Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 5.05 Kb.

бет10/11
Дата12.09.2017
өлшемі5.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  
30 
  
 
6 кәсіп. Техник-технолог  
 5  Арнайы пәндер\арнайы модулдер** 
  
1116 
  
1116 
 5.1  P.1  Бұрғылау  жұмысын  технологиялық  регламентке 
сәйкес жүргізу 
  
180 
  
180 
5.2   P.2 
 Күрделі апатты жағдайларды жою және алдын алу 
бойынша технологиялық тапсырмаларды шешу  
  
180 
  
180 
5.3   P.3  Скважиналарды  жөндеу  жұмысына  даярлау.  Жер 
асты скважиналарын іске асыру.  
  
144 
  
144 
5.4   Q.1  Бұрғылау  құрылғыларын  қамтамасыз  ету  және 
экспулатациялау 
  
108 
  
108 
5.5   Q.2  Жер  асты  және  жер  асты  құрылғыларының 
технологиялық жағдайын қадағалау  
  
72 
  
72 
5.6   Q.3  Нормативтік  құжаттардың  жарамдылығы  мен 
техникалық,  технологиялық  құжаттарды  рәсімдеудегі 
сәйкестігі 
  
108 
  
108 
5.7   R.1  Скважиналарды  жөндеу  және  бұрғылау  үрдісін 
зерттеуге қатысу  
  
108 
  
108 
5.8   R.2 
Өндірісті  реконструкциялау  және  бұрғылау 
қондырғыларын жетілдіруге қатысу 
  
108 
  
108 

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы  
Оқу мерзімі  
Негізгі орта білім беру 
негізінде  
Жалпы орта білім беру 
негізінде  
2ж.10 ай 
3ж.10ай 
10 ай 
2ж.10ай 


5.9   R.3  Бөлімшелерде  арнайы  өндірістік  жұмыстарды 
ұйымдастыру және жоспарлау  
  
108 
  
108 
6  Білім беру ұйымымен анықталатын пәндер 
(кәсіпорымен келісім бойынша модульдер) 
7  Өндірістік оқыту және кәсіби тәжірибе (оқу, оқу-
өндірістік, технологиялық, біліктілік) 
Міндетті білім алу оқу мерзімінің жалпы көлемінен 
кем дегенде 40%** 
8  Аралық аттестаттау 
  
  
  
  
9  Қорытынды аттестаттау: 
  
  
  
  
9.1 
Білім алудың толық курсының қорытындысы 
бойынша білім беру ұйымындағы аттестаттау 
2 аптадан артық емес 
9.2  Кәсіби даярлық пен біліктілікті иемдену деңгейін 
бағалау 
12 сағаттан кем емес 
10  Кеңес 
Оқу жылына 100 сағаттан артық емес 
11  Факультативтік сабақтар 
Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан 
артық емес  
  
Барлығы  
4960 
6588 
1656 
4960 

*  Негізгі  орта  білім    негізінде  және  жалпы  орта  білім    негізінде    мамандар  дайындау  кезінде    Техникалық  және  кәсіби  білім  берудің 
Мемлекеттік  жалпыға  міндетті  стандартқа(ҚРҮҚ    23.08.2012  ж.  №  1080)  сәйкес  «Жалпы  білім  беретін  пәндер»,  «Жалпы  гуманитарлық 
пәндер» мен «Әлеуметтік-экономикалық пәндер» қосылады  
** Оқу жоспарын жасау кезінде оқу ұйымы модулдері пәндерге, бейімделгендерді еңбек функциясына, пән санын модуль 
тақырыбының мазмұнына сәйкес қайта ыңғайлауға құқығы бар. 
 
 
3.3. Арнайы пәндер бойынша типтік оқу бағдарламалары (Р.1 арнайы модулі "Бұрғылау жұмысын технологиялық 
регламентке сәйкес жүргізу"   
 
"Газды скважиналар мен мұнайды бұрғылау технологиясы" пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
Білу:  
- скважинаның 
негізгі құрылысын 
білу  
- бұрғылау 
долотосының 
бұрғылау 
құрылғысы  
Орындай білу:  
- бұрғылауға 
технологиялық 
құжаттар жүргізу  
Бұрғылау 
скважинасы 
жайлы жалпы 
мәлімет  
Белгілер бойынша 
скважиналарды 
классификациялау  
Бұрғылау 
скважинасының 
технологиялық 
схемасының сипаты  
Тақырыптар 
бойынша 
плакаттар, оқу 
видеофильмдер, 
электронды 
оқулықтар, оқу 
және оқу-
әдістемелік 
құралдар; 
Мультимедиялық 
проектор  экранмен, 
Интерактивті тақта, 
компьютер 
Оқу  
лабораториялық  
Вадецский Ю.В. 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 
М.Недра 
 
Володин А. 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 
М.Недра 
 
Элияшевский 
Бұрғылау 
скважинасының 
технологиялық 
схемасы: 
скважиналарды 
бұрғылауға қажетті 
жер үсті 
құрылғылары мен 
жабдықтары,  
Скважина 
құрылысындағы 
элементтер цикілі  

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
Білу:  
- құрамды 
элементтер мен 
бұрғылау 
колоннасының 
қызметі  
Орындай білу:  
- бұрғылау 
тәсілдерінің айыра 
білу және оларға 
нақты геологиялық 
жағдай жасау  
Бұрғылау 
скважиналарына 
даярлық 
жұмыстарын 
жүргізу  
Скважиналарды 
бұрғылауға даярлық 
жұмыстарын 
жүргізу: монтаждау 
және объектіні 
механизациялауға 
даярлық жұмыстары  
Скважиналарды 
бұрғылау 
жұмыстарына 
даярлау  
стендтер 
Түрлі өлшемдегі 
сызбалар. 
Техникалық  
суреттерді оқу 
жаттығулар 
 
Модульге сәйкес 
бұрғылау 
қондырғыларының 
типтері  
 
И.В. 
«Технология 
добычи нефти и 
газа» М.Недра 
 
Куцын О.В. 
«Вышкомонтаж
ник» М.Недра 
 
  
Білу:  
- тау жыныстарының 
қасиеті  
Орындай білу:  
- негізгі қасиетін 
анықтау және 
бұрғылау ерітіндісін 
таңдай білу  
Тау 
жыныстарының 
физика-
механикалық 
қасиеті  
Мұнай және газ 
орындарының 
раздядына жататын 
тау жыныстары 
жайлы жалпы 
мәлімет  
Тау жыныстарының 
өткізгіштігі  
Тау жыныстарының 
классификациясы  
Білу:  
- бұрғылау 
долотоларының 
құрылымы және 
қызметі  
Жыныстарды 
ұирату  құралдар  
 
Жынысты қирату 
классификациясына 
байланысты құрал 
жабдықтардың 
сипаттамасы  
Геологиялық 
жағдайға 
байланысты 
скважиналарды 
бұрғылау және 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
Орындай білу: 
- физикалық 
механикалық 
жыныстарының 
долото типтерін 
таңдау  
 
долотолардың типін 
таңдау  
Лопастық 
далоталардың типі  
мен тағайындалуы, 
қирату забойлары   
Кернды шығару 
шараларын 
ұйымдастыру  
Шароштық 
долоталарды 
тұтастай бұрғылау  
Алмаздық 
долоталарды 
конструкциялау 
және тағайындау  
Колонкалық  долота, 
оның конструкциясы 
Фрезерлық долота. 
Бұрғылау 
долотоларының 
техникалық 
экономикалық 
көрсеткіштерінің 
қызметі  
Білу:  
- бұрғылау 
колоннасының 
Бұрғылау 
колоннасы 
Бұрғылау 
колоннасының 
элементтік құрамы 
Скважинаны 
бұрғылаудағы 
бұрғылау 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
элементтер құрамы 
және қызмету  
Орындай білу:  
- бұрғылау 
колонналарының 
төменгі біріктірмесін 
таңдау  
мен қызметі  
колоннасының 
есебі  
Бұрғылау 
құбырлары, стальды 
және 
байланыстырғыш 
муфты  
Арнайы 
геологиялық 
жағдайда бұрғылау 
құрал саймандарын 
таңдау   
Бұрғылау 
құбырларын 
маркілеу  
Бұрғылау 
колоннасының 
техникалық 
оснаскасы  
Бұрғылау 
колоннасын 
экспулатациялау 
және комплектілеу  
Білу: 
- химиялық 
реагенттер, 
бұрғылау 
сұйықтықтарын 
классификациялау 
Орындай білу: 
Бұрғылау 
ерітіндісі мен 
скважинаны жуу 
технологиясы  
Бұрғылау 
ерітіндісінің типтері 
мен қызметі  
Скважинаны 
бұрғылауда суды, 
топырақ 
материалдарымен, 
бұрғылау 
ерітінділерін 
есептеу  

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
- бұрғылау 
сұйықтықтарын 
анықтауда химиялық 
типін, сұйықтықтың 
құрамын анықтау  
Бұрғылау 
ерітінділерінің 
негізгі құрамы, 
белгілері бойынша 
химиялық 
реагенттерді 
классификациялау  
 
Бұрғылау 
ерітінділерінің 
химиялық 
ауырланған 
көрсеткіштерін 
анықтау  
Бұрғылау 
ерітінділері су және 
мұнай негізінде  
 
Скважиналарды 
бұрғылау 
бағдарламасының 
гидравликалық 
құрамы  
 
Бұрғылау 
ерітінділерін даярлау 
тәсілдері мен тазалау 
жұмыстары  
Білу: 
- бұрғылау 
ерітндісінің 
классификацисы  
Орындай білу: 
- бұрғылау 
ерітіндісін даярлау  
Бұрғылау 
үрдісіндегі 
күрделенуі  
Стандарт бойынша 
терминдердің 
күрделі түрлері  
Скважиналардың 
үздіксіз үнсізденуін 
есептеу  
Бұрғылау 
сұйықтығының 
сіңіруінің 
классификациясы  
Скважиналардың 
үздіксіз үнсізденуін 
есептеу картасын 
құру  
Скважиналарды 
бағандық 
Бұрғылау колннасы 
кезінде шыққан 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
бөліктерінде 
қиындықтың тууы  
мұнай газдарды 
тоқтату 
жұмыстарының 
жоспары  
Су, газ мұнайдың 
шығуын жою 
әдістері  
Скважинаның ауыз 
қуысының 
герметизация жасау 
мақсатында сырқа 
шығармау 
құрылғылары  
Білу: 
- бұрғылау 
жылдамдығы, 
бұрғылау режимінің 
параметрі, оның 
долота жұмысының 
көрсеткішіне әсері  
Орындай білу: 
-  бұрғылау 
насосының жұмыс 
режимін құру 
Бұрғылау режимі   Бұрғылау режимі 
және оның параметрі 
жайлы түсінік  
Бұрғылау 
насосының 
режимин құру, 
бұрғылау 
ерітіндісінің санын 
проектілеу  
Алмаздық бұрғылау 
ерекшеліктері, 
жағдайы, даярлығы  
Скважина 
забойларын тазалау 
үшін қажетті 
бұрғылау 
ерітіндісін анықтау  
Турбиналық 
режимде бұрғылау 
аумағының 
Бұрғыланған 
жыныстарды 
шығару мақсатында 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
ерекшелігі  
қажетті  ерітіндіні 
анықтау  
Долтаға түсетін 
салмақты есепке ала 
отырып, бұрғылау 
режимин құру  
Бұрғылау 
ерітіндісін 
скважинасының 
сабағының 
қысымын анықтау  
Бұрғылау колоннаны 
беру  
 
 
Берілген 
геологияялық 
жағдайға 
байланысты 
бұрғылау әдісін 
таңдау  
Білу:  
- мұнай газ 
скважинаны құру 
кезінде пайда болған 
қиындықтар түрі 
Орындау: 
- скважинаның 
сабағының қисаюы 
жөнінде алдын алу 
жұмыстарын жүргізу  
Еңіс 
скважиналарда 
скважиналарын 
бұрғылау  
Бұрғылау кезінде 
скважиналардың 
негізгі қисаюлары 
Еңіс скважиналарда 
профильді есептеу  
Скважиналардың 
қисаюын алдын алу 
жұмыстары  
Еңіс скважиналарды 
бұрғылау 
технологиясы   
Көп забойды 
скважиналарды 
бұрғылау  
 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
Білу: 
- бұрғылау 
режимінің 
ерекшеліктері  
Орындай білу: 
- әрбір 
бөлімшелермен 
өндірістік сараптама 
жұмыстарын жүргізу 
шаруашылығы  
Құрылымдық 
ізденіс бұрғылау  
Іздеу бұрғылауының 
негіздемесі, 
аумақтары  
 
Білу: 
- түрлі апаттық 
жағдайды 
туындауын білу, 
олардың 
классификациясы, 
жою, алдын алу 
жұмыстары   
Орындай білу: 
- вапатты жағдайды 
алдын алуға құарл 
саймандарды таңдай 
білу  
- апатты жағдайды 
жоюды жоспарын 
құру  
Бұрғылаудағы 
апаттар  
Апатты жағдайды 
классификациялау, 
есептеу 
Ванналарды орнату 
есебі  
Берілген 
жағдайдағы 
бұрғылау 
жұмыстарын 
жүргізуге тиімді 
тәсілдерін қолдану  
Апатты жағдайды 
жою 
Бұрғылау 
объектілерін жарылу 
және өрт шығудан 
ескерту  

 
 
"Бұрғылау машиналары мен механизмдері" (Q.1 модулі: «Бұрғылау құрылғыларын экспулатациялау және қызметі)  
пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
Білу: 
- бұрғылау 
құрылғыларының 
біріктірілуі  
Орындай білу: 
- бұрғылау 
құрылғысын таңдау  
 
Бұрылау 
құрылғысыны
ң жердегі 
құрылымы 
жайлы мәлімет  
Бұрғылау 
құрылғыларының 
негізгі техникалық 
мәліметтер  
Берілген жағдайда 
бұрғылау 
құрылғыларын 
пайдалану  
Тақырыптар 
бойынша 
плакаттар, оқу 
видеофильмдер, 
электронды 
оқулықтар, оқу 
және оқу-
әдістемелік 
құралдар; 
Мультимедиялық 
проектор  экранмен, 
Интерактивті тақта, 
компьютер 
Оқу  
лабораториялық  
стендтер 
Түрлі өлшемдегі 
сызбалар. 
Техникалық  
суреттерді оқу 
жаттығулар 
Лесецский В.А. 
«Буровые 
машины и 
механизмы» 
М.Недра 
 
Вадецский Ю.В. 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 
М.Недра 
 
Элияшевский 
И.В. 
«Технология 
добычи нефти и 
газа» М.Недра 
 
Куцын О.В. 
«Вышкомонтаж
Бұрғылау және 
монтаждау 
құрылғылары және 
қосымша 
құрылғылар  
Бұрғылау 
құрылғыларының 
блоктары және 
оларды орнату 
схемасы  
Білу:  
- монтаждаудың негізгі 
және техникалық 
көрсеткіштері; 
- берілген жағдацларда 
бұрғылау 
құрылғыларын таңдау 
әдісі  
Орындай білу: 
-  бұрғылау мұнарасын 
дұрыс экспулатациялау  
Бұрғылау 
мұнарасы мен 
құрылғылары  
Бұрғылау 
мұнарасын 
классификациялау  
Бұрғылау 
мұнарасының 
көлденең және 
тігінен жүктемесін 
анықтау  
Конструкция 
буровых башенных 
мачтовых вышек  
Тали канаты таңдау 
және тексеру есебі  
Бұрғылау 
құрылғыларын 
тасымалдаудағы 
монтаждау және 
Тали оснасткелік 
жүйесін орындау  

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
демонтаждау әдісі  
 
Модульге сәйкес 
бұрғылау 
қондырғыларының 
типтері  
 
ник» М.Недра 
 
Баграмов Р.А. 
«Буровые 
машины и 
комплексы» 
М.Недра 
Білу 
- бұрғылау 
құрылғыларын 
тағайындау және 
олардың құрамы, 
типтері  
Орындай білу:  
- тали жүйесін 
оснасткілеу  
- тали жүйесін есептеу 
арқылы струналарын 
қатайту және дұрыс 
пайдалану  
Тали жүйесі  
Тали жүйесін 
тағайынау және 
оның элементтері  
Скважиналарды 
бұрғылауға арналған 
тали қондырғылары 
және канаттарын 
анықтау  
Тали канатын 
қорытынды 
тексерістен өткізу  
Кран блоктарының 
конструакциясы, 
ілмектері  
Тали жүйесін 
қаматамасыз ету  
Тали канаттары, 
үзілуге қарыс 
еселету 
жұмыстарын таңдау  
Тали жүйесін 
оснасткалау  
Білу 
- бұрғылау 
құрылғыларының 
параметрлері мен 
конструкциясы  
Білу: 
- Бұрғылау лебедкасын 
Бұрғылау 
лебедкасы 
Бұрғылау 
лебедкасының 
конструкциясы, 
оның узелдары  
Бұрғылау 
лебедкаларының 
салмақ көтергіштігі 
және свечаларды 
көтеру тәртібі  
Бұрғылау 
лебедкаларының 
Бұрғылау 
лебедкасының 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
басқару ережесі мен 
экспулатациясы  
тежегіш жүйесі  
кинематикалық 
есептеуі  
Қосалқы көмек 
лебедкаларының 
конструкциясы, 
тағайындалуы  
Білу: 
- монтаждау әдісінің 
негізгі техникалық 
көрсеткіштері  
Орындай білу: 
- бұрғылау 
құрылғыларын 
басқару, оларды жұрыс 
экспулатациялау  
Роторлар  
Ротордың 
конструкциясын 
тағайындау, үстел 
теірегіші және 
олардың ерекшелігі  
Ротордың 
приводының 
жылдамдығын 
анықтау  
ПКР типінің 
клиндік бекіту 
жұмыстары мен 
конструкциясы  
Роторларды 
монтаждау,и 
жөндеу, 
техникалық 
қамтамасыз ету, 
экспулатациялау  
білу: 
- бұрғылау 
насостарының 
квалификациясын 
белгілеу  
Бұрғылау 
насосы  
бұрғылау 
насостарының 
квалификациясына 
қойылатын 
талаптар   
Бұрғылау 
насостарының істен 
шығуын зерттеу 
және бүлінген 
деталдарды анықтау  

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
Орындай білу: 
- бұрғылау 
құрылғыларын 
эксплуатациялау  
 
Бұрғылау 
насостарының 
конструкциясы  
Бұрғылау насосының 
шыдамдылығын 
есепке алу  
Іске қосу сөндіру 
бұрғылау 
насостарын реттеу  
Бұрғылау 
насостарының 
гидравликалық 
бөлшектеріне 
тығындау макеттерін 
жасау  
Білу: 
- монтаждаудың негізгі 
техникалық көрсеткіші 
Орындай білу :  
- орналастыру 
схемасын құру және 
бұрғылау блоктарын 
орнату  
Вертлюгалар 
және шлангтер 
Вертлюгалардың 
сипаттамасы және 
оларды бекіту  
Вертлюгалардың 
тығындау эскизін 
құру және оны 
ауыстыру реттілігі  
Техникалық байқау, 
экспулатация және 
жөндеу  
Білу: 
- забойлық 
қозғалтқыштардың 
негізгі техникалық 
монтаждау 
көрсеткіштері  
Орындай білу:  
Забойлық 
қозғалқыш  
Забой 
скважиналарына 
қозғалтқышты 
ауыстыру 
ерекшеліктері  
Турбо бұрғылаудың 
энергетикалық 
параметрлері 
күштілігі түрлі 
жұмыс режимінде 
техникалық 
сипаттамасы   

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
- приводты басқару  
Турбиналардың 
классификациясы 
циркуляция және 
реактивті  турбо 
бұрғылау  
Турбо бұрғылаудың 
роторын қысы 
мерзімін анықтау, 
статорлық жүйе  
Білу: 
- скважинаны бұрғылау 
кезінде құралдардың 
құрамасы  
Орындай білу:  
- бұрғылау құрас 
саймандарын 
эксплуатациялау   
 
 
 
Көтеру түсіру 
операциялары
ның құрал 
жабдықтары 
мен 
механизмдері  
Элеваторлардың 
конструкциясы, 
стопалар, 
машинаның 
кілттері және 
олардың типтерін 
бекіту  
АКБ, ПБК кілттерін 
басқару 
конструкциясын білу  
Бұрғылаудағы кіші 
механизациялардың 
элементтері  
 СПО бұрғылау 
құрылғысына орнату 
схемасын құру    
АСП механизімінің 
комплексі  
Механизмдерді 
эксплуатациялау  
қызмет көрсету  
білу: 
- забойлы 
қозғалтқыштардың 
негізгі техникалық 
көрсеткіштері және 
Бұрғылау 
құрылғыларын
ң приводы  
Бұрғылау 
құрылғыларының 
приводтарының 
типі және олардың 
талаптарының 
 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал