түскен  шақыру  қабыл 

алынбайды.  Операторлармен  абоненттерге  қызмет  кӛрсету  N

1

  ±  M1

  с 


созылады. Шақырулар әр N

2

 + M2

 с арқылы анықтамалыққа түседі.  

n  шақыруға  қызмет  кӛрсетуді  модельдеу.  Тоқтап  қалу  ықтималдығын 

есептеу. Анықтамалықтың әр операторының бос тұру уақытын анықтау.  

 

Тапсырма  14.  Нақты  уақыт  тәртіптемесінде  жұмыс  істейтін 

мамандандырылған  есептеуіш  құрылғысы  ӛз  құрамында  жалпы  оперативтік 

жадпен  байланысқан  екі  процессорға  ие.  Дұрыс  пайдалану  тәртіптемесінде 

Есеп бірінші процессорде орындалады, ал екінші резервтік болып табылады. 

Бірінші  процессор  тӛмен  сенімділікпен  сипатталады  және  тек  N

1

  ±  M1

  мин 


ішінде  тоқтамай  жұмыс  істейді.  Егер  тоқтау  қалу  есепті  шешу  уақытында 

болса,  T

1

  ішінде  тоқтатылған  есептің  шешімін  жалғастыратын  екінші процессордің  қосылуы  орындалады,  сондай-ақ  бірінші  процессорді  қайта 

қалпына келтіруге дейін келесі есептерді шешеді. Бұл қайта қалпына келтіру 

N

2

  ±  M2

  мин  ішінде  болады,  осыдан  кейін  бірінші  процессорде  кезекті 

есептің шешімі басталады, ал резервтік ағытылады. Есептер құрылғыға әр N

3

 ± M

3

 мин түседі және N4

 ± M


4

 мин ішінде шешіледі. Резервтік процессордің 

сенімділігі кемшіліксіз деп есептеледі.  

Құрылғының  жұмыс  процессін  T

2

  сағ  ішінде  модельдеу.  Шешілген есептер  санын,  процессордің  тоқтап  қалу  санын  және  тоқтатылған  есептер 

санын  есептеу.  Есептің  кезектерінің  ең  үлкен  ұзындығын  және  резервтік 

процессордің жүктеме коэффициентін анықтау. 

 

Тапсырма 15.  Қаланың анықтамалық телефон желісінде үш оператор 09 

бір  нӛмірмен  жүгінетін  абоненттердің  сұранымы  бойынша  телефон 

нӛмірлерін хабарлай отыра жұмыс істейді. Автоматты коммутатор абонентті 

кезекте абоненттердің ең аз саны күтілетін операторға қосады, және оператор 

алдындағы  ең  кӛп  мүмкін  кезектің  ұзындығы  –  екі  абонент.  Егер  барлық 

кезектер  ең  үлкен  ұзындыққа  ие  болса,  қайтадан  түскен  шақыру  қабыл 

алынбайды.  Операторлармен  абоненттерге  қызмет  кӛрсету  N

1

  ±  M


1

  с 


созылады. Шақырулар әр N

2

 + M2

 с арқылы анықтамалыққа түседі. 

n  шақыруға  қызмет  кӛрсетуді  модельдеу.  Тоқтап  қалу  ықтималдығын 

есептеу. Анықтамалықтың әр операторының бос тұру уақытын анықтау.  

 

Тапсырма  16.  Деректерді  табыстау  жүйесінде  А  және  В  пункттері 

арасында дуплексті байланыс арнасы бойынша деректер пакеттерімен алмасу 

жүзеге асады. Пакеттер А пунктіне N

1

 ± M1

  мс  және В  пунктіне  N

2

  ± M


2

  мс 


олардың  арасында  уақыт  интервалымен  абоненттен  жүйе  пунктіне  түседі. 

Пакетті табыстау L мс алады. Пункттерде екі пакетті (жіберілетінді қосқанда) 

сақтай  алатын  буферлік  регистрлер  бар.  Регистрдің  бос  болмау  сәтінде 

пакеттін  келу  жағдайында  жүйе  пункттеріне  N

3

  ±  M


3

  мс  ішінде  деректер пакетін  табыстауды  жүзеге  асыратын  спутниктік  жартылай  дуплексті 

байланыс  желісіне  шығу  беріледі.  Спутниктік  желінің  бос  болмауы  кезінде 

пакет қабылданбайды.  

Деректерді  табыстау  жүйесінде  Т  мин  ішінде  ақпарат  алмасуды 

модельдеу.  Спутниктік  желінің  шақыру  жиілігін  және  оның  жүктемесін 

анықтау. Тоқтап қалу  мүмкіндіктері жағдайында жүйенің тоқтаусыз жұмысы 

үшін буферлік регистрдің керекті мӛлшерін анықтау.  

 

Тапсырма 17. Деректерді беру жүйесі беруді қамтамасыз етеді және 

мәліметтер  пакеттерін  пунктінен  А  пунктіне  арқылы  транзиттік  пункті  В. 

Тармақ A пакеттер орташа N

мс арқылы түседі. Мұнда олар буферленеді де жадта сыйымдылығы L

1

 пакеттер беріледі кез келген екі сызықтар АВ1

—N

2мс 

немесе  АВ2

—N

3мс.  Тармақта  олар  қайтадан  буферленеді  де  жадта 

сыйымдылығы  L

2

 пакеттерін және бұдан әрі беріледі желілері бойынша ВС1

 

(орташа тарату уақыты  N4

мс) және ВС(орташа тарату уақыты N

5

мс). Әрбір пакеттердің  бірі  АВ

1   

  түседі  ВС

1

,  ал  АВ

2

  —  в  ВС

2

.  Буферлік  толы  пакеттік 

кезде  -  пакеттері  жоғалған  қарастырылады.  Барлық  мәндер  орташа  мәндері 

экспоненциальды да таратылады беріледі. 

L

3  пакеттік  деректер  беру  жүйесі  арқылы  ӛтуін  модельдеу.  Мүмкін 

болған жағдайда, толып кеткен буфер тармақтарындағы  А және В анықтау 

үшін қажетті қалыпты жұмыс шектік мәні сыйымдылық жинақтауышы. 

 

Тапсырма  18.  Магистраль  деректер  екі  арналар(негізгі  және 

резервтік)  және  жалпы  жинақтауыш.  Қалыпты  жұмысы  кезінде  хабар 

беріледі  негізгі  арна  үшін  N

1

  ±  M


1

с.

 Негізінен  арнада  болып  жатқан 

қақтығыстар  арқылы  уақыт  аралықтары 

N

2  ±  M

2

  с.  Іркіліс  тасымалдау кезінде  қате  орын  алса,  содан  кейін  n  арналған  басынан  бастап  үзілген 

хабарын  жібереді  қосалқы  арна  басталады.  Қалпына  келтіру  негізгі  арна 

алады N3

  ±  M


3

  с.  Кейін  қалпына  келтіру  резервтік  арна  ӛшеді  және  негізгі 

арна  жұмыстарын  жалғастыруда  кезекті  хабарлама.  Хабарлар  келіп  түсуде 

арқылы N


4

  ± M


4

с және қалып жадта аяқталғанға дейін беру. Ақау кездескен 

жағдайда, берілетін хабар бойынша қайта қосалқы арнасы. 

T  сағат  электр  беру  желісін  модельдеу.  Орынбасары  арна  тиеу, 

авариялар мен үзілген коммуникация санының канал жиілігін анықтаңыз. 

 

Тапсырма  19.  Коммутациялық  жүйесі  әрбір  N

1

  ±  M


1

  мин  түседі  L

1

 

хабарды  бірінші  бағыты  және  әрбір    N2

±M

2  мин  түседі  L

2

  хабарламаны екінші  бағыты.

 

Барлық  хабарламалар  орналастырылады  бір  буферде,  ол сақтауға  аспайтын  L

3

  хабарлар. 

Барлық  хабарлар  жоғалған  жалпы  буферлік 

жүйенің толық толығудың уақытта алынған деген.

 

Хабардың бірінші бағыты беріледі 

N3

±M

3 мин, хабардың екінші бағыты –N

4

±M4

 мин. Әрбір бағыты бар 

аралық сақтауға арналған L

4

 хабарлар.  T  сағ  коммутация  жүйелері  жұмысын  модельдеу.  Жүйесін  енгізу 

бойынша  және  әрбір  бағыты  бойынша  хабарлама  шығын  ықтималдығын 

анықтау. Буферлік мӛлшерін ұлғайту мүмкіндігін анықтаңыз. 


 

Тапсырма  20.  Мамандандырылған  есептеу  жүйесі  тұрады  үш 

процессорлардан  және  жалпы  жедел  жады.  Тапсырма  келіп  түскен  ӛңдеуге 

арқылы уақыт аралықтары  N ± M мин, үлесті кӛлемі жедел жад ӛлшемі беті. 

Трансляциядан кейін бірінші процессор ішінде N

1

 ± M


1

 мин


 

олардың кӛлемі 

ұлғаяды,  екі  беттерді  бар,  және  олар  жедел  жады.

 

Содан  кейін  редакциялау екінші процессоры, ол алады N

2

 ± M2

 мин на


 

бетке, кӛлемі артады дейін үш 

беттен  тұрады.

 

Редакцияланған  тапсырмалар  арқылы  жедел  жады  түседі үшінші  процессор  шешім  талап  ететін      N

3

  ±  M3

  мин


 

бетіне,  және  тастап 

жүйесін  айналып  ӛтіп,  жедел  жады.  T  сағ.  үшін  компьютерлік  жүйені 

модельдеу. 

 

Тапсырма  21.

   


Деректерді  беру  жүйесі  арқылы  уақыт  аралықтары 

бӛлінген  геометриялық  прогрессияның  орташа  мәнімен  T

ср 

мс,


 

түсетін 


пакеттер.  Жартысы  барлық  келіп  түскен  пакеттерді  беру  алдында  қажет 

алдын-ала ӛңдеу  ішінде  T

1

мс.  Пакеттер  ӛтпеген,  алдын  ала  ӛңдеуден  ӛткен, оған  берілетін  ескерту:  А  беру.  Процесі  алады,  барлығы  T

2

мс.  Содан  кейін, деректер пакеттері беріледі пункті, орта есеппен T

3

мс . 

Нәтижесінде пунктке 

тапсыру А туындайды N % пакеттер бүлінген, берілетін пунктіне жіберіледі 

тағы  да  алдын  ала  ӛңдеу.

 

Модельдеу  жүйесінің  жұмысы  ішінде  Tр

  мин. 


Шығарындылар  пайда  болуы  мүмкін  орындарды  анықтау.  деген  Олардың 

себептерін  анықтау  оларды  жою  жӛніндегі  іс-шараларды  ұсынуға  және 

жүйесін модельдеу үшін түзетілген. 

 

 Тапсырма  22.  "Коммутациялық  жүйеге  Ал  түседі  хабарлар  орташа 

арқылы T мин хабар Беру жүйесінің Ал бір-бірден жүргізіледі, екі арналарын 

А1  және  А2  жүйесіне:  А1  арна  хабар  береді  орта  есеппен  t1  мин  және  бар 

дейін N1 % - ға хабарлар, жіберілген қатесі бар", " А2 " – тиісінше t2 мин N2 

% қателер. Барлық қате хабарлама қайтарылады және қайта жіберілуін екінші 

арнасы.  Хабарлар,  жіберілген  қателермен  екі  рет  болып  саналады 

потерянными. 

Барлық 


уақыт 

аралықтары 

бойынша 

бӛлінген 

экспоненциальному заң. 

Смоделировать  беруді  n  хабарламалар.  Анықтау  жүктеуді  арналарын 

және пайда болу ықтималдығы шығындарды. 

 

Тапсырма  23.  Есептеу  орталығы  арқылы  кездейсоқ  уақыт  аралықтары 

түседі  бойынша  екі  тапсырманың  орташа  есеппен  әрбір  T  с.  Ӛңдеу 

тапсырмаларды  бірінші  процессор  үшін  жүргізіледі  екі  тапсырмаларды  бір 

уақытта шамамен  t1. с. " кез-келгенге тапсырмаларды алдыңғы партия емес 

маркетинг  түскен  тапсырмалар  қабылданбайды.  Тапсырма  алған  бас  тарту 

мен  тапсырмалар,  ӛңделген  бірінші  процессор  түседі  аралық  жад.  Бірі-

жинақтауыш  тапсырмалар,  ӛңделген  бірінші  процессор  түседі  жұп  ӛңдеуге 

екінші  процессор  орындалатын  орта  есеппен  t2,  ал  ӛңдеуден  ӛткен  бірінші 

процессор  түседі  толық  ӛңдеуді  екінші  процессор,  ол  алады,  t3  үшін  бір тапсырма.  Барлық  шамасын,  берілген  орташа  мәндерімен,  бӛлінген 

экспоненциально.  Смоделировать  жұмысын  есептеу  орталығының  ішінде  N 

мин  параметрлерін  Анықтау  және  жүйеге  накопитель  қамтамасыз  ететін, 

халықтың қызмет кӛрсету түсетін тапсырмалар. 

 

Тапсырма  24.  Ақпараттарды  ӛңдеу  жүйесі  құрамында  мультиплексті 

арна  және  ЭЕМ.  Сигналдар  датчиктер  түседі  кіру  арна  арқылы  уақыт 

аралықтары  N1  ±  M1  мсм.  Арнада  олар  буферируются  және  алдын-ала 

ӛңделеді ішінде  N2  ±  M2  мсм.  Содан кейін олар ӛңдеуге  ту  ЭЕМ  бар  ең  аз 

ұзындығы бойынша кіріс-кезек. Сыйымдылығы кіріс жинағыштарды барлық 

ЭЕМ  сақтауға  есептелінген  шамалардың  n  сигналдар.  Толған  жағдайда 

құрылғыда  сигналдар  болып  саналады  потерянными.  Ӛңдеу  уақыты 

сигналдың кез келген ЭЕМ-ге тең T мсм. 

Смоделировать  ӛңдеу  процесі  m  сигналдарын  түсетін  датчиктер. 

Анықтау  орташа  уақытта  кешіктіру  сигналдарды  арнада  және  ЭЕМ  және 

ықтималдық толып кіру жинағыштарды 

 

Тапсырма 25. Бӛлінген деректер банкі базасында ұйымдастырылды, үш 

алыс бір-бірінен есептеуіш орталықтарының А, В және С. Барлық орталықтар 

бір-бірімен  деректерді  беру  арналарымен  жұмыс  істейтін  дуплексном 

режимінде  бір-біріне  тәуелсіз.  Әрбір  орталықтар  уақыт  аралығымен  N  ±  M 

мин түседі ӛтінімдер ақпараттық іздестіру жүргізу. 

Егер ЭЕМ-нің орталық ӛтінімді алған тұлғаның және пайдаланушының 

бос,  ішінде  N1  ±  M1  мин  жүргізіледі,  оны  алдын-ала  ӛңдеу  нәтижесінде 

қалыптасады  сауалдар  орталықтары  үшін  А,  В  және  С.  орталықта,  алған 

ӛтінімді пайдаланушы басталып, ақпаратты іздеу сұрауы бойынша, басқа да 

орталықтар  бойынша  тиісті  арналар  арқылы  беріледі  үшін  T1  мин  мәтіндер 

сұраулар,  содан  кейін  онда,  сондай-ақ  басталуы  мүмкін  ақпаратты  іздеу,  ол 

жалғасуда:  орталықта  —  N2  ±M2  минут,  орталықта  —  N3  ±  M3  мин, 

орталықта — N4 ± M4 мин Мәтіндері жауап беріледі үшін T2 мин бойынша 

тиісті  арналар  арқылы  орталыққа  алған  ӛтінімді  іздеу.  Ӛтінім  орындалған 

болып  саналады,  егер  алынған  жауаптар  барлық  үш  орталық.  Арналар 

кезінде ӛз жұмысында пайдаланады ресурстар ЭЕМ орталықтарының. 

 

Студент білімін бағалау факторлары  

Пән  бойынша  емтиханның  бағасы  аралық  бақылау  үлгерімінің 

максималды  кӛрсеткіші  (60%  дейін)  және  қорытынды  аттестация  (курстық 

жұмыс) (40% дейін) кӛрсеткішінің қосындысы ретінде алынады және 100%-

ға дейінгі мәнге тең болады.  

 

Пән бойынша тапсырманы орындау мен тапсыру графигі  

Бақылау 


түрі 

Тапсырманың 

мазмұны мен 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

Орындалу 

ұзақтығы, сағ 

Тапсырманы 

қабылдау 

Тапсыру 


уақыты 

Балдар 


мақсаты 

Зерт. жұм. 

№1 

Кӛптік 


қызмет 

кӛрсету 


жүйесінің 

құрылымдық 

сызбасын құру 

[1, 2, 3] 

Есеп, 


бақылау 

сұрақтарына 

жауап 

2-ші апта Зерт. жұм. 

№2 

GPSS-та  қарапайым бірканалды  модель 

құру. 


[1, 2, 3] 

Есеп, бақылау 

сұрақтарына 

жауап 

4-ші апта Зерт. жұм. 

№3 

Транзакттың  жылжу бағыты  ӛзгерілетін 

кӛптік 


қызмет 

кӛрсету 


жүйесін 

құру. 


[1, 2, 3] 

Есеп, бақылау 

сұрақтарына 

жауап 

6-ші апта Зерт. жұм. 

№4 

Кӛпканалды  кӛптік қызмет 

кӛрсету 


жүйесін құру 

[1, 2, 3] 

Есеп, 


бақылау 

сұрақтарына 

жауап 

8-ші апта Зерт. жұм. 

№5 

Қызмет 


кӛрсету 

құрылғыларының 

істен 

шығуын 


имитациялау 

[1, 2, 3] 

Есеп, 


бақылау 

сұрақтарына 

жауап 

10-ші апта СӚЖ №1 


Псевдокездейсоқ 

сандардың 

генераторы 

[1, 4, 5] 

10 

Презентация  2-ші апта СӚЖ №2 


Кӛптік 

қызмет 


кӛрсету 

жүйелері: 

олардың 

классификациялары 

мен сипаттамалары 

[1, 4, 5] 

15 

Реферат 


3-ші апта 

СӚЖ №3 Стохастикалық 

процесстерді 

модельдеу:  Монте-

Карло әдісі 

[1, 2, 3, 4, 5] 

 

Реферат 5-ші апта 

СӚЖ №4 GPSS 

World-тағы 

транзактілердің 

қолдану 


параметрлері 

мен 


арналуы 

[1, 4, 5] 

15 

Презентация  7-ші апта СӚЖ №5 


GPSS 

World 


бағдарламасының 

математикалық 

функциялары 

[1,2, 3, 4, 6] 

15 

Презентация  8-ші апта СӚЖ №6 


Кӛпканалды қызмет 

кӛрсету жүйелері 

[1,2, 3, 4, 6] 

15 


Реферат 

12-ші апта 

Тесттік 


Теориялық білім мен 

практикалық 

дағдыны 

қалыптастыру  

[1,2, 3, 4, 5, 6] 

дәріс 


конспекттері 

1 сағ 


Аралық тест 

7-ші, 14 

апталар 

10 


Курстық 

жұмыс 


Нұсқа бойынша 

тапсырма 

Негізгі және 

қосымша 


әдібиеттер, 

Семестр бойынша  Қорытынды  15-ші апта 

20 


электронды 

кітаптар, дәріс 

конспекттері 

Емтихан 


Студенттердің пән 

мәліметін 

қаншалықты 

қабылдағанын 

тексеру 

Негізгі және 

қосымша 

әдібиеттер, 

электронды 

кітаптар, дәріс 

конспекттері 

Семестр бойынша  Қорытынды 

Сессия 

кезінде 


20 

 

 

Саясат пен процедуралар 

«Телекоммуникация  жүйелерінде  компьютерлік  модельдеу»  пәнін  оқу 

барысында келесі ережелерді ұстануды ӛтінемін: 

1) Сабаққа кешікпеу

2)  Сабақты  себепсіз  босатпау,  ауру-жарақат  орын  алса,  анықтаманы 

кӛрсету, басқа жағдайдарда түсініктеме жазу керек; 

3)  Сабақ  барысында  ұялы  телефонды  ӛшіру  немесе  дауыссыз  режимге 

қою керек; 

4) Сабақ барысына белсенді қатысу қажет; 

5)  Группаластарға  және  ұстаздарға  мейірімді,  шыдамды,  ашық  болу 

қажет.  

 

Негізгі әдебиеттер тізімі: 

1.

 Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: Учеб. для ВУЗов./ 

Б.Я.Советов,  С.А.Яковлев.  –  3-е  изд.,  пераб.  и  доп.  –  М.:  Высш.шк.  2001.  – 

343

 

с. 2.

 

Советов  Б.Я.,  Яковлев  С.А.  Моделирование  систем.  Практикум: Учебное пособие для ВУЗов./ Б.Я.Советов, С.А.Яковлев. – 2-е изд., пераб. и 

доп. – М.: Высш.шк. 2003. – 295 с. 

3.

 

Боев  В.Д.  Моделирование  систем.  Инструментальные  средства  GPSS World - Москва: ВНУ, 2011 -201с. 

 

Қосымша әдебиеттер тізімі: 

4.

 

Томашевский  В.,  Жданова  Е.  Имитационное  моделирование  в  среде GPSS - Москва: Бестселлер, 2011 - 416с. 

5.

 Кудрявцев  Е.М.  GPSS  World.  Основы  имитационного  моделирования 

различных систем - Москва: ДМК Пресс, 2010 - 318с. 

6.

 

Кудашов  К.В.  Руководство  пользователя  по  GPSS  World  -  Москва: Мастер Лайн, 2010 - 384с. 

7.

 Боев  В.Д.,  Сыпченко  Р.П.  Компьютерное  моделирование  -  Москва: 

ИНТУИТ.РУ, 2010 - 349с. 

 

 

  

 

  

 

  

 

 СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ  (SYLLABUS) 

 

TZhСМ 2207 Телекоммуникация жүйелеріндегі компьютерлік модельдеу пәні 

 

TZhСME 8 Телекоммуникация жүйелеріндегі компьютерлік модельдеу және электрлік  есептеу модуль 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2004 ж бері № 50 мемлекеттiк баспа лицензиясы 

Басылымға қол қойылды ________ж. Пішімі 90х60/16. Таралымы ____дана 

Есептік баспа табаұға ___  Тапсырыс № ________ Баға келісімді 

_______________________________________________________________ 

КарМТУ баспа 100027, Карағанды, бейбітшілік даңғылы, 56  
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал