Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 4.88 Kb.

бет13/17
Дата22.04.2017
өлшемі4.88 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
 

дықтар.Еңбекті 
қорғау, 
қауіпсіздік тех-
никасы, өрт 
қауіпсіздігі 
және ішкі жар-
лық ереже та-
лаптарын 
орындау.  
Ашық кен қазу жұмыста-
рының тау-кен жабдықта-
ры бойынша плакаттар мен 
оқыту-көрнекі құралдар 
жиынтығы. 
Оқу-әдістемелік әдебиет-
тердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Краткий справочник по от-
крытым горным работам. 
1968. М. Недра. Мельников 
Н. В.  
Открытые горные работы. 
В 2-х частях. Часть 2. Тех-
нология и комплексная ме-
ханизация. 1985. М. Недра, 
Ржевский В. В. 
Горные машины и ком-
плексы для открытых гор-
ных работ. т.1. 2001. По-
дерни Р.Ю. 
Механическое оборудова-
ние карьеров. 2007. М. Изд. 
МГГУ. Подэрни Р.Ю. 
Процессы открытых гор-
ных работ. 1978. М. Недра. 
Ржевский В.В. 
Электрооборудование и 

электроснабжение откры-
тых горных работ. 2006. М. 
«Горная книга», Чеботаев 
Н.И. 
 
W.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Жобалық  құжаттамаларды  әзірлеуге  шектеулі  жауап-
кершілк  пен  дербестіліктің  анық  деңгейін  көздейтін, 
басшылықпен  нормаларды  іске  асыру  бойынша 
атқарушылық қызмет 
Тапсырма  шеңберін  дербес 
анықтау. 
Жұмыстарды 
бақылау  және  ұйымдастыру. 
Тапсырмаларды 
шешудің 
соңғы 
нәтижесіне 
жауапкершілік. 
Ашық  кен  қазу  кезінде  өндіруді, 
ұңғылауды, 
бұрғылау 
ды 
реттемелеуші  нормативті  құжаттар. 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік нормалары 
мен ереже талаптары. 
 
W.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Тау-кен машиналары мен жабдықтардың дигно-
стикасын жүргізу 
Тау-кен  машиналарын,жабдықтарын  және  агрегаттарды  диагностикалау 
техникасы мен әдістемесін түсіндіру 
Тау-кен машиналары мен жабдықтарын пайда-
лану 
Тау-кен машиналары мен қондырғылардың ерекшеліктерін білу. 
 
8-кәсіп 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Электровоз бен тепловоз машинисі   
БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3-4 
 
Х.1 Модулінің технологиялық картасы  «Тапсырмаларды орындау үшін жұмыс орнын және тау-кен машиналары мен 
жабдықтарды дайындау» 

Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 78 сағ. 
№ 
р/б 
Тақырыпты
қ блок 
Кәсіби 
құзырлықта
р 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Материалдар-
ды,  механизм-
дерді 
және 
құрал-
саймандарды 
жұмысқа 
дайындау 
Жұмыс 
жа-
сауға 
ар-
налған  мате-
риалдар,  ме-
ханизмдер 
және  құрал-
саймандар 
түрлерін білу  
Материалдарды,  механизмдерді 
және 
құрал-саймандарды 
жұмысқа дайындау ережелері 
Материалдарды,  механизм-
дерді 
және 
құрал-
саймандарды 
жұмысқа 
дайындау  бойынша  дағды-
ларды дамыту 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Поиски и разведка ме-
сторождений полезных 
ископаемых. М., Недра. 
1987. Бирюков В.И. и др. 
Горно-геологический 
справочник по разработ-
ке рудных месторожде-
ний. Алматы, Информа-
ционно-презентационный 
центр МСК РК. 1997. В 
двух томах. Под ред. 
Бейсебаева А.М. и др. 
Горное дело. 1987. М. 
Недра, Шехурдин В.К. и 
др. 

Жобалық 
құжаттамалар  
Жобалық 
құжаттамала-
рдың түрлерін 
білу 
Жобалық құжаттамалар 
Жобалық  құжаттамаларды 
игеру 

Еңбек 
қауіпсіздігі 
Еңбек 
қауіпсіздігі 
ережелерін 
білу 
Жұмыс  жасау  кезінде  негізгі 
қатерлер 
ҚТ ережелерін сақтау 

Основы горного дела. 
Открытые горные рабо-
ты. 2011. М. МГОУ. Де-
ревяшкин И.В. 
Горные машины для от-
крытых работ. Карьер-
ные экскаваторы. 1999. 
СПб, К.П.Хмызников,  
Ю.В.Лыков. 
Горные машины и ком-
плексы для открытых 
горных работ. 2001. М. 
МГГУ. Подэрин Р.Ю. 
 
Х.1  Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Технологиялық 
жабдықтарды 
жинақтау 
және/немесе  жөңдеу  барысында  көмекші  про-
цесстерге қатысу. Жұмыс жасауға қажетті ма-
териалдарды,  механизмдерді  және  құрал-
саймандарды дайындау 
Нұсқаулар  негізінде  жұмыс  тәсілдерін 
таңдау  және  тәжірибелік  тапсырмалар-
ды орындау , дербес бақылау және дер-
бес  түзету  дағдыларын  көрсету,  Мате-
риалдарды,  механизмдерді  және  құрал-
саймандарды 
жұмысқа 
дайындау 
бойынша дағдыларды 
Типтік тапсырмаларды орындау 
кезінде еңбек заты, нәтижеге жету 
құралдары мен тәсілдері, материал-
дарды, механизмдерді және құрал-
саймандарды жұмысқа дайындау 
ережелері туралы базалық білім 
 
Х.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
 Элементтер 
Өлшемдері 
1.  Нұсқаулар  негізіндегі  жұмыс  тәсілдерін  таңдау  1. Нұсқаулар негізінде жұмыс тәсілдерін таңдау мен тәжірибелік тапсырмала-

мен тәжірибелік тапсырмаларды орындау 
рын орындау  
2.  Материалдарды,  механизмдерді  және  құрал-
саймандарды  жұмысқа  дайындау  бойынша  дағды-
ларды дамыту 
2.  Материалдарды,  механизмдерді  және  құрал-саймандарды  дайындау 
бойынша дағдыларды дамыту және жұмысты орындауға құрал-саймандарды 
қолдану 
 
Х.2 Модулінің технологиялық картасы    «Материалды-техникалық құралдарымен қамтамасыз ету» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  56 сағ. 
№ 
р/б 
Тақырыпт
ық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Өнім  сапа-
сы 
Технологиялық 
жабдықтарды 
бөлектеу 
және/немесе 
жөңдеу үшін 
қолданылатын 
бұйымдар мен 
шығыс матери-
алдарды бағалау 
тәсілдерін білу 
Технологиялық 
жабдықтарды 
бөлектеу  және/немесе  жөңдеу 
үшін  қолданылатын  бұйымдар 
мен 
шығыс 
материалдарды 
бағалау 
Технологиялық  жабдықтарды 
бөлектеу және/немесе жөңдеу 
үшін  қолданылатын  бұйым-
дар  мен  шығыс  материалдар-
дың сапасын  бағалау 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті 
тақта. 
 – видеопроектор. 
- педагогтың ком-
пьютерлік автомат-
тандырылған жұмыс 
орны. 
Оқу материалдары: 
Ақпараттық стендтер 
және көрнекі құрал-
дар (плакаттар). 
Петрография және 
ашық кен қазу 
жұмыстары бойынша 

Жөңдеу 
жұмыста-
рын 
жүргізуге 
арналған 
құрал-
саймандар 
Жөңдеу  жұмы-
старын  жүргізу-
ге 
арналған 
құрал-саймандар 
мен 
материал-
дардың  түрлерін 
білу 
Жөңдеу  жұмыстарын  жүргізуге 
арналған  құрал-саймандар  мен 
материалдардың  сыныптамасы 
және қолдану тәсілдері 
Жөңдеу 
жұмыстарын 
жүргізуге  арналған  қажетті 
құрал-саймандар  мен  матери-
алдарды анықтау 

мен  мате-
риалдар 
оқу-көрнекі құрал-
дар. 
Оқу құралдары: 
Поиски и разведка 
месторождений по-
лезных ископаемых. 
М., Недра. 1987. Би-
рюков В.И. и др. 
Горно-геологический 
справочник по разра-
ботке рудных место-
рождений. Алматы, 
Информационно-
презентационный 
центр МСК РК. 1997. 
В двух томах. Под 
ред. Бейсебаева А.М. 
и др. 
Горное дело. 1987. 
М. Недра, Шехурдин 
В.К. и др. 
Основы горного де-
ла. Открытые горные 
работы. 2011. М. 
МГОУ. Деревяшкин 
И.В. 
Горные машины для 
открытых работ. Ка-

Құрал-
саймандар 
мен меха-
низмдер 
жұмысынд
ағы ақау-
лықтар 
Құрал-
саймандар  мен 
механизмдер 
жұмысындағы 
ақаулық 
түр-
лерін білу  
Құрал-саймандар  мен  меха-
низмдер  жұмысындағы  ақау 
түрлері және оларды жою тәсіл-
дері 
Құрал-саймандар мен меха-
низмдер жұмысындағы 
ақауды  жою 

Қауіпсіздік 
техникасы  
ҚТ  ережелерін 
білу 
Құрал-саймандармен  және  ме-
ханизмдермен  қауіпсіз  жұмыс 
жасау ережелері 
ҚТ ережелерін орындау  

рьерные экскавато-
ры. 1999. СПб, 
К.П.Хмызников,  
Ю.В.Лыков. 
Горные машины и 
комплексы для от-
крытых горных ра-
бот. 2001. М. МГГУ. 
Подэрин 
Р.Ю.Подэрин Р.Ю. 
 
Х.2   Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділік-
тер 
Білім  
Қазу, ұңғылау және бұрғылау бойынша жер асты тау-кен 
жабдықтардың, механизмдердің және құрал-саймандармен 
жұмыс жасау нәтижелеріне жауапты, қол астындағы 
жұмысшылармен нормаларды іске асыруды ұйымдастыру 
және бақылау, міндеттерді дербес анықтауды көздейтін, 
басшылықпен нормаларды іске асыру бойынша атқарушы-
лық-басқарушылық қызмет 
Тапсырма шеңберін дербес 
анықтау. Қол астындағы 
жұмысшылардың жұмысын 
ұйымдастыру және бақылау. 
Тапсырмаларды шешудің 
соңғы нәтижесіне жауап-
кершілік. 
Ашық кен қазу кезінде өндіруді, 
ұңғылауды, бұрғылау ды реттеме-
леуші нормативті құжаттар. 
ҚТ бойынша ережелерін, сала 
нұсқаулықтарын сақтау. 
 
Х.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
 Элементтер 
Өлшемдері 
Карьерлік 
жабдықтар 
мен 
механизмдерді 
күрделілігі орташа жөңдеу жұмыстарын жүргізу-
ге жауапкершілік және өздігінен  жоспарлау 
Күрделілігі орташа сызбалар мен сұлбаларды оқи білу. Механизмдер мен 
жабдықтың негізгі тораптарының жұмыс жасауын тексеру. Күрделілігі 
орташа карьерлік жабдықтардың тораптардың сұлбаларын, құрастыруды 

және бөлшектеуді орындау. ЕҚ және ҚТ талаптарын қолдану. 
 
 
Х.3 Модулінің технологиялық картасы    «Жұмыстар нысаны бойынша материалдарды зерттеу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  78 сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Техника-
лық  меха-
ника 
негіздері 
Бөлшектер мен 
құрастыру 
бірліктерін бай-
ланыстыру сипа-
тына сәйкес 
құрастыру-
бөлшектеу 
жұмыстарын 
жүргізе алу 
1. Инженерлік графика және сы-
зу геометриясы негіздері. 
2. Материал кедергісі негіздері. 
Қатты дененің деформациясы 
түрлері 
3. Теориялық механика 
негіздері. Қатты дененің стати-
касы, кинематикасы және дина-
микасы. 
4. Машинаның негізгі торапта-
ры. Механизм, торап және бөл-
шек сыныптамасы. Машиналар-
ды әзірлеу негізгі қағидалары 
мен кезеңдері 
5. Машиналар және механизм-
дер теориясының негіздері. Ме-
ханизмнің негізгі түрлері. Ме-
ханизмдерде қозғалыс түрлері 
және қозғалысты түрлендіретін 
механизмдер. Діріл, тербелісті 
1. Бөлшектердің жұмыс жасау 
сызбалары, сызбаларды түр-
лендіру әсілдері, аксонометри-
ялық проекциялар, сызбалар 
мен құрылымдық құжаттама-
ларды рәсімдеу. Құрастыру 
сызбалары және торап мен ме-
ханизм схемаларын оқу. 
2.  Тозу  түрлері  және  бөлшек-
тер  мен  тораптардың  дефор-
мациясы. Қысу, кесінді, майы-
стыру және бұралудың есептер 
әдістемесі. 
3.  Механизмдер  кинематика-
сы,  машиналардың  бөлшек-
терін  біріктіру,  механикалық 
берілістер,  берілістердің  түр-
лері мен құрылысы. 
4. Берілістердің түрлері, олар-
дың құрылысы, мақсаты, 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті 
тақта. 
видеопроектор. 
- педагогтың 
компьютерлік ав-
томаттандырылған 
жұмыс орны. 
Оқу материалда-
ры: 
Зерттеудің геофи-
зикалық әдістері 
бойынша оқыту-
көрнекі құралдар 
жиынтығы. 
Оқу-әдістемелік 
әдебиеттердің 
жиынтығы. 

динамикалық тоқтату. 
6. Үйкеліс, оның түрлері, техни-
кадағы үйкелістің түрлері. 
 
артықшылығы мен  кемшілік-
тері, сұлбалардағы шартты 
белгілер. 
5. Бөлшектерге қойылатын та-
лаптар. Иіндік механизмдер. 
Механикалық берілістер, 
біліктер және осьтер. Тербелу 
және жылжу мойынтіректері. 
Тығыздауыш құрылғылар. 
Мойынтіректік тораптардың 
құрылымдары. Бөлшектерді, 
серпілмелі элементтерді, 
муфталарды және механика-
лық жетектерді жалғау. 
6.  Сызбалар  мен  сұлбалар 
бойынша  бөлшектердің  құры-
лымын құрастыру. 
7.  Құрылым  элементтерінің  әр 
түрлі  деформациясы  кезінде 
беріктілігін,  қаттылығын  және 
тұрақтылығын  есептеу  әдісте-
месі. 
8.  Жабдықтарды  техникалық 
қызмет  көрсету  және  жөңдеу 
кезінде 
пайдаланылатын 
құрал-саймандардың 
және 
бақылаушы-өлшегіш 
аспап-
тардың 
құрылғысы 
және 
Оқу құралдары: 
Физические вели-
чины. Справочник. 
1991. М. Энерго-
атомиздат. Григо-
рьев И.С., Мейли-
хов Е.З.(ред.) 
Сопротивление ма-
териалов. 1988. М. 
ВШ, Стёпин П.А. 
Основы техниче-
ской механики. 
1990. Л. Машино-
строение. Мовнин 
М.С. и др. 
Метрология, стан-
дартизация, серти-
фикация: учебное 
пособие 2003.  
СПб.:РИЦ СПГГИ. 
А.П. Бата-лов, Ю.П. 
Бойцов, С.Л. Ива-
нов.  
Метрология, стан-
дартизация и Сер-
тификаттау. 2003. 
М.: МГГУ, Радке-
вич Я.М. и др.  

тағайындамасы 
Метрология, стан-
дартизация и сер-
тификация:2007. 
М.: Инфра-М; Фо-
рум. Сигов А.С. 
Измерения в про-
мышленности. 
Справ. изд. в 3-х кн. 
Теоретические ос-
новы. 1990. М.: Ме-
таллургия. Под ред. 
Профоса П. 
Основы теории об-
работки результа-
тов измерения. 
1991. М.: Изд-во 
стандартов, Маркин 
Н.С. 
Допуски и посадки: 
Справочник в 2-х 
частях. 1983. Л.: 
Машиностроение. 
В.Л. Мягков, М.А. 
Палей, А.Б. Рома-
нов и др. 

Метроло-
гия, стан-
дарттау 
және сер-
тификат-
тау 
негіздері 
Тау-кен  машина-
лары  мен  жаб-
дықтарды  метро-
логиялық  қамта-
масыз ете білу 
Метрология. Кіріспе. Сапа 
түсінігі, олардың құрамдастары. 
Өнім мен қызмет сапасын қам-
тамасыз етуде метрологияның, 
стандарттау мен сертификат-
таудың рөлі. Метрологиялық 
қызметтің құқықтық негіздері. 
Өлшем бірлігін қамтудың(ӨБҚ) 
ұйымдастырушылық негіздері. 
ӨБҚ техникалық негіздері. 
Мемлекеттік метрологиялық 
бақылау. 
Физикалық өлшемдер, оларды 
өлшеу құралдары, бір ретті, көп 
ретті өлшеу нәтижелерін өңдеу. 
Өлшеу құралдарын таңдау . 
Стандарттау. Қазақстан Респуб-
ликасындағы стандарттау. 
Стандарттау бойынша норма-
тивті құжаттар, стандарттардың 
санаттары мен түрлері. Стан-
дарттардың міндетті талаптары-
ның бұзылуына жауапкершілік. 
Стандарттау бойынша жұмы-
старды ұйымдастыру. Кәсіпо-
рында, ұйымдардарда стандарт-
тау қызметтерін ұйымдастыру 
Әрекеттегі стандарттар мен 
халықаралық бірліктер жүй-
есіне (БЖ) сәйкес шаманы өл-
шеу бірліктері мен терминоло-
гиясы. 
Физикалық шамалар, әрекет-
тегі стандарттар мен ха-
лықаралық бірліктер жүйесіне 
(БЖ) сәйкес жүйелік емес өл-
шеу шамаларын келтіру .  
Жалпы техникалық және 
ұйымдастырушылық-
әдістемелік стандарттар жүй-
есінің негізгі ережелері. 
Математикалық статистика 
әдісімен эксперименттік 
мәліметтерді өңдеу. 
Эксперименттік зерттеулер 
нәтижесінің сапасын бағалау. 
Тегіс цилиндрлік байланыстар. 
Сипаттамасын есептеу және 
анықтау. 
Калибрлер. Калибрлердің 
атқарушы өлшемдерін есептеу. 
Мойынтіректерү Мойынтірек-
ке арналған бөлшектерді 
таңдау. 

және қызмет ету. 
Сертификаттау (ҚР). Стандарт-
таудың құқықтық негіздері. 
Стандарттаудың негізгі қағида-
лары және теориялық базасы. 
Методы 
Сертификаттаудың құқықтық 
негіздері. Өнімдерді, қызмет-
терді сертификаттау. Сертифи-
каттау сұлбасы. Өлшемдерді 
таңдау. Сертификаттауды 
жүргізу реті мен ережелері. 
Сертификаттау бойынша меке-
мелер, сынау зертханалары. 
Сертификаттау бойынша меке-
мелерді аккредациялау. Сапа 
жүйесін сертификаттау. 
Өзара ауыспалық. Машина 
бөлшектерін бақылауға ар-
налған өлшеу құралдарын және 
әдістерін таңдау. Рұксат ету-
лердің және кондырулардың 
бірыңғай жүйесі(РЕҚБЖ). Бет 
формаларының және орналасу-
ларының рұқсат етулері. Беттің 
ойлы-қырлығы, кедір-
бұдырлығы. Параметрлер. 
Бақылау.  
Бұрандалық байланыстар. 
Бұранданы қадағалау. 
Оймакілтектік түйіндері. Ой-
макілтектік түйіндер элемент-
терінің шектік өлшемдерін 
есептеу.  

Өзара ауыспалық, машина бөл-
шектерінің типтік байланыста-
рын бақылау әдістері мен 
құралдары: бұрандалы, кілтек-
тік, оймакілтектік, тісті; олар-
дың дәлділігін бақылау әдістері 
мен құралдары. 
Өлшемді тізбектер, өлшемді 
тізбектерді есептеу. 
 
Х.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Қазу, ұңғылау және бұрғылау бойынша жер асты тау-
кен жабдықтардың, механизмдердің және құрал-
саймандармен жұмыс жасау нәтижелеріне жауапты, қол 
астындағы жұмысшылармен нормаларды іске асыруды 
ұйымдастыру және бақылау, міндеттерді дербес 
анықтауды көздейтін, басшылықпен нормаларды іске 
асыру бойынша атқарушылық-басқарушылық қызмет 
Әр түрлі жұмыстарды жүргізуге 
арналған жабдықтармен және ме-
ханизмдермен тәжірибелік жұмыс 
жасау дағдылары. Тапсырма 
шеңберін дербес анықтау. Қол 
астындағы жұмысшылардың 
жұмысын ұйымдастыру және бақы-
лау. Тапсырмаларды шешудің соңғы 
нәтижесіне жауапкершілік. 
Жабдықтар мен аспаптардың 
әрекет ету қағидалары және 
құрылғылары, сонымен қатар 
оларды пайдалану және 
қауіпсіздік техника ережелері. 
Өндіруді, ұңғылауды және 
бұрғылауды реттемелейтін нор-
мативті құжаттар. 
ҚТ бойынша ережелерін, сала 
нұсқаулықтарын сақтау. 
 
Х.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
 Элементтер 
Өлшемдері 
Тораптар мен механизмдердің сызбалары мен 
сұлбаларын оқу 
Сызбалар мен құрылымдық құжаттар бойынша бөлшектерді, тораптар мен ме-
ханизмдерді бөлектеу. 

Технологиялық  және  техникалық  құжаттама-
ларды рәсімдеу 
Карьерлік жабдықтарды техникалық қызмет көрсетуді және жөңдеуді жүргізу 
кезінде технологиялық және техникалық құжаттамаларды білу 
Бөлшектер мен тораптардың тозу және де-
формация дәрежесін анықтау 
Жабдықтарды техникалық қызмет көрсету және жөңдеу кезінде пайдаланыла-
тын құрал-саймандар мен бақылаушы-өлшегіш аспаптардың құрылғыларын 
және тағайындамасын түсіндре алу. 
Құрастыру-бөлшектеу жұмыстарын жүргізу  
Сызбалар  мен  сұлбалар  бойынша  бөлшек  құрылымдарын  құрастыруды  және 
бөлшектеуді меңгеру  
 
Y.1  Модулінің технологиялық картасы    «Өндірістік процесі орындалу барысындағы материалды-техникалық қам-
тамасыз ету элементтерін жеткізу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   78 сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықта
р 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың мазмұны 
Тәжірибелік 
оқытудың 
мазмұны 

Тау-кен 
машина-
лары мен 
жаб-
дықтар-
дың тех-
никалық 
диагно-
стикасы 
Тау-кен ма-
шиналары, 
жабдықтар 
мен агрегат-
тарды диа-
гностикалау 
тәсілдері мен 
әдістерін білу. 
Тау-кен  машиналарының  негізгі  техни-
ка-экономикалық  қасиеттері:  жылдам-
сүйреу қасиеттері, жанармай үнемділігі, 
сенімділік,  ұзақ  қызмет  етуі,  жөңдеуге 
жарамдылығы. 
Тау-кен машиналары мен жабдықтарын 
пайдалану 
процесінде 
техникалық 
күйінің  өзгеруі.  Түрлері  мен  тағайын-
дамасы.  Тау-кен  машиналары  мен  жаб-
дықтардың  диагностикалау  периодты-
лығына  әсер  ететін  факторлар.  Диагно-
стика  жүргізуді  ұйымдастыру.  Диагно-
Тау-кен маши-
налары мен 
жабдықтардың 
диагностикалау 
құрал-
саймандары мен 
бақылаушы-
өлшегіш аспап-
тары 
 

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал