БАҒдарлама жинағының жобасы негізгі білім беружүктеу 0.58 Mb.

бет4/6
Дата20.03.2017
өлшемі0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

Е.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 

Екінші санатты мұғалім (5.4) 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Тәрбие үрдісі аясында ұлттық 

сананы қалыптастыру, 

эстетикалық қызығушылық пен 

көркемдік дамуды 

қалыптастыру 

Басқалармен өз ара сенімге ие қарым- 

қатынас орнату. 

Білім алушылардың әлеуметтік 

карталарын құрастыру Оқушылар 

ұжымын құру. Әр  оқушыға жеке тиімді 

әдіс қолданып, көптілділікке үйрету 

 Білім алушының жеке сапасын 

білу,диагностика жүргізу әдістемесін, жас 

және жеке ерекшеліктеріне сәйкес, 

оқушының дайындығына байланысты, жеке 

карта құрудың технологиясын, зерттеу 

әдістері мен формаларын жүргізе алуы Е.2Модулдің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  

Екінші санатты мұғалім (5.4) Элементтер 

Өлшемдер 

Оқушының ынтасы, қажеттілігі, сезімі, 

қызығушылығы,қабылдауы,танымы,есте сақтауы, 

сөзі, ойлауы, қабілеті, еркі, мінезі  

Рухани, психикалық, ақыл – ой дамуы . 

1.1 Сын тұрғысынан ойлау, көшбасшылық қасиет, төзімділік, 

шапшаңдықты дамытуға жағдай туғызу 

1.2 Сыныптан тыс шараларды ұйымдастыру және өткізу  

1.3  Тәрбие жұмысынан қорытынды шығару 

 

Е.3 Модулінің технологиялық картасы «Ақпараттық оқу өрісін құрастыру» 

Бірінші санатты мұғалім(5.3) Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 40\40 с. 

№ 

р/с 

Тақырыптық  

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар   

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Ұйымдастыру, 

әдістемелік және 

техникалық 

жағдай 


Оқу орнында 

басқару қызметінде 

оқу- жаттығу 

қызметі аясында 

ілім алушының 

Тәрбие жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі 

Педагогикалық 

такт,педагогикалық  

Басқалармен өз ара сенімге 

ие қарым- қатынас орнату. 

Ұжымды құру.Тәрбие 

үрдісінде барлық 

субьектілермен 

Оқу- әдістемелік 

жабдықтау.Оқытуды

ң техникалық 

құралдары. 

Мультимедиалық .Денсаулық 

сақтаушы орта. 

 

жеке 


мүмкіндіктерінің 

диагностикасының 

нәтижесін 

қарастыру  

этикет. Оқушы 

моделі:жеке тұлғаға 

лайық дағдылар мен 

сапалар , оқудағы 

табыс, қоғамдағы іс- 

әрекет   

педагогикалық этикет пен 

тактіге сәйкес қатынас орнату 

Өз оқушыларымен жарыста , 

дайындық кезінде тұрақты 

қарым- қатынас жасау 

құралдар, 

лаборотория, спорт 

залы.Кітапхана 

Библиотека,Электорн

дық оқу залы.  

Е.3     Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 

Бірінші санатты мұғалім (5.3) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Басқалармен өз ара сенімге ие қарым- 

қатынас орнату. 

Білім алушылардың әлеуметтік 

карталарын құрастыру Оқушылар 

ұжымын құру. Әр  оқушыға жеке 

тиімді әдіс қолданып, көптілділікке 

үйрету 


Білім алушының жеке мүмкіндігін 

диагностикалау нәтижесін жүзеге 

асыруға бағытталған оқу – тәрбие 

барысында еңбек ету функциясын 

атқару, оқушының өз бетімен, 

жауапкершілікпен даму аймағын құру 

Білім алушының жеке сапасын 

білу,диагностика жүргізу әдістемесін, 

жас және жеке ерекшеліктеріне сәйкес, 

оқушының дайындығына байланысты, 

жеке карта құрудың технологиясын, 

зерттеу әдістері мен формаларын 

жүргізе алуы 

 

Е.3 Модулдің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Бірінші санатты мұғалім(5.3) Элементтер 

Өлшемдер 

Оқушының ынтасы, қажеттілігі, сезімі, 

қызығушылығы,қабылдауы,танымы,есте сақтауы, 

сөзі, ойлауы, қабілеті, еркі, мінезі  

Рухани, психикалық, ақыл – ой дамуы . 

1.1 Сын тұрғысынан ойлау, көшбасшылық қасиет, төзімділік, 

шапшаңдықты дамытуға жағдай туғызу 

1.2 Сыныптан тыс шараларды ұйымдастыру және өткізу  

1.3  Тәрбие жұмысынан қорытынды шығару 

 

Е.4  модулінің технологиялық картасы « Интерактивтік қарым- қатынасты жобалау» 


Жоғарғы санатты мұғалім (5.2) 

Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 164\158с. 

№ 

р/с 

Тақырыптық  

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар   

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық 

оқытумазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Ұйымдастыру, 

әдістемелік және 

техникалық 

жағдай .Денсаулық 

сақтаушы орта. 

 

Оқу орнында басқару қызметінде 

оқу- жаттығу 

қызметі аясында 

ілім алушының 

жеке 

мүмкіндіктерінің диагностикасының 

нәтижесін 

қарастыру 

Тәрбие жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі 

Педагогикалық 

такт,педагогикалық  

этикет. Оқушы 

моделі:жеке тұлғаға 

лайық дағдылар мен 

сапалар , оқудағы 

табыс, қоғамдағы іс- 

әрекет   

Басқалармен өз ара 

сенімге ие қарым- 

қатынас орнату. Ұжымды 

құру.Тәрбие үрдісінде 

барлық субьектілермен 

педагогикалық этикет пен 

тактіге сәйкес қатынас 

орнату 


Өз оқушыларымен 

жарыста , дайындық 

кезінде тұрақты қарым- 

қатынас жасау. 

Оқу- әдістемелік 

жабдықтау.Оқытудың 

техникалық 

құралдары. 

Мультимедиалық 

құралдар, 

лаборотория, спорт 

залы.Кітапхана 

Библиотека,Электорн 

дық оқу залы.  

Е.4 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 

Жоғарғы санатты мұғалім (5.2) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білімі 

Тәрбие үрдісі аясында ұлттық 

сананы қалыптастыру, эстетикалық 

қызығушылық пен көркемдік 

дамуды қалыптастыру 

Оқушының , ұжымның жеке 

сапаларын педагогикалық- 

психологиялық диагностикалаудың 

нақты әдістерін таңдау 

 

 Білім алушының жеке сапасын 

білу,диагностика жүргізу әдістемесін, жас 

және жеке ерекшеліктеріне сәйкес, 

оқушының дайындығына байланысты, жеке 

карта құрудың технологиясын, зерттеу 

әдістері мен формаларын жүргізе алуы 


 

Е.4 Модулдің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Жоғарғы санатты мұғалім 5.2) Элементтер 

Өлшемдер 

Білім алушының жеке мүмкіндігін диагностикалау 

нәтижесін жүзеге асыруға бағытталған оқу – тәрбие 

барысында еңбек ету функциясын атқару, оқушының 

өз бетімен, жауапкершілікпен даму аймағын құру 

1.1Рухани- адамгершілік , салауатты орта туралы білімнен 

қорытынды шығару 

1.2 Тәрбие үрдісі аясында оқушыны рухани – адамгершілік 

құндылықтарға тәрбиелеу жолдарын білу , адамгершілік тәрбиенің 

шарты ретінде ата- аналармен, қоршаған ортамен қарым – қатынаста 

танымдық белсенділікті қолдану 

1.3 Адамгершілік тәрбие туралы білімді бағалау  

Ғ.1 модулінің технологиялық  картасы « Адамның өзін өзі талдау, қайта талдау қабілеттерін дамыту» 

Санатсыз мұғалім (5.5) Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 62\62 с. 

№ 

р/с 

Тақырыптық  блок 

Кәсіби 

құзырлықтар   

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Педагогикалық – 

психологиялық 

қызметте нақты 

диагностикалық әдісті  

қолдану Педагогикалық 

үрдісті ұйымдастыру 

ерекшеліктері.денсаулық 

сақтаушы орта құру.    

Санитарлық-гигиеналық 

Оқу орнында басқару 

қызметінде оқу- 

жаттығу қызметі 

аясында ілім 

алушының жеке 

мүмкіндіктерінің 

диагностикасының 

нәтижесін қарастыру 

Жалпы адами 

құндылықтар.Тәрбие 

жұмысының 

әдістемесі. Тәрбиелік 

және сыныптан тыс 

шараларды 

ұйымдастыру 

Рухани – адамгершілік 

орта. Рухани – 

адамгершілік 

құндылықтар мен 

норманы қалыптастыру 

әдістерін меңгеру 

Модель құруды жоспарлау Рухани 

– адамгершілік 

орта Жеке тұлғаны 

қалыптастыру 

моделі 

.  


 

талаптар  Құқықтық 

құжаттар Ғ.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 

Санатсыз мұғалім (5.5) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Білім алушының жеке мүмкіндігін 

диагностикалау нәтижесін жүзеге асыруға 

бағытталған оқу – жаттығу барысында 

еңбек ету функциясын атқару 

 Санитарлық- гигиеналық талаптарды

техника қауіпсіздігін сақтау, рәсімдуді 

эстетикалық талапқа сай жүргізу. 

Оқушылардың жазғы демалысын 

ұйымдастыру 

 Жалпы адами құндылықтар.Тәрбие 

жұмысының әдістемесі. Тәрбиелік 

және сыныптан тыс шараларды 

ұйымдастыру  

Ғ.1 Модулдің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Санатсыз мұғалім (5.5) Элементтер 

Өлшемдер 

1. Білім алушылардың  жеке карточкалары бойынша 

олардың физиологиялық, психологиялық жеке 

ерекшеліктерін зерттеп,жеке сапаларын 

диагностикалау дың тиімді жолдарын зерттеу    

1.1 Сын тұрғысынан ойлау, көшбасшылық қасиет, төзімділік, 

шапшаңдық ты тәрбиелеуден қорытынды шығару 

1.2. Рухани – адамгершілік тәрбие әдістерін көрсету 

 

 

Ғ.2 модулінің технологиялық картасы  «Қызметтің тиімділігін, нәтижелілігін зерттеу» 

Екінші санатты мұғалім (5.4) Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 64\64 с. 

№ 

р/с 

Тақырыптық  блок 

Кәсіби құзырлықтар   

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 

Қызығушылық, 

қажеттілік, сезім, 

қабылдау, есте сақтау, 

ойлау, сөйлеу, ерік, 

жігер. Мінез.Оқушының  

дене, 

психикалық,рухани, ақыл – ой дамуы 

Оқу- тәрбие үрдісінде 

оқушының жеке 

мүмкіндіктерін 

диагностикалауды 

қарастыра білу 

Оқушының жеке 

даму аймағы 

.Оқушының 

белсенділігін 

зерттеуді 

диагностикалаумен 

қамтамасыз ету 

Оқушының , 

ұжымның жеке 

сапаларын 

педагогикалық- 

психологиялық 

диагностикалаудың 

нақты әдістерін 

таңдау 

 

Модель құруды жоспарлау Рухани 

– адамгершілік 

орта Жеке 

тұлғаны 


қалыптастыру 

моделі 


подготовленности 

учащегося.  

Ғ.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 

Екінші санатты мұғалім (5.4) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Ұжымның қалыптасуына , 

бейімделуіне, мемлекеттік тілді 

меңгеруі мен сыйлауына, көптілділікке, 

жеке тұлғаның дене мәдениетіне 

жағдай туғызу.  

Басқалармен өз ара сенімге ие қарым- қатынас 

орнату. 


Білім алушылардың әлеуметтік карталарын 

құрастыру Оқушылар ұжымын құру. Әр  

оқушыға жеке тиімді әдіс қолданып, 

көптілділікке үйрету 

 Жалпы адами 

құндылықтар.Тәрбие 

жұмысының әдістемесі. 

Тәрбиелік және сыныптан тыс 

шараларды ұйымдастыру 

 

Ғ.2 Модулдің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Екінші санатты мұғалім  (5.4) Элементтер 

Өлшемдер 

Білім алушылардың  жеке карточкалары бойынша 

олардың физиологиялық, психологиялық жеке 

ерекшеліктерін зерттеп,жеке сапаларын 

диагностикалау дың тиімді жолдарын зерттеу    

1.1Рухани- адамгершілік , салауатты орта туралы білімнен 

қорытынды шығару 

1.2 Тәрбие үрдісі аясында оқушыны рухани – адамгершілік 

құндылықтарға тәрбиелеу жолдарын білу , адамгершілік тәрбиенің 


шарты ретінде ата- аналармен, қоршаған ортамен қарым – қатынаста 

танымдық белсенділікті қолдану      

F.3 Модуілінің технологиялық картасы «Рефлексия нәтижесінің  көрінуі және қалыптасуы» 

Бірінші санатты мұғалім (5.3) Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  60\60с. 

№ 

р/с 

Тақырыптық  блок 

Кәсіби 

құзырлықтар   

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Қызығушылық, 

қажеттілік, сезім, 

қабылдау, есте сақтау, 

ойлау, сөйлеу, ерік, жігер. 

Мінез.Оқушының  дене, 

психикалық,рухани, ақыл 

– ой дамуы 

Оқу- тәрбие 

үрдісінде оқушының 

жеке мүмкіндіктерін 

диагностикалауды 

қарастыра білу 

Оқушының жеке 

даму аймағы 

.Оқушының 

белсенділігін 

зерттеуді 

диагностикалаумен 

қамтамасыз ету 

Оқушының , 

ұжымның жеке 

сапаларын 

педагогикалық- 

психологиялық 

диагностикалаудың 

нақты әдістерін 

таңдау 

Модель құруды жоспарлау Рухани – 

адамгершілік орта 

Жеке тұлғаны 

қалыптастыру 

моделі 

подготовленности учащегося. 

 

Ғ.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 

Бірінші санатты мұғалім (5.3) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Оқушының жеке даму аймағын білу, 

оқушы белсенділігін диагностикалау 

 Ұжымның және тұлғаның 

психологиялық- педагогикалық 

диагностикалау әдістемесін білу 

Адамгершілік тәрбиені, этнопедагогиканы 

білу 


 

 

Ғ.3 Модулдің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Бірінші санатты мұғалім (5.3) Элементтер 

Өлшемдер 

Рухани – адамгершілік құндылықтар мен норманы 

қалыптастыру әдістерін меңгеру 

 

1.1 Сын тұрғысынан ойлау, көшбасшылық қасиет, төзімділік, 

шапшаңдықты дамытуға жағдай туғызу 

1.2 Сыныптан тыс шараларды ұйымдастыру және өткізу   

F.4  модулінің технологиялық картасы «Педагогикалық қызметке өзгеріс енгізу» 

Жоғарғы санатты мұғалім (5.2) Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 80\80 с. 

№ 

р/с 

Тақырыптық  блок 

Кәсіби 

құзырлықтар   

Оқу модулі 

Оқу 

құралдары 

Теориялық 

оқыту мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Оқушының ынтасы, қажеттілігі, сезімі, 

қызығушылығы,қабылдауы,танымы,есте 

сақтауы, сөзі, ойлауы, қабілеті, еркі, 

мінезі  


Рухани, психикалық, ақыл – ой дамуы 

.Ынта, қажеттілік 

Оқушының жеке 

мүмкіндіктерін 

диагностикалау 

әдістерін білу 

Оқушының жеке 

даму аймағы.  

Жалпы адами 

құндылықтар.Тәрбие 

жұмысының 

әдістемесі..  

Оқу- 

әдістемелік жабдықтау. 

Оқытудың 

техникалық 

құралдары. 

Мультимедиа 

лық 


құралдар, 

лаборотория, 

спорт залы 

 

Ғ.4 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 

Жоғарғы санатты мұғалім (5.2) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Жеке тұлғаның дамуымен нәтижеге  

жауапкершілікпен қарау 

 Оқушылардың диагностикалық 

қамтамасыз ету біліктілігін  

қолдану білу 

Оқушылардың  диагностикалық 

қамтамасыздығы. 

 

Ғ.4 Модулдің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  

Жоғарғы санатты мұғалім (5.2) Элементтер 

Өлшемдер 

Рухани – адамгершілік құндылықтар мен норманы 

қалыптастыру әдістерін меңгеру 

 

1.1 Сын тұрғысынан ойлау, көшбасшылық қасиет, төзімділік, 

шапшаңдықты дамытуға жағдай туғызу 

1.2 Сыныптан тыс шараларды ұйымдастыру және өткізу   

 G.1 модулінің технологиялық картасы «Мұғалімнің мониторингті жүргізуге дайындығы » 

Санатсыз мұғалім  (5.5) Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 78\78 с. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Ұйымдастырушыл

ық,методикалық 

және техникалық 

шарт.Денсаулық 

сақтау ортасы 

Педагогикалық 

процесстің көлемінде 

басқару бөлігін 

білу,әлеуметтік 

қорғауды қадағалау 

адаптация,оқушылар 

мен оқытушылардың 

денсаулығын сақтау 

Педагогикалық 

процестің 

ұйымдастырылу 

ерекшеліктері.денсаул

ық сақтау ортасының 

құрылуы мекемелерге  

санитарлық  

тазалықтың  талап 

етілуі. Нормативті 

құжаттар. 

Салауатты өмір 

салтының жүргізілуі. 

Спроттық  іс шараларды 

ұйымдастыру және 

өткізу.Медециналық 

қызмет  көрсетуді 

ұйымдастыру.Санитарл

ық  гигиеналық 

нормалардың,техникал

ық қауіпсіздік 

Оқу әдістемелікпен 

қамтамасыз 

ету.жабдықталған 

кабинеттер,спротзалда

р 

ғимараттар,спорттық құралдар,инвентарь.те

хникалық Оқу 

құралдары. 


ережелерінің 

сақталуы.Спорттық 

безендірілуге 

эстетикалық 

талаптардың қойылуы. 

 

G1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 

Санатсыз мұғалім (5.5) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Оқу тәрбиелілік процестің  басшылық 

тың  құзіреттілігмен еңбек 

функциясын іскеасыру. 

Жеке тұлғаның дамуымен нәтижеге  

жауапкершілікпен қарау 

Арнайы методиканы психологиялық 

педагогикалық  диагностикалық  

біліктілікті  жеке тұлғаға  және 

коллективке қолдана  білу 

Методиканы  қолдана білу біліктілігі

оқушының  дамуы индивидуалды  

траекториясы  Оқушылардың  

диагностикалық қамтамасыздығы.  

G 1 Модулдің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  

                                                                                       Санатсыз мұғалім (5.5) Элементтер 

Өлшемдер 

Рухани – адамгершілік құндылықтар мен норманы 

қалыптастыру әдістерін меңгеру 

 

1.1 Сын тұрғысынан ойлау, көшбасшылық қасиет, төзімділік, 

шапшаңдықты дамытуға жағдай туғызу 

1.2 Сыныптан тыс шараларды ұйымдастыру және өткізу   

G.2модулінің технологиялық картасы « Критерий мен көрсеткіштерді анықтау» 

Екінші санатты мұғалім(5.4) Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:26\26  с. 

 

№ 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Ұйымдастырушы

лық,методикалық 

және техникалық 

шарт.Денсаулық 

сақтау ортасы 

Педагогикалық 

процесстің 

көлемінде басқару 

бөлігін 

білу,әлеуметтік 

қорғауды 

қадағалау 

адаптация,оқушыл

ар мен 


оқытушылардың 

денсаулығын 

сақтау 

Педагогикалық процестің 

ұйымдастырылу 

ерекшеліктері.денса

улық сақтау 

ортасының құрылуы 

мекемелерге  

санитарлық  

тазалықтың  талап 

етілуі. Нормативті 

құжаттар. 

Салауатты өмір 

салтының жүргізілуі. 

Спроттық  іс шараларды 

ұйымдастыру және 

өткізу.Медециналық 

қызмет  көрсетуді 

ұйымдастыру.Санитарлы

қ  гигиеналық 

нормалардың,техникалы

қ қауіпсіздік 

ережелерінің 

сақталуы.Спорттық 

безендірілуге 

эстетикалық 

талаптардың қойылуы. 

Оқу әдістемелікпен 

қамтамасыз 

ету.жабдықталған 

кабинеттер,спротзалдар 

ғимараттар,спорттық 

құралдар,инвентарь.техн

икалық Оқу құралдары. 
1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал