Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Коммерциалық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс универитеті»жүктеу 166.01 Kb.
Pdf просмотр
Дата25.04.2017
өлшемі166.01 Kb.
#7820

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

 Коммерциалық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс универитеті» 

«АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» факультеті 

 «АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР» кафедрасы 

 

 

  

 

  

                                                                                       

                      БЕКІТЕМІН 

                                                             АТФ деканы _________ Табултаев С.С. 

                                                                    «_____»______________2013 г. 

 

  

 

КУРС   БАҒДАРЛАМАСЫ  (SYLLABUS) «Деректер базасының жүйесі» пәні бойынша 

5В070300 –«Ақпараттық жүйелер» мамандықтарына арналған 

 

 

  

 

Курс – 3 Семестр – 5 

Барлығы 3 кредит 

Барлығы ECTS 6 кредит 

Жалпы сағат саны – 135 

Дәрістер – 30 сағат 

Зертханалық сабақ – 30 сағат 

СӨЖ – 75 сағат 

СОӨЖ –30 сағат 

К.ж. –5  

Экзамен  - 5 

 

 

  

 

 Алматы 2013 ж 

 


 

Курс бағдарламасын (Силлабус) «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға оқытушысы Купараова Айжан Тоқжұмақызы  ГОСО РК 3.08.317-2006. негізінде 

жасады. 


Курс  бағдарламасы  (Силлабус)  «Ақпараттық  жүйелер»  кафердасының 

2013  жылғы  03  маусым  күнгі  отырысында  қарастырылды  және  қабылданды, № 

11хаттамасы. 

 

Кафедра меңгерушісі________________ Имангалиев Ш.И.  

Курс бағдарламасы (Силлабус) «Ақпараттық технологиялар» факультетінің оқу-

әдістемелік  комиссиясының  отырысында  қарастырылды  және  қабылданды 

(28.06.2013ж. №5-шы хаттамадан) 

 

 

Пәнің аты: Деректер базасының жүйесі 

Оқытушы: Купараова А.Т. АЭжәне БУ, аға оқытушы 

Ақпаратық  технологиялар факультеті 

Кафедра «Ақпаратық  жүйелер», каб. Б331  

 

 

Пән жөніндегі мәліметтер  

Сабақ  өткізу орны:  А401, А 406, А102, А және Б корпустары, компьютерлік және дәрістік 

аудиториялар сабақ  кестесіне сәйкес;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пәннің оқу жұмыс жоспарына (ОЖЖ) сәйкес параметрлері 

   Кесте 1 

Ку

рс 

Семест


р 

кр

едит

 

Академиялық сағаттардың семестр бойынша бөлінуі Д

әр

іс 

Зер


тх

ан

алық 

жұ

мы

с 

  Практ

икалы


қ  

   жұ


мы

с 

*  СӨЖ 

*  


СОӨЖ 

  

Бар лық 

сағат 


тар              

Қорытынды 

бақылау 

үлгісі 


 10 

емтихан 


 

 

Сабақ жоспары. Пәнді оқу үшін барлығы (15 апта 01.09.2013 - 11.12.2013) 

Есептік-графикалық  жұмыс  (ЕГЖ)  -  3  жұмыс,  оқытушының  жетекшілігімен 

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) -  30 сағат, студенттердің өзіндік жұмысы 

(СӨЖ) - 75 сағат. Аудиториялық уақыт көлемінде 30 сағаттарды құрастыратын: 

дәрістер  -  1,5    кредит,  зертханалық  сабақтар  -  1,5  кредит.  Студенттердің 

білімдерін  бақылау  қорытынды  нысаны  (семестрлік):  1-ші  курс,  1-ші  семестр 

емтихан, (1 кесте). 

 

1

 

ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН  ТАПСЫРМАСЫ  

1.1  Деректер  базасының  жүйесі  пәнін  оқытудың  мақсаты  деректер 

базасының теориялық негіздерін, деректерге қолданатын операцияларды, оларды 

өңдеуді  және  іздеуді  ұйымдастыру  әдістерін,  сонымен  қатар  суреттейтін  тіл 

құралдары  және  қимылға  келтіру,  деректердің  негізгі  модельдерінің 

принциптерін  құру  және  олардың  қазіргі  кездегі  деректер  базасын  басқару 

жүйесінде қолдануды үйрену болып табылады.  1.2 Пәнді оқытудың міндеттері: 

 ДБЖ  жобалауның  негізгі  білімі,деректердің  негізгі      улгілерін  құру 

принциптері және олардың жаңа ДБЖ колданылуы;   

 

деректермен жұмыс жасайтын негізгі опнрацияларды, ДҚБЖ деректерді манипуляциялауы  және  тілдік  құралдардың  сипаттауы  SQL  реляциондық 

дерекқор сұраныстарын стандарты тілі; 

 

 дерекқорды  жүзеге  асыру  және  жобалау,  дерекқорды  басқару жүйесінде  визуалды  программалау  ортасының  қолдануы  мен  дерекқордың 

қолданбаларын құру, дерекқормен жұмыс жасау үшін SQL тілін қолдану; 

 

құрамдасқан сұраныстар тілін оқып білу;  

әр түрлі қызмет салаларында реляциялық мәліметтер қорларын өңдеуге алынған білімдерді қолдану. 

Студенттің білуі тиіс:  

Бұл  пәнді  оқуды  аяқтаған  әрбір  студент  төмендегі  жұмыстарды орындай  білуі тиіс; 

экономикалық информацияны өңдеу,  бейнелеу  және талдау тәсілдерін игеру; 

 әртүрлі  қолданбалы  программалар  дестелерін  пайдалана  отырып 

мәтіндерді  өңдеп,  кестелер  жасап,  мәліметтер  базаларын,  суреттерді  және 

дыбыстық мүмкіндіктерді пайдалану; 

компьютерлік  желі  қызметтерін  өз  мүддесіне  қолдана  білу, электрондық  пошта  мен  Интернет  жүйелерінде  мәлімет  алмасуды,  ақпарат 

іздеуді үйрену, т.б. 

Информатика  пәнінде  оқылатын  мәліметтерге  деген  түрлі  көзқарас,  бұл 

пәннің  мазмұнын  және  аймағын  анықтауға  негіз  болды.  Қазіргі  кезде 

информатика пәні бойынша бірнеше оқу программалары бар. Әрбір оқу орны өз 

қажетне байланысты осы программалардың бірін негізге алады. Бұл программа 

ақпараттық технологиялардың негізгі түсініктердін қамтамасыз етеді.  

Студенттер «Деректер базасының жүйелері» курсын оқу нәтижесінде:  

 Деректер  базасы  жүйелерін  құру  принциптерін,  деректерді  ұсыну 

модельдерін,  оларға  қолданатын  негізгі  операцияларды,  деректер  базасын 

жобалау негіздерін білу керек

 Нақты  нысан  аймағында  ақпараттық  модельді  жобалау,  деректер 

базасын  өңдеу  үшін  қазіргі  кездегі  ДБЖ-ны  қолдану,  әртүрлі  модельдер 

көмегімен деректерді көрсетіп жұмыс істей алу керек

 ДБ-сын  практикалық  жобалау  және  әр  түрлі  нысан  аймақтарында 

түрлі  ақпараттық  формаларда  қазіргі  кездегі  ДББЖ  қолданылған  ақпараттық 

қосымшаларды құру дағдысы болуы керек

1.3

 

Пререквизиттер:  

Информатика,  Алгоритмдеу  және  программалау  тілдері,  Программалау 

технологиясы. 

1.4 Постреквизиттер: 

Ақпараттық  жүйелерді  жобалау,  ақпараттық  қауіпсіздік  және  ақпаратты 

қорғау, Web-технологиялары. 

Студенттердің  оқу  жұмысын  жүйелі  және  ретті  бақылауды  қамтамассыз 

ету үшін АЭБУ білімді рейтінгілік бақылау қолданлады. 

Студенттердің  білімін  ағындық  бақылау  бағасына  8  зертханалық  жұмыс 

және 3 есептік графикалық жұмыс кіреді. 

Ағындық  бақылау  нәтижелерін  тапсыру  мерзімі  пән  бойынша  оқу 

үрдісінің күнтізбелік графигінде анықталады. 

«Деректер базасының жүйесі» пәні бойынша барлық тапсырмаларды 

тапсырудың күнтізбелік графигі  

 

 

Апталар 
10  11  12  13 

14 


15 

Бақылаудың 

апталық 

саны 
Бақылау 

түрлері 


З1  З1  З2  З2 

З3  З3  З4  АБ1 

З4 

З4 


З5 

 

З5  

З6 


 

З6 


 

К.ж. 


З7 

АБ2 


З7 

Бақылау түрлері:     З – Зертханалық жұмыс, Б – бақылау, ӨЖ – Өзіндік жұмыс, АБ – 

Ағындық бақылау, КЖ – курстық жұмыс, КЖ – курстық жоба, Кл – коллоквиум, Р – 

рефераттар, Эс – эссе, ЕГЖ – есептік графикалық жұмыстар, Кс – кейс-стадижәне басқалар.  

  

3

 

Пәннің мазмұны 

«Деректер  базасының  жүйесі»  пәнін  оқып  үйрену  міндетті  дәрістер  (2 

кредит) мен зертханалық жұмыстарды  (1 кредит), сондай-ақ, студенттің өзіндік 

жұмысын қарастырады (СӨЖ және СОӨЖ).  

Оқудың негізгі кезеңі (15 апта 01.09.2013 - 11.12.2013дейін) студенттің оқу 

үрдісіне  деген  жауапкершілігіне  негізделген  кредиттік  технологиямен 

жүргізіледі. Осы кезеңдегі сабақтың сызбасы келесідей: дәріс аптасына – 2 с. (әр 

дәріс  100  минут),  1  зертханалық  жұмыс  әр  аптада  -    2  с.  (әр  сабақ  100  минут), 

апта  сайын  дәрістерге,  тәжірибелік  және  зертханалық  сабақтарға  дайындығы 

ретінде есептік – графикалық түрдегі студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ) – 5 с., әр 

аптада  СОӨЖ    -2  с.  (кеңес  берулер  және  есептік-графикалық  жұмыстарды 

тапсыру).    

3.1 Дәрістік сабақтар (30 сағат). 

Дәріс 


                                      Тақырыбы 

Әдебиет 


көзі 

Сағат 


саны 

Мәліметтер қоры. Негізгі түсініктер 1,2,3 

2 сағат 


 

Иерархиялық және желілік модельдер 1,5,6 

2 сағат 


Реляциялық модель 

1,6,9 

2 сағат 


4  

Реляциялық 

алгебра 

және 


реляциялық 

есептеулер 

2,3,5 

2 сағат 


Нормальдау  

1,3,7 

2 сағат 


Мәліметтер қорының басқа модельдері 

5,6,8 

2 сағат 


Мәліметтер 

қорының 

үш 


деңгейлі 

архитектурасы 

1,2,9 

2 сағат 


Программалық қамтамасыз ету 

1,5,8 

2 сағат 


Мәліметтер 

қорында 

пайдаланылатын 

ақпараттық жүйелер 

1,11,12 


2 сағат 

10 


SQL  тілі.  SELECT  операторы.  Құрамдас 

сұраныс 


10,13 

2 сағат 


11 

SQL 


тілі.  INSERT,  DELETE,  UPDATE 

операторлары 

13,14 

2 сағат 


12 

SQL  тілі.  CREATE  TABLE,  DROP  TABLE, 

ALTER TABLE операторлары 

13,14,15 

2 сағат 

13 


SQL тілі. Мәліметтер қорының қауіпсіздігі. 

Индекстер 

13,14,15 

2 сағат 


14 

Delphi  ортасында  мәліметтер  қорымен  жұмыс 

істеу. Кесте. Псевдоним құру 

11,12,13 

2 сағат 

15 


Delphi  ортасында  мәліметтер  қорын  басқару 

программалары 

11,12 

2 сағат 


 

 3.2 Зертханалық сабақтар (30 сағат). 

Зерт. 


жұм. 

/апта.  


күні 

 

Тақырып Әдебиетт

ер 


 

1/I- II 


 

Зертханалық  жұмыс  №1.  Microsoft  SQL  Server 

2008 орнату және баптау (4сағ.). 

1,2 


2/III-

IV- V 


 

Зертханалық  жұмыс  №2.  MS  SQL  ортасында 

деректер қорын құру (6 сағ.).   

3,4 


3/VI-  

VII 


 

Зертханалық  жұмыс  №3.  MS  SQL  ортасында 

иерархиялық деректер қорын құру (4 сағ.). 

5,6 


4/VIII- 

IX 


 

Зертханалық  жұмыс  №4.  Деректердің  тораптық 

моделі  (4 сағ.).   

7,8 


5/X-XI   

Зертханалық  жұмыс  №5.  Деректер  қорының 

реляциялық моделі   (4 сағ.). 

9,10 


6/XII-

XIII 


 

Зертханалық  жұмыс  №6.  Деректер  қорына 

сұраныстар жасау (4 сағ.). 

11,12 


7/XIV-

XV 


 

Зертханалық жұмыс №7. Деректер қорын қорғау 

әдістері  (4 сағ.). 

13,14 


 

3.3     Курстық жұмыстардың тақырыптар тізімі: 

1.

 «Қойма» ДҚ және қолданбасын жасау 

2.

 «Дүкенде тауарлар қозғалысын есептеу» ДҚ құру 

3.

 «Қоғамдық көлікте билеттерді сату» ДҚ құру 

4.

 «Жалақыны есептеу» ДҚ құру 

5.

 «Кітапханада оқырмандарға қызмет ету» ДҚ құру 

6.

 «Кадрлар бөлімі» ДҚ құру 

7.

 «Сауда үйі» ДҚ құру 

8.

 «Кеден қызметі» ДҚ құру 

9.

 «Көлік қызметі» ДҚ құру 

10.


 

«Ақпараттық технологиялар» факультеті атты ДҚ құру 

11.

 

«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы атты ДҚ құру 12.

 

«Қонақ үй» ДҚ құру 13.

 

«Автобөлшектер» ДҚ құру 14.

 

«Әуежай» ДҚ құру 15.

 

«Кинотеатр» ДҚ құру 16.

 

«Еңбек ақыны есептеу» ДҚ құру 17.

 

«Транспорттық қызмет» ДҚ құру 18.

 

«Ломбард» ДҚ құру 19.

 

«Жұмысқа орналастыру бюросы» ДҚ құру 20.

 

«Туристік фирма» ДҚ құру  

 

 

 

Оқытушының  бақылауымен  өткізілетін  студенттердің  өзіндік  жұмыстары (СОӨЖ) (30 сағат) 

1.

 Индексті файлдар 

2.

 ДҚЖ

 

дамуының тарихы 

3.

 

Кең тараған үстелдік ДҚЖ 4.

 

Қазіргі кездегі серверлік ДҚЖ-нің маңызды сипаттамалары 5.

 

Мейлінше танымал желілік ДҚЖ 6.

 

MS SQL Server 2008  орнатудың негіздері 7.

 

Мәліметтердің теориялық-графиктік үлгілері 8.

 

Мәліметтердің желілік моделі 9.

 

Мәліметтердің иерархиялық моделі 10.

 

Иерархиялық және желілік моделдердегі мәліметтерді бейнелеу тілі 11.

 

Концептуалды моделдеудің мысалдары  12.

 

Мәліметтерді іздеу операторлары  13.

 

Мәліметтерге қол жеткізудің механизмдері  14.

 

Borland Database Engine және оның альтернативалары  15.

 

Мәліметтерге Internet арқылы қол жеткізуді сүйемелдеу  16.

 

Реляциялық моделдің теориялық негіздері  17.

 

Реляциялық алгебра және реляциялық есептеу  18.

 

Деректер қорына сұраныстар жасау 19.

 

Деректер қорын қорғау әдістері 20.

 

Клиент-сервер архитектурасы           

 

    Студенттердің өзіндік жұмыстарының графигі (75 сағат): № 

п/п 


Сабақтың 

түрі 


            

           СӨЖ тақырыптары 

СӨЖ 

 өткізу 


жұмыстар

ы 

Әдебиеттер  

  

  

3  


 

 

Дәріс  

 

Зертхана  

 

 Курстық 

жұмыс 


 Өткен дәріс 

материалдарымен жұмыс 

 

Алдағы өтілетін зертханалық жұмыстарға 

дайындық 

 

Курстық      жұмыстарын оқып дайындалу 

 

Әр апта сайын 

 

Әр апта сайын 

 

 12-13 апта 

 

Оқу-әдістемелік 

кешен  


 

Оқу-


әдістемелік 

кешен  


 

Оқу-


әдістемелік 

кешен 


 

    Аралық бақылау (АБ): 

АБ 


саны 

Уақы 


ты 

(апта) 


Тақырыбы 

№  


әдебиетте

р 

Тақырып 

бойынша 

тестілеу: 

Аралық  Конспект 

 

бақылау  №1.  Тестілеу  тақырыптарының сұрақтары: 

Дерекқор 

технологиясы,негізгі 

ұғымдары  мен  анықтамалары.  ДҚБЖ  жіктелуі, 

реляциялық  жүйелер.  Клиенті  РДҚБЖ,    ДҚ 

серверлері. 

РДҚБЖ 

функционалды құрауыштары,РДҚБЖ 

мұмкіндіктері. 

Реляциялық  ДҚБЖ  тілдік  ортасы.  Деректерді 

анықтау, манипуляциялау және  басқару. GL – 4-

ші  кезендегі  тілдер.  d-Base  сияқты  ДҚБЖ 

сұлбасын  құру,  өріс  параметірлері,  ДҚ  жүктеу. 

Деректерді  редакциялау,  қорғау  және  жою. 

РДҚБЖ  файлдармен  жұмыс  жасау.  ДҚ  

манипуляциялау. ДҚ сұрыптау және  индекстеу. 

ДҚ деректерді іздеу. 

Л.1,2, 

3,4,6,9 


15 


Тақырып 

бойынша 

тестілеу: 

Аралық 

бақылау  №2.  Тестілеу  тақырыптарының 

сұрақтары:  РДҚБЖ  стандартты  функциялары. 

Командалар  –функциялар.  Мерзіммен,  сандық 

өрнекпен,  файлдармен  жүмыс    жасайтын 

стандартты  функциялар.  SQL  дерекқорының 

реляционды  тілі.  SQL  стандарттары.  SQL 

командаларының 

категориялары. 

SQL 


деректердің 

анықталуы. 

SQL 

деректерді манипуляциялау. 

SQL-дегі 

бағынынқы 

сұраныстар. 

Бағынынқы 

сұраныстар 

мен 

сұраныстар. SQL деректерімен  манипуляциялау және  деректерді  анықтау  командаларындағы 

бағынынқы сұраныстар 

Конспект 

Л.3,9,10,1 

Әдебиеттер 

Негізгі:  

1.

 Баженова  И.Ю.  Основы  проектирования  приложений  баз  данных.-М.: 

«Бином»,2013 

2.

 

Бондарь А. Microsoft SQL Server 2012.-СПб.: «БХВ-Петербург»,2013 3.

 

Редмонд  Э.  Семь  баз  данных  за  семь  недель.  Введение    в  современные базы данных и идеологию NoSQL.-М.: ДМК Пресс,2013 

4.

 Советов Б.Я. Базы данных. Теория и практика.-М. «Юрайт»,2012 

5.

 Б.Д.Сыдықов ж/е т.б. Деректер қоры.- А.: «Нур-Принт»,2012 

6.

 Смирнов  С.Н.  Практикум  по  работе  с  базами  данных.-М.:  «Гелиос 

АРВ»,2012 

7.

 

Кумскова И. Базы данных.-М.,2012 8.

 

Ахметова О.С. Базы данных.-А.: «КазНПУ»,2012 9.

 

Баранчиков А.И. Алгоритмы и модели ограничения доступа к записям баз данных.-М.: «Горячая линия-Телеком»,2011 

 

10. 

Оскерко  В.С.  Компьютерные  информационные  технологии.  Ч.2.  Базы 

данных и знаний.-Мн.: «БГЭУ» ,2011 

11.


 

Бидайбеков Е.Ы. Мәліметтер қоры және ақпараттық жүйелер.-А.,2010 

12.

 

Бидайбеков Е.Ы. Базы данных и информационные системы.-А.,2010 13.

 

Леонард Л. И др. Разработка приложений на основе  Microsoft SQL Server 2008.-М.,2010 

14.


 

Тернстрем Т. Microsoft SQL Server 2008 .Разработка баз данных.-М.,2010 

15.

 

Макленнен  Д.  SQL  Server  2008  Data  mining  интеллектуальный  анализ данных.-СПб.: «БХВ-Петербург»,2009 

16.


 

Вишневский А. SQL Server. Эффективная работа.- Спб.: «Питер»,2009 

 

       Әдістемелік материалдар 

17.


 

 Деректер  базаларының  жүйесі:  5В070400-Есептеу  техникасы  және 

бағдарламалық  қамтамасыз  ету  және  5В070300-Ақпараттық  жүйелер 

маманд. б-ша зертх. жұмыс. орынд. арн. әдіст. нұсқаулар / КЕАҚ АЭжБУ, 

Компьютерлік  технологиялар  каф-сы,  құраст.:  А.А.  Аманбаев,  Е.Г. 

Сатимова, Н.Т.Карымсакова.- Алматы: АЭжБУ, 2013.- 47б+3,0 оқу-бас.ә. 

18.

 

Деректер қорын қорғау және жобалау. SQL Server 2008: 5В070400-Есептеу техникасы  және  бағдарламалық  қамтамасыз  ету  маманд.бойынша  зертх. 

жұмыс.  орынд.  арн.  әдіст.  нұсқаулар  /  КЕАҚ  АЭжБУ,  Компьютерлік 

технологиялар  каф-сы,  құраст.:  А.А.  Аманбаев,  Е.Г.  Сатимова, 

Н.Т.Карымсакова.- Алматы: АЭжБУ, 2013.- 59б+3,7 оқу.-бас. ә. 

19.

 

Системы баз данных: Метод.указ. к вып. лаб. раб для студ. всех форм обуч. спец. 

5В070300 

"Информационные системы", 

5В070400 

-

"Вычислительная техника и программное обеспечение" / НАО АУЭС, Каф. компьютерных технологий, сост.:А.А. Аманбаев, Е.Г. Сатимова.- Алматы: 

АУЭС, 2012.- 54с. 

20.

 

Системы баз данных: Конспект лекции для студ. специальности 5В070300- "Информационные  системы"  и  5В070400-"Вычислительная  техника  и 

программное обеспечение" / НАО АУЭС, Каф. компьютерных технологий, 

сост.: Е.Г. Сатимова, А.А. Аманбаев.- Алматы: АУЭС, 2013.- 59с+3,8 уч.-

изд.л. 


 Студент білімін қорытындылап бағалау  

Студенттердің пән бойынша қорытынды бағасы өзіндік жұмысты орындау 

және құрамдастырылған сынақ нәтижелерінен алынады. Құрама сынақты өткізу 

АЭЖБУ емтихандарды өткізу Ережесіне сәйкесті жүргізіледі.  

      

10 

 

 Қорытынды бағалардың жалпы жүйесі                                     1 –кесте 

Әріптік 

эквивалент 

  GPI  

Баллы          %-тік 

үлесі  


Дәстүрлі бағалау жүйесі 

        А 

  4,0 

   9 


95- 100 

Өте жақсы 

        А- 

  3,67 


   8 

90-94 


Өте жақсы 

        В+ 

  3,33 

   7 


85-89 

Жақсы 


        В 

  3,0 


   6 

80-84 


Жақсы 

        В- 

  2,67 

   5 


75-79 

Жақсы 


        С+ 

  2,33 


   4 

70-74 


Қанағаттанарлық 

        С 

  2,0 

   3 


65-69 

Қанағаттанарлық 

        С- 

  1,67 


   2 

60-64 


Қанағаттанарлық 

        Д+ 

  1,33 

   1 


55-59 

Қанағаттанарлық 

        Д- 

  1,0 


   0 

50-54 


Қанағаттанарлық 

        F 

  0 

   0 


0-49 

Қанағаттанарлық емес  

                      Рейтингтік баллдарды бақылау түрі бойынша бөлу 

Ағымдағы  бақылау  түрлеріне  зертханалық  жұмыстарды  орындау,  өзіндік 

жұмыстарды орындау жатады. Рубеждік бақылау ЕГЖ-нан тұрады. Қорытынды 

бақылауға емтихан жатады.  

                      Параметр 

   %-дық мазмұн 

           Балл 

Әр 


зертханалық 

жұмысты 


орындау және қоғау 

30 


2,5 

Графикалық-  есептеу жұмысы   

30 

2,5 


Аралық  бақылау  аттестация 

(тестілеу) 

10 

1,5 


Дәрістік  сабақтарға қатысу 

10 


1,5 

Өздік  жұмысты  орындау  және 

қорғау  

 

20 Қорытынды            ∑  Емтиханға 

жіберу 

100 


Студенттердің  білім  деңгейі  АЭЖБУ-де  қабылданған  жалпы  ереже 

бойынша  бағаланады.  студенттердің  білім  игеру  сапасын  тексеру  келесі  түрде 

орындалады:  

Әр жұмыстың бағалану саясаты: 

1.

 

Әр зертханалық жұмысты орындау және қоғау(Зж). 

Әр зертханалық жұмысты орындау (ЗжО) -100%  (9 балл)-мен бағаланады 

Зертханалық  жұмысқа  себепсіз  қатыспау  (ЗжҚ)-(зертханалық  жұмыс  саны  мен 

қатыспау саны) 100% 

Әр зертханалық жұмысты қоғау(Зж).- қорғаған үшін= максималды 100% (9 балл) 

Әр зертханалық жұмысты уақытылы қорғамау (ЗжУҚ)- 1% әр күн үшін 11 

 

Сол себептен Зж= 0,3(ЗжО-ЗжҚ) + 0,7 (ЗжҚ-ЗжУҚ) 1.

 

Графикалық-  есептеу жұмысы  (ГЕЖ): 

Әрбір  ГЕЖ орындалуы (ГЕЖО) -100%  (9 балл) 

ГЕЖ уақытылы орындамау–  30% 

Әрбір  ГЕЖ қорғау  (ГЕЖҚ) = максималды100%  (9 балл) 

Сол себепті ГЕЖ = 0,5(ГЕЖО - ГЕЖҚ) + 0,5 (ГЕЖҚ) 

2.

 

Дәрістік  сабақтарға қатысу (дәріс): 

Дәрістік  сабақтарға қатысу (дәрісА) – 100% бағаланады 

Әрбір дәріске қатыспау (дәр.қатыспау)–100%/барлық дәріс  

1 дәріке кешігу (дәр.кешігу) 50%/барлық дәріс 

Сол  себепті:  дәріс=дәрісА-  дәр.қатыспау  *қатыспау  саны-  дәр.кешігу  *кешігу 

саны 


 

Рұқсаттың рейтингі. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы    

                                                                                    3 -кесте                       Параметр 

%-тік үлесі 

Зертханалық жұмысты орындау 

48 


Курстық  жұмыс 

35 


Студенттердің өзіндік жұмысы  

Дәрістік сабақтарға қатысу 10 

Қорытынды:      ∑  рұқсат 

100 

 

Білімдерді бағалау жүйесі  

Дәрістік сабақтарға қатысуды бағалау                                          4 – кесте. 

Оқу түрлері  

Сағаттар саны 

Бір дәрістің бағасы 

Жалпы қосынды  

Дәрістер 

30 

0,33 


Максимум 10 балл 

СӨЖ-дің орындалуы 

 Студенттердің  өзіндік  жұмысы  (СӨЖ)  «Компьютерлык  жуелер»  пәні 

бойынша  өздері  игеріп  алуы  тиісті  теориялық  материалдар  тараулары  алдын  ала 

ескеріліп, осы тарауларға кіретін сұрақтар рубеждік пен қорытынды бақылауларға 

енгізіледі.    Бұл  жұмыстардың  бағасы  –  4  –тен  7-ге  дейін  баллмен  бағаланады. 

Бақылаудың  барлық  түрлерінің  нәтижелерін  қосып  емтиханға  жіберу  рейтингін 

алады.   

Емтиханға  жіберу  рейтингі  =  Дәрістік  сабақтарға  қатысу  бағасы  (5-кесте)  + 

Курстық жұмыс  бағасы  (6-кесте)  +  Орындалған  зертханалық жұмыстың бағасы 

(7-кесте) + СӨЖ. 

Семестірлік қорытынды баға келесі схема бойынша жиналады:  

Барлығы  =  Емтиханға  жіберу  рейтингі  *0,6+  Қорытынды  тексеру 

(емтихан) *0,4 Өздік жұмысты орындау және қорғау  

Студенттердің өзіндік жұмысы  багалануы (СӨЖ) -100%  (9 балл) 

 


12 

 

Аралық бақылау (аттестация) (АБ): 

Аралық  бакылауға  тест  бойынша  –30  сұрақ  берілген:  16  сұраққа  жауап 

берген  студент  аттестациядан  өткен  болып  есептелінеді.  Мұндай  жағдайда 

аралық бақылаудың бағалануы төмендегі кестеде көрсетілген: 

 

Емтиханға жіберу рейтингі. Бақылау түрі бойынша баллдарды бөлу                1-кесте 

Дұрыс 


жауаптар 

саны 


Балл, % 

Дұрыс 


жауаптар 

саны 


Балл, % 

Дұрыс 


жауаптар 

саны 


Балл, % 

16 


50 

21 


67 

26 


83 

17 


53 

22 


70 

27 


87 

18 


57 

23 


73 

28 


90 

19 


60 

24 


77 

29 


95 

20 


63 

25 


80 

30 


100 

 

Аттестациядан  өтпей калған жағдайда (дұрыс жауабы 16 аз болса) студент аралық  бақылауды  екінші  рет    қайта  тапсырады.  Мұндай  жағдайда  аралық 

бақылаудың бағалануы төмендегі кестеде көрсетілген:  

Дурыс 


жауаптар  

саны 


Балл, % 

Дурыс 


жауаптар  

саны 


Балл, % 

1-5 


10 

21-22 


60 

6-9 


20 

23-24 


65 

10-15 


30 

25-26 


70 

16-18 


40 

27-28 


75 

19-20 


50 

29-30 


80 

 

Семестрдегі қорытынды баға:                                                                                     

∑ емт.жіберу 

CPO

Ра

Лек

РГР

Лр

2

,0

1

,0

1

,0

3

3,

0

93

,

03

1

91 

                      Параметр 

   %-тік үлесі  

           Баллдар  

Емтиханға жіберу рейтингі  60 

5,4 

Финалдық емтихан  40 

3,6 

Қорытынды:0,6∑емт.жіберу+0,4∑емт

ихан 

100 

 

Ағымдағы  бақылау  нәтижелерін  тапсыру  пән  бойынша  оқу  процесінің күнтізбелік  графигімен  белгіленеді.  Жалпы  қорытынды  қосынды  -  51-  ден  100 

балл  болады.  Студент  емтиханға  жіберу  рейтингінің  бағасын  51  баллдан  кем 13 

 

жинамауы міндетті. Егер студенттің емтиханға кіру рұқсаты жоқ болып, курстық және  зертханалық  жұмыстары  бойынша  борыштарын  сессия  кезінде  жабқан 

болса, онда жақсы деген баға 4 баллдан аспауы  тиіс. Баллдардың қойылу саясаты:  

Зертханалық  жұмысты  орындау  графигіндегі  (7  –  кесте)  орындалған 

жұмыстың бағасы 2-5 балл максималь болып табылады да, зертханалық жұмыс 

жоғары  сапалы  және    мезгілінде  орындалғанда  қойылады.  Курстық 

жұмыстардың  баға  баллдары  және  дәріс  сабақтарына  қатысу  бағалары 

орындалған  курстық  жұмыстардың  сапасына  тәуелді  және  өтілмеген  дәрістер 

санына байланысты қойылады. 

 

Оқытушының талаптары   

Студенттер  дәрістік  сабақтарға  (4  -  кесте  )  келулері,  зертханалық,  өзіндік, 

курстық жұмыстарды орындаулары тиіс. 

Зертханалық  жұмыстар  оқытушының  қатысуымен  орындалуы  тиіс  және 

студенттер  жұмыстарын  уақытында  қорғауы  міндетті  (6  -  кесте).  Орындалған 

жұмыс қорғалуға тәуелді бағаланады. Студент зертханалық жұмыстың мағыналы 

қойылымын  түсінгенін,  қолданылған  құрал-саймандармен  жұмыс  істей 

алатындығын көрсетіп беруі керек. 

Курстық  жұмыс график бойынша орындалады (5 - кесте). 

«Ақпараттану»  пәні  бойынша  студенттер  өзіндік  жұмыстарын  орындайды. 

Бұл жұмыстарға студентердің өздері игеріп алуы тиісті теориялық материалдар 

кіреді.  Студенттердің  өзіндік  жұмыстарының  бағалары  негізгі  бағаны 

шығарғанда ескеріледі. 

Барлық  тапсырмалардың  электрондық  нұсқалары  кесте  бойынша 

зертханалық жұмыстар өткізетін компьютерлік кластарда орналастырылады. 

 

Курстың саясаты мен процедурасы 

Студенттер  сабаққа  міндетті  түрде  қатысуы  қажет.  Егер  студент  сабаққа 

келмесе,  онда  ол  жіберген  сабағын  оқудан  тыс  тапсырады.  Алдыңғы 

зертханалық  жұмысты  тапсырғаннан  кейін  ғана  студент  келесі  зертханалық 

жұмысты  орындауға  жіберіледі.  Қорытынды  бақылауды  тапсыру  үшін  студент 

барлық бақылау түрлерін тапсыруы қажет.  

Келесі шарт орындалғанда ғана емтиханға жіберу рейтингі есептеледі: 

-

 

пәннің бағдарламасы толығымен орындалғанда; -

 

жұмыстардың барлық түрлері бойынша толық есептемелер берілгенде; -

 

емтиханға  өту  үшін  тест  сұрақтарына  ең  кемі  60%  дұрыс  жауап бергенде. 

Егер  осы  шарттардың  біреуі  орындалмаған  болса  студентке  «қанағаттанарлық 

емес»  деген  баға  қойылады.  Емтиханға  екінші  рет  өту  рұқсаты  пән  келесі 

академиялық кезеңде төлем негізінде қайта оқылғаннан кейін және шарттардың бәрі орындалғаннан кейін беріледі. 

Каталог: student -> sillabus 2013 -> is kz
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) «Операциялық жүйелер» пәні бойынша 5В060200 «Ақпараттану» мамандықтарына арналған
is kz -> Қазақстан республикасы білім жәНЕ

жүктеу 166.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет