Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамыту жағдайындажүктеу 5.01 Kb.

бет1/44
Дата16.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Republic State Enterprise on the Economic Management Right 
«D. Serikbayev East Kazakhstan state technical university» 
«Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті» ШЖҚ РМК 
РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный технический университет  
им. Д. Серикбаева» 
 
KazTEA, National Association of English Teachers of Kazakhstan 
Қазақстан Республикасының Ағылшын тілі мұғалімдерінің ұлттық қауымдастығы 
Национальная ассоциация учителей английского языка, Республика Казахстан 
 
The Regional English Language Office, the Embassy of the United States of America 
Ағылшын тілі бағдарламаларының офисі, Қазақстан Республикасындағы АҚШ елшілігі 
Офис Программ английского языка, Посольство США в Республике Казахстан 
 
British Council in Kazakhstan and Kyrgyzstan 
Қазақстан мен Қырғызстандағы Британия Кеңесі 
Британский Совет в Казахстане и Кыргызстане 
 
Oxford University Press, Macmillan Publishers, Cambridge University Press Representatives in the 
Republic of Kazakhstan 
Шетел баспаларының ӛкілдіктері (Оксфорд, Макмиллан, Кембридж) 
Представительства зарубежных издательств (Оксфорд, Макмиллан, Кембридж) 
 
MATERIALS 
 International  Conference "Modern Trends in Training Technology Experts and English 
Language Teaching in the Context of Industrial-Innovative Development of the Republic of 
Kazakhstan" and the XIII International KazTEA Conference "Creating the Future with EFL: 
Celebrating 25 Years of Kazakhstan‘s Independence by Looking Forward" 
On   June 16-18 
Part 1 
 
«Қазақстан  Республикасын  индустриялық-инновациялық  дамыту жағдайында   
техникалық  мамандарды  дайындау  мен  ағылшын тілін  оқытудың  заманауи  
беталысы»  атты  Халықаралық конференцияның  
 және"
 
Тәуелсіз Қазақстанның 25 жылдығы: ағылшын тілімен бірге жаңа белестерге " 
атты XIII KazTEA 
Халықаралық
 конференцияның 
 МАТЕРИАЛДАРЫ 
16-18 маусым 
1-бӛлім  
 
МАТЕРИАЛЫ 
Международной  конференции «Современные тенденции подготовки  
технических кадров и преподавания английского языка в условиях  индустриально-
инновационного развития Республики Казахстан» и XIII Международной 
конференции KazTEA "25-летие независимого Казахстана: 
 к новым свершениям вместе с английским языком" 
16-18 июня 
Часть 1 
 
Ӛскемен 
Усть-Каменогорск  
Ust-Kamenogorsk 
 
2016 

 

ӘОЖ  811.111 (063) 
 
КБЖ  81.2 Англ. 
 
       Қ 18 
 
 
Қ 18      «Қазақстан  Республикасын  индустриялық-инновациялық  дамыту  жағдайында 
техникалық  мамандарды  дайындау  және  ағылшын  тілін  оқытудың  заманауи 
беталысы»  атты  Халықаралық  конференцияның  және "  Тәуелсіз  Қазақстанның  25 
жылдығы: ағылшын тілімен бірге жаңа белестерге " атты XIII KazTEA Халықаралық 
конференцияның  материалдары  =  Материалы    Междунар.    конф.  «Современные 
тенденции  подготовки  технических  кадров  и  преподавания  английского  языка  в 
условиях    индустриально-инновационного  развития  Республики  Казахстан»    и  XIII 
Нац. конф. KazTEA "25-летие независимого Казахстана: к новым свершениям вместе 
с английским языком" = Materials  International Conference "Modern Trends in Training 
Technology Experts and English Language Teaching in the Context of Industrial-Innovative 
Development  of  the  Republic  of  Kazakhstan  "  and  the  XIII  International  KazTEA 
Conference  "Creating  the  Future  with EFL:  Celebrating  25  Years  of  Kazakhstan‘s 
Independence  by  Looking  Forward".  –  Ӛскемен:  ШҚМТУ,  2016.  –  ағылшынша, 
қазақша, орысша.  
ISBN  978-601-208-418-4 (ортақ) 
1-бӛлім. – 2016. - 392 б. 
 ISBN  978-601-208-419-1   
 
The  purpose  of  the  conference  is  the  establishment  of  a  dialogue  platform  for  domestic  and 
foreign  research  groups  focused  on  discussion  of  the  concept  of  training  technical  engineering 
personnel  and  teaching  English  as  a  tool  for  the  development  of  multilingual  competence.  The 
upcoming  conference  aims  to  promote  international  cooperation  in  the  exchange  of  experiences  and 
views of the interaction of education, science and production.                                                                                                                        
 
Конференцияның мақсаты  кӛптілдік құзыретті қалыптастыруға арналған құрал ретінде 
техникалық  мамандарды  дайындау  және  ағылшын  тілін  оқыту  бойынша  тұжырымдамалық 
бағдарламаны талқылауға бағытталған отандық және шетелдік ғылыми ұжымдар үшін диалог 
құру  алаңшасын  дамыту  болып  табылады.  Конференция  білім,  ғылым  мен  ӛндірістің  ӛзара 
әрекеттесуі  бойынша  тәжірибе  мен  пікір  алмасу  саласында  халықаралық  ынтымақтастық 
құруға мүмкіндік туғызады. 
 
Целью  конференции  является  развитие  диалоговой  площадки  для  отечественных  и 
зарубежных  научных  коллективов,  направленной  на  обсуждение  концептуальной  программы 
подготовки  технических  кадров  и  преподавания  английского  языка  как  инструмента  для 
становления  полиязычной  компетенции.  Конференция  призвана  способствовать  между-
народному  сотрудничеству  в  области  обмена  опытом  и  мнениями  по  взаимодействию 
образования, науки и производства. 
ӘОЖ 811.111 (063) 
                                                                                                     КБЖ 81.2 Англ. 
 
 
ISBN  978-601-208-419-1 (1-б) 
ISBN  978-601-208-418-4 (ортақ)                                                                      

  ВКГТУ, 2016 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 
Republic State Enterprise on 
Economic Management 
Right 
«D. Serikbayev East 
Kazakhstan state technical 
university» 
 
«Д. Серікбаев атындағы 
Шығыс Қазақстан 
мемлекеттік техникалық 
университеті» ШЖҚ РМК 
  
РГП на ПХВ «Восточно-
Казахстанский 
государственный 
технический университет 
им. Д. Серикбаева» 
 
 
 
Regional English Language Office, US Embassy, 
Department of State 
 
АҚШ Мемлекеттік департаменті 
АҚШ Елшілігі Ағылшын тілі 
бағдарламаларының аймақтық офисі 
 
Региональный Офис Программ Английского 
Языка Посольства США Государственного 
Департамента США 
 
KazTEA, National 
Association of English 
Teachers of Kazakhstan 
 
Қазақстан 
Республикасының 
Ағылшын тілі 
мұғалімдерінің ұлттық 
қауымдастығы 
 
Национальная ассоциация 
учителей английского 
языка 
Республики Казахстан 
 
 
"Renaissance"  
Ust-Kamenogorsk English 
Teachers' Association 
 
Өскемен қалалық ағылшын 
тілі оқытушыларының 
«Қайта өркендеу» 
қауымдастығы 
 
Усть-Каменогорская 
городская ассоциация 
преподавателей 
английского языка 
"Возрождение" 
 
 
 
 
Representative Office 
Macmillan Publishers 
in  Kazakhstan 
 
Масмillan 
Publishers баспасының 
Қазақстандағы өкілдігі 
 
Представительство 
издательства Macmillan 
Publishers в Казахстане 
 
 
 
Miras University 
Мирас университетi 
Университет Мирас 
 
 
 
 
InterPress Distribution Ltd, 
Representative Office 
Oxford University Press 
and Cambridge University 
Press 
 
Интерпресс Дистрибьюшн  
ЖШС – Oxford University 
Press және Cambridge 
University Press 
баспаларының 
Қазақстандағы  ресми өкілі 
 
ТОО Интерпресс 
Дистрибьюшн – 
Официальный 
представитель  OxfordUniv
ersityPress и Cambridge 
University Press в 
Казахстане 

 

 
 
EDITORIAL BOARD: 
 
 
Shaimardanov  Zh.K.  –  Doctor  of  bioplogical  sciences,  professor,  Rector  of  D.Serikbayev  East-
Kazakhstan state technical university; 
Gavrilenko  O.D.  –  Candidate  of  mining  and  metallurgical  sciences,  Vice-Rector  on  science  and 
international cooperation; 
Sidorenko  T.V.    -  Candidate  of  legal  sciences,
  associate  professor  of  sub-department  "History  of 
Kazakhstan and law"; 
Kozlova  M.V.  –  Candidate  of  economics  sciences,  associate  professor  of  sub-department  "Finance, 
accounting and taxation"; 
Erohina L.N. – Candidate of pedagogical sciences, professor; 
Gorban  Y.  Y.  –  Candidate  of  philological  sciences,  associate  professor  of  sub-department  "Foreign 
Languages"; 
Kolesnikova TA - Senior lecturer of sub-department "Foreign Languages"; 
Semenova S.D. - Associate professor of sub-department "Foreign Languages"; 
Tokusheva P.A. – Teacher, Master; 
Kolesnikova  TA  -  Senior  lecturer  of  sub-department  "Foreign  Languages",
  responsible  technical 
secretary of the conference 
Ruleva  Y.  S.  -  Senior  lecturer  of  sub-department  "Foreign  Languages",
  technical  secretary  of  the 
conference 
 
РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА: 
 
Ж.Қ.  Шаймарданов,  биол.ғ.д.,  профессор,  Д.  Серікбаев  атындағы    Шығыс  Қазақстан 
мемлекеттік техникалық университетінің ректоры, тӛраға; 
О.Д. Гавриленко, г.-м.ғ.к., ғылым және халықаралық ынтымақтастық жӛніндегі проректор; 
Т.В. Сидоренко, з.ғ.к., «Қазақстан тарихы және құқық» кафедрасының доценті; 
М.В. Козлова, э.ғ.к., «Қаржы, есеп және салық салу» кафедрасының доценті; 
Л.Н. Ерохина, п.ғ.к., профессор; 
Е.Е. Горбань, филол.ғ.к., «Шетел тілдері» кафедрасының доценті; 
Т.А. Колесникова, «Шетел тілдері» кафедрасының аға оқытушысы; 
С.Д. Семенова, «Шетел тілдері» кафедрасының доценті; 
П.А. Тоқышева, оқытушы, магистр; 
Т.А. Колесникова, «Шетел тілдері» кафедрасының аға оқытушысы, конференцияның жауапты 
техникалық хатшысы; 
Я.С.  Рулева,  «Шетел  тілдері»  кафедрасының  аға  оқытушысы,  конференцияның  техникалық 
хатшысы. 
 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
 
Шаймарданов Ж.К., д. биол. н., профессор, ректор Восточно-Казахстанского государственного 
технического университета им. Д, Серикбаева, председатель 
Гавриленко О.Д., к.г.-м.н., проректор по науке и международному сотрудничеству; 
Сидоренко Т.В., к.ю.н., доцент  кафедры «История Казахстана и право»; 
Козлова М.В., к.э.н., доцент кафедры «Финансы, учет и налогообложение»; 
Ерохина Л.Н. , к.п.н., профессор; 
Горбань Е.Е., к.филол.н., доцент кафедры «Иностранные языки»; 
Колесникова Т.А. старший преподаватель кафедры «Иностранные языки»; 
Семенова С.Д., доцент кафедры «Иностранные языки». 
Токушева П.А., преподаватель, магистр;  
Колесникова  Т.А.,  старший  преподаватель  кафедры  «Иностранные  языки»,  ответственный 
технический секретарь конференции 
Рулева  Я.С.,  старший  преподаватель  кафедры  «Иностранные  языки»,  технический  секретарь 
конференции 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PART 1 
IMPLEMENTATION  OF  ACADEMIC  PROGRAMS  WITHIN  THE  STATE  PROGRAM  OF 
INNOVATIVE  INDUSTRIAL  DEVELOPMENT:  PROBLEMS  OF  COMMUNICATION 
(MEANS, WAYS, DIRECTIONS) AND THEIR SOLUTIONS 
 
 
1 БӚЛІМ  
ИИДМБ-2  АЯСЫНДА  МАМАНДАРДЫ  ДАЯРЛАУ  БАҒДАРЛАМАСЫН  ЖҤЗЕГЕ 
АСЫРУ: БАЙЛАНЫС МӘСЕЛЕЛЕРІ (ТӘСІЛДЕРІ, ЖОЛДАРЫ, БАҒЫТТАРЫ) ЖӘНЕ 
ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ 
 
ЧАСТЬ  1 
РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОГРАММЫ  ПОДГОТОВКИ  КАДРОВ  В  РАМКАХ  ГПИИР-2:  
ПРОБЛЕМЫ  КОММУНИКАЦИИ  (СРЕДСТВА,  ПУТИ,  НАПРАВЛЕНИЯ)  И  ИХ 
РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARKETINGOVAYA STRATEYIA PROFORIENTSIONNOY RABOTY VUZA 
[MARKETING STRATEGY OF UNIVERSITY CAREER GUIDANCE WORK] 
 
(Aydarbaeva R.K.) 
 
D. Serikbayev East Kazakhstan state technical university, 
The Republic of Kazakhstan 
 
Abstract 
Purpose -  revealing  peculiarities  of  marketing  tools  usage  in  university  career-guidance 
activities,  identifying  main  marketing  work  promoting  enrollee  activities;  designation  of  the  most 
important areas of work with students; choice of main directions of innovative transformation of pre-
university career guidance. 
Methodology  - analysis  of  scientific  literature  on  the  issue;  comparison  and  synthesis  of 
career guidance  methods in high schools;  modeling and  description  of  new approaches to  work  with 
students and identification of key differences with the previous system. 
Originality/value - analysis of the reasons for the lack of systematic career guidance; types of 
marketing activities aimed at the enrollee; new and innovative forms of career guidance. 
Conclusions - usage  of traditional forms and  methods (meetings, discussions,  etc.) alongside 
with  new  interactive  and  projective  techniques,  training,  career  guided  games;  development  of  e-
learning  module  "Path  to  the  Profession"  to  enable  students  understand  the  essence  of  the  chosen 
specialty,  the  scope  of  future  activities;  work  intensification  on  the  program  "Gifted  Students", 
extension  of  holding  summer  and  winter  schools,  elective  courses,  meetings  and  scientific 
conferences;  improvement  of  the  training  system  "Colleges  -  University",  strengthening  cooperation 
with  them  in  research  work  by  involving  them  in  joint  scientific  conferences,  development  of 
innovative  projects,  carrying  out  subject  Olympiads  among  college  students;  improving  the 
promotional  activities  of  the  University  with  the  career  guidance  purposes,  active  promotion  of 
educational  services,  annual  observance  of  simultaneous  promotions  in  all  secondary  educational 
institutions of the town. 
Keywords –  university  marketing  activities,  competitiveness  of  education,  vocational 
guidance work, forms and methods of career recommendations. 
 
Введение  
В    процессе  становления  рыночных  отношений  вузы  стали  полноправными  их 
участниками  и  как  любая  организация,  участвующая  в  экономике  страны,  сталкиваются  с 
конкуренцией.  Формирование  многоуровневой  системы  высшего  образования  и  становление 
рынков  образовательных  услуг  и  труда  в  условиях  неблагоприятной  демографической 
ситуации  поставили  перед  каждым  высшим  учебным  заведением  ряд  проблем,  связанных  с 
необходимостью адаптации к жестким конкурентным условиям. 
В  современных  условиях  актуальным  является  вопрос  осуществления  маркетинговой 
деятельности  образовательными  организациями.  Маркетинг  в  образовании  —  особая  область 
современной  концепции  маркетинга,  которая  занимается  решением  проблемы  производства 
качественных  товаров  общественного  пользования,  а  именно  образовательных  услуг  и  их 
реализации  потребителям  разного  возраста  и  уровня.  Образовательный  процесс  ВУЗа 
рассматривается как производственный процесс. Маркетинг — это особая форма организации и 
управления  вуза,  при  которой  в  основе  принятия  управленческих  решений  лежат  требования 
рынка,  существующие  и  потенциальные  запросы  потребителей  [1].  Это  процесс  согласования 
возможностей  вуза  и  запросов  потребителей.  Результатом  этого  процесса  является 
предоставление  потребителям  благ,  удовлетворяющих  их  потребности,  и  получение  вузом 

 

прибыли,  необходимой  для  еѐ  существования  и  лучшего  удовлетворения  запросов 
потребителей в будущем.  
Для понимания, что представляет собой маркетинговая деятельность вуза, необходимо 
разобраться  в  определении  понятия  «маркетинг»  в  целом.  Современные  маркетологи  под 
маркетингом  понимают  совокупность  отношений  между  субъектами  экономики  по  поводу 
продвижения  товаров  и  услуг  на  рынок  с  целью  получения  прибыли.  В  действительности 
маркетинг  представляет  собой  нечто  большее,  чем  просто  продвижение  товаров  и  услуг  на 
рынок.  С  помощью  маркетинга  заставляют  предприятие  делать  то,  что  необходимо 
потребителю.  Маркетинг  двусторонний  процесс,  который  основан  на  взаимосвязи 
производителя и потребителя.  
Современное  развитие  общества,  безусловно,  предполагает  использование  рыночных 
инструментов (в том числе маркетинга) не только при производстве и продаже товаров. Сейчас 
совершенно  очевидна  необходимость  использования  таких  инструментов  и  в  других  сферах 
человеческой  деятельности,  в  частности,  в  образовании.  Знать  тенденции  развития  данной 
сферы,  привлекать  потенциальных  студентов,  правильно  позиционировать  себя  на  рынке 
невозможно  без  использования  маркетинговых  рычагов,  в  том  числе  маркетинговых 
исследований. 
Сегодня  многие  высшие  образовательные  учреждения  испытывают  проблемы  с 
набором  студентов.  В  связи  с  этим  весьма  актуальной  является  эффективная 
профориентационная работа с целью привлечения абитуриентов в вуз.  
Цель  статьи  –  выявить  особенности  использования  маркетинговых  инструментов  в 
профориентационной  деятельности    вуза,  определить  основные  маркетинговые  мероприятия, 
ориентированные абитуриенту.  
Профориентационная  деятельность  образовательного  учреждения  рассматривается  как 
научно  обоснованная  система  подготовки  потенциальных  абитуриентов  к  свободному  и 
самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать как индивидуальные особенности 
личности, 
так 
и 
необходимость 
полноценного 
распределения 
трудовых  
ресурсов  в  интересах  общества.  Рынок  труда  и  компании  города  нуждаются  в  грамотных  и 
самостоятельно  мыслящих  специалистах,  однако  трудовые  ресурсы  не  удовлетворяют  этим 
требованиям [2]. 
Научная  новизна  и  теоретическая  ценность  исследования  заключается  в  том,  что  в 
статье сделан анализ  причин отсутствия системной профориентационной работы; определены 
типы  маркетинговых  мероприятий,  ориентированных  на  абитуриента;  выявлены  новые 
инновационные методы и формы профориентационной работы. 
Основная  часть.  В  государственной  программе  развития   образования  Республики 
Казахстан до 2020 г. конкретно указано, что система профориентационной работы в образовании 
утрачена.  Потому  существующую  на  нынешнем  этапе  проблему  рынка  труда  и  отдельных 
отраслей  экономики  мы  рассматриваем  в  отсутствии  системной  профориентационной  работы. 
Это  связано  со  многими  факторами.  В  советский  период  развития  образования  в  Казахстане 
профориентация  существовала  без  собственной  учебной  и  методологической  базы,  а  также 
подготовки  специалистов.  После  же  создания  независимого  государства  упор  был  сделан  на 
тезис,  что  рынок  сам  отрегулирует  свои  потребности, в  том  числе  и потребности в  подготовке 
кадров.  За  период  нахождения  государства  и  общества  в  транзитном  состоянии  не  было 
возможности  заниматься  решением  профориентационных  проблем  в  экономическом, 
социальном,  идеологическом  плане.  И  это  привело  к  тому,  что  личностная  проблема  выбора 
профессии  стали приобретать  не  только  социальный  характер,  а постепенно  имеют  тенденцию 
перерасти  в  национальную  проблему.  Существующий  рынок  труда  и  созданный  современный 
рынок  образования  разбалансированы.  Подготовка  кадров  в  профессиональных  учебных 
заведениях ведется без учета нужд экономики. Существует огромный дисбаланс в необходимых 
и в выпускаемых кадрах начальной, средней и высшей профессиональными школами [3]. 

 

Профессиональные  учебные  заведения  (ПТЛ,  колледжи,  ВУЗы)  не  планируют 
подготовку  специалистов  для  нужд  рынка  труда. Студенты  учебных  заведений  делают  выбор 
своей  будущей  специальности  по  случайным  факторам  (возможность  получения  гранта,  под 
влиянием  близких  людей,  престижности  профессии  в  зарплатном  выражении,  возможности 
получения  любого  диплома  –  для  дальнейшего  трудоустройства).  Возможности  реализации 
своих внутренних потребностей для получения профессии редко рассматриваются, а принципа 
востребованности  профессии  для  удовлетворения  нужд  экономики  региона  вообще  нет  речи. 
Для  решения  всех  этих  вопросов  высока  необходимость  использования  маркетинговых 
мероприятий.  
Маркетинговые мероприятия, ориентированные на абитуриентов, традиционно делятся 
на несколько типов, в соответствии с целями мероприятия: информационные, профилирующие, 
мотивирующие [4]. 
Информационные  мероприятия  ориентированы  на  расширение  базы  потенциальных 
абитуриентов  для  приглашения  на  профилирующие  мероприятия.  Основная  задача  таких 
мероприятий  –  максимальное  расширение  аудитории,  из  которой  уже  можно  будет  отбирать 
тех абитуриентов, на которых стоит тратить дополнительные усилия по привлечению их в вуз. 
Чтобы проводить в дальнейшем отбор и анализ, на информационных мероприятиях стараются 
собрать как можно больше информации об абитуриенте и его интересах, а также получить его 
контактную  информацию.  В  последнее  все  больше  источником  информации  о  школьнике 
становится  его  профиль  в  социальной  сети,  в  которой  также  часто  и  идут  основные 
коммуникации с абитуриентов.  
Профилирующие мероприятия проводятся  уже не  для всех абитуриентов, а только для 
тех, которые могут быть интересны вузу, либо тех, кто сам активно демонстрирует вузу свою 
заинтересованность. 
В рамках таких мероприятий абитуриенту представляется возможность более детально 
узнать  о  вузе,  познакомиться  в  рамках  интеллектуальных  конкурсов  с  его  традициями 
обучения,  чтобы  он  мог  принять  для  себя  обоснованное  решение  о  заинтересованности  в 
данном  вузе.  В  то  же  время  вуз  проводит  собственный  анализ  абитуриентов,  чтобы 
сегментировать их по степени заинтересованности вуза в них. 
Далее в соответствии с данной сегментацией вуз дифференцирует затраты на работу с 
разными аудиториями школьников, и, как правило, на мотивирующие мероприятий приглашает 
уже  только  целевых  абитуриентов,  а  остальных  –  только  в  случае  наличия  и  необходимости 
заполнения свободных мест.  
Описанный  выше  подход  к  работе  с  абитуриентами  достаточно  традиционен  для 
большинства  ведущих  западных  вузов,  в  Казахстане  комплексно  он  применяется  только  в 
ведущих  бизнес-школах,  а  фрагментарно  похожие  процедуры  используются  практически  во 
всех ведущих казахстанских национальных и крупных региональных вузах. 
Ключевые отличия данного подхода от унаследованного «советского»: 
-
 
активная  позиция  вуз  по  привлечению  абитуриентов  и  получению  их  контактов  и 
информации об их интересах; 
-
 
постоянный  анализ  аудитории  абитуриентов  и  планирование  мероприятий  в 
соответствии  с  особенностями  конкретного  сегмента.  Например,  если  вуз  организует 
высокозатратное  маркетинговое  мероприятие  (например,  поездку  на  предприятие  или  в 
вузовский спортивный лагерь), то оно приглашает туда только целевых абитуриентов, а не всех 
подряд; 
-
 
четкое  понимание  целей  и  задач  каждого  мероприятия,  что  позволяет  руководству 
контролировать процесс работы приемной комиссии и прогнозировать набор не только по вузу 
в целом, но и в разрезе факультетов и специальностей. 
Далее  обратимся  к  анализу  некоторых  подходов  использования  маркетинговых 
инструментов  конкурентной  образовательной  организации  –  Восточно-Казахстанского 

 

государственного  технического  университета  им.  Д.  Серикбаева  [5].  В  университете 
проводится профориентационная работа, основными направлениями из которых являются: 
-  Информирование  школьников 
о  деятельности  университета,  направлениях 
подготовки,  о  возможностях  получения  дополнительного  образования,  обучения  в 
магистратуре и докторантуре; 
- Издание буклетов, плакатов, афиш и другой рекламной продукции, подготовка фильма 
и презентаций об университете, привлечение СМИ;   
- Организация регулярных посещений учебных заведений для встречи со школьниками, 
родителями;  
- Организация Дней открытых дверей в институте и др.  
Надо   сказать,   что   в университете успешно используются инновационные методы и 
формы профориентационной работы. К их числу  можно  отнести организацию школы  «Юный 
строитель» для профессиональной ориентации школьников на строительные специальности. В 
ряде  школ  города  созданы  специальные,  так  называемые  инженерные  классы.  В  настоящее 
время  существует  несколько  направлений  -  техническое,  экономическое,  архитектурное  и 
экологическое.  Параллельно  с  работой  в  инженерных  классах,  преподаватели  университета 
занимаются  организацией  школьной  науки.  Участвуют  в  организации  и  проведении  научных 
конференций  города  и  области  и  соответственно  ведут  научную  работу  со  школьниками. 
Агитационную  направленность  имеют  выступления  наших  студентов  в  таких  шоу,  как 
―Посвящение в студенты‖, ―Таланты первокурсников‖ и особенно шоу в мае, которое проводится 
на главной площади города и называется ―День студента ВКГТУ‖ собирающее от 3-х до 4-х тысяч 
молодежи.  Особо  необходимо  отметить  конкурс  «Абитуриент  ВКГТУ»,  победители  которого 
становятся обладателями  грантов университета на получение стипендий. 
 
Полученные результаты (выводы) 
Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1.
 
Для  повышения  эффективности  профориентационной  работы  с  учащимися 
предстоит использовать наряду с традиционными формами и методами (встречами, беседами и 
др.)  интерактивные  и  проективные  методики,  тренинги,  профориентационные  игры.  Особое 
внимание следует уделить работе не только со школьниками, но и с их родителями, которые в 
решающей степени оказывают влияние на выбор профессии. 
2.
 
Необходимо  разработать  электронный  учебный  модуль  «Путь  в  профессию», 
который  позволит  учащимся  профессионально  определиться,  понять  сущность  выбранной 
специальности, узнать больше о профессии и о сфере будущей деятельности.  
3.
 
В числе приоритетных направлений по довузовской профориентации  особое место 
занимает работа с одаренными детьми. Необходимо усилить работу по программе «Одаренные 
школьники»  расширяя  проведение  зимних  и  летних  школ,  элективных  курсов,  слетов  и 
научных конференций.  
4.
 
Требуют  совершенствования  подготовки  в  системе  «ССУЗ  –  вуз»  в  контексте 
введения уровневого высшего профессионального образования. Должны быть усилены аспекты 
сотрудничества по научно-исследовательской работе, предполагающие проведение совместных 
научно-практических  конференций,  разработку  инновационных  проектов  и  др.  В 
профориентационных  целях  среди  студентов  учреждений  среднего  профессионального 
образования  необходимо  проводить  предметные  олимпиады,  конкурсы  «Моя  карьера», 
«Профессия»,  «Мой  выбор  –  университет»  по  отбору  студентов  для  обучения  в  вузе  по 
сокращенным основным образовательным программам.  
5.
 
Следует 
усовершенствовать 
рекламную 
деятельность 
университета 
 
в 
профориентационных  целях,  повысить  качество  презентационных  материалов  о  ВКГТУ, 
уделить  внимание  промоушену  (активному  продвижению  образовательных  услуг),  ежегодно 
проводить одновременные промоакции во всех средних образовательных учреждениях города.  

 
10 
 
Список литературы 
1 Kyzmenko N.I., Maksimovich V.P. Proforientsonnaya rabota kak  marketingovii instrument 
vuza // Territoria nauki. № 5. S. 116.  
2  Titova  S.V.  Effektivnyi  metod  proforientsonnoyi  deyatelnosti      vuza  //  Mir  sovremennoyi 
nauki. 2011.№6. S. 69-72.  
3 Karimov G.T. Korni problem proforientsii i kak ee rechit? // http://yvision.kz/post/289454 
4  Dyikova  T.S.  Sovremennyie  formyi  i  metodyi  proforientsonnoi  rabotyi  v  obrazovatelnom 
ushrejdenii // http://ipk.68edu.ru/consult/uros/1543-konsult-sovr-formy-2013.html 
5    Vostoshno-Kazakstanskyi  gosudarstvennyi  teknicheskii  universitet  im.  D.  Serikbaeva  – 
kazakstanskaya  model  innovasionnogo  vuza  «universitet-teknopark».  –  Ust-Kamenogorsk:  VKGTU, 
2008. S.179-183. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
11 
METODIKA PREPODOVANIYA INNOVAZIONNYKH TEKHNOLOGII ZELENNOI 
ENERGETIKI 
[METHODOLOGY OF TEACHING INNOVATION TECHNOLOGIES OF GREEN 
ENERGY] 
 
 (Azamatov B.N., Kvassov A.I) 
 
D. Serikbayev East Kazakhstan state technical university, 
 The Republic of Kazakhstan 
 
Abstract 
 
Purpose  -  to  develop  and  validate  a  new  patented  combined  dust-gas  purification  system 
using Venturi coagulator tube with variable geometry and gas purification devices 
Originality  /  value  –specific  scrubbers  have  been  set  up  using  composite  materials,  process 
automation and control of the change in the pollutant concentrations, in exceptional cases, multi-tiered 
arrangement of scrubbers, allow to achieve the standard fume level. 
Methodology  –  research  methodology  based  on  "hybrid"  modeling,  combining  deep 
theoretical studies with the experiments, allows not only to justify main factors identified theoretically, 
but also to quantify their effect on the process of dust-gas cleaning 
Findings  -  the  obtained  results  allow  to  solve  the  common  problems  of  the  energy  of  the 
Republic of Kazakhstan, to participate in the post-Kyoto process, to obtain the economic effect of the 
proposed environmentally friendly technologies. 
Keywords  -  Automation  systems,  dust-gas  separators,  Venturi  tube,  patented  design, 
composite materials, self-propagating high-temperature synthesis. 
 
Введение 
Президент  Казахстана  в  своих  выступлениях  неоднократно  затрагивал  вопрос  о 
необходимости  построения  в  республике  конкурентоспособной  национальной  инновационной 
системы, развитие которой в современных реалиях невозможно без соответствующего развития 
инновационной среды.  
В  программе  «План  нации  —  100  конкретных  шагов  по  реализации  пяти 
институциональных  реформ»  Глава  государства  в  качестве  63-го  шага  представил  видение 
развития двух инновационных кластеров как основы формирования наукоемкой экономики [1]. 
В  соответствии  с  постановлением  правительства  РК  №  1232  от  14  декабря  2007г.  все 
вновь  вводимые  и  существующие  котлы  ТЭС  с  01.01.2013г.  должны  иметь  пониженные 
эмиссии  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  [2].  Так,  например,  для  котлов 
производительностью  до  420  т/ч  нормативы  выбросов  составляют:  по  окислам  азота  350 
мг/нм³; оксидам серы 700-1400 мг/нм³; твердым частицам 150-500 мг/нм³. 
По  расчетам  КазНИИЭнергетики  затраты  на  реализацию  этих  нормативов  с 
применением  существующих  технологий  для  действующей  пылеугольной  энергетики 
Казахстана должны составить примерно 4,5 млрд. евро на сероочистку и около 2,5 млрд. евро 
на  газоочистку,  что  практически  нереально.  Поэтому,  безусловно,  актуален  и  экономически 
обоснован поиск альтернативных, доступных для реализации технологических решений. 
Развитие  инновационных  технологий  будет  способствовать  эффективному  решению 
всех  поставленных  в  ГПИИР  основных  задач,  в  первую  очередь  приданию  нового  уровня 
технологичности  приоритетным  секторам  обрабатывающей  промышленности  и  созданию 
основы для развития секторов будущего через формирование инновационных кластеров. 
Одним  из  приоритетных  направлений  инновационных  технологий  является  развитие 
зеленой энергетики, которую рассмотрим на примере ГЗУ и пылегазоулавливания на ТЭС. 

 
12 
Тепловая  электростанция  вырабатывают  электроэнергию  в  результате  преобразования 
тепловой  энергии,  выделяющейся  при  сжигании  топлива.  Основными  видами  топлива  для 
тепловой  электростанции  являются  природные  ресурсы  -  газ,  мазут,  реже  уголь  и  торф. 
гидрозолоудаление – пылегазоулавливания на ТЭС.  
Технология  производства  электрической  энергии  на  ТЭС  связана  с  большим 
количеством  отходов,  выбрасываемых  в  окружающую  среду.  Сегодня  проблема  влияния 
энергетики  на  природу  становится  особенно  острой,  так  как  загрязнение  окружающей  среды, 
атмосферы и гидросферы с каждым годом всѐ увеличивается.  
Если  учесть,  что  масштабы  энергопотребления  постоянно  увеличиваются,  то  и 
соответственно увеличивается отрицательное воздействие энергетики на природу. 
При сжигании топлива на ТЭС образуются продукты сгорания, в которых содержатся: 
летучая  зола,  частички  несгоревшего  пылевидного  топлива,  серный  и  сернистый  ангидрид, 
оксид азота, газообразные продукты неполного сгорания. 
 
Научная новизна и значимость исследования 
Применение  новых  запатентованных  конструкций  на  основе  трубы-коагулятора 
Вентури  с  изменяемой  геометрией  и  устройств  газоулавливания  с  использованием 
композитных материалов на основе самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 
(СВС)  позволяют  создать  автоматизированную  систему  пыле-газоулавливания  с  достижением 
экологических нормативов. 
За  счѐт  конструктивных  изменений,  автоматизации  и  контроля  процесса  пыле-
газоулавливания  подбирается  оптимальный  гидродинамический  режим  трубы-коагулятора 
Вентури  с  изменяемой  геометрией,  за  счѐт  этого  обеспечивается  нормативный  уровень 
пылеулавливания.  
Установка специфических газоуловителей с использованием композитных материалов, 
автоматизация  процесса  и  контроль  за  изменением  концентрации  загрязняющих  веществ,  в 
исключительных  случаях  многоярусное  размещение  газоуловителей,  позволяют  добиться 
нормативного уровня газоулавливания. 
 
Методология исследования 
Методология  исследования  основанная  на  «гибридном»  моделировании,  сочетающем 
глубокие  теоретические  проработки  с  экспериментами,  позволяет  не  только  обосновать 
выявленные  теоретически  основные  факторы,  но  и  оценить  количественно  их  влияние  на 
процесс  пыле-газоочистки,  разработать  методику  расчѐта  и  оптимизации  золоуловителей  с 
применением ТКВ и газоуловителей с использованием композитных материалов. 
Цель  и  задачи  проекта  –  разработать  и  обосновать  новую  запатентованную 
комбинированную  систему  пыле-газоочистки  с  использованием  трубы-коагулятора  Вентури  с 
изменяемой  геометрией  и  устройств  газоочистки,  основанных  на  применении  композитных 
материалов  и  средств  автоматизации  за  счѐт  чего  достигается  нормативный  уровень  пыле-
газоулавливания для типичных ТЭЦ и котельных РК. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1. Разработать и обосновать эффективность новой конструкции золоуловителя с трубой-
коагулятором  Вентури  (ТКВ)  с  изменяемой  геометрией  внутренних  стенок  и  перевода  всей 
системы золоулавливания на интенсивный режим орошения.  
2.  Разработать  математическую  модель  расчетов  золоуловителей  с  ТКВ,  на  основе 
которой рассчитываются интегральные параметры ТКВ с привлечением эмпирических данных 
полученных в результате измерения в эксперименте.  
3. Провести экспериментальные исследования на модели ТКВ с изменяемой геометрией 
для  оценки  влияния  на  гидродинамику  потока  изменение  границ  ТКВ,  введения  режима 
интенсивного орошения.  

 
13 
4. Разработать экспериментальный комплекс для оценки эффективности очистки дымовых 
газов ТЭЦ в устройствах с пористыми, проницаемыми каталитическими СВС-фильтрами.  
5.  Произвести  апробацию  экспериментального  комплекса  для  выявления  влияния 
температуры  и  расхода  газов  в  каталитических  СВС-материалах  на  качество  очистки. 
6.Разработать  автоматизированную  систему  пыле-газоулавливания  ТЭЦ  и  котельных, 
обеспечивающих нормативные экологические требования. 
Схема  характеризуется  устранением  сбросов  продувочных  вод  в  поверхностные  водоемы 
(перевод  системы  ГЗУ  в  бессточный  режим),  ликвидация  выбросов  в  атмосферу  пылеугольных 
частиц и очистка дымовых газов от вредных составляющих отработавших газов (рисунок 1).  
 
 
 
1-
 
Котел;  2 – гидроциклон;  3- труба коагулятор Вентури; 4- отстойник;   
5- подогреватель;   6- СВС- фильтр;   7- центробежный вентилятор; 8- дымовая труба 
 
Рисунок 1 - Инновационная схема перевода пылеугольной ТЭЦ в экологически 
безопасный режим работы 
 
Основные элементы этой схемы защищены авторскими свидетельствами и патентами на 
изобретения  –  гидроциклон  с  изменяемой  внутренней  геометрией,  ТКВ-регулируемая 
геометрия и введение интенсивного режима орошения, газоуловитель основан на применении 
СВС-материалов и полной автоматизации процесса. [3,4,5,6,7]. Схема была реализована в виде 
программного обеспечения. Интерфейс АСУ приведен на рисунке 2. 
 
 
 
  
Рисунок 2 - Общая мнемосхема автоматизированной системы  управления работы пыле-
газоулавливания на ТЭС 

 
14 
Изложенная  схема  инновационного  решения  сложнейшей  проблемы  энергетики- 
ликвидация  твердых  и  жидких  отходов  ТЭЦ  путем  бессточного  гидрозолоудаления  и 
пылегазоулавливания переводит  традиционную  пылеугольную  энергетику  в  разряд  зеленых  – 
обеспечивает экологические нормативы по выбросам в водные объекты и в атмосферу.  
 
Выводы 
Методика 
преподавания 
этого 
комплекса 
экологических 
мероприятий 
рассматриваемого как типового для энергетических объектов выглядит следующим образом: 
1.
 
Обсуждается актуальность темы и ее востребованность; 
2.
 
Излагается  роль  и  место  предлагаемого  решения  в  общей  энергетической  политике 
Казахстана; 
3.
 
Выделяются элементы предлагаемой схемы основанных на инновационных решения, 
патентах,  включая  свидетельства  о  государственной  регистрации  интеллектуальной 
собственности; 
4.
 
Обсуждаются  возможности  автоматизации  выделенных  элементов  технологической 
схемы:  ГЗУ  с  гидроциклонами  с  регулируемой  геометрией,  ТКВ  с  изменяемой  геометрией  и 
введением  ИРО  (интенсивный  режим  орошения),  автоматизация  и  управление  процессами 
системами газоулавливания; 
5.
 
Излагается общая схема управления комплексом ГЗК, ТКВ, газоулавливания; 
6.
 
Обсуждается вклад полученного решения в общую проблему энергетики РК, участие 
в  Посткиотском  процессе,  экономическая  эффективность  предлагаемых  экологически  чистых 
технологий. 
 
Список литературы 
 
1.  «План  нации  -  100  шагов  по  реализации  пяти  институциональных  реформ»,  
Н.Назарбаев; 
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2007 года № 1232 
Об утверждении Технического регламента «Требования к эмиссиям в окружающую среду при 
сжигании различных видов топлива в котлах тепловых электрических станций»; 
3. Мутанов Г.М., Азаматова Ж.К., Бакланов А.Е., Азаматов Б.Н «Гидроциклон». Патент 
№2010/0708.1 от 31.05.2010г; 
4. Мутанов Г.М., Азаматова Ж.К., Бакланов А.Е., Азаматов Б.Н «Способ регулирования 
работы гидроциклона». Патент №2010/0710.1 от 31.05.2010г; 
5.  Мутанов  Г.М.,  Квасов  А.И.,  Бакланов  А.Е.,  Азаматова  Ж.К.,  Азаматов  Б.Н. 
«Управление  системой  автоматизированного  регулирования  параметров  гидроциклонов  с 
изменяемой  геометрией».  Свидетельство  о  государственной  регистрации  объекта 
интеллектуальной собственности №1396 от 19.10.2010г; 
6. Азаматов Б.Н., Квасов И.А., Квасов А.И. «Устройство для очистки газов типа трубы 
Вентури». Патент №2015/1296.1; 
7.  Азаматов  Б.Н.,  Квасов  И.А.,  Квасов  А.И.  «Способ  многоступенчатой  очистки  газов 
горения». Патент №2015/1442.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 
TERMINOLOGIYALYK SOZDITKTERDI PAIDALANGANDA SAULET JANE 
KURYLYS TERMINDERIN KOLDANU MASELELERI
 
[PROBLEMS OF ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION TERMS IN USING 
TERMINOLOGICAL DICTIONARIES] 
 
                          (Amirkhanov M.S., Assangaliev E.A., Soltan A.M.) 
 
D. Serikbayev East Kazakhstan state technical university, 
The Republic of Kazakhstan 
 
Abstract  
 
Purpose – translation of architectural and construction terms into Kazakh and English as one 
of  the  major  linguistic  and  social-scientific  problems  in  enhancement  and  expansion  of  Kazakh  and 
English vocabularies. 
Methodology  – drawing  up  and  developing  working  programs,  syllabuses,  course  books, 
guidelines  and  textbooks  for  laboratory  and  practical  classes  when  terminological  dictionaries  are 
used.  
Originality/value  – In  2015-2016  the  EKSTU  students  were  specialized  in  different 
disciplines on the basis of the State Grant Program ―Serpin‖ which increased the number of students 
trained in Kazakh by 450 persons; the next year a more intensive enrollment in construction specialties 
is expected. 
Findings  – the  vocabulary  of  architectural  and  construction  specialists  has  been  expanded 
significantly  by  a  range  of  new  terms  and  terminological  word  groups;  ―The  Center  of  the  State 
Language  Development‖  activities  were  approved  by  the  State  terminological  committee  as  per 
demands of «The Program of the Three Languages Development» based on the Message of the Head 
of the State to the People of Kazakhstan. 
Keywords – architectural and construction sector; construction specialists; the state language.  
 
Кіріспе 
Егеменді  Қазақстанда нарықты  экономиканың  басты  саласының  бірі  ретінде  сәулет 
және  құылыс  қарқынды  дамуда.  Астана  қаласынан  бастап,  барлық  обылыс  орталықтары 
орналасқан қалаларда тұрғын үй бағдарламасына байланысты және басқа мақсаттағы түрлі 
қоғамдық  ғимараттар  бой  кӛтеруде.  Осы  құрылысты  жобалайтын  және  салатын  білімді 
мамандарға  сұраныс  күн  санап  артып  келеді.  Сондай  мамандарды  дайындайтын  жоғары 
техникалық  оқу  орындарында  биылғы  2015-16  оқу  жылында  Мемлекеттік  «Серпін» 
бағдарламасына  байланысты  мемлекеттік  тілде  гранта  оқитын  студенттердің  саны  артты, 
сондай  студентердің  450  астамы  әр  түрлі  мамандыққа  біздің  Дәулет  Серікбаев  атындағы 
ШҚТМУ-ге оқуға түсті. Алдағы оқу жылдары бұл абитуриенттердің құрылыс мамандығына 
және басқа мамандықтарға кӛптеп түсері анық, сондықтан мемлекеттік тілінде оқыту ӛзекті 
мәселеге  айналайын  деп  отыр.  Мемлекеттік  үш  тілдік  бағдарламаға  байланысты  оқитын 
болашақ  мамандардың  білім  деңгейлерінің  жоғары  болуы  үшін,  екі  мәселе  туындап  отыр: 
Бірінші  объективті  мәселелер.  Бұлар  мемлекет  тарапынан  қабылданған  қазақ  тілін ӛмірдің 
барлық  салаларында  қолдануға  арналған  заңдарға  және  оқытушылардың  ғылыми-
педагогикалық  біліктілігі  жоғары  болуына  байланысты.  Екінші  субъективті  мәселелер. 
Болашақ  мамандарды  қазақ  тілінде  дайындаса,  барлық  сабақтар  қазақ  және  ағылшын 
тілдерінде  жүргізілуі  керек.  Бұл  мәселелерді  шешу  барлық  жоғарғы  оқу  орындарына 
жүктелгенін  жете  түсінсек,  онда  болашақ  мамандар  еліміздің  ӛндіріс  орындарында  ӛз 
орындарын оқыған мамандықтары бойынша табары анық. 

 
16 
Зерттеудің негізгі бӛлімі  
Мемлекет  тарапынан  тәуелсіздік  алғаннан  бері  қазақ  тілі  үшін  қанша  қаражат  бӛлінсе 
де, «Қазақ тілінде оқыту ӛзекті мәселелері» тек Дәулет Серікбаев атындағы ШҚМТУ ғана емес 
Қазақстандағы барылық жоғары білім беретін оқу орындарында әлі толық шешіле қойған жоқ. 
Студенттерге сәулет және құрылыс пәндерінен сабақ берген кезде  қолданылатын негізгі білім 
бұлағы  –  негізгі  әдебиеттер  орыс  тілінде  жазылған,  қазақ  тілінде  жазылған  әдебиеттер  әліде 
жетіспейді, ал ағылшынша тіпті ӛте аз. Орыс тіліндегі сәулет және құрылыс терминдерінің кӛбі 
басқа тілдерден алынған, бірақ одан орыс тілінің тіл байлығы ӛспесе кеміген жоқ. Сондықтан 
кейбір  терминдерді  халықаралық  терминдер  ретінде  қалдырсақ,  қазақ  тілі  одан  жүдеп 
қалмайды қайта терминдік сӛздік қорымыз қорлана түседі.  
Студентер  үшін  ӛте  қажетті  мәселе-  сәулет  және  құрылыс  пәндеріндегі  терминдердің 
негізгі  мағынасын  түсіну,  терминдердің  қай  тілден  таңдап  алынғандығы  маңызды  емес. 
Терминология  ӛзекті  мәселесі  бүгінгі  күнгі  ӛмір  талабына  байланысты  туындап  отырған 
мәселе.  Ел  Басымыздың  жолдауындағы  үш  тілді  қатар  дамыту  бағдарламасына  байланысты, 
бүгінгі  күннің  терминология  сӛздігі  үш  тілде  сапалы  жасалуымен,  мемлекеттік  тілдің  ертеңі 
болашағын  қанағаттандыра  алатын  ахуалымен  ӛлшенуге  тиіспіз.  Олай  болса,  қазақ  тілін 
Мемлекеттік  тіл  ретінде  дамытудың  ең  басты  мәселесі,  жоғары  білімді  үш  тілді  білетін 
педагоктар мен ғалымдар дайындау және бір жүйеге түскен ғылыми үш тілдегі терминология 
сӛздіктерін жасап баспадан шығарып қолданысқа ендіру.  
Ендеше бүгінгі таңда, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне жиырма бес жыл толу 
қарсаңында,  кӛштен  қалмас  үшін  бүгінде  республиканың  инженерлер  дайындайтын  жоғарғы 
оқу  орындарынындағы  дәріс  беретін  ғалымдар  тарапынан  мемлекеттік  тілде  оқу  құралдары, 
әдістемелік  нұсқаулар,  оқулықтар,  мамандықтардың  білім  стандарттары,  оқу  жоспарлары  мен 
силлабустары  т.б.  білім  беру  құжаттары  мемлекеттік  тілде  басылып  шығып  жатса,  солардың 
сапасына қарасақ біріншіден аударма мәселесі туындайды.Тегінде орта дәрежелі білімді ұлттық 
мектепте  қазақ  тілінде  білімді  игергеннен  кейін,  жоғары  дәрежелі  білім  алу,  ғылыми 
жұмыстарды  орыс  тілінде  жазып  қорғау,  сол  тілде  білімін  жетілдіру,  ӛз  ойын  тұжырымдау, 
қазақ  тілінен  белгілі  дәрежеде  қол  үзгендіктері  байқалады.  Сондықтан  мемлекеттік  тілде 
оқитын  студенттерге  дәріс  берудің  сапасын  және  оқу  құралдары  мен  әдістемелік  нұсқаулар 
жазу  мүмкіндігін  арттыру  мақсатында,  үш  тілдік  мемлекеттік  бағдарламаға  байланысты 
факультет аралық қазақша-орысша және қазақша- ағылшынша семинарлар ӛткізілуі керек. Бұл 
ұсыныс  бүгінгі  конференцияның  шешіміне  еніп,  оны  орындау  жоғары  оқу  орыдарының 
басшыларына  міндеттелсе  деген  ұсыныс  бар.  Екінші,  терминология  мәселесі.  Ең  басты 
қиыншылық - техникалық және ғылыми терминдердің қазақша нақты баламаларын беру мақсат 
емес, тек студенттерге түсінікті болу керек. Бұл мәселе тӛңірегінде қазақтың зиялы қауымы түк 
бітірмей  отыр  деген  пікірден  аулақпыз.  Қазақстан  Республикасының  Президентінің 
Жарлығымен бекітілген «Мемлекеттік бағдарламасы» бар, Қазақстан Республикасының үкіметі 
жанында  Мемлекеттік  терминология  комитеті  құрылды,  терминологиялық  сӛздіктің  алғашқы 
1–9–шы  томы  «Рауан»  баспасынан  Алматыда  2000  ж.  терминологиялық  сӛздіктері  басылып 
шықты[1].  Терминологиялық  сӛздіктің  «Сәулет  және  құрылыс»  саласы  9-шы  томында:  
конструкции  колонн  –  ұстындар  құрылымы  [2].,  структура  –  құрылым  [2].  ,  колонна  – 
ұстын,бағана,тірек  [2].,  плинтус  –  еденкемер,ернеулік  [2].  галтель  –  жіктақтайша  [2].  деп 
аударылса, ал «Орысша–қазақша терминоголиялық анықтамалық сӛздік» (сәулет және құрылыс 
саласы)  Алматы  2009  ж.  сӛздігінде:  колонна  –  ұстан  [3].,  конструкция  –  конструкция  [3]., 
плинтус  –  плинтус  [3].,  т.б.  деп  аударылған.  Бұдан  конструкция,  плинтус  сияқты  сӛздерді 
екінші  терминологиялық  сӛздіктегідей  балама  сӛздерсіз  қалтырсақ  студенттерге  түсінікті 
болып,  қазақ  тілінің  қоры  қорлана  түсер  еді.  Сондықтан  бұл  мәселе  жӛнінен  Республикалық 
терминологиялық  комиссиясының  жанында  рефераттық  журнал  шығарылса,  ол  терминология 
ӛзекті мәселесін шешуді тездетіп бір жүйеге келтірер еді. Әрине, мемлекеттік тілде оқытудың 
кӛптеген мәселелері ӛте кӛп екені таңдандырмас, дегенмен оқулық , оқу құралдары Республика 

 
17 
деңгейінде  жүйелі  түрде  шығарылуы  қажет.  Қазіргі  уақытта  орыс  тілінен  аударылған 
оқулықтар  кӛбейіп  жатыр,  бұл  бағыттағы  істеліп  жатқан  пайдалы  да,  тиімді  аудармаларды 
жоққа  шығару  мақсатымыз  емес,  алайда  аудармашылардың  басым  кӛпшілігі  техникалық 
ғылымдардың  мамандары  болмағандықтан,  аударып  отырған  пәннің  айтылар  мағынасы 
бұрмаланып, түсініксіз болады. Термин мәселесі күрделі және қиын мәселе, себебі әр саладан 
қанша мамандар болса, әрқайсысының ӛзіндік пікірі бар.Қазір кӛптеген салада Республикалық 
терминком  бекіткен  терминдер  жинағы  «Рауан»  баспасынан  шыққан  терминдік  сӛздіктерді 
пайдаланамыз.  
Терминдерді құрастырған, ұсынған Республикадағы белгілі ғалымдар, үлкен ауқыммен 
шыққан  бірінші  еңбек  болған  соң,  оның  аздаған  кемшіліктері  бар.  Сондықтан,  университетте 
мемлекеттік  тілде  студенттерге  дәріс  берудің  сапасын,  мемлекеттік  тілде  сабақ  беретін 
педагоктарға  ана  тілінде  оқу  құралдары  мен  әдістемелік  нұсқаулар  жазу  мүмкіндігін  арттыру 
мақсатында,  шетел  және  қазақ  тілі  кафедраларының  негізінде  тұрақты  жұмыс  жасайтын 
әдістемелік  семинарлар  ұйымдастыру  қажет  деп  санаймыз.  Осындай  семинарлар  ӛткізіліп 
тұратын жоғары оқу орындары бар да шығар, бірақ біз олар туралы хабардар емеспіз.  
Егер  ондай  жақсы  ӛнеге  бір  жерде  бар  болса,  жоғары  оқу  орындарына  оны  нұсқау 
хаттар  арқылы  неге  таратпасқа.  [1]Тіл  дамытудың  негізгі  мақсаты-тіліміздегі  сӛздік  қорды 
дұрыс  таңдап,  талғап  сӛйлеуге,  жазуға  сауаттылыққа  үйрету.Әр  оқытушы  сӛзді  сапалы  түрде 
меңгеру  мақсатымен,  жасалатын  жұмысты  талап  ететін  белсенді  сӛздікті  қалыптастыру 
міндетіне  кӛп  кӛңіл  бӛлуі  керек.  Осыған  орай  оқытушының  сӛздік  жұмысының  мазмұнын, 
құрылымын, әдістемесін анықтайтын негізгі мәселелерді игеруі ӛте маңызды. 
 
Алынған нәтижелер (қорытындылар) 
Сәулет ӛнері байырғы қазақтың киіз үйінен басталады десек те қазіргі еуропалық және 
шығыстық  үлгідегі  ғимараттардың  сәулеті  мен  құрылысы,кешегі  кеңестік  дәуірдегі  жүйеден 
ӛзгеше  сипат алуына байланысты бұл саланың сӛздік қоры ұлғайып,  терминдік сӛз тіркестері 
кӛбейді.Әрине  мұндай  терминдер  тек  қана  орыс  тілінен  ғана  емес,  басқа  да  шет  тілдерден 
алынып жатқаны шындық.  
Сондықтан  сәулет  және  құрылыс  саласының  терминдерін  қазақ  және  ағылшын  тіліне 
аудару – нарықтық экономиканың негізі басым салаларының бірі құрылыс тілін қазақша және 
ағылшынша аудару лингвистикалық және әлеуметтік – ғылыми маңызды мәселердің бірі.  
Ел  Басымыздың  жолдауындағы  үш  тілдегі  игілікті  бастама  Республика  кӛлемінде 
жалғасын  тауып,  Алматы  қаласындағы  Тілдерді  дамыту  басқырмасының  тапсырмасымен 
«Мемлекеттік  тілді  дамыту  орталығы»  терминологиялық  сӛздіктерді  үш  тілде  шығарып 
әзірлеп, болашақ ұрпақтарымызға мұра етсе нұр үстіне нұр болар еді 
 
List of references  
1.
 
Problems of teaching on the Kazakh language // Proceedings of the Republican   scientific-
methodical  conference.  –  Part  1  –  Almaty:  KazNTU,  2001.-  246  pages.    Content  editor  
Т.О.Bekmagambetova  169 pages. 
2.
 
O.Syzdykov  et  al.    Kazakh-Russian,  Russian-Kazakh  terminological  dictionary  Т.9 
Republican state publishing house Rauan, Almaty,2000. – 287 pages. 229; 307;228; 268; 198 pages.  
3.
 
S.S.Kulmanov  –  Russian-Kazakh  terminological  dictionary–  6  (architecture  and 
construction) Almaty:  «Center of development of state language» LLP 2009. – 320 page . 140; 145; 
207 pages. 
 
 
 
 
 

 
18 
SYSTEMA OBRAZOVANIYA PODGOTOVKI SPECIALISTOV S POZNOVATELNYMI 
NAKLONNOCTYAMI V OBLASTI SOVREMENNOGO  
MASHINOSTROENIA 
[COGNITIVE TENDENCIES IN SPECIALIST TRAINING IN MODERN ENGINEERING]
 
 
(Arinova D.B., Myrzaliev D.S. Koishybai M.) 
 
South Kazakhstan state university of the name М.Auezov, 
The Republic of Kazakhstan 
 
Abstract 
   
Purpose - increase of production efficiency; considerable improvement of produced products 
quality; machine reliability and longevity with minor expenses; skilled technical personnel. 
Methodology  – a  system  of  engineers  training  answering  modern  requirements  of  machine-
building enterprises; deep education and production integration. 
Originality/value  - teaching  students  to  make  units,  devices  and  assemblies  of  model  and 
non-standard industrial equipment; teaching students to be good at computer intellectual environment, 
including  the  packages  of  applied  programs  of  automated  planning  of  technological  processes  of 
treatment,  calculation-graphic  modules;  systems  of  guided  programs  on  a  modern  machine-tool 
equipment, etc. 
Findings  - САМ-system  usage  in  the  process  of  cutting  allowing  design  running  in  making 
management algorithms. 
Keywords  – efficiency  of  production,  reliability  and  longevity  of  units  and  devices;  basic 
modes of cutting, adhesive bond and phenomenon; relative wear of chisel. 
 
Введение 
Развитие  техники  и  технологий  с  постоянно  расширяющимися  их  возможностями 
требуют  в  системе  образования  подготовки  специалистов  с  познавательными  наклонностями, 
способных к творчеству и самообладанию в условиях неопределенности, ориентированных на 
решение как текущих задач, так и задач будущего
.
 
Основные  задачи  машиностроения  на  современном  этапе  связаны  с  повышением 
эффективности  производства,  значительным  улучшением  качества  выпускаемой  продукции. 
Создание  высокоэффективных  машин  требует  постоянного  повышения  надежности  и 
долговечности  деталей  при  наименьших  затратах  на  их  изготовление,  а  также 
квалифицированных технических кадров.  
В  этих  условиях  формирование  личности  инженера,  наделенного  чувством 
ответственности  и  творческой  волей,  способного  обеспечить  непрерывность  этапов  развития 
техники, требуют принципиально новых подходов к системе высшего образования. Подготовка 
инженеров-технологов  для  машиностроения  является  приоритетной  задачей,  так  как  именно 
технологии являются одной из главных объективных предпосылок экономического развития и 
на этой основе удовлетворения потребностей с помощью новых продуктов, новых материалов, 
новых процессов или их возможных комбинаций. 
Приблизить  систему  подготовки  инженерных  кадров,  отвечающих  современным 
требованиям  машиностроительных  предприятий,  можно  как  выход  из  создавшейся  ситуации, 
при  условии  глубокой  интеграции  образования  и  производства.  Это  значит,  что  выполнение 
значительной  части  заданий  по  основополагающим  технологическим  дисциплинам,  особенно 
лабораторный  практикум,  разделы  курсового  и  дипломного  проектирования,  индивидуальные 
задания  целесообразно  сосредоточить  на  передовых  участках  предприятий.  Необходимо 
существенно увеличить сроки всех видов практик, доведя их как минимум до полугода. 

 
19 
Учебная и производственная практика студентов в вузах является важнейшей составной 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал