БАҒдарламасы ( syllabus) kbshT 3218 «Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәні Til 4 Тілдік модуліжүктеу 98.2 Kb.

Дата02.06.2017
өлшемі98.2 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 БЕКІТЕМІН 

Ғылыми кеңес тӛрағасы,    

ҚарМТУ Ректоры 

__________ Ғазалиев А.М. 

«____» _________ 2016 ж. 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

KBShT 3218 «Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәні 

 

Til 4 Тілдік модулі  

 5В071200 – «Машина жасау» мамандығы 

 

 

 Машина жасау факультеті 

 

  «Орыс және шет тілдері» кафедрасы 

 

  

 

  

 

  

 

  

2016 

  2 

Алғы сӛз 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus) әзірлеген: п.ғ.к., доцент Джантасова Д.Д., оқытушы Изотова А.С.  

 

«Орыс және шет тілдері» кафедрасының отырысында талқыланды «18» наурыз 2016 ж. № 12 хаттама  

Кафедра меңгерушісі____________  Оспанова Б.Р. 18.03. 2016 ж. 

            (қолы)  

(А.Ж.Ә.) 

 

Сәулет-құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған «24» наурыз 2016 ж. №7 хаттама  

Тӛраға ________________       Орынтаева Г.Ж.  24.03. 2016 ж. 

  

 

(қолы)  

 

(А.Ж.Ә.)  

 

«Технологиялық жабдықтар, машинажасау және стандарттау» кафедрасымен келісілген 

Кафедра меңгерушісі____________   Жетесова Г.С. 19.03. 2016 ж. 

              (қолы)  

(А.Ж.Ә.) 

 

 

  

 


Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты 

Джантасова Д.Д., доцент, п.ғ.к.  

Изотова А.С., оқытушы 

 

 «Орыс  және  шет  тілдері»  кафедрасы  ҚарМТУ  бірінші  корпусында 

(Бейбітшілік  бульвары,  56),  506  аудиторияда  орналасқан,  байланыс  телефоны 

56-59-32, қосымша 2046. 

 

Пәннің еңбек кӛлемділігі 

С

ем

естр

 

Кре

ди

ттер 

са

ны 

ECTS


 

Сабақтардың түрі 

СӚЖ 

сағат-


тары-

ның саны  Ж

алп

ы 

ағатт

ар с


ан

ы

 Б

ақ

ылау т

үрі


 

байланыс сағаттарының саны 

СОӚЖ 

сағатта-


рының саны 

сағат-


тардың 

барлы-ғы 

дәрістер 

практикал. 

сабақтар 

зертханал

ық 

сабақтар 

30 


30 


60 

30 


90 

Емтихан 


 

Пән сипаттамасы 

«Кәсібі-бағытталған  шет  тілі»  пәні  міндетті  компоненттердің  негізгі  пәндер 

циклына  кіретін  пән  болып  саналады  және  осы  саладағы  мамандар  жалпы 

техникалық,  ғылыми  және  кәсіптік  компетенцияларды  негіздеу  үшін  маңызды 

болып  келеді.  Кәсіби  қызметкерлік  бырысында  шет  тілінде  тиімді  қатынас 

жасауды  жүзеге  асыра  алу  болашақ  маманды  даярлаудың  қажетті 

компетенциясы болып саналады. 

Пәннің  мақсаты 

Оқу пәнінің мақсатына сәйкес дайындау бағытында бакалавриаттың негізгі білім 

алу бағдарламасы бойынша білім алушы студенттердің ағылшын тілін меңгеру 

білімін жоғарылату және шет тілінде кәсіби мәселелерді шешуге дағдыландыру, 

сонымен қатар ары қарай кәсіби білім алуын жалғастыру. 

Пән міндеттері 

Пәннің міндеттері мынадай:  

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: 

мағлұматы болғаны жөн: 

- заманауи шетел тілін  меңгерудің  құндылығы мен  қажеттігін  түсіне отырып, 

тілдік білім алу  туралы; 

-  «Кәсіби  бағытталған  шетел  тілі»  пәнінің    мазмұны  мен    оқу  практикасы 

туралы; 


-  «Кәсіби  бағытталған    шетел  тілі»  пәнінің  мамандық  бойынша  басқа  базалық 

пәндермен пән аралық байланысы туралы; білуі керек: 

-

 кәсіби, ғылыми, қоғамдық – саяси қарым- қатынас аумағындағы ауызша 

және жазбаша  түрде жеткізудің  ерекшелігі

-

 

кәсіби – жағдайларға орай туындаған  жайттар негізінде ағылшын тіліндегі мәтіндерді құрастыру мен  жинақтаудың ұлттық- мәдени ерекшеліктері; 

 

- 

кәсіби қарым- қатынас аумағындағы ағылшын тілі  сӛздік қорының 

стилистикалық ерекшеліктері;  

қолынан келу: 

-

 лингвистикалық, социолингвистикалық, ақпараттық- аналитикалық  және  

коммуникативтік  аспектілерде  кәсіби  жұмысын атқара  алу

-

 

кәсіби және ғылыми қоғамдық – қарым – қатынас аумағында ӛз ойын ашық жеткізе алу; 

-

 әлеуметтік факторлар  бойынша  тілдік  білімді әр түрлі туындаған  

жағдайларда,  сӛйлесу кезінде  қолдана алу; 

-

 

басқа мәдениеттің ӛкілі ретіндегі сӛйлесуші адамның жеке бас ерекшеліктерін, тілдік жайттарын, коммуникация  талаптарын сақтай отырып  

сӛйлесу   арқылы қарым- қатынас  құра алупрактикалық дағдыларды қалыптастыру: 

- іскерлік, ақпараттық  және  кәсіби – техникалық  аумақта берілген ақпаратты 

қабылдау және түсіне алу; 

- кәсіби бағытталған мамандыққа  орай берілетін диалогты (диалогты сӛйлесу, 

пікір – талас, ой бӛлісу, рӛлдік ойындар, жағдайлар бойынша әңгіме құрастыру) 

және монологты (сӛз тауып айта алу, пікір алмасу, жобаны ұсыну, мінбеде 

сӛйлеу) сӛйлесу; 

-  оқығаннан  пайдалы ақпаратты алу мен  оны  әңгемелесу  барысында  қолдана  

алу,  ресми  және ғылыми –техникалық  құжаттарды толтыру кезінде  пайдалана 

алу; 


- ресми және кәсіби  іс қағаздарын  жазу  және толтыру  кезінде  ӛз ойын ашық 

жеткізе алу, пайдалы ақпаратты іс жүзінде дер кезінде  қолдана  алу. 

«Кәсібі-бағытталған  шет  тілі»  пәні  шетел  тілінде  мамандықтың  пәндік 

саласын  оқытуды  ұйғарады  және  оқытудың  моделінің  Жалпыеуропалық  

стандарты      В2  деңгейіне  сәйкес  келеді  (базалық  стандарт  деңгейі  (III  ұлттық 

стандарттық-  III-ҰC).  Пәнді  меңгеруге  байланысты  болжамды  нәтижелер 

лингвистикалық,  прагматикалық  және  әлеуметтік  мәдени  құзіреттіліктердің 

құрамдас  бӛліктері  ретінде  студенттер  бойында  білім,  білік  және  дағдыларды 

қалыптастыруды қарастырады.  

Пәнді  оқу  нәтижесінде  студент  ӛзінің  кәсіби  іс-әрекетін  ойдағыдай  іске 

асыру үшін тӛмендегі сӛз біліктерін меңгеруі тиіс: 

 

 айталым және тыңдалым әрекетінде:  

-  репродуктивтік  және  продуктивтік  сипаттағы  бір-бірімен  логикалық 

байланысы  бар  оралымдар  құрастыру,  соның  арасында  алынған  ақпаратқа 

байланысты ӛз кӛзқарасын негіздей білу; 

- мамандығы бойынша хабарламалар және баяндамалар жасай білу

-  іскери  келіссӛздері  жүргізуге  байланысты  ӛткен  тіл  материалдарын  қолдана  

білу; 

-  әңгімелесуші  серігінің  ұлттық  мәдени  ерекшеліктерін  ескере  отыра  бейресми түрде  тілдесе  білу,  соның  ішінде  бірнеше  адамның  әңгімесіне  араласа  білу, 

әңгіме  желісін  реттей  білу,  әңгімені  дер  кезінде  тоқтата  білу,  үзіліп  кеткен 

бейресми әңгімені жалғастыра білу; 


 

 - дәлелдерді келтіре отыра іскерлік негіздегі сүхбатты жүргізе білу; -  топ  алдында  сӛйленген  сӛзді, оның  ішінде  ақпарат жеткізудің  қазіргі  заманғы 

құралдарының кӛмегімен берілген мәліметтерді түсіне білу; 

- теледидар және радио арқылы берілген ақпарат мәліметтерді түсіне білу; 

оқылым және жазылым біліктері саласында: 

- мамандық бойынша әдебиетті оқып түсіне білу; 

- баспасӛз және Ғаламтор желісінен ақпараттық  мәліметтерді таба білу; 

- ресми және бейресми хаттарды жаза білу; 

-  жедел  хат,  нұсқау,  келісімшарт,  жоспар,  түйіндеме,  тапсырыс,  реферат 

құрастыра білу; 

- сауалнама, декларацияларды толтыра білу; 

- ұсынылған мәселе бойынша ӛз пікірін дәлелдермен негіздеп жеткізе білу; 

-  жазбаша  түрде  фактілерді  шығармашылық  негізде  талдап,  оларды 

қорытындылай білу; аударма саласында: 

- іскелік хаттарды шетел тіліне, ана тілінен шетел тіліне аудара білу; 

-  кәсіби  тақырыптағы  құжаттар,  мақалалар  және  т.б.  материалдарды  қысқаша 

конспект  және  аннотация  түрінде  шетел  тілінен  ана  тіліне,  ана  тілінен  шетел 

тіліне аударуды жүзеге асыра білу

грамматика барысында:  

• Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous 

• Past Simple and Past Continuous and Past Perfect 

• Question tags 

• Will/going to, Present Simple, Present Continuous for the future 

• Future Perfect 

• Phrasal verbs 

• Zero, first, second and third conditionals 

• Wish and if only 

• Passive 

• Compounds of some, any, no, every

• Reported speech 

• Relative clauses 

• Conjunctions: although, despite, in spite of, otherwise, unless 

• Modals: present and perfect  

• Always for frequency/+present continuous 

 

 

 

Пререквизиттер  

Бұл пәнді оқу үшін келесі пәндерді игеру қажет:

 

Шет тілі  В1деңгейіндегі  бакалавриат  курсы 

 

Постреквизиттер  

 «Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәнін зерделеу кезінде алынған білім «АЖЖ негіздері», «Металл кескіш білдектер», «Ӛндіріс технологиясын дайындау» 

пәндерін   меңгеру барысында қолданылады. 

 

 

Пәннің тақырыптық жоспары  

Тарау атауы, (тақыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек кӛлемділігі, сағ

.

 дәрістер 

практ. 


сабақтар 

зертхан


ал 

жұмыс 


СОӚЖ

 

СӚЖ 1. Electromagnetic motor. 

Grammar: Simple Tenses, Active Voice. 

Action. Team Work. 

  2. The pioneers. 

Grammar: Phrasal verbs 

Action. Training. 

  3. Henry Ford

 

Grammar: Continuous Tenses, Active. Action. Method. 

  4. Mechanical engineers 

Grammar: Continuous versus Simple 

Work. Routines. Job description 

  5. Educating tomorrow’s engineers

 

Grammar: Perfect Tenses, Active. Work. Plans. 

  6. The engineering profession

 

Grammar: Revision of past simple Work. New Job.CV and interviews 

  7. The essential triangle  

Grammar: Passive Voice.  

Review 1. 

  8.  Engineering 

Grammar: Modal Verbs. 

Services. Technical Support. 

  9. Mechanical engineering 

Grammar: Participle II. 

Energy. Engines. 

  10. Difference Between Alternating- and 

Direct-Current generators. 

Measurement. Sensors. 

  11.  Trends in the modern machine 

building engineering. 

Grammar: Participle I. 

Forces. Resistance. 

  12.  Reliability Grammar: Time clauses 

Forces. Results. 

  13.  Industrial engineering and automation 

Grammar: Infinitive. 

  

 

Design. Working Robots. 14. Engineering materials  

Grammar review. 

Review 2. 

  15.Non-ferrous metals 

Project presentations on machine-

building issues. 

  БАРЛЫҒЫ: 

 

30 

 

30 

30 

 

 

Практикалық сабақтар тізімі 

1. Engineering-what is all about? Introduction 

2. Choosing a course   

3. Engineering materials 

4. Mechanisms  

5. Forces in engineering 

6. An engineering student 

7. Central heating  

8. Safety at work  

9. Young engineer  

10. Lasers. Describing a process  

11. Automation technician   

12. Scales. Measurements   

13. Portable generator  

14. Computer-aided design  

15. Robotics   

СӚЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыптары 

1.

 Engineering materials 

2.

 Mechanisms  

3.

  Forces in engineering 

4.

 An engineering student 

5.

 Central heating  

6.

  Safety at work  

7.

 Young engineer  

8.

 Lasers. Describing a process  

9.

 Automation technician   

10.


 

 Scales. Measurements   

 

Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пән бойынша емтихан бағасы межелік бақылау бойынша үлгерімнің барынша 

үлкен кӛрсеткіштерінің (60% дейін) және қорытынды аттестацияның (емтиханның) 

(40%  дейін)  қосындысы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  100%  дейінгі 

мәнді құрайды. 

 

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі  


 

Бақылау түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындау 

ұзақтығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


 

Балл  


Speaking  

Describing a 

diagram 

[1], [4], [6] 

қатынас


 

сағат 


Ағымдағы 

5,12  


апталар 

 

15 Writing   

Describing an 

object or a process 

[1], [2], [3], 

[4], [5], [6], 

[7], [8] 

қатынас


 

сағат 


Ағымдағы 

6, 13  


апталар 

 

 15 

Reading  

and 

translating   Reading 

comprehension 

and translation  

[1], [4], [6], 

[9] қатынас 

сағат 


Ағымдағы 

4, 11  


апталар 

 

15 Vocabulary, 

grammar 


test  

Practicing 

vocabulary and 

grammar skills 

with multiple 

choice test 

[1], [3], [5] 

қатынас 

сағат 


Межелік

 

7, 14  апталар 

 

15 Final 

examinatio

Assessment of the students’ 

knowledge of the 

Course

 

List of recommended 

and additional 

literature

 қатынас

 

сағаттар Қорытыңд

ы 

Сессия кезінде

 

  

40 


Барлығы  

 

  

 

 100 

 

 

Саясаты және процедуралары 

«Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәнін зерделеу кезінде келесі ережелерді 

сақтауды ӛтінемін: 

1. Сабаққа кешікпей келуді. 

2. Дәлелді себепсіз сабақ босатпауды, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа 

жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3. Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4. Оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сәйкес бақылаудың барлық түрлерін 

тапсыруды. 

5 Оқу процесіне белсене қатысуды.  

Негізгі әдебиеттер тізімі 

 

1. Eric H. Glendinning, Norman Glendinning  

Student’s  book  “Oxford  English 

for electrical and mechanical engineering”. Intermediate  Oxford  University  Press, 

2010-189 p. 

2. Mark Ibbotson  Student’s  book  “Cambridge  English  for  engineering”  Cambridge 

University Press, 2010-10 p. 

3.  Broukal  M.The  Heinle  &  Heinle  TOEFL  Test  Assistant:  Grammar:  учебное 

пособие 

М. Астрель: АСТ, 2004. - 178 с. 

4. Карневской Е. Б. 

Developing  strategies  in  reading  comprehension  Book  1 

учебное пособие  Минск: Выш. школа. - 2002- 239 с. 

5. Mann M. Use of English: Skills for First Certificate / Malcolm Mann, Steve 

Taylore-Knowles. – Oxford: Macmillan, 2005. – 160 с. 

6. Bonamy D. Technical English: course book. Pearson Education Limited, 2008. – 

128 с. 


  Қосымша әдебиеттер тізімі 

7. Murphy R. 

Grammar in Use: Reference and Practice for intermediate students 

of English.  Cambridge University Press, 2004-379с. 

8. Frazier L. Lecture Ready. Strategies for Academic Listening, Note-taking, and 

Discussion.  Level 3.  

Oxford: Oxford University Press, 2007. - 120 с. 

9. Richards Jack C. 

New Interchange: English for international communication. 

Student's Book 2. Cambridge University Press. – 2002. – 150 с. 

10. Орловская И.В. 

Учебник английского языка для технических 

университетов и вузов. Москва, 2000 

11. Волкова З.Н.  Научно-технический перевод: Английский и русский 

язык.Москва, 2000 

12. Listening in Natural Science. Part 1. Beginners. Изд-во ЦАТ-Полиграф, 2010. – 

49 с. 

13. Фрейдина Е.Л. Основы публичной речи. Learning to Speak in Public : учебное пособие для вузов / Е.Л. Фрейдина. – М. : Владос, 2007. – 134 с. 

14. Macmillan Study Dictionary, 2011. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 


 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

KBShT 3218  «Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәні бойынша 

 

Til 4 Тілдік модулі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.03.2004 ж. берілген № 50 мем. баспа лиц.  

Басуға қол қойылды            .  Пішімі 90 х 60/16 

Есептік баспа табағы                ш.б.п.       Таралымы              дана    

Тапсырыс                   Бағасы келісімді 

______________________________________________________________ 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің баспасы, 

100027, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56 

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал