БАҒдарламасы ( syllabus) рмк 1201 «Педагогикалық мамандыққа кіріспе» пәні бойыншажүктеу 180.51 Kb.

Дата13.09.2017
өлшемі180.51 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 «Бекітемін» 

Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, 

ректор,  ҚР  ҰҒА  академигі 

Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 20__ж. 

 

  

 

  

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

РМК 1201  «Педагогикалық мамандыққа кіріспе» пәні бойынша 

 

РМК 12 – «Педагогикалық мамандыққа кіріспе» модулі  

5В010400 – «Бастапқы әскери дайындық» мамандығының студенттері үшін 

 

«Әскери-техникалық» институты  

«Кәсіптік оқыту» кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

20__ 


Алғы сӛз 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы  Syllabus М.Әуезов атындағы  Оңтүстік  Қазақстан  Мемлекеттік  университетінде  Республикалық 

оқу-әдістемелік секциясының мәжілісінде хаттама № 201 «10» желтоқсан  2013 

жылы  типтік  оқу  бағдарламасы  негізінде  «Кәсіптік  оқыту»  кафедрасының 

доценті,  педагогика  ғылымдарының  кандидаты  Мухаметжанова  Айгүл 

Олжабайқызы,  химия  ғылымдарының  кандидаты,  доцент  Нұрмағанбетова 

Мәншүк  Сейтқызы,педагогика  ғылымдарының  кандидаты,  доцент  Ударцева 

Светлана Михайловна құрастырған. 

 

  

«Кәсіптік оқыту» кафедра отырысында талқыланды 

 

Хаттама        №_____                                «____»______________20__ж.  

Кафедра меңгерушісі_______________  «____»______________20___ж. 

                                               (қолы) 

 

  

 

Әскери-техникалық институтының әдістемелік бюросымен бекітілген   

Хаттама №_____                           «____»______________20___ж. 

 

Тӛрағасы ________________         «____»______________20__ ж.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәннің сыйымдылығы 

С

емес

тр

 ECTS

 

креди

т 

саны

 

Неси

е с


ан

ы

 Сабақтардың түрі 

СӚЖ 


сағат 

саны 


Жалпы 

сағат 


саны 

Бақылау 


түрі 

Қосылған сағаттар саны 

СОӚЖ 

сағат 


тар саны 

Барлық 


сағат 

саны 


Дәріст

ер 


Практи 

калық 


сабақтар 

Зертхана 

лық 

сабақтар 

15 15 

30 


15 

45 


емтихан 

 

Пәннің сипаттамасы 

«Педагогикалық  мамандыққа  кіріспе»  пәні  М.Әуезов  атындағы  Оңтүстік  Қазақстан 

Мемлекеттік  университетінде  Республикалық  оқу-әдістемелік  секциясының  мәжілісінде 

хаттама № 201 «10» желтоқсан  2013 жылы типтік оқу бағдарламасы негізінде дайындалған. 

 

Пәннің  мақсаты 

«Педагогикалық  мамандыққа  кіріспе»  пәні  базалық  міндетті  пәндер  циклына  кіреді 

және курстың негізгі мақсаты студенттерде болашақ педагогикалық іс-әрекетке деген кәсіби-

педагогикалық бағыттылықты қалыптастыру болып табылады. 

 

Пәннің міндеттері 

 

қазіргі әлемдегі білімнің әлеуметтік-экономикалық маңыздылығын ашу;  

мұғалімнің педагогикалық мәдениет жӛнінде білімді қалыптастыру;  

студенттерде педагогикалық ғылым мен практиканың заманауи жетістіктерін оқып-үйренуге деген танымдық қызығушылықтарын дамыту

 болашақ мұғалімнің кәсіби-педагогикалық әрекеті, оның жалпы педагогикалық және 

арнайы кәсіби қызметі туралы алғашқы білім негіздеін қалыптастыру; 

 

болашақ  кәсіби  іс-әрекеттің  шығармашылық  сипатын  студенттердің  түсінуіне жағдай жасау; 

 мектептің  оқу-тәрбие  үдерісінің  педагогикалық  мониторингін  жүзеге  асыру 

іскерлігін дамыту; 

 

әлеуметтік-гуманитарлық  пәндер  кешенін  оқып-үйрену  негізінде  алынған  тұлға, оның дамуы, қалыптасуы және тәрбиесі жӛніндегі білімдерін сабақтастыруды үйрету; 

 мұғалім 

мамандығының 

ізгілік, 

мәдениеттану, 

коммуникативтік 

және 


шығармашылық  мәнін    негіздей  отыра,  студенттердің  аталмыш  мамандыққа  деген 

қызығушылығын арттыру. 

 

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: 

 болашақ мамандығының әлеуметтік мәні оның мазмұнын тыңғылықты сезіну; 

 мұғалім іс-әрекетінің объектісі, пәні жӛнінде кӛзқарастарының болуы; 

 педагогикалық  іс-әрекеттің  негізгі  бағыттары  мен  функциялары,  құрылымы, 

мазмұны, маңыздылығы жӛнінде білімдерді меңгеру; 

 

мектептің  педагогикалық  үрдісін  диагностикалаудың  практикалық  іскерліктерін меңгеру; 

 ӛз бетімен оқу, ғылыми зерттеушілік, қоғамдық іс-әрекеттерге саналы және белсене 

қатысу. 


 

 

Айрықша деректемелер 

Берілген пәнді оқу үшін келесі пәндерді (бӛлімдерді (тақырыптарды) кӛрсетумен) 

меңгеру қажет: 

 


Пән 

Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы 

1. Қазақстан тарихы 

Қазақстанның даму тарихы 

Қазақстандағы білім беру мәселесі 

Қазақтан Республикасындағы педагогика мән-жайы 

Қазақ ағартушыларының дүниеге кӛзқарасы 

 

Тұрақты деректемелер 

«Педагогикалық  мамандыққа  кіріспе»  пәнін  оқыту  «Саясаттану»,  «Философия», 

«Педагогика»пәндерін меңгеру барысында қолданылады.  

Пәннің тақырыптық жоспары 

 

Бӛлімнің (тақырыптың) атауы Сабақтардың  түрлері  бойынша  еңбек 

сыйымдылығы, с. 

Дәрісте

р 

Практи калық саб. 

СОӚЖ  СӚЖ 

1.  Білімнің  ерекшеліктері  мен  оның  қазіргі 

әлеуметтік-мәдени  жағдайдағы  рӛлі.  ҚР-дағы 

оқыту-тәрбиелеу процесі. 2. Жеке тұлға, оның қазіргі қоғамдағы мәселелері.   

3.  Педагогикалық  білім  жүйесі.  Үздіксіз  білім 

мұғалімнің  кәсіби  тұлғалық  ӛсуінің  шарты 

ретінде. 

4. 


Педагогикалық 

мамандық 

және 

оның 


дамуының 

қазіргі 


қоғамдық 

қайта 


құру 

жағдайындағы негізгі бағыттары 

5.  Педагогикалық  әрекет  және  оның  негізгі 

аспектілері. Педагогтің кәсіби құзыреттілігі. 6.  Мұғалімнің  кәсіби  қызметі  және  оның әлеуметтік-педагогикалық 

мәні. 


Мұғалім 

мамандығына қойылатын талаптар. 

7.  Педагогикалық  қарым-қатынас  педагогикалық 

процесс субъектілерінің ӛзара әрекеті ретінде. 8.  Педагогикалық  жобалау  мұғалімнің  кәсіби қызметінің ерекше түрі ретінде. 9. Мұғалімнің 

педагогикалық 

мәдениеті. 

Педагогтің  сӛйлеу  мәдениеті  табысты  кәсіби 

қызметінің шарті ретінде. 10.  Жоғары  педагогикалық  білім  жүйесіндегі педагогикалық іс-тәжірибе. 11.  Педагогикалық  мамандықтың  қоғамның рухани құндылықтарына әсері. 12. Ӛзін-ӛзі тәрбиелеу мен ӛз білімін кӛтеру және олардың  үздіксіз  білім  жағдайында  педагогтың 

кәсіби қалыптасуындағы рӛлі. 

13.  Ӛз  білімін  кӛтеру  әрекеті  педагогтің  үздіксіз 

білімінің шарты ретінде. 14. Мұғалім мамандығын таңдау уәжі және оның қазіргі студенттер тұлғасын дамытуға әсері. БАРЛЫҒЫ: 15 

15 15 

 


Оқытушымен студенттің ӛздік жұмысының тақырыптық жоспары 

СОӚЖ 


тақырыпта-

рының атауы 

Сабақ 

тың 


мақсаты 

Сабақты 


ӛткізу 

түрі 


Тапсырма 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиет 


1. 

Қазақстан 

Республикасындағы 

білім беру жүйесі 

Студент 

тердің 


білімін 

жетілдір


у 

Топпен 


бірлескен 

жұмыс 


жүргізу 

Тақырып 


бойынша 

негізгі 


баяндама 

Негізгі:  [1]  -  [5], 

[14], [15]  

Қосымша:  [2],  [3], 

[4], [5]. 

2.  Тұлға  және  оның 

қазіргі 

қоғамдық 

проблемалары 

Алған 


білімде 

рін 


тереңде 

ту 


Топпен 

бірлескен 

жұмыс 

жүргізу, бірігіп 

талдау 


Тақырып 

бойынша 


негізгі 

баяндама 

Негізгі:  [1]  -  [6],  [7] 

- [9], [11], [14], [15]. 

Қосымша:  [2],  [3], 

[4].  


3. 

Үздіксіз 

білім, 

мұғалімнің кәсіби-

тұлғалық 

ӛсуінің 

шарты ретінде 

Білімді 

кешенді


к  

тексеру 


Студентт

ер 


дің 

білімін 


жетілдіру 

Тақырып 


бойынша 

негізгі 


баяндама 

Негізгі:  [1]  -  [6],  [7] 

- [9], [11], [14], [15]. 

Қосымша:  [2],  [3], 

[4]. 

4. 


Педагогикалық 

мамандық 

және 

педагогтың жеке 

тұлғасы 


Оқып 

білу 


мүмкінш

ілігін 


дамыту 

Топпен 


бірлес-

кен 


жұмыс  

жүргізу, 

пікір-

талас 


Тақырып 

бойынша 


негізгі 

баяндама 

Негізгі:  [1]  -  [8], 

[10], [12]. 

Қосымша:  [1]  -  [4], 

[6].  


5.  Педагогикалық  іс-

әрекет 


және 

оның 


негізгі аспектілері 

Алған 


білімде 

рін 


тереңде 

ту 


Топпен 

бірлескен 

жұмыс 

жүргізу 


Тақырып 

бойынша 


негізгі 

баяндама 

Негізгі:  [4]  -  [8],  

[10], [14], [15]. 

Қосымша: [1] - [5]. 

6.  Педагогтың  кәсіби 

құзыреттілігі 

Білімді 


кешенді

к  


тексеру 

Шағын 


топтағы 

жұмыс 


Оқып  білу 

мүмкіншіл

ігін 

дамыту 


Негізгі: 

[3] 


[10],[14], [15]. 

Қосымша:  [1],  [2], 

[4], [5], 

7. 

Педагогикалық мамандықтардың 

қоғамның 

рухани 

құндылығына ықпалы Оқып 

білу 


мүмкінш

ілігін 


дамыту 

Топпен 


бірлескен 

жұмыс 


жүргізу 

Бірлескен 

баяндама 

Негізгі:  [1]  -  [8], 

[10], [14], [15]. 

Қосымша:  [1],  [3], 

[4], [5]. 

8. 


Жоғары 

педагогикалық 

білім 

жүйесіндегі педпрактика 

Алған 


білімде 

рін 


тереңде 

ту 


Топпен 

бірлескен 

жұмыс 

жүргізу 


 

Тақырып 


бойынша 

негізгі 


баяндама 

Негізгі:  [1]  -  [6],  [8] 

- [12], [14], [15]. 

Қосымша:  [1],  [3], 

[4], [5]. 

9. 


Педагогикалық 

жоба-мұғалімнің кәсіби 

Білімді 

кешен 


Топпен 

бірлескен 

Бірлескен 

баяндама 

Негізгі:  [1]  -  [6], 

[10],  [11],  [12],  [14], іс-әрекетінің 

ерекше 


түрі 

дік  


тексеру 

жұмыс 


жүргізу 

[15]. 


Қосымша:  [1],  [2], 

[3]. 


10.  Педагогтың  кәсіби 

дамуының 

үздіксіз 

факторлары 

Студент

тердің 


білімін 

жетілдір


у 

Топпен 


бір-

лескен 


жұ-мыс 

жүргізу, 

бірігіп 

талдау 


Оқып білу 

мүмкіншіл

ігін 

дамыту 


Негізгі  әдебиеттер: 

[3],  [4-6],  [9],  [16], 

[17]. 

Қосымша 


әдебиеттер:  [2],  [3], 

[6], [8], [10], [12]. 

11.  Үздіксіз  білім  беру 

жағдайындағы  ӛзін-ӛзі 

тәрбиелеу  және  оның 

кәсіби 


қалыптасуындағы ролі 

Студент


тердің 

білімін 


жетілдір

у 

Шағын топтағы 

жұмыс 


Білімді 

кешендік 

тексеру 

Негізгі  әдебиеттер: 

[2]-[3],  [5],  [7],  [9], 

[13]. 


Қосымша 

әдебиеттер:  [1]-[3], 

[5], [7], [9], [12]. 

12. Педагогтың үздіксіз 

білім 

алуындағы ӛзіндік  білім  қызметі 

шарт ретінде 

Алған 

білімде 


рін 

тереңде 


ту 

Топпен 


бірлескен 

жұмыс 


жүргізу 

 

Тақырып бойынша 

негізгі 


баяндама 

Негізгі:  [1]  -  [6],  [8] 

- [12], [14], [15]. 

Қосымша:  [1],  [3], 

[4], [5]. 

13.  Мұғалімдік  кәіпті 

таңдау  мотиві  және 

оның  қазіргі  студент 

тұлғасына әсері 

Студент


тердің 

білімін 


жетілдір

у 

Топпен бір-

лескен 


жұ-мыс 

жүргізу, 

бірігіп 

талдау 


Оқып білу 

мүмкіншіл

ігін 

дамыту 


Негізгі  әдебиеттер: 

[3],  [4-6],  [9],  [16], 

[17]. 

Қосымша 


әдебиеттер:  [2],  [3], 

[6], [8], [10], [12]. 

14. 

Мұғалім 


мамандығын 

таңдау 


уәжі  және  оның  қазіргі 

студенттер 

тұлғасын 

дамытуға әсері. 

Алған 

білімде 


рін 

тереңде 


ту 

Топпен 


бірлескен 

жұмыс 


жүргізу 

 

Тақырып бойынша 

негізгі 


баяндама 

Негізгі:  [1]  -  [6],  [8] 

- [12], [14], [15]. 

Қосымша:  [1],  [3], 

[4], [5]. 

Ӛзін ӛзі бақылауға арналған сұрақтар 

1.

 Жеке тұлға – педагогика мәселесі ретінде. 

2.

 Педагогикалық мамандық және оның қазіргі қоғамдағы ролі. 

3.

 Педагогикалық іс-әрекеттің ерекшелік сипаттамасы. 

4.

 Мұғалім – педагогикалық іс-әрекеттің субъектісі ретінде. 

5.

 Мұғалімнің шығармашылық іс-әрекетінің жалпы сипаттамасы.  

6.

 Қарым-қатынас мұғалімнің кәсіби-шығармашылық іс-әрекетінің құрамды бӛлігі. 

7.

 Ӛздігінен  педагогикалық  білімін  кӛтеру  мен  ӛзін-ӛзі  тәрбиелеу  мұғалімнің 

шығармашылық кәсіби дайындығының құралы. 

8.

 

Қазіргі білім беру.  9.

 

Білім беру философиясының негізгі ұғымдары. 10.

 

Білім берудің құндылықтары.  11.

 

Білім беру  жүйесіне түсінік. 12.

 

Білім беру іс-әрекет және процесс ретінде. 13.

 

Жеке тұлға – туралы түсінік және педагогикада оған сипаттама. 14.

 

Жек тұлғаға бағытталған білім берудің тұжырымдамасы. 15.

 

Мұғалім тәрбие мен білім беру саласындағы тәжірибелік жұмысты жүргізуші тұлға ретінде. 

16.


 

Жеке  тұлға  ұғымы  мен  онымен  байланысты  бір  тектес  ғылыми  категориялардың 

мәні. 

17.


 

Жеке  адамды  қалыптастырушы,  дамытушы  факторлар.  Тәрбие  -  тұлғаның 

қалыптасуы мен дамуының жетекші факторы. 

18.


 

Педагогикалық процесс -  мұғалім іс-әрекетінің объектісі.   

19.

 

Педагогикалық іс-әрекетке сипаттама. 20.

 

Тұлғаның  дамуы  және  қалыптасуы.  Тұлғаның  дамуына  және  қалыптасуына  әсер ететін факторларға сипаттама.  

21.


 

Мұғалім еңбегінің әлеуметтік құндылығы мен ерекшелігі. 

22.

 

Педагогикалық мамандықтың пайда болуы мен даму тарихы. 23.

 

Мұғалім-қоғамның  әлеуметтік-экономикалық  құбылысының  түбегейлі  ӛзгеруі жайлы. 

24.


 

ҚР-ның  «Білім  беру»  заңы,  ҚР-ның  2015  жылға  дейінгі  білім  беруді  дамыту 

тұжырымдамасы. 

25.


 

ҚР-ның  білім  беруді  дамытудың  2005-2010  жылдарға  арналған  Мемлекеттік 

бағдарламасындағы  қазіргі  заман  мұғалімдеріне  қойылатын  талаптар,  оның  құқықтары  мен 

міндеттері. 

26.

 

Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің сипаттамасы. 27.

 

Педагогикалық процесс – мұғалім әс-әрекетінің объектісі. 28.

 

Педагогикалық процесті басқарудағы мұғалімнің қызметтері. 29.

 

Педагогикалық іс-әрекет ұғымы және оның құрылымы. 30.

 

Мұғалім жеке тұлғасының адамгершілік бағыттылығы. 31.

 

Педагогтің  жалпы  және  кәсіби  мәдениеті:  болмысы,  ерекшелігі,  ӛзара  қарым-қатынас. 

32.


 

Мұғалім педагогикалық этикасы мен әдебі. 

33.

 

Жалпы адамзаттық құндылық туралы түсінік.  

Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пән бойынша емтихан бағасы аралық бақылау (60% дейін) және қорытынды аттестаттау 

(емтихан)  (40%  дейін)  бойынша  үлгерімнің  ең  жоғары  кӛрсеткіштерінің  сомасы  ретінде 

анықталады және кестеге сәйкес  100% дейін мәнді құрайды.  

Әріптік  баға 

бойынша бағалау 

Сандық 

бағалау 


эквиваленттері 

Меңгерілген 

білімдердің 

проценттік мәні 

Дәстүрлі 

жүйе 


бойынша бағалау 

А 

А- 4,0 

3,67 


95-100 

90-94 


Ӛте жақсы 

В+ 


В 

В- 


3,33 

3,0 


2,67 

85-89 


80-84 

75-79 


Жақсы 

С+ 


С 

С- 


D+ 

2,33 2,0 

1,67 


1,33 

1,0 


70-74 

65-69 


60-64 

55-59 


50-54 

Қанағаттанарлық 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 «А» (ӛте жақсы) деген баға, студент семестр барысында пәннің барлық бағдарламалық 

сұрақтары  бойынша  ӛте  жақсы  білім  кӛрсеткен,  сонымен  қатар,  ӛздік  жұмыс  тақырыптары 

бойынша жиі аралық білімін тапсырған, оқылатын пән бойынша негізгі бағдарлама бойынша 

теориялық және қолданбалы сұрақтарды оқуда дербестік кӛрсете білген  жағдайда қойылады. 

«А-»  (ӛте  жақсы)  деген  баға  негізгі  заңдар  мен  процестерді,  ұғымдарды,  пәннің теориялық  сұрақтарын  жалпылауға  қабілетін  ӛте  жақсы  меңгеруін,  аудиториялық  және 

дербес жұмыс бойынша аралық тапсырмалардың жиі тапсырылуын болжайды. 

«В+»  (жақсы)  деген  баға,  студент  пәннің  сұрақтары  бойынша  жақсы  және  ӛте  жақсы 

білімдер  кӛрсеткен,  семестрлік  тапсырмаларды  кӛбінесе  «ӛте  жақсы»  және  кейбіреулерін 

«жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады. 

«В» (жақсы) деген баға, студент, пәннің нақты тақырыбының негізгі мазмұнын ашатын 

сұрақтары  бойынша  жақсы  және  ӛте  жақсы  білімдер  кӛрсеткен,  семестрлік  тапсырмаларды 

уақытында «ӛте жақсы» және «жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.  

«В-» (жақсы) деген баға студентке, егер ол аудиториялық қалай болса, дәл солай СӚЖ 

тақырыптары  бойынша  пәннің  теориялық  және  қолданбалы  сұрақтарына  жақсы 

бағытталады,  бірақ  семестрде  аралық  тапсырмаларды  жиі  тапсыратын  және  пән  бойынша 

семестрлік тапсырмаларды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.  

«С+» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және 

СӚЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы  сұрақтарға  ие,  пәннің  жеке 

модульдарының  мазмұнын  аша  білген,  семестрлік  тапсырмаларды  «жақсы»  және 

«қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.  

«С»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол    аудиториялық  сабақтардың  және 

СӚЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы  сұрақтарға  ие,  пәннің  жеке 

модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға 

тапсырған жағдайда қойылады.  

«С-»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық  сабақтардың  және 

СӚЖ  барлық  түрлері  бойынша  жалпы  мағлұматтандырылған  және  нақты  тақырыптың 

шеңберінде  ғана  жеке  заңдылықтар  мен  олардың  ұғымын  түсіндіре  алатын  жағдайда 

қойылады.  

«D+» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және 

СӚЖ  барлық  түрлері  бойынша  семестрлік  тапсырмаларды  уақытында  тапсырмаған  және 

нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке  заңдылықтар  мен  олардың  ұғымын  түсіндіре 

алатын жағдайда қойылады.  

«D»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  семестрлік  тапсырмаларды 

уақытында  тапсырмаған  және  аудиториялық  сабақтар  мен  СӚЖ  бойынша  білімі  тӛмен, 

сондай-ақ, сабақтар босатқан жағдайда қойылады.  

«F» (қанағаттанарлықсыз) деген баға студент, СӚЖ және сабақтардың түрлері бойынша 

теориялық  және  практикалық  білімнің  тӛмен  деңгейіне  де  ие  емес,  сабақтарға  жиі 

қатыспайтын  және  уақытында  семестрлік  тапсырмаларды  тапсырмайтын  жағдайда 

қойылады. 

Аралық  бақылау  оқытудың  7-ші,  14-шы    апталарында  жүргізіледі  және  бақылаудың 

келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады: 

 

Бақ

ыла


у т

үрі


 

%ік

 м

әні 

Оқытудың академиялық кезеңі, апта 

Б

арлығы


, %

 

5  6  7 10  11  12 

13  14  15 

Қатысу 

10 
*  *  * 


10 Лекция 

конспектісі 

 

  

 *   

  

  

 10 

Тақырыпты

қ тестілеу 

10 


 

 *  *  * 


   

20 СӚЖ 

тапсыр-


10 

 

  

  

  

  

  

10 


масын 

орындау 


СОӚЖ 

тапсыр-


масын 

орындау 


10 

 

   

  

  

 10 


Емтихан 

40 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 40 

Аттестация 

бойынша 

барлығы 


60 

 

  

 

  

30   


 

 

  

 

30   60 

Барлығы 


100   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 100 

 

Саясат және рәсімдер 

«Педагогикалық  мамандыққа  кіріспе»  пәнін  оқу  кезінде  келесі  ережелерді  сақтауды 

ӛтінеміз: 

1 Сабаққа кешікпей келуді. 

2 Дәлелді себепсіз сабақ босатпауды, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа жағдайларда 

түсініктеме хат ұсынуды. 

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4 Оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сәйкес бақылаудың барлық түрлерін тапсыру. 

5  Жіберілген  практикалық  және  зертханалық  сабақтар  оқытушы  белгілеген  уақытта 

қайта тапсыру. 

6 Студент ұялы телефонды сӛндіріп, оқу үрдісіне белсенді түрде қатысу керек. 

 

Оқу-әдістемелік қамтамасыз етілушілік 

 

Автордың 

аты-жӛні 

Оқу-әдістемелік әдебиеттің 

атауы 

Баспа, 


басылып 

шығатын күні 

Даналар саны 

кітап-


ханада 

кафедр


ада 

Негізгі әдебиет 

Самыгин 


С.И., 

Столяренко Л.Д.  

 

Педагогика: экзаменнационные  ответы. 

Серия «Сдаем экзамен».  

Ростов  н/Д: 

Феникс, 2003. 

– С.207-230.. 

15 


Қоянбаев  Р.,  Қоянбаев 

Ж. 

Педагогика. А., 2004. 

10 


Л. И. Рувинский  

 

Введение в специальность.  М:Просвещен

ие,  1988,  стр. 

102-143. 

15 


Қоянбаев .Ж.Б. 

Педагогика - оқу құралы. 

Алматы. 


Рауан,  1992 

ж. 


Харламов И.Ф. Педагогика. Учебник. 

Минск.1998 

г. 

 Горелов 

И.Н.. 


Житников В.Ф., Зюзько 

М.В.  


 

Умеете  ли  вы  общаться? 

Педагогика. 

Книга 


1.Учебник  для  студ.  пед. 

вузов 


М:Просвещен

ие, 1991.  

15  Рувинский  Л.И.,  Кан-Калик  В.А.,  Гришин 

Д.М. 


Мамандыққа кіріспе 

А., 1991. 

15 Сағытаев Т.С. 

Педагогикалық 

шеберлік 

негіздері. Оқу құралы. 

Қарағанды:    

ҚарМУ 


баспасы, 

1996. 


15 

Синица И.Е. Педагогтық 

әдеп 


және 

ұстаздық шеберлік. 

Алматы. 1987 

ж. 


15 

Мижериков В.А., 

Ермоленко М.Н. 

Введение 

в 

педагогическую деятельность. 

М.,  2002,  268 

с. 

10 


Грехнев В.С.  

 

Культура  педагогического общения 

М., 1995 

15 Хмель Н.Д.  Теоретические 

основы 


профессиональной 

подготовки учителя.  

Алматы: 

Гылым, 1998. Сейтешев А.П., 

Абдыкаримов Б.А.  

Научные 

основы 


профессионально-

технической подготовки.  

Алматы, 

1992, 


стр. 

329-347 


12 

Ахметов А.К. Принципы  технологии  и 

содержание 

образовательной 

программы 

Алматы.-

1995.-92 с. 

15  Ӛстеміров Қ., Шаметов Н., Васильев И.  

 

Кәсіптік педагогика Алматы: ТОО 

«Наз-9»,2006. 

15 Қосымша әдебиет 1. Хмель Н.Д.  

Жалпы 


білім 

беретін 


мектептегі  педагогикалық 

процесс.   

Алматы 

«Ғылым» 


2002. 

15 


2. Авторлар ұжымы 

Қазақстан 

Республикасының 

2015 

жылға  дейінгі  білім  беруді дамыту тұжырымдамасы 

Қазақстан 

мұғалімі,  20 

қаңтар,  2004 

ж. 

10 


3. Авторлар ұжымы 

ҚР-ның  «Білім  туралы» 

заңы. 


Орталық 

Қазақстан 

газеті. 

19 


маусым  1999 

ж. 


15 

4. Авторлар ұжымы ҚР-ның 

Орта 


білімді 

дамыту тұжырымдамасы. 

Егемен 

Қазақстан газеті. 

19 


маусым  1997 

ж. 


 

5. Авторлар ұжымы «ҚР-ы 

білім 


беруді 

дамытудың 

2005-2010 

жылдарға 

арналған 

Мемлекеттік 

бағдарламасы». 

Орт. 


Қаз. 

газеті. 


28 

қазан, 2004 ж. 

   

 

 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

 

№ 

Жұм

ы

с 

түр

л

ері

 

Т

апсы

рм

а 

м

ақсат

ы ж

әне

 

м

азм

ұны

 

П

ай

дал

ануға

 

ұсы

н

ыл

ат

ын 

әд

еб

иеттер

 

О

рын

дау 

м

ерз

ім

і 

Бақы

л

ау түр

і 

Т

апсы

ру 

уакыты

 

Дәріске қатысу 

Дәріс 


сабағына 

дайындалу, 

конспектілерін құру 

Силлабус 

материал-дары 

Семестр 


бойы 

Ағым-дық   Сабақ  кес-

тесі 

бойынша 


СӚЖ 


тапсыр- 

малары 


Тақырыпқа 

сәйкес 


рефератты орындау 

Пәннің 


әдебиет 

тер тізімі 

Жоспар 

бойынша 


Ағымдық 

4, 7, 10, 13. 

Тестілеу Тестілік тап-сырмалар 

Дәріс 


кон-

спектісі, 

бақылау 

материал-дар 

14 апта 

Ағымдық 


2,  4,  6,   10, 

12, 14 


СОӚЖ 


тапсыр-

масын 


орындау 

Тақырыпқа 

сәйкес 

материалдарды орындау 

Дәріс 


кон-

спектісі, 

бақылау 

материал-дар 

Жоспар 

бойынша 


Ағымдық 

3,  4,  7,  11, 

13. Аралас сұрау  (тест, 

жеке 


әңгімелеу) 

Білімді 


практикада 

пайдалану 

білігін 

қалыптастыру. 

 

Дәріс 


конспектісі, 

қадағаланатын 

тақырыптар 

бойынша сабақ 

материалдары. 

1 контактілі 

сағат 

аралық 


7, 14 апта 

Емтихан Пән 

мате-риалдарын 

меңгергенің бақылау 

Силлабус 

2контакті

лі сағат 

Қорытынд

ы бақылау 15 апта 

 

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал