БАҒдарламасы ( syllabus) kkbzhU 2204 «Көңіл көтеру бағдарламаларын жоспарлау және ұйымдастыру» пәніжүктеу 90.28 Kb.

Дата14.09.2017
өлшемі90.28 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

 

 Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

  

 «Бекітемін» 

Ғылыми 

кеңес 

төрағасы,   

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2014 ж. 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

KKBZhU  2204 «Көңіл көтеру бағдарламаларын  жоспарлау және ұйымдастыру» пәні  

KKBZhU  22 «Көңіл көтеру бағдарламаларын  

жоспарлау және ұйымдастыру» модулі 

5В090400 «Әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету» мамандығы  

Экономика және менеджмент факультеті 

Өндірісті ұйымдастыру  кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2014


Алғы сөз 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірленеді: Раимбекова Г.А., Есенбекова Т.И. 

 

«Өндірісті ұйымдастыру» кафедрасының мәёжілісінде талқыланады  «____»______________2014 ж. № _______ хаттама  

Кафедра меңгерушісі________________ Л.П. Стеблякова 

 

 

 Экономика  және  менеджмент  факультетітн  әдістемелік  бюросымен 

мақұлданады 

«____»______________2014 ж. № _______ хаттама  

Төраға ________________    

 

 

  

 

   

Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат 

Аты-жөні Раимбекова Г.А., Есенбекова Т.И. 

Ғылыми дәрежесі, өтініші, лауазымы аға оқытушы, ассистент 

 

 «Өндірісті  ұйымдастыру»  кафедрасы  ҚарМТУ  4  корпусында  (Бейбітшілік бульвары, 56) орналасқан, 216 ауд., байланыс телефоны 56-75-94, 2029 

 

Пәннің еңбек сыйымдылығы 

С

ем

естр

 

Креди

тт

ер са

ны

 ECTS

 

Сабақтардың түрі СӨЖ 

сағаттар 

саны 

Жалпы 


сағаттар 

саны 


Бақылау 

түрі 


Қосылған сағаттар саны 

ОСӨЖ 


сағаттар

ының 


саны 

Барлы


ғы 

сағатт


ар 

саны 


лекциял

ар 


Практикалық 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

30 

15 


45 


90 

45 


135 

Емтихан 


 

 

Пәннің сипаттамасы 

«Көңіл  көтеру  бағдарламаларын  жоспарлау  және  ұйымдастыру»  пәні 

базалық  міндетті пәндерінің циклына жатады.  

 

Пәннің мақсаты 

«Көңіл  көтеру  бағдарламаларын  жоспарлау  және  ұйымдастыру»  пәні  

көңіл    көтеретін    бағдарламалардың    ұйымдастыру    негіздеріне,  дағдыларға  

және әлеуметтік-мәдениет сервис сферасында халық қызмет  етуді студенттерге 

үйрету  мақсатын ұстанады.    

Пәннің міндеттері 

Осы пәнді оқыту нәтижесінде студенттер: 

«Көңіл  көтеру  бағдарламасын  жоспарлау  және  ұйымдастыру»  пәні  көңіл 

көтеру  бағдарламасын  жоспарлауда  студенттерге  тәжірибелік  тұрғыдан 

талдауға  үйретеді  және  анимациондық  бағдарламаларды  дұрыс  құруға  ықпал 

етеді.   

түсінік алуы керек: 

-

  

қөңіл көтеру бағдарламасын жоспарлаудың

 

туралы;  білуы керек: 

-

 сапалы  анимациондық  қызметтердің    рөлі  мен  жоспарлаудағы  ықпалы 

туралы түсінікке ие болуға; 

-

 

көтеру бағдарламасын жоспарлауды ескере отырып, танысу білуге; істей алуы керек: 

-

 оқу-әдістемелік  кешенмен  лекциялық  сабақтарды    оқып,  теориялық 

сұрақтарды талқылау;  

-

 

алған  білімдерді  семинарлық  сабақтармен  толықтырып,  ғылыми тұрғыдан қарастыру істей білуге; 

практикалық машықтануы керек: -  флған  білімдерін  тест  сұрақтарымен  тексеру

 

практикалық  дағдыларды меңгеруге. 

 

Пререквизиттер 

Бұл пәнді оқу үшін келесі пәндерді игеру қажет: Сервистік қызметі 

 

Постреквизиттер 

«Көңіл  көтеру  бағдарламасын  жоспарлау  және  ұйымдастыру»  пәнін  оқу 

кезінде алынған білім Кәсіпорынның  экономикалық  қызметін талдау пәндерін 

игеру кезінде қолданылады.  


Пәннің тақырыптық жоспары 

 

 Тарау атауы, (тақыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек көлемділігі, 

сағ 

дәріс 


практи 

калық 


зертха 

налық 


СОӨЖ  СӨЖ 

1 Бөлім. Бос уақытта көңіл  көтеретін шығармашылық  негіздер 

1. Ойын сауық кештердің шарттарын  

жасаудағы ойын-сауық кештердің 

индустриялық мақсаты. 

2. Ойын-сауық жеке тұлғаның 

шығармашылық  қабілеттіліктерінің 

дамуының құралы ретінде.  

3. Жоспардың үрдісі және ойын-

сауықты ұйымдастыру 

4. Адамың ішкі  дүниесінде ойын-сауық механизімінің әсері 

5. Ойын-сауық бағдарламаларын 

өткізу әдісі және ұйымдастыру 

6. Бос уақытта ойын-сауық тәрбиелік мүмкіншіліктерінің мінездемесі 

7. Ойын-сауық бағдарламаларының  

факторларын жоспарлау және 

ұйымдастыру 

2 Бөлім.  Бос уақытта  көңіл-көтеру мекемесінің әдістемесі. 

8. Көңілді және тапқырлар кеші  

мекемелер әдістемесі 

9. Ойын-сауықтыру қарым-қатынас 

мәдениетін кешін ұйымдастыру 

әдістемесі 

10. Балалар және жанұялық ойын-

сауық бос уақыттарын 

ұйымдастырудың әдістемесі 

11. Интелектуалды-танымды 

бағдарламаларын ұйымдастырудың 

әдістемесі 

12. Ойын жарыстарын түрлерін 

өткізу әдістемесі 

13. Ойын-сауық бағдарламаларын бастаушының кәсіптік және жеке 

квалификация 

14. Музыкалық ойын-сауық бағдарламаларының өткізу әдістемесі 

15. 

Бос 


уақыт 

ойын-сауықтың 

ерекшелігі.    Ойын  шығармашылық 

тұлғаның 

пайдаларын 

дамыту 


құралы 

16.Әлеуметтік-ұлттық 

ойынның 


тәрбиелік  әдістемесімен  бос  уақыт  

мәдениетіндегі    қолданылуы.  Бос 

уақыт 

мәдениетінде рольдік 

ойындардың мінездемесі 17.Ойын-сауықтыру 

  мерекесінің 

өткізу 

әдістемесі. Ойындарды  

тәрбиелік жұмыста қолдану 

18.Тапқыр  және  көнілді  кештерінің өткізілу 

әдісі. 


Ойын-сауықтыру 

уақытының    тәрбиелі  мүмкіндігінің  

мінездемесі 

19.Ойын  мәдениетінің  қатынас 

кештерінің өткізілу әдісі. Отбасы  және 

балалр  ойын-сауықтыру кештерінің 

өткізілу әдісі 

20.Интельектуальдық танымдық программа әдісі. Жарыстық ойынның 

өткізілу әдісі 

21.Ойын сауықтыру кештерінің жүргізілу квалификациясы. 

Музыкалы кештердің өткізілуы  әдісі 

 

БАРЛЫҒЫ 30 

15 


45 


45 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі 

1.  Бос  уақыт  ойын-сауықтың  ерекшелігі.    Ойын  шығармашылық  тұлғаның  пайдаларын 

дамыту құралы 

2.Әлеуметтік-ұлттық  ойынның  тәрбиелік  әдістемесімен  бос  уақыт    мәдениетіндегі  

қолданылуы. Бос уақыт мәдениетінде рольдік ойындардың мінездемесі 

3.Ойын-сауықтыру    мерекесінің  өткізу  әдістемесі.  Ойындарды    тәрбиелік  жұмыста 

қолдану 

4.Тапқыр және көнілді кештерінің өткізілу әдісі. Ойын-сауықтыру уақытының  тәрбиелі 

мүмкіндігінің  мінездемесі 

5.Ойын  мәдениетінің  қатынас кештерінің өткізілу әдісі. Отбасы  және балалр  ойын-сауықтыру 

кештерінің өткізілу әдісі 

6.Интельектуальдық танымдық программа әдісі. Жарыстық ойынның өткізілу әдісі 

7.Ойын сауықтыру кештерінің жүргізілу квалификациясы. Музыкалы кештердің 

өткізілуы  әдісі  

 

СӨЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыбы 

1.

 Кәзіргі бизнестегі анимациондық зерттеулер  

2.

 Көңіл көтеру индустриясындағы әлемдік тәжірибе 

3.

 Анимациондық бағдарламаны жоспарлау  

4.

 Анимациондық бағдарламаны жоспарлау әдістері  

5.

 Анимациондық бағдарламалардың  психологиялық аспектілері  

6.

 Турциядағы анимациондық бағдарлама  

7.

 Анимациондық бағдарламаның тақырыптары  

8.

 Анимациондық тақырыптық бағдарламаларды құрудағы ерекшеліктері  

9.

 Бос уақытты ұйымдастырудағы тақырыптық шаралардың рөлі  

10.


 

Әлемдік ойын- сауықтың индустриясы  

11.

 

Қазақстандағы нарықтағы ойын-сауықтық сараптамалар  12.

 

Көңіл көтеру индустриясындағы маркетингтік зерттеулер  13.

 

Анимациондық бағдарламаны құру этаптары  Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

көрсеткіштер  (60%-ға  дейін)  мен  қортынды  аттестаттаудың  (емтихан)  (40%-ға 

дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  100%-ға  дейінгі  мәнді 

құрайды. 

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

 

Бақылау түрі Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 

Ұсынылатын 

әдебиет 

Орындау 


ұзақтығы 

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

Балл  


Практикалық 

тапсырмасын 

орындау 

Практикалық 

дағдыларды 

бекіту 


[1,2,3,4,5,6,7,8,9,1

2,17,18] 

1-14  

апта 


ағымдағы  1-14  

апта 


20 

СОДЖ 


орындау 

Теоретикалық 

білімін  және 

практикалық 

дағдыларды 

бекіту 


Дәріс конспектісі, 

практика 

сабақтың 

материалдары  

1-14  

апта 


ағымдағы  1-14  

апта 


10 

СДЖ 


орындау 

Тақырыпты 

меңгеру  және 

сұрақтарға 

жауап беру   

Негізгі 


және 

қосымша 


әдебиеттің жалпы 

тізімі 


1-14  

апта 


ағымдағы  1-14  

апта 


10 

Аралық 


бақылау 

(2 


блок 

аттестациясы 

Теоретикалық 

білімін  және 

практикалық 

дағдыларды 

бекіту 

Дәріс конспектісі. Негізгі 

және 


қосымша 

әдебиеттің жалпы 

тізімі қатынас сағаттары 

Межелік  

7,14 апта 

20 


Емтихан 

Пән 


материалының  

меңгерілу 

деңгейін 

тексеру 


Негізгі және 

қосымша 


әдебиеттің жалпы 

тізімі 


2 қатынас 

сағаттары 

Қоры 

тынды 


Сессия 

кезеңін 


де 

40 


Барлығы 

 

  

 

 100 

 

 Саясат және рәсімдер 

«Көңіл  көтеру  бағдарламасын  жоспарлау  және  ұйымдастыру»  пәнін  оқу 

кезінде келесі ережелерді сақтауды өтінеміз: 

1 Сабаққа кешікпей келуді. 

2 Дәлелді себепсіз сабақ босатпауды, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа 

жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4  Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сәйкес  бақылаудың  барлық 

түрлерін тапсыру. 

5  Жіберілген  практикалық  және  зертханалық сабақтар оқытушы  белгілеген 

уақытта қайта тапсыру. 

 

 

 


Негізгі әдебиеттер тізімі 

1.

 Краковская  Т.А.,  Карнаухова  В.К.  Сервисная  деятельность.  Издательский  центр  «МарТ» 

Москва-Ростов-на-Дону, 2008. 

2.

 

Аванесова  Г.А.  Сервисная  деятельность:  историческая  и  современная  практика, предпринимательство, менеджмент. - М.: Аспект Пресс, 2004. 318 с. 

3.

 Браймер  Р.А.  Основы  управления  в  индустрии  гостеприимства.  Перевод  с  англ.  –  М.: 

Аспект. Пресс, 1995. 

4.

 

Джон Уокер. Введение в гостеприимство. М. ЮНИТИ, 1999. 5.

 

Волков  Ю.Ф.  Интерьер  и  оборудование  гостиниц  и  ресторанов.  Уч.  пособие.  Ростов  н/д.: Феникс, 2003 г. – 352 с. 

6.

 Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристский бизнес: Учебное пособие. – Ростов на 

Дону. Феникс, 2004. – 352 с. 

7.

 

Воскресенский М.Г., Гончаров Л.И. Техническая эксплуатация основых фондов туристских учреждений. Уч. пособие. – М.: ЦРИБ, 1986. – 122 с. 

8.

 Бургонова Г.Н., Каморджанова Н.А. Гостиничный и туристский бизнес. – Учебное пособие 

– М.: Финансы и статистика, 2000. – 352 с. 

9.

 

Этика деловых взаимоотношений и культура бизнеса: Метод. Рекомендации. – М.: Финвест, 1995. – 210 с. 

10.


 

Попирян  Г.А.  Менеджмент  в  индустрии  гостеприимства  (отели  и  рестораны).  –  М.:  ОАО 

«НПО – Экономика» 2000 г. 

 

  Қосымша әдебиеттер тізімі 

1.

 Сенин В.С. Организация международного туризма. – Учебник. – М.: Финансы и статистика. 

2000. – 35-22. 

2.

 

Соловьев  Б.Л.,  Толстова  Л.А.  Менеджмент  гостеприимства:  Справочно-методическое пособие. – М., 1997. 

3.

 Бургонова Г.Н., Коморджанова Н.А. Гостиничный и туристский бизнес. – Учебное пособие. 

– М.: Финансы и статистика, 2000. – 352 с. 

4.

 

Строительные нормы и правила II – 88, 89 № - гостиницы, - М. стройиздат  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

  

 

  

 

 СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

KKBZhU  2204 «Көңіл көтеру бағдарламаларын  

жоспарлау және ұйымдастыру» пәні  

KKBZhU  22 «Көңіл көтеру бағдарламаларын  

жоспарлау және ұйымдастыру» модулі 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

        31.03.2004 ж. берілген № 50 мем. баспа лиц.  

Басуға қол қойылды                    ж.  Пішімі 60 х 90/16 

 Есептік баспа табағы 0,1     ш.б.п.       Таралымы              дана    

 Тапсырыс               Бағасы келісімді 

______________________________________________________________ 

     Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің баспасы,       100027, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал