БАҒдарламасы ( syllabus) rkn 3302 «Радиациялық қауіпсіздік негіздері» пəніжүктеу 133.28 Kb.

Дата14.09.2017
өлшемі133.28 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім жəне ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

  

Бекітемін  

 

 

 

Ғылыми кеңес төрағасы,    

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

Ғазалиев А.М. 

   

_______________________ 

«____» _________ 2015ж. 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

RKN 3302 «Радиациялық қауіпсіздік негіздері» пəні  

RKN 28 «Радиациялық қауіпсіздік негіздері» модулі 

 

5В073100 – «Қоршаған ортаны қорғау жəне өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығы 

 

Тау-кен факультеті  

Өнеркəсіптік экология жəне химия кафедрасы кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

2015 


 

2

Алғы сөз 

 

Студентке арналған пəн бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) əзірленді: доцент, х.ғ.к. Оралова А.Т. 

 

  

«Өнеркəсіптік  экология  жəне  химия»  кафедрасының  мəжілісінде 

талқыланған  

«____»______________2015ж. № _______ хаттама  

Кафедра меңгерушісі___________ Кабиева С.К.  «____»______2015 ж. 

 

  

Тау-кен факультетінің оқу-əдістемелік кеңесі мақұлдаған 

«____»______________2015 ж.       № _______ хаттама  

Төраға _________ Такибаева А.Т.     «____»____________ 2015 ж. 

 

 

  

 

3

Оқытушы туралы мəліметтер жəне байланыс ақпарат 

Аты-жөні: Оралова Айгуль Турабаевна  

Ғылыми  дəрежесі,  өтініші,  лауазымы:  х.ғ.к.,  ӨЭжəнеХ  кафедрасының 

доценті 

ӨЭ жəне Х кафедрасы ҚарМТУ 5 корпусында (Б.Бульвары, 56) орналасқан, 

8 ауд., байланыс телефоны 567932. 

 

Пəннің еңбек сыйымдылығы 

Семестр


 

Кредиттер

 

саны


 

Сабақтардың түрі 

СӨЖ

 сағаттар 

саны


 

Жалпы


  

сағаттар


 саны

 

Бақылау түрі

 

Қосылған сағаттар саны ОСӨЖ 

сағаттары-

ның саны 

Барлы-


ғы 

сағаттар 

саны 

ЛекцияларПрактикалық сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

6 3/5  15 

30 45 90  45 135 

Емтихан


 

Пəннің сипаттамасы 

«Радиациялық  қауіпсіздік  негіздері»  пəні  профильдік  пəндердің  меңгеру 

кезінде мемлекеттік компонентқа кіреді. 

Пəннің мақсаты 

Пəннің  міндеттері  мынадай:  дозиметрия  негіздерін  жəне  радиобиологияны 

меңгеру,  радиоактивті  заттар  мен  иондаушы  сəуле  шығару  көзін  пайдала-

нытын,  кəсіпорындарда  радиациялық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету  жəне 

дозиметриялық бақылауды ұйымдастыру. 

Пəннің міндеттері 

Пəннің  міндеттері  мынадай:  дозиметрия  негіздерін  жəне  радиобиологияны 

меңгеру,  радиоактивті  заттар  мен  иондаушы  сəуле  шығару  көзін  пайдала-

нытын,  кəсіпорындарда  радиациялық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету  жəне 

дозиметриялық бақылауды ұйымдастыру. 

Берілген пəнді оқу нəтижесінде студенттер міндетті: 

 

радиоактивтік  ластанудан,  электромагниттік  жəне  иондашы  сəулеленуден сақтау  əдістерің  мен  тəсілдерің  əбден  жетілдіру  қазіргі  ғылыми  бағытты 

туралы түсінікке ие болуға; 

 

радиоактивтілік ұғымын, иондаушы сəуле шығару дозиметриясын; қоршаған ортаның  радиоактивті  ластануының  табиғи  жəне  техногенді    көздерін; 

иондаушы  сəуле  шығарудың  биологиялық  объектілермен  өзара  əрекеттесу 

механизмдерін; радиациялық бақылау əдістерін; радиоактивті сəуле шығару 

көздерімен қауіпсіз жұмыс істеу шарттарын; радиоактивті заттардың  түзілу 

жəне  ыдырау  процестерін;  электрмагниттік  сəулелерден  қорғау  əдістерін 

білуі керек; 

 

иондаушы  сəулеленуден  қорғауға  есептеу  жүргізуді,  олардың  радиациялық қауіпсіздік  тұрғысынан  қоршаған  орта  объектілерін  талдауды;  газ  тəрізді, 

сұйық жəне қатты сынамалардың радиациялық ластану деңгейін анықтауды; 

электрмагниттік  сəулеленудің    қоршаған  ортаға  əсер  етуін  бағалауды  істей 

білуге; 


 

4 

дозиметриялық  аспаптармен  жұмыс  істей  білу,  радиоактивті  жəне 

электрмагниттік  сəулелену  көздерінен  түсетін  мөлшердің  қуатын    өлшеу; 

сəулелену  көздерімен  қауіпсіз  жұмыс  істеудің  практикалық  дағдыларды 

меңгеруге. 

 

Айрықша деректемелер 

Берілген  пəнді  оқу  үшін  келесі  пəндерді  (бөлімдерді  (тақырыптарды) 

көрсетумен) меңгеру қажет: 

Пəн 

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 1.

 

Математика 1,2 2.

 

Химия 3.

 

Экология жəне тұрақты даму Барлық бөлімдері 

Барлық бөлімдері 

Барлық бөлімдері 

 

Тұрақты деректемелер 

«Радиациялық  қауіпсіздік  негіздері»  пəнін  оқу  кезінде  алынған  білімдер 

келесі  пəндерді: «Қоршаған  ортаның  мониторингі»  меңгеру  барысында 

қолданылады. 

 

Пəннің тақырыптық жоспары 

Бөлімнің (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша 

еңбек сыйымдылығы, сағ. 

Лекция-

лар 


Практика-

лық саб. 

ОСӨЖ

СӨЖ 


№1лекциясы. Пəнғе кіріспе 1 

 

 №2 лекциясы. Радиоактивтілік туралы жалпы ұғымдар 4      8 

№3 лекциясы. Қоршаған ортаны радиоактивтік 

ластанудың көздері 

2   №4 лекциясы. Иондаушы сəулеленудің биологиялық əсері 

2   


№5 лекциясы. Радиациялық бақылау əдістері мен құрал-

жабдықтары 

2   


№6 лекциясы. Иондаушы сəулеленуден қорғау 2 

 

 №7 лекциясы. Иондаушы сəулелену көздерімен жұмыс 

істеу кезіндегі радиациялық қауіпсіздікпен қамтамасыз 

ету 

1   


№8 лекциясы. Радиациялық қауіпсіздіктің құқықтық 

аспектілері 

1   


№1 практиқалық сабақ. Радиоактивті ыдыраудың заңы   2     

№2 практиқалық сабақ. Табиғи жəне жасанды

радионуклидтар. Радиоактивтілік, жартылай ыдырау 

мерзiмi 

 4   


№3 практиқалық сабақ. Ионданушы сəулеленудің 

затттармен өзара əрекеттесуі. Ионданушы сəулеленудің 

басылу заңы. 

 4   


№4 практиқалық сабақ. Иондаушы сəулеленудің 

биологиялық əсері мен шекті рауалы деңгейлері 

 4   

№5 практиқалық сабақ. Альфа-, бета-, нейтронды, фотонды сəулеленуден қорғау 

 4   


№6  практиқалық  сабақ.  Иондаушы  сəулеленуден  

    

5

Бөлімнің (тақырыптың) атауы Сабақтардың түрлері бойынша 

еңбек сыйымдылығы, сағ. 

Лекция-

лар 


Практика-

лық саб. 

ОСӨЖ

СӨЖ 


ұжымдық жəне жеке қорғау құралдары

 

№7  практиқалық  сабақ.  Радиоактивті  заттарды тасымалдау қауіпсіздігінің негіздері 

 4   


№8 практиқалық сабақ. Иондаушы сəулелену 

көздерiмен жасалатын жұмыстарды ұйымдастыру 

 4   

№1 ОСӨЖ. Радионуклид жəне оның жартылай тарау периодының активтілігін есептеу 

   

№2 ОСӨЖ. Радиоактивті сəуле шығарудың заттермен 

өзара əрекеттесуі 

   

№3 ОСӨЖ. Радиоактивті сəуле шығарудың 

биологиялық əрекет жəне ШРД.  

   

№4 ОСӨЖ. Иондаушы сəуле шығарудан қорғау  

  №5 ОСӨЖ. Радиациялық жағдайын бақылау əдістері    7 

 

№6 ОСӨЖ. Иондалған сəулелердің көздерімен жұмыс ұйымдастыру 

   

Барлығы 15 

30 

45 

45 

 

Практикалық сабақтардың тізімі 

1.

 

Радиоактивті ыдыраудың заңы. 2.

 

Табиғи  жəне  жасанды  радионуклидтар.  Радиоактивтілік,  жартылай  ыдырау мерзiмi. 

3.

 Ионданушы  сəулеленудің  затттармен  өзара  əрекеттесуі.  Ионданушы 

сəулеленудің басылу заңы. 

4.

 

Иондаушы сəулеленудің биологиялық əсері мен шекті рауалы деңгейлері. 5.

 

Альфа-, бета-, нейтронды, фотонды сəулеленуден қорғау. 6.

 

Иондаушы сəулеленуден ұжымдық жəне жеке қорғау құралдары. 7.

 

Радиоактивті заттарды тасымалдау қауіпсіздігінің негіздері. 8.

 

Иондаушы сəулелену көздерiмен жасалатын жұмыстарды ұйымдастыру  

Оқытушымен студенттің өздік жұмысының тақырыптық жоспары 

ОСӨЖ тақырыбының 

атауы 

Сабақтың мақсатыСабақтың түрі 

Тапсырманың 

мазмұны 

Ұсынылатын 

əдебиет 

Радионуклид жəне 

оның жартылай тарау 

периодының 

активтілігін есептеу 

Берілген тақырып 

бойынша білімді 

тереңдеу 

 

Топтық 


талқылау 

СӨЖ тексеру 

 

[1-4, 8,9] Радиоактивті сəуле 

шығарудың заттермен 

өзара əрекеттесуі 

Берілген тақырып 

бойынша білімді 

тереңдеу 

 

Топтық 


талқылау

 

СӨЖ тексеру 

[1-9] 


Радиоактивті сəуле 

шығарудың 

биологиялық əрекет 

жəне ШРД.  

Берілген тақырып 

бойынша білімді 

тереңдеу 

 

Топтық талқылау

 

СӨЖ тексеру 

[7,9] 


Иондаушы сəуле 

шығарудан қорғау 

Берілген тақырып 

бойынша білімді 

Топтық 

талқылау


 

СӨЖ тексеру

 

[6,8,9] 


 

6

ОСӨЖ тақырыбының атауы 

Сабақтың мақсаты

Сабақтың түрі 

Тапсырманың 

мазмұны 

Ұсынылатын 

əдебиет 

тереңдеу 

 

Радиациялық жағдайын бақылау 

əдістері 

Берілген тақырып 

бойынша білімді 

тереңдеу 

 

Топтық талқылау

 

СӨЖ тексеру 

[6,8,9] 


Иондалған сəулелердің 

көздерімен жұмыс 

ұйымдастыру 

Берілген тақырып 

бойынша білімді 

тереңдеу 

 

Топтық 


талқылау

 

СӨЖ тексеру 

[3,6,9] 


 

СӨЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыбы 

1.

 Радиоактивтілік туралы жалпы ұғымдар 

2.

 Қоршаған ортаны радиоактивтік ластанудың көздері 

3.

 Радиоактивті  сəуле  шығарудың  биологиялық  объектілермен  өзара 

əрекеттесуі 

4.

 

Радиациялық бақылау əдістері мен аспаптары 5.

 

Иондаушы сəуле шығарудан қорғау 6.

 

Иондалған  сəулелердің  көздерімен  жұмыс  істеу  кезіндегі  радиациялық қауіпсіздікпен қамтамасыз ету 

7.

 Радиациялық қауіпсіздіктің құқықтық аспектілері 

 

Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пəн бойынша емтихан бағасы аралық бақылау (60% дейін) жəне қорытынды 

аттестаттау  (емтихан) (40% дейін)  бойынша  үлгерімнің  ең  жоғары 

көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталады жəне кестеге сəйкес  100% дейін 

мəнді құрайды.  

Əріптік баға 

бойынша 


бағалау 

Сандық бағалау 

эквиваленттері 

Меңгерілген 

білімдердің 

проценттік мəні

Дəстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 

А- 


4,0 

3,67 


95-100 

90-94


Өте жақсы 

В+ 


В 

В- 


3,33 

3,0 


2,67 

85-89 


80-84 

75-79


Жақсы 

С+ 


С 

С- 


D+ 

2,33 2,0 

1,67 


1,33 

1,0 


70-74 

65-69 


60-64 

55-59 


50-54 

Қанағаттанарлық 

F 0 0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

«А» (өте  жақсы)  деген  баға,  студент  семестр  барысында  пəннің  барлық 

бағдарламалық сұрақтары бойынша өте жақсы білім көрсеткен, сонымен қатар, 

өздік  жұмыс  тақырыптары  бойынша  жиі  аралық  білімін  тапсырған,  оқылатын 

пəн  бойынша  негізгі  бағдарлама  бойынша  теориялық  жəне  қолданбалы 

сұрақтарды оқуда дербестік көрсете білген  жағдайда қойылады. 

«А-» (өте  жақсы)  деген  баға  негізгі  заңдар  мен  процестерді,  ұғымдарды, 

пəннің  теориялық  сұрақтарын  жалпылауға  қабілетін  өте  жақсы  меңгеруін, 

аудиториялық  жəне  дербес  жұмыс  бойынша  аралық  тапсырмалардың  жиі  

7

тапсырылуын болжайды. «В+» (жақсы)  деген  баға,  студент  пəннің  сұрақтары  бойынша  жақсы  жəне 

өте жақсы білімдер көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды көбінесе «өте жақсы» 

жəне кейбіреулерін «жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады. 

«В» (жақсы)  деген  баға,  студент,  пəннің  нақты  тақырыбының  негізгі 

мазмұнын  ашатын  сұрақтары  бойынша  жақсы  жəне  өте  жақсы  білімдер 

көрсеткен,  семестрлік  тапсырмаларды  уақытында  «өте  жақсы»  жəне  «жақсы» 

бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.  

«В-» (жақсы) деген баға студентке, егер ол аудиториялық қалай болса, дəл 

солай  СӨЖ  тақырыптары  бойынша  пəннің  теориялық  жəне  қолданбалы 

сұрақтарына  жақсы  бағытталады,  бірақ  семестрде  аралық  тапсырмаларды  жиі 

тапсыратын  жəне  пəн  бойынша  семестрлік  тапсырмаларды  қайта  тапсыру 

мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.  

«С+» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың  жəне  СӨЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға  ие,  пəннің  жеке  модульдарының  мазмұнын  аша  білген,  семестрлік 

тапсырмаларды  «жақсы»  жəне  «қанағаттанарлық»  бағаға  тапсырған  жағдайда 

қойылады.  

«С» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол    аудиториялық 

сабақтардың  жəне  СӨЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға  ие,  пəннің  жеке  модульдарының  мазмұнын  аша  білген,  семестрлік 

тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.  

«С-» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың жəне СӨЖ барлық түрлері бойынша жалпы мағлұматтандырылған 

жəне  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке  заңдылықтар  мен  олардың 

ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D+» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың  жəне  СӨЖ  барлық  түрлері  бойынша  семестрлік  тапсырмаларды 

уақытында  тапсырмаған  жəне  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  семестрлік 

тапсырмаларды  уақытында  тапсырмаған  жəне  аудиториялық  сабақтар  мен 

СӨЖ бойынша білімі төмен, сондай-ақ, сабақтар босатқан жағдайда қойылады.  

«F» (қанағаттанарлықсыз)  деген  баға  студент,  СӨЖ  жəне  сабақтардың 

түрлері бойынша теориялық жəне практикалық білімнің төмен деңгейіне де ие 

емес, сабақтарға жиі қатыспайтын жəне уақытында семестрлік тапсырмаларды 

тапсырмайтын жағдайда қойылады. 

Аралық  бақылау  оқытудың 7-ші, 14-шы  апталарында  жүргізіледі  жəне 

бақылаудың келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады: 

Бақылау

 

түрі 

%-

тік 

мəні


 

Оқытудың академиялық кезеңі, апта 

Барлығы

1  2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Қатысу 


0,13  *  * * * *  * * * * *  *  *  *  *  *  2,0 

Лекция 


конспектісі 

0,5      *    *     *     *   2,0  

8

Аралық бақылау 

12          *           *   24 

Практиқалық 

сабақтарды 

қорғау 

2  *  *  *  *  *   *   *   * 16 СӨЖ тексеру  2  *  *  *    *   *   * * * 16 

Барлығы 


(аттестация 

бойынша) 

 

        30           30   60 

Емтихан 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

40 


Барлығы 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

100 

 

Саясат жəне рəсімдер 

«Радиациялық  қауіпсіздік  негіздері»  пəнін  оқу  кезінде  келесі  ережелерді 

сақтауды өтінеміз: 

1.

 Сабаққа кешікпей келуді. 

2.

 Дəлелді  себепсіз  сабақ  босатпауды,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа 

жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3.

 

Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 4.

 

Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сəйкес  бақылаудың  барлық түрлерін тапсыру. 

5.

 Қатыспаған  практикалық  сабақтарын  оқытушының  белгілеген  уақытында 

өтуі қажет. 

6.

 

Дəріске жəне практикалық сабақтарға əрдайым дайындалуы қажет. 7.

 

СӨЖ тапсырмасын орындау.  

 

Оқу-əдістемелік қамтамасыз етілушілік 

Автордың  

аты-жөні 

Оқу-əдістемелік əдебиеттің 

атауы 


Баспа, басылып 

шығатын күні 

Даналар саны 

кітапханада кафедрада 

Негізгі əдебиет 

1.

 Закон РК 

О радиационной 

безопасности 

23 апреля 1998г.

неогр. 

неогр. 


2.

 

Закон РК Об использовании атомной 

энергии  

14 апреля 1997г.

неогр. 


неогр. 

3.

  

Санитарно-гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности 

01 марта 2003 г.

неогр. 


неогр. 

4.

  

Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования по 

обеспечению радиационной 

безопасности 

3 февраля  

2012 г. 

неогр. 


неогр. 

5.

  В.П. 

Машкович, А.М., 

Панченко 

Основы радиационной 

безопасности 

Москва: 


Энергоатомиздат 

1990. – 176с. 

20 - 


 

9

Автордың  аты-жөні 

Оқу-əдістемелік əдебиеттің 

атауы 

Баспа, басылып шығатын күні 

Даналар саны 

кітапханада кафедрада 

6.

 Ярмоненко С.П.   Радиобиология человека и 

животных. 

Москва: 

Высшая школа, 

2008. – 424с. 

3 - 


7.

 

Голубев Б.П.  Дозиметрия и защита от 

ионизирующих излучений. 

Москва: 

Энергоатомизд

ат, 2006. – 

462с. 


5 - 

8.

 Козлов В.Ф. 

Справочник по 

радиационной безопасности. 

Москва: 


Атомиздат, 

2001.-384с. 

3 - 

9.

 Максимов 

М.Т., Оджагов 

Г.О. 

Радиоактивные загрязнения и их измерение. 

Москва: 


Энергоиздат, 

2009. – 336с. 

5 - 

Қосымша əдебиет 11.

 

Арустамов Э.А. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Москва: 


Издательский 

Дом «Дашков 

и К

о

», 2000. – 678с. 

20 - 


12.

 

 Санитарные правила 

обращения с 

радиоактивными отходами» 

(СПОРО-97) 

12 сентября 

1997г. 


неогр. - 

13.


 

Кириллов 

В.Ф., Книжников 

В.А., Коренков 

И.Л. 

Радиационная гигиена Москва: 

Медицина, 

2008. – 336с. 

3 - 


 

Пəн бойынша тапсырмаларды орындау жəне тапсыру кестесі  

Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты жəне 

мазмұны 

Ұсынылатын 

əдебиет 

Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

№1 Практиқалық 

сабақ орындау  

Теориялық білімдер 

мен машықтану 

бекіту 


[6-11] 

1 апта 


Ағымдағы 1 

апта 


№2 Практиқалық 

сабақ орындау 

Теориялық білімдер 

мен машықтану 

бекіту

 

[6,9] 2 апта 

Ағымдағы


 

3 апта 


№3 Практиқалық 

сабақ орындау 

Теориялық білімдер 

мен машықтану 

бекіту

 

[6,9] 2 апта 

Ағымдағы


 

5 апта 


№4 Практиқалық 

сабақ орындау 

Теориялық білімдер 

мен машықтану 

бекіту

 

[3,6,7] 2 апта 

Ағымдағы


 

7 апта 


№5 Практиқалық 

сабақ орындау 

Теориялық білімдер 

мен машықтану 

бекіту

 

[6,8,9] 2 апта 

Ағымдағы


 

9 апта 


№6 Практиқалық 

сабақ орындау 

Теориялық білімдер 

мен машықтану 

[6,8,9,11] 

3 апта 


Ағымдағы

 

12 апта  

10

Бақылау түрі Тапсырманың 

мақсаты жəне 

мазмұны 

Ұсынылатын 

əдебиет 

Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

бекіту


 

№7 Практиқалық 

сабақ орындау 

Теориялық білімдер 

мен машықтану 

бекіту


 

[6,9] 


3 апта 

Ағымдағы


 

13 апта 


№8 Практиқалық 

сабақ орындау 

Теориялық білімдер 

мен машықтану 

бекіту

 

[6,9,10] 3 апта 

Ағымдағы


 

15 апта 


Лекция 

конспектісін 

тексеру  

Студенттердің 

жұмысын бақылау 

[1-11] 1 

біріккен 

сағаттар 

Ағымдағы

 

4, 7, 11, 14 апталар 

Аралық бақылау 

Пəн материалының 

меңгерілу деңгейін 

тексеру 

Лекция 


конспектесі 

[1-11] 


1 біріккен 

сағаттар 

Аралық 7, 

14 


апталар 

СӨЖ тапсыру 

СӨЖ орындалудың 

тексеру 


Лекция 

конспектесі 

[1-11] 

Семестр 


бойынша 

Ағымдағы 1,3,5,9, 

11,13,14, 

15

 апталар

Емтихан 


Пəн материалының 

меңгерілу деңгейін 

тексеру 

Негізгі жəне 

қосымша 

əдебиеттің 

жалпы тізімі

2 біріккен 

сағаттар 

Қорытынды 

Сессия 

кезеңінде  

Өзін өзі бақылауға арналған сұрақтар 

1.

 Радиоактивтілік туралы жалпы ұғымдар 

2.

 Қоршаған ортаны радиоактивтік ластанудың көздері 

3.

 Радиоактивті  сəуле  шығарудың  биологиялық  объектілермен  өзара 

əрекеттесуі 

4.

 

Радиациялық бақылау əдістері мен аспаптары 5.

 

Иондаушы сəуле шығарудан қорғау 6.

 

Иондалған  сəулелердің  көздерімен  жұмыс  істеу  кезіндегі  радиациялық қауіпсіздікпен қамтамасыз ету 

7.

 Радиациялық қауіпсіздіктің құқықтық аспектілері 

 

 

11

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

31.03.2004 ж. берілген № 50 мем. баспа лиц. Басуға қол қойылды   .13ж.  

Пішімі 60 х 90/16 

Есептік баспа табағы 1,0 ш.б.п. Таралымы       дана  Тапсырыс   Бағасы келісімді 

______________________________________________________________ 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің баспасы, 

100027, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56  

 

  
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал