Қазақстан республикасының білім жəне ғылым министрлігіжүктеу 98.01 Kb.

Дата27.03.2017
өлшемі98.01 Kb.

 

ҚАЗАҚСТАН

 РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  

КӨПСАЛАЛЫ

 ГУМАНИТАРЛЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

 

  

КЕЛІСІЛДІ                                                                   БЕКІТЕМІН 

ПЦК төрайымы                                                            Колледж əдіскері 

_________Н.А.Сукманова                                            _________С.С.Сауытова 

«___»____________2014ж.                                          «___»____________2014ж. 

 

  

 

Оқу

 жұмыс бағдарламасы 

 

 Пəн     Коньки спорты жəне оқыту əдістемесі 

Техникалық жəне кəсіптік білім бойынша үлгілік бағдарлама негізінде         

жасалынған   

Тіркеу № 424 «19» 11 2009ж.

 

Мамандық  0103000   «Дене тəрбиесі жəне спорт» №________ «____»______________20___ж. оқу жоспарына сəйкес 

 

  

 

Оқу

 уақытының бөлінуі 

 

 

Курс  Барлық 

сағаттар 

Теориялық 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

Тəжірибелік 

сабақтар 

Курстық 


жоба 

Бақылау 


жұмыстар

ы 

Емтихан 1-

сем 


2-

сем 


1-сем  2-сем  1-сем  2-сем 

1-

сем 2-

сем 


1-

сем 


2-

сем 


1-

сем 


2-

сем 


56 


28 

28 


 

 

12 18 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Оқу

 –жұмыс бағдарламасын қолдану 

 

 

Оқу жылы Топтар 

2013-2014ж. 

4ФК-1кс,4ФК-З1к, 2ФК-1Кс,2ФК-

2Кс.


 

 

  

 

 

  

 

 

Құрастырған: Хасен Б.Х.  Аккожин Е.М. 

                                 

Оқу-жұмыс бағдарламасы Көпсалалы гуманитарлы-техникалық 

колледжінің__________ПЦК отырысында каралды.          

 

 

 2014жылғы «___»___________№_____хаттамасы 

 

ПЦК төрайымы                              Сукманова .Н.А                                                               

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 Мазмұны 

 

1. 

Түсіндірме жазба 

 

2.

 Оқу пəнінің жоспарланған нəтижесі 

 

3. 

Пəннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 

3.1.

 

 Пəннің тақырыптық жоспары  

3.2.


 

 Пəннің оқу-жұмыс бағдарламасының мазмұны 

 

4.

 Оқытудың жоспарланған нəтижесін бақылау 

 

5. 

Əдебиеттер жəне оқу құралдар тізімі 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 1.

 

Түсіндірме

 жазба 

    «Коньки  спорты  жəне  оқыту  əдістемесі»  пəні  бойынша  жұмыс  оқу 

бағдарламасы  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым  министрлігінің  

шешімімен    бектілген  орта  кəсіптік  білім  мекемелеріне  арналған  тіркеу  №424  

19.11 

2009 


жылғы 

типтік 


оқу 

бағдарламаның 

негізінде, 

Қазақстан 

Республикасының  Мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  стандарттарына  сəйкес 

010302  «Дене

 тəрбиесі 

» мамандығы үшін жасалған 

Пəннің жалпы сағат саны - 56 с. Осы пəннің маңыздылығы еңбек нарығында 

дені  сау  жəне  дайындығы  мықты  мамандардың  талабына  байланысты  өсті. 

Салауатты өмір сүру қағидаларын жəне оңтайлы дене дайындығын сақтау жалпы 

жəне арнайы дене дайындығын үнемі жетілдіруге қол жеткізеді.

 

Дене  тəрбиесі  пəні  бойынша  жұмыс  оқу  бағдарламасының  кіріспесі климаттық  жағдайларына,  материалдық-техникалық  қамтамасыздандырылуына 

қарай  түріне,  ұйымдастыруына, мазмұнына,  əдістеріне  жəне  сынақ  талаптарына 

өзгертулер мен қосымшалар енгізу құқығына негізделген. 

«Коньки жəне оқыту əдістемесі» бағдарламасының міндеттері: 

-

 

Коньки туралы қарапайым мəліметтерді білім алушыларға хабарлау. -

 

Білім  алушыларды  кең  тараған  əдістер  олардың  физикалық, механикалық, 

технологиялық 

қасиеттермен 

теориялық 

жəне 

практикалық тұрғыдан таныстыру. «Коньки жəне оқыту əдістемесі» пəні бойынша жұмыс оқу бағдарламасын 

іске асыру үшін оқытуды ұйымдастырудың келесі түрлері жүргізіледі: дəріс, , 

экскурсия,  тəжірибелік  сабақтар.  Тəжірибелік  сабақтар  дене  тəрбиесі 

сабақтарын  оқыту  əдістемесімен  тығыз  байланысты  өткізіледі.  Оқу 

материалы  мазмұнның  ерекшелігі  мен  күрделігімен  байланысты  келесі  оқу 

əдістері  қолданылады:  əңгіме,  жағдайлық  мəселелерді  шешу,  өндірістік 

жағдайларды талдау, тестілеу, материалды рəсімдеу жəне басқалар.  

Жұмыс  оқу  бағдарламасы  келесі  пəндер  бойынша  білім  алушылардың 

білімдеріне, іскерліктерімен дағдыларына негізделеді.  

-тарих 


-экономика 

-дене тəрбиесі 

-гигиена 

-анатомия, физиология 

-биомеханика 

-биохимия 

-валеология 

-өзін-өзі тану. 

 

 

  

 

  

 

 

2.Оқу пəнінің жоспарланған нəтижесі 

 

Стандарт  жəне  білім  бағдарламасында 

жоспарланған оқу нəтижесі 

Оқу-жұмыс 

бағдарламасында 

жоспарланған оқу нəтижесі Білім алушылар келесі  құзыреттіліктерге ие 

болулары керек: 

-

 

Кəсіби: КҚ1.Тұрғылықты 

жерлер 


бойынша 

балалармен, 

жасөспірімдер 

мен, 


тұрғындармен мəдени көпшілік спорттық 

сауықтыру жұмыстарын жүргізу. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 КҚ  2.  Оқу-бағдарламалық  құжаттарын 

жасақтау  негіздерін  меңгеру,  мектеп 

оқулықтары 

мен 


оқу-əдістемелік 

құралдарының мазмұнын талдай білу 

Пəнді оқу нəтижесінде білім алушылар: 

Біледі

-

 коньки пəндерін өткізу əдістемесін; 

-

 коньки  пəндерінің  мақсаты  мен 

міндетін; 

-

 

конькиге қойылатын талаптарды; -

 

конькидің ағзаға əсерін; -

 

конькиден жарыстарды 

өткізу 


ережелерін, 

Меңгерді

-

 оқу  үрдісінде  судағы  ойындарды 

қолдануды; 

-

 

сабақ өткізде түрлі оқыту əдістерін қолдануды; 

-

 жас  ерекшеліктеріне  сай  дене 

жаттығуларын таңдап алуды; 

-

 

таза ауада 

сабақ 


өткізу 

ерекшеліктерін,  Дағдысын

 қалыптастыру: 

-

 таза ауада сабақ өткізу; 

-

 конькиден 

жарыстарды 

ұйымдастыру; 

Құзыреттілігі

-

 таза ауада сабақ ерекшеліктерін; 

-

 конькиден 

жарыстарды 

ұйымдастырудан; 

 

Біледі-конькиден  жаттығу  түрлерін  жобалау 

жəне құрастыру; 

Меңгерді

-оқу  үрдісінде  судағы  ойындарды 

қолдануды; 

-сабақ 


өткізуде 

оқыту 


əдістерін 

қолдануды; 

-сабақ типтерін қолдануды; 

Дағдысын

 қалыптастыру: 

-дене жаттығуларын дұрыс орындау; Құзыреттілігі

-коньки 


сабақтарында 

білім 


алушылардың 

дене 


қасиеттерін 

дамытуды бақылауға. 

 

 

 3.Пəннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 

1.1.

 

Тақырыптық

 жоспар 

  

Модуль мен тақырып атауы Сағат

 саны 

Жоспар

ланған 


деңгей 

Жоғары 


деңгей 

Орта 


буын 

маманы 
1.

  I   Бөлім.    

 Қазақстанда коньки спортының даму тарихы. 

Тақырып.   

№1.1. Қазақстанда коньки спортының даму тарихы. Тақырып.  №1. 2.Дене тəрбиесіндегі коньки спортының орны.    4 


Тақырып.  

№1.3. Шорт трек туралы мағлұмат.   

Тақырып.  

№1.4. Шорт трек туралы жалпы түсінік. 

  

IІ   Бөлім.    Коньки спортында қауіпсіздік шаралары жəне 

зақымданудың алдын алу. 

 

 Тақырып.  

№2.1. Коньки спортында қауіпсіздігі. 

  

Тақырып.  №2.2. Коньки спортында қауіпсіздік шаралары жəне 

зақымданудың алдын алу. 

 

  Ш Бөлім.  

Коньки спортының əдістерімен тəсілдері. 

10 


10 Тақырып.  

№3.1.Конькимен жүрудің негізгі техникасы. 

11 

Тақырып.  

№3.2.Конькимен жүрудің негізгі техникасы жəне 

бұрылуы. 

 

 12 

Тақырып.  

№3.3. Конькимен сырғанаудың əдістері. 

  

13 


Тақырып.  

№3.4. Əр-түрлі қашықтыққа жүгіру техникасы. 

14 

Тақырып.  

№3.5. Алыс қашықтыққа жүгіру техникасы. 

  

15 


 IV Бөлім.  

Сабақ ұйымдастыру,өткізу, есепке алу. 

16 

Тақырып.  

№4.1.Коньки спортына жаттықтыруды өткізу негіздері.  17 


Тақырып.  

№4.2. Коньки спорты сабақтарын өткізу ерекшеліктері. 

 

 18 

Тақырып.  

№4.3. Мектепте коньки спорты жарыстарын 

жоспарлаумен есепке алу. 

 

 19 

Тақырып.  

№4.4. Коньки спорт сабақтарын жоспарлау мен есепке 

алу. 


 

 20 

V Бөлім.  

Оқу жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыру жəне өткізу. 

  

 21 


Тақырып.  

№5.1.Коньки спортынан мəдени сауықтыру 

ерекшеліктері. 

22 


Тақырып.  

№5.2.Коньки спорты бойынша қимыл қозғалыстар 

ойындары. 23 


 VI Бөлім.   

Мұз айдыны жəне жүгіру жолы.  

10 

 

  24 

Тақырып.   

№6.1.Мұз айдыны. 

  

 25 


Тақырып.   

№6.2.Сырғанақ жəне оның жабдықталуы. 

 

 26 

Тақырып.   

№6.3. Конькишінің формасы. 

  

27 


Тақырып.   

№6.4. Конькилердің ерекшеліктері. 

 

 28 

 Бақылау жұмысы 

 

  

  

Барлығы  

56 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Пəннің оқу-жұмыс бағдарламасының мазмұны 

 

І

 бөлім Кіріспе жəне конькидің даму тарихы 

1.1

 

тақырып

 Конькидің даму тарихы 

Қазақстанда конькидің пайда болуы. Коньки жəне конькидің жаңа 

түрлерінің пайда болу тарихы. 

 

2

 

бөлім

 Спорттық коньки жəне онымен байланысты спорт түрлері 

Спорттық коньки жəне онымен байланысты спорт түрлері əр-түрлі жастағы 

топтар, жарысты өткізу ережелері, спорттық конькидің арақашықтары. мен 

спорттық конькидің байланысы.  

3 бөлім Спорттық конькидің техникасы 

Коньки спорты мен əдістерімен тəсілдері. 

 

4

 

бөлім

 . Конькидің дене дайындығының сапасы 

4.1 Тақырып Əр-түрлі қашықтыққа жүгіру техникасы. Сабақты 

ұйымдастыру жəне есепке алу.  

5

 

бөлім

 Оқу жаттығу сабақтарын ұйымдастыру жəне өткізу. 

5.1  Тақырып  Коньки  спортынан  мəдени- сауықтыру  жұмыстарын өткізу 

ерекшеліктері.  

6 бөлім Мұз айдыны жəне жүгіру жолы, конькишінің саймандары. 

6.1  Тақырып.  Мұз  айдыны,  оның  жабдықталуы  жəне  құрал 

саймандар

.  

 

 4. Оқытудың жоспарланған нəтижесін бақылау 

Жобалау жұмыстарының үлгі тақырыптары. (Рефераттық жұмыс 

тақырыбы) 

1.

 Қазақстан Республикасында конькидің даму тарихы 

2.

 Коньки сабағындағы тəртіп ережелері 

3.

 Жалпы жəне арнайы дене дайындығы 

4.

 Судағы дайындық жаттығулары 

5.

 Еркін коньки техникасын үйрету 

6.

 Брасс тəсілі техникасын үйрету 

7.

 Баттерфляй(дельфин) техникасын үйрету 

8.

 Спорттық тəсілдер техникасын үйрету 

9.

 Коньки сабағындағы жарақат жəне күрделі жағдайлардың алдын алу 

10.


 

 Қолданбалы коньки жəне оның маңызы 

11.

 

 Коньки дене тəрбиесі жүйесінде  

 

  

 

 Құрастырушы: Хасен Б. 

Аккожин Е.М. 

 

 


Оқу-жұмыс бағдарламасы Көпсалалы гуманитарлы-техникалық 

колледжінің__________ПЦК отырысында каралды.          

 

 

 2014 жылғы «___»___________№_____хаттамасы 

 

 ПЦК төрайымы  Сукманова .Н.А                       А.Т.Ə. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал