Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ҽ. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдаужүктеу 0.53 Mb.

бет1/7
Дата24.05.2017
өлшемі0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ҽ.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2012 

жылғы 14 желтоқсан. 

 

14.12.2012 ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы 

 

  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ – ЕЛБАСЫ 

 

Н.Ҽ. НАЗАРБАЕВТЫҢ  

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА 

 

ЖОЛДАУЫ 


 

 

  

 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы  

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты 

 

 

    

  

Мазмҧны   

  

  І. Қалыптасқан Қазақстан – мемлекеттілігіміздің, ҧлттық экономикамыздың, азаматтық қоғамымыздың, қоғамдық 

келісіміміздің, ҿңірлік кҿшбасшылығымыз бен халықаралық беделіміздің дағдарыста сыналуы 

  

  

  1. Қуатты да табысты мемлекет 

  

2. Демократияландыру мен ырықтандырудың орнықты процесі   

3. Тҥрлі ҽлеуметтік, этностық жҽне діни топтардың келісімі мен  татулығы 

  

4. Ҧлттық экономика. Халықаралық еңбек бҿлінісіндегі біздің рҿліміз   

5. Қоғамдық тҧрақтылық пен келісімді қамтамасыз ететін кҥшті ҽлеуметтік саясат 

  

6. Ҽлемдік қоғамдастық таныған ел   

7. Ядролық қаруды таратпау режімін ілгерілетудегі біздің белсенді рҿліміз 

  

8.Қазақстан-2030 стратегиясы. Негізгі қорытындылар   

  

  ІІ. ХХІ ғасырдың жаһандық он сын-қатері 

  

    

1. Бірінші сын-қатер – тарихи уақыттың жеделдеуі 

  

2. Екінші сын-қатер – жаһандық демографиялық теңгерімсіздік   

3. Ҥшінші сын-қатер – жаһандық азық-тҥлік қауіпсіздігіне тҿнетін қатер 

  

4. Тҿртінші сын-қатер – судың тым тапшылығы   

5. Бесінші сын-қатер – жаһандық энергетикалық қауіпсіздік 

  

6.Алтыншы сын-қатер – табиғи ресурстардың сарқылуы   

7. Жетінші сын-қатер – Ҥшінші индустриялық революция 

  

8. Сегізінші сын-қатер – ҥдей тҥскен ҽлеуметтік тҧрақсыздық   

9. Тоғызыншы сын-қатер – ҿркениетіміз  қҧндылықтарының дағдарысы 

  

10. Оныншы сын-қатер – жаңа ҽлемдік тҧрақсыздық қаупі   

  

  ІІІ. "Қазақстан-2050"  Стратегиясы – жедел ҿзгермелі тарихи жағдайлардағы жаңа Қазақстанның жаңа саяси 

бағыты 


  

  

  1. Міндеттердің жаңа парадигмасы 

  

2. Қайда бет алдық? Жаңа саяси бағыттың мақсаттары   

  

  1. Жаңа бағыттың экономикалық саясаты – пайда алу, инвестициялар мен бҽсекеге қабілеттіліктен қайтарым алу 

принципіне негізделген тҥгел қамтитын экономикалық прагматизм 

  

  

  1. Тҥгел қамтитын экономикалық прагматизм 

  

2. Жаңа кадр саясаты   

3. Макроэкономикалық саясатты жаңғырту 

  

3.1. Бюджет саясаты   

3.2.  Салық саясаты 

  

3.3. Ақша-кредит саясаты   

3.4. Мемлекеттік жҽне сыртқы қарызды басқару саясаты 

  

  

  4. Инфрақҧрылымды дамыту 

  

5. Мемлекеттік активтерді  басқару жҥйесін жаңғырту   

6. Табиғи ресурстарды басқарудың жаңа жҥйесі 

  

7. Индустрияландырудың келесі кезеңінің жоспары   

8. Ауыл шаруашылығын жаңғырту 

  

8.1.  Ауыл шаруашылығы ҿнімдерін ҿңдеуде жҽне саудада қожалықтар мен шағын жҽне орта бизнесті дамыту   

9. Су ресурстарына қатысты саясат 

  

  

  2. Ҧлттық экономикамыздың  жетекші кҥші – кҽсіпкерлікті жан-жақты қолдау 

  

    

1. Шағын жҽне орта бизнесті дамыту 

  

2. Мемлекеттік-жекеменшік ҽріптестігінің жаңа ҥлгісі  –   

«Қуатты бизнес – Қуатты мемлекет» 

  

3. Жекешелендірудің жаңа кезеңі – мемлекет рҿлінің ҿзгеруі   

  

  3. Ҽлеуметтік саясаттың жаңа принциптері – ҽлеуметтік кепілдіктер мен  жеке жауапкершілік 

  

    

1. Ҽлеуметтік саясаттың жаңа принциптері 

  

1.1. Ең тҿменгі ҽлеуметтік стандарт   

1.2. Атаулы ҽлеуметтік қолдау 

  

1.3. Ҿңірлердегі ҽлеуметтік теңгерімсіздіктер проблемасын шешу   

1.4. Жҧмыспен қамту жҽне еңбек саясатын жаңғырту 

  

  

  2.  Ананы қорғау. Ҽйелдерге қамқорлық 

  

3. Баланы қорғау   

4. Ҧлт денсаулығы – табысты болашағымыздың негізі 

  

4.1. Денсаулық сақтау саласындағы негізгі басымдықтар   

4.2. Балалар денсаулығын қамтамасыз етудің жаңа тҽсілдері 

  

4.3. Медициналық білім беру жҥйесін жақсарту   

4.4. Ауылда медициналық қызмет кҿрсетудің сапасы 

  

4.5. Дене шынықтыру мен спортты дамыту   

4. Білім мен кҽсіби машық – заманауи білім беру, кадрларды даярлау мен қайта даярлау жҥйесінің  негізгі 

бағдарлары 

  

    

1. Білім беру саласындағы жҧмыстың  басымдықтары 

  

1.1. «Балапан» бағдарламасын 2020 жылға дейін ҧзарту   

1.2. Инженерлік білім беру жҥйесін дамыту 

  

1.3. Білім беру саласындағы ҽлеуметтік жауапкершілік жҥйесін дамыту    

1.4. Білім беру  ҽдістемелерін жаңғырту 

  

2. Инновациялық зерттеулерді дамытудың жаңа саясаты   

2.1. Технологиялар трансферті 

  

2.2. Ғылым мен бизнестің кооперациясы   

2.3. Перспективалы ҧлттық кластерлерді қалыптастыратын жол картасы 

  

3.Жастарға ҥндеу   

  

  5. Мемлекеттілікті одан ҽрі нығайту жҽне қазақстандық демократияны дамыту 

  

    

1. Мемлекетті басқарудың жаңа типі 

  

1.1. Мемлекеттік жоспарлау мен болжау жҥйесін жетілдіру   

2. Басқаруды орталықсыздандыру 

  

2.1. Орталық пен ҿңірлер арасындағы жауапкершілік пен ҿкілеттіктердің ара-жігін ажырату   

2.2. Жергілікті ҿзін-ҿзі басқаруды дамыту тҧжырымдамасы 

  

2.3. Ауыл ҽкімдерін сайлау   

3. Кҽсіби  мемлекеттік аппарат қалыптастыру 

  

З.1. Ҽкімшілік реформаның екінші кезеңі   

4. Бизнес қауымдастық пен мемлекеттік аппараттың ҿзара іс-қимылының жаңа жҥйесі 

  

5.Тҽртіпсіздікке мҥлде тҿзбеушілік принципін енгізу   

6. Жемқорлыққа қарсы кҥрес 

  

7. Қҧқық қорғау органдары мен арнаулы қызметтерді реформалау   

  

  6. Дҽйекті де болжамды сыртқы саясат – ҧлттық мҥдделерді ілгерілету мен ҿңірлік жҽне жаһандық қауіпсіздікті 

нығайту 


  

  

  1. Сыртқы саясатты жаңғырту басымдықтары 

  

2. Экономикалық жҽне сауда дипломатиясын дамыту   

3.Ҿңірлік қауіпсіздікті нығайту 

  

4.Жаһандық қауіпсіздікті нығайтуға ҥлес қосу   

5. Ҧлттық қорғаныс қабілеттілігі мен ҽскери  доктринаны нығайту 

  


  

  

7. Жаңа қазақстандық патриотизм – біздің кҿпҧлтты жҽне кҿпконфессиялы қоғамымыз табысының негізі   

  

  1. Жаңа қазақстандық патриотизм 

  

2.  Барлық этностар азаматтарының тең қҧқықтылығы   

3. Қазақ тілі жҽне тілдердің ҥштҧғырлылығы 

  

4. Мҽдениет, дҽстҥрлер жҽне даралық   

5. Ҧлттық интеллигенциясының рҿлі 

  

6. ХХІ  ғасырдағы Қазақстандағы дін   

7. Болашақтағы Қазақстанды қалай елестетемін? 

  

8. Ҧлтқа ҥндеу   

  

  Қадірлі қазақстандықтар! 

  

Қымбатты отандастар!   

  

  Біз бҥгін Тҽуелсіздік кҥні қарсаңында жиналып отырмыз. 

  

Міне, біз 20 жыл бойы осы ҧлы мерекені мақтанышпен атап ҿтіп келеміз.   

1991 жылғы 16 желтоқсанда біз – Қазақстан халқы – егемендікті, бостандықты, ҽлемге ашықтықты таңдадық. 

Бҥгінгі кҥні осы қҧндылықтар біздің кҥнделікті ҿміріміздің бҿлшегіне айналды. 

  

Сол кездері, сапарымыздың басында бҽрі басқаша болды. Енді біздің ортақ кҥш-жігер жҧмсауымыздың арқасында ел танымастай болып ҿзгерді. 

  

Біз бҥгін – ҿзіндік бет-бейнесі бар, ҿзіндік ерекшеліктері мен ҿзіндік ҧстанымы бар табысты мемлекетпіз.   

Біздің алғы шепті алуымыз қымбатқа тҥсті. 

  

Ел 20 жыл бойы егемендігіміз бен саяси салмағымызды нығайтуға жҧмыс істеді. 20 жыл ҿткен соң бҧл мақсатқа қол жетті. Қалыптасу кезеңі табысты аяқталды. 

  

Қазақстан ХХІ ғасырдың басында тҽуелсіз ҽрі ҿзіне сенімді болып отыр.   

Жаһандық дағдарыстың жалғасуының ҽсерінен ҽлемде болып жатқан ҿзгерістер бізді ҥрейлендірмейді. Біз оларға 

дайынбыз. Біздің ендігі міндетіміз – егемендік жылдары қол жеткізгеннің барлығын сақтай отырып, ХХІ ғасырда 

орнықты дамуды жалғастыру. 

  

Біздің басты мақсатымыз – 2050 жылға қарай мықты мемлекеттің, дамыған экономиканың жҽне жалпыға ортақ еңбектің негізінде берекелі қоғам қҧру. 

  

Мықты мемлекет экономикалық жедел ҿсу жағдайын қамтамасыз ету ҥшін аса маңызды болмақ.   

Мықты мемлекет кҥнкҿріс саясатымен емес, жоспарлау саясатымен, ҧзақмерзімді дамумен жҽне экономикалық 

ҿсумен  айналысады. 

  

Дҽл осы себептен де Тҽуелсіздік кҥні қарсаңында, қымбатты менің отандастарым, мен сіздерге жаңа Жолдау  ҧсынып отырмын. 

  

Бҧл – еліміздің даму перспективаларына жасаған ҿзіндік пайымдауым. 

  

Бҧл – жаңа саяси бағыт.   

  

  І. ҚАЛЫПТАСҚАН ҚАЗАҚСТАН – мемлекеттілігіміздің, ҧлттық экономикамыздың, азаматтық қоғамымыздың,    

 

қоғамдық келісіміміздің, ҿңірлік кҿшбасшылығымыз Бен халықаралық беделіміздің дағдарыста сыналуы   

  

  Дҽл 15 жыл бҧрын біз Қазақстан дамуының 2030 жылға дейінгі  стратегиясын қабылдадық. 

  

Бҧл 1997 жыл – кеңестік кезеңнен кейінгі бей-берекеттік тҥбегейлі еңсерілмеген, дағдарыс Оңтҥстік-Шығыс Азияны жҽне басқа да кейбір нарықтарды сансыратқан кезең болатын. Бізге де аса қиын соқты. 

  

Осы жылдар ішінде біздің Стратегиямыз  басты мақсатымыздан ауытқымай, шамшырақ сияқты біздің жолымызға сҽуле шашып, алға басуға жігерлендірді. 

  

1997 жыл естеріңізде ме?   

Парламентте мен сҿз сҿйлегеннен кейін абдырау мен абыржу болды. 

  

Кҿпшілік: «Бҧл не – насихат па? Ҽлде аспаннан тҥскен нҽрсе ме?»  деп сауал қойып жатты.   

Сол кезде алға қойған міндеттер соншалықты асқақ болып кҿрінетін. 

  

Дегенмен «кҿз қорқақ, қол батыр» дейді ғой.   

Біздің алдымызда оқиғалар барысына ҿзгеріс енгізу сияқты ауқымды міндет тҧрды. Жаңа елдің іргесін қалау керек 

болды. 

  

Ол міндетті шешу ҥшін  біз ҥш бірдей жаңғырту жҥргізуге тиіс едік: мемлекеттің іргесін қалау мен нарықтық экономикада серпіліс жасау, ҽлеуметтік мемлекеттің негіздерін қалау, қоғамдық сананы қайта ҿзгерту. Біз ҿзіндік  

жолымызды айқындауға тиіс едік. Бҧл жол "Қазақстан-2030" Стратегиясында белгіленген болатын. Бҧл қҧжат 

стратегиялық мақсаттар мен міндеттерді пайымдаған,   кҿзқарасымыздағы  маңызды серпіліс болды. 

  

Халық нақылында айтылғандай: «Мақсат – жетістіктің желкені». Орынды мақсаттар ғана табысқа жеткізеді.   

Бҥгін дҧрыс таңдау жасағанымыз туралы айту мен ҥшін ҥлкен абырой. 2008-2009 жылдардағы жаһандық дағдарыс 

осыны айғақтады. 

  

Қазақстан оған тҿтеп берді. Дағдарыс жетістіктерімізді сетінете алған жоқ, бізді қуатты ете тҥсті.   

Біз таңдаған ел дамуының саяси, ҽлеуметтік-экономикалық жҽне сыртқы саяси ҥлгісі ҿз тиімділігін дҽлелдеді. 

  

  

  1. Қуатты да табысты мемлекет 

  

    

Біздің басты жетістігіміз – тҽуелсіз Қазақстанды қҧрғанымыз. 

  

Біз шекарамызды заңдық тҧрғыдан ресімдедік. Елдің тҧтастандырылған экономикалық кеңістігін қҧрдық. Елде ҿндірістік байланыстарды қайтадан орнықтырып, нығайттық. Бҥгінде барлық ҿңірлер бір-бірімен ажырағысыз 

байланыста жҧмыс істейді. 

  

Билік тармақтарының бҿлінуіне негізделген заманауи мемлекеттік басқару жҥйесін жасаған тарихи маңызды конституциялық жҽне саяси реформалар жҥргіздік. 

  


Елдің жаңа елордасы – Астананы салдық. Бҧл заманауи қала біздің бойтҧмарымыз бен мақтанышымызға айналды. 

Біз еліміздің мҥмкіндігін ҽлемге кҿрсету ҥшін оның ҽлеуетін пайдалана алдық. Дҽл сол себептен де халықаралық 

қауымдастық  Қазақстанды ЭКСПО-2017 Халықаралық кҿрмесін ҿткізу орны ретінде таңдады. Егер Астана 

болмаса, бҧл да болмас еді. Мҧндай қҧрмет кез келгеннің еншісіне тие бермейді. Біздің еліміз  кеңестен кейінгі 

кезеңдегі кҥллі кеңістікте  ЕҚЫҦ-ға тҿрағалық еткен, осы Ҧйымның Саммитін ҿткізген жҽне ғаламдық ауқымдағы 

іс-шара – ЭКСПО-2017-ні ҿзінде ҿткізетін бірінші ел екенін  айтсақ та жеткілікті. 

  

  

  2. Демократияландыру мен ырықтандырудың орнықты процесі 

  

    

Біз «Алдымен экономика – cодан соң саясат» деген айқын формуламен ілгерілеп келеміз. Саяси реформалардың 

ҽрбір кезеңі  экономика дамуының деңгейімен ҧштасады. Сондықтан да біз саяси ырықтандыру жолын дҽйекті 

ҧстанудамыз. Осылайша ғана елді жаңғыртып, оны бҽсекеге қабілетті етуге болады. 

  

Қоғам ҽрбір қадам басқан сайын демократияландыру мен адам қҧқықтары саласындағы ең жоғары стандарттарға жақындап келеді. 

  

Біз ел Конституциясында негізгі қҧқықтар мен бостандықтарды бекіттік. Бҥгінгі кҥні Қазақстанның барлық азаматтары тең қҧқықтар мен мҥмкіндіктерге ие. 

  

    

3. Тҥрлі ҽлеуметтік, этникалық жҽне діни топтардың келісімі мен  татулығы 

  

  

  Біз қазақ халқына, біздің мҽдениетіміз бен тілімізге қатысты тарихи ҽділдікті қалпына келтірдік. 

  

Этникалық, мҽдени жҽне діни ҽралуандыққа қарамастан, елімізде бейбітшілік пен саяси тҧрақтылықты сақтадық.   

Қазақстан  140 этнос пен 17 конфессияның ҿкілдері ҥшін туған шаңырағына айналды. 

  

Азаматтық татулық  пен ҧлтаралық келісім – біздің басты қҧндылығымыз. Кҿпҧлтты еліміздегі татулық пен келісім, мҽдениеттер мен діндердің ҥндесуі ҽлемдік эталон ретінде танылған. 

  

Қазақстан халқы Ассамблеясы мҽдениеттер ҥндесуінің  бірегей еуразиялық ҥлгісі болды.   

Қазақстан жаһандық конфессияаралық ҥнқатысу  орталығына айналды. 

  

4. Ҧлттық экономика. Халықаралық еңбек бҿлінісіндегі біздің роліміз   

Біз Тҽуелсіз Мемлекеттер Достастығында бірінші болып жеке меншікке, еркін бҽсекелестікке жҽне ашықтық 

принциптеріне негізделген нарықтық экономиканың заманауи ҥлгісін жасадық. Біздің моделіміз шетелдік 

инвестицияларды тартудағы мемлекеттің  белсенді рҿліне негізделген. 

  

Біз елімізге 160 млрд. доллардан астам шетел инвестициясын тарттық.   

Кҽсіпкерлік қызмет ҥшін негізгі талаптар мен заманауи салық жҥйесі қалыптасты. 

  

Біз ҧлттық экономиканы жоспарлы тҥрде  ҽртараптандырудамыз. Ҥдемелі индустрияландыру бағдарламасында екі бесжылдықта экономикамыздың бет-бейнеcін ҿзгертіп, оны шикізаттың ҽлемдік бағаларының ауытқуына тҽуелсіз 

ету  міндетін қойдым. 

  

Стратегия-2030 қабылданғаннан бері 15 жыл ішінде мемлекетіміз ҽлемдегі ең серпінді дамушы елдер бестігіне енді. 

  

Нҽтижесінде, 2012 жылдың қорытындысы бойынша ІЖҾ-нің кҿлемі жағынан біз ҽлемнің 50 ірі экономикасының қатарына кіреміз. 

  


Ҽлемнің барлық елдері ҿз дамуын салыстыратын мойындалған рейтингтер бар. Осыдан алты жыл бҧрын мен 

алдымызға ҽлемнің бҽсекеге қабілетті 50 елінің қатарына кіру жҿнінде жалпыҧлттық міндетін қойдым. Қазақстан 

Дҥниежҥзілік экономикалық форумның рейтингінде 51-орынды иеленді. Біз бҥгін осы мақсатымызға таяқ тастам 

ғана қалдық. 

  

  

  5. Қоғамдық тҧрақтылық пен келісімді қамтамасыз еткен кҥшті ҽлеуметтік саясат 

  

    

Мен ҥшін ҽрқашан халықтың тҧрмыс деңгейі басты ҿлшем болды ҽрі солай бола бермек. 

  

15  жыл ішінде қазақстандықтардың табысы 16 есе ҿсті.   

Табысы кҥнкҿріс деңгейінен тҿмен азаматтардың саны 7 есе азайды, жҧмыссыздар саны екі есе қысқарды. 

  

Біз ҽлеуметтік бағдарланған қоғамның негіздерін қаладық.   

Біз ҧлт денсаулығын жақсарту ісінде едҽуір ілгерілеуге қол жеткіздік. 

  

Денсаулық сақтау жҥйесінің тиімділігін арттыру ҥшін оны ҧйымдастыру, басқару мен қаржыландыру жҥйесі  реформаланды. 

  

Соңғы бес жылда  ана ҿлімі  шамамен 3 есе азайды,  бала туу кҿрсеткіші бір жарым есе ҿсті.   

Білім алуға  тең мҥмкіндіктер жасалуда. 

  

Соңғы 15 жылда білім алуға жҧмсалатын қаржы 9,5 есе ҿсті.   

Білім берудің мектепке дейінгіден бастап жоғары білімге дейінгі барлық деңгейлерін тҥбегейлі жаңғыртуға 

бағытталған Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы іске асырылуда. 

  

Біздің адам капиталын дамытудағы ҧзақмерзімді салымдар саясатымыздың арқасында қазіргі талантты жас ҧрпақты ҿсірдік. 

  

    

6. Ҽлемдік қауымдастық таныған ел 

  

  

  Ҽлемдік саясатта біздің еліміз  - талассыз халықаралық беделге ие жауапты да сенімді серіктес. 

  

Біз жаһандық қауіпсіздікті нығайту ісінде маңызды роль атқарамыз, халықаралық терроризмге, экстремизмге жҽне есірткінің заңсыз айналымына қарсы кҥресте ҽлемдік қауымдастықты қолдаймыз. 

  

Біз ҿз қауіпсіздігіміз ҥшін халықаралық ҥнқатысу алаңы -  Азиядағы ҿзара іс-қимыл жҽне сенім шаралары кеңесін шақыруға бастамашылық жасадық. Бҥгінгі кҥні АҾСШК халқы 3 млрд-тан асатын 24 елді біріктіреді. 

  

Соңғы 2-3 жылда Қазақстан Республикасы Еуропадағы Қауіпсіздік пен Ынтымақтастық Ҧйымына, Ислам Ынтымақтастығы Ҧйымына жҽне Ҧжымдық Қауіпсіздік Ҧйымына тҿрағалық етті. 

  

Астана экономикалық форумында біз диалогтың жаңа форматын – G-global-ды ҧсындық. Бҧл бастаманың мҽні – ҽділетті де қауіпсіз ҽлемсипатын жасау ісінде кҥш-жігерді біріктіру. 

  

Біз жаһандық энергетикалық жҽне азық-тҥлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге лайықты ҥлес қосамыз.   

  

  7. Ядролық қаруды таратпау режімін ілгерілетудегі  біздің белсенді роліміз 

  

    

Ядролық қаруды таратпау режімін нығайту жҿніндегі бастамаларымыз – ҽлемдік тҧрақтылыққа, тҽртіп пен 

қауіпсіздікке қосқан сҿзсіз ҥлесіміз. 

  

Ҽлемде алғашқы болып Семей ядролық полигонын жауып жҽне атом қаруынан бас тарта отырып, біз жетекші ядролық державалардан – АҚШ-тан, Ресейден, Ҧлыбританиядан, Франциядан жҽне Қытайдан қауіпсіздігімізге 

берік халықаралық кепілдік алдық. 

  

Біз Орталық Азияда  ядролық қарусыз аймақ қҧруда негізгі рҿл атқардық жҽне жер шарының басқа да аймақтарында, ҽсіресе, Таяу Шығыста  осындай аймақтар қҧруға белсенді қолдау кҿрсетеміз. 

  

Біз  ҽлемдік қауымдастықтың ядролық терроризм қатеріне қарсы тҧрудағы кҥш-жігеріне қолдау жасаймыз.   

Қазір біз ядролық қатерді таратпау жҿнінде одан ҽрі табанды шешімдер қабылдау қажеттілігі туралы батыл 

айтамыз. Ядролық қаруды таратпау туралы шарт  таратпау режімінің  арқауы болды жҽне солай бола бермек. 

  

Ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шарттың  тезірек кҥшіне енуі таратпау режімін нығайтудың маңызды қозғаушысы  болуға тиіс. 

  

Бҧдан ҥш жыл бҧрын БҦҦ-ның Бас Ассамблеясы   29 тамызды  Халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл кҥні деп жариялау туралы  ҧсынысымды қолдады. 

  

Осының барлығы -  жаһандық саясаттағы біздің рҿлімізді тану.   

Осындай жауапты саясатының арқасында Қазақстан ядролық қаруды таратпау режімінің кҿшбасшысы, басқа 

мемлекеттер ҥшін ҥлгі  болып танылды. 

  

    

8. "Қазақстан-2030" Стратегиясы. Негізгі қорытындылар 

  

  

  «Қазақстан – 2030» Стратегиясында біз еліміздің табысын  жоспарладық 

  

Біз алға қойған мақсаттарға дҽйекті де табанды тҥрде қадам басып келеміз. 2008-2009 жылдардағы жаһандық дағдарыстың ҿзінде ҧлттық экономикамыз ҿсуін жалғастырды. 

  

Бҥгінгі кҥні мен ҥшін 2030 Стратегиясының  мерзімінен бҧрын орындауға қол жеткен параметрлерінің тҧтас бір қатарын іске асырудың қорытындыларын шығару ҥлкен абырой. 

  

(1) ҦЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК. Біздің алдымызда Қазақстанның тҧтастығын сақтай отырып дамыту міндеті тҧрды. Біз жоспарлағаннан да асыра орындадық. 

  

Тҧңғыш рет тарихта біздің  мемлекет  халықаралық дҽрежеде танылған нақты шекарасын белгіледі. 14 мың шақырым мемлекеттік шекара межеленді. 

  

Қазақстан  Каспий теңізінің айдынындағы  ахуалды сенімді бақылауда ҧстайды.   

Болашақта  кез келген аумақтық  даулардың туындау қаупі қазір сейілген. Біз ҧрпақтарымызға  кҿршілермен  

даулы аумақтар қалдырған жоқпыз. 

  

Біз  адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін кҥшті, заманауи, қорғанысқа қабілетті ҽскерді, пҽрменді қҧқық қорғау жҥйесін қҧрдық. 

  

(2) Біз 140 этнос пен  17 конфессияның ҿкілдері тҧратын елде ІШКІ САЯСИ ТҦРАҚТЫЛЫҚ ПЕН ҦЛТТЫҚ БІРЛІКТІ сақтап, нығайттық. Біздің саясатымыз табысты болды. 

  

Біз  демократиялық даму ҥлгісі негізінде азаматтық қоғам институттарын дҽйекті тҥрде қалыптастырдық. Адам қҧқықтары жҿніндегі Омбудсмен институты қҧрылды. 

  

Бізде бҧрын ешқашан кҿппартиялылық болмаса, қазір еліміздегі  кҥллі саяси спектрді кҿрсететін  партиялар жҧмыс істейді. Бізде  кҿппартиялы Парламент, парламенттік кҿпшілік қолдаған Ҥкімет бар.   1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал