БАҒдарламасы ( syllabus) Kar 1203 Картография пәні кв 5 «Кәсібі бағытталған» модульжүктеу 94.18 Kb.

Дата07.05.2017
өлшемі94.18 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 Бекітемін 

Ғылыми кеңес тӛрағасы, 

ҚарМТУ ректоры  

Газалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 20  ж. 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

Kar 1203 Картография  пәні 

 

КВ 5 «Кәсібі - бағытталған» модуль  

5B071100 «Геодезия және картография» мамандығы 

 

 

Тау-кен факультеті  

Маркшейдерлік іс және геодезия кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

201__ Алғы сӛз 

 

Студентке  арналған  пән  бойынша  оқыту  бағдарламасын  (syllabus) 

әзірлеген: 

т.ғ.м., аға оқытушы Куанышбекова А.А. 

 

 

 Маркшейдерлік іс және геодезия кафедрасының отырысында талқыланған.  

 

«____»______________20___ ж. № _______ хаттама   

Кафедра меңгерушісі________________  «____»____________20___ ж. 

                                   

 

 Тау-кен факультетінің оқу- әдістемелік кеңесі мақұлдаған. 

 

«____»______________20___ ж. № _______ хаттама   

Төраға ________________        «____»____________ 20___ ж. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты 

 

Куанышбекова А.А. 

т.ғ.м., аға оқытушы 

 

Маркшейдерлік  іс  және  геодезия  кафедрасы  ҚарМТУ-дың  ІІ  корпусында орналасқан (Бейбітшілік бульвары, 56), 415 аудитория, байланыс телефоны 56-

26-27. 


 

Пәннің еңбек кӛлемділігі 

 

Сем

ес

тр 

Кр

едитт

ер/ 


са

ны

 ECTS

 

Сабақ түрі С

ӨЖ са


ға

т-

тарының

 с

аны 

 

Жалп

ы 

саға

т 

саны

 

Бақ

ыла


у т

үрі


 

Қатынас сабақтарының 

саны 

СОӨЖ 


сағат-

тарының 


саны 

Барлық 


сағат 

саны  


дәріс 

практика-

лық 

сабақтар зертхана-

лық 


сабақтар 15 


30 


45 

90 


45 

135 


емтихан 

 

Пән сипаттамасы 

 

«Картография»  пәні  базалық  пәндер  циклының  міндетті  компонентіне жатады. 

 

Пәннің мақсаты  

«Картография»  пәні  бітірушіні  профессионалды  есептерді  шешуге,  өз 

еркімен  картаның  географиялық  негізін  құру  жұмыстарын  орындауға,  картаға 

арнайы  объекттердің  мазмұны  мен  құбылыстарды  топографиялық  және 

тематикалық  карталарға  еңгізуге,  карталарда  бұрмаланыларды  есептеуде 

формулаларды  қолдана  білуге,  проекцияларды  құруда  есептерді  орындауға, 

масштаб  қатарымен  генерализацияны  орындауға,  картаны  басып  шығаруда 

дайындық  жұмыстарының  теориясын  білуге,  сандық  карталар  мен  пландарды 

құруда заманауи программаларын оқу мақсатын ұстанады. 

 

Пән міндеттері 

 

Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер: түсінік алуы керек: 

–    картографияның  құрылымы,  географиялық  карталар,  картографиялық 

проекциялар, бейнелеу әдістері, картографиялық шығармалар, картографиялық 

карталарды  құру,  картографиялық  сызу,  географиялық  карталардағы  жазулар 

туралы; 

–    картографиялық  көріністер,  географиялық  карталардың  жіктелуі  және 

практикада  қолданылуы,  географиялық  карталардың  жалпы  және  арнайы 

түрлерімен жұмыс жасау туралы; білуі керек: 

–    топографиялық  карталарды  қолдану  ерекшеліктерін,  олардың  номен-

клатурасын  және  жеке  параққа  торлануын,  географиялық  карталардағы 

бұрмалануларды; 

істей алуы керек: 

–    жалпыгеографиялық  және  тақырыптық  карталардың  түрлерімен,  карто-

графиялық  салындылардың,  мәтіндік  және  географиялық  карталардың  жасалу 

әдістері  мен  түрлерімен,  сапалы  және  сандық  сипаттамаларын    анықтау, 

олармен жұмыс; 

практикалық машықтануы керек: 

–    практикалық  қолдануында  қажетті  географиялық  карталардың  және 

атластардың  классификациялау  негізгі  принциптерін,  карта  талдауы  және 

бағалауы, картаны жасап шығаруға материал дайындауды меңгеруге. 

 

Пререквизиттер   

Бұл пәнді оқу үшін келесі пәндерді игеру қажет: 

 

Пән 


Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 

Геодезия  және  картография 

негіздері 

План  және  карта.  Жергілікті  жердің  планы  және 

шартты белгілер. Карта масштабы. 

Геодезия  

Жердің  пішіні.  Меридиандар  мен  параллель-дер. 

Картада жер бедерін кескіндеу. Карта бойынша жергілікті 

жердің 

рельеф 


профилін 

құру. 


Жердің 

жалпы 


сипаттамасы. Жер қабатының құрылымы. 

 

Постреквизиттер 

 

«Картография»  пәнін  оқу  кезінде  алынған  білім  келесі  пәндерді «Инженерлік геодезия», «Жоғары геодезия» және «Фотограмметрия» пәндерін 

игеру кезінде қолданылады. 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

 

Тарау атауы, (тақырыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек көлемділігі, сағ. 

дәріс 


практик

алық 


зертханалық 

 

СОӨЖ  СӨЖ 1  Кіріспе.  Пәннің  мақсаты  мен 

мазмұны 
2  Картографияның  анықтамасы, оны  құратын  пәндерге  бөлінуі, 

басқа пәндермен байланысы 

Топографиялық 

карта  номенкла-

турасы 

және 


торлануы (6сағ.) 

  3  Географиялық  карталар,  олар-

дың  қасиеттері,  мағынасы  және 

қолдану салалары 

 

  Географиялық  карталардың 

классификациясы.  Картаның  маз-

мұн элементтері 

5  Картаның  математикалық  негі-

зі.  Масштаб, рамкалар, разграфка 

және карта компоновкасы  -  

Карта  парағының 

бұрыш  төбелері 

координаталарын 

және  номенкла-

турасын  анықтау 

(6сағ.) 

   

6  Жер  эллипсоиды,  география-лық,  полярлы  сфералық  және 

тікбұрышты  сфералық  координа-

талар.  Картадағы  бұрмаланулар, 

эллипс  бұрмалануы,  бұрмалану-

ды анықтау тәсілдері   

 7  Картографиялық  проекциялар-

дың  жалпы  теориясы.  Картогра-

фиялық  проекциялардың  класси-

фикациясы 

 8  Азимуттық,  цилиндрлік,  конус-

тық және басқа проекция түрлері. 

Карта номенклатурасының проек-

циясы 


-  Картографиялық 

проекциялар 

(6сағ.) 

   

9  Картографиялық  мәліметтер. Картаның  редактрлік  жобасы. 

Карта құру кезегі 

 

  

10  Картографиялық  генерализа-цияның  қасиеті  және  негізгі 

факторлары, 

картографиялық 

генерализацияны орындау әдісі 

11  Картаның  әр  түрлі  мазмұны элементтерін  бейнелеудің  карто-

графиялық  тәсілдері,  олардың 

түрлері Бұрмаланулар 

өлшемдерін 

анықтау (6сағ.) 

   12  Картаның  баспаға  дайындық 

әдістері.  Басылып  шығарылатын 

оригиналдар,  оларды  дайындау 

әдістері 

13  Картаны  басып  шығаруға 

дайындауда қолданылатын аспап-

тар  мен  құралдар.  Картаны 

безендіру 

Картометрия 

және  морфомет-

рия әдістері тура-

лы  негізгі  түсінік 

(6сағ.) 

   

14  Сандық  карталар.  Сандық карталардың 

түстерге 

бөлу 

принциптері. Картографияда 

автоматизацияның 

техникалық 

құрылымдары. 15  Картаны  басып  шығару. 

Печатта  карталарды  заманауи 

әдістермен шығару. Картография-

ның жаңа заман күйі 

БАРЛЫҒЫ: 15 

30 45 

45 


 

Зертханалық сабақтар тізімі 

 

1 Топографиялық карта номенклатурасы және торлануы 2  Карта  парағының  бұрыш  төбелері  координаталарын  және  номенкла-турасын 

анықтау  

3 Картографиялық проекциялар  

4 Бұрмаланулар өлшемдерін анықтау 

5 Картометрия және морфометрия әдістері туралы негізгі түсінік 

 

СӚЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыптары  

1 Картография пәні мен есептері. 

2 Картография дамуының қысқаша көрінісі. 

3 Географиялық карталарды анықтау және негізгі қасиеттері.  

4 Картографиялық проекциялар туралы түсініктер.  

5 Картографиялық көріністер. 

6 Картографиялық бұрмаланулар және олардың таралуы. 

7 Проекцияны таңдау. 

8 Картографиялық белгілер және картографиялық көріністер 

әдістері. Картадағы жазбалар.  

9 Картографиялық генерализация. 

10 Географиялық карталардың түрлері мен классификациялары. 

11 Тақырыптық карталар. 

12. Географиялық карталар мен атластар 

13. Картаны құру және жаңарту негіздері 

14. Картографиялық тор 

15. Көппарақты карталар 

16. Карталардың жіктелуі 

17. Географиялық картадағы белгілер 

18. Картаны құру және жаңарту негіздері 

19 Картографиялық карталарды құру және қолдану ғылымы 

20 Географиялық карталармен атластар 

21 Географиялық карталардың математикалық негізі 

22 Картографиялық бейнелеудің әдістері 

23 Картографиялық шығармалар 

24 Картографиялық бейнелеу әдістері 

25 Картаны құрудағы компьютерлік технологиялар 

26 Геоақпараттық жүйелер 

27 Ұсақ масштабты карталарды жасаудағы негізгі кезеңдер 

28 Картографиялық сызулар 

 


Студенттер білімін бағалау критерийлері 

 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

көрсеткіштер (60%-ға дейін) мен қортынды аттестаттаудың (емтихан) (40% -ға 

дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  100%-ға  дейінгі  мәнді 

құрайды.  

 

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі  

 

Бақылау түрі Тапсырма мақсаты 

мен мазмұны 

Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындау 

ұзақтығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Балл  

№1 Зертхана-

лық жұмыс 

Топографиялық 

карта  номенклату-

расы және торлануы 

[1-8] дәріс 

конспектілері 

6 сағ 

ағымдағы 4 апта 

№2 Зертхана-лық жұмыс 

Карта 


парағының 

бұрыш 


төбелері 

координаталарын 

және 

номенкла-турасын анықтау 

[1-8] дәріс 

конспектілері 

6 сағ 


ағымдағы 

6 апта 


Бақылау 


жұмысы 

Теориялық білім 

мен практикалық 

дағдыны бекіту 

[1-8] дәріс 

конспектілері 

1 қатынас 

сағаттары 

межелік 

7 апта 


№3 Зертхана-

лық жұмыс 

Картографиялық 

проекциялар 

[1-8] дәріс 

конспектілері 

6 сағ 


ағымдағы 

9 апта 


10 

№4 Зертхана-

лық жұмыс 

Бұрмаланулар 

өлшемдерін  анық-

тау 


[1-8] дәріс 

конспектілері 

6 сағ 

ағымдағы  11 апта 10 

№5 Зертхана-

лық жұмыс 

Картометрия  және 

морфометрия 

әдістері 

туралы 

негізгі түсінік [1-8] дәріс 

конспектілері 

6 сағ 

ағымдағы  13 апта 10 

Бақылау 


жұмысы 

Теориялық білім 

мен практикалық 

дағдыны бекіту 

[1-8] дәріс 

конспектілері 

1 қатынас 

сағаттары 

межелік 

14 апта 


Емтихан 


Пән материалының 

игерілуін тексеру 

негізгі және 

қосымша 


әдебиет 

тізімі 


2 қатынас 

сағаттар 

Қоры-

тынды  


Сессия 

кезінде 


40 

Барлығы  

 

 

  

 

100  

Саясат және процедуралар 

 

«Картография» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді ұстануды сұраймын: 

1 Сабаққа кешікпеу. 

2 Сабақтан дәлелді себепсіз қалмау, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа 

жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды. 

3  Сабақтың  барлық  түрлеріне  қатысу  студент  міндеттерінің  қатарына 

жатады. 


4  Оқу  процесінің  күнтізбелік  кестесіне  сәйкес  барлық  бақылау  түрін 

тапсыру. 

5  Қатыспаған  практикалық  және  зертханалық  сабақтарды  оқытушы 

көрсеткен уақытта өтеу. 

6 Оқу процесіне белсене қатысу. 

7 Қосымша әдебиеттермен жұмыс жасау. 

 

Негізгі әдебиет тізімі 

 

1  Южанинов  B.C.  Картография  с  основами  топографии.  -  М.:  Высш.  шк., 2005. - 302 с. 

2  Комиссарова  Т.С.  Картография  с  основами  топографии.  -  М.: 

Просвещение, 2001. 180с. 

3 Берлянт A.M. Картография. - М: Аспект Пресс, 2002. – 336 с. 

4  Колосова  Н.Н.,  Чурилова  Е.А.,  Кузьмина  Н.А.  Картография  с  основами 

топографии 2–е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2010. 272с. 

5  Низаметдинов  Ф.К.,  Старостина  О.В.,  Долгоносов  В.Н.  Картография.  -

Караганда: Изд–во КарГТУ, 2011. – 209с. 

 

Қосымша әдебиет тізімі 

 

1  Старостина  О.В.  Методические  указания  по  выполнению  лабораторных работ №1-4 по дисциплине «Картография». - Караганда. 2004. 54с. 

2  Старостина  О.В.  Методические  указания  по  выполнению  лабораторных 

работ №5. Решение картометрических и морфометрических задач по карте, по 

дисциплине «Картография». – Караганда. 2004. 15с. 

3 Пакет программ Leica Geosistems 2005. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

Kar 1203 Картография  пәні 

 

КВ 5 «Кәсібі - бағытталған» модуль  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

31.03.2004 ж. берілген № 50 мемл. баспа лиц. Баспаға _____20____ж. қол қойылды. Пішімі 60 х 90/16. Таралымы __ дана 

Көлемі ____ оқу бас.п.       №_______ тапсырыс. Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 

 

100027, ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56 


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал