Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 4.88 Kb.

бет11/17
Дата22.04.2017
өлшемі4.88 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділік-
тер 
Білім  
Қазу,  ұңғылау  және  бұрғылау  бойынша  жер  асты  тау-кен 
жабдықтардың,  механизмдердің  және  құрал-саймандармен 
жұмыс  жасау  нәтижелеріне  жауапты,  қол  астындағы 
жұмысшылармен  нормаларды  іске  асыруды  ұйымдастыру 
және  бақылау,  міндеттерді  дербес  анықтауды  көздейтін, 
басшылықпен нормаларды іске асыру бойынша атқарушы-
лық-басқарушылық қызмет 
Тапсырма  шеңберін  дербес 
анықтау.  Қол  астындағы 
жұмысшылардың  жұмысын 
ұйымдастыру  және  бақылау. 
Тапсырмаларды 
шешудің 
соңғы  нәтижесіне  жауап-
кершілік. 
Ашық  кен  қазу  кезінде  өндіруді, 
ұңғылауды,  бұрғылау  ды  реттеме-
леуші нормативті құжаттар. 
ҚТ  бойынша  ережелерін,  сала 
нұсқаулықтарын сақтау. 
 
 
S.1  Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (4 деңгей) 
 Элементтер 
Өлшемдері 
Карьерлік 
жабдықтар 
мен 
механизмдерді 
күрделілігі орташа жөңдеу жұмыстарын жүргізу-
ге жауапкершілік және өздігінен  жоспарлау 
Күрделілігі орташа сызбалар мен сұлбаларды оқи білу. Механизмдер мен 
жабдықтың негізгі тораптарының жұмыс жасауын тексеру. Күрделілігі 
орташа карьерлік жабдықтардың тораптардың сұлбаларын, құрастыруды 
және бөлшектеуді орындау. ЕҚ және ҚТ талаптарын қолдану. 
 
S. 2 Модулінің технологиялық картасы  «Жабдықтардың зақымдау себептерін тексеруде және апаттар мен өндірістік жа-
рақаттанудың алдын-алу үшін шараларды әзірлеуде қатысады» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  56 сағ. 
№  Тақырыптық 
Кәсіби құзыр-
Оқу модулі 
Оқу құралдары 

р/б 
блок 
лықтар 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Профилакти-
калық жөңдеу 
жұмыстары 
Жабдықтармен 
(электрлік, меха-
никалық және 
т.б.) жұмыс жа-
сау 
Тораптар мен агрегаттарды 
техникалық қызмет көрсету 
реті. Тораптар мен агрегаттар-
ды құрастыру-бөлшектеу реті 
және ақау белгілері. 
Жеке тораптар мен агрегат-
тарды техникалық қызмет 
көрсетуді жүргізу. 
Құрастыру-бөлшектеуді 
жүргізу. 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компь-
ютерлік автоматтан-
дырылған жұмыс ор-
ны. 
Оқу материалдары: 
Өндіріс қауіпсіздігі 
бойынша норма-
тивті-техникалық 
құжаттар.  
Ақпараттық стендтер 
және көрнекі құрал-
дар (плакаттар). 
Бақылаушы-өлшегіш 
аспаптар мен элект-
рослесарлық құрал-
саймандардың 
көрсетім жиынтығы.  
Электроника 
бойынша зертхана-
лық жұмыстарды 
жүргізуге арналған 

Жарақат про-
филактикасы 
Техникалық 
құжаттармен 
жұмыс 
Өндірістік жарақатты алдын 
алу бойынша шараларды әзір-
леу 
Өндірістік жарақатты ал-
дын алу бойынша құжатта-
маларды рәсімдеу 

Еңбекті 
қорғау 
Аспаптармен, 
жабдықтармен, 
жарақтармен 
және 
материалдармен 
жұмыс жасай 
білу 
 
ҚР еңбек заңнамасының 
негіздері. 
Өндірістегі ГБЖ кезінде 
еңбекті ұйымдастыру. 
Еңбекті қорғау бойынша 
жұмыстарды ұйыдастыру. 
Әр түрлі физика-географиялық 
шарттарда жұмыс жасау 
қауіпсіздік техникасы. 
Тасымалдау құралдары мен 
арнайы машиналарды қолдану 
қауіпсіздік техникасы. 
Іштен жану қозғалтқыштары 
мен электр қондырғыларын 
пайдалану қауіпсіздік 
техникасы. 
ІІІ бөлім. Өндірістік 
санитария. 
Жазатайым жағдайды зерт-
теу бойынша құжаттамала-
рды рәсімдеу. Жазатайым 
жағдайдың болу себебін 
және орнын зерттеу. Жаза-
тайым жағдайды алдын-алу 
үшін ұйымдастырушылық-
техникалық шаралар 
Туристік тораптарды 
тарқату, арқанмен байлау 
және жаппалар. Бөгет 
арқылы топса жүргізу және 
басқа да жасанды 
кедергілер жасау және 
олардан өту. 
Дербес қорғану құралдары-
мен танысу. Оларды қолда-
ну дағдыларын игеру. 

Далалық шарттардағы 
санитария және гигиена. 
Өндіріс орындарына 
қойылатын санитарлық-
гигиеналық талаптар. 
Өндірістік орта 
факторларының зиянды 
әсерлерінен адамды қорғау. 
Жұмысшыларды дербес 
қорғау құралдары. 
Заттарды жағу және өрттік 
қасиеттері. 
Далалық жұмыстарды жасау 
кезінде өндірісте және 
қосалқы ғимараттарда өрт 
қауіпсіздігі шаралары. 
Өрт сөндіру құралдары. 
Өрт қауіпсіздігін 
ұйымдастыру. 
Қоршаған ортаны қорғау 
Өртті сөндіру құралдарын 
игеру және оларды пайда-
лану ережелері. 
 
әмбебап үстел-
стендтер.  
Оқу құралдары: 
Основы электротех-
ники: учеб. пособие 
для сред. ПТУ. 1986. 
М. Высшая школа, 
Касаткин, А.С. 
Электротехника с 
основами промыш-
ленной электроники: 
учеб. пособие для 
проф.-техн. училищ. 
1980.М.: Высшая 
школа, Китаев, В.Е. 
Электротехника: 
учебник. 2007. М.: 
Академия, Бутырин, 
П.А. 
Электрические и ра-
диотехнические из-
мерения: учеб. Посо-
бие. 2007. М.: Ака-
демия, Гуржий  А.Н. 
Задачник по электро-
технике: учебник для 
НПО. 2007. М.: Ака-
демия, П.Н.Новиков, 

В.Я.Кауфман, О 
В.Толчеев и др. 
Рабочая тетрадь к 
лабораторно-
практическим рабо-
там по электротех-
нике: 2007. М.: Ака-
демия, Прошин В. М. 
Электротехника: ра-
бочая тетрадь 2007. 
М.: Академия, Яроч-
кина, Г.В. 
Электрослесарю до-
бычного и проходче-
ского оборудования. 
Справочник. 1989. 
Донецк.  В. А. Анти-
пов 
Релейная защита 
электроустановок на 
открытых горных 
работах. 1992. М. 
Недра. Пивняк Г.Г., 
Шкарбец Ф.П., Гор-
бунов Я.С. 
Электропривод и 
электрификация от-
крытых горных ра-

бот. 1983. М. Недра. 
Белых Б.П. и др. 
 
S.2  Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Тау-кен  жабдықтарын  техникалық  қызмет 
көрсетуге  және  жөңдеуге  арналған  Техникалық 
және  басқа  да  қосалқы  құралдарды  дайындау 
процесстерін  іске  асыру  қойылған  міндеттерін 
орындауға 
жауапты, 
дербес 
жоспарлауды 
көздейтін,  басшылықпен  нормаларды  іске  асыру 
бойынша  атқарушылық  және  атқарушылық-
басқарушылық қызмет 
Слесарлық 
құрал-саймандармен 
және  бақылаушы-өлшегіш  аспап-
тармен  тәжірибелік  жұмыс  жасау 
дағдылары 
Қызмет  көрсетілетін  машиналардың, 
механизмдердің  және  электроаппара-
туралардың тағайындамасы және тех-
никалық  сипаттамалары,  оларды  тех-
никалық  қызмет  көрсету  нормалары 
мен көлемі 
 
S.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Жабдықтармен (электрлік, механикалық және 
т.б.) жұмыс жасау 
Уметь работать и различать оборудование 
Техникалық құжаттармен жұмыс 
Техникалық құжаттаманы толтыру 
Аспаптармен, жабдықтармен, жарақтармен 
және материалдармен қауіпсіз жұмыс жасау 
Аспаптармен, жабдықтармен, жарақтармен және материалдармен жұмыс 
жасау 
Еңбекті қорғау талаптарын орындау. 
Еңбекті қорғау талаптарын орындау 
 
S. 3  Модулінің технологиялық картасы    «Әрекеттегі құрылғыларды меңгеру мен жетілдіру, бекітілген техникалық 
құралдар жұмысының сенімділігін, сапасын көтеру бойынша іс-шаралар әзірлеуде қатысады.  » 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  56 сағ. 
№  Тақырыптық 
Кәсіби 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 

р/б 
блок 
құзырлықтар 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Материалдарды, 
механизмдерді 
және 
құрал-
саймандарды 
жұмысқа 
дайындау 
Жұмыс  жасауға 
арналған  мате-
риалдар,  меха-
низмдер  және 
құрал-
саймандар  түр-
лерін білу  
Материалдарды,  механизмдерді 
және 
құрал-саймандарды 
жұмысқа дайындау ережелері 
Материалдарды,  механизм-
дерді 
және 
құрал-
саймандарды 
жұмысқа 
дайындау  бойынша  дағды-
ларды дамыту 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Поиски и разведка ме-
сторождений полезных 
ископаемых. М., Недра. 
1987. Бирюков В.И. и 
др. 
Горно-геологический 
справочник по разра-
ботке рудных место-
рождений. Алматы, Ин-
формационно-
презентационный центр 
МСК РК. 1997. В двух 
томах. Под ред. Бей-
себаева А.М. и др. 
Горное дело. 1987. М. 
Недра, Шехурдин В.К. и 
др. 

Жобалық 
құжаттамалар  
Жобалық 
құжаттамалар-
дың 
түрлерін 
білу 
Жобалық құжаттамалар 
Жобалық құжаттамаларды 
игеру 

Еңбек 
қауіпсіздігі 
Еңбек 
қауіпсіздігі 
ережелерін білу 
Жұмыс  жасау  кезінде  негізгі 
қатерлер 
ҚТ ережелерін сақтау 

Основы горного дела. 
Открытые горные рабо-
ты. 2011. М. МГОУ. Де-
ревяшкин И.В. 
Горные машины для от-
крытых работ. Карьер-
ные экскаваторы. 1999. 
СПб, К.П.Хмызников,  
Ю.В.Лыков. 
Горные машины и ком-
плексы для открытых 
горных работ. 2001. М. 
МГГУ. Подэрин Р.Ю. 
 
S. 3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Технологиялық 
жабдықтарды 
жинақтау 
және/немесе  жөңдеу  барысында  көмекші  про-
цесстерге қатысу. Жұмыс жасауға қажетті ма-
териалдарды,  механизмдерді  және  құрал-
саймандарды дайындау 
Нұсқаулар  негізінде  жұмыс  тәсілдерін 
таңдау  және  тәжірибелік  тапсырмалар-
ды орындау , дербес бақылау және дер-
бес  түзету  дағдыларын  көрсету,  Мате-
риалдарды,  механизмдерді  және  құрал-
саймандарды 
жұмысқа 
дайындау 
бойынша дағдыларды 
Типтік 
тапсырмаларды 
орындау 
кезінде  еңбек  заты,  нәтижеге  жету 
құралдары  мен  тәсілдері,  материал-
дарды,  механизмдерді  және  құрал-
саймандарды  жұмысқа  дайындау 
ережелері туралы базалық білім 
 
S. 3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (4 деңгей) 
 Элементтер 
Өлшемдері 
Нұсқаулар негізіндегі жұмыс тәсілдерін таңдау мен  Нұсқаулар  негізінде  жұмыс  тәсілдерін  таңдау  мен  тәжірибелік  тапсырмала-

тәжірибелік тапсырмаларды орындау 
рын орындау  
Материалдарды,  механизмдерді  және  құрал-
саймандарды  жұмысқа  дайындау  бойынша  дағды-
ларды дамыту 
Материалдарды, механизмдерді және құрал-саймандарды дайындау бойынша 
дағдыларды дамыту және жұмысты орындауға құрал-саймандарды қолдану 
 
7-кәсіп 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Экскаватор мен бульдозер машинисі   
БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3-4 
 
Модулінің технологиялық картасы    Т.1 «Тапсырмаларды орындау үшін жұмыс орнын және тау-кен машиналары мен 
жабдықтарды дайындау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  78 сағ. 
№ 
р/б 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Жобалық 
құжаттамалар  
Жобалық 
құжаттамалар-
дың 
түрлерін 
білу 
Жобалық құжаттамалар 
Жобалық  құжаттамаларды 
игеру 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компь-
ютерлік автоматтан-
дырылған жұмыс ор-
ны. 
Оқу материалдары: 
Поиски и разведка 
месторождений по-
лезных ископаемых. 

Материалдарды, 
механизмдерді 
және 
құрал-
саймандарды 
жұмысқа 
дайындау 
Жұмыс  жасауға 
арналған  мате-
риалдар,  меха-
низмдер  және 
құрал-
саймандар  түр-
лерін білу  
Материалдарды,  механизм-
дерді 
және 
құрал-
саймандарды 
жұмысқа 
дайындау ережелері 
Материалдарды,  механизм-
дерді 
және 
құрал-
саймандарды 
жұмысқа 
дайындау  бойынша  дағды-
ларды дамыту 

Еңбек 
Еңбек 
Жұмыс 
жасау 
кезінде  ҚТ ережелерін сақтау 

қауіпсіздігі 
қауіпсіздігі 
ережелерін білу 
негізгі қатерлер 
М., Недра. 1987. Би-
рюков В.И. и др. 
Горно-геологический 
справочник по разра-
ботке рудных место-
рождений. Алматы, 
Информационно-
презентационный 
центр МСК РК. 1997. 
В двух томах. Под 
ред. Бейсебаева А.М. 
и др. 
Горное дело. 1987. М. 
Недра, Шехурдин 
В.К. и др. 
Основы горного дела. 
Открытые горные ра-
боты. 2011. М. 
МГОУ. Деревяшкин 
И.В. 
Горные машины для 
открытых работ. Ка-
рьерные экскаваторы. 
1999. СПб, 
К.П.Хмызников,  
Ю.В.Лыков. 
Горные машины и 
комплексы для от-

крытых горных ра-
бот. 2001. М. МГГУ. 
Подэрин Р.Ю. 
 
Т.1  Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Технологиялық  жабдықтарды  жинақтау 
және/немесе жөңдеу барысында көмекші 
процесстерге  қатысу.  Жұмыс  жасауға 
қажетті  материалдарды,  механизмдерді 
және құрал-саймандарды дайындау 
Нұсқаулар негізінде  жұмыс тәсілдерін таңдау 
және  тәжірибелік  тапсырмаларды  орындау  , 
дербес  бақылау  және  дербес  түзету  дағдыла-
рын  көрсету,  материалдарды,  механизмдерді 
және  құрал-саймандарды  жұмысқа  дайындау 
бойынша дағдыларды 
Типтік 
тапсырмаларды 
орындау 
кезінде  еңбек  заты,  нәтижеге  жету 
құралдары  мен  тәсілдері,  материал-
дарды,  механизмдерді  және  құрал-
саймандарды  жұмысқа  дайындау 
ережелері туралы базалық білім 
 
 
Т.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
 Элементтер 
Өлшемдері 
1.  Нұсқаулар  негізіндегі  жұмыс  тәсілдерін  таңдау 
мен тәжірибелік тапсырмаларды орындау 
1. Нұсқаулар негізінде жұмыс тәсілдерін таңдау мен тәжірибелік тапсырмала-
рын орындау  
2.  Материалдарды,  механизмдерді  және  құрал-
саймандарды  жұмысқа  дайындау  бойынша  дағды-
ларды дамыту 
2.  Материалдарды,  механизмдерді  және  құрал-саймандарды  дайындау 
бойынша дағдыларды дамыту және жұмысты орындауға құрал-саймандарды 
қолдану 
 
Т.2  Модулінің технологиялық картасы    «Материалды-техникалық құралдарымен қамтамасыз ету» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 56 сағ. 
№ 
р/б 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 


Өнім сапасы 
Технологиялық 
жабдықтарды 
бөлектеу 
және/немесе 
жөңдеу үшін қол-
данылатын 
бұйымдар мен 
шығыс материал-
дарды бағалау 
тәсілдерін білу 
Технологиялық 
жаб-
дықтарды 
бөлектеу 
және/немесе  жөңдеу  үшін 
қолданылатын 
бұйымдар 
мен  шығыс  материалдарды 
бағалау 
Технологиялық 
жаб-
дықтарды 
бөлектеу 
және/немесе 
жөңдеу 
үшін 
қолданылатын 
бұйымдар  мен  шығыс 
материалдардың 
сапа-
сын  бағалау 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
 – видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Ақпараттық стендтер 
және көрнекі құралдар 
(плакаттар). 
Петрография және 
ашық кен қазу жұмы-
стары бойынша оқу-
көрнекі құралдар. 
Оқу құралдары: 
Поиски и разведка ме-
сторождений полезных 
ископаемых. М., 
Недра. 1987. Бирюков 
В.И. и др. 
Горно-геологический 
справочник по разра-
ботке рудных место-
рождений. Алматы, 
Информационно-
презентационный 

Жөңдеу  жұмы-
старын 
жүргізуге 
ар-
налған  құрал-
саймандар  мен 
материалдар 
Жөңдеу  жұмыста-
рын  жүргізуге  ар-
налған 
құрал-
саймандар мен ма-
териалдардың  түр-
лерін білу 
Жөңдеу 
жұмыстарын 
жүргізуге  арналған  құрал-
саймандар  мен  материал-
дардың  сыныптамасы  және 
қолдану тәсілдері 
Жөңдеу 
жұмыстарын 
жүргізуге 
арналған 
қажетті құрал-саймандар 
мен 
материалдарды 
анықтау 

Құрал-
саймандар мен 
механизмдер 
жұмысындағы 
ақаулықтар 
Құрал-саймандар 
мен  механизмдер 
жұмысындағы 
ақаулық  түрлерін 
білу  
Құрал-саймандар  мен  ме-
ханизмдер 
жұмысындағы 
ақау  түрлері  және  оларды 
жою тәсілдері 
Құрал-саймандар мен 
механизмдер 
жұмысындағы ақауды  
жою 

Қауіпсіздік 
техникасы  
ҚТ 
ережелерін 
білу 
Құрал-саймандармен  және 
механизмдермен 
қауіпсіз 
жұмыс жасау ережелері 
ҚТ ережелерін орындау  

центр МСК РК. 1997. В 
двух томах. Под ред. 
Бейсебаева А.М. и др. 
Горное дело. 1987. М. 
Недра, Шехурдин В.К. 
и др. 
Основы горного дела. 
Открытые горные ра-
боты. 2011. М. МГОУ. 
Деревяшкин И.В. 
Горные машины для 
открытых работ. Карь-
ерные экскаваторы. 
1999. СПб, 
К.П.Хмызников,  
Ю.В.Лыков. 
Горные машины и 
комплексы для откры-
тых горных работ. 
2001. М. МГГУ. 
Подэрин Р.Ю.Подэрин 
Р.Ю. 
 
Т.2  Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділік-
тер 
Білім  
Қазу,  ұңғылау  және  бұрғылау  бойынша  жер  асты  тау-кен 
жабдықтардың,  механизмдердің  және  құрал-саймандармен 
Тапсырма  шеңберін  дербес 
анықтау.  Қол  астындағы 
Ашық  кен  қазу  кезінде  өндіруді, 
ұңғылауды,  бұрғылау  ды  реттеме-

жұмыс  жасау  нәтижелеріне  жауапты,  қол  астындағы 
жұмысшылармен  нормаларды  іске  асыруды  ұйымдастыру 
және  бақылау,  міндеттерді  дербес  анықтауды  көздейтін, 
басшылықпен нормаларды іске асыру бойынша атқарушы-
лық-басқарушылық қызмет 
жұмысшылардың  жұмысын 
ұйымдастыру  және  бақылау. 
Тапсырмаларды 
шешудің 
соңғы  нәтижесіне  жауап-
кершілік. 
леуші нормативті құжаттар. 
ҚТ  бойынша  ережелерін,  сала 
нұсқаулықтарын сақтау. 
 
Т.2  Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
 Элементтер 
Өлшемдері 
Карьерлік 
жабдықтар 
мен 
механизмдерді 
күрделілігі 
орташа 
жөңдеу 
жұмыстарын 
жүргізуді жоспарлау 
Күрделілігі орташа сызбалар мен сұлбаларды оқи білу. Механизмдер мен 
жабдықтың негізгі тораптарының жұмыс жасауын тексеру. Күрделілігі 
орташа карьерлік жабдықтардың тораптардың сұлбаларын, құрастыруды 
және бөлшектеуді орындау. ЕҚ және ҚТ талаптарын қолдану. 
 
 
Т.3  Модулінің технологиялық картасы    «Жұмыстар нысаны бойынша материалдарды зерттеу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 78 сағ.  
№ 
р/б 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Техникалық 
механика 
негіздері 
Бөлшектер мен 
құрастыру 
бірліктерін бай-
ланыстыру сипа-
тына сәйкес 
құрастыру-
бөлшектеу 
жұмыстарын 
жүргізе алу 
Инженерлік графика және 
сызу геометриясы негіздері. 
Материал кедергісі 
негіздері. Қатты дененің 
деформациясы түрлері. 
Теориялық механика 
негіздері. Қатты дененің 
статикасы, кинематикасы 
және динамика-
Бөлшектердің жұмыс жасау 
сызбалары, сызбаларды 
түрлендіру әсілдері, аксо-
нометриялық проекциялар, 
сызбалар мен құрылымдық 
құжаттамаларды рәсімдеу. 
Құрастыру сызбалары және 
торап мен механизм схема-
ларын оқу. 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті 
тақта. 
видеопроектор. 
- педагогтың ком-
пьютерлік автомат-
тандырылған жұмыс 

сы.Машинаның негізгі то-
раптары. Механизм, торап 
және бөлшек сыныптамасы. 
Машиналарды әзірлеу 
негізгі қағидалары мен 
кезеңдері. Машиналар және 
механизмдер теориясының 
негіздері. Механизмнің 
негізгі түрлері. Механизм-
дерде қозғалыс түрлері 
және қозғалысты түр-
лендіретін механизмдер. 
Діріл, тербелісті динамика-
лық тоқтату.Үйкеліс, оның 
түрлері, техникадағы үй-
келістің түрлері. 
 
Тозу  түрлері  және  бөлшек-
тер  мен  тораптардың  де-
формациясы. Қысу, кесінді, 
майыстыру  және  бұралу-
дың есептер әдістемесі. 
Механизмдер  кинематика-
сы, машиналардың бөлшек-
терін  біріктіру,  механика-
лық 
берілістер, 
берілістердің  түрлері  мен 
құрылысы. 
Берілістердің түрлері, 
олардың құрылысы, мақса-
ты, артықшылығы мен  
кемшіліктері, сұлбалардағы 
шартты белгілер. 
Бөлшектерге қойылатын 
талаптар. Иіндік механизм-
дер. Механикалық 
берілістер, біліктер және 
осьтер. Тербелу және жыл-
жу мойынтіректері. Тығы-
здауыш құрылғылар. 
Мойынтіректік тораптар-
дың құрылымдары. Бөл-
шектерді, серпілмелі эле-
менттерді, муфталарды 
және механикалық жетек-
орны. 

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал