Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтыжүктеу 380 Kb.

бет1/3
Дата21.05.2017
өлшемі380 Kb.
  1   2   3
9745

б  75.6 

Қ78

Қазақстан  Республикасының Білім және ғылым  министрлігі

Павлодар  мемлекеттік педагогикалық институты

«ПМПИ ғалымдарының еңбектері» сериясы

М.Е. Кусмиденов, Е.А. Куіц, Е.Г. БондаренкоГ имнастика. 

саптық жаттыгударды өткізу 

әдістемесі

ҚАЗАҚСТАН БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ

Ш

П

М.Е. ҚҰСМИДЕНОВ, Е.Г. БОНДАРЕНКО, Е.А. КУЩ

Г имнастика. 

Саптық жаттығуларды өткізу әдістемесі

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛ

«ПМПИ галымдарының еңбектері» серия сы

Павлодар

2012


Кіріспе

«Дене  шынықтыру»  мамандығы  студенттерін  дайындау  кезінде 

«Гимнастика»  оқу  пәні  негізгі  пәндердің  бірі  болып  табылады.  Басқа 

пәндерге  қараганда  гимнастика  көпшілік  қолды,  оган  көптеген,  өзгеше 

эртурлі  жаттығулар  топтары  кіреді.  Сабақ  барысында  осы  өзгешілікті 

студенттерде  мұғалімнің  негізгі дагдылары  мен  ептіліктерін  қапыптастыру 

кезінде есте сақтау керек.

Саптық  жаттығулар  дене  шынықтыру  сабактарында,  спорттық

мейрамдарда 

пайдапанады. 

Олар 

шұгылданушыларда тәртіптілік, 

ұйымшылдық, бірлескен әрекет жасау дағдыларын, қозғалыстың ырғақ пен 

қарқындық 

сезіміндерін 

дамытуына, 

дұрыс 


келбет 

қалыпты 


қалыптастыруға  бағытталады.  Саптық  жаттығуларды  өткізудің  негізгі 

қиыншылығы,  ол  қатал  регламенттелген  гимнастикалық  терминалогияны 

пайдаланудан тұрады.

Бұл  оқу  -   әдістемелік  құралда  саптық  жаттығулардың  негізгі 

топтарының  жіктестірілуі,  қысқаша  сипаттамасы  жэне  сабақта  оларды 

қолдануға практикапық кепілдемелер берілді.

4


1. Саптық жаттыгулардың сипаттамасы

Саптық  жаттығулар  деп  шұғылданушылардың  эртұрлі  сапта  жеке-

Дара немесе бірлесіп орындалатын әрекеттерін айтады. Саптық жаттығулар

оқушыларды  ұйымдастыру  жэне  орналастыру  тәсілі  болып  табылады,

сонымен  қатар  осы  жаттығулар  тұлғаның  қалыптасуына,  ырғақ  пен

қарқындық  сезіміндерін  дамытуға  және  бірлескен  эрекеттерді  жасау 

дагдыларын тэрбиелеуге көмектеседі.

Саптық жаттығулар келесі төрт топқа жіктеледі:

1. Саптық тэсілдер.

2. Сапқа түрғызу және сапты қайта құру.

3. Саптағы қимыл қозгалыстар (жылжулар).

4. Сапты жазу жэне жинақтау.

Саптық  жаттығуларды  сабақтың  эр  бөліміне  еңгізуге  болады,  бірақ

әдетте олардың оқытуы дайындық бөлімінде жүргізіледі. Сабақ барысында

оларга  3-5  мин.  бөлініп,  1-2  жаттыгу  үйретіледі.  Саптық  жаттығуларды

жетілдіру  үшін  көбірек  қайталау  керек,  сондықтан  оларды  эр  сабақта 

пайдалану керек.

Саптық  жаттыгуларды  меңгеруді  женілдететін  эртүрлі  әдістерді 

пайдалана  отырып,  1  сыныптан  бастап  үйретеді.  Бастауыш  сыныптарда 

эртүрлі  белгілер  (сызықтар,  нүктелер  және  т.б.)  мен  қолдарынан  ұстап 

жасау  кең  пайдаланады  және  жаттығулар  ойын  немесе  жарыс  түрінде 

өткізіледі.  Негізгі  саптық  жаттыгуларды  меңгерумен  бірге  оқушыларга 

командалар  беру  дагдыларын  үйрету  қажет.  Барлық  саптық  жаттығулар 

команда  бойынша  орындалады.  Команданы  дауысты  шыгарып,  оның 

алгашқы жэне орындау бөлімдерін анықтап беру керек.

5


Саптық жаттыгуларды  қолайлы  пайдалану  үшін  гимнастикалық залда 

шартты  нүктелер  жэне  залдың  жақтары  мен  бұрыштары  белгілінеді

(1

  сур.)- - л

Запдың  жақтары  анықтапады:  1)  спорттық  залдың  негізгі  кіруінің 

орнапасуына  байланысты,  оңда  осы  жақ  төменгі  деп  атапады;  2)  can 

тұрғызу  орнына  байланысты,  сабақтың  басында  can  терезелерге  арқамен 

қарап  орналасады,  ал  оқытушы  -   сапқа  қарап  тұрады;  онда  оның  сол  қол 

жағы  жоғарғы  жақ,  ап  оң  қол  жагы  -   төменгі  жақ  деп  аталады.  Екінші 

вариант тым  сенімді,  өйткені  зал  жақтарының  атауы  can  тұрғызу орнымен 

байланысты болуы  керек.  Ал can тұрғызу орны  негізгі жарықтың бағытына 

байланысты.

2. 

Саптық жаттыгулардың негізгі терминдері 

Can -

 шұғылданушылардың бірлескен  әрекеттерін* жасау  үшін  белгілі

орналасуы (2 сур.).

Бағыттаушы 

тұйықтаушы 

оң  қанат 

сол  қанат

Колонна (лек) 

Қатар

в2  сур " f   Ы

Қатар  -

  шұғылданушылардың  бір  сызық  бойынша  бір  1   бірінің 

жанында орналасуы.

Колонна

  (лек)  -   шұғылданушылардың  бір  сызық  бойынша  бір  1  

бірінің артынан орналасуы.

Оң

 (сол) жақ қанат -  саптың оң (сол) жақ шеті.Оң жақ шеткі —

 саптың оң жақ шетінде тұрған  шұғылданушы.Сол жац иіеткі —

 саптың сол жақ шетінде тұрған шұғылданушы.Багытаушы

  (бастаушы) — белгілі  бағыт бойынша бірінші  болып  келе 

жатқан шұғылданушы.

Тұйықтауиіы —

 сапта ең ақырғы болып тұрған  шұғылданушы.Манданиіеп

 -  саптың алдынғы жағы.Саптың сырты-

 майданшепке қарама-қарсы жағы.Аралық 

-

 

қатарда тұрған 

шұғыпданушылардың 

арасындағы 

қашықтық.

6


Арақашықтық 

-

 

колоннадағы тұрған 

шүғылданушылардың 

арасындағы қашықтық.

Саптың ені

 -  қанаттар арасындағы қашықтық.Саптың  терецдігі

  -   бірінші  және  ақыргы  қатарлар  немесе 

багыттаушы мен тұйықтаушы арасындагы қашықтық.

Тыгыз can -

 қатарда тұрған  шүғылданушылардың арасындағы арапық 

апақан кеңдігімен тең.

Алшақ 

түрган 

can

 

(Жазылған сапта) 

-  


қатарда 

тұрған 


шұғылданушылардың  арасындағы  аралық  бір  қадамға  тең  немесе  оны 

мұғалім арнайы белгілеп қояды.Саптық түрыс -

 Осы тұрыста шүғылданушы  басты  көтеріп,  иық пен 

қолды  бос  түсіріп,  аяқтың  өкшесін  қосып,  аяқты  тік  ұстап  тирады. 

Г имнастикада негізгі тұрысқа сэйкес.Сапқа  туру  -

  белгілі  сапқа  тұру  үшін  шұғылданушылардың 

әрекеттері.

Сапты  қайта  қуру -

  can  түрін  ауыстыру  үшін  мұғапімнің  жарлығы 

немесе командасы бойынша ш.үғылданушылардың эрекеттері.

Алгашқы  команда  -

  шұғылданушыларға  қандай  эрекет  жасау  керек 

турапы хабарлау мақсатымен анық, қатты және созып берлетін команда.

Орындау  командасы  -

  үзілістен  кейін  қатты,  үздік-создық  және 

белсенді  берлетін  команда.  Ол  бойынша  әрекет  (жаттығу)  дереу 

орындалады. Мысалы, «Оң..» -  алғашқы, «Ға!» -  орындау команда.Бүрылыс

 (орында) -  дененің тік білік бойындағы қозғалысы.Сол  (оң)  жаққа  бұрылыс  -

  шеңбердің   (90°)  орындапатын 

қозғалысы.  *.  ■

 

'Кері  бүрылыс

  -   сол  жаққа  шеңбердің  !4  (180°)  орындапатын 

қозғапысы.

Жартылай бүрылыс -

 шенбердің  1/8 (45°) орындалатын қозғалысы.Саптық қадам -

 аяқты  15-20  см  биіктікке  көтеріп, табанды  көлденең 

ұстап  және  қадам  басу  кезінде  аяқты  нық,  барлық  табанды  басып  қоюды 

керек қылатын қадам.Жорық қадам

 -  әдеттегі  жүріс кездегі  қадам басумен бірдей  (аяқ үшін 

созбай, яқты бос көтеру жэне басу).  Оған «Еркін!» деген  командадан  кейін 

көшеді.


Айнапым жол -

 шүгылданушылар запдың шектері бойынша жүруі.Бөльиектеу -

  колоннаны  екі,  үш  немесе  одан  көп,  тап  осындай,  бірақ 

тереңдігі кем колонналарга бөлу.

Қосу

 -  бөлшектеуге қарама қарсы қозғалыс.Ажырату

  -   бір  колоннаны  екі  майданпеші  бойынша  тым  үсақ  (екі 

есе) колонналарга белу.

Жинақтау -

 ажыратуга қарама қарсы қозгалыс.

7


3. Саптык жаттығулардың негізгі топтары

3.1  Саптык тәсілдер

Саптық тәсілдерге белгілі  командалар мен жарлықтар жатады.

1

j

/*

 я   л

 

М 

Я  л

 A

 т

 

at

 

А  ^

 

_ 

. 

  ^ 

.

 І 

л   Ш

 ■■«••Милину  «щшіі  эрекетті

Дереу  орындауын  немесе  тоқтатуын  талап  ететін  бұйрық.  Команданың

дәлме дэл мазмұны жэне оны беру айқын белгілінген тэртібі бао

\ІГ„__ ... 

__ ег____ ________ • 

/- 

.

мұгалім


м ---------   * I 

«wn„  а р и ш а

нұсқау.  Жарлық  қандаи  болса  да  әрекет,  жаттығу  орындау  немесе  сабақ

орындарын,  инвентарь  және  т.б.  дайындау  үшін  беріледі.  Жарлығсгар 

көбінесе бастауыш сыныптарда пайдаланады. 

• 

.Саптық  тәсілдер  орындаудың  қатал  ережелері  және  тэртібі  яғни

орындаутехникасы бар. 

,  1 1

1. «Т¥ р!»  деген  команда.  Осы  команда  бойынша  шұғылданушылар мұғалім көрсеткен сапқа саптық түрысты үстап түрады.

2. «Тік  тұр!»  команда.  Осы  команда  бойынша  саптык  СнегізгП 

тұрысты any керек.

3. «Түзел!»,  «Оңға(солға)  қарай  -   түзел  деген  команда.  Осы  команда 

боиынша  шұғылданушылар  бір  сызық  бойынша  түзеліп,  басты  оң  (сол)

жаққа  бұрып  саптық  тұрыс  қалыпына  тұра  қалады.  Шеткі  оңқанатгық 

(солқанаттық) тұра қарап тұрады.

4.  «Догар!»  деген  команда.  Осы  команда  бойынша  алдында  болган 

қалыпқа қайту керек.

5. «Еркін!» деген  команда.  Осы  команда  бойынша  шұғылданушылап

Dip 


аяқты босатып, еркін тұру керек.

6. «Тарал!» деген  команда.  Осы  команда  бойынша  шұгылданушылар 

саптан шыгып, өз еркінімен жан-жаққа таралуы керек.

7. Саналу.  Командалар:«Ретімен -  санал!»

«Бірінші жэне е к ін ш іг е -санал!»

«Үштен (төрттен жэне т.б.) -  санал!»

«Тоғыз, алты, үш, орында — санал!»

Саналу 


оң 

жақ 


қанатган 

басталады. 

Команда  бойынша  эр 

шұгылданушы  басты  солға  бұрып  өз  нөмірін  айтады  (реггік  -   ретмен

« c S v  е3‘ 

С?НаЛУ  аЯҚТЭЛу  С0Н  солканаттағы  алға  бір  қадам  басып, 

«Саналу  аяқталды!»  деп  айту  керек.  Коланнада  келе  жатқан  кезде  өз 

нөмірін сол аяқ қоюмен бірге айту қерек.

8. Орындагы бұрылыстар.  Командалар:

«Оң (сол) -  ға!».

«Кері -  бүрыл!», «Секіріп  кері -  бұрыл!».

«Жартылай оң (сол) -  ға!».

8


Бұрылыс  бір  аяктың  өкшесінде  жэне  екінші  аяқтың  үшінде 

орындалады.  Мысал,  «Сол  -   ға!»  «Бір»  -   еол  аяқтың  өкшесінде  жэне  оң 

аяқтың ұшында бұрылыс. «Екі» — оң аяқты қосу.

3.2 Can қуру және кайта  қуру

Қатарға тұргызу үшін  келесі  команда беріледі:  «Бір (екі, үш және т.б.)

қатарга — тұр!».  Команда  берумен  бірге  мұғалім  майданпеш  жаққа  қарап

тұрады,  ал  шұгылданушылар  оның  сол  жагынан  белгіленген  сапқа  түру

керек.  Колоннага тұрғызу үшін  келесі  команда берледі:  «Бір (екі,  үш  жэне

т.б.)  колоннага  —  тұр!».  Шұгылданушылар  мұгалімнің  артынан  сапқа 

түрады.


Бір  катар  саптан  екі  қатар  сапты  қүру  (За  сур.)  келесі  ретпен 

орындалады:

1. Алдынапа команда бойынша бірінші — екіншіге саналу

2. «Екі  катарга -  түр!» деген  команда. Осы  команда бойынша екінші 

нөмірлер орындалады:

-  «бір» I  сол аяқпен бір қадам артқа;

-  «екі» -  оң аяқпен бір қадам жанына;

-  «үш» — сол аяқты қосып, бірінші нөмірлердің артынан тұру.

Екі  қатардан  бір  қатарга  түру  (36  сур).  «Бір  қатарга  — түр!»  деген 

команда бойынша барлық әрекеттер кері ретімен орындалады.

д 

А

ШКШ*---А 

Д

аЗсур

Ескерту: 

О  — шұгылданушылардың бастапқы қалпы;

•  -  шұгылданушылардың соңгы қалпы.

Бір қатардан үш қатарга түру (4а сур.) келесі ретпен орындалады:

1. Алдынала үшке саналу;

2. «Үш  қатарга  -   тұр!»  деген  команда  берледі.  Осы  команда 

бойынша екінші  нөмірлер орындарында қалады.  Бірінші нөмірлер:

-  «бір» -  оң аяқпен бір қадам артқа;

-  «екі» -  сол аяқпен қадам жанына;

-«үш »  -  оң  аяқты  сол  аяққа қосып,  екінші  нөмірлердің  артынан  түра 

қалу.


Үшінші нөмірлер:

-  «бір» -  сол аяқпен бір қадам апга:

9


-  «екі» -  оң аяқпен қадам жанына;

-  «үш» -  сол  аяқты оң аяққа  қосып,  екінші  нөмірлердің алдынан түра 

қалу.

Бірінші  мен  үшінші  нөмірлер  өз  әрекеттерін  бір  уақытта  орындауҮш  қатардан  бір  қатарға  түру  келесі  команда  бойынша  орындалады

(46  сур):  «Бір  катар га  -  тур!».  Осы  команда  бойынша  барлық эрекеггер 

кері кезектілікпен орындалады.

Шұгылданушылардың  әрекеттері:  саналудан  кейін  эр  шұғылданушы 

өз нөмірінің санына сәйкес келетін  қадам басып, аяқ қосып негізгі  қалыпы- 

на  тұра  қалады.  Оқытушы  есепті  бірінші  қатар  аяқты  қосып  тоқтаганша 

жүргізеді. Ягни, «9—6—

3 — орында» деп саналганда— 10-га дейін.

Орындарына  тұргызу  үшін  «Өз  орындарыңа  -  

түрі»

  деген  команда

берледі.  Осы  команда  бойынша  саптан  шыққан  шұгылданушылар  кері

бүрылып  өз  орындарына  барып  тұрады.  Оқытушы  «бір»,  «екі»  деп

шұгылданушылардың  барлықтары  өз  орындарына  түрганша  есептеп  түру 

керек.


керек.

а

б

4 сур

Ескерту: 

О  -  шұгылданушылардың бастапқы қалпы;

w  -  шұгылданушылардың соңгы қалпы.

Қатардан кемерленіп сапты қайта қүру (5 сур). Командалар:1) «Тоғыз -  алты — үш — орында — санал!».

2) «Саналу бойынша алга -  бас!».

5 сур

10


Бір  колоннадан  екі  колоннага  тұру  келесі  команда  бойынша

орындалады:  «Екі  (үш)  колоннаға  -   түр!».  Осы  команда  бойынша

шүгылданушылар  бір  қатардан  екі  қатарға  тұру  кезіндегі  эрекеггермен 

сәйкес эрекеттері орындайды.3.2.1  Жылжу кезінде сапты  кайта  қүру

Жылжу кезінде бірізді бүрылыспен бір колоннадан екі 

(үш  жэне  т.б.)  колоннага  түргызу  (6  сур).  Сол  жаққа 

айналым  жолмен  жөнелту  кезінде  «Сол  жакка  екі  (үш, төрт  жэне  т.б.)  колоннамен  —  бас!»  деген  команда 

беріледі  (қагида  бойынша,  команда  бастаушы  залдың 

жогаргы  немесе  төменгі  шегінде  болган  кезде).  Бірінші 

екілік (үштік, төрттік және т.б.) бүрылган  соң,  қалгандары 

да  дәл  осы  жерде  бұрылады.  Керек  болса  аралық  пен 

арақашықтық туралы нүсқау берледі.  .1. «Оң -  га !»

2. «Сол 

(оң) 

жаққа 

айналым 

жолмен 

бір 

бсур 

колоннамен -  бас!»

Оқыту  кезінде шұгылданушыларды  команда берлетін  жерде тоқтатып 

түсіндіру керек.

Қозгалыс  кезінде  болу  жэне  қосу  арқылы  бір  колоннадан  2-4-8 

колоннага түргызу (7 сур.).

7 сур.

Командалар:

1)  «Ортадан -  бас!».

2) Залдың  қарсы  шетіне  жақындаганда  «Сол  жакка,  он  жакка  бір 

колоннамен  —  бас!»  (7а  сур.).  Осы  сап  қүру  әрекеті  бөлшектеу  деп 

аталады.

и


3) Келесі  команда  (қосу  үшін)  «Ортадан  екі  колоннамен  -   бас!» 

(76 сур.)

4) «Бөлшектеу»  -   «Сол  жаққа,  оң  жаққа  екі  колоннамен  -   бас!» 

(7в сур.)

5) «Қосу» -  «Ортадан торт колоннамен -  бас!» (7г сур.).

Белшектеу  мен  қосуды  жалғастыра  сегіз  колонна  сапты  қүруға 

болады.

Kepi сап  құру -  ажырату жэне жинақтау (8 сур).8  сур.

„  Мысалы,  торт  колоннадан  бір  колоннаға  тұрғызу  келесі  командалар 

бойынша орындалады:

1) «Сол  жаққа,  оң  жаққа  екі  колоннамен  -   бас!»  -   «ажырату»  (8а 

сур.).


2) Запдың  арғы  беттегі  ортасында,  колонналар  кездесу  кезінде  — 

«Ортадан екі колоннамен -  бас!» -  «жинақтау»  (86 сур.).

3) Келесі  «ажырату»  (8в  сур.)  «Сол  жаққа,  оң  жакка  бір  колонна- мен — бас!» командасы бойынша орындалады.

4) Колонналар  кездесу  кезінде -  «жинактау»  (8г сур.) -  «Ортадан  бір колоннамен -  бас!».

3.3 Ж ылжулар

Осы  топқа  саптың  әртүрлі  жылжуларымен  байланысты  жатгыгулар 

жатады.  Жылжулар  тікелей,  қиғаш  жэне  деңгелектенген  сызыістр 

бойынша  оның  түрін  (жұру,  жүгіру,  секіру  жэне  т.б.)  және  бағытгын 

көрсетумен  іске  асырылады.  Барлық саптық  қозгалыстар  сол  аяктан,  ал  би 

қозғапыстары оң аяқтан басталады. Жылжу түрлері:\)Саптық  қадам  -

  аяқты  15-20  см.  биіктікке  көтеріп,  табанды 

көлденен үстап жэне қадам  басу  кезінде аяқты  нық,  барлық табанды басып 

қоюды  керек  қылатын  қадам;  қолдын  қозғалыстары  алдына  (шынтакга

12


бүгіп  қол  қоспасын  кеуде  деңгейіне  көтеру)  және  артқа  (тік  қолды  иық 

буынның  шегіне  дейін  апару)  орындалады;  саусақтар  сәл  қысып  ұстау. 

Команда: «Саптық кадаммен -  бас!».

2) 


Жорық  (кәдімгі)  қадам

  саптық  қадамга  қараганда  қозғалыстың 

үлкенірек  еркіндікпен  айырылады.  Сабақ  барысында  мұғалім  жорық 

қадаммен  жүрістің  әртүрлі  тәсілдерін  қолдануға  мүмкін  -   аяқ  үшінде, 

өкшеде, жүрелеп  отырып, ұмтылып,  аяқты  артқа бүгіп  және т.б.,  сонымен 

қатар тапсырма түріндегі жаттығулар.

Журістің  тәсілін  өзгерту  немесе  жаттығуды  орындау  ушін  келесі 

командалар берледі:1)  « А я қ  ү ш ін д е  -   б а с!» .

2

)

 «Тапсырмамен -  бас!».Орындау  командасы  сол  аяққа  берледі,  содан  кейін  оң  аяқпен  қадам

басып,  келесі  қадамнан  (сол  аяқтан)  жана  жаттыгудың  орындалуы 

басталады.

Жаттыгудың орындауын тоқтату ушін келесі командалар берледі:

1) «Тапсырмасыз -  бас!»

2) «Жаттығуды аяқта!»

Сонымен катар, жылжу кезінде келесі командалар пайдаланады:

1) «Қадам  — бас!» — түрған  орныннан  кез  келген  қимылды  қадамдап 

бастау үшін берледі.

2) «Жай  жур  (жүгір)!»  деген  команда  жүрістің  (жүгірістің)  басқа 

түрлеріне  көшу  немесе  жылжу  барысында  орындалатын  жаттығулар 

аяқтау кезінде колданады. Орындау командасы сол аяққа берледі.

Бір  орында  турып  козгалу  кезіндс  «Орында  қадам  -   бас!»  деген 

команда берледі.

Қозгалысты немесе 

жылжуды


 токтату үшін. Командалар:

1)«Топ  (сынып)  — токга!»,  «Бір,  екі!».  Команда  сол  аяқты  басып 

қоюмен  берледі, содан  кейін оң аяқты  басып, сол  аяқты  қосып  қояды. Осы 

команда бойынша қандай болса да жылжуды тоқтатуга болады.

2) Сапты  белгіленген  арақашықтыққа  (әдеттегі  -  бір  қадам,  екі  жэне 

т.б.) жинақтау (жылжуды тоқтату) үшін келесі командалар берледі:

-«Б астауш ы   (багыттаушы)  орында!».  Осы  команда  бойынша

бастаушы 

бір 

орында 


қадам 

басып 


түрады 

жэне 


де 

калган


шүгылданушылар белгіленген арақашықтыкка жақындап бір орында қадам 

басып түрады.

-  «Сынып (топ) -т о к га !» , «Бір, скі!»

Бір орындагы қадамдаудан козгапыска 

к ө ш үКомандалар:1-«Тура!???»  (сол  аяққа  берледі)  -   оң  аякпен  орында  түрып  қадам 

басып, қозгалысты сол аяқтан бастау керек.

2. 

«Екі  (үш,  төрт,  бес  жэне  т.б.)  калам  алға  (оңга,  солга,  артка)  -  бас!»

Қозгалыстың  қарқындыгын  жэне  кадам  узындыгыи  өзгерту  үшінкелссі командалар берледі:

13


I  «ҚЫСҚАI ҚАДАМ!»;

-  «КЕҢ -  ҚАДАМ!»;

-  «ЖИІ -  ҚАДАМ!»;

-  «СИРЕК -  ҚАДАМ!» (команда сол аяққа бір есептен кейін берледі). Жүгіріп  жылжу.  Команда:  «Жу  -   rip!».  Музыкамен  қоса  жүрістен

жүгіріске көшу  кезінде орындау  командасы  сол аяққа берледі, содан кейін 

шұғылданушылар оң аяқпен қадам басып, сол аяқтаи жүгірісті бастайды.

Жылжу  кезіндегі  бүрылыстар  бір  жерде  түрып  орындалатын 

бүрылыстар  кезінде  берлетін  үқсас  командалар  бойынша  орындалады. 

Мысапы,  жылжу  кезінде  сол  жаққа  бүрылу  үшін  «Сол..»  деген  алгашқы 

команда  беріледі,  ап  сосын  залдың  керек  жерінде  сол  аяққа  «..ға!» деген 

команда.  Шүгылданушылар  қозғалысты  жалғастыра  оң  аяқпен  бір  қадам 

басып,  осы  аяқта  (үшында)  сол  жаққа  бұрылып  сол  аяктан  осы  бағыт 

бойынша  жүре  бастайды.  Kepi  бүрылу  үшін  алғашқы  команда  «Кері..» 

еркінше берледі, ал орындау командасы «..бүрыл!» оң аяққа берледі. 
  1   2   3


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал