БАҒдарламасы ( syllabus) Наноқұрылымдық материалдарды алу пәні бойыншажүктеу 199.93 Kb.

Дата14.05.2017
өлшемі199.93 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 Бекітемін 

Ғылыми 

кеңес 

тӛрағасы,   

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 200___ж. 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

Наноқұрылымдық материалдарды алу пәні бойынша   

 

050710 – Материалтану және жаңа материалдар технологиясы мамандығының студенттері үшін  

 

 

     Машинажасау факультеті 

 

Құю ӛндірісінің машиналары, технологиясы және  конструкциялық материалдар кафедрасы 

 

  

   


  

   


 

 

  

 

 

  

 

2008 Алғы сӛз 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірленеді: х.ғ.к.доцент Куспекова Ш.А. 

Аманжолова М.Т., магистрант.   

 

 

«Құю  ӛндірісінің  машиналары  және  конструкциялық  материалдары» кафедрасының мәжілісінде талқыланады  

«____»______________200___ ж. № _______ хаттама  

Кафедра меңгерушісі________Күзембаев.С.Б  «____»________200___ ж. 

            (қолы) 

 

 

Машинажасау факультетінің әдістемелік бюросымен мақұлданады «____»______________200___ ж. № _______ хаттама  

Тӛраға _________ Құспекова Ш.А.    «____»____________ 200___ ж. 

                  

(қолы) 


 

 

  

 

  

 

 Оқытушы туралы мәліметтер және байланыстық ақпарат 

Куспекова Шолпан Абдрахманқызы, х. ғ. к., доцент. 

Аманжолова  Маржан  Тӛлегенқызы,    ҚӚМТ  және  КМ  кафедрасының 

магистранты. 

ҚӚМТ  және  КМ  кафедрасы  ҚарМТУ-дың  бас  корпусында  (Қарағанды 

қаласы,  Мир  Бульвары,  56),  313  аудиторияда  орналасқан,  байланыс  телефоны  

8-(3212)-56-59-35, қосымша 124. 

 

Пәннің еңбек сыйымдылығы 

С

ем

естр

 

Креди

тт

ер са

ны

 Сабақтардың түрі 

СӚЖ 


сағаттар 

саны 


Жалпы 

сағаттар 

саны 

Бақылау 


түрі 

Қосылған сағаттар саны 

ОСӚЖ 

сағаттар


ының 

саны 


Барлы

ғы 


сағатт

ар 


саны 

лекциял


ар 

Практикалық 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 45 

 

15 60 

120 


60 

180 


Емтихан 

 

Пәннің сипаттамасы 

 «Наноқұрылымдық 

материалдарды  алу»  пәні  базалық  пәндердің   

компонентері бойынша циклына кіреді.     

Пәннің мақсаты 

«Наноқұрылымдық материалдарды алу» пәні оқыту мақсаты наноқұрылымдық 

материалдарды  негіз  технологиямен  алу  студенттерге  жеткізу  индустрялды 

стратегияда  жүргізіп,  перспективті  түсіну  үшін  қажетті  және  ғылыми  үздіксіз 

қабылдап  жаңа  физикалық  қасиеттердің  сапасын,  биологиялық  жүйе  және 

физикалық түрде 100 нм ӛлшемін мақсатын алға қояды.     Пәннің міндеттері 

Пәннің  міндеттері  мынадай:  негізгі  түсініктерін  оқыту,  категория, 

әдістері,наноқұрылымдарды индустриялды байланыспен алу, терминологиялық 

аппаратты  ұғынып  түсіну,  наноқұрылымдарды  диагностика  арқылы  ғылыми 

зерттеу әдістерін меңгеру.  

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті:     

 түсініп білу; 

- наноқұрылымды қалыптастыру, құрылу әдістері туралы;  

- наноқұрылымды материалдардың қасиеттерін; 

- наноқұрылымдарды алу әдістері туралы түснікке ие болуға; 

– наноқұрылымды қасиеттер және технологияны алу; 

- наноқұрылымдардың моделді ерекшеліктерін білуге; 

- наноқұрылымды материалдарды алу үшін жабдықтар; 

– наноқұрылымды материалдардың ауданын қабылдау істей білуге; 

–наноқұрылымдарды  диагностикада ӛткізу;  

– электронды микроскоп әдіспен наноӛлшемді ауданын зерттеп жүргізу практикалық дағдыларды меңгеруге. 

 

Айрықша деректемелер 

Берілген  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  (бӛлімдерді  (тақырыптарды) 

кӛрсетумен) меңгеру қажет: 

 

Пән   


Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы 

 Химия  


Менделеевтің периодты кестесі . 

Химиялық байлыныстар типтері  

Электронды орбиталді гибридизация.  

Физика  


Заттардың құрылуы. 

Атомдардың электронды құрылуы.  

Оптика. Электрлік қасиеттері.  

Математика 

Дифференциальді саны  

Интегральді саны   

Матрицалық саны   

Физикалық  химия 

Валенттік заңы  

Табиғи химиялық байланыстар   

 Диффузионды процесстер  

 Химиялық  термодинамика 

 Кинетикалық процестер  

Физикалық    материалта-

ну 

Материалдардың механикалық қасиеттері. Пластическалық  деформация. Беріктігі. 

 

 

Тұрақты деректемелер 

 

«Наноқұрылымдық  материалдарды  алу»  пәнін  оқу  кезінде  алынған 

білімдер келесі пәндерді, меңгеру барысында қолданылады. 

   1.  Рентгенография. 

2.

 Механикалық қасиеттері. 

3.

 Физикалық қасиеттері және физикалық металдар.  

4.

 Материалдарды қазіргі зерттеу әдістері. 

5.

 Материалдардың физикалық қасиеттері.  

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

Бӛлімнің 

(

тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, с. 

Лекция


лар 

Практик


алық саб  

Зертхана


лық саб 

ОСӚ


Ж 

СӚЖ 


1.Қысқаша нанотарихы. 

  

 

 

Негізгі 

классификация 

наноматериалдардың 

құрылымдық 

типтері.  

Наноматериалдары, нанокластары, 

наноқұрылысы. Ауданды наноқұрылымды 

материалдар.Наноқұрылымды моделді 

ерекшеліктері.                    

Аллотропикалық  кӛміртек  қалыбы:  алмаз, 

графит, карбин, фуллереналары. 

  

 Бӛлімнің 

(

тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, с. 

Лекция

лар 


Практик

алық саб  

Зертхана

лық саб 


ОСӚ

Ж 

СӚЖ Наножүйесі негізі  диоксид циркония. 

Наноматериалдардың ӛнімдердің 

мысалдары. 

3.Наноматериалдардың 

ерекше 

қасиеттері. 

Жартылай 

ӛткізгіштер 

және 

металдар:Электр 

ӛткізгіштер 

және 

құрылуы.  Квантты  ӛткізгіш.  Электронды спина 

ауысуы 


Ааронова-Бома 

және 


магниткедергілері 

Ӛзіндік 


ӛткізгіш. 

Жылуӛткізгіштік   Электрмеханикалық 

эффектісі 

және 

механикасы.  Беріктік.  Жазық  әсерінен 

деформация  болуы.  Электрлік  қасиеттері 

механикалық  жүктің  әсері.  Механикалық 

электр 


энергияның 

электрхимиялық 

түзілуі.  Наноосциллятор  телескопиялық 

құрылымы. 

Наножүктеу. 

Нанопинцет. 

Микроскоп күштік атомдары үшін нанотрубкасы. 

Сұйық ағын үшін наносенсорлар.  Адсорбционды қасиетте: 

Сутекті сақтау. Нанофильтр. Эффектілі капиллярлы 

 Л. 3 


Л. 4 

  4.Наноқұрылымды негізгі әдісін ұсыну. 

нанолитография зонд әдісі. 

Зонд тотығының локальді әдістері.  

Наноқұрылымдық 

бетті 

периодтық қалыптау нелитографиялық әдістері. 

  5. Нанотехнология дегеніміз не? 

  

 6.Наноқұрылымдардың материалдың 

жаңа технологиясын 

дайындау.Наноұнтақты қасиеттердің алу 

Наноұнтақты синтезді химиялық әдістері. 

Физикалық әдістері.Механикалық әдістері.

 

 Л. 5 
7.Индустрялды жаңа 

материалдар. 

Ультрадисперсті  алу  әдістері  (нано-) 

бөлігі.  

Химиялық  және  физикалық  әдістері. 

Инертті газ ортада бу конденсация әдістері. 

Кӛпкомпоненті жүйенің қалыптау бӛлігі.  

Нанодисперсті тотықтың плазмохимиялық 

технологияны  алу.  

Механохимиялық реакция  

наноқұрылымдық материалдарды алу.  Наноқұрылымдық көлемдік  

материалдардың әдісін алу.  

Аморфты қортпаның кристаллизация. 

Пластикалық деформацияның 

 Л. 1 
Бӛлімнің 

(

тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, с. 

Лекция

лар 


Практик

алық саб  

Зертхана

лық саб 


ОСӚ

Ж 

СӚЖ интенсивтілігі. 

Жұқа наноқұрылымдық қабышығы.  

Қасиеттеріне  байланысты  бөліктері  аз 

мөлшерде 

құрылымдардың 

ерекшеліктері.Ультрадисперсті  беттік 

бөліктерін қорғау.

 

Наноқұрлымдық  металдық  қортпаларды 

модификациялау 

және 

алу.металлических сплавов.

 

8.Нанотрубкалы кӛміртекті алу әдістері. 

Электрдоғалық әдіс.  

Кӛміртек сутекті каталитикалық 

орналасуы. Электролитті  синтезі. Конден-

сационды әдіс. Конструктивті қирау 

әдістері.  

конструктивного разрушения 

Разрядты доғалық әдіс. Бу арқылы 

химиялық тұнба әдісі. Лазерлі абляции әдісі 

Спиртті 


нанотрубкалы. 

Кӛміртекті 

нанотрубкалы  қалыпты  қатарда  ӛсумен 

жүргізеді.  Ұзын  жіпті  нанотрубкалы 

болуы.Жұқа 

нанотрубкалы.Сақиналы 

нанотрубкалы.Кӛпқабатты 

қайрау 


нанотрубкасы.  . 

 Л. 2 
9.Электроника үшін нанотрубка:  Диод. 

Транзисторлар. 

Интерференция 

Фабри-Перо.  Химиялық  сенсор.  Светоди-

од. Нанотрубкалы ескерткіш. Эмиссионды 

құралдардың  нанотрубкасы.    Сәуле 

қуаттылығының 

шектеулігі.Нанообъект 

үшін термометр. 

  

 10.Нанокомпозиттері. 

Полимерлі нанокомпозиттері.Полимерлі 

және керамика үшін 

нанокомпозиттері.Құрылымды жүйе 

материалдары. Нанокомпозиты қабаттары. 

Жартылай проводникті немесе метал 

құрамды нанокомпозиттері. Молекулярлы 

композитті.Функциональді электроника 

негізі нанокерамика және 

нанокомпозиттері.Композит үшін 

нанотрубкалы.. 

  11.Нанокомпозитті кӛміртек.  

Негізгі қасиеттері. Бірстадиялы 

нанокомпозитті технологиясы.  

Техникалық  потенциал. 

  

 

Бӛлімнің 

(

тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, с. 

Лекция

лар 


Практик

алық саб  

Зертхана

лық саб 


ОСӚ

Ж 

СӚЖ 12. Ультрадисперсті бӛліктің 

аттестациялық принциптері және қазіргі 

зерттеу әдістері.  

Жалпы  классификациялық әдістері. Элек-

тронды-микроскопиялық әдіс. 

Дифракционды әдіс.Массспектрометр және 

спектроскопия электронды әдістері.   

 

 Л. 6 


10 


13.Наноматериалтану  үлгілеу  сандық 

әдістері. 

Үлгілеудің проблемалары және әр түрлі 

масштабты дәрежелері. Конструкциялық 

нанокерамикалық байланысы мезкӛлемдік 

күштік эволюция  компьютерде үлгілеу.  

Наноқұрылымдық керамикалық композитті 

құрылымдық байланысты мезкӛлемдік 

пластиналы модельді есептеу 

жүргізу.Нанообъектілі  теория және  

практикада үлгілеу. 

 

 10 


14. 

Нанотехнологияны 

перспективті 

түрде 

қолдану. 

Спектрді 

нанотехнологияда қолдану мүмкіндігі 

  

10 БАРЛЫҒЫ: 

45 


 

15 


60 

60 


 

Зертханалық сабақтардың тізімі 

   1.Электронды  микроскопия  жарықтану  әдіспен  наноӛлшемдік  ауданын 

зерттеу. 

  2.Нанотрубкалы кӛміртекті зонд микроскопиясы  

        3. Туннельді микроскоп    

        4. Сканерлі зонд микроскопиясы. 

        5. Наноқұрылымдық материалдарды алу үшін құрал жабдықтар

 

 

      6. Диагностикалық  наноқұрылымдары. 

 

Оқытушымен студенттің ӛздік жұмысының тақырыптық жоспары 

ОСӚЖ 

тақырыбының атауы Сабақтың 

мақсаты 


Сабақтың түрі  Тапсырманың 

мазмұны  

Ұсынылатын 

әдебиеттер  

1тақырып.Негізгі 

классификация 

наноматериалдард

ың 


құрылымдық 

типтері.  

  

Классификация  негізін  табу 

үшін 


класфикацияла

у 

Презентация құрылымдық 

логикалық 

сұлбасын 

немесе 


интеллектуаль

ді карт 


ескеткіш 

болуы  


Құрылымдық 

логикалық 

сұлбасын 

құрастыру  немесе 

интеллектуальді 

ные 


карта 

ескерткіш 

наноматериалдард

ы 

классификациялау   ОЛ -[1 ], [ 4 ], 

[ 5 ] ,[6 ]. 

ДЛ –[2],[6]

 


2тақырып. 

Наноқұрылымды 

қасиеттінің 

ерекшеліктері.                    

 

 

Аргументеуді білу 

ӛзінің 


позицияда 

ұстауын  

қалыптастыру   

Дискуссия, 

дӛңгелек үстел 

Материалдарды 

оқыту  қатынасты 

наноматериалдард

ы 

қасиеттерін салстырмалы 

анализдеу  

ОЛ -[1], [4], 

[5] ,[6]. 

ДЛ –[2],[6]

 

3тақырып Наноқұрылымдық 

негізгі әдістердің 

құрылуы  

Ғылыми 


әдебиеттермен 

жұмыс 


істей 

білу 


және 

қалыптастыру  

презентациялы  

конкурс мини-

проектілер  

Наноқұрылымдық 

жобалап 

минипроектіні 

құрастыру  

ОЛ -[1], [4], 

[5] ,[6]. 

ДЛ –[2],[6], 

периодты 

баспада 


ғылыми  

публикация  

4. тақырып Нано-

технология дегеніміз 

не? 

Нанотехнологияны түсіну 

және ойынды 

жеткізіп беру  

дӛңгелек үстел   Глосарияны 

құрастыру  

ОЛ – 


[2],[3],[4],[6], 

ДЛ -[1],[3] -

[7] 

5 тақырып. Жаңа наноқұрылымдық 

материалдарды 

дайындау 

технологиясы. 

 6тақырып. Жаңа 

материалдардың 

индустриясы  

 

Мәселені шешу жолдары 

стратегиялық 

ӛңдеп қалыпқа 

келтіру. 

Инфрақұрылы

мдық біздің 

ауданда 

есеппен 


қажетті 

технологияны 

алып енгізу 

үшін 


инвестиция 

алады   


Инфрақұрылымды

қ біздің ауданда 

есеппен қажетті 

технологияны 

алып енгізу үшін 

инвестиция алады  

ОЛ – 

[2],[3],[4],[6], ДЛ -[1],[3] -

[7] 


7 тақырып . 

Нанотрубкалы 

кӛміртекті алу 

әдістері 

Бағдарлама 

синтезі және 

анализді біліп 

қалыптастыру   

Жазба 

жұмыстары Қысқаша 

аналитикалық 

кӛміртек 

нанотрубкасын 

алу әдісін 

құрастыру  

ОЛ – 

[2],[3],[4],[6], ДЛ -[1],[3] -

[7] 


8тақырып. Электро-

ника үшін 

нанотрубка   

Қызықты 


мәселелерді 

шешу керекті 

бағдарламада 

алмастыру  

 Анкеттаның 

нәтижесінен 

анализді 

құрастыру   

 Анкетаны 

құрастыру және 

сұрақтар қою.  

ОЛ – 


[2],[3],[4],[6], 

ДЛ -[1],[3] -

[7 

9тақырып. Нано-композитті. 

10тақырып Нано-

композитті кӛміртек. 

Қалыптастыру

ды білу 

мазмұндаманы 

жазып түсіну  

эссе түсіндіру   Гипотезді 

жылжыту және 

тексеру жоспарын 

құрастыру. 

ОЛ – 


[2],[3],[4],[6], 

ДЛ -[1],[3] -

[7] 

11тақырып. Ультрадисперсті 

бӛліктердің 

аттестация 

принциптері және 

қазіргі зерттеу 

әдістері.. 

Технологиялы

қ тапсырманы 

есептеу үшін 

керекті 


әдістемені 

тандап 


қалыптастыру  

Наноматериал

дарды зерттеу 

жүргізу үшін 

презентациялы

қ құрал 


жабдықтарды 

алу  


Наноматериалдард

ы зерттеу үшін 

керекті құрал 

жабдықтарға 

презентацияны 

дайындау   

ОЛ –[7] 

ДЛ - [7] 

12тақырып.Наномат

Ғылыми 


Аз топтарда 

 Керекті варианты 

ОЛ -[1] -[7] 


ериалтану сандық 

үлгілеу әдісі 

ойлармен 

қалыптастыру 

әдістері  

жұмыс істеу 

алып салыстыру 

13тақырып. 

Нанотехнологияны 

перспективті түрде 

қолдану. Спектрді 

нанотехнологияда 

қолдану мүмкіндігі. 

Дипломдық 

жобаны 

қорғауға дайындалу 

және  ӛзін-ӛзі 

кӛрсетуге 

қалыптастыру    

Ғылыми кон-

ференция 

Конференция 

тақырыбын 

дайындап 

хабарлама беру. 

ОЛ – 

[2],[3],[4],[6], ДЛ -[1],[3] -

[7] 


 

СӚЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыбы 

1    «Нанокомпозитті»  жоба.  Нанокӛлемді  үлгілеу  практикада  және  теория 

жүзінде кӛрсету. ( 4, 6-8, 10,11тақырыптар). 

2  К


 

Ультрадисперсті  бӛліктердің  аттестация  принциптері  және  қазіргі 

зерттеу әдістері. (12-13тақырыптар). 

3 Студенттердің ғылыми  конференция тақырыптары:  «Нанотехнологияны 

перспективті түрде қолдану. Спектрді нанотехнологияда қолдану мүмкіндігі»  

   ( 14тақырып). 

 

 Студенттердің білімін бағалау белгілері  

Пән бойынша емтихан бағасы аралық бақылау(60% дейін) және қорытынды 

аттестаттау  (емтихан)  (40%  дейін)  бойынша  үлгерімнің  ең  жоғары  

кӛрсеткіштерінің    сомасы    ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес      100% 

дейін  мәнді құрайды. 

 

Әріптік  баға бойынша 

бағалау 


Сандық бағалау 

эквиваленттері  

Меңгерілген 

білімдердің 

проценттік мәні  

Дәстүрлі  жүйе 

бойынша бағалау 

А 

А- 4,0 

3,67 


95-100 

90-94 


Ӛте жақсы  

В+ 


В 

В- 


3,33 

3,0 


2,67 

85-89 


80-84 

75-79 


Жақсы  

С+ 


С 

С- 


D+ 

2,33 2,0 

1,67 


1,33 

1,0 


70-74 

65-69 


60-64 

55-59 


50-54 

Қанағаттанарлық  

30-49 


0-29 

Қанағаттанарлықсыз  

 

«А»  (ӛте  жақсы)  деген  баға,  студент  семестр  барысында  пәннің  барлық бағдарламалық сұрақтары бойынша ӛте жақсы білім кӛрсеткен, сонымен қатар, 

ӛздік  жұмыс  тақырыптары  бойынша  жиі  аралық  білімін  тапсырған,  оқылатын пән  бойынша  негізгі  бағдарлама  бойынша  теориялық  және  қолданбалы 

сұрақтарды оқуда дербестік кӛрсете білген  жағдайда қойылады. 

«А-»  (ӛте  жақсы)  деген  баға  негізгі  заңдар  мен  процестерді,  ұғымдарды, 

пәннің  теориялық  сұрақтарын  жалпылауға  қабілетін  ӛте  жақсы  меңгеруін, 

аудиториялық  және  дербес  жұмыс  бойынша  аралық  тапсырмалардың  жиі 

тапсырылуын болжайды. 

«В+»  (жақсы)  деген  баға,  студент  пәннің  сұрақтары  бойынша  жақсы  және 

ӛте жақсы білімдер кӛрсеткен, семестрлік тапсырмаларды кӛбінесе «ӛте жақсы» 

және кейбіреулерін «жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады. 

«В»  (жақсы)  деген  баға,  студент,  пәннің  нақты  тақырыбының  негізгі 

мазмұнын  ашатын  сұрақтары  бойынша  жақсы  және  ӛте  жақсы  білімдер 

кӛрсеткен,  семестрлік  тапсырмаларды  уақытында  «ӛте  жақсы»  және  «жақсы» 

бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.  

«В-» (жақсы) деген баға студентке, егер ол аудиториялық қалай болса, дәл 

солай  СӚЖ  тақырыптары  бойынша  пәннің  теориялық  және  қолданбалы 

сұрақтарына  жақсы  бағытталады,  бірақ  семестрде  аралық  тапсырмаларды  жиі 

тапсыратын  және  пән  бойынша  семестрлік  тапсырмаларды  қайта  тапсыру 

мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.  

«С+»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың  және  СӚЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға  ие,  пәннің  жеке  модульдарының  мазмұнын  аша  білген,  семестрлік 

тапсырмаларды  «жақсы»  және  «қанағаттанарлық»  бағаға  тапсырған  жағдайда 

қойылады.  

«С»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол    аудиториялық 

сабақтардың  және  СӚЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға  ие,  пәннің  жеке  модульдарының  мазмұнын  аша  білген,  семестрлік 

тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.  

«С-»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың және СӚЖ барлық түрлері бойынша жалпы мағлұматтандырылған 

және  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке  заңдылықтар  мен  олардың 

ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D+»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың  және  СӚЖ  барлық  түрлері  бойынша  семестрлік  тапсырмаларды 

уақытында  тапсырмаған  және  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  семестрлік 

тапсырмаларды  уақытында  тапсырмаған  және  аудиториялық  сабақтар  мен 

СӚЖ бойынша білімі тӛмен, сондай-ақ, сабақтар босатқан жағдайда қойылады.  

«F»  (қанағаттанарлықсыз)  деген  баға  студент,  СӚЖ  және  сабақтардың 

түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің тӛмен деңгейіне де ие 

емес, сабақтарға жиі қатыспайтын және уақытында семестрлік тапсырмаларды 

тапсырмайтын жағдайда қойылады. 

«Z»  (қанағаттанарлықсыз)  деген  баға  студент,    СӚЖ  және  сабақтардың 

түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің тӛмен деңгейіне де ие емес,  сабақтардың  жартысынан  кӛп  қалатын  және  семестрлік  тапсырмаларды 

ұсынбаған жағдайда қойылады.  

Аралық бақылау оқытудың 7-ші,  және 14-ші апталарында жүргізіледі және 

бақылаудың  келесі түрлерінен алғанда қалыптасады: 

 

Б

ақыла

у  т


үрі

  

%ік

 мән

і

 Оқытудың академиялық кезеңі, апта

  

Барлығы

,  


%

 10 11 

12 


13 

14 


15 

Қатысу 


0,13  Тәжірибелік сабақтар  

0,2 
Зерт. 


жұмыстарды 

қорғау 


 

  

  

   

 12 


ОСӚЖ 

  

13 СӚЖ 

3,33 


 

 

  

  

 

  

  

 10 

Аралық 


бақылау 

10 


 

 

  

 

  

  

 

  

 20 

Барлығы 


(аттестация 

бойынша) 

 

 

  

 

  

30 


 

 

  

 

 30 

 

60 Емтихан  

40 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 40 

Барлығы  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

100 


 

Саясат  және рәсімдер  

«Наноқұрылымдық  материалдарды  алу»  пәнін  оқу  кезінде  келесі 

ережелерді сақтауды ӛтінеміз: 

1. Сабаққа кешікпей келуді. 

2. Дәлелді себепсіз сабақ босатпауды, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа 

жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды.   

3. Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4.  Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сәйкес  бақылаудың  барлық 

түрлерін тапсыру.  

5.Жіберілген  практикалық  және  зертханалық  сабақтар  оқытушы  белгілеген 

уақытта қайта тапсыру.  

 Оқу-әдістемелік қамтамасыз етілушілік

  

 

Автордың аты-

жӛні  

Оқу-әдістемелік әдебиеттің атауы 

Баспа, 


басылып 

шығатын күні 

Даналар саны  

кітапханада 

кафедрада 

Негізгі әдебиеттер тізімі 

 

1 Андриевский Р.А., Рагуля А.В. 

Наноструктурные  мате-

риалы. 

Издатель-ский центр 

«Академия», 

2005.-192с 

Интернет 

кітапханасы 

2 Дьячков П.Н.   

Углеродные  нанотрубки: 

строение,  свойства,  при-

менения. 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 

2006.-293с. 3. Под редакцией Ю.А.Чаплыгина.  

 

Нанотехнологии  в  элек-тронике. 

М.: Техно-

сфера, 2005.- 

448 с. 


4.Гусев А.И.    

Наноматериалы, 

нано-

структуры,  нанотехноло-гии. 

М.: ФИЗ-


МАТЛИТ, 

2005. – 416 с. 

Интернет 

кітапханасы 

5.Гусев А.И., Ремпель А.А. –  

 

Нанокристаллические материалы. 

М.: ФИЗ-


МАТЛИТ, 

2001. – 224 с. 

Интернет 

кітапханасы 

6.Суздалев И.П.    Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, 

наноструктур и нанома-

териалов. 

Издатель-

ство: Едито-

риал УРСС, 

2006.-592с 

Интернет 

кітапханасы 

 7.Под ред. Одри М. Глоэра.  

 

Практические методы электронной микроско-

пии 


Л.: Машино-

строение, 

1980. – 375 с. 

Интернет 

кітапханасы 

Қосымша әдебиеттер тізімі  

8. Кобаяси Н.  

Введение в нанотехноло-

гию. 


М.: Бином, 

2005г.-134с. 

Интернет 

кітапханасы 

9. Валиев Р.З., Александров 

И.В.  –  

 

Наноструктурные мате-риалы, полученные ин-

тенсивной пластической 

деформацией. 

М.: Логос, 

2000. – 272 с. 

Интернет 

кітапханасы 

10.Исхаков Р. С., Жигалов В. С.; 

под общ. ред. В. 

Ф. Шабанова. –  

 

Физико-химические ос-новы современных тех-

нологий. Материалы для 

наноэлектроники: 

Красноярск: 

КГТУ, 2006. 

– 158 с.  

ISBN 5-7636-

0814-3 


Интернет 

кітапханасы 

11.Ратнер М., Ратнер Д.  

 

Нанотехнология: простое объяснение очередной 

гениальной идеи 

Издатель-

ство: Виль-

ямс, 2007.- 

240с 


Интернет 

кітапханасы 

12.Дж. М. Мар-тинес-Дуарт, Р. 

Дж. Мартин-

Палма, Ф. Агул-

ло-Руеда. 

Нанотехнологии для 

микро- и оптоэлектрони-

ки. 

Издатель-

ство: Техно-

сфера, 2007.- 

368с. 

Интернет кітапханасы 13.Мальцев П.П.  

 

Наноматериалы. Нано-технологии. Наносистем-

ная техника. 

Издатель-

ство: Техно-

сфера, 2006. -

300с. 


14.Мальцев П.П.   Нано- и микросистемная техника. От 

исследований к 

разработкам. Сборник 

статей. 

Издательство

: Техносфера, 

2005. 592 с. 

Интернет 

кітапханасы Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі  

 

Бақылау 


түрі  

Тапсырманың 

мақсаты және 

мазмұны  

Ұсынылатын 

әдебиет  

Орындалу 

ұзақтылығы  

Бақыла

у түрі  


Тапсыру 

мерзімі  ОСӚЖ 

тақыптар


ы 

 

№1 


№2 

№3 


№4 

№5 


№6 

№7 


№8 

№9 


№10 

№11 


№12 

№13 


 

См. 


кесте

 

«

Оқытушы мен 

студенттердің 

ӛзіндік жұмыстары 

тематикалық 

жоспары» 

 

Негізгі және қосымша 

әдебиеттерді 

Интернет 

тізімдерде 

дәріс 

конспектісін кӛрсету. 

Оқу жоспары 

сабақ кестесі 

курс оқыту 

аралығында 

қатынасын 

салыстыру 

Ағымда


ғы  

 

апта  2  


10 

11 


12 

13 


15 

СӚЖ 


тақырып

тар  


№1 

№2 


№3 

 

«СӚЖ    үшін 

бақылау 


тапсырмаларының 

тақырыптары  

 

Негізгі және қосымша 

әдебиеттерді 

Интернет 

тізімдерде 

дәріс 

конспектісін кӛрсету 

Оқыту курс 

аралығында оқу 

жоспармен 

сабақ кестесімен  

салыстыру  

Ағымда

ғы  


 

апта  


5  

10 


15 

Тестік 


тапсыр-

малар 


 Пән 

материалының  

меңгерілу  деңгейін 

тексеру  

Негізгі және 

қосымша 


әдебиеттерді 

Интернет 

тізімдерде 

дәріс 


конспектісін 

кӛрсету 


2 біріккен 

сағаттар  

Аралық   7  

14 апта 


Зертхана

лық 


сабақтар 

Наноқұрылымды 

диагностика  және 

наноматериалдард

Негізгі және 

қосымша 


әдебиеттерді 

Оқыту курс 

аралығында оқу 

жоспармен 

Ағымда

ғы  


Оқу 

жоспары 


және сабақ 

ы  зерттеу  үшін 

құрал 


жабдықты 

жұмыс 


істеу 

практикада 

қалыптастыру 

Интернет 

тізімдерде 

дәріс 


конспектісін 

кӛрсету 


сабақ кестесімен 

салыстыру  

кестесі 

зертханалы

қ 

тапсырмаларды 

салыстыру  

Емтихан   Пән материалының  

меңгерілу  деңгейін 

тексеру 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиеттің 

жалпы  тізімі  

2 біріккен 

сағаттар  

Қорыты


нды  

Сессия 


кезеңін 

де  


 

Ӛзін ӛзі бақылауға арналған сұрақтар 

1.Электронды микроскопты құрылғысы? 

2. Микроскоптың жұмыс істеу режимі? 

3. Электронды-микроскопия зерттеу үшін арналған үлгілер? 

4.  Дифрагирді толқынның әсерлесуі? 

5. Дифракционды контрастың бейнесі? 

6. Жоғарысирету бейнесі? 

7. Түсті ӛңдеу бейнесі? 

8. Дифракционды контрастың бейнесінің әдістері? 

9. Жоғарысирету бейнесін қабылдануы? 

10.Нанотрубкалы және фуллерлі? 

11. Композицонды материалдардың классификациясы? 

12. Нанокристалды  материалдар (нанокерамика және  нанокомпозит)? 

13. Наноқұрылғы, нанокластар, наноматериалдар. 

14. Наноқұрылымдарды материалдардың кӛлемі.  

15. Наноқұрылымдардың моделді ерекшеліктері. 

16.Наноматериалдардың электрмеханикалық қасиеттері және механикасы. 

17. Беріктігі. Жазық әсерінен деформациялау. 

18. Электрлік қасиеттерінің механикалық жүктеу әсері. Механика электр 

энергияның электрохимиялық түзілуі 

19. Адсорбционды қасиеттер. 

20. Капиллярлы эффектісі. 

21. Наноқұрылымды құрастыру әдістері. 

22. Нанотехнология дегеніміз не? 

23. Наноұнтақты қасиеттер және технологияны алу.  

24. Наноұнтақтың синтезі химиялық әдістері. Физикалық әдісі.                    

Механикалық әдісі. 

25. Ультрадисперсті бӛліктердің алу әдісі. 

26. Инертті газ ортада бу конденсация әдісі. 

27. Кӛпкомпоненті жүйеде қалыптастыру бӛліктері. 

28. Нанодисперсті тотықтың плазмохимиялық  технологиямен алу. 

29. Механохимиялық реакцияларды наноқұрылымдық материалдармен 

алу. 

30. наноқұрылымдық материалдарды кӛлемдік әдіспен алу. 31.Жұқа наноқұрылымдық қабышықтар. 

32.  Аз  ӛлшемді  бӛліктердің  байланысы  қасиетті  және  құрылымдық 

ерекшеліктері.Ультрадисперсті бӛліктің беттін қорғау. 

33. Наноқұрылымдық металл қортпаларын алу және модифицирлеу. 

34. Нанотрубкалы кӛміртекті алу әдісі. 

35. Полимерлі нанокомпозитті.  

36. Полимер және керамика нанокомозитті болуы.  

37. Құрылымды жүйе материалдары.  

38. Қабатты нанокомпозиттер.  

39. Жартылайпроводникті немесе металл құрамды нанокомпозиттері.  

40. Композитті молекулярлы. 

41.  Нанокомпозитті кӛміртек.Негізгі қасиеттері. 

42. Ультрадисперсті бӛліктің аттестациялық принциптері және жалпы 

зерттеу  классификациялау әдістері. 

43. Наноматериалтану сандық үлгілеу әдістері. 

44. Теория және  практикада нанообъектіні үлгілеу.  

45. Нанотехнологияны перспективті қолданылуы. 


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал