БАҒдарламасы ( syllabus) akt 1104 «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәніжүктеу 201.66 Kb.

Дата15.09.2017
өлшемі201.66 Kb.
түріБағдарламасы

 

 

 Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі 

Қарағанды Мемлекеттік  Техникалық Университеті 

 

 

 БЕКІТЕМІН  

Ғылыми кеңес тӛрағасы, 

ҚарМТУ ректоры  

Ғазалиев А.М. 

_________________________ 

      «______»__________ 2016ж. 

 

  

 

  

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

AKT 

1104


 

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәні  

 

GZh 2  Ғылыми-жаратылыстану модулі  

5B071000 - «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» мамандығы 

 

Машина жасау факультеті  

«Ақпараттық технологиялар және қауіпсіздік» кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

 

 2016

 

 

Алғы сӛз 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus) әзірлегендер: Жаксыбаева С.Р., Жаркимбекова А.Т., Кадирова Ж.Б. 

 

  

«Ақпараттық  технологиялар  және  қауіпсіздік»  кафедрасының  отырысында 

талқыланған  

 «___»____________2016ж. № ______ хаттама 

 

Кафедра меңгерушісі_______ Кӛккӛз М.М. «___»____________2016ж.             

 

«Инновациялық технологиялар»  факультетінің 

оқу-әдістемелік 

кеңесі 

мақұлдаған  «___»______________2016ж. № _______ хаттама 

 

Тӛрайымы__________ Мустафина Л.М. «___»____________2016ж.  

«Нанотехнологиялар және металлургиялар» кафедрасымен келісілген 

 

Кафедра меңгерушісі ___________  Куликов В. Ю.«_____»__________ 2016ж.  

 

  

 


 

 

Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат 

Жаксыбаева Саулеш Рахметоллаевна, аға оқытушы; 

Кадирова Жанар Бакбергеновна, аға оқытушы;  

Жаркимбекова Айжан Темиржановна, аға оқытушы. 

АТҚ  кафедрасы  ҚарМТУ-дың  бас  корпусында  (Бейбітшілік  бульвары,  56), 

429 аудиторияда орналасқан, байланыс телефоны 56-75-98 (1028). 

Пәннің еңбек кӛлемділігі 

С

емес

тр

  

К

реди

тт

ер сан

ы

 ECTS

 

Сабақтардың түрі С

Ӛ

Ж с

аға


тт

ар 


 

са

ны 

Ж

алпы с

аға


т 

 

саны

 

Б

ақыла

у т


үрі

 

Қатынас сабақтарының саны СОӚЖ 

сағатта-


рының 

саны 


Барлық 

сағат 


саны 

дәріс 


практика

лық 


сабақтар 

зертхана


лық 

сабақтар 

15 

 

30 45 

90 


45 

135 


Емтихан 

 

Пән сипаттамасы 

«Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар»    пәні  жалпы  білім  беретін 

пәндердің міндетті компонентіне жатады. 

 

Пәннің  мақсаттары:  қазіргі  заманғы  ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды  әр-түрлі  салалардағы  кәсіби  қызметте,  ғылыми  және 

тәжірибелік  жұмыс  үшін,  ӛздігінен  білім  алу  және  басқа  да  мақсаттарда 

пайдалануда  студенттердің  кәсіби  және  тұлғалық  құзыреттіліктерін  игеруге 

мүмкіндік  береді.  Курс  тәжірибелік  мақсатымен  қатар,  білім  беру  және 

тәрбиелік мақсаттарда, студенттердің ой-ӛрісін кеңейтуде жалпы мәдениеті мен 

білімділігінің ӛсуін іске асырады. 

 

Пән міндеттері 

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер қабілетті болады: 

түсінік алуы керек: 

-

 қолданбалы бағдарламалар дестелерін пайдалану туралы түсінік; 

-

 есептеу жүйелерінің архитектурасы, операциялық жүйелер және  желілер 

туралы түсінік; 

-

 

негізгі  желілік  және  веб-қосымшаларды  әзірлеудің  тұжырымдамасы  мен ақпараттық қауіпсіздік негіздерімен таныстырды

-

 ақпараттық-коммуникациялық  технологиялардың  және  электрондық 

оқыту қағидаттарын мазмұндау;  

-

 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

саласындағы 

негізгі 

тенденцияларды анықтау.  білуі керек: 

-

 ақпараттық-коммуникациялық  технологиялардың  дамуына  қандай 

экономикалық және саяси факторлар ықпал ететіндігін білу; 

-

 

түрлі операциялық жүйелердің ерекшеліктерін білу; -

 

кәсіби  білімдерін  кеңейту  үшін  электрондық  оқытулардың  әртүрлі пішіндерінің қолданылуын; 

-

 ӛзіндік шығармашылық ізденіс жүргізуді үйренуді; 

 

 

- 

қазіргі  заманғы  ақпараттық  технологиялардың  мүмкіндіктері  мен 

олардың даму тенденцияларын меңгеру. 

істей алуы керек: 

-

 

электрондық кестелермен жұмыс істеуді, деректердің бірігуін орындауды, графиктерді салуды; 

-

 деректер қорымен жұмыс істеуді; 

-

 ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын қолдануды; 

-

 ақпараттық телекоммуникациялық желілермен жұмыс істеуді; 

-

 негізгі кеңселік қосымшалармен,  деректер қорымен жұмыс істеуді. 

практикалық машықтануы керек: 

-

 

қарапайым веб-сайттарды жобалауды және жасауды; -

 

векторлық және растрлық бейнелерді ӛңдеуді; -

 

мультимедиялық презентацияларды құруды; -

 

ақпараттарды іздеу 

және 


ӛңдеуге 

арналған 

ақпараттық-

телекоммуникациялық технологияларды қолдануды

-

 

 ақпаратты іздеу және сақтау үшін ақпараттық ресурстарды пайдалануды; -

 

түрлі әлеуметтік платформалады қарым-қатынас үшін пайдалануды; -

 

супер  компьютерлердің  архитектурасын  білуге,  олардың  ӛнімділік кӛрсеткіштерін есептеуге және бағалауға

-

 кәсіби білімдерін кеңейту үшін электрондық оқытудың түрлі нысандарын 

пайдалануға; 

-

 

түрлі бұлтты қызметтерді пайдалануға.  

Пререквизиттер 

Бұл пәнді меңгерудегі алдыңғы пәндер: пәнді орта мектептегі информатика, 

математика және физика пәндерінен алынған білімдерге негізделеді. 

 

Постреквизиттер 

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәнін оқу кезінде алынған 

білімдер:    «Информатика  бойынша  арнайы  курс»    пәндерін  меңгеру  кезінде 

қолданылады. 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

Тарау атауы, (тақыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек 

кӛлемділігі, сағ. 

дәріс 

практи 


калық 

зертха 


налық 

СОӚЖ  СӚЖ 1.  Қоғам  дамуының  шешуші  секторларында  АКТ-

дың рӛлі. АКТ-дың стандарттары 

АКТ-дың  анықтамасы.  АКТ  пәні  және  оның  мақсаты. 

Қоғам  дамуының  шешуші  секторларында  АКТ-дың 

рӛлі. АКТ-дың стандарттары. 

АКТ 

мен 


тұрақты 

дамудың 


мыңжылдық 

Декларациясындағы  мақсаттарға  жету  арасындағы 

байланыс. 

  2.  Компьютерлік  жуйелерге  кіріспе.  Компьютерлік 

жүйелердің архитектурасы. 

   

 

Компьютерлік жүйелерге 

шолу. 


Компьютерлік 

жуйелердің  эволюциясы.  Компьютерлік  жүйелердің 

архитектурасы  мен  компоненттері.  Компьютерлік 

жуйелерді 

қолдану. 

Деректердің 

компьютерлік 

жүйелерде бейнеленуі. 3. 

Бағдарламалық 

жасақтама. 

Операциялық 

жүйелер. 

Бағдарламалық 

жасақтама. 

Бағдарламалық 

жасақтаманың түрлері, мақсаттары мен сипаттамалары. 

Оперциялық  жүйелердің  негізгі  тұжырымдамасы, 

эволюциясы.  Операциялық  жүйелердің  жіктелуі,  оның 

ішінде 


мобильді 

құрылғылар 

үшін. 

Үстелдік қосымшалардың жіктелуі. 

  4. Адам-компьютер ӛзара әрекеттестігі 

Адам-компьютер 

ӛзара 

әрекеттестігінің құралы 

ретіндегі пайдаланушы интерфесі. 

Интерфейстердің  юзабилиті.  Интерфейстер  түрлері: 

командалық  жолдың  интерфейсі,  мәтіндік  интерфес, 

графикалық  интерфейс.  Пайдаланушының  жеке  және 

ментальді  сипаттамалары.  Пайдаланушы  интерфейсін 

ӛңдеу  кезеңдері.  Интерфейстерді  тестілеу  түрлері  ( 

пайдаланушыларды  тестілеу).  Интерфейстер  даму 

песпективалары. 

  5. Деректер қорларының жүйелері 

Деректер  қорлары  жүйелерінің  негіздері:  ұғымы, 

сипаттамасы, архитектурасы. Деректер моделі. Қалыпқа 

келтіру.  Деректер  тұтастығына  шектеу.  Сұраныстарды 

тиімділеу  және  оларды  ӛңдеу.  SQL  негіздері. 

Деректерді  параллельді  ӛңдеу  мжәне  оларды  қалпына 

келтіру.  Деректер  қорын  жобалау  және  құру.  ORM 

бағдарламалау технологиясы. Үлестірілген, параллельді 

және гетерогенді деректер базасы. 

  6.

 

Деректерді талдау. Деректерді басқару 

Деректерді  талдау  негіздері.  Жинау,  жіктеу  және 

болжау  әдістері.  Шешімдер  ағаштары.  Үлкен  кӛлемді 

деректерді  ӛңдеу.  Data  Mining  әдістері  мен  кезеңдері. 

Data Mining міндеттері. Деректерді визуализациялау. 

 

 

7. Желілер және телекоммуникациялар 

Соңғы  құрылғылар,  деректерді  беру  құрылғылары, 

деректерді  беру  ортасы.  Желілердің  түрлері.  Стектік 

хаттамалар:  TCP/IP,  OSI.  IP-адрестеу.  Локальді  және 

глобальді  желілер.  Сымды  және  сымсыз  желілік 

технологиялар.  DHCP  хаттамасы.  Интернет  желісіне 

қосу 


технологиясы. 

Телекоммуникациялық 

технологиялар. 

  8. Киберқауіпсіздік. 

Ақпараттық  қауіпсіздіктің  қатерлері  және  олардың 

жіктелуі. 

Киберқауіпсіздік 

индустриясы. 

Киберқауіпсіздік  және  Интернетті  басқару.  Зиянды 

бағдарламалар.  Ақпаратты  қорғаудың  шаралары  мен 

құралдары.  Ақпараттық  қауіпсіздік  саласындағы 

стандарттар 

мен 


спецификациялар. 

Қазақстан 

Республикасының  ақпараттық  қауіпсіздік  саласындағы 

   

 

реттеуші құқықтық 

қатынастар 

заңнамасы. 

Электрондық цифрлық қолтаңба. Шифрлау. 9. Интернет технологиялар 

Интернеттің  негізгі  ұғымдары.  Әмбебап  ресурстар 

идентификаторы  (URI),  оның  тағайындалуы  және 

құрамдас  бӛліктері.  DNS  қызметі.  Web-технологиялар: 

HTTP,  DHTML,  CSS,  JavaScript.  Электрондық  пошта. 

Хабарламаның 

форматы. 

SMTP, 


POP3, 

IMAP 


хаттамалары. 

  10.

 

Бұлтты  және  мобильді  технологиялар.    Дата 

орталықтар. Қазіргі инфрақұрылым шешімдерінің даму 

үрдістері.  Бұлтты  есептеулер  қағидаттары.  Виртуалдау 

технологиясы.  Бұлтты  Web-  қызметі.  Мобильді 

технологиялардың 

негізгі 

терминдері 

мен 

тұжырымдамалары.  Мобильді  қызметтер.  Мобильді технологиялар стандарттары.  

  11. Мультимедиялық технологиялар.  

Мәтіндік,  аудио,  бейне  және  графикалық  ақпаратты 

сандық  формада  ұсыну.  Ақпаратты  сығу  үшін  базалық 

технологиялар.  Виртуалды  әлемдегі  3D  ұсыну  мен 

анимация.  Мультимедиялық  қосымшаларды  әзірлеу 

құрал-саймандары.  Бизнес-процесстерді  жоспарлау 

және сипаттау  үшін мультимедиялық  технологияларды 

пайдалану, олардың визуациялануы. 

 

 

12. Smart технологиялар 

Заттар Интернеті.   Үлкен кӛлемді деректер. Блок чейн 

технологиясы.  Жасанды  интеллект.  Smart-қызметтерді 

пайдалану. 

АКТ-дағы 

жасыл 

технология. Телеконференциялар.Телемедицина. 

  13. 

Е-технологиялар. 

Электронды 

бизнес. 

Электронды оқыту. Электронды үкімет 

Электрондық  бизнес:Электрондық  бизнестің  негізгі 

модельдері. 

Электрондық    бизнестің  ақпараттық  инфрақұрылымы.  

Электрондық 

бизнезстегі 

құқықтық 

реттеу. 


Электрондық  оқыту:  архитектурасы,  құрамы  және 

платформалары  Электрондық оқулықтар. Электрондық 

үкімет:  тұжырымдасы,  архитектурасы,  қызметтері. 

Дамыған  елдерде  электрондық  үкіметті  іске  асырудың 

форматтары. 

  14.  Кәсіби саласындағы акпараттық технологиялар. 

Индустриялық АКТ 

Мамандандырылған 

кәсибі 

саланың 


міндеттерін  

шешудегі 

бағдарламалық 

жасақтама. 

Медицина, 

энергетика    және  т.б.  кәсіби  салаларындағы  қазіргі 

заманғы АТ-трендтер. Кәсіптік мақсатта іздеу жүйелері 

мен 


электрондық 

ресурстарды 

пайдалану. 

Индустриялық 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың қауіпсіздігі. 

 

 

 

 

 15. АКТ-ың даму перспективалары 

Ақпараттық  технология  саласындағы  нарықтың  даму 

перспективалары:  еркін  бағдармаларық  жасақтаманы 

дамыту. 


Ақпараттық 

технология 

кәсіпкерлігінде 

экожүйені    қалыптастыру  және  шағын  стартап 

компанияларды 

қолдау. 


Акселерациялау 

және 


инкубациялау  бағдарламалары.  Электрондық  тӛлемдер 

мен логистикада қажетті инфрақұрылымды дамыту.  Е-

технологиялардың даму перспективалары. 

  №1  Компьютерлік  жүйенің  ӛнімділігін  есептеу: 

жылдамдығын,  тиімділігін,  куат  шығындарын,  Амдаль 

заңы, СРU  уақыты. 

 

  

  

№2  Операциялық  жүйенің  қасиеттерін  анықтау.  

Файлдар және каталогтармен жұмыс. 

 

      2 

 

 №3  Web-сайт.  Web-сайтты  “ыңғайлы  қолдануды” 

әзірлеуге қойылатын талаптарды анықтау. 

 

  

 

№4  Деректер  қорының    құрылымын  әзірлеу,    кестелер мен сұраныстарды құру. 

 

  

 №5 Дәрістік материалдардың, ғылыми баяндамалардың 

және т б презентацияларын жобалау және құру. 

 

  

 

№6  Сандық    ақпаратты  ӛндеу,  кестелік  редактрларда формулаларды ӛндеу және диаграммаларды  құру 

 

  

 №7  Қарапайым  желілік    конфигурацияны  құру.  IP-

адрестеу.  Желі  мониторингі.  Трафикті  талдау.  Желілік 

пакеттерді талдау үшін снифферлерді пайдалану. 

 

  

  

№8  Кілттерді  генерациялау  үшін  аппараттық-

бағдарламалық  құралдарды  пайдалану.  E-mail-мен 

хабарлар  алмасу  кезінде  ЭЦҚ-ны  және  шифрлауды 

қолдану 

 

       

     2 


 

 

№9  Серверден  деректер  алу.    Web-қосымшаларда графикалық интерфейсті жобалау. Стильдерді құру. 

 

  

 №10  Google  Docs-тің  кӛмегімен  Google  аккаунттарды 

құру. 


Ақпарата 

қол 


жеткізу 

үшін 


мобильді 

технологиялар  пайдалану,  GPS  навигаторлары,  GSM 

сигнализациясы. 

 

  

  

№11  HyperCam,  Adobe  Premiere    Pro,  Windows  Movie 

Maker  және  т.б.    бағдарламаларын  пайдалана  отырып 

бейне-файларды жасау. 

 

  

 

№12  Smart-қосымшалармен  жұмыс:  Smart  TV, SmartHub және т.б. 

 

  

 №13  Электрондық  үкіметтің  сайтында  қызметтермен 

жұмыс: 


http://egov.kz/cms/ru/government-

services/for_citizen

:  ӛтініштерді  тіркеу,  құжаттардың 

дубликаттарын беру және т.б. 

 

 

  

  

№14  Moodle,  eDX  әне  т.б.  қашықтықтан  оқыту 

ортасында сабақтың құрылымы мен мазмұнын әзірлеу. 

 

      2 

 

 №15  Кәсіби  салада  қолданбалы  бағдарламаларды 

орнату және пайдалану. 

 

  

 

БАРЛЫҒЫ 15 

 

 30 45 

45 


 

 

 

 Зертханалық сабақтардың тізімі 

1.

 Компьютерлік жүйенің ӛнімділігін есептеу: жылдамдығын, тиімділігін, куат 

шығындарын, Амдаль заңы, СРU  уақыты.  

2.

 

Операциялық  жүйенің  қасиеттерін  анықтау.    Файлдар  және  каталогтармен жұмыс. 

3.

 Web-сайт. 

Web-сайтты  “ыңғайлы  қолдануды”  әзірлеуге  қойылатын 

талаптарды анықтау. 

4.

 Деректер қорының  құрылымын әзірлеу,  кестелер мен сұраныстарды құру. 

5.

 Дәрістік 

материалдардың, 

ғылыми 

баяндамалардың және 

т 

б презентацияларын жобалау және құру. 

6.

 Сандық  ақпаратты ӛндеу, кестелік редактрларда формулаларды ӛндеу және 

диаграммаларды  құру 

7.

 

Қарапайым  желілік    конфигурацияны  құру.  IP-адрестеу.  Желі  мониторингі. Трафикті талдау. Желілік пакеттерді талдау үшін снифферлерді пайдалану. 

8.

 Кілттерді  генерациялау  үшін  аппараттық-бағдарламалық  құралдарды 

пайдалану.  E-mail-мен  хабарлар  алмасу  кезінде  ЭЦҚ-ны  және  шифрлауды 

қолдану 

9.

 Серверден  деректер  алу.    Web-қосымшаларда  графикалық  интерфейсті 

жобалау. Стильдерді құру. 

10.

 

Google Docs-тің кӛмегімен Google аккаунттарды құру. Ақпарата қол жеткізу үшін  мобильді  технологиялар  пайдалану,  GPS  навигаторлары,  GSM 

сигнализациясы. 

11.

 

HyperCam,  Adobe  Premiere    Pro,  Windows  Movie  Maker  және  т.б.  бағдарламаларын пайдалана отырып бейне-файларды жасау. 

12.


 

Smart-қосымшалармен жұмыс: Smart TV, SmartHub және т.б. 

13.

 

Электрондық үкіметтің 

сайтында 

қызметтермен 

жұмыс: 


http://egov.kz/cms/ru/government-services/for_citizen: 

ӛтініштерді 

тіркеу, 

құжаттардың дубликаттарын беру және т.б.  

14.

 

Moodle,  eDX  әне  т.б.  қашықтықтан  оқыту  ортасында  сабақтың  құрылымы мен мазмұнын әзірлеу. 

15.


 

Кәсіби  салада қолданбалы  бағдарламаларды орнату және пайдалану.  

 СӚЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыптары 

1.

 Қоғам  дамуының  шешуші  секторларында  АКТ-дың  рӛлі.  АКТ-дың 

стандарттары.  

1.

 

АКТ  мен  тұрақты  дамудың  мыңжылдық  Декларациясындағы  мақсаттарға жету арасындағы байланыс. 

2.

 Деректердің компьютерлік жүйелерде бейнеленуі. 

3.

 Оперциялық жүйелердің негізгі тұжырымдамасы, эволюциясы.  

4.

 Операциялық жүйелердің жіктелуі, оның ішінде мобильді құрылғылар үшін.  

5.

 Адам-компьютер  ӛзара  әрекеттестігінің  құралы  ретіндегі  пайдаланушы 

интерфесі. 

6.

 

Интерфейстердің юзабилиті.  7.

 

Пайдаланушы интерфейсін ӛңдеу кезеңдері. 8.

 

Интерфейстер  түрлері:  командалық  жолдың  интерфейсі,  мәтіндік  интерфес,  

 

графикалық интерфейс.  9.

 

Пайдаланушының  жеке  және  ментальді  сипаттамалары.  Интерфейстер  даму песпективалары. 

10.


 

Деректерді  параллельді  ӛңдеу  және  оларды  қалпына  келтіру.  Деректер 

қорын жобалау және құру.  

11.


 

ORM  бағдарламалау  технологиясы.  Үлестірілген,  параллельді  және 

гетерогенді деректер базасы. 

12.


 

Data Mining әдістері мен кезеңдері. Data Mining міндеттері.  

13.

 

Соңғы құрылғылар, деректерді беру құрылғылары, деректерді беру ортасы. Желілердің түрлері.  

14.


 

Сымды және сымсыз желілік технологиялар. DHCP хаттамасы.  

15.

 

Интернет желісіне 

қосу 


технологиясы. 

Телекоммуникациялық 

технологиялар. 

16.


 

Киберқауіпсіздік индустриясы. Киберқауіпсіздік және Интернетті басқару.  

17.

 

Зиянды бағдарламалар. Ақпаратты қорғаудың шаралары мен құралдары.  18.

 

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы стандарттар мен спецификациялар.  19.

 

Қазақстан  Республикасының  ақпараттық  қауіпсіздік  саласындағы  реттеуші құқықтық қатынастар заңнамасы.  

20.


 

Электрондық цифрлық қолтаңба. Шифрлау. 

21.

 

Әмбебап  ресурстар  идентификаторы  (URI),  оның  тағайындалуы  және құрамдас бӛліктері. DNS қызметі.  

22.


 

Web-технологиялар: HTTP, DHTML, CSS, JavaScript.  

23.

 

Электрондық  пошта.  Хабарламаның  форматы.  SMTP,  POP3,  IMAP хаттамалары. 

24.


 

Бұлтты және мобильді технологиялар.   

25.

 

Қазіргі  инфрақұрылым  шешімдерінің  даму  үрдістері.  Бұлтты  есептеулер қағидаттары.  

26.


 

Виртуалдау технологиясы. Бұлтты Web- қызметі.  

27.

 

Мобильді технологиялардың негізгі терминдері мен тұжырымдамалары.  28.

 

Мобильді қызметтер. Мобильді технологиялар стандарттары.  29.

 

Мәтіндік, аудио, бейне және графикалық ақпаратты сандық формада ұсыну.  30.

 

Ақпаратты сығу үшін базалық технологиялар.  31.

 

Виртуалды әлемдегі 3D ұсыну мен анимация.  32.

 

Мультимедиялық қосымшаларды әзірлеу құрал-саймандары.  33.

 

Бизнес-процесстерді  жоспарлау  және  сипаттау  үшін  мультимедиялық технологияларды пайдалану, олардың визуациялануы. 

34.


 

Үлкен кӛлемді деректер. Блок чейн технологиясы.  

35.

 

Жасанды интеллект. Smart-қызметтерді пайдалану.  36.

 

АКТ-дағы жасыл технология.  37.

 

Телеконференциялар.Телемедицина. 38.

 

Электрондық бизнес:Электрондық бизнестің негізгі модельдері. 39.

 

Электрондық бизнезстегі құқықтық реттеу.  40.

 

Электрондық  оқыту:  архитектурасы,  құрамы  және  платформалары  Электрондық оқулықтар.  

41.


 

Электрондық үкімет: тұжырымдасы, архитектурасы, қызметтері.  

42.

 

Дамыған елдерде электрондық үкіметті іске асырудың форматтары.  

 

43. 

 Мамандандырылған  кәсибі  саланың  міндеттерін    шешудегі  бағдарламалық 

жасақтама.  

44.


 

Медицина, энергетика  және т.б. кәсіби салаларындағы қазіргі заманғы АТ-

трендтер.  

45.


 

Кәсіптік мақсатта іздеу жүйелері мен электрондық ресурстарды пайдалану.  

46.

 

Индустриялық ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың 

қауіпсіздігі. 

47.


 

Ақпараттық  технология  саласындағы  нарықтың  даму  перспективалары: 

еркін бағдармаларық жасақтаманы дамыту.  

48.


 

Ақпараттық  технология  кәсіпкерлігінде  экожүйені    қалыптастыру  және 

шағын  стартап  компанияларды  қолдау.  Акселерациялау  және  инкубациялау 

бағдарламалары.  

49.

 

Электрондық тӛлемдер мен логистикада қажетті инфрақұрылымды дамыту.   50.

 

Е-технологиялардың даму перспективалары.  

Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

кӛрсеткіштер  (60%-ға  дейін)  мен  қортынды  аттестаттаудың  (емтихан)  (40%-ға 

дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  100%-ға  дейінгі  мәнді 

құрайды.  

  

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

Бақылау 

түрі 


Тапсырма мақсаты мен мазмұны 

Ұсынылат


ын әдебиет 

Орындау 


ұзақтығы

(сағ) 


Бақыл

ау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

Балл  


№1 


зертхана

лық 


сабақ 

Компьютерлік  жүйенің  ӛнімділігін 

есептеу: жылдамдығын, тиімділігін, 

куат  шығындарын,  Амдаль  заңы, 

СРU  уақыты.  

 

[1]-[26], дәріс 

конспектісі 

Ағымда


ғы 

1 апта 


№2 


зертхана

лық 


сабақ 

Операциялық  жүйенің  қасиеттерін 

анықтау. 

 

Файлдар және 

каталогтармен жұмыс 

[1]-[26], 

дәріс 


конспектісі 

Ағымдағы 

2 апта 


№3 


зертхана

лық 


сабақ 

.  Web-сайт.  Web-сайтты  “ыңғайлы 

қолдануды”  әзірлеуге  қойылатын 

талаптарды анықтау. 

[1]-[26], 

дәріс 


конспектісі 

Ағымдағы 

3 апта 


№4 


зертхана

лық 


сабақ 

Деректер  қорының    құрылымын 

әзірлеу, 

 

кестелер мен 

сұраныстарды құру. 

[1]-[26], 

дәріс 


конспектісі 

Ағымдағы 

4 апта 


№5 


зертхана

лық 


сабақ 

Дәрістік  материалдардың,  ғылыми 

баяндамалардың 

және 


т 

б 

презентацияларын  жобалау  және құру. 

[1]-[26], 

дәріс 

конспектісі Ағымда


ғы 

5 апта 
 

 

№6 зертханал

ық сабақ 

Сандық    ақпаратты  ӛндеу,  кестелік 

редактрларда  формулаларды  ӛндеу 

және диаграммаларды  құру 

[1]-[26] 

әдебиеттер, 

дәріс 


конспектісі 

Ағымдағы 

6 апта 


№7 


зертхана

лық 


сабақ 

Қарапайым 

желілік  

конфигурацияны  құру.  IP-адрестеу. 

Желі мониторингі.   

  

[1], [2], [3], [5], [14]-

[26], дәріс 

конспектісі 

Ағымдағы 

7 апта 


Теориялы


қ модуль 

Пән 


материалының 

меңгерілу 

деңгейін тексеру 

 

0,5 қатынас 

сағаттары 

Меже

лік 


7 апта 

10 


№8 

зертхана


лық 

сабақ 


Кілттерді 

генерациялау 

үшін 

аппараттық-бағдарламалық құралдарды  пайдалану.  E-mail-мен 

хабарлар  алмасу  кезінде  ЭЦҚ-ны 

және шифрлауды қолдану 

[1], [2], [3], 

[5], [14]-

[26], дәріс 

конспектісі 

Ағымдағы 

8 апта 


№9 


зертхана

лық 


сабақ 

Серверден  деректер  алу.    Web-

қосымшаларда 

графикалық 

интерфейсті  жобалау.  Стильдерді 

құру. 


[1], [2], [3], 

[5], [14]-

[26], дәріс 

конспектісі 

Ағымда


ғы 

9 апта 


№10 


зертхана

лық 


сабақ 

Google  Docs-тің  кӛмегімен  Google 

аккаунттарды  құру.  Ақпарата  қол 

жеткізу 


үшін 

мобильді 

технологиялар 

пайдалану, 

GPS 

навигаторлары, GSM 

сигнализациясы. 

[1], [2], [3], 

[5], [14]-

[26], дәріс 

конспектісі 

Ағымда


ғы 

10 апта 


№11 


зертхана

лық 


сабақ 

HyperCam,  Adobe  Premiere    Pro, 

Windows  Movie  Maker  және  т.б.  

бағдарламаларын 

пайдалана 

отырып бейне-файларды жасау. 

[1], [2], [3], 

[5], [14]-

[26], дәріс 

конспектісі 

Ағымда


ғы 

11 апта 


№12 


зертхана

лық 


сабақ

 

Smart-қосымшалармен жұмыс: 

Smart TV, SmartHub және т.б. 

[1], [2], [3], 

[5], [14]-

[26], дәріс 

конспектісі 

Ағымда


ғы 

12 апта 


№13 


зертха

налық 


сабақ

 

Электрондық  үкіметтің  сайтында қызметтермен 

жұмыс: 


http://egov.kz/cms/ru/government-

services/for_citizen: 

ӛтініштерді 

тіркеу, құжаттардың дубликаттарын 

беру және т.б. 

  

[1], [2],  [3],  [5], 

[14]-[26], 

дәріс 

конспектісі 

Ағымдағы

 

13 апта №14 


зертха

налық 


сабақ 

Moodle,  eDX  әне  т.б.  қашықтықтан 

оқыту 

ортасында сабақтың 

құрылымы мен мазмұнын әзірлеу 

[1], 

[2],  [3],  [5], [14]-[26], 

дәріс 


конспектісі

 Ағым

дағы


 

14 апта 


№15 


зертхана

лық 


сабақ

 

Кәсіби салада 

қолданбалы 

бағдарламаларды 

орнату 


және 

пайдалану. 

[1], 

[2],  [3],  [5], [14]-[26], 

дәріс 


конспектісі

 Ағым

дағы


 

15 апта 
 

 

Теориялық модуль 

Пән материалының меңгерілу 

деңгейін тексеру 

[1]-[26]  

әдебиеттер, 

дәріс 


конспектісі 

0,5 


қатынас 

сағаттары 

Меже

лік 


14 апта 

10 


Емтихан 

Пән материалының игерілуін 

тексеру 

[1]-[26]  

әдебиеттер 

тізімі 


қатынас 


сағаттары 

Қоры 


тынды 

Сессия 


кезінде 

40 


Барлығы   

 

  

 

100  

Саясат және процедуралар 

«Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар»  пәнін  оқу  кезінде  келесі 

ережелерді ұстануды сұраймын: 

1 Сабаққа кешікпеу. 

2  Сабақтан  дәлелді  себепсіз  қалмау,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа 

жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды. 

3 Сабақтың барлық түрлеріне қатысу студент міндеттерінің қатарына жатады. 

4 Оқу процесінің күнтізбелік кестесіне сәйкес барлық бақылау түрін тапсыру. 

5  Қатыспаған  зертханалық  және  зертханалық  сабақтарды  оқытушы  кӛрсеткен 

уақытта ӛтеу. 

6.  Курстастармен  және  оқытушылармен  сыйластық,  ашық  қарым-қатынаста 

болу. 


 

Негізгі әдебиеттер тізімі 

1.

 June  J.  Parsons  and  Dan  Oja,  New  Perspectives  on  Computer  Concepts  16th 

Edition  -  Comprehensive,  Thomson  Course  Technology,  a  division  of  Thomson 

Learning, Inc Cambridge, MA, COPYRIGHT © 2014. 

2.

 Lorenzo  Cantoni  (University  of  Lugano,  Switzerland)  James  A.  Danowski 

(University  of  Illinois  at  Chicago,  IL,  USA)  Communication  and  Technology,  576 

pages. 

3.

 Craig  Van  Slyke  Information  Communication  Technologies:  Concepts, 

Methodologies,  Tools,  and  Applications  (6  Volumes).  ISBN13:  9781599049496, 

2008, Pages: 4288 

4.

 Brynjolfsson, E. and A. Saunders (2010). Wired for Innovation: How Information 

Technology Is Reshaping the Economy. Cambridge, MA: MIT Press 

5.

 

Kretschmer,  T.  (2012),  “Information  and  Communication  Technologies  and Productivity Growth: A Survey of the Literature'’, OECD Digital Economy Papers, 

No. 195, OECD Publishing. 

6.

 

Джумагалиева А.М., Нургазинова А.Ж., Смаилова Л.Қ, Күлмүратова А.Ш., Информатика:  ақпараттық  жүйелер,  Оқулық  /  Қазақстан  Республикасы  Білім 

және ғылым министрлігі. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011. – 247б. 

7.

 

Мадешова  А.Б.,    Габдуллаев  Д.Г.  Компьютер  архитектурасы:  оқулық/ Қазақстан  Білім  және  ғылым  министрлігі.  –Алматы:  ЖШС  РПБК  «Дәуір», 

2011.-303б. 

8.

 

Мырзабекова  Г.Е.,  Күлмұратова  А.Ш.,  Смаилова  Л.К.,  Тәжібай  Л.К., Интернет  технологиясы.  Оқулық  /  Қазақстан  Республикасы  Білім  және ғылым 

министрлігі. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011. – 191б. 

 


 

 

 Қосымша әдебиеттер тізімі  

9.

 

Vijay  К.  Vaishnavi,  Vijay  К.  Vaishnavi,  William  Kuechler  Design  Science Research  Methods  and  Patterns:  Innovating  Information  and  Communication 

Technology, 2nd Edition 2015 by CRC Press 

10.

 

Hans  J  Schnoll  E-Govemment:  Information,  Technology,  and  Transformation: Information,  Technology,  and  Transformation  (Routledge,  Mar  12,  2015  -  Political 

Science - 343 pages) 

11.

 

The  Millennium  Development  Goals  Report  2015,  United  Nations,  New  York, 2015 

12.


 

Maximizing  Mobile  //2012  Information  and  Communications  for  Development. 

World Bank, Washington D.C., 2012, 244 p. 

13.


 

Doing Business 2016 Measuring regulatory Quality and Efficiency / World bank 

Group Flagship Report, 2016 

14.


 

Usha  Rani  Vyasulu  Reddi.  Primer  Series  on  ICTD  for  Youth.  Primer  1:  An 

Introduction to ICT for Development A learning resource on ICT for development for 

institutions of higher education, 235 p. 

15.

 

Бӛрібаев  Б.Б.,  Мадьяров  Г.А.  Web-  технологиялар,  Оқулық  /  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір» 

16.


 

Балапанов  Е.Қ.  Бӛрібаев  Б.  Жаңа  информациялық  технологиялар: 

Информатикадан 30 сабақ. Алматы, 2001ж., 438 бет 

17.


 

Аяжанов С.С., Сатымбекова С.Б., Компьтерлік желілер. Оқулық / Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігі. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 

2011. – 375б. 

18.

 

Аяжанов С.С., Сатымбекова С.Б. Компьютерлік желілер. Оқулық / Оқулық / Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігі.  –  Алматы:  ЖШС 

РПБК «Дәуір», 2011. – 239б. 

19.

 

Таненбаум  Э.,  Уэзеролл  Д.  Компьютерлік  желілер.  1-бӛлім.  Оқулық/ Аудармашылар: Махметова А.М., Беркимбаева С.Б. – Алматы: Дәуір, 2013.- 

20.


 

Шәріпов  А.  және  т.б.  Ағылшынша-орысша-қазақша  информатикадан 

түсіндірме сӛздік = Англо-русско-казахский солварь по информатике.- Алматы: 

Сӛздік-словарь, 2002.-172б. 

21.

 

Тұңғатаров  Н.Н.  Windows,  Word,  Excel,  Power  Point    пайдаланушыларға мысал түрінде. Оқу құралы. – 2 басылым. Ӛңд. және толықт. – Алматы, «Қазақ 

университеті» 

22.

 

Пфаффенбергер  Б.,  Шафер  С.,  Уайт  Ч.,  Кароу  Б.  HTML,  XHTML,  CSS. Библия пользователя. М.: 2008. 

23.


 

Жарқымбекова А.Т., Қадырова Ж.Б., Қадырова Л.Б. Оқу құралы: «Microsoft 

Office пакеттері», Қарағанды қаласы, ҚарМТУ баспасы, 2012 жыл, 60 бет. 

24.


 

Жақсыбаева  С.Р.,  Жарқымбекова  А.Т.,  Қадырова  Ж.Б.,  Қадырова  Л.Б., 

Сүлеймен  А.Е.  Оқу  құралы:  «Компьютерлік  графика  негіздері».  Қарағанды 

қаласы, ҚарМТУ баспасы, 2014жыл, 82 бет. 

25.

 

Жақсыбаева  С.Р.,  Жарқымбекова  А.Т.,  Қадырова  Ж.Б.,  Қадырова  Л.Б., Сүлеймен А.Е. Оқу құралы: «Операциялық жүйе негіздері». Қарағанды қаласы, 

ҚарМТУ баспасы, 2014жыл, 81 бет. 

26.

 

Likhachev  V.V.,  Kan  O.A.,  Zharkimbekova  A.T.  The  tutorial:  “Informatics”. Karaganda, Publishing house of KSTU, 2015. - 82 page. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

АКТ 

1104


 

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәні  

 

GZh 2  Ғылыми-жаратылыстану модулі  

 

  

 

  

 

  

 

 31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. 

Баспаға ______    2016ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана  

 Кӛлемі  ___ оқу бас. п. 

№ __________ тапсырыс    Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 

100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56 

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал